ว ชา การประย กต ใช งานด านธ รก จด วยม ลต ม เด ย (Multimedia Application in Business) รห สว ชา BCOM3301 3(2-2-5)

Size: px
Start display at page:

Download "ว ชา การประย กต ใช งานด านธ รก จด วยม ลต ม เด ย (Multimedia Application in Business) รห สว ชา BCOM3301 3(2-2-5)"

Transcription

1 ว ชา การประย กต ใช งานด านธ รก จด วยม ลต ม เด ย (Multimedia Application in Business) รห สว ชา BCOM3301 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ผ สอน อ. เล กฤท ย ข นทองช ย โทร. (085) ห อง 925/1 โฮมเพจประจาว ชา :

2 จ ดประสงค (1) บอกว ว ฒนาการของไฮเปอร เท กซ ได (2) อธ บายองค ประกอบของไฮเปอร เท กซ ได อย างถ กต อง (3) บอกประโยชน ของระบบไฮเปอร เท กซ ได อย างถ กต อง (4) อธ บายข อแตกต างระหว างไฮเปอร เท กซ และไฮเปอร ม เด ยได อย างถ กต อง

3 บทท 5 ต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษร Text

4 เร องท วไปเก ยวก บต วอ กษรและช ดต วอ กษร

5 เร องท วไปเก ยวก บต วอ กษรและช ดต วอ กษร ข อความท น ามาประย กต ใช ในร ปแบบส อส งพ มพ

6 เร องท วไปเก ยวก บต วอ กษรและช ดต วอ กษร ข อความท นามาประย กต ใช ในร ปแบบข อความสาหร บต ดต อส อสาร

7 เร องท วไปเก ยวก บต วอ กษรและช ดต วอ กษร จนกระท ง ได ม การเร มนาต วอ กษรมาใช และเผยแพร ผ านช องทางการ ส อสารบนระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตในร ปแบบภาษา Html (Hypertext Markup Language) ซ งป จจ บ นกาล งได ร บความน ยมใช งานก นอย างแพร หลาย

8 เร องท วไปเก ยวก บต วอ กษรและช ดต วอ กษร ภาพแสดงโครงสร างภายในและร ปแบบทางกายภาพของเอกสาร HTML

9 ภาพแสดงกลไกการทางานของภาษา HTML ท เป นร ปแบบมาตรฐาน

10 ข อความภาษาเอชท เอ มแอลในโปรแกรม Notepad

11 มาตรฐานของต วอ กษร มาตรฐานต วอ กษรแบ งออกเป น 3 ประเภท ค อ 1. Unformatted Text 2. Formatted Text 3. Hypertext

12 มาตรฐานของต วอ กษร Unformatted Text หร อ Plaintext ค อ ต วอ กษรท วไปท จ ดอย ในร ปแบบ ต างๆ โดยจะแบ งเป น แอสก (ASCII : American Standard Code for Information Interchange ) ย น โค ด (Unicode)

13 มาตรฐานของต วอ กษร พ นฐานของกล มต วอ กษรเหล าน จะอย ในร ปแบบตารางต วอ กษร ประกอบด วยรห ส 7 บ ต รองร บได 128 รห ส ซ งแต ละบ ตจะแทนด วย เลข "0" และ "1" ซ งต อมาได ม การพ ฒนาการใช งานรห สแบบ 8 บ ตน โดยแบ งเป น 2 กล ม กล มแรก (0-127) ย งคงเป นรห สแอสก แบบเด ม กล มท สอง ( )

14 มาตรฐานของต วอ กษร ต วอย างตารางรห สแอสก (ASCII)

