การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง"

Transcription

1 1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ผลการว เคราะห จากการพ จารณาความเส ยงของสาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ได ม การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เม อว นท 9 มกราคม 2557 การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ในป งบประมาณ พ.ศ ได ดาเน นการตามหล กเกณฑ และว ธ การท สาน กงาน ก.พ.ร. กาหนด ด งน 1. ค ดเล อกแผนงาน/โครงการในป งบประมาณ พ.ศ ประเด นย ทธศาสตร ละ 1 แผนงาน/ โครงการ โดยเป นแผนงาน/โครงการท ได ร บงบประมาณ และม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตาม ประเด นย ทธศาสตร น น 2. ว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ซ งต องน าความเส ยงเร องธรรมาภ บาลท เก ยวข องมาเป น ป จจ ยในการว เคราะห ด วย การกาหนดว ตถ ประสงค การดาเน นงานบร หารความเส ยง เพ อให โครงการส าค ญท ม น ยส าค ญต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ของส าน กบร หาร พ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) สามารถดาเน นการได บรรล เป าหมายท ต งไว อ นจะส งผลให บรรล ความส าเร จตาม กลย ทธ เป าประสงค ของประเด นย ทธศาสตร ว ส ยท ศน สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ม งม นบร หารจ ดการทร พยากรในพ นท อน ร กษ ให สมบ รณ และย งย น ค นความสมด ลส ธรรมชาต ร ฐราษฎร อ ดมส ข ส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง)ได จ ดการประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงของส าน ก บร หารพ นท อน ร กษ 3 (บ านโป ง) คร งท 1/2557 เม อว นท 9 มกราคม 2557 ณ ห องประช มว หคเห ร ส าน ก บร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เพ อค ดเล อกแผนงาน/โครงการ/ก จกรรม ท จะน ามาจ ดท าแผนบร หารความ เส ยง โดยพ จารณาจากเอกสารงบประมาณรายจ ายประจาป งบประมาณ พ.ศ ด งน /แบบฟอร มท

2 แบบฟอร มท 1.1 การพ จารณาค ดเล อก โครงการ/ก จกรรม ท จะดาเน นการว เคราะห ความเส ยง ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ ๑. พ ฒนาความร วมม อในการ อน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บ ประเทศเพ อนบ าน ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ มประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการพ นท มรดกแห งอาเซ ยน และมรดกโลก 2. อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรป า ไม และส ตว ป า ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ ร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให ม ความ สมบ รณ เตร ยมพร อมความร วมม อการ จ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ บร หารจ ดการและ ด แลทร พยากรธรรมชาต แนว เช อมต อระหว างประเทศ เช งค ณภาพ ความพ งพอใจของ ผ ท เก ยวข องต อการบร หาร จ ดการและด แล ทร พยากรธรรมชาต แนว เช อมต อระหว างประเทศ อน ร กษ ค มครองและฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า อย างย งย นโดยการม ส วนร วม ต วช ว ดตามเอกสารงบประมาณ เช งปร มาณ พ นท ป าอน ร กษ ได ร บ การบร หารจ ดการ 73 ล านไร แผนงานรองร บการเข าส ประชามคมอาเซ ยน 1. โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น (สคป.) แผนงานอน ร กษ และจ ดการทร พยากรธรรมชาต ผลผล ต : พ นท ป าอน ร กษ ได ร บการบร หารจ ดการ 1. ก จกรรมงานสารสนเทศป าไม (สอก) 2. ก จกรรมโครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร (สอก) 3. ก จกรรมงานค มครองพ นท ป าอน ร กษ (สอป) 4. ก จกรรมงานสงวนและค มครองส ตว ป า (สอส) 5. ก จกรรมงานค มครองพ นธ ส ตว ป าตามอน ส ญญา (สอส) ระด บการ ผล กด นให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บบร การ (c) 2 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ เช งค ณภาพ ความสมบ รณ ของ พ นท ป าอน ร กษ ไม น อยกว า ร อยละ ก จกรรมงานอ ทยานแห งชาต (สอช) 7. ก จกรรมงานสงวนและค มครองพ นธ พ ช (สอส) 8. ก จกรรมงานควบค มไฟป า (สคป) 9. ก จกรรมงานจ ดการล มน า (สตน) 10.ก จกรรมงานบาร งป า (สฟอ) 11.ก จกรรมโครงการปล กป าถาวรเฉล มพระเก ยรต (สฟอ) 12.ก จกรรมงานพ ฒนาป าไม อ นเน องมาจาก พระราชดาร (สดร) 13.ก จกรรมโครงการทร พยากรท ด นและป าไม ในพ นท ป าอน ร กษ (สฟอ) 14.ก จกรรมบร หารจ ดการความหลากหลายทางช วภาพ (กวช) 15.ก จกรรมโครงการประชาคมเศรษฐก จพอเพ ยงใน พ นท ป าไม (สฟอ) 16.ก จกรรมย ทการแก ไขป ญหาว กฤต ป าไม ของชาต (สอป),(สอช),(สอส) 17.ก จกรรมงานเพาะพ นธ และปล อยส ตว ป าค นส ธรรมชาต (สอส) 18.ก จกรรมโครงการพ ทธอ ทยานในพ นท ป าอน ร กษ (สฟอ) 19.ก จกรรมพ ฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกอ น เน องมาจากพระราชดาร (สตน) 20.ก จกรรมโครงการด แลส ตว ป าของกลาง (สอส) ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

