แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "แผนบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗"

Transcription

1 แผนบร หารความเส ยง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ถ นายน ๒๕๕๗

2

3 ค าน า ในการด าเน นการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามมาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาลได ร บความร วมม อจากหน วยงานท เก ยวข องในการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๗ จนส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว โดย สาระส าค ญของแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด วย กรอบแนวค ด การบร หารความเส ยง แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยง กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO โดยการค ดเล อกโครงการท จะมาท าแผนบร หารความเส ยง ท งน ได ก าหนดเกณฑ ด งน เป นโครงการท สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของย ทธศาสตร ของ สป.ทก. ได ร บจ ดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเป น โครงการท ม ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย ซ งม โครงการท ได ร บการค ดเล อกรวม 4 โครงการ ได แก ๑) โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 งบประมาณ ล านบาท ๒) โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT งบประมาณ ล านบาท ๓) โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต การเต อนภ ย งบประมาณ ล านบาท ๔) โครงการเสร มสร างระบบเฝ าระว งภ ยพ บ ต ทางธรรมชาต ตามล มแม น าและช มชน งบประมาณ ล านบาท คณะท างานจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ใคร ขอขอบค ณว ทยากร อาจารย สมชาต ก องนภาส นต ก ล ท ให ความร ในการจ ดท าแผนบร หารความเส ยง รวมท ง เจ าหน าท ผ เก ยวข องท กท านท ให ความร วมม อสน บสน นข อม ลเพ อจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก.ด วยด ท ายน คณะท างานฯ หว งเป นอย างย งว าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก.ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จะ เป นประโยชน ต อการด าเน นงานโครงการของท กหน วยงานท เก ยวข องต อไป ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ม ถ นายน ๒๕๕๗

4 สารบ ญ ความหมายและค าจ าก ดความของความเส ยง ๑ หน า กรอบแนวค ดการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ๑ ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง ๑ แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒ กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO ๔ โครงการของ สป.ทก. ท น ามาบร หารจ ดการความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๐ แผนบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงฯ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑ ภาคผนวก รายช อคณะท างานจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

5 ความหมาย/ค าจ าก ดความของความเส ยง ความเส ยง หมายถ ง เหต การณ /การกระท าใด ๆ ท อาจเก ดข นภายใต สถานการณ ท ไม แน นอน และส งผลกระทบ หร อสร างความเส ยหายท งท เป นต วเง นและไม เป นต วเง น หร อก อให เก ดความล มเหลว หร อลดโอกาสท จะบรรล เป าหมายของแผนงาน/โครงการท ส าค ญในแต ละประเด นย ทธศาสตร ตามท ระบ ไว ในแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ของส วนราชการ การบร หารความเส ยง หมายถ ง การบร หารป จจ ยและควบค มก จกรรม รวมท งกระบวนการ ด าเน นงานต างๆ โดยลดม ลเหต แต ละโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นงานท ไม เป นไปตาม แผน เพ อให ระด บของความเส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถร บได ประเม น ได ควบค มได และตรวจสอบได อย างม ระบบ โดยค าน งถ งการบรรล ว ตถ ประสงค หร อเป าหมายของ หน วยงานเป นส าค ญ กรอบแนวค ดการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด าเน นแนวทางการบร หาร ความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) เป นการว เคราะห และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงซ งเป นกระบวนการท เป นระบบในการ บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการด าเน นการต าง ๆ เพ อลดม ลเหต ของโอกาสท จะท าให เก ดความเส ยหายจากการด าเน นการท ไม เป นไปตามแผน และเพ อให ระด บของความเส ยงและผลกระทบท จะเก ดข นในอนาคตอย ในระด บท สามารถยอมร บได ควบค มได และตรวจสอบได อย างเป นระบบ โดยในการ ด าเน นการบร หารความเส ยงน น จะม งเน นแผนงาน/โครงการท ส าค ญซ งผลส าเร จของแผนงาน/โครงการม ผลกระทบส งต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร ว ตถ ประสงค ของการบร หารความเส ยง ๑. เพ อให ผลการด าเน นงานขององค กรเป นไปตามว ตถ ประสงค และเป าหมายท วางไว ๒. เพ อให เก ดการร บร ตระหน ก และเข าใจถ งความเส ยงด านต างๆ ท เก ดข นก บองค กร และ หาว ธ จ ดการท เหมาะสมในการลดความเส ยงให อย ในระด บท องค กรยอมร บได ๓. สร างกรอบและแนวทางในการด าเน นงานให แก บ คลากรในองค กร เพ อให สามารถบร หาร จ ดการความไม แน นอนท จะเก ดข นก บองค กรได อย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ๔. เพ อให ม ระบบในการต ดตามตรวจสอบผลการด าเน นการบร หารความเส ยงและเฝ าระว งความ เส ยงใหม ๆ ท อาจเก ดข นได ตลอดเวลา ๕. เพ มม ลค าให ผ ม ส วนได ส วนเส ยก บองค กร แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑

