รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานการว เคราะห ความเส ยง ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย"

Transcription

1 รายงานการว เคราะห ความ ป การศ กษา ๒๕๕๕ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

2 สารบ ญ หน า ส วนท 1 บทน า หล กการและเหต ผล... 2 ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ... 2 เป าหมายของการบร หารความ... 3 ประโยชน ของการบร หารความ... 3 แนวทางการด าเน นงานบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา... 4 โครงสร างการบร หารความ... 4 นโยบายการบร หารความ... 4 กระบวนการบร หารความ... 5 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ... 6 งานบร หารงานท วไป... 6 งานสน บสน นและส งเสร มงานว จ ย... 9 งานว จ ยเฉพาะทาง งานเผยแพร และถ ายทอดนว ตกรรม อ ตราก าล ง ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ แผนย ทธศาสตร การด าเน นงาน ระยะ 7 ป (พ.ศ ) โครงสร างหน วยงาน สถาบ นว จ ยและพ ฒนา การว เคราะห และระบ ความ 2.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น

3 สารบ ญ (ต อ) ส วนท หน า 2.2 ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) รายงานแผนบร หารความ 3.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) การต ดตามบร หารความตามแผนบร หารความ 4.1 ด านกลย ทธ ของสถาบ น ด านทร พยากร(การเง น) ด านทร พยากร(สารสนเทศ) ด านทร พยากร(อาคารสถานท ) ด านการปฏ บ ต งาน(การบร หารงานว จ ย) ด านการปฏ บ ต งาน(ระบบประก นค ณภาพ) ภาคผนวก ค าส งแต งต งคณะกรรมการหร อคณะท างานบร หารความ... 59

4 ส วนท 1 บทน า

5 2 หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ หล กการของพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ การรายงานผลการปฏ บ ต งานตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด น ว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ และ เกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ท 7.4 เร อง ระบบ บร หารความ โดยการน าระบบบร หารความมาใช ในกระบวนการบร หารการศ กษา ต างให ความส าค ญก บการปฏ บ ต งานท เก ดความค มค าและลดการส ญเส ยท เก ดข นจากกระบวนการ ให บร การแก ประชาชนในท กระด บ ท งน กระบวนการท จะสามารถตอบสนองนโยบายด งกล าว ได ค อ การบร หารความ (Risk Management) เน องจากเป นการบร หารป จจ ย และควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ การด าเน นงานต าง ๆ โดยลดม ลเหต แต ละโอกาส ท องค การจะเก ดความ เส ยหายเพ อให ระด บและขนาดของความเส ยหายท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท องค การยอมร บ ได ประเม นได ควบค มและตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยค าน งถ งการบรรล เป าหมายขององค การ เป นส าค ญ (การบร หารความ. (ออนไลน ). แหล งท มา : f1=fsct_menu4.7.1.html. 2554) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายเป นหน วยงานท จ ดต งเพ อให การ สน บสน นและบร การด านการว จ ยแก บ คลากรภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย โดยม เป าหมายท จะ พ ฒนาค ณภาพของทร พยากรบ คคล ตลอดจนเสร มสร างกระบวนการบร หารงานจ ดการศ กษาของ มหาว ทยาล ย แผนแม บทหล กของการว จ ยอย ภายใต ปร ชญาและว ส ยท ศน ของมหาว ทยาล ย ท ระบ ว า เป นหน วยงานหล กในการพ ฒนาช มชนและองค กรต างๆ ภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย โดย การส งเสร มการม ส วนร วมในกระบวนการการเร ยนร ของประชาชนในท องถ นรวมถ งน กว จ ยภายใน มหาว ทยาล ย จ งเห นความส าค ญของการน าแนวทางการบร หารความมาใช ในการด าเน นงาน ของหน วยงานเพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพและม ประส ทธ ผล เก ดประโยชน ส งส ดต อมหาว ทยาล ย ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ 1. เพ อเป นการวางแผนป องก นและควบค มการส ญเส ยท อาจจะเก ดข นในกระบวนการ ท างาน 2. เพ อเป นการวางแผนการบร หารความ ส าหร บรองร บเหต การณ ท เก ดความส ญเส ย ข นก บองค กร

6 3 3. เพ อให การบร หารจ ดการเป นไปตามเกณฑ มาตรฐานค ณภาพอ ดมศ กษา 4. เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานการบร หารความตามแผนการบร หาร ความของสถาบ น เป าหมายของการบร หารความ 1. ผ บร หารและบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถระบ ความท งหมดท จะ เก ดข น และสามารถจ ดท าแผนเพ อลดหร อควบค มความจากการด าเน นงานให ม น อยท ส ด 2. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถควบค มความท เก ยวข องก บนโยบายและแผนกล ย ทธ ของหน วยงานรวมไปถ งการต ดส นใจด านบร หารท ส งผลต อท ศทางของหน วยงาน ในทางท ไม ส งเสร มหร อเป นอ ปสรรคต อการปฏ บ ต งานตามแผนย ทธศาสตร 3. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถบร หารความท เก ดข นในกระบวนการท างานตาม แผนย ทธศาสตร และส งผลกระทบต อความส าเร จของการด าเน นงานตามแผนย ทธศาสตร ได แก ความด านทร พยากร ความด านย ทธศาสตร ความด านการปฏ บ ต งาน 4. สร างว ฒนธรรมในการด าเน นงานของสถาบ นท ให การบร หารความเป นส วนหน ง ของการด าเน นการ ประโยชน ของการบร หารความ 1. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ตระหน กถ งเหต การณ ท อาจเก ดข นในทางเส ยหาย ประเม น ความ และก าหนดว ธ การจ ดการ ลดส งท ไม คาดหว งและการส ญเส ยต อหน วยงาน 2. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา สามารถบ งช เหต การณ ประเม นความและจ ดการความ ให สอดคล องก บว ตถ ประสงค การด าเน นงานของหน วยงาน 3. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ข อม ลความท สามารถน าไปเป นแนวทางการป องก น ความผ ดพลาดหร อส ญเส ยท อาจจะเก ดข น 4. บ คลากรของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ตระหน กความท อาจจะเก ดข น จ งต อง ด าเน นการด วยความรอบคอบระม ดระว งในการด าเน นงาน ช วยลดความส ญเส ยทร พยากรของ องค กรได

