แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

2 แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ ในหมวดท 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให ส วนราชการต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการล วงหน า ซ งการบร หารความเส ยงเป นเคร องม อทางกลย ทธ ท สาค ญตามหล กการกาก บด แล ก จการท ด โดยจะช วยให การบร หารงานและการต ดส นใจด านต างๆ เช น การวางแผน การกาหนดกลย ทธ การ ต ดตามควบค ม และการว ดผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช ทร พยากรต างๆ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพมากข น ลดการส ญเส ยและโอกาสท ทาให เก ดความเส ยหายแก องค กร ภายใต สภาวะการ ดาเน นงานของท กๆองค กรล วนม ความเส ยงซ งค อความไม แน นอนท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงาน หร อ เป าหมายขององค กร หร อหน วยงาน ด งน นจ งจาเป นต องม การจ ดการความเส ยงเหล าน นอย างเป นระบบโดย การระบ ความเส ยงว าม ป จจ ยใดบ างท กระทบต อการดาเน นงานหร อเป าหมายขององค กร ว เคราะห ความเส ยง จากโอกาสและผลกระทบท เก ดข น จ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยเส ยง เพ อกาหนดแนวทางในการบร หาร จ ดการความเส ยงน นๆ โดยค าน งถ งความค มค าในการจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให กรรมการบร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ของโครงการจ ดต งฯ เข าใจหล กการ และ กระบวนการบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 2. เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ทราบข นตอน และกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยง 3. เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกระบวนการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบและต อเน อง 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 5. เพ อลดโอกาส และผลกระทบของความเส ยงท จะเก ดข นก บโครงการจ ดต งฯ และคณะ เป าหมาย 1. กรรมการบร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ม ความร ความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง เพ อ นาไปใช ดาเน นงานตามย ทธศาสตร ของคณะ และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว 2. กรรมการบร หาร และบ คลากรสามารถระบ ความเส ยง ว เคราะห ความเส ยง ประเม นความเส ยง และ จ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได 3. สามารถนาแผนบร หารความเส ยงไปใช ในการบร หารงานหร อดาเน นการในงานท ร บผ ดชอบ

3 ข อม ลพ นฐานของหน วยงาน พ.ศ โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาแต เด มเป นสาขาจ ลช วว ทยาซ งอย ภายใต การ บร หารงานของสายว ทยาศาสตร คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยได เร มดาเน นงานในด านการเร ยนการ สอนในระด บปร ญญาตร ในรายว ชาพ นฐานบ งค บ ภาคบรรยายและปฏ บ ต การให แก น ส ตคณะต าง ๆ ในว ทยา เขตกาแพงแสน อาท เช น คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คณะเกษตรกาแพงแสน และคณะศ กษาศาสตร และพ ฒนศาสตร ต อมาได เป ดสอนว ชาเฉพาะเล อกจานวนหลายว ชาให ก บน ส ตหล กส ตร วท.บ. (ว ทยาศาสตร ท วไป) และ วท.บ. (ว ทยาศาสตร ช วภาพ) ของคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยในแต ละภาคการศ กษาม น ส ตให ความสนใจลงทะเบ ยนเร ยนว ชาเล อกทางด านจ ลช วว ทยาเป นจานวนมาก ทางสาขาจ ลช วว ทยาเล งเห น ถ งความจาเป นในการสร างบ ณฑ ตท ม ความร และความเช ยวชาญในศาสตร เฉพาะ ซ งกาล งเป นท ต องการของ ตลาดแรงงานและการว จ ยในระด บท ส งข น พ.ศ สาขาจ ลช วว ทยาขออน ม ต ปร บโครงสร างจากสาขาเป นสายว ชาจ ลช วว ทยา และได ร บ ความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารและจ ดการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คร งท 18/2551 เม อ ว นท 10 พฤศจ กายน 2551 ป จจ บ นสายว ชาจ ลช วว ทยาดาเน นการบร หารในร ปแบบของโครงการจ ดต งสาย ว ชาจ ลช วว ทยา โดยได ดาเน นการจ ดการด านงบประมาณ บ คลากรและการเร ยนการสอนในล กษณะท ข นตรง ต อคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร พ.ศ สายว ชาจ ลช วว ทยาได ดาเน นการขอเป ดหล กส ตร วท.บ. (จ ลช วว ทยา) โดยใช หล กส ตรของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน เพ อเป ดร บน ส ตภาคปกต ภายใต สายว ชา จ ลช วว ทยา คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ต งแต ป การศ กษา 2552 เป นต นไป จานวนป ละ 30 คน โดยได ร บความเห นชอบจากท ประช มคณบด คร งท 5/2552 เม อว นท 4 พฤษภาคม 2552 และได ร บอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท 5/2552 เม อว นท 25 พฤษภาคม 2552 พร อมก นน ทาง สายว ชาจ ลช วว ทยาได ขออน ม ต ใช หล กส ตร วท.ม. (จ ลช วว ทยา) เพ อเป ดร บน ส ตภาคปกต เช นเด ยวก น ต งแต ป การศ กษา 2553 เป นต นไป โดยม จานวนป ละ 15 คน ท งน ได ร บความเห นชอบจากคณะว ทยาศาสตร บางเขน เป นท เร ยบร อยแล วและได บรรจ เข าในแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระยะท 10 (พ.ศ ) ของคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร เป นท เร ยบร อยแล วเช นก น

