แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 2554"

Transcription

1 1 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป 255 คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก

2 2 ค าน า ในป จจ บ น การบร หารงานจะต องม การบร หารจ ดการอย างเป นระบบ การน าเอาการบร หารความเส ยง มาใช ท าให ผ บร หารสามารถต ดส นใจและแก ไขป ญหาต างๆ ท อาจจะเก ดข นในอนาคตและลดความเส ยหาย ให น อยท ส ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย าง สมเหต สมผลว าการด าเน นงานของ คณะ เทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร จะบรรล ว ตถ ประสงค ของ การควบค มภายในด านประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพของการด าเน นงานและการใช ทร พยากร ซ งรวมถ ง การด แลร กษา ทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อ การท จร ต ด านความเช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการปฏ บ ต ตาม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร ทางคณะเทคโนโลย ส งคมจ งเล งเห นความส าค ญด งกล าว จ งจ ดท าการบร หารความเส ยงและการ ควบค มภายในของคณะเทคโนโลย ส งคม เพ อลดความเส ยงท อาจจะเก ดข น ให ม ความเส ยงท น อยท ส ด คณะเทคโนโลย ส งคม

3 3 สารบ ญ หน า หน งส อร บรองการควบค มภายในของผ บร หารระด บส วนงานย อย ปย.1 1 ปย.2 2 การบร หารความเส ยงด านกลย ทธ 10 การบร หารความเส ยงด านการจ ดการเร ยนการสอน 1 การบร หารความเส ยงด านบร การว ชาการ 18 การบร หารความเส ยงด านว จ ย 23 การบร หารความเส ยงด านท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 26 การบร หารความเส ยงด านป จจ ยภายนอก 31

4 1 เร ยน อธ การบด หน งส อร บรองการควบค มภายในของผ บร หารระด บส วนงานย อย การประเม นการควบค มภายในของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร ส าหร บ งวดต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ถ งว นท 30 ก นยายน พ.ศ. 255 ได ด าเน นการตามแนวทางการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน ของคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ซ งก าหนด อย ในเอกสารค าแนะน า : การจ ดท ารายงานการควบค มภายในตามระเบ ยบคณะกรรมการ ตรวจเง น แผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. 25 ข อ 6 ระบบการควบค มภายในของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร ได จ ดให ม ข นตามท ก าหนดในระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วย การก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. 25 โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างความม นใจอย าง สมเหต สมผลว าการด าเน นงานของ คณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ นทบ ร จะบรรล ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายในด านประส ทธ ผล และประส ทธ ภาพของการด าเน นงานและการใช ทร พยากร ซ งรวมถ งการด แลร กษา ทร พย ส น การป องก นหร อลดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล การส นเปล อง หร อการท จร ต ด านความ เช อถ อได ของรายงานทางการเง นและการด าเน นงาน และด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร และนโยบาย ซ งรวมถ งระเบ ยบปฏ บ ต ของฝ ายบร หาร แนวค ดของการสร างความม นใจอย างสมเหต สมผลรวมถ งความม นใจจะได ร บผลอย างค มค าตามต นท นท ใช โดยระบบการ ควบค มภายในด งกล าวได ประมาณการและใช ด ลยพ น จในการประเม นประโยชน ท จะได ร บจากการม ระบบการควบค มภายในก บค าใช จ าย ของระบบฯ ท งน ค าใช จ ายไม ควรเก นประโยชน ท จะได ร บซ งรวมถ งการลดความเส ยงท ท าให หน วยงานไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด นอกจากน อาจเก ดข อผ ดพลาดหร อความเส ยหายและความผ ดปกต ท ไม อาจส บทราบได เน องจากม ข อจ าก ดท แฝงอย ในการควบค มภายในซ ง รวมถ งโอกาสของการหล กเล ยงหร อละเลยกา รควบค ม รวมท งข อจ าก ดด านทร พยากร ด านกฎหมาย หร อเก ยวก บกฎระเบ ยบของทาง ราชการ อ กท งประส ทธ ผลของการควบค มอาจเปล ยนแปลงไปตามเวลาเน องจากสถานการณ และสภาพแวดล อม เปล ยนแปลงไป จากผลการประเม นด งกล าวเช อว าการควบค มภายในของคณะเทคโนโลย ส งคม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยา เขตจ นทบ ร ส าหร บ งวดต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ถ งว นท 30 ก นยายน พ.ศ. 255 เป นไปตามมาตรฐานการควบค มภายในท คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นก าหนด ม ความเพ ยงพอและบรรล ว ตถ ประสงค ของการควบค มภายในตามท กล าวในวรรคแรกภายใต ข อจ าก ดตามวรรคสอง อย างไรก ตามย งคงม จ ดอ อนท ม น ยส าค ญ ด งน :- 1. การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ความเส ยงด านการต ดตามและประเม นผล แนวทางการแก ป ญหา ควรก าหนดให ม การ รายงานผลการประเม นการน าโครงการไปปร บปร งหร อน าไปบ รณาการท กคร ง 2. ป จจ ยภายนอก ความเส ยงด านภ ยธรรมชาต ผ วด นเคล อน อ ทกภ ย แนวทางการแก ป ญหาควรม การต ดต งส ญญาณเต อน ภ ยหร อแผนการเคล อนย ายทร พย ส น ท งน ได แนบแผนการปร บปร งการควบค มภายใน รายงานผลการต ดตามการปฏ บ ต ตามแผนปร บปร งการควบค มภายในของงวด ก อน และรายงานผลการประเม นองค ประกอบของมาตรฐาน การควบค มภายใน มาพร อมน แล ว ลายม อช อ... ( ผ ช วยศาตราจารย เอกช ย ปร ญโญก ล ) ต าแหน ง คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 30 เด อน ก นยายน พ.ศ. 255

