Microsoft Excel. Advanced Level. 1 P a g e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel. Advanced Level. 1 P a g e"

Transcription

1 Microsoft Excel Advanced Level 1 P a g e

2 สารบ ญ บทท 1: การคานวณและการใช ฟ งก ช น... 1 Review Microsoft Excel... 1 เทคน คการเร ยกใช โปรแกรม... 1 สร ปค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel การซ อน/แสดง ส วนประกอบย อยต างๆของ Status Bar... 4 ร จ กก บม มมองต างๆ ใน Microsoft Excel การตกแต งข อม ลในเซล... 6 การระบายส ช องเซล... 6 เพ มเว ร กช ท (Worksheet) แผ นใหม... 7 การเก บบ นท กสม ดงานเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น... 7 การใส ส ตรคานวณปกต ลาด บความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ การสร างส ตรอย างง ายพร อมค าคงท การคานวณหาผลรวม การสร างส ตรด วยฟ งก ช นท ใช งานบ อย เทคน คการคานวณแบบไม ต องเข ยนส ตร Workshop Workshop การใช IF function ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) Workshop-Vlookup... 20

3 การใช SUMIF การใช COUNTIF แปลงอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ Workshop บทท 2. การทางานก บข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน การกาหนด Custom Formatting การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข Conditional Formatting การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท กาหนด การลบร ปแบบข อม ลท กาหนดเง อนไข การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข สร ปเร องการป องก นข อม ล Protection บทท 3. Working with Data Analysis ร จ กก บฐานข อม ลใน Microsoft Excel Data Validation Pivot Table การปร บแต งกราฟ การจ ดกรองและจ ดเร ยงข อม ล การกรองข อม ลแบบอ ตโนม ต (AutoFilter) Workshop บทท 4. การสร าง Macro Recording Macro... 60

4 Running Macro Macro Button Workshop-Macro บทท 5. Collaborating with others การใชง านไฟล ร วมก น (Shared Workbook) ข อจาก ดท ควรทราบ ภายหล งการ share file Tracking Changes: การต ดตามการแก ไข Excel 2007 New Feature แบบฝ กห ดท ายบท Excel Short Cut... 85

5 บทท 1: การคานวณและการใช ฟ งก ช น Review Microsoft Excel สาหร บบทน จะเป นการแนะน าการเร มต นใช งานโปรแกรม การสร างสม ดงาน รวมท งเคร องม อใช งานท สาค ญ เพ อเป นพ นฐานการใช งานสาหร บงานสม ดงานต างๆ เทคน คการเร ยกใช โปรแกรม เพ อให ทาการเป ดโปรแกรมได เร วข น ให คล กป ม Start พ มพ ช อโปรแกรมลงในช อง Search เช น Excel แล วกดป ม Enter โปรแกรมท เร ยกใช ก จะถ กเป ดข นท นท ส วนประกอบหน าต างโปรแกรม แถบเคร องม อ Quick Access Tool bar แท บ (Tab) Ribbon ) ร บบอน( Formula Bar ) แถบส ตร( พ นท ใช งาน Work sheet Page 1

6 Office Button เป นป มคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให เร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ผ ใช สามารถเพ ม ป มคาส งท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบ Ribbon Formula bar Active cell Worksheet Status bar View bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท เป ดใช งานอย เป นแถบท รวบรวมคาส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง าย ข น แถบแสดงส ตรคานวณหร อข อม ลท พ มพ ตาแหน งป จจ บ นท กาล งทางานอย พ นท ใช งานของโปรแกรม แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ แถบแสดงม มมองสม ดงานในแบบต างๆ สร ปค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel 2007 เมน คาส งร ปแบบใหม เร ยกว า Ribbon เป นการจ ดวางป มคาส งแยกเป นกล มตามการใช งานต างๆ โดย แบ งออกเป น 7 แท บ ได แก Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View Page 2