7 4 แนวทางการด าเน นงานบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 1. โครงสร างการบร หารความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ได แต งต งคณะกรรมการเพ อ ร บผ ดชอบการจ ดท าและการด าเน นงานตามแผนบร หารความตามค าส งแต งต งมหาว ทยาล ย ราชภ ฏเช ยงราย ท ๒๓๕๖/๒๕๕๖ ลงว นท ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซ งม โครงสร างประกอบด วย ๑. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส ชาต ล ตระก ล ประธานกรรมการ ๒. อาจารย อน นต แก วตาต บ รองประธานกรรมการ ๓. นายย ทธศ ลป ช มณ กรรมการ ๔. นางธ ดาร ตน ส ขประภาภรณ กรรมการ ๕. นางอ จฉรา ส นไชยก ล กรรมการ ๖. นางสาวท พย ว ลย ศร พรม กรรมการ ๗. นางสาวอ าไพ บ ษด กรรมการ ๘. นายเดชชนะ ศร ร ตนล ม กรรมการและผ ช วยเลขาน การ 2. นโยบายการบร หารความ เพ อให การบร หารความเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สร างความ ค มค าในภารก จและลดความส ญเส ยท อาจจะเก ดข นได สถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ งได ก าหนด นโยบายการบร หารความ ไว ด งน 2.1 ให ม กระบวนการบร หารความในท กงานท สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ร บผ ดชอบ โดยให ม การส ารวจก จกรรมท ด าเน นการ ระบ ป จจ ยท จะเก ดข น ตลอดจนเสนอแผนเพ อบร หาร จ ดการความท งหมด ไว อย างช ดเจนและเป นร ปธรรม โดยย ดหล กการ และว ธ การตามท มหาว ทยาล ยก าหนด 2.2 ให บ คลากรท กคนของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ม ส วนร วมในการจ ดท าแผนบร หาร ความ และร วมก นด าเน นการเพ อลดและควบค มความให อย ในระด บท ยอมร บได 2.3 แผนบร หารความท จ ดท าข นต องได ร บการเห นชอบจากผ บร หารส งส ดของ มหาว ทยาล ย 2.4 สร างความร ความเข าใจแก บ คลากรท กคนให ร บร และเห นถ งความส าค ญของการ บร หารความ

8 5 2.5 ให น าระบบบร หารความไปปฏ บ ต เป นส วนหน งของงานจนเก ดเป นว ฒนธรรม องค กร และเป นส วนหน งของการด าเน นงานปกต 2.6 ให ม การต ดตามผลการด าเน นงาน และจ ดท าเอกสารรายงานผลการด าเน นงานเสนอ ต อคณะกรรมการประจ าสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป ละ 1 คร ง 3. กระบวนการบร หารความ กระบวนการบร หารความของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ข นตอนแรกค อการสร างความ เข าใจงานบร หารความของหน วยงาน ให บ คลากรท กคนม ส วนร วมและเห นความส าค ญรวมถ ง ประโยชน ของการบร หารความ เพ อให ความร วมม อและพร อมท จะปฏ บ ต ตามมาตรการบร หาร ความ หล งจากน นได ด าเน นการตามข นตอนด งต อไปน ข นตอนท 1 ก าหนดผ ร บผ ดชอบงานบร หารความขององค กร(Chief Risk Officer: CRO) โดยเป นผ ท ม ความร ความเข าใจเก ยวก บองค กรเป นอย างด และสามารถปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บร หารในส วนงานอ นขององค กรได ท งน CRO จะม หน าท ในการก าหนดขอบเขตและเป าหมาย งานบร หารความร วมก บท มงานด านอ นขององค กร วางกรอบแนวทางว เคราะห ความ แต งต งคณะกรรมการบร หารความของมหาว ทยาล ย ข นตอนท 2 แต งต งคณะกรรมการบร หารความ เพ อก าหนดขอบเขตและ ว ตถ ประสงค ของการบร หารความ เก บข อม ลความของสถาบ น โดยศ กษาร วมก บ หน วยงานภายในสถาบ น เพ อเก บข อม ลและระบ ความท สถาบ นเผช ญ และควรระบ ให ได มาก ท ส ดเท าท จะมากได จากน นก ประเม นผลกระทบของความในด านต าง ๆ ท ม ต อองค กร ซ ง สามารถแยกเป นความถ และความร นแรงของความส ญเส ย ข นตอนท 3 ว เคราะห และระบ ความ และป จจ ยท ก อให เก ดความในด าน ทร พยากร ความด านย ทธศาสตร ความด านการปฏ บ ต งาน เพ อให ผ บร หารและท กคนใน สถาบ นได เห นภาพรวมร วมก น และพ จารณาว าความม ระด บผลกระทบของความ และ โอกาสท จะเก ดความอย ในระด บใด เพ อให ผ บร หารความสามารถเล อกจ ดการก บความ ท ม ความส าค ญมากท ส ดได ก อน รวมท งจ ดล าด บของความท ควรได ร บการจ ดการ ก อนหล งตามความเหมาะสมหล งจากได ล าด บของความท ควรได ร บการจ ดการก อนหล งแล ว ข นตอนท 4 จ ดท าแผนการบร หารความ ข นตอนท 5 บร หาร/จ ดการก บความ

