บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา

Size: px
Start display at page:

Download "บทท ๑ บทน า ๑.๑ ความเป นมา"

Transcription

1 ๑.๑ ความเป นมา บทท ๑ บทน า การบร หารงานขององค การท กประเภทท งภาคร ฐ ภาคเอกชนต างม ว ตถ ประสงค ของตนเอง และ ม งหว งท จะท างานไปให ถ งเป าหมายท วางไว อย างด ท ส ด ค มค ามากท ส ด โดยส ญเส ยทร พยากรให น อยท ส ด แต การด าเน นการใดๆ เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท วางไว ม กจะต องประสบก บความไม แน นอนเสมอ อ นอาจเก ดจาก สภาวะท แวดล อมอย ไม ว าจะเป นสภาพแวดล อมภายนอกองค การ ได แก การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ กระแสส งคม เสถ ยรภาพทางการเม อง การเปล ยนแปลงกฎหมาย เทคโนโลย หร อแม กระท งสภาพแวดล อม ภายในองค การเอง ไม ว าจะเป นในด านย ทธศาสตร (Strategy) ด านการด าเน นงาน (Operation) ด านการเง น (Financial) ด านกฎระเบ ยบ (Compliance) ด านทร พยากร (Resource) หร อแม แต ช อเส ยงและภาพล กษณ (Image) ซ งสภาวะความไม แน นอนท องค การท กองค การต องเผช ญน เร ยกว า ค อ โอกาสท จะเก ดความผ ดพลาด ความเส ยหาย การร วไหล ความส ญเปล าหร อ เหต การณ ท ไม พ งประสงค ซ งเป นภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคหร อการส ญเส ยโอกาสซ งอาจเก ดข นในอนาคต และม ผลกระทบหร อท าให การด าเน นงานไม ประสบความส าเร จตามว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค การ หร อก อผลเส ยหายแก องค การ ด งน น จ งท าให การบร หารถ กน ามาเป นส วนหน งของการบร หารจ ดการ องค การ ซ งเป นเร องส วนรวมท ท กคนในองค การ ต งแต คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง จนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บ ควรจะต องเข าใจในพ นฐานของแนวความค ดของการบร หารและต องท าความเข าใจร วมก น โดยการม ส วนร วมในการค ด ว เคราะห เพ อบ รณาการและเช อมโยงส มพ นธ ก บแผนปฏ บ ต ราชการ การก าหนด นโยบาย กลย ทธ แผนงานและก จกรรมขององค การ เพ อให การบร หารขององค การบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค เพราะการบร หารท ด จะเป นการว ดความสามารถของการด าเน นงานของ บ คลากรภายในองค การ ซ งสอดคล องก บพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม อง ท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ ๑ ๑ พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖ บ ญญ ต ว า การบร หารก จการบ านเม องท ด ได แก การบร หารราชการเพ อบรรล เป าหมาย ด งต อไปน (๑) เก ดประโยชน ส ขของประชาชน (๒) เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐ (๓) ม ประส ทธ ภาพและ เก ดความค มค าในเช งภารก จของร ฐ (๔) ไม ม ข นตอนการปฏ บ ต งานเก นความจ าเป น (๕) ม การปร บปร งภารก จของส วนราชการให ท นต อสถานการณ (๖) ประชาชนได ร บการอ านวยความสะดวกและได ร บการตอบสนองความต องการ และ (๗) ม การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการอย างสม าเสมอ ๑

2 การน ากระบวนการบร หารมาใช ในองค การจะช วยเป นหล กประก นในระด บหน งว า การด าเน นการต างๆ ขององค การ จะม การด าเน นการให บรรล เป าหมายท วางไว เน องจากการบร หาร เป นการท านายอนาคตอย างม เหต ม ผล ม หล กการและหาทางลดหร อป องก นความเส ยหายในการท างานแต ละ ข นตอนไว ล วงหน าหร อในกรณ ท พบก บเหต การณ ท ไม คาดค ดโอกาสท จะประสบก บป ญหาก น อยกว าองค การอ น หร อหากเก ดความเส ยหายข น ก จะเป นความเส ยหายท น อยกว าองค การท ไม ม การน ากระบวนการบร หาร มาใช เพราะได ม การเตร ยมการไว ล วงหน า ในขณะท องค การอ นท ไม เคยม การเตร ยมการหร อไม ม การน าแนวค ดของกระบวนการบร หารมาใช เม อเก ดสถานการณ ว กฤตข นองค การเหล าน นจะประสบ ก บป ญหาและความเส ยหายท ตามมาโดยยากท จะแก ไขได ด งน น การน ากระบวนการบร หารมาช วย เสร มร วมก บการท างานจะช วยให ภาระงานท ปฏ บ ต การอย เป นไปตามเป าหมายท ก าหนดไว และป องก นโอกาสท จะเก ดและป ญหาท จะเป นอ ปสรรคต อการด าเน นงานได และหากองค การสามารถเข าไปบร หาร ได อย างถ กต อง ภาวะค กคาม ป ญหา อ ปสรรคท งหลายท คาดไว อาจก อให เก ดโอกาสและน าไปส นว ตกรรมได แต ส วนใหญ จะเห นช ดว าการท องค การจะห นมาให ความส าค ญก บในด านใดก ด ม กเก ดข น หล งจากเก ดความส ญเส ยแล ว ย งความส ญเส ยน นมากเท าไหร เราย งห นมาให ความส าค ญก บท น ามาซ ง ความส ญเส ยน นมากข นเท าน น ด งน น การบร หารจ งเป นเร องประกอบก นระหว างโอกาสท น าจะเก ดข น ของส งท ไม พ งประสงค ก บผลกระทบท ตามมา ซ งการบร หารอย างเหมาะสมจะเป นการสน บสน น ย ทธศาสตร กลย ทธ และแผนงานให บรรล เป าหมายตามท วางไว เพราะการบร หารระด บองค การเป น การพ จารณาจากท งหมดเป นกระบวนการเช งระบบเพ อระบ ประเม น ควบค ม และส อสาร โดยให ครอบคล มท วท งองค การ โดยได ร บการสน บสน นและม ส วนร วมจากผ บร หารและจากบ คลากรท กคน ท กระด บในองค การ ส าน กงานอ ยการส งส ดได ลงนามในค าร บรองและการต ดตามประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ต งแต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ แต ส าหร บต วช ว ดท เก ยวก บการบร หารได เร มน ามาใช ใน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถ งป จจ บ น ท จะต องพ จารณาผลส าเร จของการด าเน นการได ตามเป าหมายของ ข นตอน/ ว ธ การบร หารท วท งองค การ (Enterprise Risk Management ERM) ตามหล กการบร หาร เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบในการตรวจสอบและประเม นตลอดจนผลกระทบ ต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการท ด สามารถ ๒

