แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา

2 แผนบร หารความเส ยงโครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา หล กการและเหต ผล โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาต องปฏ บ ต ตามพระรากฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หาร ก จการบ านเม องท ด พ.ศ ในหมวดท 3 มาตรา 9 (1) กาหนดให ส วนราชการต องจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการไว เป นการล วงหน า ซ งการบร หารความเส ยงเป นเคร องม อทางกลย ทธ ท สาค ญตามหล กการกาก บด แล ก จการท ด โดยจะช วยให การบร หารงานและการต ดส นใจด านต างๆ เช น การวางแผน การกาหนดกลย ทธ การ ต ดตามควบค ม และการว ดผลการปฏ บ ต งาน ตลอดจนการใช ทร พยากรต างๆ อย างเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพมากข น ลดการส ญเส ยและโอกาสท ทาให เก ดความเส ยหายแก องค กร ภายใต สภาวะการ ดาเน นงานของท กๆองค กรล วนม ความเส ยงซ งค อความไม แน นอนท จะส งผลกระทบต อการดาเน นงาน หร อ เป าหมายขององค กร หร อหน วยงาน ด งน นจ งจาเป นต องม การจ ดการความเส ยงเหล าน นอย างเป นระบบโดย การระบ ความเส ยงว าม ป จจ ยใดบ างท กระทบต อการดาเน นงานหร อเป าหมายขององค กร ว เคราะห ความเส ยง จากโอกาสและผลกระทบท เก ดข น จ ดลาด บความสาค ญของป จจ ยเส ยง เพ อกาหนดแนวทางในการบร หาร จ ดการความเส ยงน นๆ โดยค าน งถ งความค มค าในการจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม ว ตถ ประสงค ของแผนบร หารความเส ยง 1. เพ อให กรรมการบร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ของโครงการจ ดต งฯ เข าใจหล กการ และ กระบวนการบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 2. เพ อให ผ ปฏ บ ต งานได ทราบข นตอน และกระบวนการในการวางแผนบร หารความเส ยง 3. เพ อให ม การปฏ บ ต ตามกระบวนการบร หารความเส ยงอย างเป นระบบและต อเน อง 4. เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 5. เพ อลดโอกาส และผลกระทบของความเส ยงท จะเก ดข นก บโครงการจ ดต งฯ และคณะ เป าหมาย 1. กรรมการบร หาร คณาจารย และเจ าหน าท ม ความร ความเข าใจเร องการบร หารความเส ยง เพ อ นาไปใช ดาเน นงานตามย ทธศาสตร ของคณะ และแผนปฏ บ ต ราชการประจาป ให บรรล ตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว 2. กรรมการบร หาร และบ คลากรสามารถระบ ความเส ยง ว เคราะห ความเส ยง ประเม นความเส ยง และ จ ดการความเส ยงให อย ในระด บท ยอมร บได 3. สามารถนาแผนบร หารความเส ยงไปใช ในการบร หารงานหร อดาเน นการในงานท ร บผ ดชอบ

3 ข อม ลพ นฐานของหน วยงาน พ.ศ โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาแต เด มเป นสาขาจ ลช วว ทยาซ งอย ภายใต การ บร หารงานของสายว ทยาศาสตร คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยได เร มดาเน นงานในด านการเร ยนการ สอนในระด บปร ญญาตร ในรายว ชาพ นฐานบ งค บ ภาคบรรยายและปฏ บ ต การให แก น ส ตคณะต าง ๆ ในว ทยา เขตกาแพงแสน อาท เช น คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คณะเกษตรกาแพงแสน และคณะศ กษาศาสตร และพ ฒนศาสตร ต อมาได เป ดสอนว ชาเฉพาะเล อกจานวนหลายว ชาให ก บน ส ตหล กส ตร วท.บ. (ว ทยาศาสตร ท วไป) และ วท.บ. (ว ทยาศาสตร ช วภาพ) ของคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร โดยในแต ละภาคการศ กษาม น ส ตให ความสนใจลงทะเบ ยนเร ยนว ชาเล อกทางด านจ ลช วว ทยาเป นจานวนมาก ทางสาขาจ ลช วว ทยาเล งเห น ถ งความจาเป นในการสร างบ ณฑ ตท ม ความร และความเช ยวชาญในศาสตร เฉพาะ ซ งกาล งเป นท ต องการของ ตลาดแรงงานและการว จ ยในระด บท ส งข น พ.ศ สาขาจ ลช วว ทยาขออน ม ต ปร บโครงสร างจากสาขาเป นสายว ชาจ ลช วว ทยา และได ร บ ความเห นชอบจากคณะกรรมการบร หารและจ ดการ คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คร งท 18/2551 เม อ ว นท 10 พฤศจ กายน 2551 ป จจ บ นสายว ชาจ ลช วว ทยาดาเน นการบร หารในร ปแบบของโครงการจ ดต งสาย ว ชาจ ลช วว ทยา โดยได ดาเน นการจ ดการด านงบประมาณ บ คลากรและการเร ยนการสอนในล กษณะท ข นตรง ต อคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร พ.ศ สายว ชาจ ลช วว ทยาได ดาเน นการขอเป ดหล กส ตร วท.บ. (จ ลช วว ทยา) โดยใช หล กส ตรของคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร บางเขน เพ อเป ดร บน ส ตภาคปกต ภายใต สายว ชา จ ลช วว ทยา คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ต งแต ป การศ กษา 2552 เป นต นไป จานวนป ละ 30 คน โดยได ร บความเห นชอบจากท ประช มคณบด คร งท 5/2552 เม อว นท 4 พฤษภาคม 2552 และได ร บอน ม ต จาก สภามหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท 5/2552 เม อว นท 25 พฤษภาคม 2552 พร อมก นน ทาง สายว ชาจ ลช วว ทยาได ขออน ม ต ใช หล กส ตร วท.ม. (จ ลช วว ทยา) เพ อเป ดร บน ส ตภาคปกต เช นเด ยวก น ต งแต ป การศ กษา 2553 เป นต นไป โดยม จานวนป ละ 15 คน ท งน ได ร บความเห นชอบจากคณะว ทยาศาสตร บางเขน เป นท เร ยบร อยแล วและได บรรจ เข าในแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ระยะท 10 (พ.ศ ) ของคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร เป นท เร ยบร อยแล วเช นก น

