บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส"

Transcription

1 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ มพ โดยสามารถสร างแบบฟอร มอ เล กทรอน กส การแนบไฟล การลงนามอ เล กทรอน กส รวมไปจนถ งการต ดตามการขอใช บร การ เพ อท าให ผ ใช งานสามารถขอใช บร การการพ มพ ได สะดวก รวดเร ว และประหย ดเวลาในการขอใช บร การ ระบบขอใช บร การการพ มพ ม ข นตอนการใช งานอย 7 ข นตอนค อ 1. ข นตอนในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ เป นข นตอนในการกรอกรายละเอ ยดต างๆ เก ยวก บการขอใช บร การการพ มพ เช น ช อเร อง จ านวนหน าต นฉบ บ จ านวนท ต องการ ไฟล แนบ และรายละเอ ยดอ น ๆ เป นต น 2. ข นตอนการส งข อม ลการขอใช บร การการพ มพ ตามเส นทางของระบบฯ เป นข นตอนในการส งเอกสารไปย ง ผ บ งค บบ ญชาเพ อท าการลงนามแบบขอใช บร การ และส งไปย งเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ต อไป 3. ข นตอนการขอยกเล กการใช บร การ กรณ ท ต องการยกเล ก และแบบขอใช บร การได บ นท กร บงานจากเจ าหน าท ส าน กการ พ มพ เร ยบร อยแล ว 4. ข นตอนการต ดตามการขอใช บร การ เป นข นตอนในการตรวจสอบการด าเน นการการพ มพ ท ขอใช บร การ โดยเจ าหน า ส าน กการพ มพ จะท าการบ นท กข อม ลให ผ ขอใช บร การต ดตามได ท กข นตอนการท างาน 5. ข นตอนการลงนามหล กเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส เป นข นตอนส าหร บผ อ านวยการท กส าน ก/ กล มงาน ท าการลงนามอ เล กทรอน กส 6. ข นตอนการอน ม ต การขอใช บร การการพ มพ เป นข นตอนส าหร บผ อ านวยการส าน ก และผ อ านวยการกล มงานโรงพ มพ และส าเนาส งพ มพ ลงนามอน ม ต การขอใช บร การ 7. ข นตอนการด รายงานขอใช บร การงานพ มพ เป นข นตอนส าหร บผ บร หารส าน กการพ มพ ด รายงานการขอใช บร การ

2 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การเข าส โปรแกรม ผ ใช สามารถเข าส โปรแกรมได โดยใช บราว เซอร Microsoft Internet Explorer (IE) โดยม ข นตอนด งน 1. คล กเป ดโปรแกรม Microsoft Internet Explorer (IE) ท ส ญล กษณ ในเคร องคอมพ วเตอร ของผ ใช งาน 2. กรอก จากน นกดป ม Enter บนค ย บอร ด โปรแกรมจะแสดงหน าจอ Login ด งภาพท กรอกช อผ ใช และรห สผ าน 4. คล กป ม หร อกดป ม Enter บนค ย บอร ด เพ อเข าส โปรแกรมระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ด งภาพท คล กเล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) จะปรากฏหน าจอ ด งภาพท กรอกช อผ ใช และรห สผ าน ภาพท ภาพแสดงหน าจอ Login เข าส โปรแกรม

3 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-3 หน าจอหล กของโปรแกรม เม อผ ใช งานท าการ Login เม อท าการเข าส ระบบเร ยบร อยแล ว ท าการเล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) จะแสดงเมน ย อย (เมน ด านข าง) ของระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท เมน ด านบน (เล อกเมน ขอใช บร การการพ มพ ) แสดงเมน ด านข าง แสดงรายการเอกสารเข าของระบบขอใช บร การการพ มพ ภาพท ภาพแสดงหน าจอหล กของโปรแกรม ระบบการขอใช บร การการพ มพ ประกอบด วย 4 เมน ด งน 1. เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ จะเป นเมน ท ใช ในการด เอกสารท เข ามาหาผ ใช งานของระบบขอใช บร การ การพ มพ เช น แบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ แบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา หน งส อแจ งผล การขอใช บร การการพ มพ และหน งส อแจ งการต กล บการขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท 7.2-3

4 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-4 แสดงรายการเอกสารเข าของระบบขอใช บร การการพ มพ ภาพท ภาพแสดงเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ 2. ขอใช บร การการพ มพ จะเป นเมน ท ใช ในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ ซ งจะแสดงรายการขอใช บร การ ท ผ ใช งานสร างไว ท งหมด ซ งสามารถท าการสร างเอกสารใหม แก ไขเอกสารเด ม หร อยกเล กการขอใช บร การได ด ง ภาพท แสดงร ปสถานะเอกสาร แสดงรายการแบบขอใช บร การการพ มพ ท เคยสร างไว แสดงสถานะการด าเน นการ เล อกเพ อลบรายการ คล กเม อต องการสร างเอกสารใหม ภาพท ภาพแสดงเมน ขอใช บร การการพ มพ

5 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ขอใช บร การถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา จะเป นเมน ท ใช ในการสร างแบบฟอร มขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ซ งจะแสดงรายการขอใช บร การท ผ ใช งานสร างไว ท งหมด ซ งสามารถท าการสร างเอกสารใหม แก ไขเอกสารเด ม หร อ ยกเล กการขอใช บร การได ด งภาพท แสดงรายการแบบขอใช บร การถ าย เอกสาร/อ ดส าเนาท เคยสร างไว แสดงสถานะการด าเน นการ แสดงร ปสถานะเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเมน ขอใช บร การถ ายเอกสาร/อ ดส าเนา คล กเม อต องการสร างเอกสารใหม 4. ต ดตามสถานะการขอใช บร การ จะเป นเมน ท ส าหร บต ดตามการขอใช บร การการพ มพ ถ ายเอกสารและอ ดส าเนา โดยสามารถต ดตามการขอใช บร การของผ ขอใช บร การตามเง อนไขท ต องการ โดยจะแสดงข นตอนการท าการ ด าเน นการ และว นท การด าเน นการแล วเสร จ ด งภาพท 7.2-6

6 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-6 เล อกเง อนไขการต ดตามเอกสาร ผลการต ดตามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเมน ต ดตามสถานะการขอใช บร การ

