การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม"

Transcription

1 การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค โครงการ ๑. ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท น ทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและ ค ณค า ๓. ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน ก เห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรม ทางว ฒนธรรม ๔. ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรม เพ มข น ๕. ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจ ในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๑. มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของอาเซ ยนได ร บ การเผยแพร แลกเปล ยนเร ยนร ๒. โครงการศ นย สร างสรรค และพ ฒนาอ ตสาหกรรมว ฒนธรรม ไทย ๑.โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. โครงการว ถ ว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ๓. โครงการว ฒนธรรมเช อมใจชายแดนใต ส นต ส ข โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น จ งหว ดชายแดนใต ๔. โครงการส งเสร มอ ตสาหกรรมว ฒนธรรมสร างสรรค เพ อเพ ม โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดง ศ กยภาพในการแข งข น ทางศ ลปว ฒนธรรม ๕. มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมได ร บการเช ดช และส บสาน ๑. โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๒. โครงการศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนได ร บการส งเสร มค าน ยม และส บทอดประเพณ ๑. โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น ๒. โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน ๗. ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ ง แหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม ๗. แหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรมได ร บการพ ฒนาและเผยแพร ๑. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม ๒. โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร

2 ๒ ข นตอนท ๑ การกาหนดเป าหมายการบร หารความเส ยง ๑. ว ตถ ประสงค การดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง เพ อให โครงการสาค ญตามประเด นย ทธศาสตร สามารถดาเน นการได บรรล เป าหมายตามท ต งไว ซ งจะส งผลให ความสาเร จตามเป าประสงค ของกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร ๒. การพ จารณาค ดเล อกโครงการ ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒.๑ หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกโครงการ เพ อนามาพ จารณาบร หารจ ดการความเส ยงของกรมส งเสร มว ฒนธรรม เกณฑ การพ จารณา ป จจ ยพ จารณา ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑. ความสอดคล อง ไม สอดคล อง สอดคล อง ๑ ประเด น สอดคล อง ๒ ประเด น สอดคล อง ๓ ประเด น สอดคล อง ๔ ประเด น ข นไป ๒. งบประมาณ ส งเป นอ นด บ ๕ และต ากว า ส งเป นอ นด บ ๔ ส งเป นอ นด บ ๓ ส งเป นอ นด บ ๒ ส งเป นอ นด บ ๑

3 ๒.๒ ผลพ จารณาค ดเล อกโครงการและจ ดลาด บความสาค ญของโครงการตามหล กเกณฑ ท กาหนด ๓ ประเด นย ทธศาสตร ๑. ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมอาเซ ยน ๒. ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท น ทางว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า ๓. ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน ก เห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม ๔. ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรม เพ มข น ๕. ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต ๖. ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจ ในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น ๗. ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการ สอดคล องก บกล ย ทธ ประเด น ย ทธศาสตร (A) (๕) งบประมาณ ท ได ร บ (B) (๕) ความสาค ญ ของโครงการ (AxB) (๒๕) ๑.โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการว ถ ว ฒนธรรมอาเซ ยน ๔ ๓ ๑๒ โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ๕ ๔ ๒๐ โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น ๕ ๔ ๒๐ จ งหว ดชายแดนใต โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดง ๕ ๔ ๒๐ ทางศ ลปว ฒนธรรม ๑. โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการศ ลป นแห งชาต ๔ ๓ ๑๒ ๑. โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการบร หารจ ดการก จการภาพยนตร และว ด ท ศน ๔ ๓ ๑๒ ๑. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ๒. โครงการบร หารจ ดการและพ ฒนาองค กร ๔ ๓ ๑๒