4 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ ฐานข อม ลด านการอน ร กษ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า ได ร บ การพ ฒนาและใช ประโยชน 3. พ ฒนาศ กยภาพแหล ง ท องเท ยวอ ทยานแห งชาต ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ 1. ส งเสร มการท องเท ยวเช ง อน ร กษ ในพ นท ป าอน ร กษ ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ จานวนช นข อม ลท สามารถนาไปใช เพ อการบร หาร จ ดการพ นท ป าอน ร กษ จานวน 5 ช น เช งค ณภาพ ผ ใช บร การม ความ พ งพอใจในการใช บร การข อม ล ไม น อยกว า ร อยละ 80 พ ฒนาและเพ มประส ทธ ภาพ แหล งท องเท ยวให ม ศ กยภาพ เพ อรองร บน กท องเท ยวอย าง เหมาะสม ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ ให บร การ 21.ก จกรรมงานป องก นและควบค มโรคอ บ ต ใหม ในส ตว ธรรมชาต (สอส) 22.ก จกรรมโครงการต ดตามแก ไขป ญหาช างป าและ ส ตว ป าท สร างผลกระทบต อราษฎรนอกพ นท อน ร กษ ส ตว ป า (สอส) 23.ก จกรรมฟ นฟ พ นท ป าเพ ออน ร กษ ด นและน า(สตน) 24.ก จกรรมฟ นฟ พ นท ป าเพ ออน ร กษ แบบม ส วนร วม จากท กภาคส วน (สตน) ผลผล ต : ฐานข อม ลพ นท ป าอน ร กษ 1. ก จกรรมจ ดทาฐานข อม ล (กวช) 2. ก จกรรมพ ฒนาภ ม สารสนเทศแห งชาต ผลผล ต : แหล งท องเท ยวในพ นท ป าอน ร กษ 1. ก จกรรมท องเท ยวเช งอน ร กษ (สอช) 2. ก จกรรมข บเคล อนนโยบายการท องเท ยว 2 ล านล าน บาท (สอช) ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc)

5 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 2. พ ฒนาแหล งท องเท ยวและ ให บร การการท องเท ยว ท องเท ยวในพ นท ป าอน ร กษ 243 แห ง ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 5 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) 4. เตร ยมพร อมรองร บและ ปร บต วก บผลกระทบจากการ เปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อพ ฒนาเทคน คว ชาการ มาตรการ แนวทาง ข อปฏ บ ต และ ข อตกลงร วมก นของท กภาคส วน ในเร องของการพ ฒนาเส นฐานการ ปล อยอ างอ งภาคป าไม การ ต ดตามตรวจสอบการ เปล ยนแปลงของทร พยากรป าไม กลไก ทางการเง นและการแบ งป น ผลประโยชน คาร บอน เครด ต ฯลฯ เช งค ณภาพ น กท องเท ยวพ ง พอใจต อการให บร การด านการ ท องเท ยว ไม น อยกว าร อยละ80 เตร ยมพร อมรองร บการ เปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศใน พ นท ป าอน ร กษ ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ เก ดช มชนต นแบบ ในการพ ฒนากลไกเรดด พล ส และการเพ มศ กยภาพในการก ก เก บคาร บอนในพ นท ป าอน ร กษ จากระด บล างส บนอย างน อย 4 ช มชน เช งค ณภาพ ท กภาคส วนม ความร ความเข าใจความตระหน ก ตลอดจนความพร อมในการ ดาเน นก จกรรมโครงการเรดด พล ส และการอน ร กษ ทร พยากรป าไม ไม น อยกว าร อยละ 70 แผนงานป องก นและลดผลกระทบจากการเปล ยนแปลง สภาวะภ ม อากาศ 1. โครงการลดการปล อยก าซเร อนกระจกในภาคป าไม โดยสร างแรงจ งใจและกระบวนการม ส วนร วม ก จกรรมนาร องเพ อพ ฒนาช มชนในพ นท ค มครองในการ จ ดการทร พยากรป าไม อย างย งย นและเพ มพ นท ป าในการ ก กเก บคาร บอนด วยกลไกเรดด พล ส (กวช)