5 2 ปย.2

6 3 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ปย.2 ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค กระบวนการ/ ข นตอน/งาน : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง ผลกการ ต ดตาม หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (1) (2) (3) () (5) (6) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไปได ของ ต วช ว ดในการก าหนดแผนกลย ทธ -รายงานการประช มการทบทวนต วช ว ดในการ ก าหนดแผนกลย ทธ หล กเกณฑ 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตาม แผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการ ของโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการในการ น าไปบ รณาการหร อการแก ไขในคร งต อไป -แบบรายงานสร ปโครงการ -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณาการ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : ลงช อ... = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม = อย ระหว างการด าเน นงาน ว นท 19 กรกฎาคม 255 = ย งไม ได ด าเน นการ

7 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1.การวางแผน 2. การเตร ยมความ พร อม 3. การด าเน นงาน. การว ดผลการ การปฏ บ ต งาน ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.แผนการสอน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ป จจ ยเส ยง (3) 1.3แผนการสอนไม สอดคล องก บ หล กส ตร 1.ความร ความเข าใจในการจ ดท า แผนการสอน 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม การจ ดการความเส ยง () 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจาก คณะกรรมการหล กส ตร ผลการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) ปย.2 - เอกสารรายว ชาท เป ดลงทะเบ ยนตาม แผนการเร ยน - โครงการอบรมด านการเข ยนแผนการสอน -ค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ -ค าส งแต งต งเจ าหน าท ร บผ ดชอบอ ปกรณ การสอน -แบบส ารวจรายว ชาท สอบและภาระงาน สอนอาจารย - รายงานผลการสอน มคอ.5 -การประช มคณะกรรมการหล กส ตรพ จารณา เคร องม อประมวลการสอน ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

8 5 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : การบร การว ชาการของคณะ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการ บร การว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยผ ใช บร การและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 2. จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการว ชาการ ว ตถ ประสงค เพ อขอ งบประมาณด าเน นโครงการ 2.1. ด าเน นโครงการ ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตาม ความต องการ ประส ทธ ภาพ เน องจากข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม 1.การด าเน นโครงการ ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมาใช ในการ ปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความต องการ และไม สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 1. ผ เข ยนโครงการขาดความช านาญใน การเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห นของผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อก าหนด งบประมาณของโครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาส วนกลางไม เพ ยงพอ 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า การจ ดการความเส ยง () - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถาม ข อม ล ความต องการของผ เข าอบรม - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดย ผ เช ยวชาญผ ม ประสบการณ ในการเข ยน โครงการให ค าแนะน า - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ น ผลการ ต ดตาม (5) ปย.2 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) - ควรม การท าหน งส อแจ งผ น าช มชนเก ยวก บ ความต องการของผ เข าอบรม - ก าหนดว นส งค าเสนออน ม ต โครงการว ชาการ - ควรม การหาแหล งเง นท นสน บสน นจาก

