การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง"

Transcription

1 การบร หารความเส ยงและป จจ ยความเส ยง 1. ภาพรวมการบร หารความเส ยง เพ อการนำเสนอบร การทางการเง นท ครบวงจร ธนาคารกส กรไทยจ งม การดำเน นธ รก จในล กษณะของกล มธ รก จ ทางการเง น ซ งประกอบด วย บร ษ ทย อยและบร ษ ทร วม ท ประกอบธ รก จการเง น หร อธ รก จสน บสน น โดยย ดม นในหล กการ การให บร การอ นเป นท น าเช อถ อ รวมท ง การม ความร บผ ดชอบ ต อผลประโยชน ของล กค า และผ ม ส วนเก ยวข องต างๆ โดยคำน ง ถ งความเส ยงท เก ยวข องก บการประกอบธ รก จอย างเหมาะสม ท งน นโยบายการบร หารความเส ยงโดยรวมของธนาคาร ม องค ประกอบท สำค ญ ด งน หล กการในการบร หารความเส ยง ธนาคารม การบร หารความเส ยงในหลายด านด วยก น ได แก การบร หารความเส ยงด านเครด ต การบร หารความเส ยงด าน ตลาด การบร หารความเส ยงด านสภาพคล อง การบร หาร ความเส ยงด านปฏ บ ต การ และการบร หารความเส ยงด านอ นๆ รวมท งแนวทางในการว ดผลงานในร ปของผลตอบแทนต อเง น กองท นเม อปร บค าความเส ยงแล วและผลกำไรเช งเศรษฐศาสตร ต อผ ถ อห น โดยธนาคารย ดหล กการในการบร หารความเส ยงด งน การม ส วนร วมร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยงของ หน วยธ รก จและหน วยงานท เก ยวข อง โดยหน วยธ รก จ ซ งดำเน นธ รก จท ก อให เก ดความเส ยง ม หน าท ต องร บผ ดชอบ ต อการบร หารความเส ยงต างๆ ท เก ยวข องอย างต อเน อง เพ อให ระด บความเส ยงท เก ดข นด งกล าว ม ความเหมาะสม ก บระด บอ ตราผลตอบแทนท กำหนด ตลอดจนระด บความ เส ยงท ยอมร บได ขณะท หน วยงานสน บสน น ซ งม หน าท สน บสน นการปฏ บ ต งานให แก หน วยธ รก จ เพ อให บรรล เป าหมายร วมก นน น จะร บผ ดชอบการจ ดการความเส ยง ด านปฏ บ ต การ ซ งเก ดข นจากการดำเน นธ รก จ การบร หารความเส ยงและการควบค มความเส ยงโดย หน วยงานท ม ความเป นอ สระ โดยกระบวนการควบค ม ม ความเป นอ สระ และม หน วยงานควบค มทำหน าท ร บ ผ ดชอบในการให ความเห นเก ยวก บความเส ยงในการ ดำเน นธ รก จอย างเป นอ สระและเช อถ อได รวมท ง การควบค มความเส ยงให อย ภายใต ระด บท ยอมร บได การม นโยบายในการบร หารความเส ยงท ช ดเจน โดย คณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ จะทำหน าท กำหนดนโยบายการบร หารความเส ยง ภายใต แนวทาง ท คณะกรรมการธนาคารกำหนด 52 รายงานประจำป 2550 การบร หารความเส ยงโดยรวมความเส ยงท กประเภทท เก ดข นจากการดำเน นธ รกรรม โดยการบร หารความเส ยง ควรคำน งถ งการบร หารความเส ยงท กประเภท ซ งเก ดข น ในการดำเน นธ รกรรม อ กท งย งจะต องครอบคล มถ ง ท กระด บงานภายในองค กร การว ดผลงานโดยปร บความเส ยงของหน วยธ รก จ โดย หน วยงานธ รก จ จะได ร บการประเม นผลงาน ตาม ประส ทธ ภาพของการทำงานท ปร บด วยความเส ยงแล ว กระบวนการบร หารความเส ยง เพ อให การบร หารความเส ยงของธนาคารเป นไปอย างม ประส ทธ ผล ธนาคารจ งม กระบวนการบร หารความเส ยง ซ ง ประกอบด วยข นตอนหล กต างๆ ด งน การระบ ความเส ยง เป นข นตอนท จะม การบ งช ถ ง ความเส ยง ท งในแง ของประเภทความเส ยง สาเหต และป จจ ยท เก ยวข องก บความเส ยงท งท เป นป จจ ยภายใน และภายนอก ตลอดจนม การพ จารณา หร อคาดการณ ถ ง ความเส ยงท ธนาคารกำล งประสบอย หร อความเส ยงใหม ท ม โอกาสจะเก ดข นในอนาคต การประเม นความเส ยง เป นข นตอนท จะม การนำเคร องม อ และว ธ การต างๆ ท เหมาะสม มาใช ประเม นความเส ยง ซ งกระบวนการด งกล าวจะต องได ร บการตรวจสอบ อน ม ต และทบทวน ภายใต กรอบระยะเวลาท เหมาะสม การต ดตามและควบค มความเส ยง เป นข นตอนท จะม การ ต ดตาม และควบค มการดำเน นการตามนโยบายความเส ยง ระเบ ยบปฏ บ ต ท เก ยวข องก บความเส ยง และขอบเขตของ ความเส ยง เพ อให สอดคล องก บนโยบายความเส ยงและ ระด บความเส ยงท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการธนาคาร โดยม การต ดตามและควบค มความเส ยงด งกล าวอย าง สม ำเสมอและต อเน อง การรายงานความเส ยง เป นข นตอนของการรายงาน ความเส ยงประเภทต างๆ อย างครอบคล ม ท นเวลาและ เพ ยงพอในหลายม มมอง เพ อให การบร หารจ ดการ ความเส ยงเก ดประส ทธ ผลส งส ด ท งน เพ อหล กเล ยงความส ญเส ยทางการเง น และสน บสน น ให หน วยธ รก จสามารถดำเน นงานได อย างต อเน อง กระบวนการ บร หารความเส ยงท ด ย งได ร บการออกแบบให คำน งถ งการ เปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อม ท งท เป นสภาวะปกต และ สภาวะว กฤต ด วย

