แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยพาย พ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยพาย พ"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2557 คณะกรรมการบร หาร จ ดการความเส ยง ธ นวาคม 2557

2 แผนบร หารความเส ยง 1 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : ระบบฐานข อม ลสารสนเทศ (Database Management System : DBMS) ไม เช อมโยงก นซ งส งผลต อประส ทธ ภาพการด าเน นงานและการต ดส นใจของผ บร หาร เช น การจ ดท าแผน การประเม น แผนฯ ประมวลผล และว เคราะห ผลการประเม น ท น าไปใช ในการต ดส นใจในการบร หารงานได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ผ ร บผ ดชอบ : รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา ผ อ านวยการส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 3. ว ตถ ประสงค : เพ อให สามารถจ ดท าระบบฐานข อม ลสารสนเทศ (Database Management System : DBMS) ให เช อมโยงต อก นเพ อเพ มประส ทธ ภาพการด าเน นงานและการต ดส นใจของผ บร หาร 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ม ระบบสารสนเทศเพ อการต ดส นใจ (DSS: Decisions Support System ) ภายในป การศ กษา ) กรรมการบร หารมหาว ทยาล ยก าหนดนโยบายด าน ธ นวาคม 2557 สารสนเทศของมหาว ทยาล ย 2) วางแผนจ ดท าโครงการพ ฒนาระบบฯ มกราคม 3) สรรหาและพ ฒนาท มงานน กพ ฒนาระบบฯ จ านวน 5-8 ธ นวาคม 2557 ก มภาพ นธ คน 4) ว เคราะห และพ ฒนาระบบฯ ก มภาพ นธ กรกฎาคม 5) ทดสอบการใช ระบบฯ กรกฎาคม 6) น าระบบไปใช จร ง ส งหาคม 6. งบประมาณ : งบประมาณโครงการพ ฒนาระบบฯ

3 แผนบร หารความเส ยง 2 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : งบประมาณรายร บลดลง 2. ผ ร บผ ดชอบ : รองอธ การบด ฝ าย รองอธ การบด ฝ ายศาสนก จและพ ฒนาน กศ กษา รองอธ การบด ฝ ายจ ดการ ทร พย ส น ผ ช วยอธ การบด ฝ ายการเง น และผ ช วยอธ การบด ฝ ายเสร มสร างความเป นนานาชาต 3. ว ตถ ประสงค 1) เพ อเพ มรายร บจากค าเล าเร ยนของน กศ กษา 2) เพ อเพ มรายร บจากการบร หารทร พย ส นของมหาว ทยาล ย 3) เพ อลดค าใช จ ายในการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ร อยละของรายได ส ทธ ท เพ มข นจากป การศ กษาท ผ านมา 5 ผ ร บผ ดชอบ 1) โครงการความร วมม อทางก บหน วยงาน ภาคร ฐ/เอกชนเพ อร บน กศ กษาหล กส ตรพ เศษ ก นยายน2557- ม ถ นายน รองอธ การบด ฝ าย 2) จ ดท าแนวปฏ บ ต ในการเท ยบโอนน กศ กษาหล กส ตร ต อเน อง ต ลาคม-พฤศจ กายน 2557 รองอธ การบด ฝ าย 3) จ ดเท ยบโอนส ญจรหล กส ตรต อเน อง มกราคม.-ม ถ นายน รองอธ การบด ฝ าย 4) พ ฒนาข นตอนและกระบวนการร บสม ครน กศ กษาป การศ กษา มกราคม รองอธ การบด ฝ าย 5) การขยายตลาดหล กส ตรใหม เพ มข น เช น ผล กด น คณะว ชาให จ ดท าหล กส ตรระยะส น ส งหาคม2557- ม ถ นายน รองอธ การบด ฝ าย 6) จ ดท าหล กส ตรพ เศษเพ มเต ม มกราคม-ม ถ นายน รองอธ การบด ฝ าย 7) พ ฒนาระบบการให ค าปร กษาแก น กศ กษาเพ อลด ป ญหาน กศ กษาป จจ บ นลาออกก อนส าเร จการศ กษา 8) จ ดโปรแกรมการศ กษาท องเท ยวเช งว ฒนธรรมระยะ ส น 9) จ ดประช มผ ปกครองและน กศ กษาเพ อแนะน าและ ช แจงประโยชน ของโครงการน กศ กษาแลกเปล ยน มกราคม-ม ถ นายน รองอธ การบด ฝ าย รองอธ การบด ฝ าย ศาสนก จและพ ฒนา น กศ กษา มกราคม-ม ถ นายน ผ ช วยอธ การบด ฝ าย เสร มสร างความเป น นานาชาต มกราคม-ม ถ นายน ผ ช วยอธ การบด ฝ าย เสร มสร างความเป น นานาชาต