4 ๔ ๓. โครงการท ค ดเล อกมาดาเน นการบร หารจ ดการความเส ยง ๑. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อส งเสร มให ประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศไทยสมาช กอาเซ ยนตระหน กร ถ งค ณค า และความสาค ญของผ าซ งเป นมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของประเทศอาเซ ยน ๒. เพ อเผยแพร องค ความร เก ยวก บผ าของประเทศอาเซ ยน และมารยาท ตลอดจนแนวทางปฏ บ ต ทางส งคม ให เป นท ร บร อย างกว างขวางและเป นการเตร ยมความพร อมเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๓. เพ อให ประเทศไทยม บทบาทนาในฐานะศ นย กลางแลกเปล ยนเร ยนร เร องว ฒนธรรมในภ ม ภาคอาเซ ยน อ นจะนาไปส ความร วมม อในการดาเน นโครงการและการจ ดก จกรรมด านว ฒนธรรมร วมก น เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ : ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย ประชาชนชาวไทยและประชาชนในประเทศสมาช กกล มเป าหมาย ได ร บองค ความร เก ยวก บมารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคมไม เพ ยงพอ เล ม ๒,๐๐๐

5 ๕ ๒. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อยกย อง เช ดช เก ยรต สน บสน น ส งเสร มศ ลป นพ นบ าน บ คลากรทางด านศ ลปว ฒนธรรมผ ท สร างสรรค ผลงานศ ลปะอ นทรงค ณค าแห งแผ นด น ๒. เพ อสร างขว ญและกาล งใจให ศ ลป นพ นบ านท ได ร บการยกย องเช ดช เก ยรต ให เป นศ ลป นแห งชาต ให ม พล ง ในการสร างสรรค ผลงานเผยแพร อย างต อเน อง ๓. เพ อสร างช องทางเผยแพร ภาพล กษณ ท ด งามในภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมของศ ลป นพ นบ านท ได ร บ การยกย องเช ดช เก ยรต ให เป นศ ลป นแห งชาต ไปส การร บร ของส งคมให แพร หลายมากข น ๔. เพ อส งเสร มให ช มชนตระหน กถ งความสาค ญและม ส วนร วมในการสร างความสมด ลระหว างผลประโยชน ของช มชนและผลประโยชน ของชาต ตลอดจนเช อมโยงเป นเคร อข ายก บภาคร ฐในการส บสานมรดก ทางว ฒนธรรมของชาต ๕. เพ อสร างมรดกป ญญาทางว ฒนธรรมของช มชนเป นท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาไทยมาเพ มม ลค า และค ณค าในผล ตภ ณฑ และบร การของช มชน ๖. เพ อขยายโอกาสและเพ มรายได ให แก ช มชน รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของประเทศ ในตลาดอ ตสาหกรรมเช งสร างสรรค ในระด บภ ม ภาค และนานาชาต เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป นแห งชาต ม การเผยแพร ผลงานน อย คน ๑๕

6 ๖ ๓. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน กเห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ดชายแดนใต ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเผยแพร พระปร ชาสามารถทางศ ลปว ฒนธรรมของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช ผ ทรงเป น อ ครศ ลป น ให ก บน กเร ยนและคร ในเขตจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒. เพ อตอบสนองนโยบายของร ฐบาลในการส งเสร มภ ม ป ญญาท องถ น ศ ลปว ฒนธรรมของชาต และ เสร มสร างส นต ส ขในพ นท ชายแดนภาคใต ด วยกระบวนการถ ายทอดองค ความร ของศ ลป นแห งชาต ๓. เพ อเผยแพร ก จกรรมโครงการฯ ผ านส อสารมวลชนท องถ นในพ นท จ งหว ดชายแดนภาคใต เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมายได ร บโอกาสในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย หล กส ตร ๔