4 โครงสร างการบร หารจ ดการ โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา (ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน ประธานคณะกรรมการดาเน นงาน) รองประธาน คณะกรรมการดาเน นงาน เลขาน การโครงการ ผ ประสานงาน สาขาจ ช วว ทยา ผ ประสานงาน สาขาจ ลช วว ทยาประย กต ปณ ธาน สร างและพ ฒนาองค ความร ทางด านจ ลช วว ทยาให โดดเด น เน นการพ ฒนาน ส ตให เข มแข งท ง ความสามารถเช งว ชาช พและค ณธรรม (ของเด ม) ผล ตบ ณฑ ตท ม ความเข มแข งทางว ชาการและท กษะทางว ชาช พด านจ ลช วว ทยา พร อมด วย ค ณธรรม จร ยธรรมและความส ข (ปณ ธานใหม ปร บปร งเม อ 6 ต ลาคม 2552) ภารก จ 1. พ ฒนาระบบการศ กษาและการว จ ยระด บปร ญญาตร และบ ณฑ ตศ กษาด านจ ลช วว ทยาให ม ความโดดเด น 2. สร างและพ ฒนาน ส ตให ม ความร และความสามารถเช งล กและเช งประย กต ในงานว ชาช พ ร เหต ร ผล ม ค ณธรรมและจ ตสาน กเพ อส งคมตามพ นฐานว ฒนธรรมไทย 3. พ ฒนาการบร หารงานเช งร กเพ อเพ มศ กยภาพของบ คลากร เพ อให เก ดความคล องต วและ สร างความได เปร ยบในงานว ชาการและงานว จ ย 4. เสร มสร างเคร อข ายทางว ชาการและการว จ ย รวมท งม การต พ มพ เผยแพร ท งในระด บชาต และ นานาชาต 5. ให บร การทางว ชาการแก ส งคมท งในเช งว ชาการและการประกอบอาช พเฉพาะ

5 ว ตถ ประสงค ของโครงการจ ดต งฯ 1. เพ อขยายงานด านการเร ยนการสอน งานด านว ชาการ และงานว จ ย 2. เพ อให เก ดความคล องต วและม ประส ทธ ภาพในการดาเน นงานด านบร หารจ ดการ 3. เพ อสามารถดาเน นงานส งเสร มพ ฒนาน ส ตให ม ความพร อมในการศ กษา การฝ กงานและ สว สด การต าง ๆ ได อย างเต มท และใกล ช ด 4. เพ อสร างเคร อข ายงานด านจ ลช วว ทยาท งภายในและภายนอกมหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร

6 บทท 3 แนวทางการบร หารความเส ยง แนวทางบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยาเป นหน วยงานหน งภายใต คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ซ งได ย ดถ อแนวทางการด าเน นงานเช นเด ยวก บระด บมหาว ทยาล ย ได ปฏ บ ต ตามมาตรฐานการประก นค ณภาพ การศ กษา ต วบ งช ท 7.4 ระบบบร หารความเส ยซ งม แนวทางการดาเน นการบร หารความเส ยงด งน เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การแต งต งคณะกรรมการหร อคณะทางานบร หารความเส ยง โดยม ผ บร หารของโครงการจ ดต งฯ ร วม เป นกรรมการ 2. ม การว เคราะห และระบ ความเส ยง และป จจ ยท ก อให เก ดความเส ยงอย าน อย 1 ด าน จากต วอย าง ต อไปน - ความเส ยงด านทร พยากร (การเง น งบประมาณ ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ อาคาร สถานท ) - ความเส ยงด านย ทธศาสตร หร อกลย ทธ ของคณะ - ความเส ยงด านนโยบาย กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ - ความเส ยงด านการปฏ บ ต งาน เช น ความเส ยงของกระบวนการบร หารหล กส ตร การ บร หารงานว จ ย ระบบงาน ระบบประก นค ณภาพ - ความเส ยงด านบ คลากรและความเส ยงด านธรรมาภ บาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ อาจารย และบ คลากร - ความเส ยงจากเหต การณ ภายนอก - อ นๆ ตามบร บทของหน วยงาน 3. ม การประเม นโอกาส และผลกระทบของความเส ยงและจ ดลาด บความเส ยงท ได จากการว เคราะห ใน ข อ 2 4. ม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส ง และดาเน นการตามแผน 5. ม การต ดตาม และประเม นผลการดาเน นงานตามแผนและรายงานต อกรรมการประจาหน วยงาน เพ อ พ จารณาอย างน อยป ละ 1 คร ง 6. ม การนาผลการประเม น และข อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะไปใช ในการปร บแผน หร อ ว เคราะห ความเส ยงในรอบป ถ ดไป เกณฑ การประเม น คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ม การดาเน นการ 1 ข อ ม การดาเน นการ 2 ข อ ม การดาเน นการ 3 หร อ ข อ ม การดาเน นการ 5 ข อ ม การดาเน นการ 6ข อ