6 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 5. ม ระบบเต อนภ ยในพ นท ป า อน ร กษ ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อให ม ระบบสาหร บการต ดตาม การเปล ยนแปลงพ นท ป าไม ท เหมาะสมด วยการใช เทคโนโลย จากการสารวจระยะไกล ประชาชนในพ นท เส ยงภ ยจากป า อน ร กษ ได ร บการแจ งเต อน ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ จานวนพ นท ป า อน ร กษ ได ร บการต ดตามการบ ก ร กท าลายท ขนาดพ นท ไม น อย กว า 50 ไร เช งค ณภาพ ประส ทธ ภาพของ การปฏ บ ต งานม ความสมบ รณ ไม น อยกว าร อยละ 90 ผ บร หารได ใช งานระบบเต อนภ ยได อย างม ประส ทธ ภาพและประชาชน ได ร บประโยชน ร อยละ 80 ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 6 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) 6. พ ฒนาองค ความร ในการ บร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ว ตถ ประสงค ตามเอกสาร งบประมาณ เพ อพ ฒนาและถ ายทอดองค ความร ด านการอน ร กษ ป าไม และ ส ตว ป าด านต าง ๆ พ ฒนาองค ความร ในการบร หาร จ ดการทร พยากรป าไม และ ส ตว ป า ต วช ว ดตามเอกสาร งบประมาณ เช งปร มาณ ให บร การและ ถ ายทอดองค ความร ด านการ อน ร กษ ป าไม และส ตว ป า ผลผล ต : องค ความร ด านการอน ร กษ ป าไม และส ตว ป า ก จกรรมว จ ยด านป าไม และส ตว ป า 1. ก จกรรมงานว จ ยด านป าไม (กวช) 2. ก จกรรมงานพฤกษศาสตร ป าไม (กวช) 3. ก จกรรมย ทธศาสตร งานด านการว จ ย (กวช)

7 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กรม โครงการ/ก จกรรม เกณฑ การค ดเล อก ความสาค ญ 1,140 คร ง เช งค ณภาพ ความพ งพอใจของ ผ เก ยวข องต อการพ ฒนา ถ ายทอดและใช ประโยชน องค ความร ร อยละ 80 ระด บการผล กด น ให บรรล เป าประสงค (a) งบประมาณ ท ได ร บ (b) กล ม ผ ร บผบร การ (c) 7 ของโครงการ/ ก จกรรม (axbxc) /แบบฟอร มท

8 แบบฟอร มท 1.2 การระบ ป จจ ยเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล (ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า) ประเด นย ทธศาสตร 1 พ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน. เป าประสงค เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน. กลย ทธ สร างความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ระหว างประเทศ. แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น. ก จกรรมเสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น. ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรม เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน. ต วช ว ด (ค าเป าหมาย) ร อยละผลความสาเร จของการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อระหว างประเทศ ร อยละ 80. ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านกลย ทธ เป าหมายต อผ ร บบร การ - ประชาชน บางกล ม ไม ให ความ ร วมม อ โดยเฉพาะ ในกล มผ เก บ หาของป า และล าส ตว - ความ หลากหลาย ทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชน บางกล มขาด ความร วมม อใน การแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นงาน - ขาดความ ร วมม อของ ประชาชน บางกล ม เน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน 8

9 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านการด าเน นงาน กระบวน ของการบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ข นตอนท 1 สร างความเข าใจร วมก นใน หน วยงานเก ยวก บข อม ลพ นฐาน และว ธ การดาเน นงาน ข นตอนท 2 เสร มสร างประส ทธ ภาพการเฝ า ระว งป องก นป ญหาไฟป าและ หมอกคว นก บประเทศเพ อนบ าน โดยสร างแนวก นไฟ ข นตอนท 3 ฝ กฝนเจ าหน าท ให เก ดความ ชานาญในการปฏ บ ต หน าท / ถ ายทอดข อม ล เพ อพ ฒนาความ ร วมม อส ช มชน ข นตอนท 4 พ ฒนาความร วมม อส ช มชนในการ จ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน - เจ าหน าท ขาดความ ชานาญใน การถ ายทอด ข อม ลและ ประสานงาน ต อผ นา ช มชน/ท ช มชน - บ คลากรขาด การพ ฒนา ตนเอง 9

10 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านการเง น 10 ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ หมายเหต * หมายถ ง การระบ ป จจ ยเส ยงในแต ละด านต องม การว เคราะห ตามหล กธรรมาภ บาลอย างน อยตามท ระบ ในตาราง (ระบ ความเส ยงในแต ละ *) /แบบฟอร มท 1.3

11 แบบฟอร มท 1.3 การประเม นความเส ยงและแนวทางการตอบสนองความเส ยง ก จกรรม/โครงการ...โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น... ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ หล กประส ทธ ผล 1(1.1)ประชาชนบาง กล มไม ให ความร วมม อ โดยเฉพาะในกล มผ เก บ หาของป าและล าส ตว (ผนวก 1) หล กตอบสนอง 1(1.2)ความหลากหลาย ทางความค ด, อาช พ ทา ให ภาคประชาชนบางกล ม ขาดความร วมม อในการ แก ไขป ญหาและม ส วน ร วมในการดาเน นงาน (ผนวก 2) หล กการม ส วนรวม 1(1.3) ขาดความร วมม อ ของประชาชนบางกล ม เน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน (ผนวก 3) โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ปานกลาง ต า ปานกลาง - 11 ความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