9 6 ว ตถ ประสงค เพ อให โครงการ ส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ต ง ไว ท นเวลา ไม เป นไป ตามเวลา 2. ขาดการวางแผนการด าเน นงานท ช ดเจน มาสน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บ งบประมาณท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถ ปร บลดงบประมาณได - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อระดมความค ดเห น ภายนอกไว ส ารองกรณ ท ไม ได ร บงบ - ควรม การประช มคณะกกรมการแจ งให ก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน 3. การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตาม แผน - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบด านเพ อก าหนดงบประมาณ - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) - ควรม การศ กษาหาข อม ลของโครงการหลายๆ ด านในการก าหนดงบประมาณ - ควรม การแต งต งคณะกรรมการประก น ค ณภาพด านบร การว ชาการให ช ดเจน 5. ขาดการประสานงานท ด 6. การก าหนดช วงเวลาของการด าเน น โครงการไม เหมาะสม - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข นต ง ผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน น โครงการ 1. เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ 2. เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อวางแผนการด าเน นโครงการ 3.สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ - ควรม การก าหนดระยะเวลาของการด าเน น โครงการเสร จส นให ช ดเจน - ควรม การท าแบบสอบถามความต องการของ ผ เข าอบรม - ควรม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน และประช มเป นระยะๆ - ควรม การท าแบบสอบถามของผ เข าอบรม ก อนจ ดโครงการ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

10 7 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : ว จ ย ว ตถ ประสงค : เพ อให การบร หารด านว จ ย การสร างสรรค ส งประด ษฐ และนว ตกรรม บรรล เป าหมาย ความเส ยงท เหล ออย ป จจ ยเส ยง การจ ดการความเส ยง กระบวนการ/ข นตอน/ งาน (1) 1.การสร างและพ ฒนา และว จ ย (2) 1.น กว จ ยม จ านวน น อย (3) 1.ภาระตรวจสอบและภาระงาน ด านอ นมากเก นไป () 1.ม การเพ มต าแหน งบ คลากรว ชาการสาย สน บสน นให เพ ยงพอ ผลการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ ปย.2 (6) -ควรม การประชาส มพ นธ ให บ คลากรท างานว จ ยมากข น 2.การกล นกรองและ แก ไขโครงร าง 1. มาตรฐานของ กระบวนการ กล นกรอง 1.ความไม ม มาตรฐานของอน กรมการตรวจสอบ 2.ขาดอน กรมการกล นกรอง 1.ม การจ ดอบรมอน กรมตรวจสอบโครงร างว จ ย 2.แต งต งอน กรมการเพ ม -ควรม การแต งต งคณะกรรมการตรวจงานว จ ย 3.ทราบผลการเสนอขอ งบประมาณและ ด าเน นการว จ ย 1.เกณฑ การต ดส น ไม ได มาตรฐานและ งานว จ ยไม เสร จตาม ก าหนดเวลา 1.ความไม โปรงใสของผ ก าหนด เกณฑ 2.ผลกระทบของส งท ม อ ทธ พล ต อความสมบ รณ ของงานว จ ย 3.งบประมาณและข นตอนการ เบ กจ ายล าช า 1.ม การช แจงเกณฑ หร อเง อนไขในการพ จารณา จ ดสรรท นให แก น กว จ ยทราบ 2.ควรพ จารณาระยะเวลาในการว จ ยเร มต งแต ว นท เบ กจ าย 3.จ ดต งกองท นฉ กเฉ นให แก น กว จ ยทดลองจ ายให ก อนท จะได งบประมาณว จ ย -ควรม การจ ดประช มช แจงเกณฑ และเง อนไขในการ จ ดสรรท นให แก น กว จ ย -ควรท าหน งส อแจ งให ร บด าเน นการเบ กจ าย ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

11 8 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : การท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อตรวจสอบต ดตามผลเพ อให งานด านการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมบรรล ตามเป าหมาย กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ว เคราะห ความเส ยง 2. การจ ดท าโครงการ 2.1 ม ก จกรรมอ นและภาระ จ ดสรรและบร หารจ ดการไม ให งานสอนมากไม ม เวลาจ ดท า งานให อาจารย ผ สอนม ภาระมากเก นไป โครงการ ผลกการ ต ดตาม (5) หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) -ตารางก าหนดภาระงานสอนอาจารย -รายงานภาระงานสอนอาจารย.การรายงานผล/ระบบ การต ดตามแลประเม นผล.1.2 ต ดตามผลการประเม น โครงการในการน าไปบ รณา การหร อแก ไขในคร งต อไป.1.1 ก าหนดให ม การรายงานผลการ น าผลประเม นจากโครงการน าไปปร บปร ง และน าไปบ รณาการท กคร งท จ ดโครงการ -แบบรายงานผลการน าผลการ ด าเน นงานไปปร บปร ง -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณา การ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