3 ตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท นต อสถานการณ และ จ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม โดยก าหนดต วช ว ดให ม การจ ดท าแผนบร หาร เป นประจ าท กป เพราะการบร หารน เป นส วนหน งของการบร หารจ ดการภาคร ฐเพ อให การด าเน นการบร หารงานของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ผลตามว ส ยท ศน พ นธก จและเป าประสงค ท ก าหนดไว โดยให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล เพ อให สามารถท จะบร หารจ ดการก บท เก ดข นให อย ในระด บ ท ยอมร บได ซ งท เก ดข นน อาจม ป จจ ยท เก ดข นได ในกระบวนงานท กข นตอน ด งน น การจ ดการก บ ด งกล าวจะต องน ามาว เคราะห และสามารถระบ ข อด ข อเส ย ป ญหา อ ปสรรค รวมถ งผลการประเม น ป จจ ยเส ยงของท กประเด นย ทธศาสตร ตามแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอ ยการส งส ด และจ าแนกระหว างป จจ ยเส ยงท สามารถควบค ม/บร หารจ ดการ และป จจ ยเส ยงท ย งไม สามารถควบค ม/บร หาร จ ดการให อย ในระด บท ยอมร บได ด งน น ส าน กงานอ ยการส งส ดจ งจ าเป นต องบร หารให เป นไป ท วท งองค การจ งจะสามารถบร หารจ ดการก บท เก ดข นได โดยจะต องให ความร และสร างความตระหน ก ให ก บบ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดถ งความจ าเป นท ต องม การบร หาร เพ อให องค การสามารถท จะบร หารและจ ดการท จะเก ดข นได อย างเป นระบบ ส าน กงานอ ยการส งส ดได ตระหน กถ งความส าค ญในการน าการบร หารมาใช เป น เคร องม อในการบร หารจ ดการองค การ ม การว เคราะห ป จจ ยเส ยงท อาจส งผลให ส าน กงานอ ยการส งส ด ไม สามารถบรรล เป าหมายหร อว ตถ ประสงค หล กขององค การ (Corporate Risk) เพ อให ม นใจว า องค การจะ สามารถปฏ บ ต ภารก จตามท ก าหนดในพระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒ ได ครบถ วน ซ งการบร หารตามพ นธก จหล กของส าน กงานอ ยการส งส ดด าเน นการโดยน าหล กการ บร หารองค การ (Enterprise Risk Management : ERM) หร อการบร หารท วท งองค การ ๓ ตามแนวทางการบร หารตามกรอบของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หร อ COSO ๔ ซ งเป นมาตรฐานสากล มาใช เป นกรอบในการบร หารและ จ ดการภายในองค การ โดยได พ ฒนาการเช อมโยงกระบวนการบร หารองค การเข าก บ แผนย ทธศาสตร และแผนกลย ทธ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดสามารถบรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าประสงค ท ก าหนดไว อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล จากท กล าวมาข างต น จ งเป นเหต ผลส าค ญท ท าให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ความจ าเป นอย างย งท จะต องตระหน กและให ความส าค ญก บเร องการบร หาร และก าหนดเป นนโยบายส าค ญของส าน กงาน อ ยการส งส ด ๓

4 ๒ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓. ๓ การบร หารท วท งองค การ (Enterprise Risk Management : ERM) เป นกระบวนการท ส งเสร มให บ คลากรท วท ง องค การได ม ส วนร วมในการค ด ว เคราะห และคาดการณ ถ งเหต การณ หร อท อาจจะเก ดข น รวมท งการระบ แนวทางใน การจ ดการก บให อย ในระด บท เหมาะสมหร อยอมร บได เพ อช วยให องค การสามารถบรรล ว ตถ ประสงค ท ต องการม การ ระบ ระด บความเส ยหายท อาจจะเก ดข นจากแต ละประเภทตามการว เคราะห โอกาสท จะเก ด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ของน น และม การจ ดล าด บจากผลการว เคราะห ความเส ยหายข างต น พร อมท งม การก าหนดระด บท ยอมร บได (Risk Appetite) และช วงเบ ยงเบนของระด บท ยอมร บได (Risk Tolerance) รวมท ง ม การก าหนดและค ดเล อกว ธ ในการจ ดการ (Risk Treatment) โดยพ จารณาถ งผลกระทบและ โอกาสท จะเก ด และระด บท ยอมร บได ของท ย งเหล ออย (Residual Risk) ท งน ในการบร หารตามแนวทางด งกล าวจะม การว เคราะห และพ จารณาความส มพ นธ ของและ ผลกระทบท ม ต อหน วยงานต างๆ ภายในองค การ (Risk Map) เพ อให สามารถจ ดการท ต นเหต ได อย างถ กต อง ๔ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enterprise Risk Management Framework, ก นยายน ๒๕๔๗. ๔

5 ๑.๒ นโยบายการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ส าน กงานอ ยการส งส ดได ตระหน กถ งความจ าเป นท จะต องม แนวทางการด าเน นงานเพ อให เป นไป ตามเจตนารมณ ของพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ ง จะต องจ ดให ม ระบบการก าก บด แลตนเองท ด (Organization Government) โดยก าหนดให ม การจ ดการใน การด าเน นงานตามแผนบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดอย างเป นระบบ ต อเน อง เป นมาตรฐาน เด ยวก นและเป นส วนหน งของการด าเน นการตามปกต โดยม ว ตถ ประสงค เพ อช วยเพ มประส ทธ ภาพ การต ดส นใจของผ บร หารโดยค าน งถ งป จจ ยเส ยงและในด านต างๆ ท จะม ผลกระทบก บการด าเน นงาน และนโยบายขององค การแล วพ จารณาหาแนวทางป องก นหร อจ ดการก บเหล าน นให อย ในระด บท องค กรสามารถควบค มและตรวจสอบได อย างเป นระบบ อ นเป นการเพ มโอกาสท จะบรรล เป าหมายตามภารก จ หล กและเป าหมายตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส าน กงานอ ยการส งส ด และลดม ลเหต ของแต ละโอกาสท จะเก ดความเส ยหายโดยให ระด บและขนาดของท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท จะ ยอมร บได จ งก าหนดนโยบายการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ด งน ๑.๒.๑ ให ม การบร หารท วท งองค การแบบบ รณาการ (Enterprise Risk Management : ERM) โดยม การจ ดการอย างเป นระบบและต อเน อง ๑.๒.๒ ให ม การก าหนดกระบวนการบร หารท เป นระบบมาตรฐานเด ยวก นท วท งองค การ ๑.๒.๓ ให ม การต ดตามประเม นผลการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเป นไปอย าง ถ กต องและม การทบทวนและปร บปร งอย างสม าเสมอให ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อการจ ดการท ด ๑.๒.๔ ให การบร หารเป นส วนหน งของการด าเน นงานตามปกต ๑.๓ ว ตถ ประสงค ของการบร หาร ๑.๓.๑ เพ อให คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง ตลอดจนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บของส าน กงาน อ ยการส งส ดเก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความส าค ญของการบร หาร รวมถ งด านต างๆ ท เก ดข นก บส าน กงานอ ยการส งส ด และหาว ธ การท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท ยอมร บได ๑.๓.๒ เพ อสร างกรอบและแนวทางการด าเน นงานให แก คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง และ บ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดในการบร หารจ ดการก บความไม แน นอนท จะเก ดข นก บส าน กงานอ ยการ ส งส ดได อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๕