7 เพ มข ดความสามารถด านต างๆ เพ อใช ในการจ ดการก บข อม ลได มากข น ด งน ข ดความสามารถด านต างๆ Excel 2003 Excel 2007 จานวนคอล มน ใน 1Sheet ,384 จานวนแถวใน 1Sheet 65,536 1,048,576 จานวนส ท ใช ได ท งหมดในแฟ มงาน ส 56 ล านส 4,300 เง อนไขของ Condition Format ท ใช ได ใน ช อง 1 เซล ส งส ด เง อนไข 3 ไม จาก ด (ข นก บ หน วยความจา) ความสามารถในการเร ยงลาด บข อม ลใน 1 คร ง ส งส ด 3 ระด บช น ส งส ด 64 ระด บช น จานวนต วอ กษรส งส ดท บ นท กได ใน 1 ช องเซล ต วอ กษร 1,024 ต วอ กษร 32,768 สร างส ตรท ซ อนก นได มากส ด ระด บช น 7 ระด บช น 64 จานวน Argument ของฟ งก ช น ม ได มากส ด จานวนคอล มน ของ Pivot Table ม ได มากส ด คอล มน 255 คอล มน 16, ใช File Format แบบใหม ท ผสมผสาน XML ก บ การบ บอ ดข อม ลแบบ Zip ซ งทาให ได ขนาด แฟ มท เล กลงเม อเท ยบก บแฟ มในเวอร ช นก อนๆ 2. สร างส ตรได ง ายข นกว าเด ม ด วยค ณสมบ ต ของ Formula AutoComplete 3. เพ มฟ งก ช นใหม สาหร บช วยในงานทาผลสร ปข อม ล ด งน ช อฟ งก ช น การใช งาน AVERAGEIF ใช คานวณหาค าเฉล ยแบบ 1 เง อนไข AVERAGEIFS ใช คานวณหาค าเฉล ยแบบหลายเง อนไข SUMIFS ใช คานวณหาผลรวมแบบหลายเง อนไข COUNTIFS ใช น บแบบหลายเง อนไข IFERROR ใช แก ไขผลล พธ จากส ตรท แสดงข อผ ดพลาด Page 3

8 4. ปร บปร งค ณสมบ ต ด าน Graphic สามารถปร บแต งร ปภาพ หร อสร างร ปวาดต างๆได สวยงาม รวดเร วและง ายข นรวมถ ง Chart ท ม ร ปแบบใหม ๆท สร างให อย างสวยงามและปร บแต งได ง าย กว าเด ม การซ อน/แสดง ส วนประกอบย อยต างๆของ Status Bar 1. คล กเมาส ป มขวา ลงบน Status Bar 2. คล กเล อกช อของส วนประกอบท ต องการเพ มใน Status Bar โดยจะเห นเคร องหมายถ กแสดงท ด านหน าช อน น หากต องการยกเล กส วนประกอบน นออก ให คล กท ช อน นจนเคร องหมายถ กด านหน าหายไป 2 1 ร จ กก บม มมองต างๆ ใน Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2007 เพ มร ปแบบม มมองใหม เพ อสะดวกก บการตรวจสอบเอกสารก อนพ มพ และ สามารถทางานในสม ดงานได พร อมก น โดยแต ละม มมองจะม ร ปแบบ และการใช งานท แตกต างก น ด งน Page 4

9 ล กษณะม มมองของ Excel แบ งเป น 3 ล กษณะด วยก น ค อ 1. ม มมอง Normal เป นม มมองท ใช ด านการคานวณหร อการใช งานท วไป 2. ม มมอง Page Layout View ใช ตรวจสอบเอกสารก อนการพ มพ แทนการใช คาส ง Print Preview เด ม จะใช ร วมก บแท บ Page Layout ในการจ ดหน าสม ดงาน 3. ม มมอง PageBreak Preview ช วยในการจ ดหน า สม ดงานก อนการ พ มพ สะดวกในการ กาหนดขอบเขต การพ มพ Page 5