12 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : ป จจ ยภายนอก ว ตถ ประสงค : เพ อตรวจสอบต ดตามผลป องก นเหต ท จะเก ดจากป จจ ยภายนอก กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ว เคราะห ป จจ ยเส ยง 1. ความส ญหายของทร พย ส น 1.1 โจรขโมย ก าหนดเจ าหน าท เวรประจ าต กร กษาความ ปลอดภ ยโดยเฉพาะ 9 ผลกการ ต ดตาม (5) ปย.2 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) - แบบก าหนดตารางเวร เจ าหน าท ประจ าต กคณะ 2. ทร พย ส นถ กท าลายช าร ด เส ยหาย 2.2 ภ ยธรรมชาต เช นผ วด นเคล อน,อ ทกภ ย ม การต ดต งส ญญาณเต อนภ ย อพยพ และม แผนเคล อนย ายทร พย ส น - แบบแสดงการต ดต งส ญญาณ เต อนภ ย - แผนหร อก าหนดการ เคล อนย ายทร พย ส น 2.3 ไม ม ค ม อการใช งานและใช อ ปกรณ ไม ถ กว ธ จ ดท าค ม อการใช งานหร อท าป าย ข นตอนการใช จ ดให ม การอบรมการใช งาน - เล มค ม อการใช อ ปกรณ - เล มรายงานสร ปผลโครงการ 3. ความปลอดภ ยของ บ คลากรและน กศ กษา 2. ระบบไฟฟ าล ดวงจร 3.1 สภาพอาคารท ไม ได มาตรฐาน 2..2 ม การบ นท กประว ต ข อม ลและตรวจเช ค อ ปกรณ และเคร องใช ไฟฟ า การตรวจเช คสภาพอาคารสถานท และ อ ปกรณ เส ยงภ ยต างๆ - แฟ มประว ต และรายงานการ ตรวจเช คสภาพเคร องใช ไฟฟ า และอ ปกรณ - รายงานผลการสร ปภาพรวม สถานท และอ ปกรณ

13 ระบบไฟฟ าท ไม ได มาตรฐานความ ปลอดภ ย ควรม การเด นสายด นส าหร บ เคร องใช ไฟฟ า และอ ปกรณ ไฟฟ าท กชน ด - รายงานการบ นท กอ ปกรณ ท ม การต ดต งสายด น. ความเส อมเส ยช อเส ยงและ ภาพล กษณ ของคณะ.1 น กศ กษาทะเลาะว วาทท าร ายร างกาย.1.1 น กศ กษาต องปฏ บ ต ตนตามระเบ ยบว น ย ข อบ งค บของทางมหาว ทยาล ย - รายงานเหต การณ และรายงาน ผลการท าผ ดระเบ ยบของ น กศ กษา.2 น กศ กษาแต งกายย วย ทางเพศ.2.1 น กศ กษาต องปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ เร องการแต งกายของทางมหาว ทยาล ย - รายงานผลการท าผ ดระเบ ยบ ของน กศ กษาเร องการแต งกาย หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

14 11 แบบประเม นความเส ยง

15 12 แบบประเม นความเส ยง ด านกลย ทธ

16 13 ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ERM1 กระบวนการ /ข นตอน /งาน (1) ว เคราะห ความเส ยง ความเส ยง (2) 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง ป จจ ยเส ยง (3) 1.1 การว เคราะห แผนกลย ทธ ไม สอดคล องก บ แผนท ง ด าน 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของต วช ว ดส าหร บ แผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม หล กเกณฑ โอกาส () 3 การประเม นความเส ยง ผล กระทบ (5) 5 ระด บ ความ เส ยง (6) มาก ล าด บ ความ เส ยง (7) 1 3 การควบค มท ควรจะม (8) 1.1ม การอบรมการจ ดท าแผน กลย ทธ ของคณะให สอดคล อง 1.2 ม การประช มศ กษาความ เป นไปได ของต วช ว ดในการ ก าหนดแผนกลย ทธ การ ประเม น การ ควบค ม ภายใน (9) การประเม น การควบค ม ภายในท ม อย (10) 2. การด าเน น โครงการตามแผน กลย ทธ 2.1 งบประมาณโครงการไม ได ร บตามค าขอ 2.2 โครงการไม ได สอดคล องก บแผนกลย ทธ และเป าหมาย ใช ข อม ลป จจ บ นเป นป ฐานในการวางแผน งบประมาณในป ถ ดไป 2.2 แต งต งคณะกรรมการ ตรวจสอบประเม นโครงการ

17 1 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตามแผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการของโครงการ จ ดท าข นตอนการสร ป โครงการและการรวบรวม เอกสารสร ปโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม น โครงการในการน าไปบ รณา การหร อการแก ไขในคร ง ต อไป ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ลงช อ... ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น คณะด คณะเทคโนโลย ส งคม ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ว นท 19 กรกฎาคม 255 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ท าบ าง