6 แนวทางการด าเน นการบร หารความเส ยงของส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข นตอน ท ก จกรรม/รายละเอ ยดการด าเน นงาน ๑. การประช มคณะท างานบร หารความเส ยงเพ อ ค ดเล อกโครงการ ๒. จ ดประช มเสร มสร างองค ความร การจ ดท าแผน บร หารความเส ยงและฝ กปฏ บ ต การให แก เจ าหน าท ในส าน ก/กล ม/ศ นย ของ สป.ทก. (๓ คร ง) ๓. ประช มการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงส าหร บ โครงการท ได ร บการค ดเล อกในแต ละประเด น ย ทธศาสตร ตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สป.ทก. ๔. รวบรวมและจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตาม มาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาล ว ตถ ประสงค พ จารณาหล กเกณฑ การค ดเล อกแผนงาน/ โครงการเพ อน ามาบร หารจ ดการความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑.เพ อร บทราบแนวทางและกรอบ ระยะเวลาการด าเน นงานในการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงของ สป.ทก. ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เสร มสร างองค ความร เก ยวก บการบร หาร ความเส ยง โดยเช ญว ทยากรมาบรรยายให ความร และฝ กปฏ บ ต แก เจ าหน าท ของ สป.ทก. ๓. เพ อให หน วยงานต าง ๆ ม ส วนร วมในการ จ ดท าแผนบร หารความเส ยง ว เคราะห ความ เส ยง ตลอดจนการบร หารความเส ยง ๔. เพ อระดมความค ดเห นและร วมก นจ ดท า แผนบร หารความเส ยงประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑.เพ อประช มเจ าหน าท ท ร บผ ดชอบ โครงการ และร วมก นจ ดท า(ร าง)แผนบร หาร ความเส ยง ส าหร บโครงการท ได ร บการ ค ดเล อก ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒. เพ อทบทวนผลการว เคราะห ความเส ยง ของโครงการ และปร บแก ไขให สมบ รณ เพ อให การว เคราะห และจ ดท าแผนบร หาร ความเส ยงเป นไปตามมาตรฐาน COSO และตามหล กธรรมาภ บาล เพ อรองร บความ เปล ยนแปลงต างๆ ท อาจเก ดข น แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒

7 ข นตอน ท ก จกรรม/รายละเอ ยดการด าเน นงาน ๕. น าเสนอ (ร าง) แผนบร หารความเส ยงของ สป. ทก. ต อผ บร หารเพ อพ จารณาอน ม ต ให ความเห นชอบ แผนบร หารความเส ยงฯ ๖. ก าหนดช องทางหร อว ธ การส อสารในการน าแผน บร หารความเส ยงไปปฏ บ ต - หน งส อเว ยน - Website - Intranet ๗. หน วยงานต าง ๆ ด าเน นการตามแผนบร หารความ เส ยงท ได ร บความเห นชอบจากผ บร หาร ๘. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง ต อผ บร หาร อย างน อย ๒ ไตรมาส ๙. จ ดท ารายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบพร อมข อเสนอแนะในการแก ไข แผนบร หารความเส ยง เม อส นป งบประมาณ ภายใน ว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ ว ตถ ประสงค เพ อให ผ บร หารร บทราบและเห นชอบแผน บร หารความเส ยงก อนการด าเน นงาน เพ อส อสารให กล มเป าหมายได ร บทราบและ สามารถน าไปปฏ บ ต ได ๑. เพ อจ ดการความเส ยงท คาดว าจะเก ดข น ในองค กร ๒. เพ อให หน วยงานต าง ๆ ม ส วนร วมในการ จ ดการความเส ยง ๑. เพ อรายงานผลการด าเน นงานให ผ บร หารทราบ ๒. เพ อร บทราบป ญหาและอ ปสรรค ข อด ข อเส ยในการด าเน นงานตามแผนบร หาร ความเส ยง ๓. เพ อสร างโอกาสในการปร บปร งแผน บร หารความเส ยง ๑. เพ อสร ปผลการด าเน นงานตามแผน บร หารความเส ยงขององค กรให ผ บร หาร และเจ าหน าท ใน สป.ทก. ได ร บทราบ ๒. เพ อเป นข อม ลส าหร บการจ ดท าแผน บร หารความเส ยงในป ต อไป แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๓

8 กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) กระบวนการบร หารความเส ยงตามมาตรฐาน COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ส วนราชการต องม ข นตอนการด าเน นการ หล กเกณฑ ในการว เคราะห ประเม น และจ ดการความเส ยงอย างเหมาะสม โดยด าเน นการครอบคล ม ๗ ข นตอน ค อ ข นตอนท ๑ การก าหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง (Objective Setting) ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยงต าง ๆ (Event Identification) ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) ข นตอนท ๔ กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง (Risk Response) ข นตอนท ๕ ก จกรรมการบร หารความเส ยง (Control Activities) ข นตอนท ๖ ข อม ลและการส อสารด านบร หารความเส ยง (Information and Communication) ข นตอนท ๗ การต ดตามผลและเฝ าระว งความเส ยงต าง ๆ (Monitoring) ในการลดความเส ยงหร อโอกาสท จะเก ดความเส ยงน น ต องม การบร หารจ ดการท ด เพ อท จะท าให องค กรของเราบรรล เป าหมายได เราจ งต องม การควบค มด แลความเส ยงอ นเป นท มาของการบร หาร ความเส ยง ข นตอนท ๑ การก าหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง ก าหนด ว ตถ ประสงค ในการบร หารความเส ยงโครงการ เพ อให โครงการท ม น ยส าค ญต อการบรรล ความส าเร จตามประเด นย ทธศาสตร สามารถด าเน นการได บรรล เป าหมายตามท ต งไว ซ งจะส ง ผลให องค กรสามารถบรรล ผลส าเร จตามแผนกลย ทธ เป าประสงค และประเด นย ทธศาสตร โดยม หล กเกณ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อน ามาบร หารจ ดการความเส ยง ด งน ป จจ ยพ จารณา ๑. สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ด ของย ทธศาสตร ๒. งบประมาณท ได ร บใน ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ๓. ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย เกณฑ การพ จารณา ๑ ๒ ๓ สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของ ย ทธศาสตร ระด บน อย ได ร บงบประมาณต ากว า ๕ ล านบาท ไม ม ผลกระทบต อ ผ ร บบร การและผ ม ส วน ได ส วนเส ย สน บสน นเป าประสงค และ ต วช ว ดของย ทธศาสตร ระด บปานกลาง ได ร บงบประมาณ ๕ ถ ง ๒๐ ล านบาท ผลกระทบต อผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย บางส วน สน บสน นเป าประสงค และ ต วช ว ดของย ทธศาสตร ระด บมาก ได ร บงบประมาณต งแต ๒๐ ล านบาทข นไป ผลกระทบต อผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย ส วนใหญ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๔