9 6 ข นตอนท 6 ต ดตามและประเม นผลแผนกลย ทธ การบร หารความ ซ งเป นข นตอน ส าค ญในการศ กษาป ญหาและอ ปสรรค ในการปฏ บ ต ตามแผนกลย ทธ การบร หารความ และ ช วยให คณะกรรมการบร หารความได ข อม ลเพ มเต ม และรายงานผลต อคณะกรรมการสถาบ น ข นตอนท 7 น าผลการประเม นและข อเสนอของคณะกรรมการสถาบ นมาปร บแผนใน การว เคราะห ความในป ถ ดไป ภาระหน าท และความร บผ ดชอบ โครงสร างของหน วยงานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ประกอบด วยงาน 4 งาน ได แก 1. งานบร หารงานท วไป ซ งประกอบด วย 4 หน วย ได แก 1.1 หน วยธ รการและสารบรรณ จ ดท าหน งส อต างๆ ของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) จ ดเก บหน งส อตามระบบงานสารบรรณ ร างหน งส อ จ ดท าหน งส อและพ มพ หน งส อราชการของหน วยงาน (ท ง ภายในและภายนอก) จ ดส งหน งส อ (ท งภายในและภายนอก) ร บหน งส อท งภายในและภายนอก ลงเลขหน งส อเข าของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) เกษ ยนหน งส อเข าของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก ลงทะเบ ยนหน งส อร บของหน วยงาน (ท งภายในและภายนอก) ลงเลขทะเบ ยนหน งส อออก (ท งภายในและภายนอก) งานโต ตอบหน งส อทางราชการท งภายในและภายนอกหน วยงาน จ ดท าทะเบ ยนค าส งไปราชการภายในหน วยงาน ท าค าส งไปราชการของผ บร หารและบ คลากรของหน วยงาน ร างประกาศ, ค าส ง จ ดท าค าส งมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายในเร องต างๆ ของหน วยงาน จ ดท าประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายในเร องต างๆ ของหน วยงาน ร บบ นท กข อความเข าการขอร บท นสน บสน นงานว จ ยของอาจารย และ น กศ กษา

10 ท าวาระการประช มของหน วยงาน จ ดท าเอกสารเพ อใช ในการจ ดประช มของหน วยงาน งานการจ ดบ นท กการประช ม การจ ดท ารายงานการประช ม จองท พ ก และจองต วเคร องบ นในการเด นทางไปราชการของผ บร หารและ บ คลากรในหน วยงาน ท าหน งส อขอย มเง นทดรองจ าย และขอเบ กเง น ด าเน นงานย มเง นทดรองจ าย จ ดท ารายงานการเด นทางไปราชการของผ บร หารและบ คลากรใน หน วยงาน จ ดท าเอกสารตอบร บการประช ม จ ดท าตารางน ดหมายส าหร บผ บร หาร ประสานงานการต ดต อก บหน วยงานต างๆ ภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย งานเด นเอกสารท งภายในและภายนอกหน วยงาน รวมรวมข อม ลและเอกสารท เก ยวข องตลอดจนบ นท กเสนอผ บร หารเพ อ พ จารณาประกอบการต ดส นใจ และส งการ บ นท กทะเบ ยนค มการใช โทรศ พท ของหน วยงาน ให บร การอ านวยความสะดวกด านการบร การข อม ลต างๆ ของหน วยงาน งานร บโทรศ พท 1.2 หน วยว เคราะห แผนและงบประมาณ จ ดประช มคณะกรรมการบร หารสถาบ นเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นและ แผนการใช งบประมาณประจ าป ศ กษาว เคราะห ข อม ลนโยบาย ท ศทาง ย ทธศาสตร การพ ฒนาของ สถาบ นว จ ยและของมหาว ทยาล ย รวมถ งหน วยงานท เก ยวข อง เช น สภาว จ ยแห งชาต เพ อน ามา ประกอบการจ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยระยะต าง ๆ จ ดประช มคณะกรรมการและผ ม ส วนเก ยวข อง เพ อว เคราะห จ ดท า แผนพ ฒนาสถาบ นและแผนการใช งบประมาณประจ าป จ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นและแผนการใช งบประมาณประจ าป ควบค มแผนการใช งบประมาณประจ าป 7

11 1.2.6 ด าเน นการใช งบประมาณประจ าป ตามแผนท ได ก าหนดไว ประสานงานก บกองแผนงานเก ยวก บการเบ กจ ายงบประมาณ ด าเน นการต ดตามและประเม นผลการใช แผนงบประมาณประจ าป น าเสนอผ บร หารส าหร บเป นข อม ลเก ยวก บการด าเน นงานตามแผน งบประมาณประจ าป เพ อน าไปปร บปร งแก ไขและพ ฒนาในการด าเน นงานในป ต อไป 1.3 หน วยการเง นและพ สด จ ดหาพ สด คร ภ ณฑ คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ค าใช สอย ส าหร บใช ใน หน วยงาน ต ดต อประสานงานการจ ดหาพ สด คร ภ ณฑ คร ภ ณฑ ต ากว าเกณฑ ค าใช สอย ก บร านค าต างๆ จ ดท าหน งส อขออน ญาตจ ดซ อ-จ ดจ าง ท าใบส งซ อ ส งจ างในโปรแกรมการเง นและพ สด ต ดต อประสานงานร านค าเก ยวก บเอกสารหล กฐานแนบเบ กจ าย บ นท กรายการตรวจร บขออน ญาตจ ดซ อ จ ดจ างในโปรแกรมพ สด ลงบ ญช ควบค มพ สด บ นท กรายการในใบเบ กพ สด ลงเลขในใบตรวจร บพ สด ตรวจสอบเอกสารขออน ญาตจ ดซ อ-จ ดจ าง พร อมน าเอกสารเข าแฟ มเสนอ ผ บร หาร บ นท กใบส าค ญท วไปในโปรแกรมพ สด เบ กค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ เบ กค าตอบแทน เบ กค าล วงเวลา ลงทะเบ ยนก นเง นกองนโยบายและแผน น าทะเบ ยนก นเง นกองนโยบายและแผนส งให ห องแผนก นเง น จ ดส งเอกสารเบ ก จ ายเง น ให ก บฝ ายการคล งและพ สด ต ดต อ ประสาน แก ไขป ญหา รายงานข อม ลเก ยวก บงานการคล งและพ สด ตรวจหล กฐาน 8