7 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การขอใช บร การการพ มพ ด วยแบบฟอร มอ เล กทรอน กส การขอใช บร การการพ มพ ม ข นตอนด งน 1. คล กท เมน ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านบน) 2. คล กท เมน แบบฟอร มเอกสาร และคล กท เมน ขอใช บร การการพ มพ จะปรากฏหน าจอด งภาพท 4 3. คล ก จะปรากฏหน าจอด งภาพท กรอกรายละเอ ยดการขอใช บร การการพ มพ ซ งม รายละเอ ยดต างๆ ด งน - ช นความเร ว ระบ เพ อให ผ ร บทราบความเร งด วนของเอกสาร - ส วนราชการ ค อหน วยงานเจ าของเอกสาร - สม ดทะเบ ยน เล อกสม ดทะเบ ยนว าเอกสารฉบ บน ออกเลขท สม ดทะเบ ยนใด โดยต วเล อกของสม ดทะเบ ยนน นจะข นอย ก บส วนราชการทางด านบน - ว นท เล อกว นท ของเอกสาร สามารถแก ไขได หากสร างเอกสารย อนหล ง - เร อง กรอกช อเร องของแบบขอใช บร การการพ มพ - เร ยน กรอกต าแหน ง ผ อ านวยการส าน กการพ มพ - เน อหา กรอกรายละเอ ยด เช นว ตถ ประสงค ในการขอใช บร การการพ มพ และรายละเอ ยดเพ มเต มต าง ๆ - เอกสารเร อง กรอกช อเร องเอกสารท ต องการขอใช บร การ - จ านวนต นฉบ บท ส งมา กรอกจ านวนหน าต นฉบ บท ส งมาด วย - หน าค / หน าเด ยว เล อกประเภทหน าจ ดพ มพ ว าต องการจ ดพ มพ แบบหน าเด ยว ค อด านหน าด านเด ยว หร อหน าค ค อจ ดพ มพ แบบหน า-หล ง - จ านวนหน าส และหน าขาวด าของต นฉบ บ กรอกจ านวนหน าส หร อขาวด าของต นฉบ บท ส งมาด วย เพ อสะดวกใน การด าเน นการของเจ าหน าท การพ มพ โดยระบบจะท าการค านวณหน าจากจ านวนท ขอมาท งหมดให เม อม การกรอก จ านวนหน าส /ขาวด าช องใดช องหน ง - จ านวนท ต องการ กรอกจ านวนท ต องการจ ดพ มพ และเล อกหน วยท ต องการว าเป น หน า ช ด เล ม หร อแผ น - ระบ ข นตอนพ เศษ หากต องการจ ดพ มพ โดยม ข นตอนพ เศษต างๆ ต องม การสร างบ นท กข อความเพ อส งไปขออน ม ต ตามสายงาน และเลขาธ การก อนแล วน าเอกสารแนบไปเพ อเป นเอกสารท เก ยวข อง (ด ข นตอนการสร างบ นท กข อความ จาก บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ) - ว นท ขอร บงาน ระบ ว นท ต องการร บงานเพ อแจ งแก เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ทราบหากม ก าหนดท แน นอน แต ข อความ จะไม ปรากฏในเอกสาร - ผ ร บผ ดชอบ/ผ ประสานงาน ระบบจะด งช อผ สร างเอกสารข นมาให แต หากต องการให บ คคลอ นเป นผ ประสานงาน สามารถ คล ก เพ อและเล อกบ คคลท เป นผ ประสานงาน เพ อแจ งแก เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ต ดต อประสานงาน ต อไป และหากเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ด าเน นการงานพ มพ เร ยบร อยแล วจะม หน งส อแจ งมาย งผ ร บผ ดชอบ / ผ ประสานงาน - โทร กรอกเบอร โทรศ พท ผ ร บผ ดชอบ / ประสานงาน โดยคร งแรกระบบจะด งข อม ลเบอร โทรศ พท จากในระบบ แต ผ จ ดท าเอกสารสามารถแก ไขได - ค าลงท าย กรอกค าลงท ายเอกสาร หร อกรอกข อม ลเพ มเต มท ายเอกสาร

8 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-8 เล อกช นความเร ว หน วยงานผ ขอใช บร การ รายละเอ ยดส วนห วเอกสาร เน อหาเอกสาร แนบเอกสารต นฉบ บ รายละเอ ยดงานพ มพ คล กเพ อเพ ม / ลบ ว นท ขอร บงาน คล กเพ อเปล ยนผ ร บผ ดชอบ ส วนท ายเอกสาร คล กเม อต องการกล บไปย งหน า รายการเอกสาร คล กเม อต องการบ นท กเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการสร างแบบขอใช บร การการพ มพ

9 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-9 ผ ใช งานสามารถเพ มรายการขอใช บร การ โดยคล ก หากม รายการขอใช บร การหลายรายการ และสามารถลบรายการได โดยคล ก ระบบจะสามารถลบได ท ละรายการโดยลบจากด านล างข นมา และ เม อท าการกรอกข อม ลการขอใช บร การครบถ วนแล วให คล กป ม เพ อท าการบ นท กข อม ล 5. ข นตอนในการแนบเอกสารต นฉบ บ โดยคล ก ท รายการเอกสารท ต องการแนบ ระบบจะข นหน าต างเพ อแนบเอกสารด งภาพท จากน นคล ก เพ อค นหาไฟล ท ต องการ คล กป ม เพ อแนบไฟล และคล ก เม อท าการแนบไฟล เร ยบร อยแล ว 2. คล กเพ อค นหาไฟล ท ต องการแนบ 1. คล กเพ อแนบเอกสาร 3.คล กเพ อแนบไฟล ภาพท ภาพแสดงการแนบเอกสารต นฉบ บ

10 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การลงนามเอกสารอ เล กทรอน กส และการส งข อม ลการขอใช บร การการพ มพ ตามเส นทางของระบบฯ เม อกรอกรายละเอ ยดการขอใช บร การครบถ วนแล ว ต องท าการส งเอกสารไปย งผ อ านวยการกล มงานท ผ ขอใช บร การ ส งก ดอย โดยคล กท ป ม เพ อส งเอกสารตามเส นทาง ด งภาพท จากน นเล อกเส นทางการส งเอกสาร ด งภาพท คล กเพ อส งเอกสารไปลงนามตามเส นทาง ภาพท ภาพแสดงส งเอกสารไปลงนาม เล อกประเภทของเส นทางการส งเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการเล อกเส นทางการส งเอกสาร