7 โครงสร างการบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา กาหนดการบร หารความเส ยงโดยม การแต งต งคณะกรรมการ บร หารความเส ยงและควบค มภายในหน วยงาน ตามคาส งเลขท 61/2556 ลงว นท 17 มกราคม 2556 และเพ อให การดาเน นการด านบร หารความเส ยงและควบค มภายในโครงการจ ดต งฯเป นไปตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการกาหนดมาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ และเกณฑ การ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ แต ต งให ผ ดารงตาแหน ง ต อไปน เป นคณะกรรมการบร หารความเส ยงและควบค มภายใน 1. ประธานโครงการจ ดต งสายว ชาฯ ประธาน 2. รองประธานโครงการจ ดต งสายว ชาฯ รองประธาน 3. ผ ประสานงานสาขาจ ลช วว ทยา กรรมการ 4. ผ ประสานงานสาขาจ ลช วว ทยาประย กต กรรมการ 5. ประธานกรรมการบร หารหล กส ตร วท.บ. จ ลช วว ทยา กรรมการ 6. ประธานกรรมการบร หารหล กส ตร วท.ม. จ ลช วว ทยา กรรมการ 7. เลขาน การโครงการจ ดต งสายว ชาฯ เลขาน การ 8. ผ ช วยเลขาน การโครงการจ ดต งสายว ชาฯ ผ ช วยเลขาน การ อานาจหน าท ร บผ ดชอบ 1. จ ดทาแผนบร หารความเส ยงของโครงการจ ดต งฯ 2. ดาเน นการบร หารความเส ยง 3. ต ดตามการดาเน นงานและประเม นผลการดาเน นการตามแผน 4. ร บผ ดชอบงานประก นค ณภาพเร องระบบบร หารความเส ยง การจ ดการความเส ยง การจ ดการความเส ยงเป นการพ จารณาเล อกว ธ การจ ดการก บเหต การณ ความเส ยงท จะเก ดข นโดย ผ บร หารของหน วยงาน (พ จารณาจ ดการความเส ยงท ม ระด บความเส ยงส งเป นอ นด บแรก) ท งน ในการ พ จารณาเล อกว ธ การจ ดการความเส ยง หน วยงานต องคาน งถ งส งต อไปน 1. ศ กษาความเป นไปได และค าใช จ ายของแต ละทางเล อก 2. ว เคราะห ถ งผลได ผลเส ยของแต ละทางเล อก 2.1 ผลได ค อ ผลล พธ ท เก ดข นเม อนามาตรการน นมาใช ลดความเส ยง อาจเก ดข นในท นท หร อใน ระยะยาว

8 2.2 ผลเส ย ได แก ต นท น เวลา หร อความสะดวกท เส ยไป รวมไปถ งความเส ยงท อาจเก ดข นได ใน อนาคตซ งว ธ การก บความเส ยงโดยท วไปม ด งน

9 ว ธ บร หาร/จ ดการความเส ยงตามแนวค ด 4T บทท 4 กระบวนการบร หารความเส ยง ทางเล อกหร อกลย ทธ ในการจ ดการความเส ยงแบ งได เป น 4 แนวทางหล ก ค อ 1. การยอมร บ (Take, Accept) หมายถ ง การท ความเส ยงน นสามารถยอมร บได ภายใต การควบค มท ม อย ในป จจ บ นซ งไม ต องดาเน นการใดๆ เช น กรณ ท ม ความเส ยงระด บไม ร นแรง และไม ค มค าท จะดาเน นการ ใดๆ ให ขออน ม ต หล กการร บความเส ยงไว และไม ดาเน นการใดๆ 2. การควบค ม (Treat) ค อ ความเส ยงท ยอมร บได แต ต องม การแก ไขเก ยวก บการควบค มท ม อย ใน ป จจ บ นเพ อให ม การควบค มท เพ ยงพอและเหมาะสม เช น การปร บปร งกระบวนการดาเน นงาน การจ ดอบรม เพ มท กษะในการทางานให ก บพน กงาน และการจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งานเป นต น 3. การยกเล ก (Terminate) หร อหล กเล ยง (Avoid) ค อ ความเส ยงท ไม สามารถยอมร บได และต อง จ ดการให ความเส ยงน นไปอย นอกเง อนไขการดาเน นงาน โดยม ว ธ การจ ดการความเส ยงในกล มน เช น การหย ด ดาเน นงาน หร อก จกรรมท ก อให เก ดความเส ยงน น การเปล ยนแปลงว ตถ ประสงค ในการด าเน นงาน การลด ขนาดของงานท จะดาเน นการหร อก จกรรมลง เป นต น 4. การโอนความเส ยง (Transfer) หร อ แบ ง (Share) ค อ ความเส ยงท สามารถโอนไปให ผ อ นได เช น การจ างบ คคลภายนอก หร อการจ างบร ษ ทภายนอกมาจ ดการในงานบางอย างแทน เช น งานร กษาความ ปลอดภ ย