6 ๑.๓.๓ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบและประเม น ตลอดจนผลกระทบต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการ ท ด สามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท น ต อสถานการณ รวมถ งสามารถจ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม ๑.๓.๔ เพ อให ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบต ดตาม ตรวจสอบ และเฝ าระว งใหม ๆ ท อาจจะเก ดข นในอนาคต ๑.๓.๕ เพ อให ผลการด าเน นงานตามภารก จของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและ เป าประสงค ท วางไว ๑.๔ ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ ๑.๔.๑ คณะกรรมการ ผ บร หารระด บส ง ตลอดจนถ งบ คลากรท กคน ท กระด บของส าน กงาน อ ยการส งส ดเก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความส าค ญของการบร หาร รวมถ งด านต างๆ ท เก ดข นก บส าน กงานอ ยการส งส ด แล วหาว ธ การท เหมาะสมในการลดให อย ในระด บท ยอมร บได ท าให องค การสามารถจ ดการก บป ญหาและอ ปสรรคและอย รอดได ในสถานการณ ท ไม คาดค ดหร อสถานการณ ท อาจ ท าให องค การเก ดความเส ยหาย เพราะการบร หารจะท าให บ คลากรภายในองค การม ความเข าใจถ ง เป าหมายและภารก จขององค การ และตระหน กถ งส าค ญท ส งผลกระทบทางลบต อองค การได อย าง ครบถ วน ๑.๔.๒ ส าน กงานอ ยการส งส ดม กรอบและแนวทางการด าเน นงานให แก คณะกรรมการ ผ บร หาร และบ คลากรของส าน กงานอ ยการส งส ดในการบร หารจ ดการก บความไม แน นอนท จะเก ดข นก บส าน กงาน อ ยการส งส ดได อย างเป นระบบ ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๑.๔.๓ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบการต ดตาม ตรวจสอบและประเม น ตลอดจน ผลกระทบต างๆ ท ส งผลต อการปฏ บ ต ราชการและความย งย นขององค การ และม ระบบการจ ดการท ด สามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของสภาพแวดล อมท งภายในและภายนอกองค การได ท นต อสถานการณ รวมถ งสามารถจ ดการก บผลกระทบจากป จจ ยเส ยงต างๆ ได อย างเหมาะสม ๑.๔.๔ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ระบบต ดตาม ตรวจสอบ และเฝ าระว งใหม ๆ ท อาจจะ เก ดข นในอนาคต ๑.๔.๕ ผลการด าเน นงานตามภารก จของส าน กงานอ ยการส งส ดบรรล ว ส ยท ศน พ นธก จและ เป าประสงค ท วางไว ๖

7 บทท ๒ สภาพแวดล อมของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒.๑ สภาพการณ ขององค การในป จจ บ น องค กรอ ยการเป นองค กรอ นตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ๑ ประกอบด วย คณะกรรมการอ ยการ (ก.อ.) อ ยการส งส ด และพน กงานอ ยการอ น โดยม ส าน กงานอ ยการส งส ด เป นหน วยธ รการซ งเป นส วนราชการท ม อ สระในการบร หารงานบ คคล การงบประมาณและการด าเน นการอ น ๒ ตามท กฎหมายบ ญญ ต ส าน กงานอ ยการส งส ดเป นน ต บ คคล ม อ ยการส งส ดเป นผ บ งค บบ ญชาและเป นผ แทนน ต บ คคล ม ข าราชการฝ ายอ ยการส งก ดอย ในส าน กงานอ ยการส งส ด ประกอบด วย ข าราชการอ ยการและข าราชการธ รการ ๓ ส าน กงานอ ยการส งส ดม ร ปแบบโครงสร างองค การท ม สายการบ งค บบ ญชาตามล าด บช น จ านวน ๘ ช น ผ บ งค บบ ญชาม อ านาจมากและลดหล นลงมาตามล าด บ ม การตรวจสอบถ วงด ลการปฏ บ ต งานและการใช อ านาจ หน าท โดยผ บ งค บบ ญชาตามล าด บช น คณะกรรมการอ ยการ และว ฒ สภา พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได บ ญญ ต อ านาจหน าท ของ ส าน กงานอ ยการส งส ดไว ในมาตรา ๒๓ ว านอกจากม อ านาจและหน าท เก ยวก บงานธ รการและงานว ชาการ เพ อ สน บสน นและอ านวยความสะดวกให แก พน กงานอ ยการแล ว ให ม อ านาจและหน าท ด งต อไปน ด วย (๑) ให ความช วยเหล อประชาชนในการด าเน นการทางกฎหมายรวมตลอดท งในการค มครอง ป องก นส ทธ และเสร ภาพของประชาชน และการให ความร ทางกฎหมายแก ประชาชน (๒) ให ค าปร กษา และตรวจร างส ญญาหร อเอกสารทางกฎหมายให แก ร ฐบาลและหน วยงานของร ฐ (๓) ให ค าปร กษา และตรวจร างส ญญาหร อเอกสารทางกฎหมายให แก น ต บ คคลซ งม ใช หน วยงาน ของร ฐแต ได ม พระราชบ ญญ ต หร อพระราชกฤษฎ กาจ ดต งข น ท งน ตามท เห นสมควร ๑ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๕ ๒ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ วรรคหน งและวรรคสอง ๓ พระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและพน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๗ วรรคสองและวรรคสาม ประกอบพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการฝ าย อ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๖ ๗

8 (๔) ด าเน นการเก ยวก บการบ งค บคด แพ งหร อคด ปกครองแทนร ฐบาลหร อหน วยงานของร ฐซ ง พน กงานอ ยการได ร บด าเน นคด ให (๕) ด าเน นการตามท คณะร ฐมนตร ร องขอ เว นแต การด าเน นการน นจะข ดต องานในหน าท หร ออาจ ท าให ข ดต อความเป นอ สระในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานอ ยการ (๖) ด าเน นการเก ยวก บการฝ กอบรมเพ อประโยชน ในการพ ฒนาข าราชการฝ ายอ ยการ (๗) ให ความร วมม อก บหน วยงานของร ฐในการอ านวยความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐ และประชาชน (๘) ต ดต อและประสานงานก บองค กรหร อหน วยงานต างประเทศเก ยวก บเร องท อย ในอ านาจและ หน าท ของพน กงานอ ยการหร อส าน กงานอ ยการส งส ด (๙) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการหร อ ส าน กงานอ ยการส งส ด ในการตรวจร างส ญญาตาม (๒) และ (๓) ให ส าน กงานอ ยการส งส ดม หน าท ร กษาประโยชน ของร ฐ ในการน ส าน กงานอ ยการส งส ดม หน าท รายงานร ฐบาลหร อหน วยงานของร ฐตาม (๒) หร อน ต บ คคลตาม (๓) ท เป นค ส ญญาให ทราบถ งข อท ควรปร บปร งหร อแก ไขให สมบ รณ ข อเส ยเปร ยบหร อข อท อาจก อให เก ดความเส ยหาย แก ร ฐ ส าหร บอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการ มาตรา ๑๔ แห งพระราชบ ญญ ต องค กรอ ยการและ พน กงานอ ยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได บ ญญ ต ไว ให พน กงานอ ยการม อ านาจและหน าท ด งต อไปน (๑) อ านาจและหน าท ตามร ฐธรรมน ญ (๒) ในคด อาญา ม อ านาจและหน าท ตามประมวลกฎหมายว ธ พ จารณาความอาญาและตามกฎหมายอ น ซ งบ ญญ ต ว าเป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดหร อพน กงานอ ยการ (๓) ในคด แพ งหร อคด ปกครอง ม อ านาจและหน าท ด าเน นคด แทนร ฐบาล หน วยงานของร ฐท เป น องค กรตามร ฐธรรมน ญ ราชการส วนกลางหร อราชการส วนภ ม ภาคในศาลหร อในกระบวนการทางอน ญาโตต ลาการ ท งปวง ก บม อ านาจและหน าท ตามกฎหมายอ นซ งบ ญญ ต ว าเป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดหร อ พน กงานอ ยการ ๘