4 ผ ร บผ ดชอบ ธ นวาคม 2557 ผ ช วยอธ การบด ฝ าย กรกฎาคม เสร มสร างความเป น 10) พ ฒนาการด าเน นงานโครงการหล กส ตรระยะส น Thai and Southeast Asian Studies เพ อหา รายได จากผ เข าร วมโครงการจากต างประเทศ 11) วางแผนหาผ สอนในหล กส ตรท ม ค ณภาพเพ มเต ม เพ อหารายได เพ มจากโครงการหล กส ตรระยะส น Intensive Thai 12) พ จารณาระบบการก าหนดราคาการเช าห องประช ม และหาผ ร บผ ดชอบหล กจากการหารายได จาก ทร พย ส นอ น ๆ ท ม อย นานาชาต ธ นวาคม 2557 ผ ช วยอธ การบด ฝ าย เสร มสร างความเป น นานาชาต มกราคม ผ ช วยอธ การบด ฝ าย การเง น รองอธ การบด ฝ าย จ ดการทร พย ส น 6. งบประมาณ งบประมาณการจ ดท าหล กส ตร ส าน กงานฝ าย งบประมาณการจ ดโปรแกรมการศ กษาท องเท ยวเช งว ฒนธรรมระยะส น

5 แผนบร หารความเส ยง 3 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : การไม สามารถบรรล เป าหมายตามแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย เช น การจ ดการ เร ยนการสอน ความเป นนานาชาต การพ ฒนาน กศ กษาส ความเป นนานาชาต ฯลฯ 2. ผ ร บผ ดชอบ : กรรมการบร หารท กคน 3. ว ตถ ประสงค : เพ อผล กด นการด าเน นการในฝ ายต างๆให บรรล เป าหมายตามแผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ย 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ม การบรรล เป าหมายตามแผนกลย ทธ ไม น อยกว าร อยละ 80 1) ผ บร หารกระจายค าเป าหมายของต วบ งช ให แก หน วยงาน ธ นวาคม มกราคม ภายใต ส งก ด 2) ก าก บต ดตามการบรรล ค าเป าหมายของต วบ งช ของ มกราคม - ม ถ นายน หน วยงานภายใต ส งก ด 3) ต ดตามผลการด าเน นงานตามหล งการประเม นผลการ ก นยายน ม นาคม ด าเน นการตามต วบ งช ในแผนกลย ทธ ป การศ กษา 2557 รอบ 8 เด อน (ส งหาคม ม นาคม ) 4) รวบรวมข อม ลผลประเม นตามต วบ งช ในแผนกลย ทธ เมษายน - พฤษภาคม ป การศ กษา 2557 รอบ 8 เด อน 5) จ ดท าแนวทางเพ อให บรรล เป าหมายตามต วบ งช ในแผน พฤษภาคม กลย ทธ ป การศ กษา ) ปร บแก ไขผลการด าเน นงานตามแนวทางท ก าหนด พฤษภาคม กรกฎาคม 6. งบประมาณ : -