7 ๔. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ มข น โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดงทางศ ลปว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงเจร ญ พระชนมาย ครบ ๘๖ พรรษา ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๖ และฐานะท ทรงเป น อ ครศ ลป น และเพ อเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร เน องในว นอน ร กษ มรดกไทย ในฐานะท ทรงเป น ว ศ ษฎศ ลป น ๒. เพ อสนองนโยบายร ฐบาลด านศ ลปะและว ฒนธรรม ๓. เพ อให ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย เป นพ นท สร างสรรค สาหร บการดาเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมของเด ก เยาวชน ประชาชนและครอบคร ว ๔. เพ อพ ฒนาการดนตร และการแสดงให ได มาตรฐานสากล ซ งจะเป นการส งเสร มสน บสน นและเผยแพร การนาม ต ทางว ฒนธรรมมาเป นเคร องม อในการส งเสร มให เก ดการท องเท ยว ๕. เพ อให ประชาชนตระหน กถ งค ณค า สาระความสาค ญของมรดกภ ม ป ญญาด านดนตร และการแสดงก อให เก ด ความภาคภ ม ใจในความเป นไทยและเป นการปกป องค มครองมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอ นทรงค ณค า ของชาต ให คงอย ให เป นท ร จ กอย างแพร หลายท งในและต างประเทศผ านก จกรรมทางว ฒนธรรม ๖. เพ อเจ าของมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและผ ปฏ บ ต นาท นทางว ฒนธรรมท ม อย มาขยายโอกาส ในการประกอบก จการและเพ มรายได ให ก บศ ลป นพ นบ าน รวมท งส งต อค ณค าทางศ ลปว ฒนธรรม ให ก บคนร นต อไป เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ๗. เพ อส งเสร มกระบวนการเร ยนร เร องศ ลปว ฒนธรรมให ก บคนในส งคมไทยได ตระหน กและเห นความสาค ญ ในค ณค าของมรดกภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เด ก เยาวชน และประชาชนท วไปม โอกาสในการเข าถ งก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม ในระด บชาต น อย ภาค ๔ ๗

8 ๘ ๕. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ ออน ร กษ ฟ นฟ ส บสาน ถ ายทอด ปกป องค มครองทางว ฒนธรรมอ นทรงค ณค าของชาต ให คงอย อย างย งย น ๒. เพ อส งเสร มให เยาวชนและประชาชนตระหน กถ งค ณค า สาระ และความสาค ญของมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ๓. เพ อพ ฒนากลไกในการปกป องค มครองมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม และการเข าเป นภาค อน ส ญญา ว าด วยการสงวนร กษาปกป องค มครองมรดกว ฒนธรรมจ บต องไม ได ก บย เนสโก ๔. เพ อเป ดเวท และโอกาสในการแลกเปล ยนเร ยนร มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมท งในระด บท องถ นระด บชาต และระด บนานาชาต ซ งจะก อให เก ดความร ก ความเข าใจ และการยอมร บน บถ อซ งก นและก น ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย การรวบรวมและจ ดเก บข อม ลมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมย งไม เป นระบบเท าท ควร โครงการ ๒๐

9 ๙ ๖. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อเสร มสร างสมรรถนะการด าเน นงานว ฒนธรรมและสน บสน นการดาเน นงานเคร อข ายทางว ฒนธรรมท ม อย ๒. เพ อขยายการดาเน นงานว ฒนธรรม ๓. เพ อสร างกระแสการร บร ในเร องแนวทางการด าเน นงานว ฒนธรรมและประเด นสาค ญๆด านว ฒนธรรมท อย ในกระแสหล กของการพ ฒนาประเทศและกระแสหล กของว ฒนธรรมโลก ๔. เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรเคร อข ายทางว ฒนธรรม ๕. เพ อยกย อง เช ดช เก ยรต เคร อข ายทางว ฒนธรรมท สน บสน นการดาเน นงานด านว ฒนธรรม ๖. เพ อต ดตามความก าวหน า และประเม นผลการดาเน นงานขององค กรเคร อข ายท ได ร บการสน บสน นงบประมาณ (หมวดเง นอ ดหน นท วไป) จากกรมส งเสร มว ฒนธรรมว าม การดาเน นการไปตามระยะเวลา เป าหมายท กาหนด ไว หร อไม ม ป ญหาอ ปสรรคอย างไร ๗. เพ อกาหนดแนวทาง มาตรการแก ไขป ญหาต างๆ ให ม ความก าวหน าและสามารถบรรล เป าหมายตามแผน การปฏ บ ต งาน ช วยให ผ ปฏ บ ต งานเก ดการเร ยนร ในกระบวนการทางาน สามารถพ ฒนางานได ด ย งข น ๘. เพ อเป นข อม ลการต ดส นใจของคณะกรรมการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณ (หมวดเง นอ ดหน นท วไป) ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เยาวชนกล มเป าหมายม ข อม ลองค ความร ทางว ฒนธรรมไม เพ ยงพอและต อเน อง คน ๖๐