2 โครงสร างการบร หารความเส ยง ธนาคารม นโยบายในการจ ดโครงสร างองค กรท เหมาะสม และเอ อต อการบร หารความเส ยงด านต างๆ รวมท งม การกำหนด หน าท ของแต ละหน วยงาน ตลอดจนการแบ งแยกหน าท ความ ร บผ ดชอบและสายการรายงานอย างช ดเจน สอดคล องก บหล กการ ควบค มภายในท ด ท งน ธนาคารม โครงสร างการบร หารความเส ยง ในภาพรวม ด งน คณะกรรมการธนาคาร ทำหน าท พ จารณาอน ม ต นโยบาย และหล กการด านการบร หารความเส ยงท กประเภทของ ธนาคาร กำหนดกรอบความเส ยงและขอบเขตความเส ยง โดยรวมของธนาคาร รวมถ งด แลให ม ระบบและกระบวนการ การบร หารความเส ยงท เหมาะสม ม ประส ทธ ภาพ และเป น มาตรฐานสากล คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน าท ตรวจสอบประส ทธ ผล และความพอเพ ยงของกระบวนการบร หารความเส ยง และ ระบบการควบค มภายใน นอกจากน คณะกรรมการธนาคารได มอบหมายให คณะ กรรมการและคณะอน กรรมการท เก ยวข อง ทำหน าท บร หาร ความเส ยงด านต างๆ ของธนาคาร ได แก คณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ ทำหน าท ด แล และต ดตามนโยบายการบร หารความเส ยงและฐานะ ความเส ยงท กประเภทของธนาคาร ภายใต แนวทางและ นโยบายท ได ร บอน ม ต จากคณะกรรมการธนาคาร คณะอน กรรมการบร หารส นทร พย และหน ส น ทำหน าท ในการบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ย ความเส ยงสภาพคล อง และความเส ยงจากการ เปล ยนแปลงของอ ตราแลกเปล ยนของธนาคาร คณะอน กรรมการนโยบายเครด ต ทำหน าท กำหนดนโยบาย เครด ตให สอดคล องก บย ทธศาสตร และแนวทางการบร หาร ความเส ยงด านเครด ตของธนาคาร ในระด บปฏ บ ต การ ฝ ายบร หารความเส ยงองค การ ทำหน าท ร บผ ดชอบในการว ดผลและต ดตามความเส ยงท เก ดข นจากการ ดำเน นธ รก จของธนาคาร รวมท งพ ฒนาเคร องม อท ท นสม ย เพ อใช ในการบร หารความเส ยง และประมาณค าความเส ยง ประเภทต างๆ ในร ปเง นกองท น ซ งจะช วยให สามารถประเม น และควบค มขนาดของความเส ยงในการดำเน นธ รก จของธนาคาร พร อมท งกำหนดราคาท สอดคล องก บระด บความเส ยงท แตกต าง ก นของล กค าหร อผล ตภ ณฑ ตลอดจนสามารถจ ดสรรเง นกองท น ไปย งธ รก จได อย างเหมาะสมก บระด บของผลตอบแทนและระด บ ของความเส ยง 2. การบร หารความเส ยงด านต างๆ ของธนาคาร การบร หารความเส ยงด านเครด ต ความเส ยงด านเครด ต ค อ ความเส ยงท เก ดจากการท ค ส ญญาหร อผ ก ย มไม สามารถปฏ บ ต ตามเง อนไขและข อตกลง ในส ญญา ซ งอาจเป นเพราะค ส ญญาประสบป ญหาทางการเง น ทำให ไม สามารถชำระหน เม อครบกำหนดได หร อจงใจไม ปฏ บ ต ตามส ญญา อ นส งผลให เก ดความเส ยหายต อธนาคาร แนวทางการบร หารความเส ยงด านเครด ต ธนาคารย ดถ อแนวทางมาตรฐานสากลเป นหล กสำค ญ ในการดำเน นงานด านการบร หารความเส ยงเครด ต ซ งต งอย บนพ นฐานการรวมศ นย และด ลอำนาจการต ดส นใจเร องเครด ต โดยม การแบ งแยกภาระหน าท ระหว างการขายและการพ จารณา เครด ตออกจากก นอย างเป นเอกเทศ เพ อให เก ดความโปร งใส และเป นการสร างด ลอำนาจในการพ จารณาเครด ต ท งน เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านเครด ตของธนาคาร ต างม จ ดม งหมายร วมก น ค อ ส งเสร มและร กษาการขยายต วของส นเช ออย างม ค ณภาพ ขณะเด ยวก น ธนาคารย งให ความสำค ญก บประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต งานด านเครด ต ภายใต กระบวนการต ดตามและ ควบค มท เหมาะสม โดยได กำหนดหล กเกณฑ ในการปฏ บ ต งาน พร อมก บบทบาท เป าหมายและหน าท ความร บผ ดชอบท ช ดเจน ให แก ผ ปฏ บ ต งาน ต งแต ในระด บสายงานจนถ งระด บบ คคล เพ อ ให บ คลากรของธนาคารเข าใจหล กการปฏ บ ต งานด านเครด ตและ ส อสารบนพ นฐานเด ยวก น ตามเจตนารมณ ของธนาคารท ต องการ เสร มสร างว ฒนธรรมเครด ตอ นแข งแกร งอย างถาวรภายในองค กร นอกจากน นแล ว ธนาคารย งได จ ดอบรมเสร มความร ด านเครด ต ให แก พน กงานท เก ยวข อง เพ อเพ มความร และพ ฒนาท กษะ ด านเครด ตในระด บท เหมาะสมก บล กษณะล กค าท ต องด แลอย าง ต อเน อง รวมท งย งได พ ฒนาระบบงานอ ตโนม ต และระบบงาน สน บสน นให ม มาตรฐาน ควบค ไปก บการม ประส ทธ ภาพส งส ดด วย นโยบายเครด ตและเคร องม อในการบร หารความเส ยง ด านเครด ต ธนาคารได กำหนดย ทธศาสตร ด านเครด ตท สอดคล องก บ ระด บความเส ยงท ธนาคารสามารถร บได เพ อสร างเป าหมายท ช ดเจนให แก ผ ปฏ บ ต งาน รวมท งได จ ดทำนโยบายและแผน ปฏ บ ต งานท อ างอ งและสอดคล องก บย ทธศาสตร ด งกล าว โดย ครอบคล มการให บร การแก ล กค าท กกล มและท กผล ตภ ณฑ ของ ธนาคาร ซ งการกำหนดค ณสมบ ต ของล กค าท ธนาคารให การ รายงานประจำป