18 15 แบบบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ความเส ยงด าน : กลย ทธ ของคณะ ว ตถ ประสงค : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () ผ ร บผ ดชอบ (5) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห 1.2 ม การก าหนดเป าหมายของ 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไป คณบด ฝ ายบร หารและ กลย ทธ ให สอดคล อง ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม ได ของต วช ว ดในการก าหนดแผนกล แผน เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม ย ทธ หล กเกณฑ ERM2 ก าหนดแล วเสร จ (6) ก.ย ต ดตามผลการด าเน นงานให บรรล ตามแผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการของ โครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการ ในการน าไปบ รณาการหร อการ แก ไขในคร งต อไปเป นรายไตรมาส คณบด ฝ ายบร หารและ แผน ก.ย. 5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

19 16 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคระกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 : กลย ทธ ของคณะ : ประเม นความเส ยงด านก าหนดกลย ทธ ของคณะเทคโนโลย ส งคมให สอดคล องก บ ย ทธ ศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ.และ มหาว ทยาล ย ความเส ยงด าน ว ตถ ประสงค กระบวนการ/ ความเส ยงท เหล ออย ข นตอน/งาน (2) (1) บร หารความเส ยง 1. การว เคราะห กลย ทธ ให สอดคล อง ป จจ ยเส ยง (3) 1.3 ม การก าหนดเป าหมายของ ต วช ว ดส าหร บแผนกลย ทธ ไม เหมาะสมหร อไม เป นไปตาม หล กเกณฑ การจ ดการความเส ยง () 1.2 ม การประช มศ กษาความเป นไปได ของ ต วช ว ดในการก าหนดแผนกลย ทธ ผลกการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) -รายงานการประช มการทบทวนต วช ว ด ในการก าหนดแผนกลย ทธ 3. ต ดตามผลการ ด าเน นงานให บรรล ตาม แผนกลย ทธ 3.1 สร ปผลโครงการท ไม ครบถ วน ตามความต องการ ของโครงการ 3.2 ต ดตามผลการประเม นโครงการในการ น าไปบ รณาการหร อการ แก ไขในคร งต อไป -แบบรายงานสร ปโครงการ -แบบรายงานการน าโครงการไปบ รณา การ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : ลงช อ... = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม = อย ระหว างการด าเน นงาน ว นท 19 กรกฎาคม 255 = ย งไม ได ด าเน นการ

20 17 แบบประเม นความเส ยง ด านการจ ดการเร ยนการสอน

21 18 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1.การวางแผน แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง โอกาส ผล กระทบ (2) 1.แผนการสอน (3) 1.1แผนการสอนไม สอดคล องก บ หล กส ตร 1.2 ความร ความเข าใจในการจ ดท า แผนการสอน () 3 3 (5) 5 ระด บ ความเส ยง (6) มาก ล าด บ ความเส ยง (7) 1 3 การควบค มท ควรจะม (8) 1.1 แผนการสอนผ านการ ตรวจสอบจากคณะกรรมการ หล กส ตร 1.2 จ ดอบรมหร อแจกค ม อให ม ความร ด านการเข ยนแผนการ สอน การประเม น การควบค ม ภายใน (9) ERM2 การประเม นการ ควบค มภายในท ม อย (10) 2. การเตร ยม ความพร อม 3. การด าเน นงาน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การ สอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก ม การตรวจสอบความพร อม ของสถานท และความ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ม การตรวจเช คอ ปกรณ การ สอนตามก าหนดเวลา 3.1 ม การจ ดแผนการสอนให สอดคล องก บภาระการสอน ของอาจารย

22 19. การว ดผลการ การปฏ บ ต งาน 5.การประเม นผล การปฏ บ ต งาน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร 5.การประเม นผลการสอน 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม 5.1 ผ ประเม นไม เห นถ งความส าค ญ ในการประเม น น อย ม การตรวจสอบการรายงาน ผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจากคณะกรรมการ หล กส ตร 5.1 ประกาศ ช แจงและให ความร ก บผ ประเม นทราบถ ง ความส าค ญของการประเม น การสอนของอาจารย ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ได ท าบ าง