4 โครงสร างการบร หารจ ดการ โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา (ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน) รองประธาน คณะกรรมการดาเน นงาน เลขาน การโครงการ ผ ประสานงาน สาขาจ ช วว ทยา ผ ประสานงาน สาขาจ ลช วว ทยาประย กต ปณ ธาน สร างและพ ฒนาองค ความร ทางด านจ ลช วว ทยาให โดดเด น เน นการพ ฒนาน ส ตให เข มแข งท ง ความสามารถเช งว ชาช พและค ณธรรม (ของเด ม) ผล ตบ ณฑ ตท ม ความเข มแข งทางว ชาการและท กษะทางว ชาช พด านจ ลช วว ทยา พร อมด วย ค ณธรรม จร ยธรรมและความส ข (ปณ ธานใหม ปร บปร งเม อ 6 ต ลาคม 2552) ภารก จ 1. พ ฒนาระบบการศ กษาและการว จ ยระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาด านจ ลช วว ทยาให ม ความโดดเด น 2. สร างและพ ฒนาน ส ตให ม ความร และความสามารถเช งล กและเช งประย กต ในงานว ชาช พ ร เหต ร ผล ม ค ณธรรมและจ ตสาน กเพ อส งคมตามพ นฐานว ฒนธรรมไทย 3. พ ฒนาการบร หารงานเช งร กเพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร เพ อให เก ดความคล องต วและ สร างความได เปร ยบในงานว ชาการและงานว จ ย 4. เสร มสร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย รวมท งม การต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต และ นานาชาต 5. ให บร การทางว ชาการแก ส งคมท งในเช งว ชาการและการประกอบอาช พเฉพาะ

5 ว ตถ ประสงค ของโครงการจ ดต งฯ 1. เพ อขยายงานด านการเร ยนการสอน งานด านว ชาการ และงานว จ ย 2. เพ อให เก ดความคล องต วและม ประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านบร หารจ ดการ 3. เพ อสามารถดาเน นงานส งเสร มพ ฒนาน ส ตให ม ความพร อมในการศ กษา การฝ กงานและ สว สด การต าง ๆ ได อย างเต มท และใกล ช ด 4. เพ อสร างเคร อข ายงานด านจ ลช วว ทยาท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร

6 บทท 3 แนวทางการบร หารความเส ยง แนวทางบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาเป นหน วยงานหน งภายใต คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งได ย ดถ อแนวทางการด าเน นงานเช นเด ยวก บระด บมหาว ทยาล ย ได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษา ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยซ งม แนวทางการดาเน นการบร หารความเส ยงด งน เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะทางานบร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารของโครงการจ ดต งฯ ร วม เป นกรรมการ 2. ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย าน อย 1 ด าน จากต วอย าง ต อไปน - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของคณะ - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของกระบวนการบร หารหล กส ตร การ บร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - อ นๆ ตามบร บทของหน วยงาน 3. ม การประเม นโอกาส และผลกระทบของความเส ยงและจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ใน ข อ 2 4. ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส ง และดาเน นการตามแผน 5. ม การต ดตาม และประเม นผลการดาเน นงานตามแผนและรายงานต อกรรมการประจาหน วยงาน เพ อ พ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง 6. ม การนาผลการประเม น และข อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไปใช ในการปร บแผน หร อ ว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป เกณฑ การประเม น คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 1 ข อ ม การดาเน นการ 2 ข อ ม การดาเน นการ 3 หร อ ข อ ม การดาเน นการ 5 ข อ ม การดาเน นการ 6ข อ