12 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน 3. ความเส ยงด าน การเง น 4. ตามเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ หล กประส ทธ ภาพ 1(2.1) เจ าหน าท ขาด ความชานาญในการ ถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นา ช มชน/ท ช มชน (ผนวก 4) หล กตอบสนอง 1(2.2) บ คลากรขาดการ พ ฒนาตนเอง (ผนวก 5) ต า ต า ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

13 แบบฟอร มท 1.4 การกาหนดมาตรการ/ก จกรรมควบค มความเส ยง ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า แผนงานรองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการแก ไขป ญหาไฟ ป าและหมอกคว น ก จกรรมเสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น 13 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล หล กประส ทธ ผล ยอมร บความเส ยง ย ทธ ประชาชนบางกล มไม ให ความ ร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหา ของป าและล าส ตว หล กตอบสนอง ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบาง กล มขาดความร วมม อในการแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นงาน ยอมร บความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตาม ผลการดาเน นงาน และส งการ ในท ประประช มประจ าเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อ ส งการผ อานวยการส วน ควบค มและปฏ บ ต การไฟป า พร อมประสานงานผ นา ท องถ น ภาคร ฐ และองค กรท เก ยวข อง 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตาม ผลการดาเน นงาน และส งการ ในท ประประช มประจ าเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อ ส งการผ อานวยการส วน ควบค มและปฏ บ ต การไฟป า พร อมประสานงานผ นา ท องถ น พร อมสร างความ เข าใจเพ อร วมเฝ าระว งและ เป นแกนนาในการประสาน ผ ร บผ ดชอบ - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

14 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล ย ทธ (ต อ) 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน หล กการม ส วนรวม ขาดความร วมม อของประชาชน บางกล มเน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน หล กประส ทธ ภาพ เจ าหน าท ขาดความชานาญใน การถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน หล กตอบสนอง บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง ยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยง ยอมร บความเส ยง 14 ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ ผ ร บผ ดชอบ การงบประมาณ การม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ห วหน าสถาน สร างความเข าใจ และถ ายทอดข อม ลแก ผ นา - - ห วหน าสถาน ช มชนเพ อร วมเฝ าระว งและ เป นแกนนาในการประสาน การม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม - ผอ.สคป. เพ อความชานาญและสามารถ - - ห วหน าสถาน ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสารแก ช มชนได ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสารแก ช มชนได - - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน 3. ความเส ยงด าน การเง น ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ

15 15 แบบฟอร มท 1.5 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสาน ก/กอง/กล ม ส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ก จกรรมหล ก/ก จกรรมย อย...โครงการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น... ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ - หล กประส ทธ ผล ประชาชนบางกล มไม ให ความ ร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บ หาของป าและล าส ตว หล กตอบสนอง ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบาง กล มขาดความร วมม อในการ แก ไขป ญหาและม ส วนร วมใน การดาเน นงาน ปานกลาง ต า 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตามผล การดาเน นงาน และส งการในท ประประช มประจาเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อส ง การผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าพร อม ประสานงานผ นาท องถ น ภาคร ฐ และองค กรท เก ยวข อง 1. ผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าต ดตามผล การดาเน นงาน และส งการในท ประประช มประจาเด อน 2. ห วหน าสถาน ร บทราบข อส ง การผ อานวยการส วนควบค ม และปฏ บ ต การไฟป าพร อม ประสานงานผ นาท องถ น พร อม สร างความเข าใจเพ อร วมเฝ า ระว งและเป นแกนนาในการ ประสานการม ส วนร วมก บ ประชาชนในท องถ น ต.ค. 56 ก.ย. 57 ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

16 16 ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 1. ความเส ยงด าน กลย ทธ (ต อ) ปานกลาง - หล กการม ส วนรวม ขาดความร วมม อของ ประชาชนบางกล มเน องจากข ด ผลประโยชน ส วนตน ห วหน าสถาน สร างความเข าใจ และถ ายทอดข อม ลแก ผ นา ช มชนเพ อร วมเฝ าระว งและเป น แกนนาในการประสานการม ส วนร วมก บประชาชนใน ท องถ น ต.ค. 56 ก.ย. 57 ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ - ห วหน าสถาน 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน หล กประส ทธ ภาพ เจ าหน าท ขาดความชานาญใน การถ ายทอดข อม ลและ ประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน ต า ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสาร แก ช มชนได ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน หล กตอบสนอง บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง ต า ส งเสร มให บ คลากรได พ ฒนา ตนเองโดยได ร วมการฝ กอบรม เพ อความชานาญและสามารถ ถ ายทอดความร ข อม ล ข าวสาร แก ช มชนได ต.ค. 56 ก.ย ร อยละผล ความสาเร จของ การบร หารจ ดการ ทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อ ระหว างประเทศ ร อยละ 80 - ผอ.สคป. - ห วหน าสถาน

17 ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ผลล พธ / ผ ร บผ ดชอบ ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ต วช ว ด 3. ความเส ยงด าน การเง น ความเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ /ประชาชน...

