รายงานผลการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555"

Transcription

1 รายงานผลการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555

2 คำนำ การจ ดท าแผนบร หาร การประเม นผลการบร หาร และการรายงานผลการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาข นเพ อให มหาว ทยาล ยม ระบบในการบร หาร โดยบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการด าเน นงานต าง ๆ เพ อลด ม ลเหต ของโอกาสท องค กรจะเก ดความเส ยหาย ท งในร ปของต วเง นและไม ใช ต วเง น เพ อให ระด บและขนาดของความเส ยหายท เก ดข นอย ในระด บท องค กร ยอมร บได ประเม นได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบโดยคาน งถ ง การบรรล เป าหมาย ขององค กรหร อย ทธ ศาสตร เป นสาค ญ การจ ดท าแผนบร หาร การประเม นผลการบร หาร และการรายงานผลการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ได ม การแต งต งคณะกรรมการบร หาร เพ อวางระบบการบร หาร โดยม การจ ดท าระบบและกลไกของแผนบร หาร ผนวกก บผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจาป การศ กษา 2554 องค ประกอบท 7 การบร หารและจ ดการ และการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรอง การปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ซ งเป นแนวทางการพ ฒนาแผนบร หารประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะกรรมการบร หารและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก

3 สำรบ ญ คำนำ ก สำรบ ญ ข บทสร ปผ บร หำร ค กำรประเม นควำมเส ยง ด านท 1 ด านทร พยากร เร อง ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเส ยหายหร อส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย 2 ด านท 2 ด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ เร อง อ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา (Drop Out) ม สถ ต ส งข นท กป 5 ด านท 3 ด านการปฏ บ ต งาน เร อง การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา 7 แผนบร หำรควำมเส ยง ด านท 1 ด านทร พยากร เร อง ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเส ยหายหร อส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย 9 ด านท 2 ด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ เร อง อ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา (Drop Out) ม สถ ต ส งข นท กป 10 ด านท 3 ด านการปฏ บ ต งาน เร อง การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา 12 รำยงำนผลกำรบร หำรควำมเส ยง ด านท 1 ด านทร พยากร เร อง ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเส ยหายหร อส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย 14 ด านท 2 ด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ เร อง อ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา (Drop Out) ม สถ ต ส งข นท กป 16 ด านท 3 ด านการปฏ บ ต งาน เร อง การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา 18 ภำคผนวก คาส งแต งต งคณะกรรมการบร หารและควบค มภายใน ข

4 บทสร ปผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได วางนโยบายและแนวทางการพ ฒนามหาว ทยาล ยในช วงป พ.ศ ม พ นธก จเก ยวก บการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ของมหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารจ ดการก จการบ านเม องท ด หร อหล กธรรมาภ บาล (Good Governance) ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได นาหล กธรรมาภ บาลมาใช ในการบร หารจ ดการ ซ งทาให เก ดผลการปฏ บ ต งานท ได มาตรฐานม ระบบการจ ดการท ม ค ณภาพ เพ อเป น การผล กด นของการจ ดการท วท งมหาว ทยาล ยท เป นกระบวนการ ท าให สามารถสร างความได เปร ยบทางการแข งข น ป องก นการส ญเส ยทร พยากร จ งได น าระบบการ บร หารมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา การด าเน นการจ ดการบร หารของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น คณะกรรมการวางระบบบร หารได ด าเน นงานการบร หารท งส วนของการด าเน นงานแผนบร หารและรายงานผลการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ท งน การ ดาเน นงานได ย ดหล กกระบวนการบร หารตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ค อ 1. การกาหนดว ตถ ประสงค 2. การระบ 3. การประเม น 4. การประเม นมาตรการควบค ม 5. การบร หาร / จ ดการ 6. การรายงาน 7. การต ดตามผลและทบทวนผล ค