3 สน บสน นน น เป นไปตามมาตรฐานสากล รวมท งสอดคล องก บ กฎหมายและกฎระเบ ยบของธนาคารแห งประเทศไทยท กประการ นอกจากน นแล ว จากการท ธนาคารได ตระหน กด ถ งความสำค ญ ของเคร องม อในการบร หารความเส ยงด านเครด ต โดยเฉพาะ ในการประเม นความเส ยงเครด ตของล กค าและการกระจาย ส นเช อ ธนาคารจ งได รวบรวม และปร บปร งนโยบายเครด ต โดยจ ดทำเป นค ม ออ างอ งไว ในระบบฐานข อม ลของธนาคาร ซ งสามารถนำมาใช งานจร งได ตลอดเวลา ขณะเด ยวก น ธนาคาร ได ม การพ ฒนาและนำเคร องม อท ใช ว ดความเส ยงด านเครด ต ของล กค ามาใช สน บสน นการพ จารณาส นเช อ รวมถ งการต งราคา ให สอดคล องก บความเส ยงของล กค าแต ละกล มโดยม การ จ ดอ นด บเครด ตสำหร บล กค าน ต บ คคล ซ งม ท งหมด 12 อ นด บ สำหร บล กหน ปกต และ 3 อ นด บ สำหร บล กหน ท ม ป ญหา ในส วนของล กค ารายย อย ธนาคารม การนำระบบการว เคราะห คะแนนเครด ตล กค าอ ตโนม ต หร อ Credit Scoring มาช วย ในการอน ม ต ส นเช อ ซ งทำให การอน ม ต ส นเช อม มาตรฐาน และม ประส ทธ ภาพมากข นท งในเร องเวลาและค ณภาพ ด งน น ในการคำนวณผลตอบแทน จ งม ได เพ ยงแต คำน งถ งต นท นของ เง นท น และค าใช จ ายในการดำเน นงานเท าน น แต ย งได รวม ม ลค าของประมาณการความเส ยหายเฉล ยจากความเส ยงด าน เครด ตไว ด วย ซ งทำให การกำหนดราคาด งกล าวน สอดคล องก บ ความเส ยงของล กค าแต ละราย หร อแต ละกล ม ท งน ข นอย ก บ ล กษณะการบร หารส ดส วนเครด ตของแต ละกล มธ รก จ นอกเหน อจากการดำเน นการต างๆ ด งกล าวในข างต นแล ว ธนาคารย งให ความสำค ญก บการควบค มและต ดตามการกระจ กต ว ของเง นให ส นเช อ โดยได ต ดตามเป นรายเด อนในม ต ต างๆ อาท ประเภทอ ตสาหกรรม รายผล ตภ ณฑ ล กษณะล กค าและภ ม ศาตร เพ อให สอดคล องก บแผนธ รก จ สำหร บป 2550 ท ผ านมาน น ธนาคารให ความสำค ญก บการ พ ฒนานโยบายเครด ตของบร ษ ทการเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย (K Companies) ให ม มาตรฐานเด ยวก นก บธนาคารและสอดคล อง ก บนโยบายการกำก บแบบรวมกล มของธนาคารแห งประเทศไทย ขณะเด ยวก นก ได ปร บปร งเคร องม อในการบร หารความเส ยงด าน เครด ตอย างต อเน องโดยในช วงระหว างป ธนาคารได ร วมก บบร ษ ท ล สซ งกส กรไทย จำก ด พ ฒนาระบบการว เคราะห คะแนนเครด ต ล กค าอ ตโนม ต (Credit Scoring) เพ อใช ในกระบวนการอน ม ต เครด ตสำหร บผล ตภ ณฑ ส นเช อเช าซ อรถยนต เพ อล กค ารายย อย ซ งช วยเพ มประส ทธ ภาพของกระบวนการอน ม ต เครด ตให สามารถ รองร บปร มาณธ รก จ และควบค มค ณภาพส นทร พย ได อย าง เหมาะสม นอกจากน ธนาคารย งได ปร บปร งนโยบายการบร หารความ เส ยงด านเครด ตให สามารถรองร บการประกอบธ รก จด านต างๆ การออกผล ตภ ณฑ และบร การใหม ๆ ตลอดจนการทำธ รกรรม ด านตลาดท นท ม ความซ บซ อน ได อย างม ประส ทธ ภาพมากข น อาท การปร บเง อนไข หร อค ณสมบ ต ในการร บล กค าของ ผล ตภ ณฑ ส นเช อเคร อข ายธนก จเพ อผ ซ อ (Dealer Financing) ให ม ความย ดหย นมากข น เพ อเพ มความคล องต วในการอน ม ต ส นเช อ ภายใต กรอบความเส ยงท ธนาคารกำหนดไว ขณะท สำหร บผล ตภ ณฑ อน พ นธ เครด ต (Credit Derivatives) ท ม ความซ บซ อน และเป นผล ตภ ณฑ ท ค อนข างใหม ในประเทศไทย อาท Credit Default Swap (CDS), Credit-Linked Notes และ Swap Guaranteed by CDS น น ธนาคารได อน ม ต นโยบาย สำหร บวงเง นอน พ นธ เครด ต เพ อใช เป นแนวทางให ผ ปฏ บ ต งาน ท เก ยวข องม ความร ความเข าใจในผล ตภ ณฑ ด งกล าว โดยนโยบาย จะครอบคล มถ งล กษณะผล ตภ ณฑ ว ตถ ประสงค ของการใช ผล ตภ ณฑ ความเส ยงท เก ยวข อง แนวทางการลดความเส ยง หล กเกณฑ การพ จารณาเครด ตของค ส ญญา รวมถ งบทบาท และหน าท ของฝ ายงานท เก ยวข อง ขณะเด ยวก น ธนาคารได ปร บปร งหล กเกณฑ การจ ดทำ Credit Support Annex (CSA) ซ งเป นเคร องม อในการลดความเส ยงของการทำธ รกรรมอน พ นธ โดยจะม การกำหนดภาระเครด ตส งส ดท ธนาคารยอมร บได (Threshold Amount) และจำนวนเง นข นต ำท กำหนดไว ก อนการ ส งมอบหล กประก น (Minimum Transfer Amount) ตาม การจ ดอ นด บความน าเช อถ อของบร ษ ทจ ดอ นด บเครด ตสากล เพ อสะท อนให เห นถ งความน าเช อถ อของแต ละค ส ญญาได อย างม ประส ทธ ภาพ กระบวนการพ จารณาและอน ม ต เครด ต ธนาคารใช หล กการบร หารเครด ตท เน นการต ดส นใจจาก ข อม ลท เป นป จจ บ น โปร งใส และได มาตรฐาน โดยกระบวนการ อน ม ต เครด ตและระบบงานจะได ร บการออกแบบให สอดคล องก บ ล กค า กล าวค อ กล มล กค าท ม ความต องการทางการเง นท ซ บซ อนและเป นธ รก จขนาดใหญ จะต องม ผ ด แลความส มพ นธ ล กค าท เข าใจความเส ยงทางธ รก จและการเง นของกล มธ รก จ ล กค าเป นอย างด เพ อให สามารถจ ดและเสนอขออน ม ต โครงสร าง ผล ตภ ณฑ และบร การเครด ตท เหมาะสม รวมท งใช เคร องม อ จ ดอ นด บเครด ตกำหนดราคาตามความเส ยงได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ผ ด แลความส มพ นธ ล กค าจะจ ดทำรายงานว เคราะห ความเส ยง เพ อขออน ม ต ต อผ พ จารณาเครด ต ซ งม อำนาจอน ม ต ตามโครงสร างท แบ งตามระด บภาระเครด ตรวม สำหร บการอน ม ต เครด ตสำหร บล กค าสถาบ นน น จะใช กระบวนการและโครงสร างอำนาจการอน ม ต เช นเด ยวก บล กค า 54 รายงานประจำป 2550