10 ๑๐ ๗. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการท พ จารณามาดาเน นการบร หารความเส ยง ค อ โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย ว ตถ ประสงค ของโครงการ : ๑. เพ อให ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย เป นพ นท สร างสรรค สาหร บการดาเน นก จกรรมทางว ฒนธรรมของเด ก เยาวชน ประชาชน และครอบคร ว ๒. เพ อส งเสร มกระบวนการเร ยนร เร องศ ลปว ฒนธรรม ให ก บคนในส งคมไทยได ตระหน กและเห นความสาค ญ ในค ณค าของมรดกภ ม ป ญญาและว ฒนธรรมไทย ๓. เพ อส งเสร มการม ส วนร วมของเด ก เยาวชน ประชาชน และองค กรท กภาคส วนของส งคมในพ นท แหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม เป าหมายการบร หารความเส ยงของโครงการ: ต วช ว ด หน วยน บ ค าเป าหมาย เด ก เยาวชน ประชาชนกล มเป าหมายเข าร วมก จกรรมน อย คน ๑,๐๐๐

11 ข นตอนท ๒ การระบ ความเส ยง ๑. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กในมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมอาเซ ยน โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ประชาชนชาวไทยและ ประชาชนในประเทศ สมาช กกล มเป าหมาย ได ร บองค ความร เก ยวก บ มารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคมไม เพ ยงพอ ๑๑ ๒. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนและช มชนต นแบบสามารถนาท นทางว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาเพ มม ลค าและค ณค า โครงการช มชนต นแบบส บสานมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จสร างสรรค กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการช มชนต นแบบ ส บสานมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมส เศรษฐก จ สร างสรรค ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป นแห งชาต ม การเผยแพร ผลงานน อย

12 ๓. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนจ งหว ดชายแดนภาคใต ตระหน กเห นค ณค าและม ส วนร วมในก จกรรมทางว ฒนธรรม ก จกรรม โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ น จ งหว ดชายแดนใต โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ดชายแดนใต กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย ได ร บโอกาสในเร ยนร นอกหล กส ตรน อย ๔. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนกล มเป าหมายท องเท ยวเช งว ฒนธรรมเพ มข น โครงการพ ฒนาการแสดงและเทคน คการแสดงทางศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรม โครงการพ ฒนาการแสดง และเทคน คการแสดง ทางศ ลปว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค เด ก เยาวชนและ ประชาชนท วไป ม โอกาสในการเข าถ ง ก จกรรมทาง ศ ลปว ฒนธรรม ระด บชาต น อย ๑๒

13 ๕. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนภาคภ ม ใจต อมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรมและศ ลป นแห งชาต โครงการมรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม - การรวบรวมและจ ดเก บ ข อม ลมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรมย งไม เป น ระบบเท าท ควร ๑๓ ๖. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม ความตระหน กและความภาคภ ม ใจในประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น โครงการส งเสร มเคร อข ายการดาเน นงานทางว ฒนธรรม กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการส งเสร มเคร อข าย การดาเน นงานทาง ว ฒนธรรม เยาวชนกล มเป าหมาย ม ข อม ลองค ความร ทางว ฒนธรรม ไม เพ ยงพอและต อเน อง