5 ส าหร บแนวทางการบร หาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ก าหนดให หน วยงานในมหาว ทยาล ย ท งระด บคณะ ว ทยาล ย สาน ก สถาบ น ศ นย ได จ ดทาการบร หารในด านต าง ๆ ท งหมด 5 ด าน ด งน 1. ด านทร พยากร 2. ด านย ทธศาสตร 3. ด านการการปฏ บ ต งาน 4. ด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 5. ด านเหต การณ ภายนอก ท ง 5 ด านด งกล าวได ม การว เคราะห และจ ดลาด บ โดยพ จารณาจากการประเม นโอกาสท จะเก ด (Likelihood) และความร นแรง ของผลกระทบจากเหต การณ (Impact) โดยอาศ ยเกณฑ มาตรฐานท ได กาหนดไว ทาให การต ดส นใจจ ดการก บเป นไปอย างเหมาะสม โดยในส วนของ มหาว ทยาล ยได ค ดเล อกและก าหนดจานวน 3 ด าน พร อมท งได ม การว เคราะห และจ ดลาด บ โดยพ จารณาจากการประเม นโอกาสท จะเก ด และความร นแรงของผลกระทบจากเหต การณ พบว าท อย ในระด บส งและส งมาก ต องเร งดาเน นการแก ไขก อน ม ด งต อไปน 1. ควำมเส ยงด ำนทร พยำกร เร อง ระบบฐำนข อม ลสำรสนเทศเส ยหำยหร อส ญหำยเน องจำกอ บ ต ภ ย 1.1 : อ ปกรณ และระบบข อม ลสารสนเทศเส ยหายหร อส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย 1.2 : แผนป องก นอ บ ต ภ ยและแก ไขป ญหาจากภ ยพ บ ต ต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยย งไม ช ดเจน 1.3 : การดาเน นการป องก นอ บ ต ภ ยตามแผนย งไม ม การดาเน นการอย างช ดเจน 2. ควำมเส ยงด ำนย ทธศำสตร หร อกลย ทธ เร อง อ ตรำกำรลำออกกลำงค นของน กศ กษำ (Drop Out) ม สถ ต ส งข นท กป 2.1 : อ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษาม สถ ต ส งข นท กป 3. ควำมเส ยงด ำนกำรปฏ บ ต งำน เร อง กำรเข ยนผลงำนทำงว ชำกำรของอำจำรย เพ อให เป นไปตำมมำตรฐำนของอ ดมศ กษำ 3.1 : ผลงานว ชาการท ได ไม บรรล เป าหมายร อยละ 35 ของป : อาจารย ขาดการบ รณาการการบร การว ชาการก บการเร ยนการสอนและการว จ ย 3.3 : อาจารย ขาดท กษะการจ ดทาผลงานว ชาการ ง

6 รายงานผลการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ R-ERM.CMRU1 เร ยน นายกสภามหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได ดาเน นการว เคราะห และประเม น แผนงาน/งาน/โครงการในความร บผ ดชอบ เพ อให ผลการด าเน นงานของมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม บรรล ตามแผนการปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ และแผนย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ระยะ 5 ป (พ.ศ ) จากผลการว เคราะห และประเม นด งกล าว มหาว ทยาล ยฯ ม ท สาค ญ ซ งอาจม ผลต อการบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายตามแผนการปฏ บ ต ราชการของมหาว ทยาล ยฯ จ งได กาหนด ว ธ การจ ดการ ผ ร บผ ดชอบและระยะเวลาแล วเสร จไว ตามแผนบร หารท แนบ จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบ ลงช อ... (รศ.ดร.ประพ นธ ธรรมไชย) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ว นท...เด อน...พ.ศ.... 1

7 แบบประเม น หน วยงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 6 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค : เพ อให การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและลดจากภ ยค กคามต าง ๆ ข นตอน (1) 1. การด าเน นการ ด านนโยบายการใช ง า น ร ะ บ บ สารสนเทศ 2. การสร างความ ปล อดภ ยให ก บ ระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 1. 1 เ พ อ ใ ห ม นโยบายด านการใช งานระบบสารสนเทศ 2.1 เพ อเป นการ สร างพ นฐานความ ปลอดภ ยและลด จากภ ย ค กคามต าง ๆ 2.2 เพ อสร างความ ปลอดภ ยของข อม ล ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง มหาว ทยาล ย (3) น โ ย บ า ย หล กเกณฑ หร อแนว ปฏ บ ต ในการใช งานระบบ สาร สนเทศแล ะร กษา ความปลอด ภ ย ย งไม ครอบคล มท กส วน ไม ม ระบบป องก น ความปลอดภ ย ม ภ ยค กคามจาก ภายในและภายนอก องค กรตลอดเวลา ป จจ ยเส ยง (4) หล กเกณฑ หร อแนวปฏ บ ต ในการร กษาความ ปลอดภ ยระบบสารสนเทศย งกาหนดไม ครอบคล ม การประชาส มพ นธ ถ งแนวปฏ บ ต การใช งานระบบ สารสนเทศย งไม ท วถ ง ระบบปฏ บ ต การป องก นความปลอดภ ยของข อม ล สารสนเทศย งไม ม ความท นสม ย การควบค ม ด แลและการปร บปร งระบบ สารสนเทศย งไม ท วถ งท กส วน โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8)