15 มาตรฐานของต วอ กษร ย น โค ด (UNICODE) ค อ มาตรฐานการเข ารห สแบบสากล สามารถเข ารห สต วอ กษรได หลายภาษา แก ป ญหาท เก ดข นก บรห สแบบแรก โดยการกาหนดให หน งต วอ กษรม ขนาด 16 บ ตแทน 8 บ ตตามแบบเก าจ งสามารถใช แทนต วอ กษรได มากถ ง 65,536 แบบ มาตรฐานย น โค ดสามารถแปลงต วอ กษรเพ อจ บค (Mapping) ระหว างต วอ กษรและย น โค ดให ตรงก น ประกอบด วยข อม ลจานวน 2 ไบต โดยไบต แรกแทนด วยร ปแบบภาษา ไบต ถ ดไปแทนด วยต วอ กษรจร ง ต วอ กษร 128 ต วแรกจะเหม อนก นก บต วอ กษรในรห สแอสก ร นเก า ต วอย างภาษาท รองร บมาตรฐานย น โค ด เช น ลาต น อาราบ ก ไทย ญ ป น เกาหล ร สเซ ย ฮ บร กร ก ส นสกฤต และอ น ๆ รวมท งส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส ญล กษณ พ เศษอ ก มากมาย

16 มาตรฐานของต วอ กษร แสดงย น โค ด (Unicode) ของต วอ กษรภาษาไทย

17 แสดงย น โค ด (Unicode) ของต วอ กษรภาษาไทย

18 Basic Latin มาตรฐานของต วอ กษร CJK Arabic

19 มาตรฐานของต วอ กษร Formatted Text ค อ ต วอ กษรท แยกออกจากต วอ กขระ และต ว คอนโทรลอ นๆ ใช สาหร บเปล ยนร ปแบบของต วอ กษร เช น ต วหนา ต วเอ ยง ข ดเส นใต ขนาดและส เป นต น

20 ร ปแบบและล กษณะของต วอ กษร การกาหนดร ปแบบต วอ กษร (Fonts) ทาได โดยการระบ ช อฟอนต ไฟล ฟอนต ส วนใหญ จะอย ในร ปแบบเวคเตอร (Vector) โดยสามารถ เปล ยนแปลงได โดยฟอนต ท อย บนแพลตฟอร มของว นโดว และแมคอ นทอช เร ยกว า TrueType Times New Roman Arial Century Gothic Verdana Courier New Angsana New แสดงต วอย างฟอนต ร ปแบบท วไป

21 ร ปแบบและล กษณะของต วอ กษร ขนาดและสไตล ต วอ กษร (Font Size and Style) โดยปกต ขนาดของฟอนต จะม หน วยเป นพอยต (Point:pt) โดย 1 พอยต จะ เท าก บ 1/72 น ว หร ออาจกาหนดเป นหน วยของพ กเซลได โดยท วไปขนาด มาตรฐานจะอย ในช วง พอยต ร ปแบบของฟอนต จะม หลายสไตล เช น ต วหนา(Bold) ต วเอ ยง(Italic) ข ด เส นใต (Underline) เป นต น ต วอ กษรธรรมดา ต วอ กษรหนา ต วอ กษรเอ ยง ต วอ กษรธรรมดาข ดเส นใต แสดงต วอ กษร Cordia New ล กษณะต างๆ

22 ร ปแบบและล กษณะของต วอ กษร ขนาด 12 จ ด ขนาด 66 จ ด ขนาด 14 จ ด ขนาด 16 จ ด ขนาด 18 จ ด ขนาด 20 จ ด ขนาด 24 จ ด ขนาด 60 จ ด ขนาด 54 จ ด ขนาด 72 จ ด ขนาด 28 จ ด ขนาด 32 จ ด ขนาด 48 จ ด ขนาด 44 จ ด แสดงต วอ กษรขนาดต างๆ ขนาด 36 จ ด ขนาด 40 จ ด