12 1.4 หน วยประก นค ณภาพ รวบรวมข อม ลด านการฝ กอบรม/ด งานและการพ ฒนาบ คลากรในด านต าง ๆ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ว เคราะห ภาระงานของบ คลากรในสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน ด าเน นงานลดรอบและระยะเวลาในงานท เป นงานให บร การของสถาบ นว จ ย และพ ฒนา จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานประจ าป ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานการประก นค ณภาพการบร การของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา จ ดท ารายงานการประเม นตนเองของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 2. งานสน บสน นและส งเสร มงานว จ ย ประกอบด วย 3 หน วย ได แก 2.1 หน วยให ค าปร กษาว จ ย ให ค าปร กษาแนะน าเก ยวก บข นตอนการด าเน นงานว จ ยแก บ คลากรและ น กศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ให ความร แก บ คลากรและน กศ กษาเก ยวก บการใช โปรแกรมส าเร จร ปในการ ว เคราะห ข อม ลทางการว จ ย ให ค าปร กษาเก ยวก บการเข ยนโครงร างงานว จ ยของบ คลากรและน กศ กษา พ จารณาและตรวจสอบความถ กต องของโครงร างงานว จ ยของบ คลากรและ น กศ กษาท ขอร บการสน บสน นท นว จ ย ตรวจสอบรายงานการว จ ยก อนจ ดท าร ปเล มสมบ รณ 2.2 หน วยส ารวจประชามต ก าหนดประเด นท น าสนใจเสนอคณะกรรมการ ร างเคร องม อท ใช ในการส ารวจ วางแผนและด าเน นการส ารวจข อม ลประชามต ของประชาชนเพ อเสนอต อ สาธารณชน ว เคราะห สร ปผลการส ารวจ 2.3 หน วยจ ดหาแหล งท น จ ดท าฐานข อม ลหน วยงานท สน บสน นงานว จ ยจากหน งส อภายนอก และส อ ประชาส มพ นธ อ น 9

13 ศ กษาว ตถ ประสงค การให ท นจากแหล งท น ต าง ๆ เพ อใช ในการแนะน าแก บ คลากร จ ดท าแผนปฏ บ ต การเก ยวก บการสน บสน นแหล งท นจากหน วยงานภายนอก รวบรวมแบบฟอร มของแหล งท นภายนอก ประสานงานข นตอนการขอร บการสน บสน นจากแหล งท นภายนอก ให ค าปร กษาช องทางในการขอร บท นท งภายในและภายนอกท สอดคล อง ก บความต องการของ 3. งานว จ ยเฉพาะทาง 3.1 หน วยปฏ บ ต การว จ ย ให ความร วมม อในการประเม นผลโครงการหร อก จกรรมต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ย ก าก บด แลผ ช วยน กว จ ย (น กศ กษา) ในการเก บรวบรวมข อม ล ร างเคร องม อท ใช ในการว จ ยตามโครงการความร วมม อ ให ความร วมม อแก บ คลากรและหน วยงายท งภายในและภายนอกในการเก บ รวบรวมข อม ลงานว จ ย เป นว ทยากรอบรมให ความร ในด านการท าว จ ย การว เคราะห ข อม ลทางการ ว จ ย 3.2 หน วยว จ ยสถาบ น จ ดท าโครงการว จ ยเพ อแก ไขป ญหาและการบร หารจ ดการของมหาว ทยาล ย ด าเน นการพ ฒนางานว จ ยท เก ยวข องเพ อสน บสน นการจ ดการเร ยนการสอน ของมหาว ทยาล ย การประเม นผลโครงการหร อก จกรรมต าง ๆ ภายในมหาว ทยาล ย งานให ค าปร กษาว จ ย หน วยจ ดหาแหล งท นว จ ย 4. งานเผยแพร และถ ายทอดนว ตกรรม 4.1 หน วยฐานข อม ลว จ ย ด าเน นการว เคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศเพ อการวางแผน และ พ ฒนาการว จ ยของสถาบ น ด าเน นการจ ดท าระบบฐานข อม ลและปร บปร งแฟ มข อม ลเพ อสน บสน นการ ด าเน นการในข อ 1

14 ด าเน นการจ ดท าสารสนเทศเพ อสน บสน นการด าเน นงานภายในสถาบ น ด าเน นการจ ดท าเอกสารเผยแพร สารสนเทศและผลงานว จ ยทาง Internet ให บร การข อม ลสารสนเทศ ให ค าปร กษา แนะน าการใช ประโยชน จากข อม ลสารสนเทศและผลงานว จ ย สถาบ น จ ดท าระบบฐานข อม ลงานว จ ยของสถาบ นเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย จ ดท าฐานข อม ลเก ยวก บศาสตร ต างๆเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย เช อมโยงเคร อข ายงานว จ ยก บหน วยงานภายในและภายนอกสถาบ น ออกแบบ ปร บปร ง และด แลระบบ รวมถ งการลงข อม ลทางเว บไซต ของ สถาบ น ปร บปร งแฟ มข อม ลเอกสารงานว จ ยเพ อการส บค นในระบบเคร อข าย ลงทะเบ ยนหน งส อว จ ยภายในห องส บค น ให บร การย ม-ค นหน งส องานว จ ยภายในห องส บค น ด แลการใช งานระบบส บค นงานว จ ยของสถาบ น ต ดต งอ ปกรณ เพ อใช ในการจ ดประช มอบรมของสถาบ น ด แล ตรวจซ อมและบ าร งร กษาอ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ต อพ วง ของสถาบ น ด แลการใช งานระบบเน ตเว ร คภายในสถาบ น 4.2 หน วยวารสารว จ ย จ ดท าเอกสารประชาส มพ นธ งานว จ ย (วารสารเช ยงรายปร ท ศน,วารสาร กาสะลองค า,คล นว จ ย, หนองบ ว) จ ดท าจดหมายประชาส มพ นธ เช ญชวนส งบทความไปย งมหาว ทยาล ยต างๆ, ร บบทความและค ดเล อกเพ อน าเสนอกรรมการเพ อน าลงวารสาร จ ดส งบทความท พ จารณาร บลงวารสารแล ว พร อมจ ดท าจดหมายขอความ อน เคราะห พ จารณาบทความส งให ผ ทรงค ณว ฒ ให ข อเสนอแนะบทความ จ ดส งข อเสนอแนะให ก บผ เข ยนบทความเพ อแก ไขตามค าแนะน าของ ผ ทรงค ณว ฒ พร อมจ ดท าจดหมายเพ อขอความอน เคราะห แก ไขบทความ ร บบทความท ได ร บการแก ไขตามข อเสนอแนะผ ทรงค ณว ฒ จากผ เข ยน น ามาตรวจสอบอ กคร งเพ อเตร ยมส งต นฉบ บ