7 โครงสร างการบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา กาหนดการบร หารความเส ยงโดยม การแต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยงและควบค มภายในหน วยงาน ตามคาส งเลขท 61/2556 ลงว นท 17 มกราคม 2556 และเพ อให การดาเน นการด านบร หารความเส ยงและควบค มภายในโครงการจ ดต งฯเป นไปตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ แต ต งให ผ ดารงตาแหน ง ต อไปน เป นคณะกรรมการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน 1. ประธานโครงการจ ดต งสายว ชาฯ ประธาน 2. รองประธานโครงการจ ดต งสายว ชาฯ รองประธาน 3. ผ ประสานงานสาขาจ ลช วว ทยา กรรมการ 4. ผ ประสานงานสาขาจ ลช วว ทยาประย กต กรรมการ 5. ประธานกรรมการบร หารหล กส ตร วท.บ. จ ลช วว ทยา กรรมการ 6. ประธานกรรมการบร หารหล กส ตร วท.ม. จ ลช วว ทยา กรรมการ 7. เลขาน การโครงการจ ดต งสายว ชาฯ เลขาน การ 8. ผ ช วยเลขาน การโครงการจ ดต งสายว ชาฯ ผ ช วยเลขาน การ อานาจหน าท ร บผ ดชอบ 1. จ ดทาแผนบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 2. ดาเน นการบร หารความเส ยง 3. ต ดตามการดาเน นงานและประเม นผลการดาเน นการตามแผน 4. ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพเร องระบบบร หารความเส ยง การจ ดการความเส ยง การจ ดการความเส ยงเป นการพ จารณาเล อกว ธ การจ ดการก บเหต การณ ความเส ยงท จะเก ดข นโดย ผ บร หารของหน วยงาน (พ จารณาจ ดการความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส งเป นอ นด บแรก) ท งน ในการ พ จารณาเล อกว ธ การจ ดการความเส ยง หน วยงานต องคาน งถ งส งต อไปน 1. ศ กษาความเป นไปได และค าใช จ ายของแต ละทางเล อก 2. ว เคราะห ถ งผลได ผลเส ยของแต ละทางเล อก 2.1 ผลได ค อ ผลล พธ ท เก ดข นเม อนามาตรการน นมาใช ลดความเส ยง อาจเก ดข นในท นท หร อใน ระยะยาว

8 2.2 ผลเส ย ได แก ต นท น เวลา หร อความสะดวกท เส ยไป รวมไปถ งความเส ยงท อาจเก ดข นได ใน อนาคตซ งว ธ การก บความเส ยงโดยท วไปม ด งน

9 ว ธ บร หาร/จ ดการความเส ยงตามแนวค ด 4T บทท 4 กระบวนการบร หารความเส ยง ทางเล อกหร อกลย ทธ ในการจ ดการความเส ยงแบ งได เป น 4 แนวทางหล ก ค อ 1. การยอมร บ (Take, Accept) หมายถ ง การท ความเส ยงน นสามารถยอมร บได ภายใต การควบค มท ม อย ในป จจ บ นซ งไม ต องดาเน นการใดๆ เช น กรณ ท ม ความเส ยงระด บไม ร นแรง และไม ค มค าท จะดาเน นการ ใดๆ ให ขออน ม ต หล กการร บความเส ยงไว และไม ดาเน นการใดๆ 2. การควบค ม (Treat) ค อ ความเส ยงท ยอมร บได แต ต องม การแก ไขเก ยวก บการควบค มท ม อย ใน ป จจ บ นเพ อให ม การควบค มท เพ ยงพอและเหมาะสม เช น การปร บปร งกระบวนการดาเน นงาน การจ ดอบรม เพ มท กษะในการทางานให ก บพน กงาน และการจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานเป นต น 3. การยกเล ก (Terminate) หร อหล กเล ยง (Avoid) ค อ ความเส ยงท ไม สามารถยอมร บได และต อง จ ดการให ความเส ยงน นไปอย นอกเง อนไขการดาเน นงาน โดยม ว ธ การจ ดการความเส ยงในกล มน เช น การหย ด ดาเน นงาน หร อก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยงน น การเปล ยนแปลงว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน การลด ขนาดของงานท จะดาเน นการหร อก จกรรมลง เป นต น 4. การโอนความเส ยง (Transfer) หร อ แบ ง (Share) ค อ ความเส ยงท สามารถโอนไปให ผ อ นได เช น การจ างบ คคลภายนอก หร อการจ างบร ษ ทภายนอกมาจ ดการในงานบางอย างแทน เช น งานร กษาความ ปลอดภ ย

10 การกาหนดก จกรรมควบค ม: กาหนดแผนการควบค ม นโยบาย แนวทาง หร อข นตอนปฏ บ ต ต างๆ ท กาหนดข นเป นก จกรรมการควบค มเพ อลดความเส ยง และท าให การดาเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค ต องคาน งถ งส งต างๆ ต อไปน 1. ภายใต แนวทางต างๆท เล อกน นจะประกอบไปด วยก จกรรมต างๆท ก าหนดข นเพ อตอบสนองต อ ความเส ยง 2. ก จกรรมควบค มในน นต องประกอบด วยความค ดร เร มใหม ๆ หร อก จกรรมท ช วยลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงท จะเก ดข นหร อลดความเส ยหายเม อเหต การณ น นได เก ดข น การกาหนด ก จกรรมควบค มจ งม ความครอบคล มการดาเน นงานในท กด านของหน วยงาน 3. กาหนดต วผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม ระยะเวลาในการปฏ บ ต และควรว เคราะห ต นท นและ ผลประโยชน ของก จกรรม ซ งประกอบด วยค าใช จ ายสาหร บก จกรรม และระด บความเส ยงท คงเหล อ จากการปฏ บ ต ก จกรรมด วย การต ดตามและประเม นผลการจ ดการความเส ยง นโยบายการต ดตามและประเม นผลการจ ดการความเส ยง เพ อให ม นใจว าการบร หารความเส ยงและ การควบค มภายในเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงได ท นกาล โดยกาหนดให ม การต ดตามผลเป นรายคร งท ก 6 เด อน และประเม นผลท กส นป งบประมาณ ท งน การต ดตามผลในระหว าง การปฏ บ ต งาน หน วยงานดาเน นการโดยให เป นการต ดตามท รวมอย ในแผนการดาเน นงานประจาป ของ หน วยงาน และเม อการต ดตามผลพบส งท อาจก อให เก ดความผ ดพลาด หร อพบโอกาสในการพ ฒนาให ด ข นเพ อ การบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรจะต องม การรายงานความบกพร องให ผ บร หารของหน วยงานทราบ