23 การกาหนดโครงสร างของต วอ กษร การกาหนดระยะโครงสร างส วนต างๆ ของต วอ กษรภาษาอ งกฤษ แสดงโครงสร างของต วอ กษรภาษาอ งกฤษ Serif ค อ เส นท กาหนดส วนบนส ดของต วอ กษร Mean Lineค อ เส นท กาหนดความส งของอ กษรต วพ มพ เล ก Base Lineค อ เส นท กาหนดขอบล างของต วอ กษร Point Sizeค อ ช วงความส งท งหมดท ต วอ กษรต องใช Cap Heightค อ ความส งของต วอ กษรต วพ มพ ใหญ Shoulderค อ ช องว างท เผ อไว สาหร บเว นบรรท ด Set Widthค อ ความกว างของต วอ กษร X - Height ค อ ความส งของต วอ กษรพ มพ เล ก Ascender ค อ ส วนท เลยเส น Mean Line ข นไปด านบน ใช ก บอ กษรต วพ มพ เล ก Descender ค อ ส วนท เลยเส น Baseline ลงมาด านล าง ใช ก บอ กษรต วพ มพ เล กเช นก น

24 การเพ มต วอ กษรด วยซอฟแวร OCR เป นว ธ การใส ต วอ กษรลงในเอกสารด วยการ สแกนจากเอกสารท เป นกระดาษ เช น หน งส อ แม กกาซ น โดยจะถ กแปลงให อย ใน ร ปแบบอ เล กทรอน กส ด วยเคร องสแกนเนอร ไฟล ท ได จะเป นไฟล ร ปภาพซ งจะไม สามารถ แก ไขไฟล ได แต สามารถใช ซอฟแวร ท เร ยกว า Optical Character Recognition (OCR) เพ อแปลงร ปภาพให อย ในร ปแบบต วอ กษรได

25 ร ปแบบของไฟล (File Format ) ท ใช เก บต วอ กษร Import Text (TXT) เป นข อม ลท นาเข ามาจากโปรแกรม Text Editor เช น Notepad Microsoft Word เป นต น Doc (Document) RTF (Rich Text Format) เพ อให สามารถแลกเปล ยนไฟล ระหว างแพลตฟอร มท ต างก น PDF (Portable Document Format) เพ อแลกเปล ยนเอกสารข ามแพลตฟอร ม สามารถ เพ มร ปภาพ และกราฟฟ กได PS (PostScript) เป นภาษาระด บส งใช สาหร บการจ ดการก บองค ประกอบของเอกสาร และภาพกราฟฟ กท ต องการพ มพ ผ านเคร องพ มพ CSS (Cascading Style Sheet) เป นไฟล ท เก บข อม ลการกาหนดร ปแบบและล กษณะของ ต วอ กษร เพ อนามาใช ก บเว บเพจ โดยไฟล น จะม นามสก ล *.css

26 ร ปแบบของต วอ กษรท ใช บนเว บ Cascading Style Sheet (CSS)

27 Import Text (TXT) ร ปแบบของต วอ กษรท ใช บนเว บ

28 ร ปแบบของต วอ กษรท ใช บนเว บ Portable Document Format (PDF)

29 เคร องม อสาหร บสร างและแก ไขร ปแบบต วอ กษร Font Tool in Control Panel Private Character Editor (eudcedit) Typograf Fontographer Photoshop Cool 3D Xara 3D Microsoft Word

30 เคร องม อสาหร บสร างและแก ไขร ปแบบต วอ กษร

31 เคร องม อสาหร บสร างและแก ไขร ปแบบต วอ กษร

32 เคร องม อสาหร บสร างและแก ไขร ปแบบต วอ กษร

33 เคร องม อสาหร บสร างและแก ไขร ปแบบต วอ กษร

34 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย เมน นาทาง (Menu for Navigation) ป มกดโต ตอบ (Button for Interaction) การจ ดวางข อความสาหร บการอ าน (Fields for Reading) การกาหนดร ปแบบของเอกสาร (Format Document) เอกสารภาษา HTML (HTML Language) ส ญล กษณ และไอคอน(Symbols and Icons)

35 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย เมน นาทาง (Menu for Navigation) เป นการสร างปฏ ส มพ นธ ด วย ข อความท เข าใจง าย เพ อช วยให การ ต ดต อส อสารผ านคอมพ วเตอร สะดวกและรวดเร ว เช น ไปหน า ถ ดไป หร อ Next เป นต น ทาให ผ ใช เข าใจถ งท ศทางท จะไปได อย าง ถ กว ธ