18 18 ประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว โอกาสท จะเก ด จานวนคร งท ประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อ/ ระด บคะแนน ล กลอบเผาป าเพ อเก บหาของป า หร อล าส ตว ส งมาก มากกว า 20 คร ง 5 ส ง คร ง 4 ปานกลาง คร ง 3 น อย 6-10 คร ง 2 น อยมาก 1-5 คร ง 1 คาอธ บาย ในแต ละป เก ดป ญหาไฟป าและหมอกคว นเน องจากสาเหต จากประชาชนบางกล มไม ให ความร วมม อ โดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว ในระยะเวลาท ผ านมาพบว าสถ ต การเก ดไฟป าม แนวโน มลดลง ท กๆ ป โดยการเก ดไฟป าเฉพาะพ นท ป าอน ร กษ ในแต สถาน ควบค มไฟป าของส าน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) เฉล ยไม เก น 20 คร งต อป โดยส วนควบค มและปฏ บ ต การไฟป าส งเสร มให เพ มมาตรการลดการเก ด ไฟป าในแต ละป ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ในแต ละป พบว าป ญหาของการเก ดไฟป าและหมอกคว น ในพ นท อน ร กษ ม กม สาเหต มาจากประชาชน บางกล มไม ให ความร วมม อโดยเฉพาะในกล มผ เก บหาของป าและล าส ตว ซ งการเก ดไฟป าและหมอกคว นแต ละ คร งย อมส งผลผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /ความหลากหลาย..

19 19 ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ทาให ภาคประชาชนบางกล มขาดความร วมม อในการแก ไขป ญหา และม ส วนร วมในการดาเน นงาน โอกาสท จะเก ด โอกาสท ความหลากหลายทางความค ด, อาช พ ระด บคะแนน ประชาชน เป นสาเหต ให เก ดไฟป าและหมอกคว น ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ความแตกต างก นท งในด านความค ด และอาช พ น าไปส ความร ส ก การกระท าต อส งหน งส งใดแตกต าง ก น ไม ยอมให ก น เก ดเป นความข ดแย งข น ซ งท าให ขาดความร วมม อในการด าเน นการตามเป าหมายของสถาน ควบค มไฟป า ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ความแตกต างทางความค ดของประชาชน และการประกอบอาช พ หร อหารายได โดยการพ งพา ส งแวดล อมโดยใช ว ธ ท ไม ค าน งถ งผลกระทบเป นส วนหน งท ท าให เก ดผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงของ องค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /ขาดความร วมม อ

20 20 ขาดความร วมม อของประชาชนบางกล มเน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน โอกาสท จะเก ด โอกาสท ขาดความร วมม อจากประชาชนบางกล มเน องจากข ด ระด บคะแนน ผลประโยชน ส วนตนเป นสาเหต ให เก ดไฟป าและหมอกคว น ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ประชาชนผ ท คาน งถ งผลประโยชน ส วนต วมากจนม ผลต อการต ดส นใจ หร อการปฏ บ ต ท ข ดก บกต กา หร อความร วมม อท เคยยอมร บร วมก น ย อมส งผลกระทบต อประโยชน ส วนรวมซ งการกระทาน นอาจจะเก ดข น อย างร ต วหร อไม ร ต ว ท งเจตนาและไม เจตนา ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ในแต ละป พบว าป ญหาของการเก ดไฟป าและหมอกคว น ในพ นท อน ร กษ สาเหต หน งมาจากขาดความ ร วมม อจากประชาชนบางกล มเน องจากข ดผลประโยชน ส วนตน ซ งการเก ดไฟป าและหมอกคว นแต ละคร งย อม ส งผลผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรมากน อยแตกต างก นไปในแต ละคร ง /เจ าหน าท..

21 21 เจ าหน าท ขาดความชานาญในการถ ายทอดข อม ลและประสานงานต อผ นาช มชน/ท ช มชน โอกาสท จะเก ด โอกาสท เจ าหน าท ถ ายทอดข อม ลหร อประสานงานต อผ นา ระด บคะแนน ช มชนเก ดความผ ดพลาดหร อส บสน ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย ป ญหาด านการส อสารส วนใหญ มาจากการขาดการ ให ข อม ล ไม ว าจะเป นความช ดเจนในการ ปฏ บ ต งาน ความช ดเจนในนโยบาย หร อเร องท เก ยวก บการเปล ยนแปลงในองค กร จ งท าให เป นต นเหต ของ ความไม เข าใจ ความส บสนไม ช ดเจน ไม แน ใจ จ งต องพยายามจะประเม น หร อคาดเดาสถานการณ ต าง ๆ ด วย ตนเอง ค ดเอาเอง คาดการณ เอาเองบ างก พยายามปะต ดปะต อเร องราวต าง ๆ เพ อความเข าใจ และให ได ภาพท ช ดเจนย งข น ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย ผลของการขาดค ณภาพในการส งสารและร บสารน นอาจเป นต นเหต ของความบาดหมาง บ นทอน ส มพ นธภาพอ นด ต อก นและก น บางคร งอาจส งผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรการด าเน นงานใน องค กรได หากเจ าหน าท ถ ายทอดข อม ลหร อประสานงานต อผ น าช มชนเก ดความผ ดพลาดหร อส บสนบ อยคร ง ย อมก อให เก ดผลกระทบต อองค กร /บ คลากร.