10 การกาหนดก จกรรมควบค ม: กาหนดแผนการควบค ม นโยบาย แนวทาง หร อข นตอนปฏ บ ต ต างๆ ท กาหนดข นเป นก จกรรมการควบค มเพ อลดความเส ยง และท าให การดาเน นงานบรรล ว ตถ ประสงค ต องคาน งถ งส งต างๆ ต อไปน 1. ภายใต แนวทางต างๆท เล อกน นจะประกอบไปด วยก จกรรมต างๆท ก าหนดข นเพ อตอบสนองต อ ความเส ยง 2. ก จกรรมควบค มในน นต องประกอบด วยความค ดร เร มใหม ๆ หร อก จกรรมท ช วยลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงท จะเก ดข นหร อลดความเส ยหายเม อเหต การณ น นได เก ดข น การกาหนด ก จกรรมควบค มจ งม ความครอบคล มการดาเน นงานในท กด านของหน วยงาน 3. กาหนดต วผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม ระยะเวลาในการปฏ บ ต และควรว เคราะห ต นท นและ ผลประโยชน ของก จกรรม ซ งประกอบด วยค าใช จ ายสาหร บก จกรรม และระด บความเส ยงท คงเหล อ จากการปฏ บ ต ก จกรรมด วย การต ดตามและประเม นผลการจ ดการความเส ยง นโยบายการต ดตามและประเม นผลการจ ดการความเส ยง เพ อให ม นใจว าการบร หารความเส ยงและ การควบค มภายในเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพสามารถตอบสนองต อการเปล ยนแปลงได ท นกาล โดยกาหนดให ม การต ดตามผลเป นรายคร งท ก 6 เด อน และประเม นผลท กส นป งบประมาณ ท งน การต ดตามผลในระหว าง การปฏ บ ต งาน หน วยงานดาเน นการโดยให เป นการต ดตามท รวมอย ในแผนการดาเน นงานประจาป ของ หน วยงาน และเม อการต ดตามผลพบส งท อาจก อให เก ดความผ ดพลาด หร อพบโอกาสในการพ ฒนาให ด ข นเพ อ การบรรล ว ตถ ประสงค ขององค กรจะต องม การรายงานความบกพร องให ผ บร หารของหน วยงานทราบ

11 การจ ดทารายงาน ตามมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร คร งท /2555 เม อว นท เห นชอบให คณะกรรมการบร หารความเส ยง รายงานผลการบร หารความเส ยงระด บคณะต อท ประช มคณะกรรมการ ประจาคณะ 6 เด อน ต อคร ง ข นตอนกระบวนการ

12 บทท 5 แผนบร หารความเส ยง โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ประจาป งบประมาณ 2555

13 แบบประเม นความเส ยง หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา.. ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 6 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ศ กษา สารวจ 1.1 เพ อให ทราบ 1.1 ไม ทราบความต องการของนายจ างหร อ ขาดการประเม นความพ งพอใจของนายจ าง 1 3 ปานกลาง 34 ความต องการของ ความต องการของนายจ าง ผ ใช บ ณฑ ต หร อผ ใช บ ณฑ ต ตลาดแรงงาน หร อผ ใช บ ณฑ ต ในประเทศ และ ว เคราะห จ ดอ อน 1.2 เพ อให ทราบถ ง 1.2 ไม ทราบจ ดแข งและจ ดอ อนของ การบร หารหล กส ตรไม ม ประส ทธ ภาพ 1 3 ปานกลาง 35 จ ดแข งของหล กส ตร จ ดอ อนจ ดแข งของ หล กส ตรเด มท ม อย ขาดการม ส วนร วมของผ ท เก ยวข อง หล กส ตรเด มท ม อย 1

14 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. เตร ยมทร พยากร 2.1 เพ อให ม ความพร อม 2.1 ไม ม ความพร อมทางด านทร พยากรของหน วยงาน2.1.1 การเก บรวบรวมข อม ลทร พยากรในด านบ คคล 4 4 ส งมาก 8 เพ อดาเน นงาน ทางด านทร พยากรของ ด านคร ภ ณฑ และสถานท ของหน วยงานไม ครบถ วน หน วยงาน ถ กต อง ไม ม ข อม ลป อนกล บเก ยวก บความพร อมของ 4 1 ปานกลาง 21 ทร พยากรด านต างๆ จากบ ณฑ ต ขาดความเข าใจในการจ ดการเร ยนการสอน 1 3 ปานกลาง 19 ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญจ งม ผลต อการจ ดก จกรรม ในหล กส ตร ขาดการว เคราะห /การว จ ยเพ อนาผลไปใช 3 3 ส ง 14 ปร บปร งการจ ดการเร ยนการสอนให เหมาะสม สาขาว ชาขาดความพร อมในการเป ด 4 5 ส งมาก 4 รายว ชาใหม เช น ขาดผ สอน ไม ม ห องปฏ บ ต การ เป นต น ขาดการเตร ยมความพร อมห องเร ยน อ ปกรณ 1 3 ปานกลาง 20 เคร องม อโสตท ศนศ กษา 2.2 เพ อให ทราบถ งป ญหา 2.2 ไม ทราบป ญหาและอ ปสรรคต างๆ ในด าน2.2.1 ขาดแนวทางในการจ ดหาทร พยากรและ 1 5 ส ง 16 และอ ปสรรคต างๆ ในด าน ทร พยากรของหน วยงาน การบร หารจ ดการของหน วยงาน ทร พยากรของหน วยงาน ขาดแผนความต องการใช ทร พยากร 1 3 ปานกลาง 22 2

