การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง"

Transcription

1 การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง 1. ภาพรวมการบร หารความเส ยง เพ อการนำเสนอบร การทางการเง นท ครบวงจร ธนาคารกส กรไทยจ งม การดำเน นธ รก จในล กษณะของกล มธ รก จ ทางการเง น ซ งประกอบด วย บร ษ ทย อยและบร ษ ทร วม ท ประกอบธ รก จการเง น หร อธ รก จสน บสน น โดยย ดม นในหล กการ การให บร การอ นเป นท น าเช อถ อ รวมท ง การม ความร บผ ดชอบ ต อผลประโยชน ของล กค า และผ ม ส วนเก ยวข องต างๆ โดยคำน ง ถ งความเส ยงท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จอย างเหมาะสม ท งน นโยบายการบร หารความเส ยงโดยรวมของธนาคาร ม องค ประกอบท สำค ญ ด งน หล กการในการบร หารความเส ยง ธนาคารม การบร หารความเส ยงในหลายด านด วยก น ได แก การบร หารความเส ยงด านเครด ต การบร หารความเส ยงด าน ตลาด การบร หารความเส ยงด านสภาพคล อง การบร หาร ความเส ยงด านปฏ บ ต การ และการบร หารความเส ยงด านอ นๆ รวมท งแนวทางในการว ดผลงานในร ปของผลตอบแทนต อเง น กองท นเม อปร บค าความเส ยงแล วและผลกำไรเช งเศรษฐศาสตร ต อผ ถ อห น โดยธนาคารย ดหล กการในการบร หารความเส ยงด งน การม ส วนร วมร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยงของ หน วยธ รก จและหน วยงานท เก ยวข อง โดยหน วยธ รก จ ซ งดำเน นธ รก จท ก อให เก ดความเส ยง ม หน าท ต องร บผ ดชอบ ต อการบร หารความเส ยงต างๆ ท เก ยวข องอย างต อเน อง เพ อให ระด บความเส ยงท เก ดข นด งกล าว ม ความเหมาะสม ก บระด บอ ตราผลตอบแทนท กำหนด ตลอดจนระด บความ เส ยงท ยอมร บได ขณะท หน วยงานสน บสน น ซ งม หน าท สน บสน นการปฏ บ ต งานให แก หน วยธ รก จ เพ อให บรรล เป าหมายร วมก นน น จะร บผ ดชอบการจ ดการความเส ยง ด านปฏ บ ต การ ซ งเก ดข นจากการดำเน นธ รก จ การบร หารความเส ยงและการควบค มความเส ยงโดย หน วยงานท ม ความเป นอ สระ โดยกระบวนการควบค ม ม ความเป นอ สระ และม หน วยงานควบค มทำหน าท ร บ ผ ดชอบในการให ความเห นเก ยวก บความเส ยงในการ ดำเน นธ รก จอย างเป นอ สระและเช อถ อได รวมท ง การควบค มความเส ยงให อย ภายใต ระด บท ยอมร บได การม นโยบายในการบร หารความเส ยงท ช ดเจน โดย คณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ จะทำหน าท กำหนดนโยบายการบร หารความเส ยง ภายใต แนวทาง ท คณะกรรมการธนาคารกำหนด 52 รายงานประจำป 2550 การบร หารความเส ยงโดยรวมความเส ยงท กประเภทท เก ดข นจากการดำเน นธ รกรรม โดยการบร หารความเส ยง ควรคำน งถ งการบร หารความเส ยงท กประเภท ซ งเก ดข น ในการดำเน นธ รกรรม อ กท งย งจะต องครอบคล มถ ง ท กระด บงานภายในองค กร การว ดผลงานโดยปร บความเส ยงของหน วยธ รก จ โดย หน วยงานธ รก จ จะได ร บการประเม นผลงาน ตาม ประส ทธ ภาพของการทำงานท ปร บด วยความเส ยงแล ว กระบวนการบร หารความเส ยง เพ อให การบร หารความเส ยงของธนาคารเป นไปอย างม ประส ทธ ผล ธนาคารจ งม กระบวนการบร หารความเส ยง ซ ง ประกอบด วยข นตอนหล กต างๆ ด งน การระบ ความเส ยง เป นข นตอนท จะม การบ งช ถ ง ความเส ยง ท งในแง ของประเภทความเส ยง สาเหต และป จจ ยท เก ยวข องก บความเส ยงท งท เป นป จจ ยภายใน และภายนอก ตลอดจนม การพ จารณา หร อคาดการณ ถ ง ความเส ยงท ธนาคารกำล งประสบอย หร อความเส ยงใหม ท ม โอกาสจะเก ดข นในอนาคต การประเม นความเส ยง เป นข นตอนท จะม การนำเคร องม อ และว ธ การต างๆ ท เหมาะสม มาใช ประเม นความเส ยง ซ งกระบวนการด งกล าวจะต องได ร บการตรวจสอบ อน ม ต และทบทวน ภายใต กรอบระยะเวลาท เหมาะสม การต ดตามและควบค มความเส ยง เป นข นตอนท จะม การ ต ดตาม และควบค มการดำเน นการตามนโยบายความเส ยง ระเบ ยบปฏ บ ต ท เก ยวข องก บความเส ยง และขอบเขตของ ความเส ยง เพ อให สอดคล องก บนโยบายความเส ยงและ ระด บความเส ยงท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการธนาคาร โดยม การต ดตามและควบค มความเส ยงด งกล าวอย าง สม ำเสมอและต อเน อง การรายงานความเส ยง เป นข นตอนของการรายงาน ความเส ยงประเภทต างๆ อย างครอบคล ม ท นเวลาและ เพ ยงพอในหลายม มมอง เพ อให การบร หารจ ดการ ความเส ยงเก ดประส ทธ ผลส งส ด ท งน เพ อหล กเล ยงความส ญเส ยทางการเง น และสน บสน น ให หน วยธ รก จสามารถดำเน นงานได อย างต อเน อง กระบวนการ บร หารความเส ยงท ด ย งได ร บการออกแบบให คำน งถ งการ เปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อม ท งท เป นสภาวะปกต และ สภาวะว กฤต ด วย

2 โครงสร างการบร หารความเส ยง ธนาคารม นโยบายในการจ ดโครงสร างองค กรท เหมาะสม และเอ อต อการบร หารความเส ยงด านต างๆ รวมท งม การกำหนด หน าท ของแต ละหน วยงาน ตลอดจนการแบ งแยกหน าท ความ ร บผ ดชอบและสายการรายงานอย างช ดเจน สอดคล องก บหล กการ ควบค มภายในท ด ท งน ธนาคารม โครงสร างการบร หารความเส ยง ในภาพรวม ด งน คณะกรรมการธนาคาร ทำหน าท พ จารณาอน ม ต นโยบาย และหล กการด านการบร หารความเส ยงท กประเภทของ ธนาคาร กำหนดกรอบความเส ยงและขอบเขตความเส ยง โดยรวมของธนาคาร รวมถ งด แลให ม ระบบและกระบวนการ การบร หารความเส ยงท เหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และเป น มาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน าท ตรวจสอบประส ทธ ผล และความพอเพ ยงของกระบวนการบร หารความเส ยง และ ระบบการควบค มภายใน นอกจากน คณะกรรมการธนาคารได มอบหมายให คณะ กรรมการและคณะอน กรรมการท เก ยวข อง ทำหน าท บร หาร ความเส ยงด านต างๆ ของธนาคาร ได แก คณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ ทำหน าท ด แล และต ดตามนโยบายการบร หารความเส ยงและฐานะ ความเส ยงท กประเภทของธนาคาร ภายใต แนวทางและ นโยบายท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการธนาคาร คณะอน กรรมการบร หารส นทร พย และหน ส น ทำหน าท ในการบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ย ความเส ยงสภาพคล อง และความเส ยงจากการ เปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยนของธนาคาร คณะอน กรรมการนโยบายเครด ต ทำหน าท กำหนดนโยบาย เครด ตให สอดคล องก บย ทธศาสตร และแนวทางการบร หาร ความเส ยงด านเครด ตของธนาคาร ในระด บปฏ บ ต การ ฝ ายบร หารความเส ยงองค การ ทำหน าท ร บผ ดชอบในการว ดผลและต ดตามความเส ยงท เก ดข นจากการ ดำเน นธ รก จของธนาคาร รวมท งพ ฒนาเคร องม อท ท นสม ย เพ อใช ในการบร หารความเส ยง และประมาณค าความเส ยง ประเภทต างๆ ในร ปเง นกองท น ซ งจะช วยให สามารถประเม น และควบค มขนาดของความเส ยงในการดำเน นธ รก จของธนาคาร พร อมท งกำหนดราคาท สอดคล องก บระด บความเส ยงท แตกต าง ก นของล กค าหร อผล ตภ ณฑ ตลอดจนสามารถจ ดสรรเง นกองท น ไปย งธ รก จได อย างเหมาะสมก บระด บของผลตอบแทนและระด บ ของความเส ยง 2. การบร หารความเส ยงด านต างๆ ของธนาคาร การบร หารความเส ยงด านเครด ต ความเส ยงด านเครด ต ค อ ความเส ยงท เก ดจากการท ค ส ญญาหร อผ ก ย มไม สามารถปฏ บ ต ตามเง อนไขและข อตกลง ในส ญญา ซ งอาจเป นเพราะค ส ญญาประสบป ญหาทางการเง น ทำให ไม สามารถชำระหน เม อครบกำหนดได หร อจงใจไม ปฏ บ ต ตามส ญญา อ นส งผลให เก ดความเส ยหายต อธนาคาร แนวทางการบร หารความเส ยงด านเครด ต ธนาคารย ดถ อแนวทางมาตรฐานสากลเป นหล กสำค ญ ในการดำเน นงานด านการบร หารความเส ยงเครด ต ซ งต งอย บนพ นฐานการรวมศ นย และด ลอำนาจการต ดส นใจเร องเครด ต โดยม การแบ งแยกภาระหน าท ระหว างการขายและการพ จารณา เครด ตออกจากก นอย างเป นเอกเทศ เพ อให เก ดความโปร งใส และเป นการสร างด ลอำนาจในการพ จารณาเครด ต ท งน เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเครด ตของธนาคาร ต างม จ ดม งหมายร วมก น ค อ ส งเสร มและร กษาการขยายต วของส นเช ออย างม ค ณภาพ ขณะเด ยวก น ธนาคารย งให ความสำค ญก บประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต งานด านเครด ต ภายใต กระบวนการต ดตามและ ควบค มท เหมาะสม โดยได กำหนดหล กเกณฑ ในการปฏ บ ต งาน พร อมก บบทบาท เป าหมายและหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน ให แก ผ ปฏ บ ต งาน ต งแต ในระด บสายงานจนถ งระด บบ คคล เพ อ ให บ คลากรของธนาคารเข าใจหล กการปฏ บ ต งานด านเครด ตและ ส อสารบนพ นฐานเด ยวก น ตามเจตนารมณ ของธนาคารท ต องการ เสร มสร างว ฒนธรรมเครด ตอ นแข งแกร งอย างถาวรภายในองค กร นอกจากน นแล ว ธนาคารย งได จ ดอบรมเสร มความร ด านเครด ต ให แก พน กงานท เก ยวข อง เพ อเพ มความร และพ ฒนาท กษะ ด านเครด ตในระด บท เหมาะสมก บล กษณะล กค าท ต องด แลอย าง ต อเน อง รวมท งย งได พ ฒนาระบบงานอ ตโนม ต และระบบงาน สน บสน นให ม มาตรฐาน ควบค ไปก บการม ประส ทธ ภาพส งส ดด วย นโยบายเครด ตและเคร องม อในการบร หารความเส ยง ด านเครด ต ธนาคารได กำหนดย ทธศาสตร ด านเครด ตท สอดคล องก บ ระด บความเส ยงท ธนาคารสามารถร บได เพ อสร างเป าหมายท ช ดเจนให แก ผ ปฏ บ ต งาน รวมท งได จ ดทำนโยบายและแผน ปฏ บ ต งานท อ างอ งและสอดคล องก บย ทธศาสตร ด งกล าว โดย ครอบคล มการให บร การแก ล กค าท กกล มและท กผล ตภ ณฑ ของ ธนาคาร ซ งการกำหนดค ณสมบ ต ของล กค าท ธนาคารให การ รายงานประจำป