9 ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยงต างๆ (Event Identification) ก าหนดก จกรรมท โครงการต องด าเน นการ โดยระบ ป จจ ยท ม ผลกระทบในเช งลบต อเป าหมาย ขององค กรหร อการปฏ บ ต งานท งในระด บองค กรและก จกรรม เป นกระบวนการท ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งาน ร วมก นระบ ความเส ยงและป จจ ยเส ยง โดยต องค าน งถ งความเส ยงท ม สาเหต มาจากป จจ ยท งภายในและ ภายนอก ป จจ ยเหล าน ม ผลกระทบต อว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ในการระบ ป จจ ยเส ยงจะต องพ จารณาว าม เหต การณ ใดหร อก จกรรมใดของกระบวนการปฏ บ ต งาน ท อาจเก ดความผ ดพลาดความเส ยหายและไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนด การระบ ป จจ ยเส ยงของการท จะ ไม บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ควรเร มด วยการแจกแจงกระบวนการปฏ บ ต งานท จะท าให บรรล ว ตถ ประสงค แล วจ งระบ ป จจ ยเส ยงท ม ผลกระทบต อกระบวนการปฏ บ ต งานท ท าให เก ดความผ ดพลาด ความเส ยหายและเส ยโอกาส และป จจ ยเส ยงน นควรเป นต นเหต ท แท จร งเพ อท จะสามารถน าไปใช ประโยชน ในการหามาตรการลดความเส ยงในภายหล งได โดยป จจ ยเส ยงแบ งได ๒ ด าน ได แก ๑) ป จจ ยเส ยงภายนอก ค อ ความเส ยงท ไม สามารถควบค มการเก ดได โดยองค กร เช น ภาวะ เศรษฐก จส งคม การเม อง กฎหมาย ค แข ง เทคโนโลย ภ ยธรรมชาต ส งแวดล อม เป นต น ๒) ป จจ ยเส ยงภายใน ค อ ความเส ยงท สามารถควบค มได โดยองค กร เช น กฎระเบ ยบ ข อบ งค บภายในองค กร ว ฒนธรรมองค กร นโยบายการบร หารและการจ ดการ ความร /ความสามารถของ บ คคลากร กระบวนการท างานข อม ล/ระบบสารสนเทศ เคร องม อ/อ ปกรณ เป นต น การระบ ความเส ยง สามารถด าเน นการได หลายว ธ ได แก การว เคราะห กระบวนการท างาน การ ว เคราะห ทบทวนผลการปฏ บ ต งานท ผ านมา การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมสมองการเปร ยบเท ยบ ก บองค กรอ น การส มภาษณ แบบสอบถาม เป นต น โดยต องน าหล กธรรมาภ บาลท ง ๙ องค ประกอบ มาเป นป จจ ยในการว เคราะห ความเส ยง เพ อให เป นไปตามแนวทางการบร หารก จการบ านเม องท ด ด งน ๑) หล กประส ทธ ผล : ผลการปฏ บ ต ราชการท บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของแผนการ ปฏ บ ต ราชการตามท ได ร บงบประมาณมาด าเน นการ รวมถ งสามารถเท ยบเค ยงก บส วนราชการ หร อหน วยงานท ม ภารก จคล ายคล งก น และม ผลการปฏ บ ต งานในระด บช นน าของประเทศ เพ อให เก ดประโยชน ส ขต อประชาชน ๒) หล กประส ทธ ภาพ : การบร หารราชการตามแนวทางการก าก บด แลท ด ท ม การออกแบบ กระบวนการปฏ บ ต งานให องค การสามารถใช ทร พยากรท งด านต นท นแรงงานและระยะเวลา ให เก ดประโยชน ส งส ดต อการพ ฒนาข ดความสามารถในการปฏ บ ต ราชการ เพ อตอบสนองความ ต องการของประชาชนและผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล ม ๓) หล กการม ส วนร วม : กระบวนการท ข าราชการ ประชาชน และผ ม ส วนได ส วนเส ยท กกล มม โอกาสได เข าร วมในการร บร เร ยนร ท าความเข าใจ ร วมแสดงท ศนะ ร วมค ดแนวทงร วมแก ไข ป ญหา ร วมต ดส นใจ และร วมกระบวนการพ ฒนา ๔) หล กความโปร งใส : กระบวนการเป ดเผยอย างตรงไปตรงมา ช แจงได เม อม ข อสงส ย และ สามารถเข าถ งข อม ลข าวสารอ นไม ต องห ามตามกฎหมายได อย างเสร ๕) หล กกการตอบสนอง : การให บร การท สามารถด าเน นการได ภายในระยะเวลาท ก าหนดและ สร างความเช อม น ความไว วางใจ รวมถ งตอบสนองความคาดหว ง/ความต องการของ ผ ร บบร การ และผ ม ส วนได ส วนเส ย แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๕