6 แผนบร หารความเส ยง 4 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2557 ระด บสถาบ นไม ได ตามเป าหมาย (ระด บด ) 2. ผ ร บผ ดชอบ : รองอธ การบด ฝ ายวางแผนและพ ฒนา ผ อ านวยการส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 3. ว ตถ ประสงค : เพ อผล กด นให ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2557 ของระด บมหาว ทยาล ยอย ในระด บ ด 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ผลการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2557 มากกว าหร อเท าก บระด บด 1. ส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษาต ดตามความค บหน าของเกณฑ การประเม น ส งหาคม - พฤศจ กายน 2557 ค ณภาพการศ กษาภายในและภายนอกอย างต อเน อง 2. จ ดประช มกล มย อยเร องความค บหน าของต วบ งช และเกณฑ ส งหาคม - พฤศจ กายน ร บทราบต วบ งช และเกณฑ ท ประกาศ ธ นวาคม เผยแพร ให ท ประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาด านการเร ยน ธ นวาคม 2557 ก มภาพ นธ การสอน 5. จ ดแลกเปล ยนเร ยนร ประเด นการประก นค ณภาพหล กส ตร ก นยายน 2557 ม นาคม 6. จ ดประช มสร างความเข าใจเร องต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพ มกราคม พฤษภาคม 6. งบประมาณ : งบประมาณส าน กพ ฒนาค ณภาพการศ กษา หมวด ส มมนาภายใน

7 แผนบร หารความเส ยง 5 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : ค ณว ฒ และต าแหน งทางของอาจารย ผ ร บผ ดชอบหล กส ตรและอาจารย ประจ า หล กส ตรบางหล กส ตรไม เป นไปตามเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรของ สกอ. 2. ผ ร บผ ดชอบ : รองอธ การบด ฝ าย 3. ว ตถ ประสงค : 1) เพ อกระต นและส งเสร มให คณาจารย พ ฒนาผลงานทางให ม ค ณภาพ พร อมเข าส กระบวนการเข าส ต าแหน งทาง 2) เพ อส งเสร มการผล ตผลงานทางของอาจารย ส การเผยแพร ผลงานในระด บชาต หร อนานาชาต 3) เพ อส งเสร มการผล ตผลงานประเภทต าราหร อหน งส อ ในการน าไปใช ประโยชน ส าหร บการเร ยน การสอนและการเผยแพร ส สาธารณะ 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ร อยละอาจารย ท ด ารงต าแหน งทาง 10, จ านวนอาจารย ท เข าส กระบวนการก าหนดต าแหน งทาง 10 คน, ร อยละอาจารย ท ม ค ณว ฒ ปร ญญาเอก 20 (แผนปฏ บ ต การประจ าป ต วบ งช ระด บฝ าย ข อ 3-4) 1) กระต นและส งเสร มความร ความเข าใจการเข าส ด ารงต าแหน งทาง โดยการเข าร วมแลกเปล ยนเร ยนร ในการประช มประจ าเด อน/ภาคการศ กษา ของคณะว ชา/สาขาว ชา 2) จ ดประช มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการด าเน นการเพ อเข าส ต าแหน ง ทาง ส าหร บคณะกรรมการบร หารคณะว ชา/คณะกรรมการ คณะ/คณะกรรมการพ จารณากล นกรองผลงานทางระด บคณะ 3) จ ดโครงการเสร มสร างและพ ฒนาศ กยภาพการผล ตผลงานเพ อเข าส ต าแหน งทาง ส งหาคม กรกฎาคม ส งหาคม กรกฎาคม ส งหาคม กรกฎาคม 4) จ ดโครงการส งเสร มการผล ตต ารา/หน งส อ ส งหาคม กรกฎาคม 5) ก าหนดนโยบายร บอาจารย ท ม ว ฒ ปร ญญาเอกเป นอ นด บแรก ส งหาคม กรกฎาคม 6) เร งร ด/ต ดตามอาจารย ท ลาศ กษาต อให ส าเร จการศ กษาโดยเร ว ส งหาคม กรกฎาคม 7) ส ารวจอาจารย ท ม ศ กยภาพและส งไปศ กษาต อตามแผนพ ฒนาอาจารย ของ มกราคม 2557-ม นาคม มหาว ทยาล ย 6. งบประมาณ งบประมาณ ส าน กงานฝ าย (ท 3 งบประมาณ 50,000 บาทและท 4 งบประมาณ 100,000 บาท)