3 สน บสน นน น เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งสอดคล องก บ กฎหมายและกฎระเบ ยบของธนาคารแห งประเทศไทยท กประการ นอกจากน นแล ว จากการท ธนาคารได ตระหน กด ถ งความสำค ญ ของเคร องม อในการบร หารความเส ยงด านเครด ต โดยเฉพาะ ในการประเม นความเส ยงเครด ตของล กค าและการกระจาย ส นเช อ ธนาคารจ งได รวบรวม และปร บปร งนโยบายเครด ต โดยจ ดทำเป นค ม ออ างอ งไว ในระบบฐานข อม ลของธนาคาร ซ งสามารถนำมาใช งานจร งได ตลอดเวลา ขณะเด ยวก น ธนาคาร ได ม การพ ฒนาและนำเคร องม อท ใช ว ดความเส ยงด านเครด ต ของล กค ามาใช สน บสน นการพ จารณาส นเช อ รวมถ งการต งราคา ให สอดคล องก บความเส ยงของล กค าแต ละกล มโดยม การ จ ดอ นด บเครด ตสำหร บล กค าน ต บ คคล ซ งม ท งหมด 12 อ นด บ สำหร บล กหน ปกต และ 3 อ นด บ สำหร บล กหน ท ม ป ญหา ในส วนของล กค ารายย อย ธนาคารม การนำระบบการว เคราะห คะแนนเครด ตล กค าอ ตโนม ต หร อ Credit Scoring มาช วย ในการอน ม ต ส นเช อ ซ งทำให การอน ม ต ส นเช อม มาตรฐาน และม ประส ทธ ภาพมากข นท งในเร องเวลาและค ณภาพ ด งน น ในการคำนวณผลตอบแทน จ งม ได เพ ยงแต คำน งถ งต นท นของ เง นท น และค าใช จ ายในการดำเน นงานเท าน น แต ย งได รวม ม ลค าของประมาณการความเส ยหายเฉล ยจากความเส ยงด าน เครด ตไว ด วย ซ งทำให การกำหนดราคาด งกล าวน สอดคล องก บ ความเส ยงของล กค าแต ละราย หร อแต ละกล ม ท งน ข นอย ก บ ล กษณะการบร หารส ดส วนเครด ตของแต ละกล มธ รก จ นอกเหน อจากการดำเน นการต างๆ ด งกล าวในข างต นแล ว ธนาคารย งให ความสำค ญก บการควบค มและต ดตามการกระจ กต ว ของเง นให ส นเช อ โดยได ต ดตามเป นรายเด อนในม ต ต างๆ อาท ประเภทอ ตสาหกรรม รายผล ตภ ณฑ ล กษณะล กค าและภ ม ศาตร เพ อให สอดคล องก บแผนธ รก จ สำหร บป 2550 ท ผ านมาน น ธนาคารให ความสำค ญก บการ พ ฒนานโยบายเครด ตของบร ษ ทการเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย (K Companies) ให ม มาตรฐานเด ยวก นก บธนาคารและสอดคล อง ก บนโยบายการกำก บแบบรวมกล มของธนาคารแห งประเทศไทย ขณะเด ยวก นก ได ปร บปร งเคร องม อในการบร หารความเส ยงด าน เครด ตอย างต อเน องโดยในช วงระหว างป ธนาคารได ร วมก บบร ษ ท ล สซ งกส กรไทย จำก ด พ ฒนาระบบการว เคราะห คะแนนเครด ต ล กค าอ ตโนม ต (Credit Scoring) เพ อใช ในกระบวนการอน ม ต เครด ตสำหร บผล ตภ ณฑ ส นเช อเช าซ อรถยนต เพ อล กค ารายย อย ซ งช วยเพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการอน ม ต เครด ตให สามารถ รองร บปร มาณธ รก จ และควบค มค ณภาพส นทร พย ได อย าง เหมาะสม นอกจากน ธนาคารย งได ปร บปร งนโยบายการบร หารความ เส ยงด านเครด ตให สามารถรองร บการประกอบธ รก จด านต างๆ การออกผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ ตลอดจนการทำธ รกรรม ด านตลาดท นท ม ความซ บซ อน ได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น อาท การปร บเง อนไข หร อค ณสมบ ต ในการร บล กค าของ ผล ตภ ณฑ ส นเช อเคร อข ายธนก จเพ อผ ซ อ (Dealer Financing) ให ม ความย ดหย นมากข น เพ อเพ มความคล องต วในการอน ม ต ส นเช อ ภายใต กรอบความเส ยงท ธนาคารกำหนดไว ขณะท สำหร บผล ตภ ณฑ อน พ นธ เครด ต (Credit Derivatives) ท ม ความซ บซ อน และเป นผล ตภ ณฑ ท ค อนข างใหม ในประเทศไทย อาท Credit Default Swap (CDS), Credit-Linked Notes และ Swap Guaranteed by CDS น น ธนาคารได อน ม ต นโยบาย สำหร บวงเง นอน พ นธ เครด ต เพ อใช เป นแนวทางให ผ ปฏ บ ต งาน ท เก ยวข องม ความร ความเข าใจในผล ตภ ณฑ ด งกล าว โดยนโยบาย จะครอบคล มถ งล กษณะผล ตภ ณฑ ว ตถ ประสงค ของการใช ผล ตภ ณฑ ความเส ยงท เก ยวข อง แนวทางการลดความเส ยง หล กเกณฑ การพ จารณาเครด ตของค ส ญญา รวมถ งบทบาท และหน าท ของฝ ายงานท เก ยวข อง ขณะเด ยวก น ธนาคารได ปร บปร งหล กเกณฑ การจ ดทำ Credit Support Annex (CSA) ซ งเป นเคร องม อในการลดความเส ยงของการทำธ รกรรมอน พ นธ โดยจะม การกำหนดภาระเครด ตส งส ดท ธนาคารยอมร บได (Threshold Amount) และจำนวนเง นข นต ำท กำหนดไว ก อนการ ส งมอบหล กประก น (Minimum Transfer Amount) ตาม การจ ดอ นด บความน าเช อถ อของบร ษ ทจ ดอ นด บเครด ตสากล เพ อสะท อนให เห นถ งความน าเช อถ อของแต ละค ส ญญาได อย างม ประส ทธ ภาพ กระบวนการพ จารณาและอน ม ต เครด ต ธนาคารใช หล กการบร หารเครด ตท เน นการต ดส นใจจาก ข อม ลท เป นป จจ บ น โปร งใส และได มาตรฐาน โดยกระบวนการ อน ม ต เครด ตและระบบงานจะได ร บการออกแบบให สอดคล องก บ ล กค า กล าวค อ กล มล กค าท ม ความต องการทางการเง นท ซ บซ อนและเป นธ รก จขนาดใหญ จะต องม ผ ด แลความส มพ นธ ล กค าท เข าใจความเส ยงทางธ รก จและการเง นของกล มธ รก จ ล กค าเป นอย างด เพ อให สามารถจ ดและเสนอขออน ม ต โครงสร าง ผล ตภ ณฑ และบร การเครด ตท เหมาะสม รวมท งใช เคร องม อ จ ดอ นด บเครด ตกำหนดราคาตามความเส ยงได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ผ ด แลความส มพ นธ ล กค าจะจ ดทำรายงานว เคราะห ความเส ยง เพ อขออน ม ต ต อผ พ จารณาเครด ต ซ งม อำนาจอน ม ต ตามโครงสร างท แบ งตามระด บภาระเครด ตรวม สำหร บการอน ม ต เครด ตสำหร บล กค าสถาบ นน น จะใช กระบวนการและโครงสร างอำนาจการอน ม ต เช นเด ยวก บล กค า 54 รายงานประจำป 2550