11 การจ ดทารายงาน ตามมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คร งท /2555 เม อว นท เห นชอบให คณะกรรมการบร หารความเส ยง รายงานผลการบร หารความเส ยงระด บคณะต อท ประช มคณะกรรมการ ประจาคณะ 6 เด อน ต อคร ง ข นตอนกระบวนการ

12 บทท 5 แผนบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ประจาป งบประมาณ 2555

13 แบบประเม นความเส ยง หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา.. ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 6 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ศ กษา สารวจ 1.1 เพ อให ทราบ 1.1 ไม ทราบความต องการของนายจ างหร อ ขาดการประเม นความพ งพอใจของนายจ าง 1 3 ปานกลาง 34 ความต องการของ ความต องการของนายจ าง ผ ใช บ ณฑ ต หร อผ ใช บ ณฑ ต ตลาดแรงงาน หร อผ ใช บ ณฑ ต ในประเทศ และ ว เคราะห จ ดอ อน 1.2 เพ อให ทราบถ ง 1.2 ไม ทราบจ ดแข งและจ ดอ อนของ การบร หารหล กส ตรไม ม ประส ทธ ภาพ 1 3 ปานกลาง 35 จ ดแข งของหล กส ตร จ ดอ อนจ ดแข งของ หล กส ตรเด มท ม อย ขาดการม ส วนร วมของผ ท เก ยวข อง หล กส ตรเด มท ม อย 1

14 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. เตร ยมทร พยากร 2.1 เพ อให ม ความพร อม 2.1 ไม ม ความพร อมทางด านทร พยากรของหน วยงาน2.1.1 การเก บรวบรวมข อม ลทร พยากรในด านบ คคล 4 4 ส งมาก 8 เพ อดาเน นงาน ทางด านทร พยากรของ ด านคร ภ ณฑ และสถานท ของหน วยงานไม ครบถ วน หน วยงาน ถ กต อง ไม ม ข อม ลป อนกล บเก ยวก บความพร อมของ 4 1 ปานกลาง 21 ทร พยากรด านต างๆ จากบ ณฑ ต ขาดความเข าใจในการจ ดการเร ยนการสอน 1 3 ปานกลาง 19 ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญจ งม ผลต อการจ ดก จกรรม ในหล กส ตร ขาดการว เคราะห /การว จ ยเพ อนาผลไปใช 3 3 ส ง 14 ปร บปร งการจ ดการเร ยนการสอนให เหมาะสม สาขาว ชาขาดความพร อมในการเป ด 4 5 ส งมาก 4 รายว ชาใหม เช น ขาดผ สอน ไม ม ห องปฏ บ ต การ เป นต น ขาดการเตร ยมความพร อมห องเร ยน อ ปกรณ 1 3 ปานกลาง 20 เคร องม อโสตท ศนศ กษา 2.2 เพ อให ทราบถ งป ญหา 2.2 ไม ทราบป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ในด าน2.2.1 ขาดแนวทางในการจ ดหาทร พยากรและ 1 5 ส ง 16 และอ ปสรรคต างๆ ในด าน ทร พยากรของหน วยงาน การบร หารจ ดการของหน วยงาน ทร พยากรของหน วยงาน ขาดแผนความต องการใช ทร พยากร 1 3 ปานกลาง 22 2

15 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.3 เพ อให ทราบถ ง 2.3 ไม ทราบถ งแนวทางในการป องก น ขาดแผนความต องการใช ทร พยากร 1 3 ปานกลาง 23 แนวทางในการป องก นหร อ หร อแก ป ญหาท อาจจะเก ดข นก บการบร หาร ในระยะกลางและระยะยาวของหน วยงาน แก ป ญหาท อาจเก ดข นก บ ทร พยากรต าง ๆ ขาดผ ร บผ ดชอบต ดตามประเม นผล 1 3 ปานกลาง 24 การบร หารทร พยากรต าง ๆ การบร หารจ ดการทร พยากรของหน วยงาน 2.4 เพ อให ได ทร พยากร 2.4 ได ทร พยากรท ม ค ณภาพไม เพ ยงพอ บ คลากรสายสน บสน นม จานวนจาก ด 5 5 ส งมาก 2 ท ม ค ณภาพเพ ยงพอและ ไม เหมาะสมและไม ค มค าก บการดาเน นงาน ขาดการบร หารจ ดการการใช ทร พยากร 4 4 ส งมาก 7 เหมาะสมและค มค า ร วมก นภายในมหาว ทยาล ยให เก ดประโยชน ส งส ด ก บการดาเน นงาน ขาดการบาร งร กษาและการทดแทน 4 5 ส งมาก 5 เป าหมายอย างครบถ วน ราคาว สด คร ภ ณฑ เปล ยนแปลง 2 3 ปานกลาง 25 รวดเร วและท วถ ง ไม เป นไปตามงบประมาณ หล กส ตรต างๆ 3. ประชาส มพ นธ 3.1 เพ อให ข อม ลข าวสาร 3.1 ข อม ลข าวสารหล กส ตรต างๆ งบประมาณในการประชาส มพ นธ ม จาก ด 5 2 ส ง 15 หล กส ตร หล กส ตรต างๆของ ของหน วยงาน ไม ไปส กล มเป าหมาย ขาดเคร องม อ อ ปกรณ และบ คคลากร 1 1 น อย 40 และการร บน ส ต หน วยงานไปส กล ม อย างครบถ วน รวดเร ว และท วถ ง ท ม ค ณภาพ เป าหมายอย างครบถ วน ขาดแผนประชาส มพ นธ /แผนการตลาด 2 2 ปานกลาง 26 รวดเร ว และท วถ ง ท ม ค ณภาพ 3