22 22 บ คลากรขาดการพ ฒนาตนเอง โอกาสท จะเก ด โอกาสท บ คลากรจะขาดการพ ฒนาตนเอง ระด บคะแนน ส งมาก ม โอกาสในการเก ดส งมาก 5 ส ง ม โอกาสในการเก ดค อนข างส งหร อบ อยๆ 4 ปานกลาง ม โอกาสในการเก ดบ างเป นบางคร ง 3 น อย ม โอกาสในการเก ดแต นาน ๆ คร ง 2 น อยมาก แทบไม ม โอกาสเก ดข นเลย 1 คาอธ บาย การพ ฒนาบ คลากรประกอบด วยหลายด าน เช น การพ ฒนาท ศนคต การพ ฒนาล กษณะน ส ย การ พ ฒนาการจ งใจการพ ฒนาความร ความสามารถ และท กษะ โดยอาศ ยการพ ฒนา การศ กษา และการฝ กอบรม ซ งผลของการพ ฒนาบ คลากรน นจะช วยให การดาเน นงานขององค กรเก ดประส ทธ ภาพย งข น ผลกระทบ ความเส ยหาย ระด บคะแนน ส งมาก ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส งมาก 5 ส ง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรในระด บส ง 4 ปานกลาง ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรบ าง 3 น อย ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรน อย 2 น อยมาก แทบไม ม ผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กรเลย 1 คาอธ บาย แม บ คลากรท ม ความร ความสามารถแต ขาดท กษะในการนาความร ความสามารถท ตนเองม อย น นมาใช ให เก ดประโยชน ส งส ดย อมส งผลกระทบต อเป าหมายและช อเส ยงขององค กร บ คลากรท ขาดความกระต อร อร น ในการพ ฒนาตนเองเพ อตอบสนองก บการดาเน นงาน หร อเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานให ส งข นย อมไม เก ดผลด ต อองค กรโดยเฉพาะในก จกรรมเตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคม อาเซ ยนซ งเป นส งใหม ท ต องพ ฒนาความร ท หลากหลายย งข น /ผลการว เคราะห..

23 23 ผลการว เคราะห ความเส ยงในแต ละก จกรรม การกาหนดหล กเกณฑ ในการว เคราะห ความเส ยงของแผนงาน/โครงการ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน เป าประสงค : เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน กลย ทธ : สร างความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ระหว างประเทศ แผนงาน : รองร บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน โครงการ : แก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น ก จกรรม : เสร มสร างความร วมม อในการแก ไขป ญหาไฟป าและหมอกคว น ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรม : เตร ยมพร อมความร วมม อการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน ต วช ว ด (ค าเป าหมาย) : ร อยละผลความสาเร จของการบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต แนวเช อมต อระหว าง ประเทศ ร อยละ 80 น ยาม การพ ฒนาความร วมม อในการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต ก บประเทศเพ อนบ าน หมายถ งการ ต ดตามและเฝ าระว งสถานการณ หมอกคว นและน าข อม ลท ได จากการต ดตามตรวจสอบจะน ามาใช ประโยชน ร วมก นท ง 4 ประเทศ ซ งประกอบด วย ประเทศพม า ลาว เว ยดนาม ก มพ ชา และไทย ในการจ ดท าแผน นโยบาย และมาตรการควบค มการเผา ตลอดจนสร างความร วมม อ ปล กจ ตส าน กประชาชนด านการฟ นฟ ค ณภาพอากาศท ด ให แก ช มชน และการอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย น การเสร มสร าง ประส ทธ ภาพการเฝ าระว งป องก นป ญหาหมอกคว นก บประเทศเพ อนบ าน เป นการสะท อนสายส มพ นธ อ นด ระหว างประเทศเพ อนบ านท จะท างานร วมก น เพ อสร างอากาศสดใส ไร มลพ ษให แก ประชาชนของตนเองและ ประเทศเพ อนบ าน ข นตอนการดาเน นงาน 1. สร างความเข าใจร วมก นในหน วยงานเก ยวก บข อม ลพ นฐาน และว ธ การดาเน นงาน 2. เสร มสร างประส ทธ ภาพการเฝ าระว งป องก นป ญหาไฟป าและหมอกคว นก บประเทศเพ อนบ านโดย สร างแนวก นไฟ 3. ฝ กเจ าท ให เก ดความชานาญในการปฏ บ ต หน าท /ถ ายทอดข อม ลเพ อพ ฒนาความร วมม อส ช มชน 4. พ ฒนาความร วมม อส ช มชนในการจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส ประชาคมอาเซ ยน /แบบฟอร มท