8 ข นตอน (1) 3. การป องก นการ บ ก ร ก แ ล ะ ภ ย ค ก ค า ม ท า ง คอมพ วเตอร 4. การป องก นและ แก ไขป ญหาจาก อ บ ต ภ ย 5. การสร างความ ตระหน กให ก บ ผ ใช งานระบบ สารสนเทศ 6. การส ารอง ข อม ล ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 3.1 เพ อเสร มสร าง ความปลอดภ ยและ ป องก นการบ กร ก จากภ ยค กคามทาง คอมพ วเตอร ล กข าย 4.1 เพ อให การ บร หารจ ดการระบบ สารสนเทศเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ กรณ เก ดเหต การณ อ บ ต ภ ย 5.1 เพ อสร างความ ตระหน ก แล ะ ฝ ก ท กษะความปลอดภ ย ในระบบสารสนเทศ 6.1 เพ อลดความ เส ยหายท อาจเก ด ข นก บข อม ล (3) การป องก นการบ ก ร กและภ ยค กคามจาก ภายในและภายนอกย งไม ครอบคล มและย งไม เก ด ประส ทธ ผล อ ปกรณ และระบบ ข อม ลสารสนเทศเส ยหาย หร อส ญหายเน องจาก อ บ ต ภ ย การประชาส มพ นธ สร างความตระหน กถ ง ความปลอดภ ยระบบ สารสนเทศย งไม ท วถ ง การต ดต งระบบ ส ารองข อม ลเก บไว ใน เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย ย งไม สมบ รณ ป จจ ยเส ยง (4) การต ดต งโปรแกรมการป องก นการบ กร กจากภ ย ค กคามคอมพ วเตอร ล กข ายม การปร บปร งเปล ยนแปลงอย เสมอ แผนป องก นอ บ ต ภ ยและแก ไขป ญหาจากภ ยพ บ ต ต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยย งไม ช ดเจน การดาเน นการป องก นอ บ ต ภ ยตามแผนย งไม ม การ ดาเน นการอย างช ดเจน ขาดการวางแผนและผ ร บผ ดชอบในการดาเน นงาน ด านความปลอดภ ยของระบบสารสนเทศ การประชาส มพ นธ ให ร บทราบถ งการใช งานระบบ สารสนเทศย งไม ท วถ ง การเผยแพร ความร การใช งานระบบสารสนเทศย ง ไม ท วถ งและครอบคล ม การต งค าสารองข อม ลอ ตโนม ต ย งไม ครอบคล มท ก ระบบ ท กเคร อข าย การส ารองข อม ลอ ตโนม ต ย งส ารองข อม ลไม เป น ป จจ บ นจะม การส ารองข อม ลประจ าอาท ตย หร อ ประจาเด อนเท าน น โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8)

9 ข นตอน (1) 7. การฟ นฟ ระบบ แ ล ะ ข อ ม ล จ า ก ความเส ยหาย ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 7.1 เพ อให การฟ นฟ ระบบหร อข อม ลจาก ค ว า ม เ ส ย ห า ย ท เก ดข น (3) ข อม ลเก ดส ญหาย หร อเส ยหายจากไฟฟ าด บ หร อจากอ บ ต ภ ย ป จจ ยเส ยง (4) ระบบการก ค นข อม ลสารสนเทศ (Recovery) ใช ระยะเวลาในการก ข อม ลนาน การบ าร งร กษาเคร องคอมพ วเตอร และระบบ ข อม ลและอ ปกรณ ต าง ๆ ย งไม ท วถ ง โอกาส ท จะเก ด (5) 3 3 การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8) 4 7 4