23 20 แผนบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () 1.การวางแผน 1.แผนการสอน 1.1แผนการสอนไม สอดคล องก บ 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตร หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.2 ความร ความเข าใจในการจ ดท า 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน แผนการสอน ผ ร บผ ดชอบ (5) คณะกรรมการ หล กส ตร รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ ERM2 ก าหนดแล วเสร จ (6) 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 2. การเตร ยมความพร อม 3. การด าเน นงาน. การว ดผลการการ ปฏ บ ต งาน 2. ความพร อมของอ ปกรณ และสถานท 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร 2.1 ความพร อมของสถานท และ สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 3.1 ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย างถ กต อง เหมาะสม 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจากคณะกรรมการ หล กส ตร รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ รองคณะบด ฝ าย ว ชาการ คณะกรรมการ หล กส ตร 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 30 ก.ย.5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

24 21 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 53 ถ ง ก.ย. 255) ความเส ยงด าน : การจ ดการเร ยนการสอน (ด านการปฏ บ ต งาน) ว ตถ ประสงค : เพ อป องก นป ญหาการจ ดการเร ยนการสอน กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) ความเส ยงท เหล ออย (2) ป จจ ยเส ยง (3) การจ ดการความเส ยง () 1.การวางแผน 1.แผนการสอน 1.3แผนการสอนไม สอดคล องก บ 1.1 ม การตรวจสอบอน ม ต แผนการสอนจากคณะกรรมการ หล กส ตร หล กส ตรก อนเป ดลงทะเบ ยน 1.ความร ความเข าใจในการจ ดท า 1.2 ม การจ ดอบรมด านการเข ยนแผนการสอน แผนการสอน 2. การเตร ยม 2. ความพร อมของอ ปกรณ 2.1 ความพร อมของสถานท และ 2.1 แต งต งคณะกรรมการตรวจสอบความพร อมของสถานท ความพร อม และสถานท สอดคล องก บจ านวนผ เร ยน และความสอดคล องก บจ านวนผ เร ยน 2.2 ความพร อมของอ ปกรณ การสอน 2.2 แต งต งเจ าหน าท และมอบหมายงานให ร บผ ดชอบในการ 3. การ ด าเน นงาน. การว ดผล การการ ปฏ บ ต งาน 3. การด าเน นการเร ยนการ สอน.การว ดและประเม นผล การเร ยนร ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม ภาระการสอนม ปร มาณมาก 3.2 การสอนไม เป นไปตามแผน.1 เคร องม อท ใช ประมวลผลไม สามารถว ดผลการเร ยนร ได อย าง ถ กต องเหมาะสม ตรวจเช คอ ปกรณ การสอน 3.1 ม การส ารวจว ชาท สอนหร อภาระการสอนของอาจารย ให สอดคล องก บภาระงานท เหมาะสมของอาจารย 3.2 ม การตรวจสอบการรายงานผลการสอนตาม มคอ.5.1 ม การพ จารณาเคร องม อท ใช ประมวลผลจาก คณะกรรมการหล กส ตร ผลการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหา ข อเสนอแนะ (6) - เอกสารรายว ชาท เป ดลงทะเบ ยนตาม แผนการเร ยน - โครงการอบรมด านการเข ยนแผนการ สอน -ค าส งแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบ -ค าส งแต งต งเจ าหน าท ร บผ ดชอบอ ปกรณ การสอน -แบบส ารวจรายว ชาท สอบและภาระงาน สอนอาจารย - รายงานผลการสอน มคอ.5 -การประช มคณะกรรมการหล กส ตร พ จารณาเคร องม อประมวลการสอน หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

25 22 แบบประเม นความเส ยง ด านบร การว ชาการ

26 23 กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ส ารวจความ ต องการของกล ม ผ ร บบร การต องการ ของโครงการบร การ ว ชาการ 2. ด าเน นโครงการ แบบประเม นความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 ERM1 ความเส ยงด าน : บร การว ชาการ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง การควบค มท ควรจะม การประเม น การประเม น โอกาส ผล การควบค ม การควบค ม กระทบ ภายใน ภายในท ม อย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตามความต องการ ประส ทธ ภาพเน องจากข อม ลไม ถ กต อง ก บความต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม 1.การด าเน นโครงการท นเวลา ไม เป นไปตามเวลา (3) 1.กล มเป าหมายไม ตรง 2.สถ ต ไม เหมาะสม 3.ขาดความช านาญในการ ค ดเห นของผ ด าเน นเพ อ ก าหนดงบประมาณ 1.งบประมาณล าช า 2.ด าเน นงานท ช ดเจน 3.โครงการไม ปฏ บ ต ตาม () (5) ระด บ ความ เส ยง (6) มาก มาก ล าด บ ความ เส ยง (7) (8) 1.ม การศ กษาข อม ลจากผ เช ยวชาญ และม หล กฐานท เช อถ อได 2.ขอความร วมม อของผ น าช มชน 3.ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพ ด านบร การว ชาการ (กรณ ท ผ จ ด โครงการล าช าเอง) 1. ต งผ ประสานงานใน คณะกรรมการด าเน นโครงการ (9) (10) ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255 ช อง 9 กรณ ท ป จจ บ นม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 กรณ ท ป จจ บ นไม ม ระบบควบค มภายในท ระบ ในช อง 8 ช อง 10 ท าเคร องหมายเฉพาะช อง 9 ท าเคร องหมาย เท าน น ป จจ บ นด าเน นการได ครบถ วนสมบ รณ ตามท ระบ ไว ในช อง 8 ไม ม การด าเน นการตามท ระบ ไว ในช อง 8 ม การด าเน นการแต ไม สมบ รณ หร อท าบ างไม ได ท าบ าง