4 ธ รก จขนาดใหญ โดยท จะเพ มเต มการบร หารความเส ยงในระด บ ประเทศ รวมถ งธ รกรรมเครด ตในตลาดเง นและตลาดท น อาท ธ รกรรมท เก ยวก บอน พ นธ และการลงท น สำหร บกล มล กค าธ รก จรายย อยและล กค าส นเช อส วนบ คคล รายย อย อาท บร การบ ตรเครด ต ส นเช อส วนบ คคลประเภทต างๆ ส นเช อท อย อาศ ย และส นเช อเพ อธ รก จน น ธนาคารได ใช กระบวนการมาตรฐานและระบบปฏ บ ต การท ม เคร องม ออน ม ต เครด ต (Credit Scoring) โดยกระบวนการของส นเช อรายย อย จะเน นข นตอนตรวจสอบความถ กต องและสอดคล องของข อม ล รายได และหน ส นของล กค าแต ละราย โดยอ างอ งแหล งข อม ลสำค ญ จากบร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำก ด ภายใต กระบวนการท จะต องม ความกระช บและสามารถตอบสนองต อความต องการ ของล กค าได ในระยะเวลาส น ท งน ในป 2550 ท ผ านมา ธนาคารได ดำเน นการปร บปร ง กระบวนการอน ม ต เครด ตให ม ความรวดเร วมากข นอย างต อเน อง โดยท ย งคงย ดหล กท จะควบค มระด บความเส ยงให อย ในขอบเขต ท ยอมร บได นอกเหน อจากน น ธนาคารย งได พ ฒนางานด าน กระบวนการเครด ตของบร ษ ทในเคร อให ม ประส ทธ ภาพมากข น ด วย อาท การรวมศ นย อำนาจการต ดส นใจอน ม ต เครด ตใน ภ ม ภาคของบร ษ ท ล สซ งกส กรไทย จำก ด มาไว ท ส วนกลาง กระบวนการปฏ บ ต การหล งอน ม ต เครด ต เพ อให การบร การเก ยวก บเครด ตม มาตรฐานค ณภาพและ บร การ ธนาคารจ งเน นสร างกระบวนการปฏ บ ต การหล งอน ม ต เครด ตท ได มาตรฐานและม ประส ทธ ภาพ โดยใช หล กการรวมศ นย งานปฏ บ ต การด านเครด ตท งเร องเอกสารส ญญา การจ ดทำ น ต กรรมหล กประก น การต งวงเง นและการเบ กใช วงเง นเครด ต การเก บร กษาเอกสารด านเครด ต ตลอดจนการสน บสน นข อม ล เครด ตท สำค ญต อการต ดตามค ณภาพล กค า ซ งทำให ม การ โอนงานสน บสน นเครด ตจากสาขา มาท ศ นย ปฏ บ ต การเครด ตท กระจายให บร การครบท กภ ม ภาค ท งน ในป 2550 ธนาคารได ร เร มแผนการปร บปร งกระบวน การต ดตามค ณภาพเครด ตของธนาคาร ซ งสามารถแบ งออกเป น 3 ด าน ได แก 1) การต ดตามพฤต กรรมการใช วงเง นเครด ต 2) การต ดตามผลการดำเน นงานของล กค าและการปฏ บ ต ตาม เง อนไขท ระบ ในส ญญาเครด ต 3) การต ดตามความสามารถ ในการชำระหน โดยผ ด แลความส มพ นธ ล กค าจะต องประเม น สถานะของล กค าท อย ในความด แลในด านต างๆ ด งกล าว อย างสม ำเสมอ และ/หร อ เม อม ป จจ ยสำค ญท กระทบต อ ผลการดำเน นงานของธ รก จล กค า อาท ความผ นผวนของค าเง น หร อภ ยธรรมชาต เพ อใช ประกอบการพ จารณาแนวทางจ ดการ สำหร บงานด านหล กประก นน น ต งแต ป 2549 ธนาคาร ได เร มใช ระบบ Collateral Appraisal Tracking (CAT) ซ งเป น ระบบท รวบรวมข อม ลและรายละเอ ยดหล กประก น มาใช ในการ สน บสน นงานว เคราะห เช งบร หารและงานท เก ยวข องก บหล ก ประก นต างๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงาน นอกจากน ในระหว างป 2550 ธนาคารได ปร บปร งนโยบายเครด ตท เก ยวข อง ก บหล กประก นให สอดคล องก บแนวทางของหล กเกณฑ Basel II โดยม การเพ มเต มเน อหาเก ยวก บหล กการพ จารณาหล กประก น ในเร องอาย การใช งานของหล กประก น เพ อให ครอบคล มระยะ เวลาการก ย ม และเพ มล กษณะของหล กประก นท ธนาคารไม ร บ เป นหล กประก น ซ งได แก ตราสารหน และตราสารท นท ม ความ ส มพ นธ ในท ศทางเด ยวก นก บผ ขอเครด ตอย างม น ยสำค ญ เช น การร บตราสารหน หร อตราสารท นของบร ษ ทท เป นของผ ขอ เครด ต เป นหล กประก นการขอเครด ตสำหร บผ ขอเครด ตรายน นๆ กระบวนการทบทวนค ณภาพส นทร พย และกระบวนการเครด ต กระบวนการทบทวนค ณภาพส นทร พย ถ อเป นกระบวนการ ท สำค ญต อการพ ฒนามาตรฐานการบร หารเครด ต เพ อให บรรล พ นธก จของเคร อธนาคารกส กรไทย ซ งธนาคารมอบหมาย ภารก จน ให ฝ ายทบทวนส นทร พย เส ยง ดำเน นการทบทวน ค ณภาพของนโยบายและกระบวนการเครด ตท รวมต งแต การ นำเสนอ การอน ม ต การทำส ญญา รวมท งการต ดตามค ณภาพ ส นทร พย โดยภารก จน ต องครอบคล มกระบวนการเครด ตของ เคร อธนาคารกส กรไทยด วย เง นให ส นเช อคงค าง ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ยอดเง น ให ส นเช อท งส นตามงบการเง นรวมของธนาคารจำนวน 762,505 ล านบาท เพ มข นจำนวน 85,298 ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ จากยอดส นเช อจำนวน 677,207 ล านบาท ณ ส นป 2549 เง นให ส นเช อท งส นตามงบการเง นเฉพาะของธนาคาร ณ ส นป 2550 ส วนใหญ หร อค ดเป นร อยละ ของเง น ให ส นเช อท งหมด เป นการก ย มมากกว า 20 ล านบาท สำหร บ เง นให ส นเช อแก กล มล กหน ส งส ด 20 อ นด บแรก (ไม รวมบบส. เพทาย และบร ษ ทการเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย) ณ ส นป 2550 ม จำนวนรวม 42,994 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 5.65 ของ เง นให ส นเช อท งส น ซ งเป นยอดเง นให ส นเช อท ไม ส ง เม อเท ยบก บเง น ให ส นเช อตามงบการเง นเฉพาะของธนาคาร นอกจากน หากแยก ตามประเภทของผ ก และระยะเวลาการชำระค น พบว าล กค า ของธนาคารส วนใหญ เป นล กค าประเภทน ต บ คคลจำนวน 468,697 ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ขณะท ส ดส วน ท เหล ออ กร อยละ เป นเง นให ส นเช อแก บ คคลธรรมดา โดยเป นเง นให ส นเช อท ม ระยะเวลาการชำระค นไม เก น 1 ป ค ดเป นร อยละ ของเง นให ส นเช อท งหมด รายงานประจำป

5 เง นให ส นเช อจำแนกตามปร มาณเง นให ส นเช อ ประเภทผ ก และระยะเวลาการชำระค น ปร มาณเง นให ส นเช อ ประเภทของเง นก ระยะเวลาชำระค น ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ไม เก น 20 ล านบาท น ต บ คคล ชำระค นไม เก น 1 ป เง นให ส นเช อของธนาคารและบร ษ ทย อยตามงบการเง นรวม (รวมดอกเบ ยค างร บ) แยกตามประเภทธ รก จ ณ ส นป 2550 และส นป 2549 ม ด งน เง นให ส นเช อของธนาคารและบร ษ ทย อย (รวมดอกเบ ยค างร บ) มากกว า 20 ล านบาท บ คคลธรรมดา เก น 1 ป % 20% 40% 60% 80% 100% การเกษตรและ เหม องเเร ร อยละ 3.07 อ นๆ ร อยละ 9.33 ส นเช อเพ อ ท อย อาศ ย ร อยละ การสาธารณ ประโภค และบร การ ร อยละ 8.72 ธ รก จอส งหาร มทร พย ร อยละ 6.01 อ ตฯการผล ต และการพาณ ชย ร อยละ การเกษตรและ เหม องเเร ร อยละ 2.90 อ นๆ ร อยละ 8.16 ส นเช อเพ อ ท อย อาศ ย ณ ธ.ค. 50 ร อยละ ณ ธ.ค. 49 การสาธารณ ประโภค และบร การ ร อยละ 9.44 ธ รก จอส งหาร มทร พย ร อยละ 6.38 อ ตฯการผล ต และการพาณ ชย ร อยละ เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ จำนวน 34,980 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 4.44 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น และธนาคารม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ จำนวน 31,915 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 4.06 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น ซ งลดลงเม อเท ยบก บส นป ก อน ด งน 56 รายงานประจำป 2550

6 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพของธนาคารและบบส. 34,980 46,495 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพของธนาคาร 31,915 38,291 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น (หน วย : ล านบาท) ธนาคารแห งประเทศไทยกำหนดให ธนาคารพาณ ชย รายงาน - ร อยละของเง นให ส นเช อรวมหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ข อม ลเก ยวก บเง นให ส นเช อด อยค ณภาพเพ มเต ม ค อ หมายถ ง ร อยละของเง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) - เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) หมายถ ง ต อเง นให ส นเช อรวมหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญของเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพห กด วยค าเผ อหน สงส ยจะส ญของเง น ให ส นเช อด อยค ณภาพท งหมด ให ส นเช อด อยค ณภาพท งหมด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) จำนวน 17,600 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 2.29 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น และธนาคารม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) จำนวน 15,776 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 2.05 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น ซ งลดลงเม อเท ยบก บส นป ก อน ด งน เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (หน วย : ล านบาท) สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ ของธนาคารและบบส. 17,600 27,282 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ ของธนาคาร 15,776 20,886 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น นอกจากน ในป 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ได ทำส ญญาปร บโครงสร างหน ก บล กหน โดยม ยอดคงค างก อนต ดส ญ จำนวน 29,960 ล านบาท ขณะท ยอดหน คงค างก อนต ดส ญของธนาคารม จำนวน 28,944 ล านบาท โดยม รายละเอ ยดหน ท ได ปร บ โครงสร างหน และส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน ด งน การปร บโครงสร างหน และส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 ส นเช อท ธนาคารและบบส. ทำส ญญาปร บโครงสร างหน 29,960 31,830 ส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน 1,424 4,700 ส นเช อท ธนาคารทำส ญญาปร บโครงสร างหน 28,944 28,536 ส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน 1,207 4,260 (หน วย : ล านบาท) ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน จำนวน 25,852 ล านบาท โดยค ดเป นร อยละ ของค าเผ อหน สงส ยจะส ญตามเกณฑ ของ ธปท. ขณะท ธนาคารม ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน จำนวน 24,247 ล านบาท โดยค ดเป น ร อยละ ของค าเผ อหน สงส ยจะส ญตามเกณฑ ของ ธปท. รายงานประจำป