14 ๗. ประเด นย ทธศาสตร : ประชาชนม โอกาสและสามารถเข าถ งแหล งเร ยนร และองค ความร ทางว ฒนธรรม โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย กาหนดก จกรรมท โครงการต องดาเน นการแล วนามาระบ ความเส ยง ตามธรรมาภ บาล ๙ องค ประกอบ ด งน ม ต ธรรมาภ บาลท เก ยวข อง ก จกรรม ประส ทธ ผล ประส ทธ ภาพ ตอบสนอง ร บผ ดชอบ โปร งใส ม ส วนร วม กระจายอานาจ น ต ธรรม เสมอภาค โครงการแหล งเร ยนร ทาง ว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรม แห งประเทศไทย เด ก เยาวชน ประชาชน กล มเป าหมาย เข าร วมก จกรรมน อย ๑๔

15 ๑๕ ข นตอนท ๓ การประเม นความเส ยงและการกาหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ความร นแรงของผลกระทบ (X) ประเด น/องค ประกอบท พ จารณา ๑=น อยมาก ๒=น อย ๓=ปานกลาง ๔=ส ง ๕=ส งมาก ความพ งพอใจของผ ร บบร การ/ผ ม ส วนได ส วนเส ย (X๒) ๘๐% ๖๐-๘๐% ๔๐-๖๐% ๒๐-๔๐% ๒๐% จานวนผ ร บบร การท ได ร บความเส ยหาย/จานวนผ ม ส วนได ส วนเส ย (X๓) กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง บางราย กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข อง โดยตรงส วนใหญ กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง ท งหมด กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข องโดยตรง ท งหมดและผ อ น โดยตรง กระทบเฉพาะ ผ เก ยวข อง โดยตรงท งหมด และผ อ นมาก จานวนผ ร องเร ยน (ต อระยะเวลาโครงการ) (X๔) น อยกว า ๑ ราย ๑-๕ ราย ๖-๑๐ราย ๑๑-๑๕ ราย มากกว า๑๕ราย โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย (Y) ระเบ ยบและค ม อปฏ บ ต (Y๑) ม ท ง๒อย างและ ม อย างใดอย าง ม ท ง๒อย างแต ม อย างใดอย างหน ง ไม ม ท งสองอย าง ม การปฏ บ ต ตาม หน งและม การ ปฏ บ ต ตามอย างใด แต ไม ถ อปฏ บ ต ปฏ บ ต ตาม อย างหน งหร อ ไม ถ อปฏ บ ต การควบค ม ต ดตามและตรวจสอบของผ บ งค บบ ญชาหร อหน วยงานอ น (Y๒) ท กส ปดาห ท ก ๒ ส ปดาห ท ก ๑ เด อน ท ก ๓ เด อน ท ก ๖ เด อน การอบรม/สอนงาน/ทบทวนการปฏ บ ต งาน (Y๓) ท กเด อน ท ก ๓ เด อน ท ก ๖ เด อน ท ก ๑ ป มากกว า ๑ ป ความถ ในการเก ดความผ ดพลาดการปฏ บ ต งาน (เฉล ย:ป /คร ง) (Y๔) ๕ ป คร ง ๒-๓ ป /คร ง ๑ ป /คร ง ๑-๖ เด อน/คร ง ๑ เด อน/คร ง หร อมากกว า โอกาสท จะเก ดเหต การณ (Y๕) ๕ ป คร ง ๔ ป /คร ง ๓ ป /คร ง ๒ ป /คร ง ๑ ป /คร ง (เก ดแน นอน)