27 2 แผนบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ประจ าป 255 (พ.ค. 255 ถ ง ก.ย. 2555) ความเส ยงด าน : บร การว ชาการ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการบร การ ว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตามความ ต องการประส ทธ ภาเน องจาก ข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมา ใช ในการปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความ ต องการและไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย การจ ดการความเส ยง () - ม การน าผลการประเม นไปปร บปร งคร งต อไปให คณะกรรมการประเม นผลรายงานผลต อผ บร หาร - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถามข อม ล ความต องการของผ น าช มชน - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง ผ ร บผ ดชอบ (5) ห วหน าโครงการ ห วหน าโครงการ คณบด ก าหนดแล วเสร จ (6) 30 ก.ย ก.ย ก.ย. 5 ERM2 2.จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการ ว ชาการ 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจน เหมาะสม 1. ผ เข ยนโครงการขาดความ ช านาญในการเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห น ของผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อ ก าหนดงบประมาณของ โครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาก ส วนกลางไม เพ ยงพอ - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดผ เช ยวชาญ - ผ ม ประสบการณ ในการเข ยนโครงการให ค าแนะน า - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อระดมความค ดเห น - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบ ด านเพ อก าหนดงบประมาณ รองคณบด ฝ ายบร หาร ห วหน าสาขา ห วหน าโครงการ คณบด ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย ก.ย ก.ย. 5

28 ด าเน นโครงการ 1.การด าเน นโครงการท นเวลา ไม เป นไปตามเวลา 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า 2. ขาดการวางแผนการ ด าเน นงานท ช ดเจน - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ นมา สน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บงบประมาณ ท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถปร บลดงบประมาณ ได - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) รองคณบด ฝ ายว ชาการ ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตามแผน 5. ขาดการประสานงานท ด - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อวางแผนการด าเน นโครงการ - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น - สอบถามความพร อมของผ เข ารบรมก อนจ ด โครงการ รองห วหน าคณบด ฝ าย บร หารและแผน ห วหน าโครงการ รองห วหน าคณบด ฝ าย บร หารและแผน 30 ก.ย ก.ย ก.ย การก าหนดช วงเวลาของการ ด าเน นโครงการไม เหมาะสม 1.เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น 2.ต งผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน นโครงการ -สอบถามความพร อมของผ เข ารบรมก อนจ ด โครงการ ห วหน าโครงการ ห วหน าโครงการ 30 ก.ย ก.ย. 5 ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม 255

29 26 แบบต ดตามผลการบร หารความเส ยงโดยคณะกรรมการบร หารความเส ยง ช อหน วยงาน คณะเทคโนโลย ส งคม ณ ว นท 19 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 255 ความเส ยงด าน : การบร การว ชาการของคณะ ว ตถ ประสงค : เพ อก าหนดบร การว ชาการให สอดคล องก บย ทธศาสตร ชาต กระทรวงศ กษาธ การ สกอ. และมหาว ทยาล ยโดยสามารถว เคราะห จ ดท าแผนน าไปด าเน นพร อมท ง ต ดตามและประเม นผลได กระบวนการ/ ข นตอน/งาน (1) 1. ก าหนดแผนของโครงการ บร การว ชาการ - ผ ใช บร การและสอดคล อง ก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยผ ใช บร การและ สอดคล องก บย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ย 2. จ ดท าค าเสนอขออน ม ต โครงการว ชาการ ว ตถ ประสงค เพ อขอ งบประมาณด าเน นโครงการ ความเส ยงท เหล ออย (2) 1.ได ข อม ลไม ตรงตาม ความต องการ ประส ทธ ภาพ เน องจากข อม ลไม ถ กต องก บความ ต องการและไม ถ กต องตาม แบบฟอร ม 2.ว ตถ ประสงค ไม ช ดเจนเหมาะสม ป จจ ยเส ยง (3) 1. ขาดการน าผลการประเม นมา ใช ในการปร บแผน 2. ก าหนดแผนไม ตรงตามความ ต องการและไม สอดคล องก บ ย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย 1. ผ เข ยนโครงการขาดความ ช านาญในการเข ยนโครงการ 2. ขาดการระดมความค ดเห นของ ผ ด าเน นโครงการ 3. ขาดการศ กษาข อม ลเพ อ ก าหนดงบประมาณของโครงการ. การจ ดสรรงบประมาณจาก ส วนกลางไม เพ ยงพอ การจ ดการความเส ยง () - ขอความร วมม อของผ น าช มชนสอบถามข อม ล ความต องการของผ เข าอบรม - ผ บร หารแจ งย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยให บ คลากรทราบโดยท วถ ง - จ ดโครงการอบรมการเข ยนโครงการโดย ผ เช ยวชาญผ ม ประสบการณ ในการเข ยนโครงการ ให ค าแนะน า ผลการ ต ดตาม (5) ERM3 หล กฐาน/ว ธ การต ดตาม/ป ญหาข อเสนอแนะ (6) - ควรม การท าหน งส อแจ งผ น าช มชนเก ยวก บ ความต องการของผ เข าอบรม - ก าหนดว นส งค าเสนออน ม ต โครงการว ชาการ