7 ทร พย ส นรอการขาย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ทร พย ส นรอการขายตามราคาต นท น จำนวน 17,343 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 1.74 ของส นทร พย รวม ขณะท ธนาคารม ทร พย ส นรอการขายตามราคาต นท นจำนวน 12,720 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 1.28 ของส นทร พย รวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ค าเผ อ ทร พย ส นรอการขาย การด อยค าสำหร บทร พย ส นรอการขาย จำนวน 1,978 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค าตามราคาต นท น ขณะท ธนาคาร ม ค าเผ อการด อยค าสำหร บทร พย ส นรอการขายจำนวน 1,467 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค าตามราคาต นท น ซ งเพ ยงพอท จะรองร บค าใช จ ายในการถ อครอง ค าใช จ ายในการขาย และขาดท นจากการขายทร พย ส นรอการขาย ท งน ข อม ลทร พย ส น รอการขาย และส ดส วนทร พย ส นรอการขายต างๆ ม ด งน สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 ทร พย ส นรอการขายของธนาคารและบร ษ ทย อย 17,343 18,727 ร อยละของส นทร พย รวม ค าเผ อการด อยค าของทร พย ส นรอการขายของธนาคารและบร ษ ทย อย 1,978 2,232 ร อยละของทร พย ส นรอการขาย ทร พย ส นรอการขายของธนาคาร 12,720 13,435 ร อยละของส นทร พย รวมของธนาคาร ค าเผ อการด อยค าของทร พย ส นรอการขายของธนาคาร 1,467 1,796 ร อยละของทร พย ส นรอการขาย (หน วย : ล านบาท) บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 บบส.เพทาย ม ส นทร พย ด อยค ณภาพท ได ร บการแก ไข และ/หร อปร บโครงสร างหน สะสมจำนวน 70,262 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของยอดเง นต นคงค างของส นทร พย ด อยค ณภาพต งต น โดยคาดว าจะได ร บชำระหน ประมาณ ร อยละ ของเง นต นคงค างของหน ท ได ร บการแก ไขแล ว สำหร บรายละเอ ยดความค บหน าในการแก ไขหน เปร ยบเท ยบ 4 ไตรมาสย อนหล ง ม ด งน การแก ไขหน ส นของ บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด (หน วย : ล านบาท) ไตรมาสส นส ดว นท 31 ธ.ค ก.ย ม.ย ม.ค ธ.ค. 49 บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด ส นทร พย ด อยค ณภาพท ได ร บการแก ไขแล วสะสม 70,262 66,759 65,702 59,774 55,794 ร อยละของส นทร พย ด อยค ณภาพต งต น บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย ธนาคารได โอนล กหน ท ม สถานะเป นล กหน ด อยค ณภาพ ซ งม ล กษณะตามข อกำหนดและเง อนไขท ระบ ในพระราชกำหนด บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย พ.ศ และส ญญาโอนส นทร พย ให บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย (บสท.) ตามท ได ร บแจ งจาก บสท. ในการชำระราคาโอน บสท. จะชำระด วยต วส ญญาใช เง นระยะ เวลา 10 ป ประเภทเปล ยนม อไม ได อาว ลโดยกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น ซ ง บสท. ม ส ทธ ไถ ถอน ก อนกำหนดได ต วส ญญาใช เง นด งกล าว จะม ดอกเบ ยเท าก บ อ ตราดอกเบ ยเง นฝากท กประเภทเฉล ยของธนาคารพาณ ชย ไทย 58 รายงานประจำป 2550 ขนาดใหญ 5 แห ง คำนวณท กไตรมาส บสท. จะชำระดอกเบ ย ท กส นป โดยออกต วส ญญาใช เง นชน ดเปล ยนม อไม ได อาว ลโดย กองท นเพ อการฟ นฟ ฯ อาย 1 ป บสท. สงวนส ทธ ในการต ออาย ได ตามท เห นสมควร ภายหล งการโอนหน ให บสท. ธนาคารย งคงม ความเส ยง ท จะต องร วมร บผลขาดท นในกรณ ท บสท. ม ผลขาดท น ท งน ตามเง อนไขของพระราชกำหนดบรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย พ.ศ และส ญญาโอนทร พย กำหนดให บสท. และธนาคาร แบ งป นผลกำไรหร อร วมร บผลขาดท นเม อครบส นป ท 5 และส นป ท 10 น บแต ว นท 1 กรกฎาคม 2544

8 สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารไม ม การโอน ล กหน ด อยค ณภาพตามคำส งของ บสท. ซ งม ลหน ตามบ ญช ก อน ห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ท โอนรวมท งส น จนถ งว นท 31 ธ นวาคม 2550 ม จำนวน 14,557 ล านบาท และม ราคาโอน รวมท งส นจนถ งว นท 31 ธ นวาคม 2550 จำนวน 10,123 ล านบาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารได ร บต วส ญญา ใช เง นจาก บสท. แล ว จำนวน 10,123 ล านบาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารได ร บแจ งข อม ล เบ องต นจาก บสท. ว า ธนาคารม ผลขาดท นจากการบร หาร ส นทร พย ด อยค ณภาพจำนวน 29 ล านบาท การบร หารความเส ยงด านตลาด ความเส ยงด านตลาด ค อ ความเส ยงของธนาคารท เก ดข น จากการเปล ยนแปลงของอ ตราดอกเบ ย อ ตราแลกเปล ยน ราคาตราสารท น และราคาส นค าโภคภ ณฑ ซ งจะม ผลทำให เก ด ความผ นผวนต อรายได ของธนาคาร หร อม ลค าของส นทร พย และหน ส นทางการเง นของธนาคารและบร ษ ทในเคร อธนาคาร ท งในป จจ บ นและอนาคต แนวทางการบร หารความเส ยงด านตลาด ธนาคารย ดหล กสำค ญท จะบร หารความเส ยงด านตลาดให ม ประส ทธ ภาพและเหมาะสมก บสถานการณ ภายใต การจ ดการ โครงสร างส นทร พย และหน ส นท เหมาะสม และการควบค มระด บ ความเส ยงด านตลาดให อย ในระด บยอมร บได นอกจากน ย งม ว ตถ ประสงค เพ อให การบร หารความเส ยงด านตลาดสอดคล อง ตามข อกำหนดของธนาคารแห งประเทศไทย และกฎหมาย ท เก ยวข อง โดยดำรงนโยบายท จะต องม โครงสร างในการบร หาร ความเส ยงด านตลาดท ม ความโปร งใส ตามหล กการของการ แยกแยะหน าท ก นอย างช ดเจน และหน วยงานท ทำหน าท ในการ ควบค มความเส ยงจะต องม ความเป นอ สระ ท งน การกำหนด นโยบายการบร หารความเส ยงด านตลาด อย ภายใต การด แล ของคณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ กระบวนการและเคร องม อในการบร หารความเส ยงด านตลาด ธนาคารแบ งธ รก จท เก ยวข องก บความเส ยงด านตลาด ออกเป นสองส วนหล ก ค อ การบร หารส นทร พย และหน ส น และ ธ รกรรมในบ ญช เพ อค า โดยม รายละเอ ยดในแต ละส วนด งต อไปน น น จ ดอย ภายใต การด แลของคณะอน กรรมการบร หารส นทร พย และหน ส น โดยม เป าหมายเพ อให ธนาคารได ร บผลตอบแทน ส งส ด ภายใต ระด บความเส ยงท ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการ บร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการธนาคาร ตามลำด บ ธนาคารได ประเม นความเส ยงจากการเปล ยนแปลงอ ตรา ดอกเบ ย โดยว เคราะห ระยะเวลาการเปล ยนแปลงอ ตราดอกเบ ย ของส นทร พย และหน ส น ซ งความแตกต างของระยะเวลาด งกล าว ของส นทร พย และหน ส น จะแสดงถ งระด บความเส ยงว ามากหร อ น อยเพ ยงใด นอกจากน ธนาคารย งได ประเม นผลกระทบของการ เปล ยนแปลงอ ตราดอกเบ ยประเภทต างๆ ได แก อ ตราดอกเบ ย เง นฝาก อ ตราดอกเบ ยเง นให ก ย ม และอ ตราดอกเบ ยใน ตลาดเง นตลาดท น ท จะม ต อผลรายได จากดอกเบ ยของธนาคารใน 12 เด อนข างหน า ฐานะของส นทร พย และหน ส น และรายการ นอกงบด ลทางการเง นของธนาคาร รวมท ง ได บร หารผลกระทบ ด งกล าว โดยจ ดการโครงสร างและส ดส วนของส นทร พย และ หน ส นท อ งก บอ ตราดอกเบ ยประเภทต างๆ ให ม ความเหมาะสม นอกเหน อจากน นแล ว ธนาคารได ใช เคร องม อการว ด ความเส ยงในร ปแบบของ Value-at-Risk (VaR) ซ งเป นเคร องม อ ทางสถ ต ท ทำให สามารถประเม นความเส ยงในร ปแบบของ ค าความน าจะเป น โดยใช ร ปแบบและความส มพ นธ ทางสถ ต ใน อด ตของต วแปรต างๆ ท เก ยวข อง ทำให ธนาคารสามารถ ประเม นความเส ยหายส งส ดท อาจจะเก ดข นได ภายใต ระด บ ความเช อม นท กำหนด รวมท งประเม นความเส ยงด านอ ตรา ดอกเบ ยภายใต ภาวะว กฤต (Stress Testing) เพ อประกอบการ ว ดความเส ยง ซ งไม สามารถประเม นได จากต วว ดความเส ยง Value-at-Risk นอกเหน อจากน น ธนาคารได พ ฒนากระบวนการ บร หารความเส ยงให สอดคล องก บนโยบายการกำก บด แลความเส ยง ด านอ ตราดอกเบ ยในบ ญช เพ อการธนาคารของธนาคารแห ง ประเทศไทย ซ งม ผลบ งค บใช ในป 2549 ส นทร พย และหน ส นทางการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 และ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ว เคราะห ตามระยะเวลาท จะม การ เปล ยนอ ตราดอกเบ ยตามส ญญาของส นทร พย และหน ส นทาง การเง นของธนาคารและบร ษ ทย อย ม ด งน ความเส ยงจากการบร หารส นทร พย และหน ส น การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตราดอกเบ ย การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ยท เก ดจากความแตกต างของโครงสร างอ ตราดอกเบ ย และล กษณะของส นทร พย และหน ส น (Mismatches) ของธนาคาร รายงานประจำป

9 งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 อ ตรา ดอกเบ ย เปล ยนท นท น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ระง บ การร บร รวม รายได ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,051-18,051 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 4,952 50, ,996-58,408 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 10, ,700 เง นลงท น 18,432 1,633 16,737 31,112 17,763 12,176 1,469 99,322 เง นให ส นเช อ 552,810 85,304 1,087 34,624 27,711 8,945 52, ,505 ดอกเบ ยค างร บ ,263-1,263 ภาระของล กค าจากการร บรอง ,462-1,462 ส นทร พย อ น ,293-5,293 รวมส นทร พย ทางการเง น 576, ,035 17,886 65,736 45,474 50,186 53, ,004 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 392, ,778 33,832 1,839-41, ,822 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 1,677 8, ,802-14,185 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม ,117-11,117 เง นก ย ม - 38, , ,100 ภาระของธนาคารจากการร บรอง ,462-1,462 หน ส นอ น ,107-6,107 รวมหน ส นทางการเง น 394, ,739 35,309 2,483 18,724 63, ,793 ส วนต างรายการในงบด ล 181,825 (212,704) (17,423) 63,253 26,750 (12,983) 53,493 82,211 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป ไม ม ดอกเบ ย 60 รายงานประจำป 2550

10 งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 อ ตรา ดอกเบ ย เปล ยนท นท น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ระง บ การร บร รวม รายได ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,411-18,411 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 3,003 74,267 3, ,368-82,857 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 22, ,200 เง นลงท น 10,538 17,160 3,686 30,895 23,727 16,577 2, ,624 เง นให ส นเช อ 490,824 89,540 11,558 19,909 4,706 1,365 59, ,206 ดอกเบ ยค างร บ ,813-1,813 ภาระของล กค าจากการร บรอง ส นทร พย อ น ,535-6,535 รวมส นทร พย ทางการเง น 504, ,167 18,463 50,804 28,433 47,594 61, ,171 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 345, , ,834 5,452-41, ,260 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 2,246 11,271 1, ,305-17,689 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม ,757-6,757 เง นก ย ม - 27,615 1,811 1,864 19, ,464 ภาระของธนาคารจากการร บรอง หน ส นอ น ,389-9,389 รวมหน ส นทางการเง น 348, , ,712 8,116 19,174 59, ,084 ส วนต างรายการในงบด ล 156,255 (16,813) (157,249) 42,688 9,259 (12,398) 61,345 83,087 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป ไม ม ดอกเบ ย รายงานประจำป