10 แบบประเม น หน วยงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 1 : ผล ตบ ณฑ ตและสร างโอกาสทางการศ กษา ตามความต องการของท องถ น ให ม ค ณภาพและมาตรฐานว ชาการและว ชาช พ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเร ยนการสอนโดยอ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษาม สถ ต ส งข น ว ตถ ประสงค : เพ อให กระบวนการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพและน กศ กษาม ค ณภาพมากย งข น ข นตอน (1) 1. การวางแผนร บ น กศ กษา ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 1.1 เพ อให ได น กศ กษา ท ม ค ณภาพ (3) แผนการร บน กศ กษาม การ เปล ยนแปลง ป จจ ยเส ยง (4) มหาว ทยาล ยม การเปล ยนแปลงของแผน ร บน กศ กษา โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8) กระบวนการร บ น กศ กษา 3. กระบวนการ เร ยนการสอน 2.1 เพ อให กระบวนการร บ น กศ กษาเป นไปตาม แผน 3.1 เพ อให กระบวนการเร ยนการ สอนม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล การร บน กศ กษาไม เป นไป ตามแผนท วางไว อ ตราการลาออกกลางค น ของน กศ กษาม สถ ต ส งข นท กป สภาพการแข งข นก บมหาว ทยาล ยอ น ๆ ในจ งหว ดทาให การร บน กศ กษาไม ได ตามท กาหนด จ านวนน กศ กษาไม ได ตามเป าหมายท ต องการ น กศ กษาม สภาพป ญหาในเร องส วนต ว ของน กศ กษา ระบบอาจารย ท ปร กษาย งไม สามารถ ด แลได อย างท วถ ง น กศ กษาลาออกไปศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยอ นๆ

11 ข นตอน (1) 4. กระบวนการ กาก บด แลของ อาจารย ท ปร กษา 5. กระบวนการ ว ดผลประเม นผล ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 4.1 เพ อให กระบวนการกาก บด แล ของอาจารย ท ปร กษาม ประส ทธ ภาพ 5.1 เพ อให กระบวนการว ดผล ประเม นผลม ประส ทธ ภาพ (3) การก าก บด แลของ อาจารย ท ปร กษาไม ท วถ ง น กศ กษา ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ประเม นผลไม ส มฤทธ ผลตามท ต องการ การประเม นผลการเร ยน การสอนไม ครบถ วน ป จจ ยเส ยง (4) ส ดส วนอาจารย ปร กษาก บน กศ กษาไม สม ด ดลก น น กศ กษาม จ านวนมากท าให ด แลได ไม ท วถ ง ภาระงานของอาจารย ม จานวนมาก ระบบการว ดผลการเร ยนการสอนย งไม สมบ รณ ระบบการประเม นผลการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ยย งไม สมบ รณ โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8)

12 แบบประเม น หน วยงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 3 : ส งเสร มสน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร บร การว ชาการและนาผลมาบ รณาการก บการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให อาจารย ม ผลงานทางว ชาการเป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา ข นตอน (1) 1.รวบรวมข อม ล ผลงานว ชาการ 2. ต ด ต า ม ความก าวหน าของ ก า ร ท า ผ ล ง า น ว ชาการ 3. การบ รณาการ การบร การว ชาการ ก บการเร ยนการ สอนและว จ ย 4. น า ผ ล ง า น ว ช า ก า ร ต พ ม พ เผยแพร ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 1.1 เพ อจ ดท าฐานข อม ล ผลงานว ชาการและผ ท า ผลงานว ชาการ 2.1 เพ อกระต นการ ด าเน นงานจ ดท าผลงาน ว ชาการ 3.1 เพ อให ได ผลงา น ว ชาการเพ มข น 3.2 เพ อให ได อาจารย ท ดารงตาแหน งทางว ชาการ เพ มข น 4.1 เพ อให ม ผลงาน ว ชาการท เผยแพร หร อ ร บรองค ณภาพ (3) ไม ม ฐานข อม ล ผลงานว ชาการและผ ท า ผลงานว ชาการ ไม ม การกระต น การด าเน นงานจ ดท า ผลงานว ชาการ ผลงานว ชาการท ได ไม บรรล เป าหมายร อย ละ 35 ของป ผลงานว ชาการ ไ ม ไ ด ร บ ก า ร ต พ ม พ เผยแพร ป จจ ยเส ยง (4) ไม ม การจ ดท าฐานข อม ลงานว ชาการและ อาจารย ทาผลงานว ชาการ ขาดการกระต นการท าผลงานว ชาการของ อาจารย อาจารย ขาดการบ รณาการการบร การว ชาการ ก บการเร ยนการสอนและการว จ ย อาจารย ขาดท กษะการจ ดทาผลงานว ชาการ ค ณภาพของผลงานเช งว ชาการ ไม สามารถ ต พ มพ เผยแพร โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8)