10 การตกแต งข อม ลในเซล เพ อความช ดเจน และสวยงาม เคร องม อท ม มาก บโปรแกรมช วยในด านการแต งร ปแบบได อย างง าย โดยม เคร องม อด งต อไปน การระบายส ช องเซล 1.ใช เมาส ลากคล มพ นท ท ต องการระบายส 2.คล กแท บ Home และคล ก ป ม Cell Styles 3 คล กเล อกรายการส Page 6

11 เพ มเว ร กช ท (Worksheet) แผ นใหม 1. คล กป ม Insert Worksheet Tip and Trick : สามารถใช ค ย บอร ด โดยกดป ม Shift + F11 การตรวจสอบความเข าก นได ของสม ดงานต างเวอร ช น (Run Compatibility Checker) หากต องการน าสม ดงานท สร างโดย Microsoft Excel 2007 ไปเป ดใช โดย Microsoft Excel น น ควรตรวจสอบร ปแบบต างๆ ท กาหนดในสม ดงานว า ม รายการใดบ างท ไม สามารถแก ไขได ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button 2. เล อก Prepare 3. คล กรายการ Run Compatibility Checker Page 7

12 ด รายงานข อม ลรายละเอ ยด ว าส วนใดบ างใช งานไม ได จากกรอบท แสดงข นมา และหากต องการไปย งตาแหน งท ม ป ญหาน นให คล กท Find 5. หากต องการจบการใช งานให คล กป ม OK Page 8

13 TIPS AND TRICK การเล อกบ นท กเป น Version จะปรากฏหน าต าง Microsoft Office Excel Compatibility Checker โดยอ ตโนม ต การเก บบ นท กสม ดงานเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น เม อทาการเพ มเต มรายละเอ ยดในแฟ มงาน หร อทาการแก ไขข อม ลในสม ดงานแล ว คล กป ม Save บน Quick Access Toolbar จะทาการบ นท กลงแฟ มงานเด มท นท ถ าต องการ Save เป นแฟ ม งานอ นหร อไดร ฟอ น ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button 2. เล อกคาส ง Save As 3. เล อก ร ปแบบการบ นท ก Page 9

14 3 1 เป นการ Save ไฟล 2007 นามสก ล.xlsx 2 บ นท กไฟล เพ อใช ก บ Excel ได ความสามารถใหม ในการ Save ไฟล เป น PDF เป นการเป ดไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให เล อก Save As Type ในร ปแบบอ นๆ 4. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยดตามต องการ ป ดไฟล สม ดงาน หากต องการเล กใช งาน หร อจบการทางานก บสม ดงานใดๆ ม ข นตอนการป ดไฟล สม ดงานด งน 1. คล กป ม Office Button 2. คล กป ม Exit Excel Page 10

15 1 2 การใส ส ตรคานวณปกต 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท D4 2. พ มพ เคร องหมาย = แล วตามด วยตาแหน งเซลล เช น =D2*D3 เสร จแล วกดป ม Enter 3. ท เซลล D4 จะแสดงผลล พธ และท Formula bar จะแสดงส ตรคานวณท กาหนดไว Formula bar Page 11

16 Tips and Trick เทคน คการเล อกตาแหน งเซลล ในส ตรคานวณ พ มพ เคร องหมาย = แล วคล กเล อกเซลล ท ต องการใช ลาด บความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ การคานวณในเคร องคอมพ วเตอร ก บการคานวณจากเคร องค ดเลข ผลล พธ ท ได จะต างก น เน องจาก การคานวณใน เคร องคอมพ วเตอร โปรแกรมจะด ความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณด วย จ งเป นส งสาค ญ อย างย งท User จะต องทราบในเร องน เพ อไม ให ผลล พธ ท ต องการผ ดเพ ยนไปจากปกต เคร องหมายท ใช ความหมาย ( ) วงเล บ ^ ยกกาล ง *, / ค ณ, หาร +, - บวก, ลบ ความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ จะไล จากบนลงล าง บนส ดจะสาค ญส งส ด และล างส ดจะ สาค ญต าส ด ในส ตรคานวณส ตรหน ง ถ าเคร องหมายใดสาค ญกว าก จะทาการคานวณเคร องหมายน นก อนแล วไล ตามลาด บไปเร อยๆ การสร างส ตรอย างง ายพร อมค าคงท ในส ตรคานวณบางคร งต องการอ างอ งค าตาแหน งเซลล เด ยว เวลา copy ส ตร ไม ต องการให เปล ยนแปลง เร ยกว า การอ างอ งแบบ Absolute ในต วอย างน ต องการคานวณหาผลต างระหว าง ค าใช จ าย (B3) ก บค าเฉล ย (C16) ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท C3 2. ใส ส ตรคานวณ =B3-$C$16 เสร จแล วกดป ม Enter Page 12