36 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย ป มกดโต ตอบ (Button for Interaction) เป นกล องข อความแบบ 3 ม ต สาหร บสร างเหต การณ ใดเหต การณ หน ง เม อคล กท ป มกด

37 รายการเล อก นาทาง ป มกด โต ตอบ เว บไซต ท ม ส วนประกอบของรายการเล อกนาทางและป มกดโต ตอบ 37

38 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย การจ ดวางข อความสาหร บการอ าน (Fields for Reading) เป นการแบ ง เน อความอธ บายเป นส วนๆ เพ อให อ านง าย สบายตา

39 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย การกาหนดร ปแบบของเอกสาร (Format Document) เป นการกาหนดเพ อ ประโยชน ส าหร บการพ มพ โดยสามารถกาหนดแบบ Portrait Document และ Landscape Document

40 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย เอกสารภาษา HTML (HTML Language) เป นการนาเอาข อความใส ลงในเอกสาร แต ละหน า ท เร ยกว า Webpage และบ นท กในร ปแบบของไฟล.html และแสดง ผลล พธ ผ านโปรแกรม Web Browser

41 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย ส ญล กษณ และร ป (Symbols and Icons) เป นการสร างภาพแทนข อความต างๆ เพ อบ งบอกการทางานโดยส ญล กษณ ในงานม ลต ม เด ยจะม ร ปแบบและความหมาย ประจาต ว และม ความหมายเป นสากล

42 การใช งานต วอ กษรและร ปแบบต วอ กษรในม ลต ม เด ย ว ตถ ประสงค ของการใช งาน ส ญล กษณ ความหมาย การต ดต อส อสารระหว างก นบนระบบเคร อข าย :-) ย มธรรมดา ;-) ย มและขย บตาหน งข าง :- แสดงอาการไม สนใจ :-> อาการกร ดอย างแรง :-( กาล งหน าบ ง 8-) แสดงอาการต นเต น :-D อาการประหลาดใจ :-/ อาการงง ฉงน การเล นชมว ด ท ศน เล นเพลง หย ด นาแผ นออก เล นเพลงถ ดไป เล นเพลงก อนหน า กรอไปข างหน า กรอกล บ

43 แบบฝ กห ด 1. หาเว บไซต ท ม การตกแต งข อความในร ปแบบสวยงาม และสร างสรรค จานวน 2 เว บไซต โดยให น กศ กษาทาการบ นท กหน าเว บไซต ด งกล าวเป นไฟล ร ปภาพ (print screen ) โดยให บ นท กไฟล ช อ web1.jpg และ web2.jpg ตามลาด บ 2. ให สร างข อความด งต วอย างโดยเป นช อต วเอง ด วยอ กษรศ ลป (WordArt) ของ โปรแกรม Microsoft Word โดยให บ นท กเป นไฟล เอกสารช อ text.docx 3. ให สร างข อความเป นช อของน กศ กษา รห สน กศ กษา และสาขาว ชาด วยโปรแกรม Photoshop โดยให ตกแต งให สวยงาม โดยให บ นท กเป นไฟล ร ปภาพช อ name.jpg

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 -

ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร - 1 - ปฏ บ ต การท 4 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word : 1) ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถสร างเอกสารอย างง ายได

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร เน อหาสาระ 1. ความหมายของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 3. ประโยชน ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 4. ค ณสมบ ต ของโปรแกรมเพ องานเอกสาร 5. ส วนประกอบของโปรแกรมเพ

More information

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส

หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส 1 หน าตาใหม ของ Word 2007 Microsoft Word 2007 จะม หน าตาแตกต างจาก Word เวอร ช นอ นๆ เน องจากม แถบเคร องม อ เพ มข นท าให เร ยกใช งานได สะดวกมากย งข น ส าหร บส วนประกอบของหน าจอ Word 2007 ม ด งน 2 เมน ของ