11 การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของราคาตราสารท น ธนาคารไม ม นโยบายท จะขยายการลงท นในห นท น แต ม การ บร หารเพ อท จะลดขนาดการลงท นในตราสารท นท ไม ม ความส มพ นธ โดยตรงก บธ รก จหล กของธนาคารลง โดยธนาคารจะว เคราะห ข อม ลและประเม นสถานการณ อย างใกล ช ด เพ อให เก ดผลประโยชน ส งส ดต อธนาคาร ความเส ยงจากธ รกรรมในบ ญช เพ อค า (Trading) ธ รกรรมในบ ญช เพ อค า ซ งได ร บการบร หารจ ดการภายใต นโยบายการบร หารฐานะในบ ญช เพ อการค า ครอบคล มถ ง การซ อ/ขายเง นตราต างประเทศ การซ อ/ขายตราสารหน และ การซ อ/ขายตราสารอน พ นธ รวมถ งการทำธ รก จร บประก นการ จำหน ายตราสารหน (Bond Underwriting) โดยสายงานธ รก จ ตลาดท น (Capital Market Business) ทำหน าท เป นผ ร บผ ดชอบ ในการบร หารฐานะความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ย อ ตราแลกเปล ยน และอน พ นธ ท เก ดจากธ รกรรม ด งกล าว นอกจากน ธ รกรรมในบ ญช เพ อค าย งครอบคล มถ งการ ทำธ รก จร บประก นการจำหน ายตราสารท น (Equity Underwriting) ซ งธ รกรรมประเภทน ม การบร หารฐานะความเส ยงโดยบร ษ ท การเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย (K Companies) ท งน ธ รกรรมใน บ ญช เพ อค าท งหมดจะอย ภายใต การกำก บและควบค มอย างใกล ช ด โดยฝ ายบร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการบร หาร ความเส ยงองค การ เพ อให ความเส ยงโดยรวมอย ในขอบเขตท กำหนดไว ซ งรวมถ งการควบค มด แลด วย Value-at-Risk Limits และการว ดผลกระทบของการเปล ยนแปลงของราคาจากป จจ ย ต างๆ เช น Sensitivity Limits เป นต น ขณะเด ยวก น ธนาคารได ใช ระบบการว ดความเส ยงภายใต Back Testing สำหร บธ รกรรมในบ ญช เพ อการค า ภาวะว กฤต (Stress Testing) เม อม ป จจ ยเส ยงต อธ รกรรมในบ ญช เพ อค า โดยระบบด งกล าวจะช วยประเม นความเส ยหายจาก เหต การณ ท ร นแรงเก นความคาดหมาย ต อฐานะการเง นของธนาคาร ท งน ภาวะว กฤต ท ทำการทดสอบจะม ท งภาวะว กฤต ท เคยเก ดข นจร ง (Past Crisis Scenarios) เช น เหต การณ ว กฤต เศรษฐก จของภ ม ภาค อาเซ ยนในป 2540 และเหต การณ ก อการร ายในสหร ฐฯ เม อ ว นท 11 ก นยายน 2544 เป นต น รวมท งภาวะว กฤต เช งสมมต ฐาน (Hypothetical Crisis Scenarios) เช น การเปล ยนแปลงร ปร าง ของเส นอ ตราผลตอบแทน (Yield Curve) ในร ปแบบต างๆ เป นต น นอกจากน ธนาคารย งได ใช กระบวนการ Back Testing เพ อดำเน นการตรวจสอบความถ กต องและความน าเช อถ อ ของเคร องม อการว ดความเส ยงในร ปของแบบจำลอง VaR อย างสม ำเสมอ โดยร ปด านซ าย แสดงให เห นถ ง การเปร ยบเท ยบ ระหว างผลท ได จากแบบจำลอง VaR ก บผลกำไรขาดท น ท เก ดข น ซ งพบว าความแตกต างด งกล าว อย ในระด บท ยอมร บได ขณะท ธนาคารย งได คำน งถ งการกระจายต วของกำไร-ขาดท น ในแต ละว น เพ อประกอบการว เคราะห ความเส ยง ตามร ปด านขวา ท งน ผลท ได ด งกล าว ย นย นว าการใช เคร องม อการว ดความเส ยง ต างๆ ของธนาคาร ทำให ธนาคารสามารถบร หารจ ดการ ความเส ยงจากการทำธ รกรรมเพ อการค าได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานสากล นอกจากน ในป 2550 ธนาคารได วางแผนและอย ระหว าง ดำเน นการในการนำระบบบร หารงานธ รก จตลาดท น (Capital Market Business System) มาใช ท งน เพ อให การบ นท กธ รกรรม และการบร หารจ ดการความเส ยงม ประส ทธ ภาพมากย งข น การกระจายต วของกำไร-ขาดท นท เก ยวข อง ก บความเส ยงด านการตลาด VaR 1 Jan Jan Jan 07 7 Fab Fab 07 5 Mar Mar Mar Apr Apr 07 7 May May May June June 07 9 Jul Jan 07 2 Aug Aug Aug Sep Sep 07 4 Oct Oct Oct Nov Nov 07 6 Dec Dec 07 ความเส ยง ขาดท น กำไร 62 รายงานประจำป 2550

12 ในด านธ รกรรมการซ อ/ขายตราสารอน พ นธ น น ในป 2550 ธนาคารได ม การทำธ รกรรมท ม ความซ บซ อนมากข นเพ อตอบสนอง ความต องการต างๆ ของล กค า เช น ออปช นอ ตราดอกเบ ย (Interest Rate Options) ออปช นอ ตราแลกเปล ยน (Foreign Exchange Options) เง นฝากหร อเง นก ย มท ม อน พ นธ ทางการเง น แฝง (Structured Notes) ตราสารอน พ นธ ด านเครด ต (Credit Derivatives) และตราสารอน พ นธ ด านส นค าโภคภ ณฑ (Commodity Derivatives) เป นต น ในขณะเด ยวก น ธนาคารได ม การพ ฒนาผล ตภ ณฑ ใหม ๆ เพ อตอบสนองความต องการท หลากหลายของล กค า อาท ตราสารอน พ นธ ท ม การกำหนดให จ าย ผลตอบแทนในล กษณะพ เศษ (Exotic Derivatives) ซ งธนาคาร ได ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและกระบวนการท จำเป น อย างต อเน อง เพ อทำให ธนาคารสามารถบร หารความเส ยงท เก ด จากธ รกรรมท เก ยวข องก บตราสารอน พ นธ และผล ตภ ณฑ ทาง การเง นใหม ๆ (new or sophisticated) ด งกล าว ได อย างเหมาะสม และท นเหต การณ นอกจากน ธนาคารย งได วางแผนท จะทำการปร บ เปล ยนว ธ การคำนวณเง นกองท นให สามารถรองร บความเส ยงท ม ความซ บซ อนมากข นด วย สำหร บธ รก จร บประก นการจำหน ายตราสารหน และตราสาร ท น (Bond and Equity Underwriting) ซ งเป นธ รก จในเคร อ ธนาคารกส กรไทยน น ในป 2550 ม การทำธ รกรรมร บประก น การจำหน ายตราสารท นท ม ขนาดใหญ โดยเป นห นในหมวด อส งหาร มทร พย และหมวดส อสาร เป นต น ซ งป จจ บ น ม กระบวน การเพ อว ดและควบค มความเส ยงให อย ในขอบเขตท กำหนดไว ภายใต การกำก บและควบค มโดยฝ ายบร หารความเส ยงองค การ และคณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ การบร หารความเส ยงด านอ ตราดอกเบ ย ในส วนของการบร หารความเส ยงด านอ ตราดอกเบ ยน น ธนาคารม การทำธ รกรรมต างๆ เพ อตอบสนองความต องการ ของล กค า อาท ส ญญาสวอปอ ตราดอกเบ ย (Interest Rate Swap) เป นต น ท งน ธนาคารม การควบค มความเส ยงด านอ ตราดอกเบ ย ให อย ในขอบเขตท กำหนดไว ภายใต การกำก บและควบค มโดยฝ าย บร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการบร หารความเส ยง องค การ โดยธนาคารย งได ใช เคร องม อในการว เคราะห ความเส ยง แบบ Value-at-Risk มาใช ในการบร หารความเส ยงด านอ ตรา ดอกเบ ยด วย การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน ในส วนของการบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของ อ ตราแลกเปล ยนน น เน องจากสายงานธ รก จตลาดท นได ม การทำ ธ รกรรมในการซ อ/ขายเง นตราต างประเทศประจำว น ซ งทำให เก ด ความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยน และอาจ จะส งผลกระทบต อกำไรขาดท น หร อม ลค าทางการเง นของ ธนาคารได ธนาคารจ งได ม การบร หารความเส ยงด งกล าวให อย ในระด บท ต ำ โดยได กำหนดกรอบฐานะเง นตราต างประเทศให สอดคล องก บธ รก จและหล กเกณฑ ของธนาคารแห งประเทศไทย และอย ภายใต การควบค มด แลอย างใกล ช ดของหน วยงานท เป น อ สระ ค อ ฝ ายบร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการ บร หารความเส ยงองค การ ตามลำด บ นอกจากน ธนาคารย ง ได ใช เคร องม อในการว เคราะห ความเส ยงแบบ Value-at-Risk มาใช ในการบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงอ ตรา แลกเปล ยนด วย การบร หารความเส ยงด านสภาพคล อง ความเส ยงด านสภาพคล อง ค อ ความเส ยงท ธนาคารไม สามารถปฏ บ ต ตามภาระผ กพ นต างๆ เม อครบกำหนดได เน องจาก ธนาคารไม สามารถเปล ยนส นทร พย เป นเง นสด หร อไม สามารถ จ ดหาเง นได เพ ยงพอตามความต องการภายในระยะเวลาท กำหนด และม ต นท นท เหมาะสม ซ งอาจจะทำให เก ดความเส ยหายต อ ธนาคารได แนวทางการบร หารความเส ยงด านสภาพคล อง ในการบร หารความเส ยงด านสภาพคล องของธนาคาร ฝ ายบร หารเง นเป นผ ร บผ ดชอบในการบร หารจ ดการให ดำรงไว ซ งส นทร พย ท ม สภาพคล องส งท งในสก ลเง นบาทและเง นตรา ต างประเทศ รวมท งพ จารณาจ ดหาแหล งเง นท นท งระยะส นและ ระยะยาวท เพ ยงพอ เพ อให สามารถตอบสนองความต องการ เง นสดของสำน กงานใหญ และสาขาต างๆ ของธนาคารได ท น เม อต องการ ท งน การกำหนดนโยบายและแนวทางในการบร หาร สภาพคล องน อย ภายใต ความร บผ ดชอบของคณะอน กรรมการ บร หารส นทร พย และหน ส น ซ งจะต องอย ภายในกรอบความเส ยง ท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การและ คณะกรรมการธนาคาร ตามลำด บ กระบวนการและเคร องม อในการบร หารความเส ยงด าน สภาพคล อง ธนาคารดำเน นการบร หารความเส ยงสภาพคล องโดยพ จารณา การดำรงส นทร พย สภาพคล องให เหมาะสมสำหร บรองร บความ ต องการกระแสเง นสดเพ อใช ในธ รก จของธนาคาร และตาม หล กเกณฑ ของธนาคารแห งประเทศไทย โดย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ส นทร พย สภาพคล อง ซ งประกอบ ด วย เง นสด รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น และเง นลงท นในหล กทร พย ส ทธ รวมเป น จำนวนท งส น 183,001 ล านบาท ลดลงจาก ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 เท าก บจำนวน 42,439 ล านบาท รายงานประจำป