13 ข นตอน (1) 5. ต ด ต า ม ประเม นผลการ ดาเน นงาน ว ตถ ประสงค ข นตอน (2) 5. 1 เ พ อ ใ ห ท ร า บ ผลส มฤทธ /ป ญหาในการ ดาเน นงาน (3) ไ ม ป ร า ก ฏ ผลส มฤทธ และผลกระทบ ในการด าเน นงานเช ง บ รณาการ ป จจ ยเส ยง (4) การด าเน นงานในการท าผลงานว ชาการขาด การกระต น ต ดตาม และประเม นผลเช งบ รณาการ โอกาส ท จะเก ด (5) การประเม น ผล ระด บ กระทบ (6) (7) ลาด บ (8)

14 แผนบร หาร หน วยงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 6 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค : เพ อให การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและลดจากภ ยค กคามต าง ๆ โครงการ / ก จกรรมและ ว ตถ ประสงค โครงการ (1) โครงการ/ก จกรรม/ กระบวนการ : การ ด าเน นการด านระบบ ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง ม ห า ว ท ย า ล ย ใ ห ม ประส ทธ ภาพ ข นตอนหล ก/ ว ตถ ประสงค (2) ข นตอน : การ ป องก นและแก ไข ป ญหาจากอ บ ต ภ ย ว ต ถ ป ร ะ ส ง ค : เพ อให การบร หาร จ ด ก า ร ร ะ บ บ สารสนเทศเป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ กรณ เก ดเหต การณ อ บ ต ภ ย ท ย งเหล ออย (3) อ ปกรณ และระบบข อม ล สารสนเทศเส ยหายหร อ ส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย ป จจ ย (4) 1. แผนป องก นอ บ ต ภ ยและแก ไข ป ญหาจากภ ยพ บ ต ต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ยย งไม ช ดเจน 2. การ ด า เน นการ ป องก น อ บ ต ภ ยตามแผนย งไม ม การ ดาเน นการอย างช ดเจน 3. ขาดการวางแผนแล ะ ผ ร บผ ดชอบในการด าเน นงาน ด านความปลอดภ ยของระบบ สารสนเทศ การจ ดการ (5) 1. จ ดท าแผนป องก นและแก ไข ป ญหาจากอ บ ต ภ ยหร อภ ยพ บ ต 2. ให ม การประชาส มพ นธ และการ ด าเน นการให เป นไปตามแผนท ได วางไว 3. ให ม การส ารองข อม ลท ม ความส าค ญเก บไว ในเคร องส ารอง ข อม ล 4. เม อการเช อมโยงเคร อข าย ล มเหลว เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ จะต องรายงานให ผ บ งค บบ ญชา ทราบและด าเน นการประสาน ผ เก ยวข องเพ อด าเน นการแก ไข โดยด วนท ส ด 5. ม การด าเน นการฝ กซ อม ด บเพล งและฝ กซ อมการหน ไฟ กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก.ย. 55 / ผ อ านวยการส าน ก ว ท ย บ ร ก า ร แ ละ เ ท ค โ น โ ล ย สารสนเทศ หมายเหต (7) 9

15 แผนบร หาร หน วยงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 1 : ผล ตบ ณฑ ตและสร างโอกาสทางการศ กษา ตามความต องการของท องถ น ให ม ค ณภาพและมาตรฐานว ชาการและว ชาช พ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเร ยนการสอนโดยอ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษาม สถ ต ส งข น ว ตถ ประสงค : เพ อให กระบวนการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพและน กศ กษาม ค ณภาพมากย งข น โครงการ / ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ (1) กระบวนการเร ยนการ ส อ น โ ด ย อ ต ร า ก า ร ลาออกกลางค นของ น กศ กษาม สถ ต ส งข น ข นตอนหล ก/ ว ตถ ประสงค (2) ข นตอน : กระบวนการ เร ยนการสอน ว ตถ ประสงค : เพ อให กระบวนการเร ยนการ สอนม ประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผล ท ย งเหล ออย (3) : อ ตราการ ลาออกกลางค นของ น กศ กษาม สถ ต ส งข นท ก ป ป จจ ย (4) 1. น กศ กษาม สภาพป ญหาในเร อง ส วนต วของน กศ กษา 2. ระบบอาจารย ท ปร กษาย งไม สามารถด แลได อย างท วถ ง 3. น กศ กษาลาออกไปศ กษาต อใน มหาว ทยาล ยอ นๆ การจ ดการ (5) 1. จ ดท าระบบอาจารย ท ปร กษาผ านทาง ออนไลน 2. จ ดอบรมให ความร การใช งานโปรแกรม ร ะ บ บ อ า จ า ร ย ท ป ร ก ษ า ใ ห ก บ อาจารย แต ละคณะ 3. ค ม อ อ า จ า ร ย ท ปร กษาและค ม อ น กศ กษา 4. จ ดท าระบบข อม ล น ก ศ ก ษ า อ อ ก กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) ก.ย. 2555/ ผอ.ส าน กส งเสร ม ว ชาการและงาน ทะเบ ยน หมายเหต (7) 10