15 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2.3 เพ อให ทราบถ ง 2.3 ไม ทราบถ งแนวทางในการป องก น ขาดแผนความต องการใช ทร พยากร 1 3 ปานกลาง 23 แนวทางในการป องก นหร อ หร อแก ป ญหาท อาจจะเก ดข นก บการบร หาร ในระยะกลางและระยะยาวของหน วยงาน แก ป ญหาท อาจเก ดข นก บ ทร พยากรต าง ๆ ขาดผ ร บผ ดชอบต ดตามประเม นผล 1 3 ปานกลาง 24 การบร หารทร พยากรต าง ๆ การบร หารจ ดการทร พยากรของหน วยงาน 2.4 เพ อให ได ทร พยากร 2.4 ได ทร พยากรท ม ค ณภาพไม เพ ยงพอ บ คลากรสายสน บสน นม จานวนจาก ด 5 5 ส งมาก 2 ท ม ค ณภาพเพ ยงพอและ ไม เหมาะสมและไม ค มค าก บการดาเน นงาน ขาดการบร หารจ ดการการใช ทร พยากร 4 4 ส งมาก 7 เหมาะสมและค มค า ร วมก นภายในมหาว ทยาล ยให เก ดประโยชน ส งส ด ก บการดาเน นงาน ขาดการบาร งร กษาและการทดแทน 4 5 ส งมาก 5 เป าหมายอย างครบถ วน ราคาว สด คร ภ ณฑ เปล ยนแปลง 2 3 ปานกลาง 25 รวดเร วและท วถ ง ไม เป นไปตามงบประมาณ หล กส ตรต างๆ 3. ประชาส มพ นธ 3.1 เพ อให ข อม ลข าวสาร 3.1 ข อม ลข าวสารหล กส ตรต างๆ งบประมาณในการประชาส มพ นธ ม จาก ด 5 2 ส ง 15 หล กส ตร หล กส ตรต างๆของ ของหน วยงาน ไม ไปส กล มเป าหมาย ขาดเคร องม อ อ ปกรณ และบ คคลากร 1 1 น อย 40 และการร บน ส ต หน วยงานไปส กล ม อย างครบถ วน รวดเร ว และท วถ ง ท ม ค ณภาพ เป าหมายอย างครบถ วน ขาดแผนประชาส มพ นธ /แผนการตลาด 2 2 ปานกลาง 26 รวดเร ว และท วถ ง ท ม ค ณภาพ 3

16 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ขาดการประชาส มพ นธ เผยแพร 2 2 ปานกลาง 36 ข าวสารเช งร กของหล กส ตรต างๆ ไปส กล มเป าหมาย ท งภายในและภายนอกอย างต อเน อง สถานศ กษากล มเป าหมายไม ให ความสนใจ 3 3 ส ง เพ อให ได น ส ต 3.2 น ส ตท ได ไม ม ค ณภาพเท าท ควรและ น ส ตท มาสม ครเร ยนม พ นฐานความร ในระด บ 3 4 ส ง 13 ท ม ค ณภาพและจานวน จานวนน ส ตท ได ย งไม เหมาะสม ม.ปลาย ย งไม ด พอ ท เหมาะสม ม การแข งข นระหว างสถาบ น 5 3 ส งมาก 12 อ ดมศ กษาในพ นท และจ งหว ดใกล เค ยงหลายแห ง 4.การจ ดการเร ยน 4.1 เพ อให ได บ ณฑ ตท 4.1 บ ณฑ ตท ได ย งไม ม ค ณภาพตามมาตรฐาน อาจารย ม ภาระงานมาก สอนหลายว ชา 1 2 น อย 37 การสอน ม ค ณภาพตามมาตรฐาน และไม ม ค ณธรรมและจร ยธรรมและจานวน ในหล กส ตรเด ยวก น และม ค ณธรรม ม จร ยธรรม ไม ครบตามเป าหมาย อาจารย ขาดท กษะเก ยวก บเทคน ค 1 3 ปานกลาง 31 การสอนและการถ ายทอดความร อาจารย ขาดประสบการณ ในการสอน 1 3 ปานกลาง 32 และการประเม นผล น ส ตไม สนใจ ไม ม ส วนร วม ม ท ศนคต ท ไม ด 2 3 ปานกลาง 33 และไม ทราบเป าประสงค ของหล กส ตร 4

17 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) น ส ตขาดเร ยน เข าเร ยนไม ครบตามเกณฑ 1 4 ส ง 17 ท มหาว ทยาล ยกาหนด น ส ตขาดความกระต อร อร น ความสนใจ 4 4 ส งมาก 9 ในการพ ฒนาท กษะในการเร ยนร ด วยตนเองและ การนาความร ไปประย กต ใช น ส ตไม ร บทราบแผนการเร ยนการสอนและ 1 1 น อย 38 ว ตถ ประสงค การเร ยน 5. การจ ดการด าน 5.1 เพ อให ม การจ ดการ 5.1 ไม ม การจ ดการด าน การเง นและทร พย ส น5.1.1 ระบบการประเม นผลการสอน และ 1 2 น อย 39 การเง นและทร พย ส น ด านการเง นและ สาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ว ธ การว ดผลไม ครอบคล มเน อหาและขาดการประเม น ทร พย ส นสาหร บการเร ยน ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ตามสภาพจร ง การสอนท เหมาะสมและ การกาหนดส ดส วนบ คลากรไม เหมาะสม 2 3 ปานกลาง 28 ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ต อการปฏ บ ต หน าท ขาดระบบการบร หารทร พยากรเพ อสน บสน น 2 3 ปานกลาง 27 การเร ยนการสอนให ม อย างเพ ยงพอ เหมาะสมและท นสม ย บ คลากรขาดความเข าใจในระเบ ยบ 5 3 ส งมาก 10 ทางการเง นและบ ญช 5

18 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) บ คลากรไม ปฏ บ ต ตามระบบ กฎเกณฑ และ 2 2 ปานกลาง 29 ระเบ ยบท เก ยวข อง การจ ดทายอดคงเหล อพ สด คร ภ ณฑ 4 5 ส งมาก 6 ไม เป นป จจ บ น ขาดระบบการบร หาร การจ ดเก บข อม ล 5 5 ส งมาก 3 เอกสารทางด านการเง นท ได มาตรฐาน 5.2 เพ อสน บสน นการเง น 5.2 ไม ได ร บการสน บสน นการเง นและ งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ 5 5 ส งมาก 1 และทร พย ส นสาหร บ ทร พย ส นสาหร บการพ ฒนาหล กส ตร ขาดการหารายได เพ มเต มเพ อสน บสน น 5 3 ส งมาก 11 การพ ฒนาหล กส ตร ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด พ ฒนาหล กส ตรให ม ประส ทธ ภาพ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ราคาว สด /คร ภ ณฑ เปล ยนแปลงราคา 2 2 ปานกลาง 30 จากงบประมาณท ต งไว 6