16 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ขาดการประชาส มพ นธ เผยแพร 2 2 ปานกลาง 36 ข าวสารเช งร กของหล กส ตรต างๆ ไปส กล มเป าหมาย ท งภายในและภายนอกอย างต อเน อง สถานศ กษากล มเป าหมายไม ให ความสนใจ 3 3 ส ง เพ อให ได น ส ต 3.2 น ส ตท ได ไม ม ค ณภาพเท าท ควรและ น ส ตท มาสม ครเร ยนม พ นฐานความร ในระด บ 3 4 ส ง 13 ท ม ค ณภาพและจานวน จานวนน ส ตท ได ย งไม เหมาะสม ม.ปลาย ย งไม ด พอ ท เหมาะสม ม การแข งข นระหว างสถาบ น 5 3 ส งมาก 12 อ ดมศ กษาในพ นท และจ งหว ดใกล เค ยงหลายแห ง 4.การจ ดการเร ยน 4.1 เพ อให ได บ ณฑ ตท 4.1 บ ณฑ ตท ได ย งไม ม ค ณภาพตามมาตรฐาน อาจารย ม ภาระงานมาก สอนหลายว ชา 1 2 น อย 37 การสอน ม ค ณภาพตามมาตรฐาน และไม ม ค ณธรรมและจร ยธรรมและจานวน ในหล กส ตรเด ยวก น และม ค ณธรรม ม จร ยธรรม ไม ครบตามเป าหมาย อาจารย ขาดท กษะเก ยวก บเทคน ค 1 3 ปานกลาง 31 การสอนและการถ ายทอดความร อาจารย ขาดประสบการณ ในการสอน 1 3 ปานกลาง 32 และการประเม นผล น ส ตไม สนใจ ไม ม ส วนร วม ม ท ศนคต ท ไม ด 2 3 ปานกลาง 33 และไม ทราบเป าประสงค ของหล กส ตร 4

17 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) น ส ตขาดเร ยน เข าเร ยนไม ครบตามเกณฑ 1 4 ส ง 17 ท มหาว ทยาล ยกาหนด น ส ตขาดความกระต อร อร น ความสนใจ 4 4 ส งมาก 9 ในการพ ฒนาท กษะในการเร ยนร ด วยตนเองและ การนาความร ไปประย กต ใช น ส ตไม ร บทราบแผนการเร ยนการสอนและ 1 1 น อย 38 ว ตถ ประสงค การเร ยน 5. การจ ดการด าน 5.1 เพ อให ม การจ ดการ 5.1 ไม ม การจ ดการด าน การเง นและทร พย ส น5.1.1 ระบบการประเม นผลการสอน และ 1 2 น อย 39 การเง นและทร พย ส น ด านการเง นและ สาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ว ธ การว ดผลไม ครอบคล มเน อหาและขาดการประเม น ทร พย ส นสาหร บการเร ยน ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ตามสภาพจร ง การสอนท เหมาะสมและ การกาหนดส ดส วนบ คลากรไม เหมาะสม 2 3 ปานกลาง 28 ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการปฏ บ ต หน าท ขาดระบบการบร หารทร พยากรเพ อสน บสน น 2 3 ปานกลาง 27 การเร ยนการสอนให ม อย างเพ ยงพอ เหมาะสมและท นสม ย บ คลากรขาดความเข าใจในระเบ ยบ 5 3 ส งมาก 10 ทางการเง นและบ ญช 5

18 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) บ คลากรไม ปฏ บ ต ตามระบบ กฎเกณฑ และ 2 2 ปานกลาง 29 ระเบ ยบท เก ยวข อง การจ ดทายอดคงเหล อพ สด คร ภ ณฑ 4 5 ส งมาก 6 ไม เป นป จจ บ น ขาดระบบการบร หาร การจ ดเก บข อม ล 5 5 ส งมาก 3 เอกสารทางด านการเง นท ได มาตรฐาน 5.2 เพ อสน บสน นการเง น 5.2 ไม ได ร บการสน บสน นการเง นและ งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ 5 5 ส งมาก 1 และทร พย ส นสาหร บ ทร พย ส นสาหร บการพ ฒนาหล กส ตร ขาดการหารายได เพ มเต มเพ อสน บสน น 5 3 ส งมาก 11 การพ ฒนาหล กส ตร ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด พ ฒนาหล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ราคาว สด /คร ภ ณฑ เปล ยนแปลงราคา 2 2 ปานกลาง 30 จากงบประมาณท ต งไว 6