13 นอกจากน ธนาคารได ม การประเม นความต องการ สภาพคล องในอนาคต โดยประมาณกระแสเง นสดร บและ กระแสเง นสดจ ายตามสก ลเง น ภายใต สถานการณ ต างๆ ท งภาวะ ปกต และภาวะว กฤต สภาพคล อง โดยคำน งถ งป จจ ยท เก ยวข อง ท งในด านส นทร พย หน ส น และภาระผ กพ นต างๆ นอกจากน เพ อให ม นใจว าธนาคารจะสามารถรองร บสถานการณ ภายใต สภาวะว กฤต ได ธนาคารจ งได ม การจ ดทำแผนฉ กเฉ นไว รองร บ กรณ ท เก ดป ญหาสภาพคล อง ซ งจะช วยให การแก ไขป ญหาดำเน น ไปได อย างราบร นและท นต อเหต การณ การต ดตามการเปล ยนแปลงของโครงสร างงบด ล อ นอาจม ผลกระทบต อกระแสเง นสดของธนาคารอย างสม ำเสมอ ก ถ อเป น แนวทางท สำค ญอ กแนวทางหน งสำหร บการบร หารความเส ยง ด านสภาพคล อง โดยธนาคารจะทำการว เคราะห อ ตราส วน สภาพคล องต างๆ เพ อใช เป นส ญญาณเต อนล วงหน า ในการ ประกอบการพ จารณาต ดส นใจและบร หารจ ดการ ท งน อ ตราส วน สภาพคล องท สำค ญ ได แก อ ตราส วนของเง นให ส นเช อต อเง นฝาก ซ ง ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 อย ท ระด บร อยละ เพ มข นจาก ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ท ร อยละ ท งน หล งจากท ธนาคารได พ ฒนาเคร องม อในการบร หาร ความเส ยงด านสภาพคล องสำหร บใช ว ดและประเม นสถานะ ความเส ยงป จจ บ น รวมท งคาดการณ ความเส ยงจากการ เปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมและการเต บโตของธ รก จใน อนาคต ต งแต ป 2549 น น ธนาคารได เร มใช ระบบด งกล าวใน ไตรมาสท 2 ป 2550 ท ผ านมา ซ งช วยให ธนาคารม การบร หาร ความเส ยงด านสภาพคล องท ซ บซ อน แม นยำ และเป นสากล มากข น ขณะท ในป 2551 ธนาคารม แผนจะทบทวนสมมต ฐาน ท ใช ในการบร หารงบด ลและพ ฒนาข อม ลเก ยวก บผล ตภ ณฑ เพ อ การบร หารเง น (Treasury Products) เน องจากธนาคารได ม การ พ ฒนาระบบฐานข อม ลใหม เพ อทดแทนระบบเก า ซ งม กำหนด จะยกเล กการใช งานภายในป 2551 นอกเหน อจากน น ธนาคารย งได ให ความสำค ญก บการ ต ดตามการเปล ยนแปลงสภาวะแวดล อมในการดำเน นงานท อาจส งผลกระทบต อการบร หารความเส ยงด านสภาพคล อง อาท แผนการปฏ ร ปกรอบการดำเน นนโยบายการเง นของธนาคาร แห งประเทศไทยท เร มข นในว นท 17 มกราคม 2550 ซ งทำให ธนาคารแห งประเทศไทยทยอยดำเน นการเป ดหน าต าง สภาพคล องอ นๆ เพ มเต ม และเตร ยมป ดตลาดซ อค นธนาคาร แห งประเทศไทยในว นท 12 ก มภาพ นธ 2551 ท งน เพ อเตร ยม ความพร อมให สามารถร บม อก บผลกระทบท อาจจะเก ดข นได อย างม ประส ทธ ภาพ ธนาคารจ งได ปร บเปล ยนระเบ ยบปฏ บ ต ของการบร หารความเส ยงด านสภาพคล องให ม ความสอดคล อง ก บกฎเกณฑ ใหม ด งกล าวในป 2550 ท ผ านมา ขณะเด ยวก น ก เตร ยมแนวทางร บม อก บภาวะท สภาพคล องอาจได ร บ ผลกระทบจากการขยายวงเง นสำหร บการออกพ นธบ ตรธนาคาร แห งประเทศไทย และความเป นไปได ท ภาคร ฐอาจระดมท นด วย การออกตราสารหน ในประเทศจำนวนมากในอนาคตด วยเช นก น นอกจากน จากการท ทางการเตร ยมบ งค บใช พระราชบ ญญ ต สถาบ นค มครองเง นฝาก ซ งอาจจะเป นในช วงระหว างป 2551 และอาจม ผลต อการกระจายต วของเง นฝากระหว างสถาบ นการเง น และตลาดท น ธนาคารจ งได เตร ยมพ ฒนาผล ตภ ณฑ และบร การ ในกล มผล ตภ ณฑ การออมและการลงท นให ม ความสอดคล อง ก บความต องการของล กค าท อาจเปล ยนแปลงไปในอนาคตด วย และเพ อเพ มเคร องม อในการบร หารจ ดการสภาพคล อง รวมท งลดการกระจ กต วของแหล งท มาของเง นท น ขณะเด ยวก น ก ช วยเพ มทางเล อกในการออมให ก บล กค า ธนาคารจ งได ออกต ว แลกเง นให แก ล กค ารายย อยในช วงระหว างป 2550 เช นเด ยวก บ การออกห นก ระยะส นอย างต อเน อง ภายใต วงเง นเด มท ได ร บ อน ม ต จากท ประช มผ ถ อห นของธนาคาร 64 รายงานประจำป 2550

14 ส นทร พย และหน ส นทางการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 และ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ว เคราะห ตามระยะเวลาครบกำหนด ของส ญญา สามารถแสดงได ด งน งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 เม อทวง ถาม น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ไม ม กำหนด รวม ระยะเวลา ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,051 18,051 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 8,214 50, ,408 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 10, ,700 เง นลงท น ,359 21,985 37,817 18,463 6,526 99,322 เง นให ส นเช อ 173, ,735 8, , , ,505 ดอกเบ ยค างร บ 12 1, ,263 ภาระของล กค าจากการร บรอง - 1, ,462 ส นทร พย อ น - 1, ,207 5,293 รวมส นทร พย ทางการเง น 182, ,756 30, , ,388 28, ,004 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 434, ,778 33,812 1, ,822 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 4,615 8,127-1, ,185 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม 11, ,117 เง นก ย ม - 38, ,724-58,100 ภาระของธนาคารจากการร บรอง - 1, ,462 หน ส นอ น 121 2, ,023 11,939 รวมหน ส นทางการเง น 450, ,046 34,923 3,383 19,024 9, ,625 สภาพคล องส ทธ (267,986) (15,290) (4,639) 192, ,364 19,761 76,379 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป รายงานประจำป

15 งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 เม อทวง ถาม น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ไม ม กำหนด รวม ระยะเวลา ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,411 18,411 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 5,594 75,009 2, ,857 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 22, ,200 เง นลงท น ,243 8,812 41,800 30,582 4, ,624 เง นให ส นเช อ 157, ,247 7, , , ,206 ดอกเบ ยค างร บ 40 1, ,813 ภาระของล กค าจากการร บรอง ส นทร พย อ น - 2, ,347 6,535 รวมส นทร พย ทางการเง น 163, ,027 18, , ,088 27, ,171 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 386, , ,645 7, ,260 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 4,588 10,734 1,067 1, ,689 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม 6, ,757 เง นก ย ม - 27,614 1,811 1,865 19,174-50,464 ภาระของธนาคารจากการร บรอง หน ส นอ น 109 2, ,738 9,389 รวมหน ส นทางการเง น 398, , ,043 10,045 19,374 5, ,084 สภาพคล องส ทธ (234,335) 162,477 (159,200) 152, ,634 21,761 83,087 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป การบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ ความเส ยงด านปฏ บ ต การ หมายถ งความเส ยงเน องจาก ความผ ดพลาด หร อความไม เพ ยงพอของกระบวนการทำงาน พน กงาน ระบบงาน หร อระบบเทคโนโลย สารสนเทศ และเหต การณ หร อป จจ ยภายนอก ซ งทำให ได ร บความเส ยหายต อรายได หร อ เง นกองท นของธนาคารท งทางตรงและทางอ อม แนวทางการบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ ความเส ยงด านปฏ บ ต การอาจปรากฏอย ในท กผล ตภ ณฑ กระบวนการ หน วยงาน รวมถ งระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ซ ง อาจทำให เก ดความเส ยหายต อธนาคาร ล กค า รวมท ง ผ ถ อห น ด งน น ธนาคารจ งให ความสำค ญในการบร หารความเส ยงด าน ปฏ บ ต การมาโดยตลอด และได ม นโยบายให ดำเน นการบร หาร ความเส ยงด านปฏ บ ต การ รวมถ งได ม การพ ฒนากรอบการบร หาร ความเส ยงด านปฏ บ ต การอย างต อเน อง โดยม ว ตถ ประสงค หล ก เพ อให ท กหน วยงานตลอดจนบร ษ ทในเคร อ และบร ษ ทย อย/ บร ษ ทร วมท ประกอบธ รก จการเง นและธ รก จสน บสน น ม การ บร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การอย างเหมาะสม โดยคำน งถ ง การควบค มความเส ยงและประส ทธ ภาพของกระบวนการทำงาน ม การบร หารความเส ยงอย างเป นระบบ ม มาตรฐานเด ยวก น ม การประเม นและป องก นความเส ยงก อนท จะเก ดความเส ยหาย นอกจากน ผ บร หารระด บส งสามารถเห นภาพรวมของความเส ยง เพ อให การบร หารความเส ยงม ประส ทธ ผล สามารถใช เป นข อม ล ในการต ดส นใจในการดำเน นธ รก จ รวมท งสอดคล องตามข อกำหนด ของธนาคารแห งประเทศไทย กฎหมาย และมาตรฐานสากล ต างๆ ท เก ยวข อง โครงสร างการบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ พน กงานท กคนม หน าท ในการบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ ในหน วยงานท ปฏ บ ต งาน ตามกรอบการบร หารความเส ยงด าน ปฏ บ ต การท กำหนดโดยฝ ายบร หารความเส ยงองค การของ ธนาคาร ซ งอย ภายใต การด แลและควบค มของคณะกรรมการ บร หารความเส ยงองค การ ขณะเด ยวก น คณะกรรมการบร หาร ความเส ยงองค การ ย งทำหน าท ทบทวนและอน ม ต กรอบการ บร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ เพ อใช เป นแนวทางในการ บร หารความเส ยงภายในธนาคาร ตลอดจนบร ษ ทในเคร อ 66 รายงานประจำป 2550