19 แบบประเม นความเส ยง หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 6 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. ส อสารและ 1.1. เพ อให บ คลากรได 1.1. บ คลากรไม ทราบและไม เข าใจใน ว ธ การถ ายทอดไม สามารถสร างความเข าใจให 2 3 ปานกลาง 8 ถ ายทอดแผนฯ ร บทราบและเข าใจในแผน แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน ก บบ คลากรได ไปส การปฏ บ ต ย ทธศาสตร และ รวมท งบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบ ขาดการส อสารระหว างผ จ ดทาแผนฯ และผ ปฏ บ ต งาน 2 3 ปานกลาง 7 แผนปฏ บ ต งานของหน วยงาน อย างถ กต อง บ คลากรขาดความใส ใจในการ 1 2 น อย 10 รวมท งบทบาท หน าท และ ร บร และความเข าใจในแผนฯ ความร บผ ดชอบอย างถ กต อง ไม เป ดเผยข อม ลให แก ผ ร บผ ดชอบเพ อการ 3 5 ส งมาก 2 ตรวจสอบการทางาน หร อม การบ ดเบ อนข อม ล 2. จ ดสรรทร พยากร 2.1 เพ อให การจ ดสรร 2.1 การจ ดสรรทร พยากรไม สอดคล องก บแผนฯ ไม ม การกาหนดว ธ ปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสรร 1 2 น อย 9 ทร พยากรสอดคล องก บ ไม เพ ยงพอและไม เหมาะสม ทร พยากรแต ละประเภท เพ อการสน บสน นการบรรล แผนฯ ม ความเพ ยงพอ ว ตถ ประสงค การดาเน นงาน เหมาะสม อ ปกรณ เคร องม อหล กสาหร บการดาเน นงาน 3 5 ส งมาก เพ อให การจ ดสรร 2.2 การจ ดสรรทร พยากร ไม โปร งใส ไม เป นธรรม ไม ม การบาร งร กษาอย างสม าเสมอเพ อให สามารถ ทร พยากร ม ความโปร งใส และตรวจสอบไม ได ใช งานได อย างต อเน อง เป นธรรม ตรวจสอบได 1

20 ข นตอน ว ตถ ประสงค ความเส ยง ป จจ ยเส ยง การประเม นความเส ยง ข นตอน โอกาส ผล ระด บ ลาด บ ท จะเก ด กระทบ ความเส ยง ความเส ยง (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 3.ดาเน นงาน 3.1 เพ อให การดาเน นงาน 3.1 การดาเน นงานไม บรรล ว ตถ ประสงค และ ขาดระบบและข นตอนการดาเน นงานท ช ดเจนและ 5 4 ส งมาก 1 ตามแผนฯ บรรล ว ตถ ประสงค และเป น ไม เป นไปตามระยะเวลาท กาหนดไว ในแผนฯ ม ประส ทธ ภาพ ไปตามระยะเวลาท กาหนด 3.2 การดาเน นงานใช ทร พยากรอย าง บ คลากรไม ม ความร ความเข าใจ ด านกฎ ระเบ ยบ 3 4 ส ง 5 ไว ในแผนฯ - ไม เหมาะสม ขาดแผนรองร บเหต การณ ฉ กเฉ นต างๆ 1 5 ส ง เพ อให การดาเน นงานม - ไม ค มค า การใช ทร พยากรอย าง - ไม เก ดประโยชน ส งส ด เหมาะสม ค มค าและก อให - ไม ปฏ บ ต ตามกฎ ระเบ ยบ เก ดประโยชน ส งส ด - ไม โปร งใส โดยปฏ บ ต ถ กต องตาม - ไม เป นธรรม กฎระเบ ยบ โปร งใสเป นธรรม - ตรวจสอบไม ได ตรวจสอบได 4. ต ดตามและ 4.1 เพ อให ทราบผลการ 4.1 ผลการดาเน นงานไม ถ กต องเป นจร ง ไม ม การจ ดทา จ ดเก บและ 3 4 ส ง 4 ประเม นผล ดาเน นงานท แท จร งและ และไม ท นกาล รวบรวมข อม ล เพ อการจ ดทารายงานไว เป นฐานข อม ล ท นกาล 4.2 ป ญหาและอ ปสรรคของการดาเน นงาน ด านการบร หารท สมบ รณ ครบถ วน 4.2 เพ อให ทราบป ญหาและ ไม เป นจร ง อ ปสรรคของการดาเน นงาน อย างแท จร ง 2

21 แบบประเม นการควบค ม (ร าง) หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... K ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน การจ ดการด านการเง นและทร พย ส น 1. ม การจ ดทาแผนความต องการงบลงท น ว ตถ ประสงค เพ อให ม การจ ดการ ด านการเง น 2. ม การสารวจคร ภ ณฑ ประจาห องเพ อการบร หารจ ดการ และทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอน 3. ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ท เหมาะสมและก อให เก ดประโยชน ส งส ด 4. ม การจ ดเก บข อม ลด านการเง นอย างเป นระบบ ความเส ยง ไม ม การจ ดการด านการเง นและ 5. ม การระบบการบร หารพ สด ทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ป จจ ยเส ยง งบประมาณท ได ร บจ ดสรรไม เพ ยงพอ ข นตอน เตร ยมทร พยากรเพ อดาเน นงาน 1. จ ดทาแผนความต องการอ ตรกาล ง ว ตถ ประสงค เพ อให ได ทร พยากรท ม ค ณภาพเพ ยงพอ 2. ม การระบ หน าท เฉพาะตาแหน ง และเหมาะสมและค มค าก บการดาเน นงาน 3. ม การจ ดอบรมเพ อเพ มท กษะท เก ยวข องก บการทางาน เป าหมายอย างครบถ วน รวดเร วและท วถ ง ความเส ยง ได ทร พยากรท ม ค ณภาพไม เพ ยงพอ ไม เหมาะสมและไม ค มค าก บการดาเน นงาน ป จจ ยเส ยง บ คลากรสายสน บสน นม จานวนจาก ด