4 ธ รก จขนาดใหญ โดยท จะเพ มเต มการบร หารความเส ยงในระด บ ประเทศ รวมถ งธ รกรรมเครด ตในตลาดเง นและตลาดท น อาท ธ รกรรมท เก ยวก บอน พ นธ และการลงท น สำหร บกล มล กค าธ รก จรายย อยและล กค าส นเช อส วนบ คคล รายย อย อาท บร การบ ตรเครด ต ส นเช อส วนบ คคลประเภทต างๆ ส นเช อท อย อาศ ย และส นเช อเพ อธ รก จน น ธนาคารได ใช กระบวนการมาตรฐานและระบบปฏ บ ต การท ม เคร องม ออน ม ต เครด ต (Credit Scoring) โดยกระบวนการของส นเช อรายย อย จะเน นข นตอนตรวจสอบความถ กต องและสอดคล องของข อม ล รายได และหน ส นของล กค าแต ละราย โดยอ างอ งแหล งข อม ลสำค ญ จากบร ษ ท ข อม ลเครด ตแห งชาต จำก ด ภายใต กระบวนการท จะต องม ความกระช บและสามารถตอบสนองต อความต องการ ของล กค าได ในระยะเวลาส น ท งน ในป 2550 ท ผ านมา ธนาคารได ดำเน นการปร บปร ง กระบวนการอน ม ต เครด ตให ม ความรวดเร วมากข นอย างต อเน อง โดยท ย งคงย ดหล กท จะควบค มระด บความเส ยงให อย ในขอบเขต ท ยอมร บได นอกเหน อจากน น ธนาคารย งได พ ฒนางานด าน กระบวนการเครด ตของบร ษ ทในเคร อให ม ประส ทธ ภาพมากข น ด วย อาท การรวมศ นย อำนาจการต ดส นใจอน ม ต เครด ตใน ภ ม ภาคของบร ษ ท ล สซ งกส กรไทย จำก ด มาไว ท ส วนกลาง กระบวนการปฏ บ ต การหล งอน ม ต เครด ต เพ อให การบร การเก ยวก บเครด ตม มาตรฐานค ณภาพและ บร การ ธนาคารจ งเน นสร างกระบวนการปฏ บ ต การหล งอน ม ต เครด ตท ได มาตรฐานและม ประส ทธ ภาพ โดยใช หล กการรวมศ นย งานปฏ บ ต การด านเครด ตท งเร องเอกสารส ญญา การจ ดทำ น ต กรรมหล กประก น การต งวงเง นและการเบ กใช วงเง นเครด ต การเก บร กษาเอกสารด านเครด ต ตลอดจนการสน บสน นข อม ล เครด ตท สำค ญต อการต ดตามค ณภาพล กค า ซ งทำให ม การ โอนงานสน บสน นเครด ตจากสาขา มาท ศ นย ปฏ บ ต การเครด ตท กระจายให บร การครบท กภ ม ภาค ท งน ในป 2550 ธนาคารได ร เร มแผนการปร บปร งกระบวน การต ดตามค ณภาพเครด ตของธนาคาร ซ งสามารถแบ งออกเป น 3 ด าน ได แก 1) การต ดตามพฤต กรรมการใช วงเง นเครด ต 2) การต ดตามผลการดำเน นงานของล กค าและการปฏ บ ต ตาม เง อนไขท ระบ ในส ญญาเครด ต 3) การต ดตามความสามารถ ในการชำระหน โดยผ ด แลความส มพ นธ ล กค าจะต องประเม น สถานะของล กค าท อย ในความด แลในด านต างๆ ด งกล าว อย างสม ำเสมอ และ/หร อ เม อม ป จจ ยสำค ญท กระทบต อ ผลการดำเน นงานของธ รก จล กค า อาท ความผ นผวนของค าเง น หร อภ ยธรรมชาต เพ อใช ประกอบการพ จารณาแนวทางจ ดการ สำหร บงานด านหล กประก นน น ต งแต ป 2549 ธนาคาร ได เร มใช ระบบ Collateral Appraisal Tracking (CAT) ซ งเป น ระบบท รวบรวมข อม ลและรายละเอ ยดหล กประก น มาใช ในการ สน บสน นงานว เคราะห เช งบร หารและงานท เก ยวข องก บหล ก ประก นต างๆ เพ อเพ มประส ทธ ภาพการดำเน นงาน นอกจากน ในระหว างป 2550 ธนาคารได ปร บปร งนโยบายเครด ตท เก ยวข อง ก บหล กประก นให สอดคล องก บแนวทางของหล กเกณฑ Basel II โดยม การเพ มเต มเน อหาเก ยวก บหล กการพ จารณาหล กประก น ในเร องอาย การใช งานของหล กประก น เพ อให ครอบคล มระยะ เวลาการก ย ม และเพ มล กษณะของหล กประก นท ธนาคารไม ร บ เป นหล กประก น ซ งได แก ตราสารหน และตราสารท นท ม ความ ส มพ นธ ในท ศทางเด ยวก นก บผ ขอเครด ตอย างม น ยสำค ญ เช น การร บตราสารหน หร อตราสารท นของบร ษ ทท เป นของผ ขอ เครด ต เป นหล กประก นการขอเครด ตสำหร บผ ขอเครด ตรายน นๆ กระบวนการทบทวนค ณภาพส นทร พย และกระบวนการเครด ต กระบวนการทบทวนค ณภาพส นทร พย ถ อเป นกระบวนการ ท สำค ญต อการพ ฒนามาตรฐานการบร หารเครด ต เพ อให บรรล พ นธก จของเคร อธนาคารกส กรไทย ซ งธนาคารมอบหมาย ภารก จน ให ฝ ายทบทวนส นทร พย เส ยง ดำเน นการทบทวน ค ณภาพของนโยบายและกระบวนการเครด ตท รวมต งแต การ นำเสนอ การอน ม ต การทำส ญญา รวมท งการต ดตามค ณภาพ ส นทร พย โดยภารก จน ต องครอบคล มกระบวนการเครด ตของ เคร อธนาคารกส กรไทยด วย เง นให ส นเช อคงค าง ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ยอดเง น ให ส นเช อท งส นตามงบการเง นรวมของธนาคารจำนวน 762,505 ล านบาท เพ มข นจำนวน 85,298 ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ จากยอดส นเช อจำนวน 677,207 ล านบาท ณ ส นป 2549 เง นให ส นเช อท งส นตามงบการเง นเฉพาะของธนาคาร ณ ส นป 2550 ส วนใหญ หร อค ดเป นร อยละ ของเง น ให ส นเช อท งหมด เป นการก ย มมากกว า 20 ล านบาท สำหร บ เง นให ส นเช อแก กล มล กหน ส งส ด 20 อ นด บแรก (ไม รวมบบส. เพทาย และบร ษ ทการเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย) ณ ส นป 2550 ม จำนวนรวม 42,994 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 5.65 ของ เง นให ส นเช อท งส น ซ งเป นยอดเง นให ส นเช อท ไม ส ง เม อเท ยบก บเง น ให ส นเช อตามงบการเง นเฉพาะของธนาคาร นอกจากน หากแยก ตามประเภทของผ ก และระยะเวลาการชำระค น พบว าล กค า ของธนาคารส วนใหญ เป นล กค าประเภทน ต บ คคลจำนวน 468,697 ล านบาท หร อค ดเป นร อยละ ขณะท ส ดส วน ท เหล ออ กร อยละ เป นเง นให ส นเช อแก บ คคลธรรมดา โดยเป นเง นให ส นเช อท ม ระยะเวลาการชำระค นไม เก น 1 ป ค ดเป นร อยละ ของเง นให ส นเช อท งหมด รายงานประจำป