10 ๖) หล กภาระร บผ ดชอบ : การแสดงความร บผ ดชอบในการปฏ บ ต หน าท และผลงานต อเป าหมาย ท ก าหนดไว รวมท งการแสดงถ งความส าน กในการร บผ ดชอบต อป ญหาสาธารณะ ๗) หล กน ต ธรรม : การใช อ านาจของกฎหมาย กฎระเบ ยบ ข อบ งค บ ในการบร หารราชการ ด วยความเป นธรรม ๘) หล กการกระจายอ านาจ : การถ ายโอนอ านาจการต ดส นใจ ทร พยากร และการก จการส วน ราชการส วนกลางให แก ส วนราชการบร หารส วนท องถ นและภาคประชาชนด าเน นการ โดยม อ สระตามสมควร รวมถ งการมอบอ านาจและความร บผ ดชอบในการต ดส นใจ และการ ด าเน นการให แก บ คลากร ๙) หล กความเสมอภาค : การได ร บการปฏ บ ต และได ร บบร การอย างเท าเท ยมก น โดยไม ม การ แบ งแยก ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) การประเม นความเส ยงประกอบด วย ๓ ข นตอน ค อ ๓.๑ ก าหนดหล กเกณฑ ส าหร บใช ในการประเม นความร นแรงความเส ยง โดยประเม นจาก ๒ ป จจ ย ค อ โอกาสท จะเก ดความเส ยง (Likelihood) หมายถ ง โอกาสในการเก ดความเส ยหายจาก ป จจ ยเส ยงน นม มากน อยเพ ยงใด และประเม นออกมาในล กษณะใดได บ าง ผลกระทบของความเส ยง (Impact) หมายถ ง ความร นแรงของความเส ยหายท อาจจะ เก ดข น พ จารณาจากการน าป จจ ยมาว เคราะห ว าหากเก ดข นแล วม ผลกระทบมากน อยแค ไหน และประเม น ออกมาได ในล กษณะใดบ าง ๓.๒ ก าหนดม มมอง/ม ต ของความเส ยง ได แก (๑) ความเส ยงด านกลย ทธ (Strategic Risk : S) เก ยวข องก บการบรรล เป าหมายพ นธก จ ในภาพรวม โดยความเส ยงท เก ดข นม ล กษณะจากการเปล ยนแปลงของสถานการณ ภายนอก การขาดการ ม ส วนร วม หร อการต ดส นใจผ ดพลาด (๒) ด านการด าเน นการ (Operation Risk : O) เก ยวข องก บประส ทธ ภาพ ประส ท ธ ผล โดย ความเส ยงท เก ดข นม ล กษณะจากระบบงานภายในองค กร กระบวนการเทคโนโลย บ คลากร ข อม ลท ส งผล กระทบต อการด าเน นโครงการ (๓) ความเส ยงด านการเง น (Financial Risk : F) เก ยวก บการบร หารงบประมาณการเง น หร อการขาดงบประมาณในการด าเน นงาน (๔) ความเส ยงด านการปฏ บ ต ตามกฎหมาย/กฎระเบ ยบ (Compliance Risk : C ) เก ยวก บ ความไม ช ดเจน ไม ท นสม ย หร อไม ครอบคล มของกฎระเบ ยบต างๆ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๖

11 ๓.๓ จ ดท าแผนภ ม ความเส ยง เพ อช วยให สามารถต ดส นในการวางแผนบร หารความเส ยงได อย างเหมาะสม โดยรวมคะแนนระหว างโอกาสท จะเก ดก บความเส ยหาย และผลกระทบ เพ อให ผ บร หาร และคนในองค กร ได เห นภาพรวมว าความเส ยงม การกระจายต วอย างไร และเม อรวมท กป จจ ยเส ยงแล ว ป จจ ยเส ยงใดควรได ร บการจ ดการก อนหล ง เพ อจ ดล าด บความส าค ญ และใช ในการต ดส นใจว าความเส ยงใด ควรเร งจ ดการก อน โดยความเส ยงท จะต องน ามาด าเน นการจ ดการความเส ยง ค อความเส ยงท ม ระด บ ความเส ยงส ง ต งแต ๑๐ ข นไป ส วนป จจ ยเส ยงท ม ระด บความเส ยงต ากว า ๑๐ ถ อว าม ความเส ยงค อนข าง ต าไม น ามาด าเน นการจ ดการความเส ยงในแผนบร หารความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระด บความเส ยง = โอกาส (y) x ผลกระทบ (x) มาก ผล กระทบ น อย แผนภ ม ความเส ยง (Risk Map) ความเส ยงมาก ความเส ยงส ง ผลกระทบร นแรงมาก โอกาสเก ดน อย ผลกระทบร นแรงมาก โอกาสเก ดมาก ความเส ยงต า ความเส ยงปานกลาง ผลกระทบน อย โอกาสเก ดน อย ผลกระทบน อย โอกาสเก ดมาก น อยมาก โอกาสท จะเก ด ความร นแรง ของผลกระทบ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย ส แดง = ระด บความเส ยงส งมาก ส ส ม = ระด บความเส ยงส ง ส เหล อง = ระด บความเส ยงปานกลาง ส เข ยว = ระด บความเส ยงต า แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๗