16 โครงการ / ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ (1) ข นตอนหล ก/ ว ตถ ประสงค (2) ท ย งเหล ออย (3) ป จจ ย (4) การจ ดการ (5) กลางค น กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) หมายเหต (7) 5. ปฐมน เทศน กศ กษา ใหม ให ร จ กว ธ การ เ ร ย น ใ น ระด บอ ดมศ กษา 6. จ ดโครงการต างๆ เพ อช วยในการเร ยน ของน กศ กษาท ม ผล การเร ยนต า 11

17 แผนบร หาร หน วยงาน : มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ย ทธศาสตร ท 3 : ส งเสร มสน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร บร การว ชาการและนาผลมาบ รณาการก บการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให อาจารย ม ผลงานทางว ชาการเป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา โครงการ / ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ (1) โครงการ/ก จกรรม/ กระบวนการ : การเข ยน ผลงานทางว ชาการของ อาจารย เพ อให เป นไป ต า ม ม า ต ร ฐ า น ข อ ง อ ดมศ กษา ข นตอนหล ก/ ว ตถ ประสงค (2) ข นตอน : การบ รณาการ การบร การว ชาการก บ การเร ยนการสอนและ ว จ ย ว ตถ ประสงค : เพ อให ได ผลงานว ชาการเพ มข น เพ อให ได อาจารย ท ด ารง ต าแหน งทางว ชาการ เพ มข น ท ย งเหล ออย (3) ผลงานว ชาการท ได ไม บรรล เป าหมายร อยละ 35 ของป 2555 ป จจ ย (4) 1. อาจารย ขาดการบ รณาการ การบร การว ชาการก บการ เร ยนการสอนและการว จ ย 2. อาจารย ขาดท กษะการ จ ดทาผลงานว ชาการ การจ ดการ (5) 1. จ ดโครงการอบรมให ความร เก ยวก บการจ ดท าผลงาน ว ชาการให แก คณาจารย ใน มหาว ทยาล ยเป นประจาท กป 2. ประกาศนโยบายการให รางว ลเช ดช เก ยรต แก คณาจารย ท ทาผลงานว ชาการ 3. จ ดหาอาจารย ท ปร กษา/ อาจารย พ เล ยงให ค าปร กษา ผ ทาผลงานว ชาการ 4. ค ดภาระงานให แก อาจารย ท ปร กษา/อาจารย พ เล ยงและ คณาจารย ท ทาผลงานว ชาการ 5. มอบโล รางว ล ประกาศ เก ยรต ค ณแก อาจารย ท ท า กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) 30 ก.ย / ส า น ก ส ง เ ส ร ม ว ชาการและงาน ท ะ เ บ ย น / สถาบ นว จ ยและ พ ฒนา หมายเหต (7) 12

18 โครงการ / ก จกรรม และว ตถ ประสงค โครงการ (1) ข นตอนหล ก/ ว ตถ ประสงค (2) ท ย งเหล ออย (3) ป จจ ย (4) การจ ดการ (5) ผลงานว ชาการ 6. จ ดต งศ นย พ ฒนาอาจารย โดยม ผ เช ยวชาญให คาแนะนา กาหนดเสร จ/ ผ ร บผ ดชอบ (6) หมายเหต (7) 13