5 เง นให ส นเช อจำแนกตามปร มาณเง นให ส นเช อ ประเภทผ ก และระยะเวลาการชำระค น ปร มาณเง นให ส นเช อ ประเภทของเง นก ระยะเวลาชำระค น ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ณ ธ.ค. 50 ณ ธ.ค. 49 ไม เก น 20 ล านบาท น ต บ คคล ชำระค นไม เก น 1 ป เง นให ส นเช อของธนาคารและบร ษ ทย อยตามงบการเง นรวม (รวมดอกเบ ยค างร บ) แยกตามประเภทธ รก จ ณ ส นป 2550 และส นป 2549 ม ด งน เง นให ส นเช อของธนาคารและบร ษ ทย อย (รวมดอกเบ ยค างร บ) มากกว า 20 ล านบาท บ คคลธรรมดา เก น 1 ป % 20% 40% 60% 80% 100% การเกษตรและ เหม องเเร ร อยละ 3.07 อ นๆ ร อยละ 9.33 ส นเช อเพ อ ท อย อาศ ย ร อยละ การสาธารณ ประโภค และบร การ ร อยละ 8.72 ธ รก จอส งหาร มทร พย ร อยละ 6.01 อ ตฯการผล ต และการพาณ ชย ร อยละ การเกษตรและ เหม องเเร ร อยละ 2.90 อ นๆ ร อยละ 8.16 ส นเช อเพ อ ท อย อาศ ย ณ ธ.ค. 50 ร อยละ ณ ธ.ค. 49 การสาธารณ ประโภค และบร การ ร อยละ 9.44 ธ รก จอส งหาร มทร พย ร อยละ 6.38 อ ตฯการผล ต และการพาณ ชย ร อยละ เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs) ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ จำนวน 34,980 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 4.44 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น และธนาคารม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ จำนวน 31,915 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 4.06 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น ซ งลดลงเม อเท ยบก บส นป ก อน ด งน 56 รายงานประจำป 2550

6 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพ สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพของธนาคารและบบส. 34,980 46,495 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพของธนาคาร 31,915 38,291 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น (หน วย : ล านบาท) ธนาคารแห งประเทศไทยกำหนดให ธนาคารพาณ ชย รายงาน - ร อยละของเง นให ส นเช อรวมหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญ ข อม ลเก ยวก บเง นให ส นเช อด อยค ณภาพเพ มเต ม ค อ หมายถ ง ร อยละของเง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) - เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) หมายถ ง ต อเง นให ส นเช อรวมหล งห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญของเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพห กด วยค าเผ อหน สงส ยจะส ญของเง น ให ส นเช อด อยค ณภาพท งหมด ให ส นเช อด อยค ณภาพท งหมด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) จำนวน 17,600 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 2.29 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น และธนาคารม เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (Net NPLs) จำนวน 15,776 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 2.05 ของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น ซ งลดลงเม อเท ยบก บส นป ก อน ด งน เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ (หน วย : ล านบาท) สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ ของธนาคารและบบส. 17,600 27,282 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น เง นให ส นเช อด อยค ณภาพส ทธ ของธนาคาร 15,776 20,886 ร อยละของเง นให ส นเช อท รวมสถาบ นการเง น นอกจากน ในป 2550 ธนาคารและบร ษ ทบร หารส นทร พย ได ทำส ญญาปร บโครงสร างหน ก บล กหน โดยม ยอดคงค างก อนต ดส ญ จำนวน 29,960 ล านบาท ขณะท ยอดหน คงค างก อนต ดส ญของธนาคารม จำนวน 28,944 ล านบาท โดยม รายละเอ ยดหน ท ได ปร บ โครงสร างหน และส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน ด งน การปร บโครงสร างหน และส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 ส นเช อท ธนาคารและบบส. ทำส ญญาปร บโครงสร างหน 29,960 31,830 ส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน 1,424 4,700 ส นเช อท ธนาคารทำส ญญาปร บโครงสร างหน 28,944 28,536 ส วนส ญเส ยจากการปร บโครงสร างหน 1,207 4,260 (หน วย : ล านบาท) ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน จำนวน 25,852 ล านบาท โดยค ดเป นร อยละ ของค าเผ อหน สงส ยจะส ญตามเกณฑ ของ ธปท. ขณะท ธนาคารม ค าเผ อหน สงส ยจะส ญ และค าเผ อการปร บม ลค าจากการปร บโครงสร างหน จำนวน 24,247 ล านบาท โดยค ดเป น ร อยละ ของค าเผ อหน สงส ยจะส ญตามเกณฑ ของ ธปท. รายงานประจำป

7 ทร พย ส นรอการขาย ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ทร พย ส นรอการขายตามราคาต นท น จำนวน 17,343 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 1.74 ของส นทร พย รวม ขณะท ธนาคารม ทร พย ส นรอการขายตามราคาต นท นจำนวน 12,720 ล านบาท ค ดเป นร อยละ 1.28 ของส นทร พย รวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม2550 ธนาคารและบร ษ ทย อยม ค าเผ อ ทร พย ส นรอการขาย การด อยค าสำหร บทร พย ส นรอการขาย จำนวน 1,978 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค าตามราคาต นท น ขณะท ธนาคาร ม ค าเผ อการด อยค าสำหร บทร พย ส นรอการขายจำนวน 1,467 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค าตามราคาต นท น ซ งเพ ยงพอท จะรองร บค าใช จ ายในการถ อครอง ค าใช จ ายในการขาย และขาดท นจากการขายทร พย ส นรอการขาย ท งน ข อม ลทร พย ส น รอการขาย และส ดส วนทร พย ส นรอการขายต างๆ ม ด งน สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธค ธ.ค. 49 ทร พย ส นรอการขายของธนาคารและบร ษ ทย อย 17,343 18,727 ร อยละของส นทร พย รวม ค าเผ อการด อยค าของทร พย ส นรอการขายของธนาคารและบร ษ ทย อย 1,978 2,232 ร อยละของทร พย ส นรอการขาย ทร พย ส นรอการขายของธนาคาร 12,720 13,435 ร อยละของส นทร พย รวมของธนาคาร ค าเผ อการด อยค าของทร พย ส นรอการขายของธนาคาร 1,467 1,796 ร อยละของทร พย ส นรอการขาย (หน วย : ล านบาท) บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 บบส.เพทาย ม ส นทร พย ด อยค ณภาพท ได ร บการแก ไข และ/หร อปร บโครงสร างหน สะสมจำนวน 70,262 ล านบาท ค ดเป นร อยละ ของยอดเง นต นคงค างของส นทร พย ด อยค ณภาพต งต น โดยคาดว าจะได ร บชำระหน ประมาณ ร อยละ ของเง นต นคงค างของหน ท ได ร บการแก ไขแล ว สำหร บรายละเอ ยดความค บหน าในการแก ไขหน เปร ยบเท ยบ 4 ไตรมาสย อนหล ง ม ด งน การแก ไขหน ส นของ บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด (หน วย : ล านบาท) ไตรมาสส นส ดว นท 31 ธ.ค ก.ย ม.ย ม.ค ธ.ค. 49 บร ษ ท บร หารส นทร พย เพทาย จำก ด ส นทร พย ด อยค ณภาพท ได ร บการแก ไขแล วสะสม 70,262 66,759 65,702 59,774 55,794 ร อยละของส นทร พย ด อยค ณภาพต งต น บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย ธนาคารได โอนล กหน ท ม สถานะเป นล กหน ด อยค ณภาพ ซ งม ล กษณะตามข อกำหนดและเง อนไขท ระบ ในพระราชกำหนด บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย พ.ศ และส ญญาโอนส นทร พย ให บรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย (บสท.) ตามท ได ร บแจ งจาก บสท. ในการชำระราคาโอน บสท. จะชำระด วยต วส ญญาใช เง นระยะ เวลา 10 ป ประเภทเปล ยนม อไม ได อาว ลโดยกองท นเพ อการ ฟ นฟ และพ ฒนาระบบสถาบ นการเง น ซ ง บสท. ม ส ทธ ไถ ถอน ก อนกำหนดได ต วส ญญาใช เง นด งกล าว จะม ดอกเบ ยเท าก บ อ ตราดอกเบ ยเง นฝากท กประเภทเฉล ยของธนาคารพาณ ชย ไทย 58 รายงานประจำป 2550 ขนาดใหญ 5 แห ง คำนวณท กไตรมาส บสท. จะชำระดอกเบ ย ท กส นป โดยออกต วส ญญาใช เง นชน ดเปล ยนม อไม ได อาว ลโดย กองท นเพ อการฟ นฟ ฯ อาย 1 ป บสท. สงวนส ทธ ในการต ออาย ได ตามท เห นสมควร ภายหล งการโอนหน ให บสท. ธนาคารย งคงม ความเส ยง ท จะต องร วมร บผลขาดท นในกรณ ท บสท. ม ผลขาดท น ท งน ตามเง อนไขของพระราชกำหนดบรรษ ทบร หารส นทร พย ไทย พ.ศ และส ญญาโอนทร พย กำหนดให บสท. และธนาคาร แบ งป นผลกำไรหร อร วมร บผลขาดท นเม อครบส นป ท 5 และส นป ท 10 น บแต ว นท 1 กรกฎาคม 2544