17 3. ทาการ copy ส ตรคานวณลงมา จะเห นว าตาแหน ง C16 จะเป นค าคงท ตลอด ไม ม การเปล ยนแปลง Tips and Trick เทคน คการอ างอ งตาแหน งเซลล ในส ตรคานวณ การอ างอ งส ตรคานวณปกต เร ยกว า การอ างอ งแบบ Relative ซ งตาแหน งเซลล จะเปล ยนแปลง ท กค า เวลา copy ส ตรคานวณ ตามต วอย างน การอ างอ งส ตรคานวณแบบส มบ รณ เร ยกว า การอ างอ งแบบ Absolute จะเป นการตร งค าใดค า หน งเป นค าคงท ไม ให เปล ยนแปลงเวลา copy ส ตรคานวณ ตามต วอย างน ร ปแบบของการใช Absolute =$column$row (เคร องหมาย $ ในส ตรคานวณ เร ยกว าเคร องหมาย string) ข อผ ดพลาดท วไปเม อสร างส ตร #VALUE! หมายถ ง ในส ตรคานวณปกต ม การอ างอ งตาแหน งเซลล ท เป นต วอ กษร #NAME? หมายถ ง ช อฟ งก ช นท ใช พ มพ ผ ด การคานวณหาผลรวม ถ าต องการหาผลรวมของต วเลขหลายๆ ตาแหน ง ให ใช ฟ งก ช นของการหาผลรวมเข ามาช วย ม ข นตอน ด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท H4 2. ท แท บ Home 3. จะปรากฏส ตรคานวณ =SUM(B4:G4) ให ด ช วงข อม ลต วเลขท จะคานวณว าถ กต องหร อไม ส งเกตจากเส นประว งรอบๆ ข อม ล ถ าถ กต องแล วกดป ม Enter การสร างส ตรด วยฟ งก ช นท ใช งานบ อย โปรแกรม Excel จะทาการแบ งช ดของส ตรคานวณตามประเภทการใช งาน ถ าต องการใช ส ตรคานวณ ประเภทใด คล กเล อกป มน นได เลย หร อคล กป ม Insert Function ก ได ส ตรคานวณท น ามายกต วอย าง Page 13

18 จะเป นส ตรท ใช งานบ อยๆ ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท C13 2. ท แท บ Formula จะแสดงประเภทของส ตรคานวณให เล อกใช ในท น คล กป มล กศรลงของ AutoSum 3. จะปรากฏส ตรคานวณท ใช งานบ อยๆ ให เล อก Average ส ตรการหาค าเฉล ย Count Numbers ส ตรการน บจานวนข อม ล Max ส ตรการหาค าส งส ด Min ส ตรการหาค าต าส ด More Functions ส ตรอ นๆ เทคน คการคานวณแบบไม ต องเข ยนส ตร ด ผลการคานวณง าย ๆ โดยไม ต องใส ส ตร (AutoCalculate) 1. คล กขวาท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ท อย ด านล างของหน าต างโปรแกรม Excel 2. เล อกรายการส ตรท ต องการจากเมน ล ดด งภาพ การใช งาน AutoCalculate 1. คล กเมาส ลากคล มเซลท ต องการเท าน น 2. ผลล พธ จากการคานวณตามโจทย ท ท านกาหนดไว จะปรากฏให เห นบนแถบสถานะ (Status Bar) ท นท Page 14