9 (๔) ในคด แพ ง คด ปกครองหร อคด อาญา ซ งเจ าหน าท ของร ฐถ กฟ องในเร องการท ได กระท าไปตาม หน าท ก ด หร อในคด แพ งหร อคด อาญาท ราษฎรผ หน งผ ใดถ กฟ องในเร องการท ได กระท าตามค าส งของเจ าหน าท ของร ฐซ งได ส งการโดยชอบด วยกฎหมายหร อเข าร วมหร อช วยเหล อเจ าหน าท ของร ฐซ งกระท าการในหน าท ราชการก ด เม อเห นสมควรพน กงานอ ยการจะร บแก ต างให ก ได (๕) ในคด แพ ง คด ปกครอง หร อกรณ ม ข อพ พาทท ต องด าเน นการทางอน ญาโตต ลาการท หน วยงาน ของร ฐซ งม ได กล าวใน (๓) หร อน ต บ คคลซ งม ใช หน วยงานของร ฐ แต ได ม พระราชบ ญญ ต หร อพระราชกฤษฎ กา จ ดต งข นเป นค กรณ และม ใช กรณ ท เป นข อพ พาทก บร ฐบาลหร อระหว างหน วยงานของร ฐด วยก นเอง เม อเห นสมควร พน กงานอ ยการจะร บว าต างหร อแก ต างให ก ได (๖) ในคด ท ราษฎรฟ องเองไม ได โดยกฎหมายห ามเม อเห นสมควรพน กงานอ ยการม อ านาจเป นโจทก ได (๗) ด าเน นการตามท เห นสมควรเก ยวก บการบ งค บคด อาญาเฉพาะในส วนของการย ดทร พย ส นใช ค าปร บตามค าพ พากษา ในการน ม ให เร ยกค าฤชาธรรมเน ยมจากพน กงานอ ยการ (๘) ในกรณ ท ม การผ ดส ญญาประก นจ าเลยหร อประก นร บส งของไปด แลร กษาตามประมวล กฎหมายว ธ พ จารณาความอาญา ม อ านาจและหน าท ด าเน นคด ในการบ งค บให เป นไปตามส ญญาน น ในการน ม ให เร ยกค าฤชาธรรมเน ยมจากพน กงานอ ยการ (๙) อ านาจและหน าท อ นตามท ก.อ. ประกาศก าหนดหร อเห นชอบเพ อปฏ บ ต ให เป นไปตามกฎหมาย หร อมต คณะร ฐมนตร (๑๐) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของพน กงานอ ยการ (๑๑) ปฏ บ ต หน าท อ นตามท ก าหนดให เป นอ านาจและหน าท ของส าน กงานอ ยการส งส ดตามท ได ร บ มอบหมายจากอ ยการส งส ด ในการปฏ บ ต หน าท ของพน กงานอ ยการตามมาตรา ๑๔ (๓) (๔) และ (๕) พน กงานอ ยการจะออก ค าส งเร ยกบ คคลใดๆ ท เก ยวข องมาให ถ อยค าก ได แต จะเร ยกค ความอ กฝ ายหน งมาให ถ อยค าโดยค ความฝ ายน น ไม ย นยอมไม ได ๙

10 พน กงานอ ยการต าแหน งใดม อ านาจด าเน นการตามวรรคหน งได เพ ยงใดให เป นไปตามระเบ ยบท ส าน กงานอ ยการส งส ดก าหนดโดยความเห นชอบของ ก.อ. ท งน ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ ได บ ญญ ต รองร บไว ในมาตรา ๒๕๕ วรรคสอง ให พน กงานอ ยการม อ สระในการพ จารณาส งคด และการปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดยเท ยงธรรม ๒.๒ ว ส ยท ศน และพ นธก จ ด งน ส าน กงานอ ยการส งส ดก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จตลอดจนเป าประสงค และผลผล ตขององค การไว ว ส ยท ศน (Vision) องค กรอ ยการเป นสถาบ นท ม อ สระในการปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดยเท ยงธรรมและเป นท เช อม น ของประชาชน พ นธก จ (Missions) ๑. เสร มสร างการอ านวยความย ต ธรรมทางอาญา การบ งค บใช กฎหมายในการอ านวยความย ต ธรรม แก ประชาชนด วยความเท ยงธรรม ๒. ธ ารงร กษาและพ ฒนาระบบและกลไกในการร กษาผลประโยชน ของร ฐและประชาชน ๓. พ ฒนางานด านส ทธ มน ษยชนและการค มครองส ทธ และเสร ภาพของประชาชนชาวไทย ท งใน และนอกประเทศตามหล กกฎหมายสากล ๔. สร างและพ ฒนาเคร อข ายความร วมม อทางกฎหมายและทางอาญาก บองค กรหร อหน วยงาน ท เก ยวข องท งในประเทศและต างประเทศ ๕. พ ฒนากฎหมาย พ ฒนางานว จ ย และพ ฒนาการบ งค บใช กฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ ๖. ส งเสร มและพ ฒนาทร พยากรบ คคลท กระด บ ให ม ค ณภาพช ว ตท ด และม ข ดสมรรถนะส ง โดย ม เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมส าหร บการบร หารองค กรด วยหล กธรรมาภ บาล ค าน ยมร วม เท ยงธรรมเป นกลาง สรรค สร างสาม คค โปร งใสในหน าท ภ กด ต อแผ นด น ๑๐