8 สำหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารไม ม การโอน ล กหน ด อยค ณภาพตามคำส งของ บสท. ซ งม ลหน ตามบ ญช ก อน ห กค าเผ อหน สงส ยจะส ญของล กหน ท โอนรวมท งส น จนถ งว นท 31 ธ นวาคม 2550 ม จำนวน 14,557 ล านบาท และม ราคาโอน รวมท งส นจนถ งว นท 31 ธ นวาคม 2550 จำนวน 10,123 ล านบาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารได ร บต วส ญญา ใช เง นจาก บสท. แล ว จำนวน 10,123 ล านบาท ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 ธนาคารได ร บแจ งข อม ล เบ องต นจาก บสท. ว า ธนาคารม ผลขาดท นจากการบร หาร ส นทร พย ด อยค ณภาพจำนวน 29 ล านบาท การบร หารความเส ยงด านตลาด ความเส ยงด านตลาด ค อ ความเส ยงของธนาคารท เก ดข น จากการเปล ยนแปลงของอ ตราดอกเบ ย อ ตราแลกเปล ยน ราคาตราสารท น และราคาส นค าโภคภ ณฑ ซ งจะม ผลทำให เก ด ความผ นผวนต อรายได ของธนาคาร หร อม ลค าของส นทร พย และหน ส นทางการเง นของธนาคารและบร ษ ทในเคร อธนาคาร ท งในป จจ บ นและอนาคต แนวทางการบร หารความเส ยงด านตลาด ธนาคารย ดหล กสำค ญท จะบร หารความเส ยงด านตลาดให ม ประส ทธ ภาพและเหมาะสมก บสถานการณ ภายใต การจ ดการ โครงสร างส นทร พย และหน ส นท เหมาะสม และการควบค มระด บ ความเส ยงด านตลาดให อย ในระด บยอมร บได นอกจากน ย งม ว ตถ ประสงค เพ อให การบร หารความเส ยงด านตลาดสอดคล อง ตามข อกำหนดของธนาคารแห งประเทศไทย และกฎหมาย ท เก ยวข อง โดยดำรงนโยบายท จะต องม โครงสร างในการบร หาร ความเส ยงด านตลาดท ม ความโปร งใส ตามหล กการของการ แยกแยะหน าท ก นอย างช ดเจน และหน วยงานท ทำหน าท ในการ ควบค มความเส ยงจะต องม ความเป นอ สระ ท งน การกำหนด นโยบายการบร หารความเส ยงด านตลาด อย ภายใต การด แล ของคณะกรรมการบร หารความเส ยงองค การ กระบวนการและเคร องม อในการบร หารความเส ยงด านตลาด ธนาคารแบ งธ รก จท เก ยวข องก บความเส ยงด านตลาด ออกเป นสองส วนหล ก ค อ การบร หารส นทร พย และหน ส น และ ธ รกรรมในบ ญช เพ อค า โดยม รายละเอ ยดในแต ละส วนด งต อไปน น น จ ดอย ภายใต การด แลของคณะอน กรรมการบร หารส นทร พย และหน ส น โดยม เป าหมายเพ อให ธนาคารได ร บผลตอบแทน ส งส ด ภายใต ระด บความเส ยงท ได ร บการอน ม ต จากคณะกรรมการ บร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการธนาคาร ตามลำด บ ธนาคารได ประเม นความเส ยงจากการเปล ยนแปลงอ ตรา ดอกเบ ย โดยว เคราะห ระยะเวลาการเปล ยนแปลงอ ตราดอกเบ ย ของส นทร พย และหน ส น ซ งความแตกต างของระยะเวลาด งกล าว ของส นทร พย และหน ส น จะแสดงถ งระด บความเส ยงว ามากหร อ น อยเพ ยงใด นอกจากน ธนาคารย งได ประเม นผลกระทบของการ เปล ยนแปลงอ ตราดอกเบ ยประเภทต างๆ ได แก อ ตราดอกเบ ย เง นฝาก อ ตราดอกเบ ยเง นให ก ย ม และอ ตราดอกเบ ยใน ตลาดเง นตลาดท น ท จะม ต อผลรายได จากดอกเบ ยของธนาคารใน 12 เด อนข างหน า ฐานะของส นทร พย และหน ส น และรายการ นอกงบด ลทางการเง นของธนาคาร รวมท ง ได บร หารผลกระทบ ด งกล าว โดยจ ดการโครงสร างและส ดส วนของส นทร พย และ หน ส นท อ งก บอ ตราดอกเบ ยประเภทต างๆ ให ม ความเหมาะสม นอกเหน อจากน นแล ว ธนาคารได ใช เคร องม อการว ด ความเส ยงในร ปแบบของ Value-at-Risk (VaR) ซ งเป นเคร องม อ ทางสถ ต ท ทำให สามารถประเม นความเส ยงในร ปแบบของ ค าความน าจะเป น โดยใช ร ปแบบและความส มพ นธ ทางสถ ต ใน อด ตของต วแปรต างๆ ท เก ยวข อง ทำให ธนาคารสามารถ ประเม นความเส ยหายส งส ดท อาจจะเก ดข นได ภายใต ระด บ ความเช อม นท กำหนด รวมท งประเม นความเส ยงด านอ ตรา ดอกเบ ยภายใต ภาวะว กฤต (Stress Testing) เพ อประกอบการ ว ดความเส ยง ซ งไม สามารถประเม นได จากต วว ดความเส ยง Value-at-Risk นอกเหน อจากน น ธนาคารได พ ฒนากระบวนการ บร หารความเส ยงให สอดคล องก บนโยบายการกำก บด แลความเส ยง ด านอ ตราดอกเบ ยในบ ญช เพ อการธนาคารของธนาคารแห ง ประเทศไทย ซ งม ผลบ งค บใช ในป 2549 ส นทร พย และหน ส นทางการเง น ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 และ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 ว เคราะห ตามระยะเวลาท จะม การ เปล ยนอ ตราดอกเบ ยตามส ญญาของส นทร พย และหน ส นทาง การเง นของธนาคารและบร ษ ทย อย ม ด งน ความเส ยงจากการบร หารส นทร พย และหน ส น การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตราดอกเบ ย การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ยท เก ดจากความแตกต างของโครงสร างอ ตราดอกเบ ย และล กษณะของส นทร พย และหน ส น (Mismatches) ของธนาคาร รายงานประจำป