8 แผนบร หารความเส ยง 6 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : ผลการประเม นด านงานว จ ย/ผลงานของคณาจารย ต ากว าระด บด 2. ผ ร บผ ดชอบ : รองอธ การบด ฝ าย/ผ อ านวยการส าน กว จ ย 3. ว ตถ ประสงค : เพ อส งเสร มและสน บสน นให บ คลากรท าว จ ย และบ รณาการการว จ ยก บภารก จอ น 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ร อยละอาจารย ท ม งานว จ ย/สร างสรรค > 20, จ านวนน กว จ ยรายใหม ต อคณะว ชา > 1 คน, จ านวนเง นท นว จ ยต อจ านวน อาจารย ประจ า > 25,000 บาท ร อยละเง นท นว จ ยจากแหล งท นภายนอก > 40, ร อยละจ านวนงานว จ ย/สร างสรรค ท ม การเผยแพร ต อจ านวนอาจารย ประจ า > 1 1) ส าน กว จ ยก าหนดเป าหมายผลงานด านการว จ ยร วมก บคณะว ชา และคณะกรรมการส งเสร มงานว จ ยพร อมท งม การ ประเม นงานว จ ยท ได ร บอน ม ต ท นเป นระยะ 2) โครงการอบรมการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต (คณาจารย /นศ.ระด บ บ ณฑ ตศ กษา) 3) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนบทความว จ ย/บทความ (คณาจารย /นศ.ระด บบ ณฑ ตศ กษา 4) โครงการส งเสร มงานว จ ยหร องานว จ ยสร างสรรค ท ม การ บ รณาการก บการเร ยนการสอนและการบร การแก ส งคม 5) โครงการจ ดประช มเสนอผลงานว จ ยระด บชาต Payap University Research Symposium 2015 ส งหาคม 2557 เมษายน ต ลาคม 2557 พฤศจ กายน 2557 มกราคม ก มภาพ นธ มกราคม ม นาคม ก มภาพ นธ 6) โครงการจ ดท าวารสาร วารสารบ ณฑ ตศ กษา ส งหาคม กรกฎาคม 7) ส าน กว จ ยร วมก บฝ ายก าหนดและกระจายค าเป าหมายต ว ธ นวาคม 2557 บ งช ด านว จ ยแก คณะว ชา 8) ส าน กว จ ยร วมก บฝ ายต ดตามความก าวหน าในการท าว จ ย ส งหาคม กรกฎาคม และการเผยแพร ผลงานว จ ยในคณะกรรมการส งเสร มการว จ ยและ คณะกรรมการ 9) โครงการพ ฒนาระบบข อม ลว จ ย ส งหาคม กรกฎาคม 10) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การเข ยนโครงร างว จ ย มกราคม เมษายน 11) โครงงานถ ายทอดประสบการณ การเข ยนโครงร างงานว จ ยเช ง ค ณภาพ/เช งปร มาณ(คณาจารย /นศ.ระด บบ ณฑ ตศ กษา) มกราคม เมษายน

9 12) โครงการมอบรางว ลน กว จ ยด เด นประจ าป ก มภาพ นธ การศ กษา ) โครงการอบรมการเข ยนงานว จ ยในช นเร ยน มกราคม เมษายน 14) โครงการพบปะองค กรภายนอกเพ อหาโจทย ว จ ย มกราคม เมษายน 15) ส าน กว จ ยร วมก บว เคราะห ป ญหา/อ ปสรรคของคณะว ชาท ส งหาคม 2557 เมษายน ม ผ ด ารงต าแหน งทางแต ไม เอ อต อการผล ตผลงาน 6. งบประมาณ งบประมาณส าน กว จ ย