More information

03 การใส ข อความบนเว บเพจ

03 การใส ข อความบนเว บเพจ 03 การใส ข อความบนเว บเพจ บนเว บเพจส วนใหญ ม กจะประกอบไปด วยข อความ และร ปภาพ ซ งเราจะต องเตร ยมข อม ลต างๆ เหล าน ไว ล วงหน า เพ อใส ลงในแต ละหน าเว บเพจ สาหร บข อความน นเราอาจพ มพ เก บไว ในโปรแกรมเว

More information

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน

โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน ตอนท 1 โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บส าน กงาน โดย นายน วรรณ ไชยร ตน โรงเร ยนว ดหนองเป ด อ าเภอย านตาขาว ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาตร ง เขต 1 โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมส าเร จร ปเป นโปรแกรมคอมพ วเตอร ท ใช งานเฉพาะทาง

More information

เร มต นการใช โปรแกรม

เร มต นการใช โปรแกรม เร มต นการใช โปรแกรม ก อนเร มต นการใช โปรแกรม เราควรท าความร จ กก บหน าตาของหน าต างโปรแกรม เส ยก อนเพ อจะได ท างานสะดวกย งข น เร ยกโปรแกรม Microsoft Word โดยการ Click เมาส ท ป ม แล วเล อกแถบ Program>

More information

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML ประว ต ภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) ค อ ภาษาคอมพ วเตอร ท ออกแบบมาเพ อใช ใน การเข ยนเว บเพจ

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า -139- หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลค าท น ยมใช ก นมากอย ในป จจ บ นน เพราะม ค ณล กษณะท ด เช น ม ผ ช วยคอยให

More information

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม

Microsoft Word 2007. การสร างเอกสารด วย Word 2007. เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม 1 การสร างเอกสารด วย Word 2007 Microsoft Word 2007 Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลคาท ม ประส ทธ ภาพส ง ด วยค ณสมบ ต รวมถ งเคร องม อใหม ๆ ท ถ ก ออกแบบมาสาหร บ Word 2007 ทาให เราสามารถสร างและจ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013

หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 หล กส ตร บ รณการนาเสนอผลงานอย างม ออาช พโดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint เวอร ช น 2013 ภาพรวมของหล กส ตร ศ กษาการใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยท ในงานทางด านการน าเสนอผลงาน เวอร ช น 2013 ซ ง เป นเวอร

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ

บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ บทท 5 การประย กต ใช โปรแกรมพาวเวอร พอยต ในการสร างงานน าเสนอ โปรแกรมไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต (Microsoft PowerPoint) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมน าเสนอข อม ล (Presentation)

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร โดย บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายประย กต เทคโนโลย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML 43 หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML ห วข อเร อง 1. ความหมายของภาษาHTML 2. ประว ต ความเป นมาของภาษาHTML 3. องค ประกอบของภาษาHTML 4. ร ปแบบท ด ของภาษาHTML 5. โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บเข ยนเว บเพจด วยภาษาHTML

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครงว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา รห สว ชา 2201-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ประเภทว ชา บร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ระหว างว นท 21 ต ลาคม 2556 ถ ง 28 ก มภาพ นธ 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร

บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร บทท 9 โปรแกรมการพ มพ เอกสาร ไมโครซอฟเว ร ด เป นโปรแกรมท น ยมแพร หลายอย างมากในส าน กงาน เพราะเป น โปรแกรมท สามารถใช งานง าย และม ประส ทธ ภาพส ง และสามารถเร ยนร ได ง าย ทางบร ษ ท ไมโครซอฟต ได พ ฒนาโปรแกรมช

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest หน า 1 การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วย เค าโครงเน อหา จ ดประสงค การเข าส การต งค าแบบทดสอบ การพ มพ แบบทดสอบ การบ นท กแบบทดสอบ การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word เม อศ กษาหน วยท 1 เร องแนะน าโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อการใช งาน Joomla 3.0 ส าหร บผ ด แลระบบ Joomla ค ออะไร? Joomla ค อระบบท ช วยในการจ ดการเน อหา (Content Management System: CMS) บนเว บไซต เพ อ ช วยในการอานวยความสะดวก ลดข นตอน และความย งยากในการบร หารจ

More information