15 4.2.6 ประสานงานโรงพ มพ เพ อจ ดส งบทความต นฉบ บเพ อท าต นฉบ บวารสาร ก าหนดภาพท อย ในปก เม อออกแบบเสร จน าเสนอผ บร หารขอข อเสนอปร บปร ง ตรวจพ ส จน อ กษร ค าผ ด ร ปภาพประสานงานก บโรงพ มพ เพ อแก ไข ประสานงานส งหล กฐานใบเสนอราคาจากโรงพ มพ ให ฝ ายพ สด ท าการ จ ดซ อจ ดจ าง ประสานงานโรงพ มพ ส งวารสารท เสร จสมบ รณ มาย งสถาบ นฯ และ ด าเน นการท าจดหมายประชาส มพ นธ วารสาร จ ดส ง/มอบวารสารให ก บเจ าของบทความและ หน วยงานท งในและภายนอกมหาว ทยาล ยและมหาว ทยาล ยท วประเทศ 4.3 หน วยประสานความร วมม อว จ ย ด าเน นการจ ดท าและประสานงานข อม ลเจ าของผลงานว จ ยก บโรงพ มพ ใน การผล ตส อประชาส มพ นธ ต างๆเช น โบช วร โปสเตอร ตลอดจนประสานงานจ ดท าและ หาว สด อ ปกรณ ท ใช ในการน าเสนอผลงานว จ ย ด าเน นการและประสานงานสถาน ว ทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงรายเพ อน า ผลงานว จ ยของอาจารย และบ คลากรออกเผยแพร ทางว ทย ด าเน นการประชาส มพ นธ ข าวไปย งคณะและหน วยงานต างๆ หากม การจ ด งานทางด านการว จ ย เช น งานประช มว ชาการ ราชภ ฏว จ ย การอบรม/ส มมนาเก ยวก บว จ ย ประชาส มพ นธ การให ท นสน บสน นการท าว จ ยให หน วยงานต าง ๆ ภายใน มหาว ทยาล ย ประชาส มพ นธ การประช มอบรมส มมนาของหน วยงาน ด าเน นงานตามท ผ บร หารสถาบ นว จ ยฯ และมหาว ทยาล ยฯ มอบหมาย 4.4 หน วยฝ กอบรมและให ความร การท าว จ ย วางแผนในการจ ดโครงการฝ กอบรมและให ความร การท าว จ ย ตลอดท งป ให เหมาะสมก บความต องการของอาจารย และบ คลากรภายในมหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย จ ดท าโครงการ และวางแผนก าหนดการ งบประมาณ เพ อขออน ม ต โครงการ หากโครงการอบรม/ส มมนา ได ร บการอน ม ต ด าเน นการและจ ดท าโบช วร บ นท กข อความประชาส มพ นธ การอบรม/ส มมนา ไปย งคณะและหน วยงานต างๆ รวมถ งรายบ คคล เพ อเช ญชวนเข าร วมอบรม/ส มมนา ประสานงานว ทยากรและด าเน นการจ ดท าจดหมายเช ญ 12

16 จ ดเตร ยมเอกสารประกอบการอบรม/ส มมนา และจ ดเตร ยมว สด อ ปกรณ ท ใช ในการอบรม/ส มมนา ประสานงานและจ ดเตร ยมสถานท ในการอบรม/ส มมนา ท าบ นท กขอใช ห องประช ม ด าเน นการและประสานงานด แลว ทยากร จ ดเตร ยมและด าเน นการจ ดท าใบประกาศเก ยรต ค ณให ก บผ เข าร วมอบรม/ ส มมนา เสนอให อธ การบด ลงนามใบประกาศเก ยรต ค ณ หากอบรม/ส มมนาเสร จส นแจกแก ผ เข าร วมการอบรม/ส มมนาน นๆ อ ตราก าล ง สายงาน ว ฒ การศ กษา รวม ต ากว า ปร ญญาตร ปร ญญาโท ปร ญญาเอก ปร ญญาตร 1. Academic Staff Support Staff รวม ย ทธศาสตร การพ ฒนาหน วยงาน ปร ชญา เน นการว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ น แสวงหาและพ ฒนางานว ชาการส องค ความร ใหม ว ส ยท ศน ภายในป สถาบ นว จ ยและพ ฒนา จะด าเน นการว จ ย พ ฒนาและสน บสน นบ คลากร น กศ กษาให ท าการว จ ยตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตอบสนองความต องการของท องถ น สร าง เคร อข ายการว จ ย เผยแพร ผลงานว จ ย และส งเสร มการน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน พ นธก จ ท าการว จ ยตามย ทธศาสตร ของชาต ของมหาว ทยาล ยและตอบสนองความต องการของ ท องถ น พ ฒนา สน บสน น และอ านวยความสะดวกในการท าว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษา จ ดหาแหล งท นและสน บสน นท นว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย พ ฒนาความร