16 ธนาคารกส กรไทย และบร ษ ทให บร การสน บสน นงานต อเคร อ ธนาคารกส กรไทย นอกจากน ฝ ายตรวจสอบของธนาคาร ซ งอย ภายใต การด แลและควบค มของคณะกรรมการตรวจสอบจะเป น ผ ตรวจสอบการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆ ท งหมด เพ อ ความถ กต องและโปร งใส กระบวนการและเคร องม อสำค ญในการบร หารความเส ยง ด านปฏ บ ต การ ธนาคารม กระบวนการในการบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ ซ งประกอบด วย การระบ ความเส ยง การประเม นความเส ยง การต ดตามและควบค มความเส ยง และการรายงานความเส ยง อย างต อเน อง เพ อให ทราบถ งระด บของความเส ยงในการดำเน น ธ รก จและสามารถควบค มความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได ท งน ธนาคารได ทำการทบทวนและพ ฒนาเคร องม อท สำค ญ รวมถ งระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งเป นท ยอมร บตามมาตรฐาน สากลอย างสม ำเสมอ เพ อให การบร หารจ ดการความเส ยงด าน ปฏ บ ต การม ประส ทธ ภาพส งข นอย างต อเน อง ได แก การจ ดให ม การประเม นความเส ยงและการควบค มด วย ตนเองในหน วยงานธ รก จและหน วยงานสน บสน น รวมถ งใน ผล ตภ ณฑ และการให บร การทางด านการเง นต างๆ อย าง ต อเน อง (Risk and Control Self-Assessment: RCSA) ธนาคารม กระบวนการในการบร หารจ ดการเพ อให สามารถ ระบ ถ งความเส ยงด านปฏ บ ต การท สำค ญ รวมท งสามารถควบค ม และป องก นความเส ยงด งกล าวได อย างม ประส ทธ ผล และสามารถ ส อสารความร ความเข าใจเก ยวก บความเส ยงและการควบค ม ความเส ยงให ก บพน กงานผ ปฏ บ ต งาน ตลอดจนส งเสร มให เก ด ความตระหน กและระม ดระว งถ งความเส ยงท อาจจะเก ดข นได โดยเน นการป องก นความเส ยงก อนท ความเส ยหายจะเก ดข น (Proactive Risk Management) และม การรายงานผลการ ประเม นความเส ยงและการควบค มต อคณะกรรมการบร หาร ความเส ยงองค การอย างต อเน อง เพ อให ทราบถ งภาพรวม ความเส ยงด านปฏ บ ต การของธนาคาร การกำหนดให ท กหน วยงานทำการเก บข อม ลเหต การณ ความเส ยหายด านปฏ บ ต การ (Operational Risk Event Database: RED) ธนาคารกำหนดให ม ระบบและกระบวนการในการรายงาน ข อม ลเหต การณ ความเส ยหายด านปฏ บ ต การ การว เคราะห ถ งสาเหต และการดำเน นการแก ไขท เป นมาตรฐาน โดยข อม ล เหต การณ ความเส ยหายถ อเป นข อม ลประกอบท สำค ญใน กระบวนการประเม นความเส ยงและการควบค มด วยตนเอง นอกจากน ข อม ลด งกล าวย งถ กใช ในการว เคราะห หาสาเหต ท แท จร งของความเส ยหาย เพ อป องก นม ให เก ดเหต การณ ความ เส ยหายซ ำข นอ ก และใช เป นประโยชน ในการสร างแบบจำลอง เพ อการประเม นเง นกองท นเพ อรองร บความเส ยงด านปฏ บ ต การ การต ดตามความเส ยงด านปฏ บ ต การด วยด ชน ช ว ดความเส ยง (Key Risk Indicators: KRI) ด ชน ช ว ดความเส ยงท สำค ญ ได แก ด ชน ช ว ดป จจ ยเส ยง จากระบบงาน พน กงาน และกระบวนการ ท งน ท มงานบร หาร ความเส ยงด านปฏ บ ต การได ร วมก บหน วยงานท เป นเจ าของ ความเส ยง ทำการระบ ต วด ชน ช ว ด และดำเน นการเก บข อม ล เพ อประกอบการต ดตามระด บความเส ยง อ กท ง เพ อให ทราบถ ง การเปล ยนแปลงของระด บความเส ยง และใช เป นเคร องม อบ งช ล วงหน าถ งความเส ยงท อาจจะเก ดข น โดยใช ฐานข อม ลด ชน ช ว ด ความเส ยงท รวบรวมจากธนาคารช นนำท วโลกเก อบ 100 ธนาคาร ประกอบในการค ดเล อกด ชน ช ว ดความเส ยง เพ อให ได ด ชน ช ว ด ความเส ยงท ม ประส ทธ ผล การบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management: BCM) ตลอดป 2550 ท ผ านมา ธนาคารได ดำเน นการตามแผนงาน โครงการการบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management: BCM) ซ งจ ดเป นเคร องม อสำค ญท จะบรรเทา ความร นแรง และลดผลกระทบท เก ดข นจากเหต การณ หร อป จจ ย ท อาจส งผลให การดำเน นงานและระบบงานท สำค ญของธนาคาร หย ดชะง ก อาท อ ทกภ ย วาตภ ย อ คค ภ ย การก อว นาศกรรม การเก ดโรคระบาด สถานการณ ทางการเม อง เป นต น ท งน ธนาคารได ดำเน นการจ ดต งคณะทำงานโครงการ BCM ซ ง ประกอบด วยต วแทนจากฝ ายงานต างๆ เพ อร บผ ดชอบในการ ต ดตามความค บหน าของโครงการ รวมถ งการควบค มด แลเพ อ ให ม นใจว าระบบการบร หารความต อเน องทางธ รก จม ประส ทธ ผล และเหมาะสมก บสถานการณ และในกรณ ท ม เหต การณ ท ทำให การปฏ บ ต งานตามปกต ต องหย ดชะง ก ธ รกรรมงานท สำค ญ (Critical Business Function) ของธนาคาร จะสามารถดำเน น ได อย างต อเน อง หร อกล บมาดำเน นการได ในเวลาท เหมาะสม นอกเหน อจากน น ธนาคารได ดำเน นการเตร ยมความพร อม ในด านต างๆ ซ งครอบคล มถ ง การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) การระบ ธ รกรรมงานท สำค ญ (Critical Business Function) การว เคราะห และประเม นผลกระทบทางธ รก จ (Business Impact Analysis) การกำหนดระยะเวลาหย ดดำเน นงาน ท ยอมร บได (Maximum Allowance Outage) การกำหนดกลย ทธ การบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management Strategies Selection) การจ ดทำแผนรองร บ การดำเน นธ รก จอย างต อเน อง (Business Continuity Plan) ตลอดจน การทดสอบแผนรองร บการดำเน นธ รก จอย างต อเน อง (Plan Testing) เพ อให ม นใจว าธ รก จและระบบงานท สำค ญ จะสามารถดำเน นการได อย างต อเน อง เม อเก ดเหต การณ ร นแรง ท ไม อาจคาดการณ ได รายงานประจำป

17 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยง ด านปฏ บ ต การ ธนาคารม การพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศอย าง ต อเน องให สอดคล องก บการพ ฒนากรอบการบร หารความเส ยง ด านปฏ บ ต การ เพ อเพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการและ เคร องม อในการบร หารความเส ยง โดยจะใช ระบบในการเก บข อม ล เก ยวก บการบร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ รวมถ งการรายงาน ความเส ยงด านปฏ บ ต การ นอกจากน ธนาคารได จ ดให ม การประเม นความเส ยงและ ประส ทธ ภาพของการควบค มความเส ยงสำหร บผล ตภ ณฑ การเง นและระบบงานใหม ต างๆ ท นำมาใช เพ อให ม นใจว า ผล ตภ ณฑ และระบบงานใหม ด งกล าว ม ความเส ยงอย ในระด บท ยอมร บได และม กระบวนการควบค มท เหมาะสม ก อนท จะเร ม ให บร การแก ล กค า สำหร บความเส ยงจากการท จร ตของบ คคล ภายนอกน น ธนาคารให ความสำค ญในการป องก นความเส ยง ของผล ตภ ณฑ ท สำค ญ เช น บ ตรเครด ต บ ตรเอท เอ ม และตราสาร เช ค เป นต น ซ งธนาคารม หน วยงานพ เศษท ทำหน าท ในการต ดตาม และตรวจสอบป จจ ยเส ยงท ผ ดปกต รวมถ งม การนำเคร องม อ และระบบสารสนเทศท ท นสม ยมาใช เพ อช วยป องก น แก ไข และบรรเทาความเส ยหายท อาจจะเก ดข นได อย างท นท วงท ธนาคารได รายงานภาพรวมความเส ยงด านปฏ บ ต การของ ผล ตภ ณฑ ท สำค ญ และความเส ยหายด านปฏ บ ต การท เก ดข น ต อคณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การอย างต อเน อง เพ อ ให ทราบถ งความค บหน าของการดำเน นงานท เก ยวข องก บความ เส ยงด านปฏ บ ต การของธนาคาร และให ม นใจได ว าการบร หาร ความเส ยงสอดคล องก บนโยบายของธนาคารและมาตรฐานสากล นอกจากน เพ อให สอดคล องก บข อกำหนดของการดำรงเง นกองท น แบบใหม ตามเกณฑ Basel II ในเร องของการดำรงเง นกองท น เพ อรองร บความเส ยงด านปฏ บ ต การ ธนาคารย งได เตร ยมความ พร อมโดยได ทำการเก บข อม ล และเตร ยมพ ฒนาแบบจำลองเพ อ ให สามารถทำการประเม นเง นกองท นด งกล าวได ในลำด บต อไป ท งน ธนาคารย งคงม งท จะพ ฒนาระบบและกระบวนการในการ บร หารความเส ยงด านปฏ บ ต การ ตลอดจนเคร องม อท ท นสม ย มากย งข นอย างต อเน อง การบร หารความเส ยงอ นๆ ความเส ยงจากการค ำประก นและการอาว ล ธนาคารม ธ รกรรมก บล กค าท ก อให เก ดภาระผ กพ นจากการ ค ำประก นจากการก ย ม การค ำประก นอ นๆ เล ตเตอร ออฟเครด ต และการอาว ลต วเง น โดยการทำธ รกรรมท เก ยวก บภาระผ กพ น และการอาว ลต วเง นด งกล าว ธนาคารได พ จารณาเช นเด ยวก บ การปล อยส นเช อ ซ งรวมถ งการเร ยกร องหล กประก นจากล กค า ท มาขอใช บร การก บทางธนาคาร สำหร บในส วนของการควบค ม ความเส ยงท เก ดข น ธนาคารใช หล กเกณฑ เด ยวก บการพ จารณา อน ม ต ส นเช อตามปกต ของธนาคารในการพ จารณา โดย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารม ภาระผ กพ นด งกล าวจำนวน 93,921 ล านบาท เม อเท ยบก บจำนวน 75,481 ล านบาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ความเส ยงจากตราสารอน พ นธ ธนาคารประกอบธ รกรรมตราสารอน พ นธ ประเภทต างๆ เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลง ของอ ตราแลกเปล ยน อ ตราดอกเบ ย และราคาหล กทร พย ของ ธนาคาร นอกจากน เพ อเป นการเพ มรายร บ ธนาคารย งได ให บร การซ อ/ขายตราสารอน พ นธ ประเภทต างๆ ก บล กค าและค ค า รวมถ งได ทำธ รกรรมการซ อ/ขายตราสารอน พ นธ เพ อการค า ตาม นโยบายของธนาคาร ท งน ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารม ยอดคงค างของส ญญาอ ตราแลกเปล ยนโดยรวม เป นส ญญาซ อ จำนวน 338,139 ล านบาท และส ญญาขายจำนวน 372,471 ล านบาท เปร ยบเท ยบก บ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ซ งธนาคาร ม ยอดคงค างของส ญญาอ ตราแลกเปล ยนโดยรวม เป นส ญญาซ อ จำนวน 199,041 ล านบาท และส ญญาขายจำนวน 308,301 ล านบาท นอกจากน ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารม ยอด คงค างส ญญาอ ตราดอกเบ ยโดยรวม เป นส ญญาซ อจำนวน 386,792 ล านบาท และส ญญาขายจำนวน 402,904 ล านบาท เปร ยบเท ยบก บ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ซ งธนาคารม ยอดคงค างส ญญาอ ตราดอกเบ ยโดยรวม เป นส ญญาซ อจำนวน 228,869 ล านบาท และส ญญาขายจำนวน 212,955 ล านบาท ความเส ยงจากความเพ ยงพอของเง นกองท น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารม อ ตราส วนเง นกองท นต อ ส นทร พย เส ยงท รวมส นทร พย เส ยงของบร ษ ทบร หารส นทร พย เพทาย เท าก บร อยละ ซ งส งกว าอ ตราข นต ำท ธนาคาร แห งประเทศไทยกำหนดไว ท ร อยละ 8.50 ท งน เพ อให ธนาคารม ความเช อม นว าระด บเง นกองท นของธนาคารจะสามารถรองร บ การเปล ยนแปลงในสภาวะการณ ต างๆ ท งในป จจ บ นและอนาคต ไม ว าจะเป นภาวะเศรษฐก จ และกฎเกณฑ ต างๆ ของธนาคาร แห งประเทศไทย ธนาคารจะบร หารและต ดตามผลกระทบต อเง น กองท นของธนาคารอย างใกล ช ด การเตร ยมความพร อมรองร บการกำก บด แลเง น กองท นแบบใหม ตามหล กเกณฑ Basel II เพ อให การกำก บด แลเง นกองท นครอบคล มและสะท อน ถ งความเส ยงได ด ย งข น ธนาคารแห งประเทศไทยจ งกำหนดท จะใช หล กเกณฑ Basel II ในการกำก บด แลเง นกองท นสำหร บ สถาบ นการเง นในประเทศไทย ซ งประกอบด วย 3 หล กการ ค อ หล กการท 1 การดำรงเง นกองท นข นต ำ หล กการท 2 การกำก บด แลโดยทางการ และหล กการท 3 การใช กลไกตลาด ในการกำก บด แล โดยจะม ผลต งแต ส นป 2551 เป นต นไป 68 รายงานประจำป 2550