24 แบบฟอร มท 1.2 การระบ ป จจ ยเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล ประเด นย ทธศาสตร อน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป า เป าประสงค อน ร กษ ค มครองฟ นฟ ทร พยากรป าไม และส ตว ป าอย างย งย นโดยการม ส วนร วม กลย ทธ ป องก นร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให คงความอ ดมสมบ รณ ก จกรรมหล ก/ก จกรรมย อยงานสงวนและค มครองส ตว ป า ว ตถ ประสงค และเป าหมายของก จกรรมร กษาพ นท ป าอน ร กษ ให ม ความสมบ รณ เพ มประชากรส ตว ป า ต วช ว ด (ค าเป าหมาย)พ นท ป าได ร บการบร หารจ ดการ 2,247,497ไร ความสมบ รณ ของพ นท ป าอน ร กษ ไม น อยกว า 80 % 24

25 25 ประเด นการระบ ป จจ ยเส ยง หล กธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค การระบ ความเส ยงด านกลย ทธ การลาดตระเวนเพ อป องก น พ นท อน ร กษ ส ตว ป า ความ ต องการ ท ด นทาก น และ ล าส ตว ป า ความ หลากหลาย ความค ด ความ เช อทางศาสนา ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ต ประชาชนขาด ความร วมม อ การแก ไข ป ญหาและม ส วนร วมในการ ดาเน นการ การเคล อนย าย แรงงาน ภาคเกษตร ขาดการร วมม อ จากภาคส วน ต างๆ ของผ ม ส วนได ส วนเส ย

26 26 การระบ ความเส ยงด านการด าเน นงาน กระบวนงานบร หารจ ดการ พ นท อน ร กษ ส ตว ป า * ข นตอนท 1. การลาดตระเวน ในพ นท ข นตอนท 2. การศ กษา ค นคว าว ชาการ ด านทร พยากร ส ตว ป าและ ป าไม เพ อเป น ฐานข อม ล 1.การ ปฏ บ ต งาน ไม เป นไป ตามแผน 2.เจ าหน าท ขาดความ ชานาญใน การใช เคร องม อ เทคโนโลย ข นตอนท 3. ดาเน นการ ประชาส มพ นธ ให ความร เพ อให ประชาชนม

27 27 ส วนร วมในการ อน ร กษ ส ตว ป า การระบ ความเส ยงด านการเง น ด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ * /แบบฟอร มท...

28 28 แบบฟอร มท 1.3 การประเม นความเส ยงและแนวทางการตอบสนองความเส ยงส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง ความเส ยง ด านกลย ทธ 1.ด านประส ทธ ผล 1.1 ความต องการท ด น ทาก นและล าส ตว ป า 2.ด านตอบสนอง 2.1 ความหลากหลาย ความค ด ความเช อทาง ศาสนา ว ฒนธรรมและว ถ ช ว ตประชาชนขาดความ ร วมม อการแก ไขป ญหา และม ส วนร วมในการ ดาเน นการการเคล อนย าย แรงงานภาคเกษตร ปานกลาง ต า ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

29 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 2. ความเส ยงด าน การดาเน นงาน 3.ด านการม ส วนร วม ขาดการม ส วนร วมของผ ม ส วนได ส วนเส ยในการ วางแผน 1.การปฏ บ ต งาน ลาดตระเวนไม เป นไปตาม แผนท กาหนด ปานกลาง ต า ส ง ม ความเส ยงส ง 29 ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง 2.การปฏ บ ต งานตามแผน เจ าหน าท ผ ได ร บ มอบหมายขาดท กษะ ความชานาญในการใช เคร องม อเทคโนโลย ในการดาเน นการ ส ง ม ความเส ยงส ง ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง

30 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง แนวทางการตอบสนอง โอกาส (1) ผลกระทบ (2) คะแนน (1x2) ระด บประเม น ค าคะแนนท ยอมร บได (โอกาสxผลกระทบ) ความเส ยง 3. ความเส ยงด าน การเง น 30 ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง 4. ตามเส ยงด าน การปฏ บ ต ตาม กฎหมาย/ กฎระเบ ยบ ยอมร บความเส ยง ควบค มความเส ยง (ม แผนควบค มความเส ยง) ถ ายโอนความเส ยง /แบบฟอร มท...