12 ระด บความเส ยงต าง ๆ ๑. ระด บความเส ยงต า หมายถ ง ระด บท ยอมร บได โดยไม ต องควบค มความเส ยง ไม ต องม การ จ ดการเพ มเต ม ๒. ระด บความเส ยงปานกลาง หมายถ ง ระด บท พอยอมร บได แต ต องม การควบค มเพ อป องก น ไม ให ความเส ยงเคล อนย ายไปย งระด บท ยอมร บไม ได ๓. ระด บความเส ยงส ง หมายถ ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได โดยต องจ ดการความเส ยงเพ อให อย ในระด บท ยอมร บได ต อไป ๔. ระด บความเส ยงส งมาก หมายถ ง ระด บท ไม สามารถยอมร บได และจ าเป นต องเร งจ ดการแก ไข ท นท ข นตอนท ๔ กลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง (Risk Response) ก าหนดกลย ทธ และแนวทางท ใช ส าหร บจ ดการแต ละความเส ยง โดยกลย ทธ ท ใช ส าหร บจ ดการความ เส ยง ประกอบด วย ๑. การหล กเล ยงความเส ยง : โดยการหย ด ยกเล ก หร อเปล ยนแปลงก จกรรมหร อโครงการท จะ น าไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง แต ม ข อเส ยค อ อาจส งผลกระทบให เก ดการเปล ยนแปลงในแผนงานของ องค กรมากจนเก นไปจนไม สามารถม งไปส เป าหมายท วางไว ได ๒. การควบค ม/ลดความเส ยง : โดยการเพ มเต ม เปล ยนแปลงข นตอนบางส วนของโครงการ/ ก จกรรม การลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงจะเก ดข น เช น การฝ กอบรมบ คลากรให ม ความร เพ ยงพอ การก าหนดผ จ ดจ างและผ ร บมอบงานให แยกจากก น รวมถ งการลดระด บความร นแรงของ ผลกระทบเม อเหต การณ ท เป นความเส ยงเก ดข น เช น การต ดต งเคร องด บเพล ง การ back up ข อม ลเป น ระยะๆ การม server ส ารอง เป นต น ๓. การร บความเส ยงไว เอง : หากท าการว เคราะห แล วเห นว าไม ม ว ธ การใดเลยท เหมาะสม เน องจากต นท นการจ ดการความเส ยงส งกว าประโยชน ท จะได ร บ อาจต องยอมร บความเส ยง แต ควรม มาตรการต ดตามอย างใกล ช ดเพ อรองร บผลท จะเก ดข น ๔. การถ ายโอนความเส ยง : การยกภาระในการเผช ญหน าก บเหต การณ ท เป นความเส ยงและการ จ ดการก บความเส ยงให ผ อ น ไม ได เป นการลดความเส ยงท จะเก ดข น แต เป นการร บประก นว าเม อเก ดความ เส ยหายแล วองค กรจะได ร บการชดใช จากผ อ น เช น การท าประก น การท าส ญญา การร บประก น เป นต น ข นตอนท ๕ ก าหนดก จกรรมการบร หารความเส ยง (Control Activities) ภายใต แนวทางต างๆ ท เล อกน นจะประกอบไปด วยก จกรรมต างๆท ก าหนดข นเพ อท จะตอบสนอง ต อความเส ยง โดยก าหนดก จกรรมท จะช วยลดความน าจะเป นส าหร บเหต การณ ท เป นความเส ยง หร อลด ความเส ยหายเม อเก ดเหต การณ น นได เก ดข น และจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของแต ละโครงการท เล อก โดยการก าหนดก จกรรม และเป าหมายตามแนวทางการจ ดการความเส ยงแต ละความเส ยงท เล อกมาบร หาร ความเส ยงในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก าหนดต วผ ร บผ ดชอบในแต ละก จกรรม ระยะเวลาในการ ปฏ บ ต และจ ดท าในล กษณะเป น Gantt chart ของแต ละโครงการท ได ร บการค ดเล อกในแต ละประเด น ย ทธศาสตร แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๘

13 จากข นตอนของการก าหนดก จกรรมบร หารความเส ยงในข นตอนท ๕ เม อเราเล อกว ธ การหร อ มาตรการท เหมาะสมแล ว จะต องม การจ ดท าแผนบร หารความเส ยงเพ อก าหนดมาตรการหร อแผนปฏ บ ต การในการควบค มความเส ยงท ส ง (High) และส งมาก (Extreme) ค อระด บความเส ยงต งแต ๑๐ คะแนนข น ไป ให ลดลงอย ในระด บท ยอมร บได และสามารถปฏ บ ต ได จร ง รวมท งต องพ จารณาถ งความค มค าในด าน ค าใช จ ายและต นท นท ต องใช ในการก าหนดมาตรการหร อแผนปฏ บ ต การน นก บประโยชน ท จะได ร บด วย ข นตอนท ๖ ข อม ลและการส อสารด านบร หารความเส ยง (Information and Communication) ก าหนดแนวทาง/ว ธ การส อสารการบร หารความเส ยง โดยก าหนด ว ธ การ ช องทาง ข อม ลท ต องการ ส อสาร กล มเป าหมาย ข อม ลท ต องการส อสาร ช องทางการส อสาร กล มเป าหมาย ๑. ข อม ลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป สป.ทก. พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ (เพ อน ามาพ จารณาตามหล กเกณฑ การ ค ดเล อกโครงการท จะน ามาจ ดท าแผนความ เส ยงฯ) ๒. แผนบร หารความเส ยงของโครงการ การประช มการจ ดการท าแผน บร หารความเส ยง หน งส อเว ยน Website/Intranet ๓. สร ปรายงานความค บหน าของโครงการ หน งส อเว ยน ๔. สร ปผลการด าเน นงานตามแผนบร หาร หน งส อเว ยน/การประช ม ความเส ยงพร อมข อเสนอแนะ เจ าหน าท ของ สป.ทก. ท ร บผ ดชอบโครงการ ผ บร หาร เจ าหน าท สป.ทก. ผ บร หาร ผ บร หาร เจ าหน าท สป.ทก. ข นตอนท ๗ การต ดตามผลและเฝ าระว งความเส ยงต างๆ (Monitoring) ก าหนดให ม การต ดตาม ก าก บ ด แล การด าเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง รายงานความก าวหน า ในการด าเน นการตามแผนบร หารความเส ยงต อผ บร หารอย างน อย ๒ ไตรมาส โดยท าการสร ปผลการ ด าเน นงาน ป ญหา อ ปสรรคท พบ พร อมข อเสนอแนะในการแก ไข เสนอผ บร หารภายในว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๗ กรณ เป นแผนงาน/โครงการท ด าเน นการต อเน องในป งบประมาณต อไป จะต องม การสร ปว เคราะห ความเส ยงท เหล ออย ด วย แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙

14 โครงการของ สป.ทก. ท น ามาบร หารจ ดการความเส ยง ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มต ท ประช มคณะท างานบร หารความเส ยงของ สป.ทก. เม อว นท 26 ม นาคม ๒๕๕๗ ให ใช หล กเกณฑ การพ จารณาค ดเล อกโครงการท จะน ามาจ ดท าแผนบร หารความเส ยงของ สป.ทก. ด งน ๑) สน บสน นเป าประสงค และต วช ว ดของย ทธศาสตร ๒) งบประมาณท ได ร บในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ ๓) ผลกระทบต อผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย จ านวน 4 โครงการ ได แก ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หารจ ดการโครงสร างพ นฐานด าน ICT ให ม เคร อข ายครอบคล มพ นท ท วประเทศ โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 งบประมาณ ล านบาท ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT ไปใช ในการบร หารจ ดการและบร การ ท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT งบประมาณ ล านบาท ประเด นย ทธศาสตร ท ๓ : ส งเสร ม สน บสน นการบร หารจ ดการระบบเต อนภ ยท ได มาตรฐานและ ท นสม ย โครงการท ส าค ญท พ จารณาจ ดท าแผนบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการ ปฏ บ ต การเต อนภ ย งบประมาณ ล านบาท และโครงการเสร มสร างระบบเฝ าระว งภ ยพ บ ต ทาง ธรรมชาต ตามล มแม น าและช มชน งบประมาณ ล านบาท แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๐

15 แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 11

16 แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเด นย ทธศาสตร ท ๑ : ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หารจ ดการโครงสร างพ นฐาน ด าน ICT ให ม เคร อข ายครอบคล มพ นท ท วประเทศ 1.1 โครงการ โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 หน วยงานร บผ ดชอบ ศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ระยะเวลาด าเน นการ 1 ป เร มต น ต.ค.56 ส นส ด ก.ย. 57 งบประมาณ ๑๓.๘๕ ล านบาท ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บหน วยงาน ระด บหน วยงาน ระบ แผนปฏ บ ต ราชการหน วยงาน - ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท ๑ ส งเสร ม สน บสน นการพ ฒนาและบร หาร - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย จ ดการโครงสร างพ นฐานด าน ICT.ให ม เคร อข ายครอบคล ม พ นท ท วประเทศ จ ดต งศ นย ประสานงาน และปฏ บ ต การ IPv6 แล วเสร จและ สามารถด าเน นการได จ ดต งศ นย ฯ ให แล วเสร จและสามารถให หน วยงานภายนอก ต ดต อประสานงานได ภายใน ม.ค. ๕๗ เป าหมาย ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ระด บหน วยงาน เป าหมาย ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการ - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย ระบ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๑

17 โครงการ : โครงการจ ดต งและด าเน นการศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ตารางท 1 : การระบ ความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล 9 องค ประกอบ ก จกรรมท 1 จ ดต งศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 เพ อใช เป นสถานท ด าเน นงานและปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท ของศ นย ประสานงานและปฏ บ ต การ IPv6 ก จกรรมท 2 จ ดจ างท ปร กษาและผ เช ยวชาญด าน IPv6 เพ อ สน บสน นการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การฯ ก จกรรมท 3 จ ดก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรเพ อพ ฒนาและ เตร ยมความพร อมของบ คลากรของหน วยงาน ภาคร ฐต างๆของประเทศไทย เพ อให การด าเน นงานของศ นย ประสานงานและ ปฏ บ ต การ IPv6 เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ และ ด าเน นงานบรรล เป าหมายได ตามกรอบเวลา เพ อให CIO ของหน วยงานม ความร และเข าใจถ ง ความส าค ญของการปร บเปล ยนไปส IPv6 เพ อ สน บสน น ร วมม อในการผล กด นให การปร บเปล ยน IPv6 ของประเทศเป นไปตามเป าหมายภายในกรอบ ระยะเวลาท วางไว ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ความโปร งใส ประส ทธ ภาพ การม ส วนร วม ความเสมอภาค - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง - ผลการด าเน นโครงการไม เป นไปตามเป าหมาย/ผลผล ตของโครงการท ก าหนดไว - การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงน ร วมในการด าเน นโครงการ - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๒

18 ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ก จกรรมท 4 จ ดก จกรรมเพ อสร างความตระหน กและส งเสร ม การใช งาน IPv6 ก จกรรมท 5 ต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการ ด าเน นการตามเป าหมายต วช ว ดของแผนปฏ บ ต การฯ เพ อให ผ ท เก ยวข องในภาคส วนต างๆ ได เห นถ ง ความส าค ญและเข าใจเก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 เพ อให ทราบถ งผลการด าเน นงาน รวมท งแนวทางท ใช ส าหร บปร บปร งแผนการด าเน นงานท เป นอย ใน ป จจ บ น ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) การม ส วนร วม การตอบสนอง ความเสมอภาค ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ความโปร งใส - การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงน ร วมในการด าเน นโครงการ - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต - การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการ ส งผลให ไม เป นไปตามแผนปฏ บ ต ราชการ - การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยด ไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน - การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนดไว - การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๓