22 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน การจ ดการด านการเง นและทร พย ส น 1. ม การจ ดทาแผนกลย ทธ ทางการเง น ว ตถ ประสงค เพ อให ม การจ ดการ ด านการเง น 2. ม การจ ดเก บข อม ลด านการเง นอย างเป นระบบ และทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอน 3. ม การระบบการบร หารพ สด ท เหมาะสมและก อให เก ดประโยชน ส งส ด ความเส ยง ไม ม การจ ดการด าน การเง นและ ทร พย ส นสาหร บการเร ยนการสอนท เหมาะสมและ ไม ก อให เก ดประโยชน ส งส ด ป จจ ยเส ยง ขาดระบบการบร หาร การจ ดเก บข อม ล เอกสารทางด านการเง นท ได มาตรฐาน (3) = ม (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ม = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ม แต ไม สมบ รณ? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ

23 แบบประเม นการควบค ม (ร าง) หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค :..... KU-ERM 7 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม (1) (2) (3) (4) ข นตอน ดำเน นงำนตำมแผนฯ 1. ม กำรประเม นควำมเป นไปได ของโครงกำรท จะดำเน นกำรได ก อนบรรจ ไว ในแผน ว ตถ ประสงค เพ อให กำรดำเน นงำนบรรล ว ตถ ประสงค 2. ม กำรกำหนดระยะเวลำดำเน นงำนท ช ดเจนโดยระบ ไว ในแผน? และเป นไปตำมระยะเวลำท กำหนดไว ในแผนฯ 3. ม กำรต ดตำมกำรดำเน นงำนตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร? ความเส ยง กำรดำเน นงำนไม บรรล ว ตถ ประสงค และ ไม เป นไปตำมระยะเวลำท กำหนดไว ในแผนฯ ป จจ ยเส ยง ขำดระบบและข นตอนกำรดำเน นงำนท ช ดเจนและม ประส ทธ ภำพ ข นตอน ส อสำรและถ ำยทอดแผนไปส กำรปฏ บ ต 1. ม การประช มช แจงเร องแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การของหน วยงาน ว ตถ ประสงค เพ อให บ คลำกรได ร บทรำบและเข ำใจ 2. ม การเผยแพร เอกสารแผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต ราชการ? ในแผนย ทธศำสตร และแผนปฏ บ ต งำนของหน วยงำน 3. ช แจงและแบ งความร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม/โครงการท บรรจ ไว ในแผนอย างช ดเจน รวมท งบทบำท หน ำท และควำมร บผ ดชอบอย ำงถ กต อง ความเส ยง บ คลำกรไม ทรำบและไม เข ำใจใน แผนย ทธศำสตร และแผนปฏ บ ต งำนของหน วยงำน รวมท งบทบำท หน ำท และควำมร บผ ดชอบอย ำงถ กต อง

24 ป จจ ยเส ยง / สาเหต ของความเส ยง ผลการประเม นการควบ การควบค มท ควรจะม การควบค มท ม อย แล ว Risk factor ค มท ม อย แล วว าได ผลหร อไม ป จจ ยเส ยง ไม เป ดเผยข อม ลให แก ผ ร บผ ดชอบ เพ อกำรตรวจสอบกำรทำงำน หร อม กำรบ ดเบ อน ข อม ล (1) (2) (3) (4) ข นตอน จ ดสรรทร พยำกร 1. ม การสารวจความต องการคร ภ ณฑ ว ตถ ประสงค เพ อให กำรจ ดสรรทร พยำกร ม 2. ม การจ ดทาแผนการซ อมบาร งเคร องม อ ความโปร งใสเป นธรรม ตรวจสอบได 3. ม การสารวจคร ภ ณฑ ประจาห อง และการสารวจคร ภ ณฑ ประจาป ความเส ยง กำรจ ดสรรทร พยำกร ไม โปร งใส ไม เป นธรรม และตรวจสอบไม ได ป จจ ยเส ยง อ ปกรณ เคร องม อหล กสำหร บกำรดำเน นงำน ไม ม กำรบำร งร กษำอย ำงสม ำเสมอเพ อให สำมำรถ ใช งำนได อย ำงต อเน อง ป จจ ยเส ยง การเก ดอ คค ภ ยเน องจากไฟฟ าล ดวงจร 1. ระบบความค มหร อต ดไฟกรณ เก ดไฟฟ าล ดวงจร 2. ระบบไฟฉ กเฉ น 3. ระบบส ญญาณเต อนภ ย 4. แผนการซ อมหน ไฟ (3) = ม (4) = ได ผลตามท คาดหมาย = ไม ม = ไม ได ผลตามท คาดหมาย? = ม แต ไม สมบ รณ? = ได ผลบ างแต ไม สมบ รณ

25 หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : โอนความเส ยงให คณะและมหาว ทยาล ยเป นผ ความค ม และจ ดการความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) เตร ยมทร พยากรเพ อ ได ทร พยากรท ม ค ณภาพ บ คลากรสายสน บสน น - - ดาเน นงาน ไม เพ ยงพอไม เหมาะสม ม จานวนจาก ด และไม ค มค าก บการ ดาเน นงาน แผนการบร หารความเส ยง KU-ERM 8