19 แบบประเม นความเส ยง หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 6 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ส อสารและ 1.1. เพ อให บ คลากรได 1.1. บ คลากรไม ทราบและไม เข าใจใน ว ธ การถ ายทอดไม สามารถสร างความเข าใจให 2 3 ปานกลาง 8 ถ ายทอดแผนฯ ร บทราบและเข าใจในแผน แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน ก บบ คลากรได ไปส การปฏ บ ต ย ทธศาสตร และ รวมท งบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบ ขาดการส อสารระหว างผ จ ดทาแผนฯ และผ ปฏ บ ต งาน 2 3 ปานกลาง 7 แผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน อย างถ กต อง บ คลากรขาดความใส ใจในการ 1 2 น อย 10 รวมท งบทบาท หน าท และ ร บร และความเข าใจในแผนฯ ความร บผ ดชอบอย างถ กต อง ไม เป ดเผยข อม ลให แก ผ ร บผ ดชอบเพ อการ 3 5 ส งมาก 2 ตรวจสอบการทางาน หร อม การบ ดเบ อนข อม ล 2. จ ดสรรทร พยากร 2.1 เพ อให การจ ดสรร 2.1 การจ ดสรรทร พยากรไม สอดคล องก บแผนฯ ไม ม การกาหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสรร 1 2 น อย 9 ทร พยากรสอดคล องก บ ไม เพ ยงพอและไม เหมาะสม ทร พยากรแต ละประเภท เพ อการสน บสน นการบรรล แผนฯ ม ความเพ ยงพอ ว ตถ ประสงค การดาเน นงาน เหมาะสม อ ปกรณ เคร องม อหล กสาหร บการดาเน นงาน 3 5 ส งมาก เพ อให การจ ดสรร 2.2 การจ ดสรรทร พยากร ไม โปร งใส ไม เป นธรรม ไม ม การบาร งร กษาอย างสม าเสมอเพ อให สามารถ ทร พยากร ม ความโปร งใส และตรวจสอบไม ได ใช งานได อย างต อเน อง เป นธรรม ตรวจสอบได 1

20 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3.ดาเน นงาน 3.1 เพ อให การดาเน นงาน 3.1 การดาเน นงานไม บรรล ว ตถ ประสงค และ ขาดระบบและข นตอนการดาเน นงานท ช ดเจนและ 5 4 ส งมาก 1 ตามแผนฯ บรรล ว ตถ ประสงค และเป น ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดไว ในแผนฯ ม ประส ทธ ภาพ ไปตามระยะเวลาท กาหนด 3.2 การดาเน นงานใช ทร พยากรอย าง บ คลากรไม ม ความร ความเข าใจ ด านกฎ ระเบ ยบ 3 4 ส ง 5 ไว ในแผนฯ - ไม เหมาะสม ขาดแผนรองร บเหต การณ ฉ กเฉ นต างๆ 1 5 ส ง เพ อให การดาเน นงานม - ไม ค มค า การใช ทร พยากรอย าง - ไม เก ดประโยชน ส งส ด เหมาะสม ค มค าและก อให - ไม ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ เก ดประโยชน ส งส ด - ไม โปร งใส โดยปฏ บ ต ถ กต องตาม - ไม เป นธรรม กฎระเบ ยบ โปร งใสเป นธรรม - ตรวจสอบไม ได ตรวจสอบได 4. ต ดตามและ 4.1 เพ อให ทราบผลการ 4.1 ผลการดาเน นงานไม ถ กต องเป นจร ง ไม ม การจ ดทา จ ดเก บและ 3 4 ส ง 4 ประเม นผล ดาเน นงานท แท จร งและ และไม ท นกาล รวบรวมข อม ล เพ อการจ ดทารายงานไว เป นฐานข อม ล ท นกาล 4.2 ป ญหาและอ ปสรรคของการดาเน นงาน ด านการบร หารท สมบ รณ ครบถ วน 4.2 เพ อให ทราบป ญหาและ ไม เป นจร ง อ ปสรรคของการดาเน นงาน อย างแท จร ง 2