18 ท งน ธนาคารได ดำเน นการตามแผนงานโครงการท กำหนด โดยม คณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ ทำหน าท ร บผ ดชอบ ในการต ดตามและด แลภาพรวมของโครงการ ผ านคณะทำงาน โครงการ Basel II ซ งประกอบด วยต วแทนจากฝ ายงานต างๆ โดยธนาคารได ม การปร บโครงสร างองค กรและดำเน นการปร บปร ง พ ฒนาฐานข อม ล ตลอดจนระบบท เก ยวข องอย างต อเน องเพ อ รองร บการคำนวณเง นกองท นตามหล กเกณฑ Basel II และ ธนาคารได เร มรายงานการดำรงเง นกองท นภายใต หล กเกณฑ Basel II เป นการภายในต อคณะกรรมการบร หารความเส ยง องค การเป นประจำท กเด อนต งแต เด อนมกราคม 2550 ขณะท ในช วงต นป 2551 น น ธนาคารจะเร มนำส งรายงานการดำรง เง นกองท นรายไตรมาส ตามหล กเกณฑ ใหม ขนานไปก บ หล กเกณฑ ป จจ บ นต อธนาคารแห งประเทศไทยเป นระยะเวลา 1 ป ก อนท หล กเกณฑ Basel II จะม ผลบ งค บใช อย างเต มร ปแบบตาม กำหนดในช วงปลายป 2551 นอกจากน ในป 2550 ธนาคารย งได ส งต วแทนผ ร บผ ดชอบ โครงการ Basel II เข าร วมใน คณะทำงานการเตร ยมความพร อม Basel II ซ งจ ดต งข นโดยสมาคมธนาคารไทยร วมก บธนาคาร แห งประเทศไทย โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นช องทางการ แลกเปล ยนความร ประสบการณ ตลอดจนส อสารประเด นสำค ญท ง ในเช งนโยบายและเช งปฏ บ ต การเก ยวก บการเตร ยมความพร อม ตามหล กเกณฑ Basel II ระหว างธนาคารพาณ ชย แต ละแห ง และธนาคารแห งประเทศไทย อ นจะช วยอำนวยความสะดวกให ธนาคารสามารถปร บต วให สอดคล องร บก บกฎระเบ ยบใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพมากย งข น สำหร บแผนงานในป 2551 น น ธนาคารเตร ยมพ ฒนางาน ในด านอ นๆ อย างต อเน อง ไม ว าจะเป นในส วนของหล กการท 1 ในเร องการดำรงเง นกองท นข นต ำ โดยธนาคารม งสานต อการทบทวน ระบบและเคร องม อในการบร หารความเส ยง และเตร ยมความ พร อมสำหร บหล กเกณฑ ท ม ความซ บซ อนข นในอนาคต รวมท ง หล กการท 2 เร องการกำก บด แลโดยทางการ โดยธนาคารเน น การปร บปร งระบบการบร หารความเส ยงของธนาคารให ด ย งข น และหล กการท 3 เร องการเป ดเผยข อม ลท สำค ญต อสาธารณะ ซ งธนาคารจะให ความสำค ญก บการสน บสน นให น กลงท นและ ผ เก ยวข องสามารถเข าถ งข อม ลได โดยง ายและได ร บข อม ลท ถ กต อง เหมาะสมในการประเม นความเส ยงของธนาคาร ซ งแผนงาน ต างๆ ด งกล าว ได พ จารณาถ งความสอดคล องก บมาตรฐาน ข อบ งค บท เป นสากลอ นๆ อาท มาตรฐานการบ ญช สากลฉบ บท 39 (IAS39) โดยความพยายามท งหมดน ก เพ อทำให ม นใจว า ธนาคารสามารถดำเน นการได ตามมาตรฐานต างๆ ท ธนาคาร แห งประเทศไทยกำหนดและม การจ ดการในด านความเส ยงของ เคร อธนาคารกส กรไทยอย ในระด บสากล การว ดผลงานในร ปของผลตอบแทนต อเง นกองท น เม อปร บค าความเส ยงแล ว (Risk-adjusted Return on Capital: RAROC) และผลกำไรในเช งเศรษฐศาสตร ต อผ ถ อห น (Economic Profit) ในรอบป 2550 ท ผ านมา ธนาคารย งคงพ ฒนาและนำ แนวทางการบร หารจ ดการเช งม ลค า (Value-Based Management: VBM) มาปร บใช อย างต อเน อง ซ งแนวทางด งกล าวเป นร ปแบบ การบร หารจ ดการเพ อการสร างม ลค าเพ มให แก ผ ถ อห นให ได มากท ส ด โดยใช การว ดอ ตราผลตอบแทนต อเง นกองท นเม อ ปร บความเส ยง (Risk-Adjusted Return on Capital: RAROC) และการว ดผลกำไรเช งเศรษฐศาสตร (Economic Profit: EP) ซ งเป นผลกำไรส ทธ หล งปร บค าต นท นของเง นกองท นตาม ความเส ยงแล วเช นก น ท งน ธนาคารได ม การพ ฒนา ปร บปร ง เคร องม อและกระบวนการต างๆ ควบค ก นไป เพ อให สามารถว ด ผลกำไรในเช งเศรษฐศาสตร และม ลค าเพ มได อย างถ กต องมากย งข น โดยสำหร บการปร บเปล ยนกระบวนการจ ดการภายในหล กน น เช น การกำหนดแผนกลย ทธ การต งเป าธ รก จเช งม ลค า การวางแผน ธ รก จ การจ ดสรรทร พยากรให แก หน วยงานต างๆ อย างเหมาะสมแ ละสอดคล องก บแผนกลย ทธ การเต บโต เพ อให สามารถ สร างม ลค าเพ มในระยะยาว และการต งราคาท คำน งถ งความเส ยง ท ครบถ วน เป นต น นอกจากน ธนาคารย งได เร มว ดผลการดำเน น งานและการว เคราะห ผลกำไรเช งม ลค า ท งในม ต ของกล มล กค า กล มผล ตภ ณฑ และรายผล ตภ ณฑ โดยม งสร างความเข าใจ ในเร องป จจ ยหล กในการสร างม ลค า (Key Value Drivers) ให ก บ หน วยงานต างๆ อย างต อเน อง ขณะเด ยวก น หน วยธ รก จย ง ได ใช แนวทางการว เคราะห เช งม ลค า (Value-Based Analysis) เพ อประกอบการว เคราะห และประเม นความเป นไปได ทางธ รก จ ของผล ตภ ณฑ และโครงการลงท นต างๆ เพ อให สามารถว ด ผลตอบแทนท เหมาะสมก บความเส ยงในระด บธนาคารยอบร บได โดยธนาคารจะพ ฒนาหล กการ VBM ให สามารถปร บใช ได ครอบคล มกล มธ รก จต างๆ ในเคร อธนาคารกส กรไทยในลำด บต อไป รายงานประจำป

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การไฟฟ าส วนภ ม ภาค. แผนการส ารองข อม ลพร อมก ค นระบบ (Disaster Recovery Plan)

การไฟฟ าส วนภ ม ภาค. แผนการส ารองข อม ลพร อมก ค นระบบ (Disaster Recovery Plan) แผนการส ารองข อม ลพร อมก ค นระบบ (Disaster Recovery Plan) รายละเอ ยดเอกสาร ช อโครงการ โครงการพ ฒนาระบบการบร หารความต อเน องทางธ รก จ (Business Continuity Management: BCM) ช อเอกสาร จ ดท าโดย ผ จ ดท า ผ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน)

บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) บร ษ ท ช.ทว ดอลลาเซ ยน จาก ด (มหาชน) C H O T H A V E E D O L L A S I E N P U B L I C C O M P A N Y L I M I T E D แถลงผลประกอบการ งบการเง นงวด 12 เด อน ส นส ด 31 ธ นวาคม 2556 Opportunity Day ว นพ ธท 19

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป

/15.1.1.1 งานบร หารท วไป 15. สาน กอ ตสาหกรรมไม ม หน าท ความร บผ ดชอบ ด งต อไปน (1) วางระบบ พ ฒนาเทคโนโลย และเคร องม อในการแปรร ปผลผล ตจากไม เย อใย และไม ในระบบการใช ประโยชน ไม อย างครบวงจร (2) วางแผนการลงท นและบร หารจ ดการ เพ

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information