26 แผนการบร หารความเส ยง K หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : โอนความเส ยงให คณะเป นผ ร บผ ดชอบ และแบ งให หน วยงานเป นผ ร บผ ดชอบความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) จ ดสรรทร พยากร การจ ดสรรทร พยากร อ ปกรณ เคร องม อหล ก 1. จ ดทำแผนซ อมบำร งเคร องม อ ต.ค. 56/ รองประธานโครงการฯ - ไม โปร งใส ไม เป นธรรม สาหร บการดาเน นงาน และอ ปกรณ เลขาน การ และตรวจสอบไม ได ไม ม การบาร งร กษาอย าง 2. กำรสำรวจคร ภ ณฑ ประจำป ต.ค. 56/ รองประธานโครงการฯ สม าเสมอเพ อให สามารถ เลขาน การ ใช งานได อย างต อเน อง 3. การจ ดสรรงบประมาณเพ อ คณะ/โครงการจ ดต งฯ/ศสวท. 200,000 การซ อมบาร งเคร องม อ และอ ปกรณ

27 ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กำหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) การจ ดการด านการเง น ไม ม การจ ดการด านการเง น งบประมาณท ได ร บจ ดสรร 1. กำรจ ดทำแผนควำมต องกำรงบลงท น ก.ย. 56/ประธานโครงการฯ และทร พย ส น และทร พย ส นสาหร บ ไม เพ ยงพอ 2. กำรสำรวจคร ภ ณฑ ประจำห อง ต.ค. 56/รองประธาน, เลขาน การ การเร ยนการสอนท 3. กำรจ ดทำแผนกลย ทธ ของหน วยงำน เม.ย. 56/ประธานโครงการฯ 10,000 เหมาะสมและไม ก อให เก ด 4. ม กำรจ ดเก บข อม ลทำงกำรเง น เลขาน การ, ผ ชาวยเลขาน การ ประโยชน ส งส ด 5. ม ระบบบร หำรพ สด พ.ค.56/ รองประธาน เลขาน การ, ผ ชาวยเลขาน การ ส อสารและถ ายทอด บ คลากรไม ทราบและ ไม เป ดเผยข อม ลให แก 1. ช แจงและเผยแพร แผนปฏ บ ต รำชกำร รองคณบด ฝ ายแผน/ แผนไปส การปฏ บ ต ไม เข าใจในแผน ผ ร บผ ดชอบเพ อการ ประธานโครงการ ย ทธศาสตร และ แผนปฏ บ ต งานของ หน วยงาน รวมท งบทบาท หน าท และความร บผ ดชอบ อย างถ กต อง ตรวจสอบการทางาน หร อม การบ ดเบ อนข อม ล

28 แผนการบร หารความเส ยง K หน วยงาน : โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยา ย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร แบบบ รณาการ ย ทธศาสตร ท 3 : การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเช งร กเพ อร บการเปล ยนแปลง โครงการ/ก จกรรม/กระบวนการ :.. ว ตถ ประสงค : ความเส ยงท โครงการจ ดต งสายว ชาจ ลช วว ทยายอมร บ และจะดาเน นการควบค มโดยแผนบร หารความเส ยง ข นตอนหล ก ความเส ยงท ป จจ ยความเส ยง การจ ดการ กาหนดเสร จ/ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต และว ตถ ประสงค ย งเหล ออย ความเส ยง (งบประมาณ / ค าใช จ าย) (1) (2) (3) (4) (5) (6) ดำเน นงำนตำมแผนฯ กำรดำเน นงำนไม บรรล ขำดระบบและข นตอน 1. กำรประเม นควำมเป นไปได และ ประธานโครงการฯ ว ตถ ประสงค และไม เป น กำรดำเน นงำนท ช ดเจน ควำมค มค ำของโครงกำร ไปตำมระยะเวลำท และม ประส ทธ ภำพ 2. ม กำรกำหนดระยะเวลำ ประธานโครงการฯ กำหนดไว ในแผนฯ ดำเน นงำนท ช ดเจนโดยระบ ไว ในแผน 3. กำรต ดตำมผลกำรดำเน นงำน ประธานโครงการฯ ตำมแผนปฏ บ ต รำชกำร ผ ประสานงานสาขาฯ กำรจ ดกำรด ำนกำรเง น ไม ม กำรจ ดกำรด ำนกำรเง น ขำดระบบกำรบร หำร 1. การจ ดทาแผนกลย ทธ การเง น ประธานโครงการฯ และทร พย ส น และทร พย ส นสำหร บ กำรจ ดเก บข อม ล 2. การจ ดเก บข อม ลด านการเง น กรรมการบร หาร กำรเร ยนกำรสอนท เอกสำรทำงด ำนกำรเง น 3. การจ ดทาระบบบร หารพ สด เหมำะสมและไม ก อให เก ด ท ได มำตรฐำน ประโยชน ส งส ด

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ

แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ แผนบร หารความเส ยง ป 2554 มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ต ศ นย ด ส ตพณ ชยการ 2 แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยร ตนบ ณฑ ตศ นย ด ส ตพณ ชยการ ท มา ส บเน องจากสาน กงานคณะกรรมการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ม นโยบายให สถาบ นอ

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557

รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 1 รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2557 หน วยตรวจสอบภายใน สาน กงาน กศน. รายงานผลการดาเน นงานประจาป 2557 หน า 2 สารบ ญ คานา ก โครงสร างและอ ตรากาล ง 1 หน าท และความร บผ ดชอบ 2 กฎบ ตรการตรวจสอบภายใน 5 แผนการตรวจสอบประจาป

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนา-อ ตรากาล ง ป การศ กษา 2556 จ ดทาโดย : แผนกทร พยากรบ คคล ว ทยาล ยเซนต หล ยส 19 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กร งเทพมหานคร 10120 โทรศ พท 0 2675-5304(-12) โทรสาร 0 2675-5313 www.slc.ac.th 1 1 แผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information