11 เป าประสงค ๑. สามารถอ านวยความย ต ธรรมและร กษาผลประโยชน ของร ฐ ด วยความเท ยงธรรมและเป นท เช อม นศร ทธาของประชาชน ๒. สามารถค มครองส ทธ มน ษยชนและส ทธ เสร ภาพของประชาชน โดยม เคร อข ายความร วมม อ อย างกว างขวาง ท งในและต างประเทศ ๓. สามารถพ ฒนาทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม สมรรถนะในการพ ฒนาองค การ พ ฒนากฎหมายและการบ งค บใช กฎหมายตามหล กธรรมาภ บาล ๒.๓ ผลผล ต (Outputs) ๑. การท าหน าท ทนายแผ นด นของพน กงานอ ยการเป นผลผล ตหล ก การด าเน นคด อาญาท เป น คด ความผ ดต อร ฐและกฎหมายให พน กงานอ ยการเป นต วแทนในการฟ องร องด าเน นคด ประชาชนคาดหว งใน เร องความย ต ธรรมในการด าเน นคด เพ อให ได ต วผ กระท าผ ดท แท จร งและผ เส ยหายได ร บการชดใช ทดแทนจาก การกระท าของผ กระท าผ ดในคด น นๆ และเก ดความสงบเร ยบร อยข นในส งคมไทย ๒. ผลผล ตจากการร กษาผลประโยชน ภาคร ฐเป นล กษณะของการด าเน นคด แพ งแทนหน วยงาน ภาคร ฐหร อช วยเหล อต อส คด ในกรณ หน วยงานภาคร ฐถ กฟ องร อง ความต องการของผลผล ตน ก ค อการท าให ร ฐ ส ญเส ยน อยท ส ดหร อไม ส ญเส ยเลยหร อได ร บการชดใช ชดเชยในกรณ ถ กละเม ดหร อถ กกระท าผ ดกฎหมายจาก บ คคลหร อน ต บ คคลอ น ๓. การให การช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชนในด านกฎหมายเน องจากประชาชนไม ม ท นทร พย เพ ยงพอจะไปด าเน นคด หร อไม ม ความร ทางกฎหมาย ๒.๔ นโยบายอ ยการส งส ด นายจ ลส งห วส นตส งห อ ยการส งส ด ได แถลงนโยบายในการบร หารราชการของส าน กงาน อ ยการส งส ด เน องในโอกาสท เข าร บต าแหน ง เม อว นท ๑ ต ลาคม ๒๕๕๒ ม สาระส าค ญด งต อไปน ๑. พ ฒนาการอ านวยความย ต ธรรมทางอาญา ท งการว น จฉ ยส งคด และการด าเน นคด ช นศาลให ม มาตรฐานความเป นกลาง เท ยงธรรม เป นท ยอมร บของส งคม และเป นหน วยงานหล กอ นเป นท พ งส าค ญใน กระบวนการย ต ธรรมทางอาญา พ ฒนาการก าก บด แลการสอบสวนและเพ มบทบาทของพน กงานอ ยการในการสอบสวน คด อาญา ๑๑

12 ๒. พ ฒนาการด าเน นคด แพ ง คด ปกครอง และการให ค าปร กษาหาร อกฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ รวดเร วท นต อเวลา รวมตลอดถ งพ ฒนาระบบการบ งค บคด ร กษาผลประโยชน ของร ฐให บ งเก ดประส ทธ ผลอย างเป น ร ปธรรม ๓. ส งเสร มงานค มครองส ทธ และช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชนให เป นหล กในการค มครอง ส ทธ มน ษยชน การช วยเหล อเหย ออาชญากรรมและการค มครองผ บร โภคและเพ มบทบาทการต อต านการค ามน ษย ภายใต พ นธกรณ ระหว างประเทศโดยเน นการท างานเช งร ก ๔. พ ฒนาบทบาทของส าน กงานอ ยการส งส ดในฐานะท เป นองค กรตามร ฐธรรมน ญ ๕. บร หารงานด วยหล กธรรมาภ บาลตามแนวทางการบร หารงานภาคร ฐแนวใหม โดยย ดประชาชน เป นศ นย กลางของการปฏ บ ต งาน ร บฟ งความค ดเห นของบ คลากรในองค กรก อนต ดส นใจในส งท ม ผลกระทบต อ องค กรอย างส าค ญ ม ระบบประเม นผลท ช ดเจนท กระด บเพ อให เก ดความเป นธรรมในการบร หารงาน ๖. พ ฒนาศ กยภาพการท างานของพน กงานอ ยการส สากล และสร างคล งสมองให เก ดการพ ฒนา ผ ช านาญการเฉพาะด าน ท งน โดยพ ฒนาการท างานของข าราชการธ รการและบ คลากรอ นของส าน กงานอ ยการ ส งส ดควบค ไปด วยก น พร อมท งจ ดหาท นการศ กษาเพ อพ ฒนาการปฏ บ ต ราชการในท กระด บช น ๗. พ ฒนางานว จ ย งานพ ฒนากฎหมาย การยกร างกฎหมาย และการช แจงร างกฎหมายให ม ประส ทธ ภาพอย างม ออาช พ ๘. ยกระด บมาตรฐานสว สด การ ค ณภาพช ว ตและครอบคร วของข าราชการอ ยการ ข าราชการ ธ รการและบ คลากรอ นของส าน กงานอ ยการส งส ดให เหมาะสมก บต าแหน งขององค กรหล กในกระบวนการย ต ธรรม ๙. ส งเสร มการสร างเคร อข ายทางส งคมตลอดจนประชาส มพ นธ ภารก จ และผลงานของส าน กงาน อ ยการส งส ดให ส งคมร บทราบอย างสม าเสมอและต อเน อง ๑๒

13 ๒.๕ ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ๑. การอ านวยความ ย ต ธรรมทางอาญา การ บ งค บใช กฎหมายในการ อ านวย ความย ต ธรรมแก ประชาชนด วยความเป น อ สระและเท ยงธรรม ๒. การร กษาผล ประโยชน ของร ฐ และ ประชาชน ๑. สามารถอ านวย ความย ต ธรรมและ ร กษาผลประโยชน ของร ฐ ด วยความม อ สระ เท ยงธรรมและ เป นท เช อม นศร ทธา ของประชาชน ย ทธศาสตร ท ๑ การบ งค บใช กฎหมายในการ อ านวยความ ย ต ธรรมแก ประชาชน ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการอ านวย ความย ต ธรรมในอรรถคด ๒. พ ฒนาอ านาจหน าท ของพน กงานอ ยการด าน การสอบสวน ๓. สร างความร วมม อระหว างประเทศใน คด อาญาเพ อป องก นและปราบปราม อาชญากรรมข ามชาต ๔. พ ฒนางานด านย ต ธรรมทางเล อก องค กรอ ยการ เป นสถาบ นท ม อ สระในการ ปฏ บ ต หน าท ให เป นไปโดย เท ยงธรรม และเป นท เช อม นของ ประชาชน ๓. การพ ฒนางานด าน ส ทธ มน ษยชนและการ ค มครองส ทธ และเสร ภาพ ของประชาชนชาวไทย ท ง ในและนอกประเทศตาม หล กกฎหมายสากล ๔. การสร างเคร อข าย ความร วมม อทางกฎหมาย และทางอาญาก บองค กร หร อหน วยงานท งใน ประเทศและต างประเทศ ๕. การพ ฒนากฎหมาย พ ฒนางานว จ ย และ พ ฒนาการบ งค บใช กฎหมายให ม ประส ทธ ภาพ ๒. สามารถค มครอง ส ทธ มน ษยชนและ ส ทธ เสร ภาพของ ประชาชน โดยม เคร อข ายความ ร วมม ออย าง กว างขวาง ท งในและ ต างประเทศ ๓. สามารถพ ฒนา ทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพช ว ตท ด ม สมรรถนะในการ พ ฒนาองค การ พ ฒนากฎหมายและ การบ งค บใช กฎหมายตามหล ก ธรรมาภ บาล ย ทธศาสตร ท ๒ การร กษาและ พ ท กษ ผล ประโยชน ของร ฐ และประชาชน ๕. สร างเคร อข ายความร วมม อและพ ฒนาความร ความเช ยวชาญในการแก ไขและป องก น อาชญากรรมท เก ยวเน องก บเทคโนโลย ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการร กษา ผลประโยชน ของร ฐ ๒. พ ฒนาบทบาทพน กงานอ ยการในการบ งค บ คด ๓. ขยายเคร อข ายความร วมม อระหว างองค กร อ ยการก บหน วยงานอ นในการร กษาผล ประโยชน ของร ฐ ๑๓