19 แบบรายงานผลการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 6 : พ ฒนาระบบบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ยให ม ค ณภาพ โดยย ดหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค : เพ อให การดาเน นการด านระบบสารสนเทศของมหาว ทยาล ยเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและลดจากภ ยค กคามต าง ๆ 1. ด านทร พยากร เร อง ระบบฐานข อม ลสารสนเทศเส ยหายหร อส ญหายเน องจากอ บ ต ภ ย ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน อ ปกรณ และ ร ะบบข อม ล ส า ร ส น เ ท ศ เส ยหายหร อ ส ญ ห า ย เ น อ ง จ า ก อ บ ต ภ ย 1. แผนป องก นอ บ ต ภ ย และแก ไขป ญหาจาก ภ ยพ บ ต ต าง ๆ ของ มหาว ทยาล ยย งไ ม ช ดเจน 2. การด าเน นการ ป องก นอ บ ต ภ ยตาม แ ผ น ย ง ไ ม ม ก า ร ด า เ น น ก า ร อ ย า ง ช ดเจน 3. ขาดการวางแผน และผ ร บผ ดชอบใน 1. จ ดท าแผนป องก นและแก ไขป ญหา จากอ บ ต ภ ยหร อภ ยพ บ ต 2. ให ม การประชาส มพ นธ และการ ดาเน นการให เป นไปตามแผนท ได วาง ไว 3. ให ม การส ารองข อม ลท ม ความส าค ญ เก บไว ในเคร องสารองข อม ล 4. เม อการเช อมโยงเคร อข ายล มเหลว เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบจะต องรายงาน ใ ห ผ บ ง ค บ บ ญ ช า ท ร า บ แ ล ะ 30 ก.ย. 55 / ผ อ านวยการส าน กว ทย บร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 1. ประกาศเก ยวก บ กฎระเบ ยบการใช งานคอมพ วเตอร และ ระบบเคร อข าย 2. แผนปฏ บ ต การระบบ สารสนเทศ 3. โ ป ร แ ก ร ม ร ะ บ บ ตรวจจ บและป องก น ไวร ส 4. ประชาส มพ นธ สร าง ความตระหน กถ ง ความปลอดภ ยระบบ 14

20 ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน การด าเน นงานด าน ความปลอดภ ยของ ด าเน นการประสานผ เก ยวข องเพ อ ดาเน นการแก ไขโดยด วนท ส ด สารสนเทศ 5. ฝ กอบรมการป องก น ระบบสารสนเทศ 5. ม การดาเน นการฝ กซ อมด บเพล งและ อ คค ภ ย 6. รายงานการส ารอง ฝ กซ อมการหน ไฟ ข อม ลสารสนเทศ สถานการณ ดาเน นงาน : = ดาเน นการแล ว เสร จตามกาหนด = ดาเน นการแล ว เสร จช ากว ากาหนด = ย งไม ได เร มดาเน นการ = อย ระหว างการดาเน นการ 15

21 แบบรายงานผลการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 1 : ผล ตบ ณฑ ตและสร างโอกาสทางการศ กษา ตามความต องการของท องถ น ให ม ค ณภาพและมาตรฐานว ชาการและว ชาช พ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : กระบวนการเร ยนการสอนโดยอ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษาม สถ ต ส งข น ว ตถ ประสงค : เพ อให กระบวนการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพและน กศ กษาม ค ณภาพมากย งข น 2. ด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ เร อง อ ตราการลาออกกลางค นของน กศ กษา (Drop Out) ม สถ ต ส งข นท กป ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน อ ต ร า ก า ร ล า อ อ ก กลางค นของ น กศ กษาม สถ ต ส งข นท กป 1. น กศ กษาม สภาพ ป ญหาในเร องส วนต ว ของน กศ กษา 1. จ ดท าระบบอาจารย ท ปร กษาผ านทาง ออนไลน ก.ย. 2555/ ผอ.ส าน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน 1. จ ดทาระบบอาจารย ท ป ร ก ษ า ผ า น ท า ง เว บไซต (E-Advisor) 2. ระบบอาจารย ท ปร กษาย งไม สามารถ ด แลได อย างท วถ ง 3. น กศ กษาลาออกไป ศ ก ษ า ต อ ใ น มหาว ทยาล ยอ นๆ 2. จ ดอบรมให ความร การใช งานโปรแกรม ระบบอาจารย ท ปร กษาให ก บอาจารย แต ละคณะ 2. ร า ย ง า น ผ ล ก า ร แลกเปล ยนเร ยนร ร ะ บ บ อ า จ า ร ย ท ป ร ก ษ า ใ ห ก บ หน วยงานคณะ 16

22 ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน 3. ค ม ออาจารย ท ปร กษาและค ม อ 3. ค ม อ อ า จ า ร ย ท น กศ กษา ปร กษามหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงใหม 4. ค ม อน กศ กษา ระด บ ป ร ญ ญ า ต ร มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม 4. จ ดท าระบบข อม ลน กศ กษาออก กลางค น 5. ปฐมน เทศน กศ กษาใหม ให ร จ กว ธ การ เร ยนในระด บอ ดมศ กษา 6. จ ดโครงการต างๆ เพ อช วยในการเร ยน ของน กศ กษาท ม ผลการเร ยนต า 5. โ ค ร ง ก า ร ป ฐ ม น เ ท ศ น กศ กษา สถานการณ ดาเน นงาน : = ดาเน นการแล ว เสร จตามกาหนด = ดาเน นการแล ว เสร จช ากว ากาหนด = ย งไม ได เร มดาเน นการ = อย ระหว างการดาเน นการ 17