10 แผนบร หารความเส ยง 7 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : ขาดแคลนบ คลากรสายว ชาช พเฉพาะทาง 2. ผ ร บผ ดชอบ : ผ อ านวยการส าน กทร พยากรบ คคลและ ผ บร หารฝ ายต างๆ 3. ว ตถ ประสงค : เพ อสรรหาอ ตราทดแทนและธ ารงร กษาบ คลากรสายว ชาช พเฉพาะทาง 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ม อ ตราก าล งของบ คลากรสายว ชาช พเฉพาะทางท เหมาะสมและเพ ยงพอก บภาระ งาน 1) แต งต งคณะกรรมการว เคราะห งานของมหาว ทยาล ย มกราคม 2) ว เคราะห งานของบ คลากรของหน วยงานท ขาดแคลนบ คลากรสายว ชาช พ มกราคม ม นาคม เฉพาะทาง 3) จ ดท าแผนอ ตราก าล งคน ม นาคม เมษายน 4) เสนอข อม ลการปร บปร งอ ตราก าล งคนตามแผนให คณะกรรมการบร หาร พฤษภาคม มหาว ทยาล ย 6. งบประมาณ : งบประมาณมหาว ทยาล ย 10,000 บาท

11 แผนบร หารความเส ยง 8 ประจ าป การศ กษา แผนบร หารความเส ยงเร อง : ขาดแคลนบ คลากรท ม ความร ประสบการณ ความสามารถในต าแหน งงาน 2. ผ ร บผ ดชอบ : ผ อ านวยการส าน กทร พยากรบ คคลและ ผ บร หารฝ ายต างๆ 3. ว ตถ ประสงค : 1) เพ อให ม การถ ายทอดความร และประสบการณ รวมท งจ ดเก บองค ความร จากบ คลากรความร (ผ บร หาร บ คลากรท จะเกษ ยณอาย งาน บ คลากรเช ยวชาญเฉพาะทาง) 2) สร างความร ให ก บบ คลากรใหม หร อผ บร หารท ร บต าแหน งใหม 4. การก าหนดต วช ว ดความส าเร จ : ม คล งความร ผ เช ยวชาญ 1) ระบ ความร ท จ าเป นส าหร บต าแหน งงาน มกราคม ม นาคม 2) สรรหาและสร างความร ให ก บบ คลากรใหม หร อผ บร หารท ม นาคม เมษายน ร บต าแหน งใหม 3) จ ดท าคล งความร ผ เช ยวชาญ ม นาคม เมษายน 4) ถ ายโอนและแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างผ เช ยวชาญให ก บ พฤษภาคม บ คลากรใหม หร อผ บร หารท ร บต าแหน งใหม 5) จ ดโครงการแลกเปล ยนเร ยนร บ คลากรในกล มงานต างๆ ส งหาคม กรกฎาคม อย างต อเน อง 6) พ ฒนาบ คลากรท ม ศ กยภาพเพ อส บทอดต าแหน งบร หาร ส งหาคม กรกฎาคม 7) สน บสน นบ คลากรสายสน บสน นในการพ ฒนาไปเป น ส งหาคม กรกฎาคม ห วหน างาน 6. งบประมาณ งบประมาณการจ ดการความร งบประมาณการพ ฒนาบ คลากร

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดท าแผนและต ดตามผลแผนพ ฒนาบ คลากร ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยรามค าแหง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได ด าเน นการจ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม แนวปฏ บ ต ท ด ในการประก นค ณภาพการศ กษา คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยประก นค ณภาพการศ กษา และบร หารความเส ยง คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553

แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 แผนปฏ บ ต การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป 2553 กรมส งเสร มการเกษตร คณะท างานจ ดท าย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กองการเจ าหน าท ม นาคม 2553 สารบ ญ 1. ว ส ยท ศน ค าขว ญ ค าน ยมและพ นธก จ กรมส งเสร มการเกษตร

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด

4. ด านการพ ฒนาหล กส ตร : ม 4 แนวทางการดาเน นการ และ 3 ต วช ว ด 5. ด านการพ ฒนาบ คลากร : ม 7 แนวทางการดาเน นการ และ 7 ต วช ว ด รายงานผลการดาเน นงานรอบ 1 ป ตามนโยบาย และเป าหมายการปฏ บ ต งาน ของ ภญ.รศ.ดร.เกษร จ นทร ศ ร ในการน าเสนอว ส ยท ศน เพ อประกอบการสรรหาเป นผ สมควรดารงตาแหน งผ อานวยการว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยศ ลปากร 15

More information