17 14 ความสามารถด านการว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย จ ดท าฐานข อม ลว จ ยของ มหาว ทยาล ย สร างเคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ดและ ภ ม ภาค ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย เผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต พ ฒนาระบบบร หารงานว จ ย การ ประเม นค ณภาพงานว จ ย แผนย ทธศาสตร การด าเน นงาน ระยะ 7 ป (พ.ศ ) ย ทธศาสตร ท 1 การบร หารงานและประเม นค ณภาพงานว จ ย กลย ทธ 1. พ ฒนาระบบบร หารการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยเพ อยกระด บ มาตรฐาน และค ณภาพงานว จ ย 2. ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 3. จ ดท าฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท น เป าประสงค 1. ม ระบบการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยช วยให ม งานว จ ยท ม ค ณภาพเป นท ยอมร บและสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง 2. ม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การด าน การว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 3. ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการท างาน ว จ ยของบ คลากร ว ตถ ประสงค 1. เพ อม ระบบการจ ดการและการประเม นค ณภาพงานว จ ยช วยให ม งานว จ ยท ม ค ณภาพ เป นท ยอมร บและสามารถน าไปใช ประโยชน ได จร ง 2. เพ อม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การ ด านการว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ 3. เพ อม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการ ท างานว จ ยของบ คลากร

18 ย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาสน บสน นส งเสร มงานว จ ย กลย ทธ 1. พ ฒนาศ กยภาพด านการว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย 2. ให บร การด านการว จ ยแก บ คลากร และน กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ คลากร และน กศ กษาม ความร ความสามารถในการว จ ยมากข น 2. ม บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การด าน การว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากร และน กศ กษาม ความร ความสามารถในการว จ ยมากข น 2. เพ อให บ คลากร น กศ กษา ท งหน วยงานภายในและภายนอกมหาว ทยาล ยเข าร บบร การ ด านการว จ ย สร างความเช อม นในการท าว จ ยและด าเน นการว จ ยอย างม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 3 การสน บสน นและจ ดหาแหล งท น กลย ทธ ส งเสร ม สน บสน น การท าว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาโดนจ ดส งอ านวยความ สะดวกรวมท งจ ดหาแหล งท นและสน บสน นท นว จ ยให แก บ คลากร และน กศ กษาของมหาว ทยาล ย เป าประสงค บ คลากร และน กศ กษาหร อน กว จ ยได ร บการส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความสะดวก ในการท าว จ ยรวมท งแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอก ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลากร และน กศ กษาหร อน กว จ ยได ร บการส งเสร ม สน บสน น และอ านวยความ สะดวกในการท าว จ ยรวมท งแหล งท นสน บสน นการว จ ยท งภายในและภายนอก ย ทธศาสตร ท 4 การสร างเคร อข ายการว จ ย กลย ทธ สร างเคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ดและ ภ ม ภาค เป าประสงค ม เคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ด และภ ม ภาค เพ อการแลกเปล ยนเร ยนร 15

19 16 ว ตถ ประสงค เพ อม เคร อข ายการว จ ย ภายในมหาว ทยาล ย ระด บมหาว ทยาล ย ท องถ น จ งหว ด และ ภ ม ภาคเพ อการแลกเปล ยนเร ยนร ย ทธศาสตร ท 5 การเผยแพร ผลการว จ ยและนว ตกรรม กลย ทธ 1. จ ดท าฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท น 2. ส งเสร ม สน บสน นการเผยแพร งานว จ ยและการน าผลการว จ ยน าไปใช ประโยชน ท ง ในระด บชาต และนานาชาต เป าประสงค 1. ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการท างาน ว จ ยของบ คลากร 2. ม การเผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต และม ระบบการส งเสร มการ น าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ว ตถ ประสงค 1. เพ อให ม ฐานข อม ลการว จ ยของมหาว ทยาล ยและฐานข อม ลแหล งท นท จะเช อมต อการ ท างานว จ ยของบ คลากร 2. เพ อม การเผยแพร ผลการว จ ยท งในระด บชาต และนานาชาต และม ระบบการส งเสร ม การน าผลการว จ ยไปใช ประโยชน ย ทธศาสตร ท 6 การท าว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ น กลย ทธ ท าการว จ ยเพ อการพ ฒนาท องถ นตามย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยและตอบสนองความ ต องการของท องถ น เป าประสงค 1. ม งานว จ ยเพ อพ ฒนาระบบบร หารของมหาว ทยาล ย 2. ม งานว จ ยท เป นการให บร การว ชาการตามความต องการของหน วยงานภายนอกหร อ ท องถ น ว ตถ ประสงค เพ อม การท าว จ ยของสถาบ นท สอดคล องตามย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยและตอบสนอง ความต องการของท องถ น

20 17 โครงสร างหน วยงานสถาบ นว จ ยและพ ฒนา อธ การบด คณะกรรมการบร หารสถาบ นว จ ย รองอธ การบด คณะกรรมการกองท นว จ ย คณะกรรมการประจ าสถาบ นว จ ย ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา รองผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ห วหน าส าน กงานผ อ านวยการ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณะกรรมการด าเน นงาน งานบร หารงานท วไป งานสน บสน นและ ส งเสร มงานว จ ย งานว จ ยเฉพาะทาง งานเผยแพร และ ถ ายทอดนว ตกรรม - หน วยธ รการและสารบรรณ - หน วยให ค าปร กษาว จ ย - หน วยปฏ บ ต การว จ ย - หน วยฐานข อม ลว จ ย - หน วยว เคราะห แผนและ งบประมาณ - หน วยการเง นและพ สด - หน วยประก นค ณภาพ - หน วยส ารวจประชามต - หน วยว จ ยสถาบ น - หน วยจ ดหาแหล งท นว จ ย - หน วยส งเสร มการจดส ทธ บ ตร - หน วยวารสารว จ ย - หน วยประชาส มพ นธ - หน วยประสานความ ร วมม อว จ ย - หน วยฝ กอบรมและ ให ความร การท า ว จ ย