16 ๑๖ กลย ทธ ท ใช สาหร บจ ดการแต ละความเส ยง ม ด งน การหล กเล ยงความเส ยง : การปฏ เสธและหล กเล ยงโอกาสท จะเก ดความเส ยง โดยการหย ด ยกเล ก หร อเปล ยนแปลงก จกรรมหร อโครงการ ท จะนาไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง การควบค มความส ญเส ย : พยายามลดความเส ยงโดยการเพ มเต ม หร อเปล ยนแปลงข นตอนบางส วนของก จกรรมหร อโครงการท น าไปส เหต การณ ท เป นความเส ยง รวมถ งลดความน าจะเป นท เหต การณ ท เป นความเส ยงจะเก ดข น การร บความเส ยงไว เอง : หากทาการว เคราะห แล วเห นว าไม ม ว ธ การจ ดการความเส ยงใดเลยท เหมาะสมเน องจากต นท นการจ ดการ ความเส ยงส งกว าประโยชน ท จะได ร บ อาจต องยอมร บความเส ยง แต ควรม มาตรการต ดตามอย างใกล ช ด เพ อรองร บผลท จะเก ดข น การถ ายโอนความเส ยง : ยกภาระในการเผช ญหน าก บเหต การณ ท เป นความไม แน นอนและการจ ดการก บความเส ยงให ผ อ น

17 ๑๗ การประเม นความเส ยงและการกาหนดกลย ทธ ท ใช ในการจ ดการก บแต ละความเส ยง ระด บ กลย ทธ ท ใช ประเภทของ ความเส ยงท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส (Y) (๕) ผลกระทบ (X) (๕) ความเส ยง (๒๕) จ ดการก บ ความเส ยง แนวทางการจ ดการ ความเส ยง ด านการดาเน นการ (Operation Risk:O) ๑. โครงการส อการเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน ประชาชนชาวไทยและ ประชาชนในประเทศสมาช ก ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย จ ดพ มพ หน งส อเผยแพร องค ความร เก ยวก บมารยาท กล มเป าหมายได ร บองค ความร และแนวปฏ บ ต ทางส งคม เก ยวก บมารยาทและ จานวน ๒,๐๐๐ เล ม แนวปฏ บ ต ทางส งคม ไม เพ ยงพอ ๒. โครงการช มชนต นแบบส บสาน ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป น ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม จ ดทาสารคด เผยแพร การ มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม แห งชาต ม การเผยแพร ความส ญเส ย สร างสรรค ผลงานของศ ลป นฯ ส เศรษฐก จสร างสรรค ผลงานน อย ไม น อยกว า ๑๕ คน ๓. โครงการศ นย การเร ยนร ทางว ฒนธรรมท องถ นจ งหว ด ชายแดนใต น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต กล มเป าหมาย ได ร บโอกาส ในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย จ ดฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ กล มน กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต จานวน ๔ หล กส ตร ๔. โครงการพ ฒนาการแสดง เด ก เยาวชนและประชาชน ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม จ ดประกวดศ ลปะพ นบ าน และเทคน คการแสดง ท วไป ม โอกาสในการเข าถ ง ความส ญเส ย ช งถ วย พระราชทานสมเด จ ทางศ ลปว ฒนธรรม ก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม พระเทพร ตนราชส ดาฯ ในระด บชาต น อย จานวน ๔ ภาค

18 ๑๘ ประเภทของความ เส ยงท เก ยวข อง โครงการ/ก จกรรม ป จจ ยเส ยง โอกาส (Y) (๕) ผลกระทบ (X) (๕) ระด บ ความเส ยง (๒๕) กลย ทธ ท ใช จ ดการก บ ความเส ยง แนวทางการจ ดการ ความเส ยง ๕. โครงการมรดกภ ม ป ญญา ทางว ฒนธรรม การรวบรวมและจ ดเก บข อม ล มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ๕ ๔ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย ดาเน นการรวบรวมและ จ ดเก บข อม ลมรดกภ ม ป ญญา ย งไม เป นระบบเท าท ควร ไม น อยกว า ๒๐ โครงการ ๖. โครงการส งเสร มเคร อข าย การดาเน นงานทางว ฒนธรรม เยาวชนกล มเป าหมาย ม ข อม ลองค ความร ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย โดยจ ดอบรมน กจ ดรายการ ว ฒนธรรมร นเยาว ทางว ฒนธรรม จานวน ๖๐ คน ไม เพ ยงพอและต อเน อง ๗. โครงการแหล งเร ยนร ทางว ฒนธรรม:ศ นย ว ฒนธรรม แห งประเทศไทย เด ก เยาวชน ประชาชน กล มเป าหมายเข าร วม ก จกรรมน อย ๔ ๕ ๒๐ ควบค ม ความส ญเส ย โดยจ ดก จกรรมงานว นเด ก แห งชาต จานวนเด กและ เยาวชนท เข าร วมก จกรรม จานวน ๑,๐๐๐ คน