14 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ๖. การพ ฒนาทร พยากร บ คคลให ม ข ดสมรรถนะใน การบร หารองค กรด วย หล กธรรมาภ บาล โดยม เทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม ย ทธศาสตร ท ๓ การค มครอง ส ทธ มน ษยชน และการช วย เหล อทาง กฎหมายแก ประชาชน ย ทธศาสตร ท ๔ การพ ฒนาข ด สมรรถนะของ บ คลากรและ การพ ฒนา องค กรส ความ เป นเล ศ ๑. สร างมาตรฐานและศ กยภาพในการค มครอง ส ทธ และการช วยเหล อทางกฎหมาย ๒. ขยายเคร อข ายงานด านการค มครองส ทธ และ ช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชน ๓. ส งเสร มความร วมม อการประนอมและระง บ ข อพ พาทระด บช มชนและท องถ น ๑. พ ฒนาระบบมาตรฐานงานธ รการ ๒. ก าหนดฐานสมรรถนะและพ ฒนาข ด สมรรถนะบ คลากร ๓. พ ฒนาการจ ดการความร ในการเพ ม ประส ทธ ภาพการปฏ บ ต ราชการ ๔. พ ฒนาค ณภาพการบร หารและการจ ดการ อย างต อเน อง ๕. เสร มสร างระบบการบร หารทร พยากรบ คคล เช งร ก ๖. พ ฒนาระบบการบร หารงานย ต ธรรมด วย ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ๗. เสร มสร างว ฒนธรรมองค การท ม ศ กด ศร และ จร ยธรรม ๗. พ ฒนาการประชาส มพ นธ เพ อสร าง ภาพล กษณ และความเช อม นของประชาชน ๘. พ ฒนาความพร อมและความพอเพ ยงของ อาคาร สถานท และอ ปกรณ ๑๔

15 ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ย ทธศาสตร ท ๕ การว จ ยและ พ ฒนากฎหมาย ๑. สร างและพ ฒนาระบบฐานข อม ลเพ อการ พ ฒนากฎหมาย ๒. ส งเสร มการว จ ยเพ อการพ ฒนากฎหมาย ๓. ส งเสร มการพ ฒนากฎหมายเพ อประโยชน ของ ประชาชน ท ผ านมาส าน กงานอ ยการส งส ดได เร มให ม การน าต วช ว ด (Key Performance Indicators : KPI) มาทดลองใช ในระด บสายงานเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการว ดและประเม นผลการด าเน นงานของหน วยงานและม แนวทางท จะพ ฒนาในเช งล ก โดยให สามารถผ กโยงการประเม นผลการด าเน นงานก บผลตอบแทนท จะสะท อน ให เห นได อย างช ดเจนและเป นร ปธรรมย งข น นอกจากน ย งให ความส าค ญก บการทบทวนโครงสร างองค การ การจ ดการอ ตราก าล ง การบร หาร ผลตอบแทนและส ทธ ประโยชน ในส วนของสภาพการจ าง เพ อให สามารถรองร บการด าเน นงานขององค การใน เช งร กและในล กษณะพร อมท จะแข งข น และขณะเด ยวก นย งม การวางแผนเพ อรองร บการขาดช วงหร อขาดแคลน ผ บร หารในอนาคต ตลอดจนให ความส าค ญก บการสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ด วยกระบวนการของระบบการจ ดการ ความร (KM) เพ อเสร มสร างความสามารถให เช งแข งข นมากย งข น และก าวไปส การเป นองค กรแห งความเป นเล ศ เพ อสร างศ กยภาพในการค มครองส ทธ และผลประโยชน ให แก หน วยงานของร ฐและสร างความเป นธรรมแก สาธารณะในระยะยาวได อย างย งย น ๑๕

16 ๒.๖ โครงสร างและอ านาจหน าท ในการบร หาร แผนบร หาร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. ๒๕๕๖ การบร หารโดยหล กการจะม โครงสร างท ประกอบด วยคณะกรรมการช ดต างๆ ท เก ยวข อง ได แก (๑) คณะกรรมการบร หาร (๒) คณะอน กรรมการหร อคณะท างานบร หาร และ (๓) คณะผ บร หารระด บส ง (๑) คณะกรรมการบร หาร ม อ านาจหน าท ในการก าก บด แลหล กท ม ใน องค การ และม หน าท ในการสน บสน นให การบร หารโดยฝ ายบร หารให เป นไปอย างเหมาะสมท วท งองค การ มอบนโยบายแนวทางการบร หาร ให ค าแนะน า และให การสน บสน นแก คณะอน กรรมการบร หาร รวมท ง พ จารณาและทบทวนการบร หารขององค การอย างต อเน อง เพ อให ม นใจว าองค การม การบร หารท เพ ยงพอและเหมาะสมในภาพรวม (๒) คณะอน กรรมการบร หาร ม อ านาจหน าท ในการก าหนดกรอบนโยบายและ แนวทางการบร หารโดยรวมขององค การ รวมท งควบค มให ระบบบร หารขององค การ ม กลไกด านการบ งช การว ด การควบค มและการต ดตามท ม ประส ทธ ภาพ รวมท ง ด แล ต ดตามและ ประเม นผลกระบวนการบร หารของฝ ายจ ดการให เป นไปตามนโยบายท ก าหนด (๓) คณะผ บร หารระด บส ง ม อ านาจหน าท ในการส งเสร มนโยบายการบร หารและ ท าให ม นใจว ากระบวนการบร หารได ร บการปฏ บ ต ท วท งองค การ รวมท งต ดตามท ส าค ญ ท งองค การ และท าให ม นใจว าม แผนการจ ดการท เหมาะสม บทบาท หน าท และความร บผ ดชอบของหน วยงานในการบร หาร ในการด าเน นการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ด ได ก าหนดโครงสร างในการบร หาร โดยม คณะกรรมการบร หารซ งประกอบด วย รองอ ยการส งส ด (นายว ฒ พงศ ว บ ลย วงศ ) เป นผ น าบร หาร (Chief of Risk Management Officer : CRO) และเป นประธานคณะกรรมการ บร หาร และม ผ บร หารระด บส งของส าน กงานอ ยการส งส ดเป นกรรมการ ๑๖