21 แบบประเม นการควบค ม (ร าง) หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... K ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน การจ ดการด านการเง นและทร พย ส น 1. ม การจ ดทาแผนความต องการงบลงท น ว ตถ ประสงค เพ อให ม การจ ดการ ด านการเง น 2. ม การสารวจคร ภ ณฑ ประจาห องเพ อการบร หารจ ดการ และทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอน 3. ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ท เหมาะสมและก อให เก ดประโยชน ส งส ด 4. ม การจ ดเก บข อม ลด านการเง นอย างเป นระบบ ความเส ยง ไม ม การจ ดการด านการเง นและ 5. ม การระบบการบร หารพ สด ทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ป จจ ยเส ยง งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ ข นตอน เตร ยมทร พยากรเพ อดาเน นงาน 1. จ ดทาแผนความต องการอ ตรกาล ง ว ตถ ประสงค เพ อให ได ทร พยากรท ม ค ณภาพเพ ยงพอ 2. ม การระบ หน าท เฉพาะตาแหน ง และเหมาะสมและค มค าก บการดาเน นงาน 3. ม การจ ดอบรมเพ อเพ มท กษะท เก ยวข องก บการทางาน เป าหมายอย างครบถ วน รวดเร วและท วถ ง ความเส ยง ได ทร พยากรท ม ค ณภาพไม เพ ยงพอ ไม เหมาะสมและไม ค มค าก บการดาเน นงาน ป จจ ยเส ยง บ คลากรสายสน บสน นม จานวนจาก ด

22 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน การจ ดการด านการเง นและทร พย ส น 1. ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ม การจ ดการ ด านการเง น 2. ม การจ ดเก บข อม ลด านการเง นอย างเป นระบบ และทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอน 3. ม การระบบการบร หารพ สด ท เหมาะสมและก อให เก ดประโยชน ส งส ด ความเส ยง ไม ม การจ ดการด าน การเง นและ ทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ป จจ ยเส ยง ขาดระบบการบร หาร การจ ดเก บข อม ล เอกสารทางด านการเง นท ได มาตรฐาน (3) = ม (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ม = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ม แต ไม สมบ รณ? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ

23 แบบประเม นการควบค ม (ร าง) หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 7 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน ดำเน นงำนตำมแผนฯ 1. ม กำรประเม นควำมเป นไปได ของโครงกำรท จะดำเน นกำรได ก อนบรรจ ไว ในแผน ว ตถ ประสงค เพ อให กำรดำเน นงำนบรรล ว ตถ ประสงค 2. ม กำรกำหนดระยะเวลำดำเน นงำนท ช ดเจนโดยระบ ไว ในแผน? และเป นไปตำมระยะเวลำท กำหนดไว ในแผนฯ 3. ม กำรต ดตำมกำรดำเน นงำนตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร? ความเส ยง กำรดำเน นงำนไม บรรล ว ตถ ประสงค และ ไม เป นไปตำมระยะเวลำท กำหนดไว ในแผนฯ ป จจ ยเส ยง ขำดระบบและข นตอนกำรดำเน นงำนท ช ดเจนและม ประส ทธ ภำพ ข นตอน ส อสำรและถ ำยทอดแผนไปส กำรปฏ บ ต 1. ม การประช มช แจงเร องแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การของหน วยงาน ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลำกรได ร บทรำบและเข ำใจ 2. ม การเผยแพร เอกสารแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ? ในแผนย ทธศำสตร และแผนปฏ บ ต งำนของหน วยงำน 3. ช แจงและแบ งความร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม/โครงการท บรรจ ไว ในแผนอย างช ดเจน รวมท งบทบำท หน ำท และควำมร บผ ดชอบอย ำงถ กต อง ความเส ยง บ คลำกรไม ทรำบและไม เข ำใจใน แผนย ทธศำสตร และแผนปฏ บ ต งำนของหน วยงำน รวมท งบทบำท หน ำท และควำมร บผ ดชอบอย ำงถ กต อง

24 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม ป จจ ยเส ยง ไม เป ดเผยข อม ลให แก ผ ร บผ ดชอบ เพ อกำรตรวจสอบกำรทำงำน หร อม กำรบ ดเบ อน ข อม ล (1) (2) (3) (4) ข นตอน จ ดสรรทร พยำกร 1. ม การสารวจความต องการคร ภ ณฑ ว ตถ ประสงค เพ อให กำรจ ดสรรทร พยำกร ม 2. ม การจ ดทาแผนการซ อมบาร งเคร องม อ ความโปร งใสเป นธรรม ตรวจสอบได 3. ม การสารวจคร ภ ณฑ ประจาห อง และการสารวจคร ภ ณฑ ประจาป ความเส ยง กำรจ ดสรรทร พยำกร ไม โปร งใส ไม เป นธรรม และตรวจสอบไม ได ป จจ ยเส ยง อ ปกรณ เคร องม อหล กสำหร บกำรดำเน นงำน ไม ม กำรบำร งร กษำอย ำงสม ำเสมอเพ อให สำมำรถ ใช งำนได อย ำงต อเน อง ป จจ ยเส ยง การเก ดอ คค ภ ยเน องจากไฟฟ าล ดวงจร 1. ระบบความค มหร อต ดไฟกรณ เก ดไฟฟ าล ดวงจร 2. ระบบไฟฉ กเฉ น 3. ระบบส ญญาณเต อนภ ย 4. แผนการซ อมหน ไฟ (3) = ม (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ม = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ม แต ไม สมบ รณ? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ

25 หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : โอนความเส ยงให คณะและมหาว ทยาล ยเป นผ ความค ม และจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) เตร ยมทร พยากรเพ อ ได ทร พยากรท ม ค ณภาพ บ คลากรสายสน บสน น - - ดาเน นงาน ไม เพ ยงพอไม เหมาะสม ม จานวนจาก ด และไม ค มค าก บการ ดาเน นงาน แผนการบร หารความเส ยง KU-ERM 8

26 แผนการบร หารความเส ยง K หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : โอนความเส ยงให คณะเป นผ ร บผ ดชอบ และแบ งให หน วยงานเป นผ ร บผ ดชอบความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) จ ดสรรทร พยากร การจ ดสรรทร พยากร อ ปกรณ เคร องม อหล ก 1. จ ดทำแผนซ อมบำร งเคร องม อ ต.ค. 56/ รองประธานโครงการฯ - ไม โปร งใส ไม เป นธรรม สาหร บการดาเน นงาน และอ ปกรณ เลขาน การ และตรวจสอบไม ได ไม ม การบาร งร กษาอย าง 2. กำรสำรวจคร ภ ณฑ ประจำป ต.ค. 56/ รองประธานโครงการฯ สม าเสมอเพ อให สามารถ เลขาน การ ใช งานได อย างต อเน อง 3. การจ ดสรรงบประมาณเพ อ คณะ/โครงการจ ดต งฯ/ศสวท. 200,000 การซ อมบาร งเคร องม อ และอ ปกรณ

27 ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กำหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) การจ ดการด านการเง น ไม ม การจ ดการด านการเง น งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 1. กำรจ ดทำแผนควำมต องกำรงบลงท น ก.ย. 56/ประธานโครงการฯ และทร พย ส น และทร พย ส นสาหร บ ไม เพ ยงพอ 2. กำรสำรวจคร ภ ณฑ ประจำห อง ต.ค. 56/รองประธาน, เลขาน การ การเร ยนการสอนท 3. กำรจ ดทำแผนกลย ทธ ของหน วยงำน เม.ย. 56/ประธานโครงการฯ 10,000 เหมาะสมและไม ก อให เก ด 4. ม กำรจ ดเก บข อม ลทำงกำรเง น เลขาน การ, ผ ชาวยเลขาน การ ประโยชน ส งส ด 5. ม ระบบบร หำรพ สด พ.ค.56/ รองประธาน เลขาน การ, ผ ชาวยเลขาน การ ส อสารและถ ายทอด บ คลากรไม ทราบและ ไม เป ดเผยข อม ลให แก 1. ช แจงและเผยแพร แผนปฏ บ ต รำชกำร รองคณบด ฝ ายแผน/ แผนไปส การปฏ บ ต ไม เข าใจในแผน ผ ร บผ ดชอบเพ อการ ประธานโครงการ ย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต งานของ หน วยงาน รวมท งบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบ อย างถ กต อง ตรวจสอบการทางาน หร อม การบ ดเบ อนข อม ล

28 แผนการบร หารความเส ยง K หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : ความเส ยงท โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยายอมร บ และจะดาเน นการควบค มโดยแผนบร หารความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) ดำเน นงำนตำมแผนฯ กำรดำเน นงำนไม บรรล ขำดระบบและข นตอน 1. กำรประเม นควำมเป นไปได และ ประธานโครงการฯ ว ตถ ประสงค และไม เป น กำรดำเน นงำนท ช ดเจน ควำมค มค ำของโครงกำร ไปตำมระยะเวลำท และม ประส ทธ ภำพ 2. ม กำรกำหนดระยะเวลำ ประธานโครงการฯ กำหนดไว ในแผนฯ ดำเน นงำนท ช ดเจนโดยระบ ไว ในแผน 3. กำรต ดตำมผลกำรดำเน นงำน ประธานโครงการฯ ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ผ ประสานงานสาขาฯ กำรจ ดกำรด ำนกำรเง น ไม ม กำรจ ดกำรด ำนกำรเง น ขำดระบบกำรบร หำร 1. การจ ดทาแผนกลย ทธ การเง น ประธานโครงการฯ และทร พย ส น และทร พย ส นสำหร บ กำรจ ดเก บข อม ล 2. การจ ดเก บข อม ลด านการเง น กรรมการบร หาร กำรเร ยนกำรสอนท เอกสำรทำงด ำนกำรเง น 3. การจ ดทาระบบบร หารพ สด เหมำะสมและไม ก อให เก ด ท ได มำตรฐำน ประโยชน ส งส ด

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑)

ย ทธศาสตร ท... ความเส ยง : ด าน... หน วยงาน :... NPRU-RM1 การว เคราะห ความเส ยง แหล งท มาความเส ยง เก ดจากป จจ ย ภายใน (๖) ล าด บ ความ เส ยง (๑๑) แผนบร หารความของ... ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕xx การว เคราะห ประเม น และจ ดล าด บความ ณ ว นท... เด อน... พ.ศ. ๒๕xx NPRU-RM1 ย ทธศาสตร ท... ตามแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยท หน วยงานร บผ ดชอบ 1.ด านทร พยากร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555

คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ม นาคม พ.ศ. 2555 คำนำ แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2555 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information