19 ประเภทของความเส ยงท เก ยวข อง ด านกลย ทธ (Strategic Risk : S) ด านการด าเน นงาน (Operation Risk : O) ด านการเง น (Financial Risk : F) ด านการปฏ บ ต ตาม กฎหมาย / กฎระเบ ยบ (Compliance Risk : C) ตารางท 2 : ตารางการประเม นความเส ยงและการก าหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ก จกรรม/ข นตอน ป จจ ยความเส ยง S1 : ผลการด าเน นโครงการไม เป นไปตามเป าหมาย/ ผลผล ตของโครงการท ก าหนดไว O1 : การเปล ยนแปลงรายละเอ ยดการด าเน นงาน รายละเอ ยดโครงการส งผลให ไม เป นไปตาม แผนปฏ บ ต ราชการ O2 : การด าเน นงานไม เป นไปตามแผนงานท ก าหนด ไว O3 : การเป ดโอกาสให กล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยเข ามาม ส วงนร วมในการด าเน นโครงการ O4 : การไม สามารถตอบสนองความต องการของ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ใน การด าเน นโครงการ O5 : เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม ไม เล อกปฏ บ ต C1 : การบร หารส ญญาจ าง เก ดป ญหาจากการจ ดท า TOR ท ม รายละเอ ยดไม สอดคล อง/ไม ช ดเจน C2 : การไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบการจ ดซ อจ ดจ าง โอกาส ผลกระทบ ระด บ กลย ทธ ท ใช จ ดการก บความเส ยง (Y) (X) ความเส ยง reduce Accept Accept Accept Accept Accept Accept Accept หมายเหต : ระด บความเส ยง หมายถ ง ระด บความเส ยง = (โอกาสในการเก ดเหต การณ ต างๆ) X (ผลกระทบของเหต การณ ต างๆ) โดยท ระด บความเส ยง 1-2 ม ความเส ยงต า, ระด บความเส ยง 3-6 ม ความเส ยงปานกลาง, ระด บความเส ยง 7-12 ม ความเส ยงส ง, ระด บความเส ยง ม ความเส ยงส งมาก แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๔

20 ตารางท 3 : แผนภ ม ความเส ยง โอกาสท จะเก ด ผลกระทบของความเส ยง ความเส ยง 1=น อยมาก 2=น อย 3=ปานกลาง 4=ส ง 5=ส งมาก 5=ส งมาก C2 4=ส ง O2/O3/O4/O5 /C1 3=ปานกลาง S1 2=น อย 1=น อยมาก O1 หมายเหต : ระด บความเส ยงท ยอมร บได ค อ ระด บความเส ยง 1-2 ม ความเส ยงต า, ระด บความเส ยง 3-6 ม ความเส ยงปานกลาง, ระด บความเส ยงท ไม สามารถยอมร บได ค อ ระด บความเส ยง 7-12 ม ความเส ยงส ง, ระด บความเส ยง ม ความเส ยงส งมาก แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๕

21 ตารางท 4 : แผนบร หารความเส ยงของโครงการ ป จจ ย ความเส ยง ผลการด าเน น โครงการไม เป นไปตาม เป าหมาย/ ผลผล ตของ โครงการท ก าหนดไว ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง จ ดก จกรรมการพ ฒนา บ คลากรเพ อพ ฒนาและ เตร ยมความพร อมของ บ คลากรของหน วยงาน ภาคร ฐต างๆของประเทศ ไทย - ประสานและร วมม อก บ หน วยงานด านการศ กษา อาท สพฐ เพ อบรรจ ห วข อ IPv6 ในการส มมนา/ อบรมประจ าป ของห วหน า เขตการศ กษาท วประเทศ - ประสานและร วมม อก บ กระทรวงมหาดไทยเพ อ ร วมประช มทางไกล ร วมก บ CIO ระด บจ งหว ด และผ ท เก ยวข อง เพ อส ราง ความตระหน กร และ ถ ายทอดนโยบายด าน IPv6 เป าหมาย/ผลส าเร จของการ ด าเน นการก จกรรมตามแนว ทางการจ ดการความเส ยง - เพ อสร างความตระหน กร เก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 ให ก บ CIO สถานศ กษา ได อย างครอบคล ม และ ประหย ดงบประมาณ - เพ อสร างความตระหน กร เก ยวก บการปร บเปล ยนไปส IPv6 ให ก บ CIO ระด บ จ งหว ดได อย างครอบคล มท ว ประเทศ พ.ศ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ ศปป. IPv6 30,000 (ค าจ ดท า เอกสาร) ศปป. IPv6 N/A แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๖

22 ประเด นย ทธศาสตร ท ๒ : พ ฒนาและส งเสร มการน า ICT ไปใช ในการบร หารจ ดการและบร การ ท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล ๒.๑ ช อโครงการ โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT หน วยงานร บผ ดชอบ ส าน กส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ระยะเวลาด าเน นการ 1 ป เร มต น ต.ค.56 ส นส ด ก.ย. 57 งบประมาณ ๔๖.๖๕๙๘ ล านบาท ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ระด บหน วยงาน ระด บหน วยงาน ระบ แผนปฏ บ ต ราชการหน วยงาน - ประเด นย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท ๒ พ ฒนาและส งเสร ม การน า ICT ไปใช ในการ - ต วช ว ด - ค าเป าหมาย บร หารจ ดการและบร การท กภาคส วนอย างม ธรรมาภ บาล ร อยละของประชาชน เข าถ ง สามารถพ ฒนาและใช ประโยชน จาก ICT ได ร อยละ ๓๐ เป าหมาย ผลผล ต และผลล พธ ของโครงการ ระด บหน วยงาน ระบ เป าหมาย ผลผล ตและผลล พธ ของโครงการ - ต วช ว ด -ผ เข าร บการอบรม The Trainer จ านวนไม น อยกว า 90 คน - ค าเป าหมาย และผ เข าร บการฝ กอบรม จ านวนไม น อยกว า 1,110 คน - ผ เข าร บการฝ กอบรมม ความร ด าน ICT และสามารถ ถ ายทอดความร ให ก บคนพ การ ผ ส งอาย และผ ด อยโอกาส - จ ดซ ออ ปกรณ และเคร องม อด าน ICT ส าหร บคนพ การ จ านวน 18 รายการ แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๗