19 ความร นแรงของผลกระทบ ๑๙ การจ ดทาแผนภ ม ความเส ยง ๕ O๑, O๒, O๓, O๔,O๕,O๖,O๗ ๔ ความเส ยงส งมาก ๓ ๒ ความเส ยงส ง ความเส ยงปานกลาง ความเส ยงต า ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ โอกาสท จะเก ดความเส ยหาย

20 ๒๐ ข นตอนท ๔ ก จกรรมการบร หารความเส ยง เป าหมาย/ผลสาเร จ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ประเด น ความเส ยง ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง ของการดาเน นการ ก จกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ การจ ดการความเส ยง O๑ ประชาชนชาวไทยและ จ ดพ มพ หน งส อเผยแพร กล มไทยศ กษา ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนในประเทศสมาช ก องค ความร เก ยวก บ สวศ. กล มเป าหมายได ร บองค ความร มารยาทและแนวปฏ บ ต เก ยวมารยาทและแนวปฏ บ ต ทางส งคม จานวน ทางส งคมไม เพ ยงพอ ๒,๐๐๐ เล ม O๒ ศ ลป นพ นบ าน ซ งเป นศ ลป น จ ดทาสารคด เผยแพร หออ ครศ ลป น ๕,๐๐๐,๐๐๐ แห งชาต ม การเผยแพร สร างสรรค ผลงาน สวศ. ผลงานน อย ศ ลป นพ นบ าน จานวน ๑๕ คน O๓ น กเร ยนและคร ชายแดนภาคใต จ ดอบรมค ายศ ลปะ หออ ครศ ลป น ๒,๐๐๐,๐๐๐ กล มเป าหมายได ร บโอกาส ๔ หล กส ตร สวศ ในการเร ยนร นอกหล กส ตรน อย O๔ เด ก เยาวชน และประชาชน จ ดประกวดดนตร กล มส งเสร ม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ท วไปม โอกาสในการเข าถ ง พ นบ าน ช งถ วย การถ ายทอด ก จกรรมทางศ ลปว ฒนธรรม ในระด บชาต น อย พระราชทานสมเด จ พระเทพร ตนราชส ดาฯ ทางว ฒนธรรม สวศ. จานวน ๔ ภาค

21 ๒๑ เป าหมาย/ผลสาเร จ ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ประเด น ความเส ยง ก จกรรมตามแนวทาง การจ ดการความเส ยง ของการดาเน นการ ก จกรรมตามแนวทาง ตค พย ธค มค กพ ม ค เมย พค ม ย กค สค กย ผ ร บผ ดชอบ งบประมาณ การจ ดการความเส ยง O๕ การรวบรวมและจ ดเก บข อม ล รวบรวมและจ ดเก บ กล มไทยศ กษา ๕๐๐,๐๐๐ มรดกภ ม ป ญญาทางว ฒนธรรม ข อม ลมรดกภ ม ป ญญา สวศ. ย งไม เป นระบบเท าท ควร ทางว ฒนธรรม จานวน ๒๐ โครงการ O๖ เยาวชนกล มเป าหมายม ข อม ล องค ความร ทางว ฒนธรรม ไม เพ ยงพอและต อเน อง จ ดฝ กอบรมน กจ ด รายการว ฒนธรรม ร นเยาว กล มส งเสร ม เคร อข ายฯ สสพ. ๔๒๖,๐๐๐ จานวน ๖๐ คน O๗ เด ก เยาวชน ประชานกล ม เป าหมายเข าร วม ก จกรรมน อย จ ดก จกรรมงานว นเด ก แห งชาต จานวน ๑,๐๐๐ คน กล มส งเสร ม ส นทร ยะ สวศ. ๑,๐๐๐,๐๐๐