30 ด าเน นโครงการ ว ตถ ประสงค เพ อให โครงการ ส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ต ง ไว 1.การด าเน นโครงการ ท นเวลา ไม เป นไป ตามเวลา 1. การเบ กจ ายงบประมาณล าช า - ให ผ บร หารจ ดสรรงบประมาณจากแหล งอ นมา สน บสน นปร บโครงการให เหมาะสมก บ งบประมาณท ได ร บ (กรณ ท โครงการสามารถปร บ ลดงบประมาณได - ควรม การหาแหล งเง นท นสน บสน นจาก ภายนอกไว ส ารองกรณ ท ไม ได ร บงบ 2. ขาดการวางแผนการด าเน นงาน ท ช ดเจน - เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป นระยะๆ เพ อระดมความค ดเห น - ควรม การประช มคณะกกรมการแจ งให ก าหนดว ตถ ประสงค ของโครงการให ช ดเจน 3. การประชาส มพ นธ ไม ท วถ ง. จ านวนผ เข าร บบร การไม เป นไปตามแผน - ต องม การศ กษาและหาข อม ลของโครงการให รอบด านเพ อก าหนดงบประมาณ - ต งคณะกรรมการประก นค ณภาพด านบร การ ว ชาการ(กรณ ท ผ จ ดโครงการล าช าเอง) - ควรม การศ กษาหาข อม ลของโครงการหลายๆ ด านในการก าหนดงบประมาณ - ควรม การแต งต งคณะกรรมการประก น ค ณภาพด านบร การว ชาการให ช ดเจน ลงช อ... คณบด คณะเทคโนโลย ส งคม ว นท 19 กรกฎาคม ขาดการประสานงานท ด 6. การก าหนดช วงเวลาของการ ด าเน นโครงการไม เหมาะสม - เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข นต งผ ประสานงานในคณะกรรมการด าเน นโครงการ 1. เพ มช องทางการประชาส มพ นธ ให มากข น สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ 2. เร ยกประช มคณะกรรมการด าเน นงานเป น ระยะๆเพ อวางแผนการด าเน นโครงการ 3.สอบถามความพร อมของผ เข าอบรมก อนจ ด โครงการ - ควรม การก าหนดระยะเวลาของการด าเน น โครงการเสร จส นให ช ดเจน - ควรม การท าแบบสอบถามความต องการของ ผ เข าอบรม - ควรม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นงาน และประช มเป นระยะๆ - ควรม การท าแบบสอบถามของผ เข าอบรม ก อนจ ดโครงการ หมายเหต ผลการต ดตาม (5) ให ระบ : = ด าเน นการแล วเสร จตามก าหนด = อย ระหว างการด าเน นงาน = ย งไม ได ด าเน นการ

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553

รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 รายงานการจ ดวางระบบการควบค มภายใน ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น พ.ศ. 2544 (ข อ 6) งวดประจาป งบประมาณ 2553 องค การบร หารส วนตาบลบ านยา อาเภอหนองหาน จ งหว ดอ ดรธาน สารบ ญ เร อง หน า 1. ระด บหน วยงานย

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน ระด บองค กร ประจ าป งบประมาณ 2552 ( แบบ ข อ 5 ) ของ เทศบาลต าบลปลาโหล อ าเภอวาร ชภ ม จ งหว ดสกลนคร ก ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information