23 ตารางท 1 : การระบ ความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล 9 องค ประกอบ โครงการ : โครงการพ ฒนาส งคมผ ส งอาย คนพ การ และผ ด อยโอกาสในส งคมด วย ICT ก จกรรม : อบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หน วยงานท ร บผ ดชอบ : ส าน กส งเสร มและพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ก จกรรม/ข นตอน ว ตถ ประสงค ด าเน นการ ป จจ ยความเส ยงตามม ต ธรรมาภ บาล (ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอ านาจ น ต ธรรม เสมอภาค) ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร ม ความเท าเท ยม จ ดท าช องทางและด าเน นการเผยแพร เพ อเป นการประชาส มพ นธ ก จกรรมการอบรม เสมอภาค - เป ดโอกาสให ได ร บการปฏ บ ต อย างเท าเท ยม จ ดท าข อม ลก จกรรมให เป นป จจ บ น เพ อให ข อม ลก จกรรมเป นป จจ บ น ภาระร บผ ดชอบ - การได ร บความร วมม อในการด าเน นโครงการของผ ร บผ ดชอบ จ ดท าหล กส ตรการอบรม เพ อใช ในการฝ กอบรม ประส ทธ ผล - ขาดบ คคลกรท ม ความเช ยวชาญ/ประสบการณ จ ดฝ กอบรมให ก บ The Trainer เพ อให ความร ด านICTให ก บ The trainer ไป ถ ายทอดความร ต อได อบรมให ความร ด าน ICTให แก ผ ส งอาย คน พ การ และผ ด อยโอกาส ประส ทธ ผล ตอบสนอง เพ อให ความร ด าน ICTให ก บกล มเป าหมาย ตอบสนอง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ - ต ดตามประเม นผลภายหล งการด าเน นการอบรมไปแล ว - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - การไม สามารถตอบสนองความต องการของผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ยตามท ได ระบ ไว ในการด าเน นโครงการ - จ านวนผ เข าร บการอบรมไม เป นไปตามท ก าหนดไว - ผ เข าร บการอบรมไม สามารถน าความความร ด าน ICT ไปใช ได แผนบร หารความเส ยงส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๑๘

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง

ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อ การจ ดทำระบบ การบร หารความเส ยง ค ม อการจ ดทำระบบการบร หารความเส ยง สำน กงานตรวจสอบภายใน สำน กปล ดกร งเทพมหานคร ศาลาว าการกร งเทพมหานคร 1 173 ถนนด นสอ แขวงเสาช งช า เขตพระนคร กร งเทพมหานคร 10200

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ

(รองศาสตราจารย ส ทธ ช ย บ ษหม น) ประธานกรรมการ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ฯ คำนำ คณะกรรมการบร หารความเส ยงและจ ดวางระบบการควบค มภายใน มหาว ทยาล ย ราชภ ฏมหาสารคาม ได จ ดท ารายงานผลการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2555 (ระหว าง ว นท 1 ต ลาคม 2554 ถ ง ว นท 30 ก นยายน 2555) ข น

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554

ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CORPORATE GOVERNANCE MANUAL) การทางพ เศษแห งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ส าน กพ ฒนาการจ ดการ ม นาคม 2554 การทางพ เศษแห งประเทศไทย ค าน า การทางพ เศษแห งประเทศไทย (กทพ.) ตระหน กถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา

การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา การบร หารความเส ยง ในว ทยาล ยพยาบาลบรมชนน พะเยา เฉล มพรรณ เมฆลอย พร บ ญม ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข ก ค าน า ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า

ค ม อฉบ บผ จ ดท าค าของบประมาณ ค าน า ค าน า ค ม อฉบ บผ น าเสนอค าของบประมาณฉบ บน เป นผลผล ตหน งของโครงการศ กษาเร อง โครงการศ กษาเพ อพ ฒนาการว เคราะห ความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาลของแผนงาน/โครงการส าค ญตาม นโยบายร ฐบาล ซ งศ นย บร การว ชาการ สถาบ

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑

คานา. คณะกรรมการก าก บด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ค ม อการก าก บด แลก จการท ด (CG) ของ อ.ส.ค. (ฉบ บปร บปร งส งหาคม ๒๕๕๔) ๑ คานา คณะกรรมการ อ.ส.ค. ผ บร หารและพน กงานต างตระหน กถ งความ ส าค ญของการก าก บ ด แลก จการท ด (Corporate Governance : CG) ซ งเป นท ยอมร บโดยท วไปว าเป นป จจ ยหล กท แสดง ให เห นถ งการม ระบบบร หารจ ดการท

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ

ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ค ม อแนวทางการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔) เพ อการจ ดท างบประมาณ ส าน กงบประมาณ ก มภาพ นธ ๒๕๕๒ ค าน า ตามน ยแห งพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการ บ านเม องท ด พ.ศ. 2546 ก าหนดให

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information