22 ๒๒ ข นตอนท ๕ ข อม ลและการส อสารด านการบร หารความเส ยง ข อม ลท ต องการ ช องทางการส อสาร กล มเป าหมาย แผนงาน/โครงการ/ก จกรรม -เผยแพร ทางเว บไซต ของกรมส งเสร มว ฒนธรรม (www.culture.go.th) -เผยแพร ทางอ นทราเน ตของกรมส งเสร มว ฒนธรรม - คณะทางานฯ - บ คลากรกรมส งเสร มว ฒนธรรม - ผ ม ส วนได ส วนเส ย/ผ ร บบร การ - ประชาชนกล มเป าหมาย - แผนบร หารความเส ยง ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๗ - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - หน งส อเว ยน - อ นทราเน ตของกรมส งเสร มว ฒนธรรม - คณะทางาน - บ คลากรกรมส งเสร มว ฒนธรรม - สร ปรายงานความก าวหน าการดาเน นงาน - คณะทางานฯ - คณะทางานฯ - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - สร ปรายงานผลประจาป - นาเสนอผ บร หารลงนามและเผยแพร - คณะทางานฯ - คณะทางานฯ ข นตอนท ๖ การต ดตามและเฝ าระว งความเส ยง การต ดตามและประเม นผลแผนการบร หารความเส ยง โดยคณะทางานฯ และม การรายงานความก าวหน า ต ออธ บด กรมส งเสร มว ฒนธรรม ไม น อยกว า ๑ ไตรมาส... (นายชาย นครช ย) อธ บด กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร มว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘) กรมส งเสร ม ม นาคม ๒๕๕๔ ค าน า ตามบทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนการ บร หารราชการแผ นด นท แสดงมาตรการและรายละเอ ยดแนวทางการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. พ 2558 กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม กระทรวงย ต ธรรม คานา แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. 2558 กระทรวงย ต ธรรม ได จ ดท าข นโดยการส งเคราะห ข อม ลท เก ยวข องจาก นโยบายร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558)

รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) รายงานแผนปฏ บ ต ราชการระยะ 1 ป (ประจ าป พ.ศ. 2558) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รวบรวมจากส วนราชการและประมวลผลโดย พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ ส วนท 1 ภาพรวมงบประมาณ 1. แหล งเง นงบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

ค ม อ การด าเน นโครงการ

ค ม อ การด าเน นโครงการ ค ม อ การด าเน นโครงการ ส งเสร มการระง บข อพ พาทเพ ออ านวยความเป นธรรมแก ประชาชน คนไทยให ได อภ ยเป น กองส งเสร มการระง บข อพ พาท กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ บร หารโครงการส งเสร มการระง

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

ค ม อ การดาเน นงานโครงการภายใต ย ทธศาสตร ประเทศ ของกระทรวงว ฒนธรรม โครงการรากว ฒนธรรม

ค ม อ การดาเน นงานโครงการภายใต ย ทธศาสตร ประเทศ ของกระทรวงว ฒนธรรม โครงการรากว ฒนธรรม Error! Number cannot be represented in specified format. ค ม อ การดาเน นงานโครงการภายใต ย ทธศาสตร ประเทศ ของกระทรวงว ฒนธรรม โครงการรากว ฒนธรรม คณะทางานโครงการรากว ฒนธรรม สาน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม ๒๙

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต ๔ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information