17 ประธานคณะกรรมการบร หารได ม ค าส งแต งต งคณะท างานการบร หาร และ คณะอน กรรมการบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเพ อด าเน นการตามกระบวนการบร หาร และจ ดท าแผนบร หารของส าน กงานอ ยการส งส ดเพ อน าเสนอคณะกรรมการบร หาร ให ความเห นชอบ ส าน กงานอ ยการส งส ดจะได ด าเน นการต ดตามการบร หารและจ ดท า รายงาน การเร งร ด ก าก บ ต ดตามผล ทบทวนและสร ปผลการด าเน นการให คณะกรรมการบร หาร ทราบภายในระยะเวลาท ก าหนด นอกจากน คณะท างานการบร หารย งได ม การจ ดท าค ม อการบร หารและ แผนการบร หารเพ อเป นแนวทางในการด าเน นงาน รวมท งม การเร งร ด ก าก บ ต ดตาม ประเม นผล ทบทวนให สอดคล องก บสถานการณ แวดล อมท งภายในและภายนอกท เปล ยนแปลงไปอย างสม าเสมอ ๒.๗ ว เคราะห สภาพแวดล อมของส าน กงานอ ยการส งส ด แม ว าในการด าเน นงานท ผ านมาองค กรอ ยการจะสามารถด าเน นงานตามอ านาจหน าท ได อย าง ต อเน อง สามารถปร บต วให สอดคล องก บป ญหาและความต องการของสาธารณะชนในการอ านวยความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐ ตลอดจนการค มครองส ทธ และเสร ภาพของประชาชน รวมท งหน าท ด านอ นๆ ได เป นอย างด ก ตาม แต ป ญหาและอ ปสรรคท เก ดข นม ประเด นท ควรให ความสนใจ ได แก ๑) ย งขาดความม นใจจากประชาชนบางส วน ในด านการสร างหล กประก นและความเป นอ สระใน การปฏ บ ต ราชการ โดยปราศจากการแทรกแซงจากองค กรและอ ทธ พลอ นใดท จะเป นผลให การส งคด ของอ ยการ เป นไปโดยเท ยงธรรม ซ งในเร องน อาจเป นผลมาจากการว พากษ และว จารณ ของส อสารมวลชนท ปราศจาก ม ลฐานท แท จร ง จนเป นผลให เก ดความเข าใจท ไขว เขวและน าไปส ความส บสนในหม ประชาชนท วไป เพราะ ความรวดเร วของการเข าถ งข อม ลข าวสารโดยผ านส อสม ยใหม แพร กระจายกว างขวางกว าการช แจงท าความเข าใจ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ด งน น ป ญหาใหญ ค อการขาดการประชาส มพ นธ เช งร กโดยเฉพาะอย างย งใน การเสร มสร างภาพล กษณ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒) ในด านการพ ฒนาข าราชการส าน กงานอ ยการส งส ด โดยม อ สระในการจ ดการงบประมาณ การเง น ทร พย ส นและการพ สด ย งคงเป นประเด นป ญหาท ย งคงม อย นอกจากน ย งขาดความช ดเจนของการ ก าหนดโครงการในการปร บระบบการบร หารงานบ คคลท งในส วนของพน กงานอ ยการและสายงานธ รการในเช งร ก ๑๗

18 อย างแท จร งอ กด านหน ง ด งน น เม อเปร ยบเท ยบก บองค กรในกระบวนการย ต ธรรมอ นๆ เช น ศาลย ต ธรรม ศาล ปกครอง และส าน กงานต ารวจแห งชาต จะเห นได ช ดเจนว าอ ตราการเพ มของบ คลากรและงบประมาณของ ส าน กงานอ ยการส งส ดจ าเป นต องให ความสนใจมากย งข น ๓) เม อพ จารณาในด านการน าแผนย ทธศาสตร ไปส การปฏ บ ต จะพบว าย งคงม ป ญหาด าน การต ดตามและประเม นผลอย างเป นระบบ ในการท จะท าให เห นว าระด บความส าเร จท ก าหนดไว ในต วช ว ดท ง ๑๑ ด าน ย งไม ม การสร ปผลการด าเน นงานในเช งเปร ยบเท ยบระหว างเกณฑ การว ดตามค าเป าหมายท ก าหนด และผลการด าเน นงานท เก ดข นในแต ละช วงเวลา ๔) ข อเสนอแนะของบ คคลและหน วยงานภายนอก ในการพ ฒนาส าน กงานอ ยการส งส ดส ระด บ มาตรฐานสากลในประเด นว าด วยการพ ฒนาข ดสมรรถนะขององค กรและบ คลากร สะท อนให เห นถ งป ญหาท ส าค ญเก ยวก บการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศท เป นประโยชน ส าหร บการเผยแพร ค าว น จฉ ย การตอบ ข อหาร อและค าพ พากษาในส วนท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งานของพน กงานอ ยการและการพ จารณาคด ความ ทางกฎหมายท เป นประโยชน ด านหน ง ก บอ กด านหน งเป นเร องท เก ยวก บป ญหาด านการพ ฒนาสมรรถนะของ พน กงานอ ยการและข าราชการในสายงานอ น ให ม ความเป นม ออาช พหร อความเป นน กว ชาช พของการอ านวย ความย ต ธรรม การร กษาผลประโยชน ของร ฐและประชาชนอย างต อเน อง ท งน เพ อป องก นการเก ดช องว าง ระหว างบ คลากรในแต ละช วงเวลา (Generation gaps) ในการปฏ บ ต หน าท ให บ งเก ดผลส มฤทธ อย างแท จร ง ๕) จากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบราชการไทยฉบ บป จจ บ น สะท อนถ งความคาดหว ง ท ค อนข างส งย ง อ นเน องมาจากการพ ฒนาส งคมไทยไปส การเป นส งคมท เป ดกว างมากข นในการร บม อก บ กระแสโลกาภ ว ตน ก บการให ความส าค ญต อเร องส ทธ เสร ภาพ ความเสมอภาค การกระจายอ านาจ และบทบาท ในการให บร การสาธารณะข นพ นฐานขององค กรปกครองท องถ น น าจะเป นผลให สาธารณะชนให ความสนใจ ต อเร องความเท าเท ยมก นและความย ต ธรรมในการบร หารราชการแผ นด นมากย งข น ซ งส งเหล าน จะเห นได ว า ส าน กงานอ ยการส งส ดม ความจ าเป นต องสร างสมรรถนะของพน กงานอ ยการไปส การเป นน กบร หารม ออาช พ ตามแนวทางการจ ดการภาคร ฐแนวใหม มากย งข น ม เช นน นแล วอ ปสรรคท จะเก ดข นในอนาคตค อ การขาด ความสามารถในการปร บต วไปส การด าเน นงานท ย ดผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยเป นศ นย กลาง ด งน น นอกจากพน กงานอ ยการจะเป นน กกฎหมายท ยอดเย ยมแล ว ย งจะต องเป นน กบร หารท ม ฝ ม อเป นเล ศอ กด วย ๑๘