11 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-11 สามารถเล อกเส นทางการส งเอกสารได 3 แบบ ด งน 1. เล อกผ ร บเอง ม ข นตอนการเล อกด งน 1) คล ก จากน นระบบจะข นหน าต างเพ อเล อกผ ร บเอกสาร ด งภาพ ) ค นหาผ ร บเอกสาร โดยค นหาตาม เล อกตามหน วยงาน หร อ ค นหาบ คลากร ด งภาพ จากน นคล ก เพ อเล อกบ คคลในเส นทาง จากน นคล ก ซ งการ ส งเอกสารต องส งตามล าด บและก าหนดส ทธ ด งน ล าด บท 1 ผ อ านวยการกล มงานของผ ใช บร การ (ส ทธ ลงนามหล ก) ล าด บท 2 ผ อ านวยการส าน กของผ ใช บร การ (ส ทธ ลงนาม อน ม ต /อน ญาตงาน) ล าด บท 3 เจ าหน าท ส าน กงานพ มพ (ส ทธ ตรวจเอกสาร) 3) เม อเล อกบ คคลในเส นทางเร ยบร อยแล ว คล ก หน าต างเล อกผ ร บจะป ดไป และกล บไปท หน าแสดง บ คคลในเส นทางด งภาพท ) คล ก เพ อส งเอกสารตามเส นทาง จากน นระบบจะกล บไปย งหน ารายการเอกสาร ด ง ภาพ เล อกล าด บ 2. เล อกส ทธ 3. ค นหาบ คลากร 4. เล อกบ คคล 5. เล อกบ คคล 6. แสดงบ คลากรท เล อกในเส นทาง ภาพท ภาพแสดงการเล อกเส นทางการส งเอกสารแบบเล อกผ ร บเอง

12 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-12 คล กเอกสารตามผ ร บข างต น ผ ร บเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการส งเอกสารตามเส นทางการส งเอกสารแบบเล อกผ ร บเอง 2. เล อกใช เส นทางส วนบ คคล ม ข นตอนการเล อกด งน 1) คล ก จากภาพ ซ งระบบจะแสดงเส นทางมาตรฐานท ม การสร างไว แล ว (สามารถด การต งค าเส นทางมาตรฐานส วนบ คคลได ท บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ) ด งภาพ ) คล กเล อกเส นทางมาตรฐานท ต องการส ง ระบบจะแสดงบ คคลในเส นทาง ด งภาพ ) หากเส นทางท เล อกถ กต อง ให คล กป ม ระบบจะป ดหน าต างแล ว และกล บไปท หน าแสดง บ คคลในเส นทางด งภาพท แต กรณ ท ต องการแก ไขเส นทางมาตรฐาน ให คล กป ม ระบบ จะแสดงหน าแก ไขเส นทาง ด งภาพท คล กเล อกเส นทางมาตรฐาน คล กเพ อเปล ยนเป นใช เส นทางมาตรฐานหน วยงาน ภาพท ภาพแสดงการส งเอกสารตามเส นทางการเด นเอกสารแบบเล อกผ ร บเอง

13 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-13 แสดงบ คคลในเส นทางมาตรฐานส วนบ คคลท เล อก คล กใช เส นทางมาตรฐานน ถ าไม ม การแก ไขเส นทาง ภาพท ภาพแสดงเส นทางมาตรฐานส วนบ คคลท เล อก คล กเพ อแก ไขเส นทาง คล กเพ อเพ มผ ร บ คล กเพ อแก ไขล าด บผ ร บ คล กเพ อลบล าด บผ ร บ ภาพท ภาพแสดงหน าจอการแก ไขเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล

14 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ) ระบบจะท าการค ดลอกเส นทางเด ม เพ อจะได ท าการแก ไข ซ งสามารถท าการแก ไขได 3 แบบค อ - เพ มล าด บ ม ข นตอนด งน (1) โดยการคล ก ระบบจะแสดงหน าเพ มล าด บ ด งภาพท (2) เล อกล าด บ (3) เล อกส ทธ (4) ค นหาบ คคลในเส นทาง โดยสามารถค นหาจากหน วยงาน หร อ ค นหาบ คลากร แล วคล กเล อกบ คคลท ต องการจากกล องซ ายม อ (5) คล กป ม เพ อส งไปกล องขวาม อ (6) คล ก ระบบจะบ นท กบ คคลท เพ มและแสดงรายช อผ ร บอย ด านล าง 2. เล อกล าด บ 4. ค นหาบ คคลในเส นทาง 3. เล อกส ทธ 5. คล กเล อกบ คคล >> 6. คล กย นย นการเล อกผ ร บ ภาพท ภาพแสดงหน าจอการแก ไขเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล

15 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส แก ไข/ลบล าด บ ม ข นตอนด งน (1) โดยการคล ก ระบบจะแสดงหน าแก ไขล าด บ ด งภาพท (2) เล อกล าด บท ต องการเพ มโดยสามารถแทรกล าด บท ต องการได (3) เล อกส ทธ (4) ค นหาบ คคลในเส นทาง โดยสามารถค นหาจากหน วยงาน หร อ ค นหาบ คลากร แล วคล กเล อกบ คคลท ต องการจากกล องซ ายม อ (5) คล กป ม เพ อส งไปกล องขวาม อ (6) คล ก ระบบจะบ นท กบ คคลท เพ มและแสดงรายช อผ ร บ (7) หากต องการลบผ ร บ ให คล ก ท บ คคลท ต องการลบ จากน นคล ก (8) จากน นคล กป ม ระบบจะกล บไปย งหน าจอการแก ไขเส นทางส วนบ คคล 7. คล กเล อกลบผ ร บ 1. เล อกล าด บ 2. เล อกส ทธ 4. คล กเล อกบ คคล >> 5. คล กย นย นการเล อกผ ร บ 3. ค นหาบ คคลในเส นทาง 7. คล กป ม กล บ ภาพท ภาพแสดงหน าจอการแก ไขเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล

16 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ลบล าด บ ม ข นตอนด งน (1) คล ก ท ช อบ คคลท ต องการลบ ด งภาพท (2) คล กป ม เพ อลบบ คคลในเส นทาง 5) สามารถแก ไขช อเส นทางโดยการแก ไขช อแล วคล ก ด งภาพท ) เม อท าการแก ไขบ คคลในเส นทางเร ยบร อยแล ว สามารถเล อกการด าเน นการได ด งน ด งภาพท คล ก เพ อท าการบ นท กเส นทางท แก ไขเร ยบร อยแล วเป น เส นทางมาตรฐาน และใช เส นทางน ก บเอกสารฉบ บน เท าน น - คล ก เพ อท าการบ นท กเส นทางท แก ไข เร ยบร อยแล วเป นเส นทางมาตรฐาน และใช เส นทางน ก บประเภทเอกสารน น นค อ เม อม การสร างเอกสารประเภท น ใหม ระบบจะด งเส นทางท แก ไขน มาแสดงอ ตโนม ต - คล ก เม อต องการยกเล กเส นทางท แก ไขน แก ไขช อเร อง คล กเพ อแก ไขช อ 2. คล กเพ อลบล าด บ 1.เล อกบ คคลท ต องลบ คล กเพ อใช เส นทางท แก ไข คล กเพ อยกเล กการแก ไขเส นทาง คล กเพ อใช เส นทางและก าหนดเป น เส นทางมาตรฐานส าหร บเอกสารประเภทน ภาพท ภาพแสดงหน าจอการแก ไขเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล

17 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-17 เม อเล อกเส นทางท ต องการเร ยบร อยแล ว คล ก เพ อส งเอกสาร ด งภาพ คล กเพ อส งเอกสารตามเส นทาง แสดงเส นทางการส งเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเส นทางการส งเอกสารตามเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล 3. เล อกใช เส นทางหน วยงาน ม ข นตอนการเล อกด งน 1) คล ก จากภาพ จากน นระบบจะแสดงเส นทางมาตรฐานท ม การสร างไว แล ว ด ง ภาพ ) คล กเล อกเส นทางมาตรฐานท ต องการส ง ระบบจะแสดงบ คคลในเส นทาง ด งภาพ ) หากเส นทางท เล อกถ กต องคล ก ระบบจะป ดหน าต างแล ว และกล บไปท หน าแสดงบ คคล ในเส นทางด งภาพท

18 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-18 คล กเล อกเส นทางมาตรฐาน คล กเพ อเปล ยนเป นใช เส นทางมาตรฐานหน วยงาน ภาพท ภาพแสดงหน าจอการเล อกเส นทางมาตรฐานหน วยงาน แสดงบ คคลในเส นทางมาตรฐานหน วยงานท เล อก คล กใช เส นทางมาตรฐานน ถ าไม ม การแก ไขเส นทาง คล กเพ อแก ไขเส นทาง ภาพท ภาพแสดงบ คคลในเส นทางมาตรฐานหน วยงาน

19 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ) กรณ ท ต องการแก ไขเส นทางมาตรฐาน ให คล กป ม ระบบจะแสดงหน าแก ไขเอกสาร ด งภาพท ระบบจะท าการค ดลอกเส นทางเด ม เป นเส นทางมาตรฐานส วนบ คคล ด การแก ไขเส นทางท การแก ไขส วนบ คคล ด านบน คล กเพ อส งเอกสารตามเส นทาง แสดงเส นทางการส งเอกสาร ภาพท ภาพแสดงเส นทางการส งเอกสารแบบมาตรฐานหน วยงาน เม อเล อกเส นทางท ต องการเร ยบร อยแล ว ให คล กป ม เพ อส งเอกสาร

20 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การปร บปร ง/แก ไขข อม ลแบบฟอร มการขอใช บร การการพ มพ ก อนการร บงานการพ มพ การปร บปร ง/แก ไขข อม ลแบบฟอร มการขอใช บร การการพ มพ ท าได 2 กรณ ด งน กรณ ท 1 กรณ ผ ขอใช บร การย งไม ส งเอกสาร ม ข นตอนด งน 1.1 คล กเมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ และเมน ซ าย ส วนของ แบบฟอร มเอกสาร คล กท เมน ขอใช บร การ การพ มพ จากน นคล กเล อกรายการท ต องการแก ไข ซ งสถานะเอกสารจะเป นร ป ค อก าล งสร างเอกสาร จะ แสดงหน าจอด งภาพท คล กป มน เพ อค ดลอกเอกสาร คล กป มน เพ อแก ไขเอกสาร คล กป มน เพ อลบเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอแก ไขแบบขอใช บร การการพ มพ

21 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กป ม จะได หน าจอด งภาพท ซ งจะม ข อม ลการขอใช บร การท เคยท าการกรอกไว ซ งจะสามารถแก ไขข อม ลต าง ๆ เหล าน ได เม อแก ไขข อม ลเร ยบร อยให คล กป ม เพ อท าการบ นท กข อม ล และส ง ข อม ลตามเส นทางด งข างต น กรณ ท 2 กรณ ผ ขอใช บร การส งเอกสารไปตามเส นทางแล ว ม ข นตอนด งน 1.1 คล กท เมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ และเมน ซ าย ส วนของ แบบฟอร มเอกสาร คล กท เมน ขอใช บร การ การพ มพ เอกสารท สามารถด งกล บมาแก ไขได จะต องเป นเอกสารท เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ย งไม ด าเน นการร บ งานขอใช บร การ โดยสามารถด ได ท คอล มน สถานะการด าเน นการ จะต องเป น ย งไม ได ร บงาน ด งภาพท จากน นให คล กท เร องท ต องการ ด สถานะการด าเน นการ คล กเร องท ต องการแก ไขเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอรายการแบบขอใช บร การการพ มพ 1.2 คล กป ม เพ อด งเอกสารกล บมาแก ไข ด งภาพท จากน นระบบจะข นหน าต างเพ อให กรอก เหต ผลการด งกล บ และต องการลบเส นทางหร อไม กรณ ท เอกสารท ม เลขท เอกสารน น จะม ช องให เล อกว าต องการ ลบเลขท เอกสารเพ อท าการออกเลขใหม หร อย งคงเลขท เอกสารเด มไว ด งภาพท จากน นคล กป ม ระบบจะท าการด งกล บเอกสารและแสดงหน าจอด งภาพท จากน นคล ก เพ อด าเน นการเอกสารต อไป

22 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-22 คล กเพ อด งกล บเอกสาร ภาพท ภาพแสดงหน าจอแบบฟอร มขอใช บร การการพ มพ ท ส งเอกสารแล ว

23 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-23 เล อกว าต องการลบเลขท เอกสารหร อไม เล อกว าต องการลบเส นทางหร อไม กรอกเหต ผลการด งกล บ ภาพท ภาพแสดงหน าจอการด งกล บเอกสาร คล กเพ อด งกล บเอกสาร