9 งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2550 อ ตรา ดอกเบ ย เปล ยนท นท น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ระง บ การร บร รวม รายได ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,051-18,051 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 4,952 50, ,996-58,408 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 10, ,700 เง นลงท น 18,432 1,633 16,737 31,112 17,763 12,176 1,469 99,322 เง นให ส นเช อ 552,810 85,304 1,087 34,624 27,711 8,945 52, ,505 ดอกเบ ยค างร บ ,263-1,263 ภาระของล กค าจากการร บรอง ,462-1,462 ส นทร พย อ น ,293-5,293 รวมส นทร พย ทางการเง น 576, ,035 17,886 65,736 45,474 50,186 53, ,004 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 392, ,778 33,832 1,839-41, ,822 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 1,677 8, ,802-14,185 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม ,117-11,117 เง นก ย ม - 38, , ,100 ภาระของธนาคารจากการร บรอง ,462-1,462 หน ส นอ น ,107-6,107 รวมหน ส นทางการเง น 394, ,739 35,309 2,483 18,724 63, ,793 ส วนต างรายการในงบด ล 181,825 (212,704) (17,423) 63,253 26,750 (12,983) 53,493 82,211 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป ไม ม ดอกเบ ย 60 รายงานประจำป 2550

10 งบการเง นรวม ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2549 อ ตรา ดอกเบ ย เปล ยนท นท น อยกว า 6 เด อน 6 เด อน ถ ง 1ป (หน วย : ล านบาท) ระง บ การร บร รวม รายได ส นทร พย ทางการเง น เง นสด ,411-18,411 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 3,003 74,267 3, ,368-82,857 หล กทร พย ซ อโดยม ส ญญาขายค น - 22, ,200 เง นลงท น 10,538 17,160 3,686 30,895 23,727 16,577 2, ,624 เง นให ส นเช อ 490,824 89,540 11,558 19,909 4,706 1,365 59, ,206 ดอกเบ ยค างร บ ,813-1,813 ภาระของล กค าจากการร บรอง ส นทร พย อ น ,535-6,535 รวมส นทร พย ทางการเง น 504, ,167 18,463 50,804 28,433 47,594 61, ,171 หน ส นทางการเง น เง นฝาก 345, , ,834 5,452-41, ,260 รายการระหว างธนาคารและตลาดเง น 2,246 11,271 1, ,305-17,689 หน ส นจ ายค นเม อทวงถาม ,757-6,757 เง นก ย ม - 27,615 1,811 1,864 19, ,464 ภาระของธนาคารจากการร บรอง หน ส นอ น ,389-9,389 รวมหน ส นทางการเง น 348, , ,712 8,116 19,174 59, ,084 ส วนต างรายการในงบด ล 156,255 (16,813) (157,249) 42,688 9,259 (12,398) 61,345 83,087 1 ป ถ ง 5 ป มากกว า 5 ป ไม ม ดอกเบ ย รายงานประจำป

11 การบร หารความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของราคาตราสารท น ธนาคารไม ม นโยบายท จะขยายการลงท นในห นท น แต ม การ บร หารเพ อท จะลดขนาดการลงท นในตราสารท นท ไม ม ความส มพ นธ โดยตรงก บธ รก จหล กของธนาคารลง โดยธนาคารจะว เคราะห ข อม ลและประเม นสถานการณ อย างใกล ช ด เพ อให เก ดผลประโยชน ส งส ดต อธนาคาร ความเส ยงจากธ รกรรมในบ ญช เพ อค า (Trading) ธ รกรรมในบ ญช เพ อค า ซ งได ร บการบร หารจ ดการภายใต นโยบายการบร หารฐานะในบ ญช เพ อการค า ครอบคล มถ ง การซ อ/ขายเง นตราต างประเทศ การซ อ/ขายตราสารหน และ การซ อ/ขายตราสารอน พ นธ รวมถ งการทำธ รก จร บประก นการ จำหน ายตราสารหน (Bond Underwriting) โดยสายงานธ รก จ ตลาดท น (Capital Market Business) ทำหน าท เป นผ ร บผ ดชอบ ในการบร หารฐานะความเส ยงจากการเปล ยนแปลงของอ ตรา ดอกเบ ย อ ตราแลกเปล ยน และอน พ นธ ท เก ดจากธ รกรรม ด งกล าว นอกจากน ธ รกรรมในบ ญช เพ อค าย งครอบคล มถ งการ ทำธ รก จร บประก นการจำหน ายตราสารท น (Equity Underwriting) ซ งธ รกรรมประเภทน ม การบร หารฐานะความเส ยงโดยบร ษ ท การเง นในเคร อธนาคารกส กรไทย (K Companies) ท งน ธ รกรรมใน บ ญช เพ อค าท งหมดจะอย ภายใต การกำก บและควบค มอย างใกล ช ด โดยฝ ายบร หารความเส ยงองค การและคณะกรรมการบร หาร ความเส ยงองค การ เพ อให ความเส ยงโดยรวมอย ในขอบเขตท กำหนดไว ซ งรวมถ งการควบค มด แลด วย Value-at-Risk Limits และการว ดผลกระทบของการเปล ยนแปลงของราคาจากป จจ ย ต างๆ เช น Sensitivity Limits เป นต น ขณะเด ยวก น ธนาคารได ใช ระบบการว ดความเส ยงภายใต Back Testing สำหร บธ รกรรมในบ ญช เพ อการค า ภาวะว กฤต (Stress Testing) เม อม ป จจ ยเส ยงต อธ รกรรมในบ ญช เพ อค า โดยระบบด งกล าวจะช วยประเม นความเส ยหายจาก เหต การณ ท ร นแรงเก นความคาดหมาย ต อฐานะการเง นของธนาคาร ท งน ภาวะว กฤต ท ทำการทดสอบจะม ท งภาวะว กฤต ท เคยเก ดข นจร ง (Past Crisis Scenarios) เช น เหต การณ ว กฤต เศรษฐก จของภ ม ภาค อาเซ ยนในป 2540 และเหต การณ ก อการร ายในสหร ฐฯ เม อ ว นท 11 ก นยายน 2544 เป นต น รวมท งภาวะว กฤต เช งสมมต ฐาน (Hypothetical Crisis Scenarios) เช น การเปล ยนแปลงร ปร าง ของเส นอ ตราผลตอบแทน (Yield Curve) ในร ปแบบต างๆ เป นต น นอกจากน ธนาคารย งได ใช กระบวนการ Back Testing เพ อดำเน นการตรวจสอบความถ กต องและความน าเช อถ อ ของเคร องม อการว ดความเส ยงในร ปของแบบจำลอง VaR อย างสม ำเสมอ โดยร ปด านซ าย แสดงให เห นถ ง การเปร ยบเท ยบ ระหว างผลท ได จากแบบจำลอง VaR ก บผลกำไรขาดท น ท เก ดข น ซ งพบว าความแตกต างด งกล าว อย ในระด บท ยอมร บได ขณะท ธนาคารย งได คำน งถ งการกระจายต วของกำไร-ขาดท น ในแต ละว น เพ อประกอบการว เคราะห ความเส ยง ตามร ปด านขวา ท งน ผลท ได ด งกล าว ย นย นว าการใช เคร องม อการว ดความเส ยง ต างๆ ของธนาคาร ทำให ธนาคารสามารถบร หารจ ดการ ความเส ยงจากการทำธ รกรรมเพ อการค าได อย างม ประส ทธ ภาพ ตามมาตรฐานสากล นอกจากน ในป 2550 ธนาคารได วางแผนและอย ระหว าง ดำเน นการในการนำระบบบร หารงานธ รก จตลาดท น (Capital Market Business System) มาใช ท งน เพ อให การบ นท กธ รกรรม และการบร หารจ ดการความเส ยงม ประส ทธ ภาพมากย งข น การกระจายต วของกำไร-ขาดท นท เก ยวข อง ก บความเส ยงด านการตลาด VaR 1 Jan Jan Jan 07 7 Fab Fab 07 5 Mar Mar Mar Apr Apr 07 7 May May May June June 07 9 Jul Jan 07 2 Aug Aug Aug Sep Sep 07 4 Oct Oct Oct Nov Nov 07 6 Dec Dec 07 ความเส ยง ขาดท น กำไร 62 รายงานประจำป 2550