31 31 แบบฟอร มท 1.4 การกาหนดมาตรการ/ก จกรรมควบค มความเส ยง ส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง 1. ความเส ยงด านกล 1.ด านประส ทธ ผล ย ทธ 1.1 ความต องการท ด นทาก น และล าส ตว ป า 2.ด านตอบสนอง 2.1 ความหลากหลายความค ด ความเช อทางศาสนาว ฒธรรม ยอมร บความเส ยง และว ถ ช ว ตประชาชนขาดความ ร วมม อ ในการแก ไขป ญหา 3. ด านม ส วนร วม 3.1 ขาดการม ส วนร วม 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน ของผ ม ส วนได ส วนเส ย 1. ด านประส ทธ ภาพ 1.1 การปฏ บ ต งานไม เป นไป ตามแผนไม ครอบคล มท กพ นท เน องจากพ นท กว างใหญ ต ดแนว ชายแดนม ความเส ยงภ ย 1.2 การออกลาดตระเวนความร ความเช ยวชาญของบ คคลกร ท ลาดตระเวนรวบรวมข อม ล ภาคสนามไม เพ ยงพอ ควบค มความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ ห วหน าเขตฯ ควบค ม ในการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ห วหน าเขตฯ ควบค ม ในการลาดตระเวน แบบบ รณาการ โดยสนธ กาล งเจ าหน าท ทหารและตารวจ ฝ กอบรมเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ลาดตระเวนเช งค ณภาพ เพ มท กษะความร ในการรวบรวมข อม ล ผ ร บผ ดชอบ ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า

32 32 ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง กลย ทธ ท ใช ในการ จ ดการความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ประมาณ การงบประมาณ ในภาคสนาม ผ ร บผ ดชอบ 3. ความเส ยงด าน การเง น 4. ความเส ยงด านการ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย/ กฎระเบ ยบ /แบบฟอร มท...

33 33 แบบฟอร มท 1.5 แผนปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสาน ก/กอง/กล ม ส วนอน ร กษ ส ตว ป า สาน กบร หารพ นท อน ร กษ ท 3 (บ านโป ง) ก จกรรม งานสงวนและค มครองส ตว ป า ความเส ยง ก จกรรมควบค มความเส ยง ระยะเวลา งบประมาณ ผลผล ต/ ประเภทความเส ยง ป จจ ยเส ยง ระด บ ผลล พธ / 1. ความเส ยงด านกลย ทธ การปฏ บ ต งาน ไม เป นไปตามแผน ท กาหนด 2. ความเส ยงด านการ ดาเน นงาน 3. ความเส ยงด านการเง น การออกลาดตระเวน เจ าหน าท ผ ได ร บ มอบหมายม ความร ท กษะไม เพ ยงพอ ในการดาเน นงาน 1 1 ห วหน าเขตฯ ส งการ ให ม การลาดตระเวนเช ง ค ณภาพ เพ อให ครอบคล มท วพ นท ส งเสร มให ม การฝ กอบรม เพ มท กษะในการใช เคร องม อ เทคโนโลย ในการลาดตระเวน เช งค ณภาพสารวจข อม ลใน พ นท เพ อนาข อม ลมาจ ดท า ฐานข อม ล 1 ต.ค ก.ย ต.ค ก.ย.257 ต วช ว ด สามารถ ด แลพ นท ได อย างท วถ ง ร อยละ 80 ม ระบบ การบร หาร จ ดการพ นท ร อยละ 80 ผ ร บผ ดชอบ ห วหน าเขตร กษาฯ ห วหน าเขตห ามล าฯ ส วนอน ร กษ ส ตว ป า ส วนอน ร กษ ส ตว ป า 4. ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผน / ผลการปฏ บ ต งาน แผน / ผลการใช จ ายงบประมาณ แผน / ผลการจ ดซ อจ ดจ าง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 อส.301 อส.302 อส.302/เง นก น อส.303 ส วนต ดตามประเม นผล ส าน กแผนงานและสารสนเทศ ก มภาพ นธ 2555 ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แผนปฏ บ ต การด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กองท นพ ฒนาสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ คานา กองท นพ ฒนาสหกรณ ได จ ดทาแผนย ทธศาสตร ด านบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2562 เป นเคร องม อการบร

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559

แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556-2559 แผนพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานครและ บ คลากรกร งเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - สถาบ นพ ฒนาข าราชการกร งเทพมหานคร ส าน กปล ดกร งเทพมหานคร ปล ดกร งเทพมหานคร อน ม ต ตามหน งส อด วนท ส ด ท กท 0401/1201 ลงว นท 20 พฤศจ กายน

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.)

รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) รายงานผลการดาเน นงาน การจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต.(สศช.) ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร...3 รายงานผลการดาเน นงานการจ ดทามาตรฐานความโปร งใส สาน

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท.

แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. แนวทางการจ ดทาข อเสนอโครงการ เพ อขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน นด านผ ด อยโอกาส ของ สท. สาน กส งเสร มและพ ท กษ ผ ด อยโอกาส สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย กระทรวงการพ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information