24 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การยกเล กการขอใช บร การการพ มพ การยกเล กการขอใช บร การการพ มพ จะท าได หากเจ าหน าท ส าน กการพ มพ ท าการร บงานแบบขอใช บร การการพ มพ แล ว และในรายการเอกสารของผ ขอใช บร การจะม ป ม ข นมาเพ อให ยกเล กการขอใช บร การได ด งภาพท คล กเพ อยกเล กเอกสาร ภาพท แสดงรายการเอกสารท ต องการยกเล ก ข นตอนการยกเล กการขอใช บร การการพ มพ ม ด งน 1. จากภาพท ให คล กป ม ระบบจะแสดงหน าจอด งภาพท พร อมท งบอกสถานะการด าเน นการว าได ด าเน นการถ งข นตอนใด 2. เล อกรายการท ต องการยกเล ก 3. กรอกเหต ผลการยกเล กการขอใช บร การ 4. คล ก เพ อท าการบ นท กข อม ลแต ข อม ลย งไม ได ส งไปย งเจ าหน าท 5. คล ก เม อแน ใจว าต องการยกเล กแล ว เพ อย นย นอ กคร ง หากม การยกเล กบางรายการในเอกสาร สถานะของเอกสารจะเป น เอกสารถ กยกเล กบางรายการ ( ) แต หากม การยกเล กรายการท งหมดในเอกสาร เอกสาร จะม สถานะเป น ยกเล ก ( ) ด งภาพ จากน นการระบบจะส งจดหมายน อยไปย งเจ าหน าท ส าน กการพ มพ และ หากม ค าใช จ ายในการด าเน นการไปแล วน น เจ าหน าท ส าน กพ มพ จะส งใบต นท นการผล ตมาย งเจ าของเร องอ กคร ง

25 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส เล อกรายการท ต องการยกเล ก 3. กรอกเหต ผลการยกเล ก 4. บ นท กข อม ล 5. ย นย นการยกเล ก ภาพท แสดงหน าจอการขอยกเล กการขอใช บร การการพ มพ สถานะยกเล กเอกสาร สถานะยกเล กบางรายการในเอกสาร ภาพท แสดงสถานะเอกสารเม อม การยกเล กรายการ

26 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การต ดตามสถานะการขอใช บร การการพ มพ ผ ขอใช บร การสามารถต ดตามการขอใช บร การการพ มพ ได โดยการคล กท เมน ด านบน ขอใช บร การการพ มพ เมน ซ ายส วนของรายงาน คล กเมน ต ดตามสถานะการขอใช บร การ ระบบจะแสดงหน าจอ ด งภาพท เล อกเง อนไขใน การต ดตามการขอใช บร การการพ มพ โดยเล อกตาม - ประเภทการขอใช บร การ สามารถขอใช บร การได 2 ประเภทค อ ขอใช บร การการพ มพ และ ขอใช บร การ ถ ายเอกสารและอ ดส าเนา - ช อเร องการขอใช บร การ สามารถค นหาตามช อเร องของแบบฟอร มการขอใช บร การ - ว นท ขอใช บร การ สามารถเล อกช วงว นท ขอใช บร การ - สถานะการด าเน นการ สามารถค นหาจากสถานะการท างานขอการขอใช เช น ร บงานแล ว ก าล งด าเน นการ ด าเน นการแล วเสร จ เป นต น เม อเล อกเง อนไขการค นหาแล วคล กป ม จะปรากฏผลการค นหาหน าด งร ปท เล อกเง อนไขการค นหา คล กเพ อค นหาการต ดตามสถานะ ภาพท ภาพแสดงหน าจอต ดตามสถานะการขอใช บร การ

27 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-27 ภาพท ภาพแสดงผลการต ดตามสถานะการขอใช บร การ

28 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ลงนามหล กเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส (ส าหร บผ อ านวยการท กกล มงาน) เม อม ผ ขอใช บร การท าการสร างแบบขอใช บร การการพ มพ ส งเอกสารมาย งผ อ านวยการกล มงานลงนามเอกสารและส ง เอกสาร เอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ จะถ กส งมาย งผ อ านวยการกล มงานของผ ขอใช บร การ (จะอย ท เมน เอกสารเข าระบบ ขอใช บร การการพ มพ (เมน ด านข าง)) ซ งผ อ านวยการกล มงานต องท าการลงนามเอกสารก อน เอกสารจ งจะด าเน นการต อไปได ซ งม ข นตอนการลงนามม ด งน 1. คล กเล อกเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท จะม รายการขอใช บร การรออย ให เล อก รายการเอกสารท ต องการลงนามเอกสาร (ถ าเป นเอกสารท เข าใหม จะม ส เป น ) คล กเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ แสดงประเภทเอกสาร แสดงรายการเอกสารท รอลงนามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงรายการเอกสารแบบขอใช บร การงานพ มพ ท รอลงนามเอกสาร ความหมายของภาพส ญล กษณ ท ใช ในหน าแสดงรายการเอกสารแบบขอใช บร การงานพ มพ หมายถ ง เอกสารใหม หมายถ ง เอกสารถ กเป ดอ านแล ว หมายถ ง เอกสารถ กส งต อตามเส นทางแล ว (ส งเอกสาร) หมายถ ง เอกสารม การส งออกนอกเส นทาง (ส งต อ)

29 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-29 หมายถ ง เอกสารม เอกสารแนบมาด วย หมายถ ง เอกสารเข าใหม หมายถ ง เอกสารเร งร ด หมายถ ง เอกสารเก นก าหนดเวลาแล วเสร จ ความหมายของภาพส ญล กษณ สถานะเอกสารท ใช ในหน ารายการเอกสารแบบขอใช บร การงานพ มพ หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท อย ระหว างด าเน นการ หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ร บงานแล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ได ร บอน ม ต แล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ไม อน ม ต แล ว หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท รอออกเลข หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ถ กยกเล ก หมายถ ง เอกสารขอใช บร การท ด าเน นการเอกสารเร ยบร อยแล ว 2. คล กท ช อเร องเอกสารท ต องการลงนามเอกสาร จากน นท าการเล อกว าจะเห นชอบหร อไม เห นชอบท จะลงนาม เอกสาร ด งภาพท หร อคล ก เพ อแก ไขเอกสารเอง ระบบจะแสดงหน าจอเพ อแก ไขเอกสาร เม อแก ไขเร ยบร อยแล วคล ก เพ อบ นท กรายการท แก ไข เล อกเห นชอบ หร อ ไม เห นชอบในการลงนามเอกสาร คล กเพ อแก ไขเอง คล กเพ อลงนามเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการลงนามเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ

30 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-30 ความหมายของภาพส ญล กษณ ท ใช ในหน าแสดงรายละเอ ยดเอกสาร หมายถ ง ส งต อ หมายถ ง ตอบกล บ หมายถ ง ท าการต กล บเอกสาร หมายถ ง ท าการด งเอกสารกล บ หมายถ ง ท าการเป ดเอกสาร หมายถ ง ท าการป ดเอกสาร หมายถ ง ป มกล บไปหน าแสดงรายการเอกสาร หมายถ ง ป มต ดตามเอกสาร 3. คล กป ม เพ อท าการลงนามเอกสาร ซ งเอกสารจะถ กส งไปตามเส นทาง ต อไป

31 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส การอน ม ต การขอใช บร การการพ มพ (เฉพาะผ อ านวยการส าน ก และผ อ านวยการกล มงานโรงพ มพ และส าเนาส งพ มพ ) การอน ม ต การขอใช บร การการพ มพ (เฉพาะผ อ านวยการส าน กท กส าน ก และผ อ านวยการกล มงานโรงพ มพ และส าเนา ส งพ มพ ) จากผ อ านวยการส าน ก/กล มงานของผ ขอใช บร การ และเอกสารจะถ กส งต อมาย งผ อ านวยการส าน กการพ มพ และ ผ อ านวยการกล มงานโรงพ มพ และส าเนาส งพ มพ ท าการอน ม ต /อน ญาตก อน เอกสารจ งจะด าเน นการต อไปได ซ งม ข นตอนการ อน ม ต /อน ญาตด งน 1. คล กเล อกเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท จะม รายการขอใช บร การรออย ให เล อก รายการเอกสารท ต องการอน ม ต /อน ญาต (ถ าเป นเอกสารท เข าใหม จะม ส เป น ) คล กเมน เอกสารเข าระบบขอใช บร การการพ มพ แสดงประเภทเอกสาร แสดงรายการเอกสารท รออน ม ต /อน ญาต ภาพท ภาพแสดงรายการเอกสารแบบขอใช บร การการพ มพ ท รอการอน ม ต /อน ญาต

32 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ท าการเล อกว าจะอน ม ต /อน ญาต หร อไม อน ม ต /ไม อน ญาต ซ งจะสามารถเล อกความเห นมาตรฐาน หร อกรอก ความเห นเองในการลงนามส งการได ด งภาพท เล อกการอน ม ต /อน ญาต การขอใช บร การการพ มพ คล กเพ อลงนามเอกสาร ความเห นในการลงนาม ภาพท ภาพแสดงการลงนามส งการอน ม ต /อน ญาตแบบขอใช บร การการพ มพ 3. คล กป ม เพ อท าการลงนามเอกสาร ซ งเอกสารจะถ กส งไปตามเส นทาง ต อไป

33 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ข นตอนการด รายงานขอใช บร การงานพ มพ (เฉพาะผ บร หารส าน กการพ มพ ) ผ บร หารส าน กการพ มพ สามารถด รายงานด านการพ มพ ได แบบ Real Time และสามารถด รายงานได ตามเง อนไข ท ก าหนดโดยคล กเมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน ด งภาพท คล กขอใช บร การการพ มพ 2. แสดงเมน รายงานต างๆ ภาพท ภาพแสดงเมน รายงานต าง ๆ ต ดตามสถานะการขอใช บร การ ต ดตามสถานะการขอใช บร การ จะเป นเมน ท ส าหร บต ดตามการขอใช บร การการพ มพ ซ งจะแสดงรายการขอใช บร การการพ มพ แสดงสถานะการด าเน นการในแต ละข นตอน และว นท การด าเน นการแล วเสร จ โดยจะแสดงการต ดตาม การขอใช บร การของผ บร หารส าน กการพ มพ ตามเง อนไขท ต องการ โดยม ข นตอนด งต อไปน ด งภาพท ) คล ก เมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน >> ต ดตามสถานะการขอใช บร การ 2.) เล อกเง อนไขการต ดตามสถานะการขอใช บร การการพ มพ โดยม เง อนไขต อไปน - ประเภทการขอใช บร การ เล อกได 2 ค อ ขอใช บร การการพ มพ หร อ ขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ด ส าเนา - ช อเร องการขอใช บร การ - หน วยงานท ขอใช บร การ - ว นท ขอใช บร การ สามารถเล อกเป นว น หร อเล อกเป นช วงเวลาท ต องการออกรายงานได - สถานะการด าเน นการ หากต องการแสดงสถานะใดสถานะหน งเช น ด าเน นการแล วเสร จ หร อ ก าล ง ด าเน นการเป นต น 3.) ระบบจะแสดงผลการขอใช บร การด งภาพ

34 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กต ดตามสถานะการขอใช บร การ 1. คล กขอใช บร การการพ มพ 4. คล กค นหา 3. เล อกเง อนไขการต ดตาม ภาพท ภาพแสดงเมน ต ดตามสถานะการขอใช บร การ ภาพท ภาพแสดงผลการต ดตามสถานะการขอใช บร การ

35 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส รายงานการขอใช บร การงานพ มพ รายงานการขอใช บร การการพ มพ เป นรายงานท เจ าหน าท ส าน กการพ มพ จะสามารถด รายการขอใช บร การงาน พ มพ ได ท งหมดตามเง อนไขท ก าหนด โดยจะแสดงรายละเอ ยด ได แก ว นท ร บงาน ช อรายการ หน วยงาน จ านวนการขอ ใช บร การ รวมถ งเหต ผลต าง ๆ โดยหากรายการขอใช บร การก าล งด าเน นการ หมายเหต จะแสดงข นตอนท ก าล ง ด าเน นการ หากด าเน นการเสร จส นหมายเหต จะแสดงว นท แล วเสร จของงาน แต หากรายการน นถ กยกเล ก หมายเหต จะ แสดงรายละเอ ยดการยกเล ก ข นตอนการออกท างานม ด งน 1.) ท เมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน >> รายงานการขอใช บร การการพ มพ ด งภาพท ) เล อกเง อนไขการออกรายงาน ซ งม เง อนไขในการออกรายงานด งน - หน วยงานท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามหน วยงานท ขอใช บร การได - ช วงว นท ร บงาน สามารถค นหารายงานได จากช วงว นท ท เจ าหน าท ส าน กการพ มพ ร บงานการขอใช บร การการพ มพ - ช วงว นท แล วเสร จ สามารถค นหารายงานได จากช วงว นท ของแบบขอใช บร การการพ มพ ท แล วเสร จ - สถานะการด าเน นการ สามารค นหารายงานได ตามสถานะการด าเน นการได เช น ร บงานแล ว ก าล ง ด าเน นการ ด าเน นการแล วเสร จ หร อยกเล ก เป นต น 3.) คล กป ม ด งภาพท คล กเมน รายงานขอใช บร การการพ มพ 2. เล อกเง อนไขการออกรายงาน 3. คล กค นหา ภาพท ภาพเง อนไขการค นหารายงานขอใช บร การงานพ มพ