21 ส วนท 2 การว เคราะห และระบ ความ 1

22 แบบ 01 ว เคราะห ความ แบบรายงานการว เคราะห ความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ด านกลย ทธ ของสถาบ น กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 1. การจ ดท าแผนกลย ทธ - เพ อให แผนกลย ทธ ของ หน วยงานครอบคล มท ก ภารก จ ความท อาจ เก ดข น - แผนกลย ทธ ไม ครอบคล มท ก ภารก จของ หน วยงาน การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ - ผ บร หารไม เข าใจภารก จของ หน วยงานอย าง แท จร ง แผนงาน/มาตรการ ควบค มในป จจ บ น/ การควบค มท ม อย ล าด บความ จ ดการประช ม ทบทวนแผนกลย ทธ ของหน วยงานอย าง น อยป ละ 1 คร ง การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ - หน วยงานจ ดท าข อสร ป ภารก จเสนอผ บร หาร ห วหน า ส าน กงาน 2. การม ส วนร วมของบ คลากร ในการจ ดท าแผนกลย ทธ ของ หน วยงาน - เพ อให บ คลากรม ส วนร วมใน การก าหนดท ศทางของแผนกล ย ทธ เพ อแปลงส แผนปฏ บ ต งานได อย างช ดเจน - การเข าร วม ประช มของ บ คลากรใน หน วยงานไม ครบ จ านวน - บ คลากรใน หน วยงานขาด การม ส วนร วมใน การจ ดท าแผนกล ย ทธ ไม ม - ก าหนดให บ คลากรของ หน วยงานเข าร วมประช มเพ อ จ ดท าแผนกลย ทธ ของ หน วยงานท กคร ง บ คลากรท ก ท าน 19

23 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 3. การเผยแพร ประชาส มพ นธ แผนกลย ทธ ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา - เพ อประชาส มพ นธ ให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท ก ระด บในหน วยงานได ร บทราบ ความท อาจ เก ดข น - หน วยงานม ผล การด าเน นงานไม บรรล ผล เป าหมายตาม แผนกลย ทธ ท วาง ไว การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ - บ คลากรใน หน วยงานไม ทราบถ งท ศ ทางการ ด าเน นงานของ หน วยงานตาม แผนกลย ทธ ท วาง ไว แผนงาน/มาตรการ ควบค มในป จจ บ น/ การควบค มท ม อย การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ล าด บความ ไม ม - จ ดท าหน งส อแจ งเว ยนเพ อ เผยแพร ประชาส มพ นธ กลย ทธ ให ก บบ คลากรท กระด บใน หน วยงานร บทราบ - จ ดประช มเพ อแจ งให บ คลากรท กระด บร บทราบ ห วหน า ส าน กงาน 20

24 แบบ 02 การประเม นความโดยท า Matrix เพ อว เคราะห ผลกระทบท ตามมาและโอกาส/ความเป นไปได ท จะเก ด การประเม นความโดยท า Matrix เพ อว เคราะห ผลกระทบท ตามมาและโอกาส/ความเป นไปได ท จะเก ด ด านกลย ทธ ของสถาบ น โอกาส/ความเป นไปได การประเม นผลกระทบท ตามมา น อยมาก น อย ปานกลาง มาก ร นแรง ค อนข างแน นอน เป นไปได มาก เป นไปได ปานกลาง เป นไปได น อย เป นไปได น อยมาก ระด บความ ส งมาก ส ง ปานกลาง ต า > 15 (10-14) (9-4) (1-3) 21

25 แบบ 01 ว เคราะห ความ แบบรายงานการว เคราะห ความ สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ด านทร พยากร(การเง น) กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 1.ก าหนดปฏ ท นการ ด าเน นงานเพ อให การ ด าเน นงานเป นไปตามแผนท ก าหนดไว ความท อาจ เก ดข น 1.1 การ ด าเน นงานไม เป นไปตามแผนท ก าหนดไว การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ การ ปฏ บ ต งานไม ตรง ตามแผน แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 3 3 ส ง 3 จ ดท าปฏ ท นการด าเน นงาน ให ตรงตามแผน การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ม ปฏ ท นการด าเน นงาน อ าไพ 2.จ ดท ากรอบวงเง นประมาณ การรายจ าย เพ อให ทราบ รายจ ายในป งบประมาณ น นๆ 2.1 กรอบวงเง น งบประมาณ รายจ ายลดลง งบประมาณลดลง 4 5 ส ง 4 ควบค มการอน ม ต งบประมาณให อย ในวงเง นท ได ร บจ ดสรร ม การอน ม ต งบประมาณ ตามกรอบวงเง นท จ ดสรร อ าไพ 3.ก าหนดแนวทางและเกณฑ การจ ดสรรงบประมาณเพ อใช เป นแนวทางและเกณฑ ในการ พ จารณาอน ม ต งบประมาณ 3.1 คณะกรรมการไม เห นด วยก บ เกณฑ การจ ดสรร งบประมาณ 3.2 การจ ดสรร งบประมาณไม เป นไปตามเกณฑ ท ก าหนด 4 4 ส ง 5 ม การก าหนดวงเง นในการ จ ดสรร ม เกณฑ การจ ดสรรท ช ดเจน 22

26 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 4.เสนอขออน ม ต ประมาณ กองท นว จ ยต อคณะกรรมการ บร หารงานกองท นสน บสน น งานว จ ยเพ อการพ ฒนา คณะกรรมการเห นชอบ งบประมาณรายจ าย ความท อาจ เก ดข น 4.1 ประมาณการ รายร บและ ประมาณการ รายจ ายไม ได ร บ ความเห นชอบ จาก คณะกรรมการ กองท นสน บสน น งานว จ ยเพ อการ พ ฒนา การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ 4.2 การจ ดท า แบบประมาณการ รายร บไม ถ กต อง แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 3 4 ส ง 4 ปร บแก ไขให เป นไปตาม ข อเสนอของคณะกรรมการ การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ม แบบฟอร มประมาณใน การจ ดท าประมาณการ รายร บและรายจ าย อ าไพ 5.จ ดประช มช แจงให แต ละ หน วยงานร บทราบข นตอนการ เสนอขอท นว จ ย เพ อให หน วยงานได ร บทราบการ อน ม ต ท นว จ ยการเสนอขอร บ ท นว จ ย และแนวทาง 5.1 คณะกรรมการไม เห นด วยก บ ข อเสนอ โครงการว จ ย 5.2 ข อเสนอ โครงการ 4 4 ส ง 4 ม การจ ดส งข อเสนอแนะให น กว จ ยปร บแก ตามท ผ ทรงค ณว ฒ เสนอแนะ ให น กว จ ยปร บแก ไข ข อเสนอการว จ ยให ถ กต อง อ าไพ 6.ประช มวางแผนการ ด าเน นงานของหน วยงาน เพ อสร างความเข าใจในการ จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการและ 6.1 การจ ดท า แผนปฏ บ ต ราชการและ 6.2 การ ด าเน นงานไม เป นไปตาม 4 4 ส ง 4 จ ดท าปฏ ท นการด าเน นงาน ให เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการท ก าหดน ม แผนการด าเน นงานท ช ดเจน อ าไพ 23