23 แบบรายงานผลการบร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจาป งบประมาณ พ.ศ ย ทธศาสตร ท 3 : ส งเสร มสน บสน นการว จ ยเพ อสร างองค ความร บร การว ชาการและนาผลมาบ รณาการก บการเร ยนการสอน เพ อพ ฒนาท องถ นอย างย งย น โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ : การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา ว ตถ ประสงค : เพ อให อาจารย ม ผลงานทางว ชาการเป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา 3. ด านการปฏ บ ต งาน เร อง การเข ยนผลงานทางว ชาการของอาจารย เพ อให เป นไปตามมาตรฐานของอ ดมศ กษา ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน ผลงานว ชาการท ได ไม บรรล เป าหมาย ร อยละ 35 ของป อาจารย ขาดการ บ รณาการการบร การ ว ชาการก บการเร ยน การสอนและการว จ ย 1. จ ดโครงการอบรมให ความร เก ยวก บการจ ดท าผลงานว ชาการ ให แก คณาจารย ในมหาว ทยาล ย เป นประจาท กป 30 ก.ย / ส าน กส งเสร มว ชาการและ งานทะเบ ยน/สถาบ นว จ ย และพ ฒนา 1. โ ค ร ง ก า ร พ ฒ น า ศ กยภาพอาจารย มหาว ทยาล ยราชภ ฏ เช ยงใหม 2. อาจารย ขาดท กษะ การจ ด ท า ผ ล ง า น ว ชาการ 2. ประกาศนโยบายการให รางว ลเช ด ช เก ยรต แก คณาจารย ท ท าผลงาน ว ชาการ 2. ประกาศนโยบายการ ให รางว ลเช ดช เก ยรต อาจารย ผ ท างาน ผลงานว ชาการ 3. จ ดหาอาจารย ท ปร กษา/อาจารย พ เล ยงให ค าปร กษา ผ ท าผลงาน 3. การเข าร วมร บฟ ง ค ว า ม ร แ ล ะ 18

24 ป จจ ย การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ การดาเน นงาน สถานการณ ดาเน นงาน ว ชาการ ข อเสนอแนะในการ เข ยนโครงร างการ ว จ ย 4. ค ดภาระงานให แก อาจารย ท ปร กษา/อาจารย พ เล ยงและ คณาจารย ท ทาผลงานว ชาการ 4. ข อบ งค บเก ยวก บการ กาหนดภาระงานของ อาจารย 5. มอบโล รางว ล ประกาศเก ยรต ค ณแก อาจารย ท ท าผลงาน ว ชาการ 6. จ ดต งศ นย พ ฒนาอาจารย โดยม ผ เช ยวชาญให คาแนะนา สถานการณ ดาเน นงาน : = ดาเน นการแล ว เสร จตามกาหนด = ดาเน นการแล ว เสร จช ากว ากาหนด = ย งไม ได เร มดาเน นการ = อย ระหว างการดาเน นการ 5. การมอบรางว ลแก อาจารย ท ท าผลงาน ว ชาการ 6. ศ นย พ ฒนาอาจารย สาน กส งเสร มว ชาการ และงานทะเบ ยน 19

25 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 202 ถ.โชตนา ต.ช างเผ อก อ.เม อง จ.เช ยงใหม

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล

๑. การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล การจ ดการความเส ยง สารบ ญ เน อหา หน า การจ ดการความเส ยงด านบ คลากรและธรรมาภ บาล 1 การจ ดการความเส ยงการให บร การเคร อข ายและการสอบประก นค ณภาพการศ กษาด าน 11 การจ ดการความเส ยงด านการเง นและ 23 ๑. การจ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต

ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต ข อม ลเบ องต นของกองอาคารสถานท และยานยนต 1. ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น กองอาคารสถานท และยานยนต ส งก ดว ทยาล ยอ สลามยะลา จ ดต งข นเม อ ป ค.ศ.2003 โดยเปล ยนจาก ช อฝ ายอาคารสถานท และยานยนต มาเป นกองอาคารสถานท

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๑ แผนย ทธศาสตร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ เป นไปด

More information