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม

รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม รายงานของคณะกรรมการบรรษ ทภ บาลและความร บผ ดชอบต อส งคม ตลอดระยะเวลา 3 ป (2549 2551) ท ธนาคารได ดำเน นการรณรงค เร องบรรษ ทภ บาลจนกลายเป น ว ฒนธรรมขององค กร น บว าประสบความสำเร จเป นอย างย ง ท งทางด านการตอบร

More information

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award

เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ พ.ศ. 2558 Public Sector Management Quality Award พ มพ คร งแรก ก นยายน 2557 จำนวนพ มพ 1,000 เล ม ISBN สงวนล ขส ทธ สำน กงาน ก.พ.ร. จ ดทำโดย สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ (สำน กงาน ก.พ.ร.) ถนนพ ษณ โลก เขตด ส ต กร งเทพฯ 10300 โทรศ พท 0-2356-9999 โทรสาร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการธนาคารไทยพาณ ชย จำก ด (มหาชน) ได ตระหน กถ ง ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด ท จะทำให ธนาคารเต บโต ได อย างย งย น รวมท งจะเสร มสร างความเช อม นแก ผ

More information

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด

สารบ ญ บทท วไป ส วนท 1 การกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. ส วนท 2 น ยามและความหมาย ความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด 2 3 สารบ ญ ส วนท 1 ส วนท 2 ประกาศบร ษ ท ปตท. จำก ด (มหาชน) นโยบายการกำก บด แลก จการท ด ของ ปตท. บทท วไป ว ส ยท ศน ของ ปตท. พ นธก จของ ปตท. ค าน ยมองค กรของ ปตท. หล กปฏ บ ต เก ยวก บค ม อการกำก บด แลก จการท

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ

1. นโยบายการกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ การกำก บด แลก จการ 1. นโยบายการกำก บด แลก จการ คณะกรรมการบร ษ ท กร งเทพประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความสำค ญของการกำก บด แลก จการท ด โดยย ดหล ก ความโปร งใส ถ กต อง และเป นธรรม

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

การกำก บด แลก จการท ด

การกำก บด แลก จการท ด 164 การกำก บด แลก จการท ด บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) เก ดจากการควบบร ษ ทระหว าง บร ษ ท ปตท. เคม คอล จำก ด (มหาชน) (PTTCH) และ บร ษ ท ปตท. อะโรเมต กส และการกล น จำก ด (มหาชน) (PTTAR) เม อว

More information

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT

ค ม อการกำก บด แลก จการท ด และจรรยาบรรณธ รก จ CORPORATE GOVERNANCE & BUSINESS CODE OF CONDUCT หน วยงานกำก บองค กรและเลขาน การบร ษ ท corporategovernance@pttgcgroup.com พ มพ คร งท 1/2555 บร ษ ท พ ท ท โกลบอล เคม คอล จำก ด (มหาชน) PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED 04 ว ส ยท ศน พ นธก จ ค าน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ.

ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. ประกาศการไฟฟาสวนภ ม ภาค เร อง ค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร ยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเน นธ รก จ ของการไฟฟาสวนภ ม ภาค พ.ศ. 2557 การไฟฟ าส วนภ ม ภาคได จ ดทำค ม อการกำก บด แลก จการท ด มาตรฐานทางจร

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π)

ß πª ªï. Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557. À Á Õ ( À π) ß πª ªï 2556 Èπ ÿ «π Ë 31 π 2557 À Á Õ ( À π) สารบ ญ สารจากประธานกรรมการและกรรมการผ จ ดการ 02 รายงานความร บผ ดชอบของคณะกรรมการต อรายงานทางการเง น 03 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 04 ข อม ลท วไป 05 ข อม ลสำค

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551

รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 รายงานการกำก บด แลก จการป 2551 67 คณะกรรมการบร ษ ท (คณะกรรมการ) ม ความต งใจท จะดำเน นธ รก จภายใต หล กเกณฑ การกำก บด แลก จการท ด ของตลาดหล กทร พย แห งประเทศ ไทย (ตลท.) และระเบ ยบปฏ บ ต ของคณะกรรมการกำก

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557

รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) กองท นเป ดเค โกรทห นระยะยาวป นผล (KGLTF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 1 ก นยายน 2556 ถ งว นท 31 ส งหาคม 2557 รายงานประจำป ณ 31 ส งหาคม 2557 ประเภทโครงการ

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552

ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. ประจำป พ.ศ. 2552 2552 ส วนท 3: ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. เก ง ด ม ส วนร วม ตอบสนองท นต อการเปล ยนแปลง 3 ผลการดำเน นงานของสำน กงาน ก.พ.ร. 1. ว ส ยท ศน สำน กงาน ก.พ.ร. เป นส วนราชการในสำน ก นายกร ฐมนตร ข นตรงต อนายกร

More information

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ

แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ สารบ ญ ค าน ยมของเชฟรอน...1 สารจากค ณจอห น ว ตส น...2 แนวทางการดำเน นธ รก จและหล กจรรยาบรรณ...3 บทบาทและความร บผ ดชอบ...4 อำนาจและหน าท...4 แนวทางปฎ บ ต...4 การปฏ

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม

รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม รายงานประจำป กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม กองท นเป ดบ วหลวงธนคม เป นกองท นซ งบร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท นรวม บ วหลวง จำก ด ได ร บอน ญาต จากสำน กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให จ ดต งข น เพ อระดมเง

More information

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2556 ธนาคารกส กรไทย

รายงานการพ ฒนาเพ อความย งย น 2556 ธนาคารกส กรไทย ธนาคารกส กรไทย ภารก จ ธนาคารกส กรไทย ม งม นในการเป นกล มธ รก จทางการเง นท แข งแกร ง สามารถตอบสนองความต องการของล กค าด วยบร การ ด านการเง นท หลากหลาย ครบถ วน ในค ณภาพมาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช เทคโนโลย

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙

ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ ย ทธศาสตร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร คำนำ กองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กรในป จจ

More information