27 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม งบประมาณรายจ ายหน วยงาน ของ ความท อาจ เก ดข น งบประมาณ รายจ าย การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ แผนปฏ บ ต ราชการท ก าหนด ล าด บความ แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ 7.ตรวจสอบและว เคราะห รายละเอ ยดของโครงการและ วงเง นท บรรจ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการของหน วยงานเพ อให แผนปฏ บ ต งบประมาณ รายจ ายของหน วยงานราชการ และม ความถ กต อง 7.1แผนปฏ บ ต ราชการของ หน วยงานไม ถ กต อง 7.2 เจ าหน าท ตรวจสอบความ ถ กต องย งไม ช ดเจนเป น เจ าหน าท ใหม 3 3 ปลานกลาง 3 ม ผ ท รอบร ช วยในการ ตรวจสอบความถ กต อง ให ผ ท รอบร ตรวจทานอ ก คร ง อ าไพ 8.ม การบ นท กข อม ลควบค ม แผนการใช จ ายงบประมาณ ของหน วยงาน เพ อควบค ม การเบ กจ ายงบประมาณให เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ 8.1การควบค ม ข อม ลไม ตรง ตามท ม การ อน ม ต เบ กจ าย จร ง 8.2 การบ นท ก ข อม ลผ ดพลาด 4 4 ส ง 4 ม การบ นท กข อม ลการ เบ กจ ายท กคร ง บ นท กการเบ กจ ายแต ละ คร ง อ าไพ 9.การจ ดท าเอกสารการ เบ กจ ายเง นท นอ ดหน นการท า ว จ ยเพ อเบ กจ ายเง นท นว จ ย ให แก น กว จ ยท ได ร บการอน ม ต ท นว จ ย 9.1การควบค ม การเบ กจ าย เง นท นว จ ย ผ ดพลาด 9.2 ม การเบ กจ าย เง นท นว จ ย ซ าซ อน 3 4 ส ง 4 ม การบ นท กการเบ กจ าย ม การทบทวนการเบ ก อ าไพ 24

28 กระบวนการปฏ บ ต งาน/ ก จกรรมและว ตถ ประสงค ของก จกรรม 10.กรหน สงส ยจะส ญเพ อ ประโยชน ของมหาว ทยาล ย กรณ ม บ คลากรลาออกควรแจ ง ให สถาบ นว จ ยทราบล วงหน า ไม น อยกว า 1 เด อน ความท อาจ เก ดข น 10.1 น กว จ ยขาด ความร บผ ดชอบ โดยการลาออก ไม ส งรายงานว จ ย และไม แจ งให สถาบ นว จ ยทราบ การว เคราะห ป จจ ยและประเม นความ ความในป จจ บ น ป จจ ย/ ระด บความ สาเหต โอกาส ผลกระทบ 10.2 น กว จ ยไม ส งรายงานว จ ย หร อไม ส งค น เง นท นว จ ยให ก บ มหาว ทยาล ย แผนงาน/มาตรการควบค ม ในป จจ บ น/การควบค มท ม อย ล าด บความ 4 4 ส ง 4 ม การตรวจเช คจากหน งส อท กองบร หารงานบ คคลแจ ง การลาออกของบ คลากร การจ ดการความ การปร บปร งการควบค ม ผ ร บผ ดชอบ ตรวจสอบรายช อผ ค างท น ว จ ย อ าไพ 11.กรณ หน ส ญ เก ดจากเหต ท ไม ม ใครคาดการณ ได 11.1 น กว จ ย ด าเน นการว จ ยไม แล วเสร จและไม ม ผ ด าเน นการต อ ไม แล วเสร จได 11.2 กรณ น กว จ ย เส ยช ว ต 4 5 ส งมาก 5 เป นเหต ท ไม สามารถ คาดการณ ได ไม สามารถควบค มได อ าไพ 25

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒

รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร (KM) ป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สารบ ญ เร อง หน า รายงานผลการด าเน นงานการจ ดการความร ป การศ กษา ๒๕๕๒ บทน า ๑ ข นตอนการด

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ

ค ม อปฏ บ ต งาน. การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ ค ม อปฏ บ ต งาน การจ ดฝ กอบรมหล กส ตร In-house Training ท ส าน กฝ กอบรมเป นเจ าของโครงการ โดย นางแอนนา ทร พย ภ ย น กว ชาการศ กษาช านาญการ ห วหน ากล มงานบร การฝ กอบรม ส าน กฝ กอบรม สถาบ นบ ณพ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ค าน า พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 มาตรา 39 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ. 2546 และท แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ.2553

More information

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31

พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 14 พรรณนาขอบข ายงานตามโครงสร างการบร หารและจ ดการศ กษา โรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา อาเภอขามทะเลสอ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 31 บทบาทและหน าท ของผ อานวยการโรงเร ยนขามทะเลสอว ทยา ปฏ บ ต หน าท ผ อานวยการโรงเร

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งานมาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล

ค ม อปฏ บ ต งานมาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล . 1 มาตรฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ระเบ ยบปฏ บ ต งาน เร อง การประช มสภามหาว ทยาล ย จ ดท าโดย นางสาวศ ภก ลภรณ ว ชรก ล ทบทวนโดย นางสาวพ ชญาดา ธาน ห วหน างานบร หารท วไป อน ม ต โดย ผศ.ธ ราธาร ศร มหา ผ อ านวยการส

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information