19 ๖) แนวโน มใหม ท หน วยงานราชการท กประเภทต องปร บต วให ได น าจะได แก การเป ดโอกาสให ประชาชนเข ามาม ส วนร วมมากข น ด งน น ประเด นค าถามส าค ญท ส าน กงานอ ยการส งส ดต องเตร ยมค าตอบให ช ดเจนค อ ท าอย างไรท จะเป ดช องทางในการเข ามาม ส วนร วมของประชาชนในร ปของการให ข อม ลข าวสาร การเป ดให ประชาชนแสดงความค ดเห นเก ยวก บการปฏ บ ต งาน การเข ามาม ส วนร วมในการวางแผนหร อร เร ม โครงการ รวมท งการเป นภาค ความร วมม อในการด าเน นก จกรรมร วมก บส าน กงานอ ยการส งส ด ก บการเป ด โอกาสส าหร บประชาชนในการเป นส วนส าค ญของงานด านการค มครองส ทธ ช มชน การว เคราะห สถานการณ แวดล อมภายนอกของส าน กงานอ ยการส งส ด ท งในสภาพแวดล อมท วไป ก บสภาพแวดล อมในการแข งข น เม อน ามาพ จารณาร วมก บการว เคราะห สถานภาพของส าน กงานอ ยการส งส ด ด วยการจ ดท า SWOT Analysis จะเห นได ว าม ค ณค าส าค ญท น าจะส งประโยชน ต อส าน กงานอ ยการส งส ด ในการน าบทสร ปของสภาพท แสดงถ งโอกาสด านต างๆ (Opportunities) ก บอ ปสรรคหร อข อจ าก ดท งหลาย (Threats) ไปพ จารณาประกอบก บจ ดแข งหลายด าน (Strengths) ก บจ ดอ อนนาน ปการ (Weaknesses) ด วย การใช เทคน คทางว ชาการท เร ยกว าการจ าลองสถานการณ หร อ SWOT Matrix ด งต อไปน ๑. การว เคราะห และทบทวนว ส ยท ศน และพ นธก จของส าน กงานอ ยการส งส ดท ผ านมาว าควรจะม การเปล ยนแปลงหร อไม อย างไร ๒. การก าหนดเป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร ของส าน กงานอ ยการส งส ดใน ๔ ล กษณะค อ ๒.๑ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ เช งร กหร อการสร างความก าวหน าให แก หน วยงาน (SO Strategies) เพ อร กษาความได เปร ยบในอนาคต โดยการน าจ ดแข งด านต างๆ ท ส าน กงาน อ ยการส งส ดม อย ไปฉวยจ งหวะจากโอกาสท ได ว เคราะห ไว แล ว ๒.๒ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ในเช งของการพ ฒนาภายใน (WO Strategies) เพ อการแก ไข ป องก นและพ ฒนาจ ดอ อนท งหลาย โดยใช โอกาสต างๆ ท ค นพบมาใช ให เป นประโยชน ให มากท ส ด ๑๙

20 ๒.๓ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ในด านของการสร างความร วมม อ ด วยการ สร างความเป นพ นธม ตรก บองค กรอ นๆ (ST Strategies) ท งน ด วยการพ จารณาล ทางท เป นไปได จากการน า จ ดแข งของส าน กงานอ ยการส งส ดไปลดทอนภาวะท เป นอ ปสรรคจากภ ยค กคามต างๆ ท เก ดจากความผ นแปร ของสภาพแวดล อมภายนอก ๒.๔ การก าหนดประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ เพ อการปร บเปล ยนภายใน (WO Strategies) ด วยการว เคราะห ความเช อมโยงระหว าง จ ดอ อนท งหลายภายในส าน กงานอ ยการส งส ดท จ าเป นต อง เปล ยนแปลง อ นเน องมาจากอ ปสรรคมากมายท เป นผลมาจากภ ยค กคามของสภาพแวดล อมภายนอก ๓. เป นการสร างแนวค ดโครงการ (Project Ideas) ประเภทต างๆ มารองร บประเด นย ทธศาสตร และกลย ทธ ท เก ดข น เพ อก าหนดแนวทางในการใช ทร พยากรในร ปของประมาณการรายจ ายล วงหน าท จ าเป นได อย างเหมาะสม สอดคล องก บว ธ การเพ อข บเคล อนย ทธศาสตร ให บรรล ว ส ยท ศน และพ นธก จต อไป เพ อให เป นไปตามแผนปฏ บ ต การโครงการปร บปร งย ทธศาสตร ส าน กงานอ ยการส งส ด โดยม ว ตถ ประสงค เพ อร วมก นว เคราะห สถานการณ เช งย ทธศาสตร ท งภายนอกและภายในองค การของส าน กงาน อ ยการส งส ด โดยใช เทคน ค SWOT Analysis ในการว เคราะห สถานการณ ตามแนวค ด SWOT Analysis ส าน กงาน อ ยการส งส ดได น าเอาข อม ลพ นฐานท ส าค ญมาใช ประโยชน ในการพ จารณาด วย อ นได แก ๑) ประว ต ความเป นมา และสถานะป จจ บ นของส าน กงานอ ยการส งส ด ๒) รายงานผลการด าเน นงานของส าน กงานอ ยการส งส ดในรอบสามป ท ผ านมา ๓) โครงสร างและการแบ งงานของส าน กงานอ ยการส งส ด ๔) โครงสร างพ นฐานด านท นและอ ปกรณ ของส าน กงานอ ยการส งส ด ๕) องค ประกอบด านบ คลากรและสมรรถนะหล กท ส าค ญของส าน กงานอ ยการส งส ด ๖) ผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ยในป จจ บ น และผ ร บบร การเป าหมายในอนาคต ๗) องค การอ นๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค การพ ฒนาเอกชน ท ม สถานะเป นหน วยงานท ให ความร วมม อและสน บสน นการปฏ บ ต ราชการ Suppliers ประเภทต างๆ รวมท งการจ ดการด านการประสาน การปฏ บ ต ราชการ ๘) ภาพรวมขององค การในกระบวนการย ต ธรรมในประเทศไทยและนานาประเทศ ๙) สภาพของการพ ฒนาและการแข งข นขององค การด านกระบวนการย ต ธรรมในประเทศไทยและ นานาประเทศ ๒๐

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551

ค าน า ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ธ นวาคม 2551 - ธ นวาคม 2551 แผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) ค าน า โครงการการจ ดท าแผนส ทธ มน ษยชนแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ. 2552-2556) โดยกระบวนการม ส วนร วม จากท กภาคส วน เป นโครงการท ม เป าหมาย ค อ ท

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น

การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนาท องถ น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป แผนปฏ บ ต การและ การต ดตามประเม นผล ส วนแผนพ ฒนาท องถ น ส าน กพ ฒนาและส งเสร มการบร หารงานท องถ น กรมส งเสร มการปกครองท องถ น สารบ ญ บทท

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 ๒ สารบ ญ ความเป นมาและความส าค ญ... ว ส ยท ศน ค าน ยมองค การ พ นธก จ... ย ทธศาสตร ส าน กงานต ารวจแห งชาต... นโยบายการบร หารราชการ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม

Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº. ÙáÅ Ô Òà Õè Õ. ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม Ù Á Í ÒÃ Ó Ñº ÙáÅ Ô Òà Õè Õ ÒÃä ÒÊ Ç¹ÀÙÁÔÀÒ คณะกรรมการกำก บด แลก จการท ด และความร บผ ดชอบต อส งคม ว ฒนธรรมองค กร การกำก บด แลก จการท ด หมายถ ง การจ ดโครงสร าง และกลไก การบร หารจ ดการภายในองค กร เพ อเช

More information