36 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ) ระบบจะแสดงรายงานตามเง อนไขท เล อก ด งภาพท โดยสามารถจ ดพ มพ ได 3 แบบค อ - จ ดพ มพ ท นท ผ าน browser คล ก จากน นระบบจะแสดงหน ารายงาน เอกสารพร อมเร ยกหน าต างเพ อส งพ มพ ด งภาพ จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Word คล กป ม จากน นระบบหน าต าง เพ อบ นท กเอกสารเป นเอกสาร.doc ด งภาพ เพ อเป ดท นท ไม ท าการบ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร - จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Excel คล กป ม จากน นระบบหน าต างเพ อ บ นท กเอกสารเป นเอกสาร.xls ด งภาพ คล ก เพ อเป ดท นท ไม ท าการ บ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร คล กเพ อพ มพ ผ าน Browser คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Word คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Excel ภาพท ภาพแสดงรายงานการขอใช บร การงานพ มพ

37 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส เล อกเคร องพ มพ 3. เล อกเพ อพ มพ รายงาน 1. คล กพ มพ รายงาน ภาพท ภาพแสดงการจ ดพ มพ รายงานการขอใช บร การงานพ มพ 2. คล กเพ อเป ดเอกสาร 2. คล กเพ อบ นท กเอกสาร 1. คล กพ มพ ออก Word ภาพท ภาพแสดงการออก word ของรายงานการขอใช บร การงานพ มพ

38 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กเพ อเป ดเอกสาร ภาพท ภาพแสดงการออก excel ของรายงานการขอใช บร การงานพ มพ รายงานต นท นการผล ตงานพ มพ รายงานประเม นต นท นการผล ต เป นรายงานท แสดงต นท นการส งผล ต และราคาท ส งผล ต ด งภาพท โดยม ข นตอนการออกรายงานด งน 1.) คล กท เมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน >> รายงานต นท นการผล ตงานพ มพ 2.) เล อกเง อนไขการออกรายงาน ด งน - หน วยงานท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามหน วยงานท ขอใช บร การได - ช วงเวลาร บงาน สามารถค นหารายงานได จากช วงว นท การขอใช บร การ เป นรายงานประจ าว นว น ประจ าเด อน หร อประจ ารายป 3.) จากน นคล กป ม ด งภาพท คล กเพ อบ นท กเอกสาร 1. คล กพ มพ ออก Excel

39 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กเมน รายงานต นท นการผล ตการพ มพ 2. เล อกเง อนไขในการออกรายงาน 3. คล กค นหา ภาพท ภาพแสดงเง อนไขการค นหารายงานต นท นการผล ตการพ มพ 4.) ระบบจะแสดงรายงานตามเง อนไขท เล อก ด งภาพท โดยสามารถจ ดพ มพ ได 3 แบบค อ - จ ดพ มพ ท นท ผ าน browser คล ก จากน นระบบจะแสดงหน ารายงาน เอกสารพร อมเร ยกหน าต างเพ อส งพ มพ ด งภาพ จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Word คล กป ม จากน นระบบหน าต าง เพ อบ นท กเอกสารเป นเอกสาร.doc ด งภาพ เพ อเป ดท นท ไม ท าการบ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร - จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Excel คล กป ม จากน นระบบหน าต างเพ อ บ นท กเอกสารเป นเอกสาร.xls ด งภาพ คล ก เพ อเป ดท นท ไม ท าการ บ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร

40 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-40 คล กเพ อพ มพ ผ าน Browser คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Word คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Excel ภาพท ภาพแสดงรายงานต นท นการผล ตการพ มพ 2. เล อกเคร องพ มพ 3. เล อกเพ อพ มพ รายงาน ภาพท ภาพแสดงการจ ดพ มพ รายงานการต นท นการผล ตการพ มพ 1. คล กพ มพ รายงาน

41 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กเพ อเป ดเอกสาร 2. คล กเพ อบ นท กเอกสาร 1. คล กพ มพ ออก Word ภาพท ภาพแสดงการออก word ของรายงานการต นท นการผล ตการพ มพ 2. คล กเพ อเป ดเอกสาร 2. คล กเพ อบ นท กเอกสาร 1. คล กพ มพ ออก Excel ภาพท ภาพแสดงการออก excel ของรายงานการต นท นการผล ตการพ มพ

42 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส รายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน รายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน เป นรายงานท แสดงการใช ต นท นการผล ตงานพ มพ อย างละเอ ยด โดย แสดงการขอใช บร การแต ละรายการ พร อมแสดงว สด ท เป นต นท นการผล ตของรายการขอใช บร การงานพ มพ น น เจ าหน าท ส าน กการพ มพ สามารถด รายงานการขอใช บร การงานพ มพ ม ข นตอนด งน 1.) ท เมน ขอใช บร การการพ มพ >> รายงาน >> รายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน ด งภาพท ) เล อกเง อนไขท ต องการ ได แก - หน วยงานท ขอใช บร การ สามารถค นหาตามหน วยงานท ขอใช บร การได - สถานะการด าเน นการ - ช วงเวลาร บงาน สามารถค นหารายงานได จากช วงว นท การขอใช บร การ เป นรายงานประจ าว น ว น ประจ าเด อน หร อประจ ารายป 3.) จากน นคล กป ม ด งภาพท คล กรายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน 1. คล กขอใช บร การการพ มพ 3. เล อกเง อนไขการออกรายงาน 4. คล กค นหารายงาน ภาพท ภาพแสดงเง อนไขการค นหารายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน

43 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-43 คล กเพ อพ มพ ผ าน Browser คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Word คล กเพ อพ มพ ผ าน MS Excel ภาพท ภาพแสดงรายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน

44 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ) ระบบจะแสดงรายงานตามเง อนไขท เล อก ด งภาพท โดยสามารถจ ดพ มพ ได 3 แบบค อ - จ ดพ มพ ท นท ผ าน browser คล ก จากน นระบบจะแสดงหน ารายงาน เอกสารพร อมเร ยกหน าต างเพ อส งพ มพ ด งภาพ จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Word คล กป ม จากน นระบบหน าต าง เพ อบ นท กเอกสารเป นเอกสาร.doc ด งภาพ เพ อเป ดท นท ไม ท าการบ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร - จ ดพ มพ โดยผ าน Microsoft Excel คล กป ม จากน นระบบหน าต างเพ อ บ นท กเอกสารเป นเอกสาร.xls ด งภาพ คล ก เพ อเป ดท นท ไม ท าการ บ นท ก หร อคล ก เพ อบ นท กเป นเอกสาร 2. เล อกเคร องพ มพ 3. เล อกเพ อพ มพ รายงาน 1. คล กพ มพ รายงาน ภาพท ภาพแสดงการจ ดพ มพ รายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน

45 บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส คล กเพ อเป ดเอกสาร 2. คล กเพ อบ นท ก 1. คล กพ มพ ออก Word ภาพท ภาพแสดงการออก word ของรายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน 2. คล กเพ อเป ดเอกสาร 2. คล กเพ อบ นท ก 1. คล กพ มพ ออก Excel ภาพท ภาพแสดงการออก excel ของรายงานต นท นการผล ตตามหน วยงาน

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ

ระบบเอกสารราชการ. www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 20 ระบบเอกสารราชการ www.e-manage.mju.ac.th พ ฒนาโดย ท มงานพ ฒนาระบบสารสนเทศ มหาว ทยาล ยแม โจ 2 ระบบสารสนเทศเพ อการบร การ (E-MANAGE) สารบ ญ ระบบเอกสารราชการ บทน ำ 3 การเข าใช งานระบบเอกสารราชการ 4 หน าแรก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บ ผ บร หาร การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บร ษ ท เอ กซ เซล ล งค จ าก ด 4269 ส ข มว ท บางนา พระโขนง กร งเทพฯ 10270 Tel : 02-398-2311-14 Fax: 02-398-3318 http://www.excelink.co.th Ex-Flow. 1 สารบ

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ค ม อ การใช ข อม ลในระบบ ISO DATA CENTER SP-EMC- 445 2-0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ

Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ Flow chart แสดงข นตอนของการจ ดท าเอกสารค ณภาพ 1. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพจ ดท าเอกสารค ณภาพ ตามร ปแบบค ม อการจ ดท าเอกสารค ณภาพโรงพยาบาล ชลประทาน(SD-EDU-001-00) 2. ผ จ ดท าเอกสารค ณภาพเข ยนใบแจ งขอด าเน นการ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม

สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม ค ม อการใช งานระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งานระบบสารสนเทศ สาหร บผ ด แลข อม ลบ คลากรของกรม Co., Ltd. ระบบบร หารบ คลากรและกาหนดส ทธ การใช งาน ระบบสารสนเทศ เป นระบบท ผ ด แลระบบประจ าแต ละหน วยงานของกรมท

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ

โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ส าน กงานคณะกรรมการข าราชการพลเร อน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและ ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส เวอร ช น 1.0 โครงการปร บปร งระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500

สารบ ญ. ค ม อการใช งาน MORE CONNECTIONS Co., Ltd. บร ษ ท มอร คอนเนคช นส 423-425 ถนนส พระยา แขวงส พระยา เขตบางร ก กร งเทพฯ 10500 สารบ ญ แรก 1 1. 4 1.1 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 2. 9 9 2.1 9 2.2 10 2.3 11 2.4 12 2.5 13 2.6 14 2.7 15 2.8 16 3. 17 3.1 17 3.2 18 3.3 19 จอเข าส ระบบ 20 Admin 20 - การเพ มรายการ / แก ไขรายการ 22 บร ษ ท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise

ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise ค ม อการใช งานระบบร บส งเอกสารและคล ง เก บเอกสาร Eoffice Document enterprise สงวนล ขส ทธ บร ษ ท อ ออฟฟ ศออนไลน จาก ด www.e-office.in.th ระบบจ ดเก บเอกสาร ท สามารถเพ มเมน การใช งานสร างฐานข อม ลเอกสารเฉพาะเมน

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ)

ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ค ม อการใช งาน (สำหร บบร ษ ท/ผ ประกอบการ) ห องปฏ บ ต การว จ ยเทคโนโลย เส ยง (SPT) ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต สารบ ญ หน า การลงทะเบ ยนย นย นต วตน 1 การเข าใช งานระบบ 3 การใช งานเมน

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการเร องร องเร ยน กรมป าไม สารบ ญ บทท 1 การใช โปรแกรมเบ องต น... 1-1 บทท 2 ว ธ การส งและต ดตามเร องร องเร ยน : ส าหร บประชาชนท วไป... 2-1 2.1 การส งเร องร องเร ยน... 2-1 2.2

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย

ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งาน ระบบอ นทราเน ต ส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส คนพ การ และผ ส งอาย ค ม อการใช งานระบบอ นทราเน ต จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการเข าใช งานระบบส าหร บผ ใช งาน ท วไป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1

5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1 การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android version 3.1 หน าท 5-1 5. การใช งานระบบ e-office ผ านอ ปกรณ Tablet: Samsung Galaxy Tab 10.1 ระบบปฏ บ ต การ Android

More information

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป

คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เม อต องการยกเล กการลบข อม ล คล กท ป ม เม อต องการลบข อม ล จะแสดงหน าจอด งร ป คล กท ป ม เพ อย นย นการลบข อม ล คล ก Tab บ คคลในครอบคร ว จะแสดงหน าจอด งร ป ลบข อม ล ว ธ ท 1 1. จากตารางข อม ลในครอบคร

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น

ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น ค ม อการใช งาน Gmail เบ องต น สารบ ญ การลงทะเบ ยนเข าใช งาน... 2 การลงช อเข าใช งาน... 8 การใช งาน Gmail... 10 การอ าน E-mail... 12 การลบ E-mail... 12 การเข ยนส ง E-mail... 13 การลงช อออกจากระบบ Gmail...

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม

บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม 45 ข นตอนการปฏ บ ต งาน บทท 4 ข นตอนการปฏ บ ต งานและทดสอบโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารงานร านขายโทรศ พท ม อถ อ ม ข นตอนการทางานด งตอไปน 1 2 3 4 ภาพท 4.1 หน าจอ Login เข าส ระบบ หน าจอแรกสาหร บการเป ดใช ระบบ

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ก บงานบร หารท วไป... การจ ดการความร ของส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร จ ดท าโดย ส าน กเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กรกฎาคม ๒๕๕๗ ๒ ค ม อการประย กต ใช ระบบสารบรรณอ

More information