19 ผลล พธ ท แสดงบนแถบ Status Bar Workshop1 เป ดไฟล function.xlsx ทาการคานวณด งน เซล D3:D7 ใช if function แสดงผลสอบ ค อ ผ าน หร อ ไม ผ าน เซล D9:D16 ใช function ท เหมาะสม Page 15

20 Workshop2 จากแบบฟอร ม Quotation ท ตาแหน ง A21 ต องการให แสดงข อความอ านจานวนเง นตามต วเลข ใน ช อง F21 Page 16

21 เตร ยมงาน 1. เป ดไฟล Form.xlsx ข นตอน 1. คล กเซล A21 2. พ มพ = b 3. ปรากฏ เคร องม อ complete formular เพ อช วยในการพ มพ ฟ งก ช น 4. ด บเบ ลคล กท BAHTTEXT Page 17

22 5. ปรากฏ ช อฟ งก ช นด งกล าวในช อง A21 6. คล กเซล F21 7. กดป ม Enter การใช IF function =if(เง อนไข, จร ง, เท จ) สามารถซ อนฟ งก ช นได ถ ง 64 ฟ งก ช น ต วอย าง Page 18

23 ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) ฟ งก ช นการค นหาข อม ลเป นกล มฟ งก ช นท ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) เหมาะสมท ส ด สาหร บการทางานทางด านฐานข อม ล โดยเฉพาะอย างย งงานท ฟ งก ช นการค นหาข อม ลเป นกล มฟ งก ช นท ต องม การค ย รายการซ เหมาะสมท ส ด สาหร บการทางานทางด านฐานข อม ล าๆ ก นด วยรห สเป นจานวนมาก โดยเฉพาะอย างย งงานท แล วต องการ ต องม การค ย รายการซ ค นหา าๆ ข อม ลท ก นด วยรห สเป นจานวนมาก ค ย ลงไป แล วต องการ ค นหาข อม ลท ค ย ลงไป VLOOKUP Lookup_value Table-array Col_index_num Range_lookup เป นค าท ต องการค นหาในคอล มน แรกของตาราง เป นตารางของข อความ ต วเลข หร อค าตรรกะ ท ม ข อม ลท ค ณต องการ เป นหมายเลขคอล มน ใน Table _array ซ งม ค าภายในท ตรงก นท จะส งกล บ โดยน บคอล มน ซ ายส ดในตารางเป นคอล มน ท 1 เป นค าตรรกะ ซ งถ าต องการค นหาค าท ใกล เค ยงท ส ดในคอล มน ซ ายส ด (ข อม ลต องเร ยงลาด บจากน อยไปหามาก) HLOOKUP Lookup_value Table-array Row_index_num Range_lookup เป นค าท ต องการค นหาในแถวแรกของตาราง เป นตารางของข อความ ต วเลข หร อค าตรรกะ ท ม ข อม ลท ค ณต องการ เป นหมายเลขแถวใน Table _array ซ งม ค าภายในท ตรงก นท จะส งกล บ โดยน บแถวแรกส ดในตารางเป นแถวท 1 เป นค าตรรกะ ซ งถ าต องการค นหาค าท ใกล เค ยงท ส ดในแถวบนส ด(ข อม ลต องเร ยงลาด บจากน อยไปหามาก) Page 19

24 Workshop-Vlookup ใช ฟ งก ช น Vlookup เพ อหาข อม ลจากในตาราง แล วน ามาแสดงในแบบฟอร มใบเสร จ จากตาราง Product.xlsx เก บรายการส นค าท งหมดของบร ษ ท ตารางด านล างเป นแบบฟอร มใบเสนอราคา ท ตาแหนง A10 เม อพ มพ รห ส นค า เช น TB1 จะปรากฏรายการส นค า และ หน วยน บ พร อมก บ ราคา ต อหน วยให อ ตโนม ต Page 20

25 เตร ยมงาน 2. เป ดไฟล Product.xlsx 3. เป ดไฟล Form.xlsx ข นตอน 1. คล กเซล B10 2. พ มพ =Vlookup ปรากฏช อฟ งก ช น Vlookup() 3. ทาการด บเบ ลคล กท ฟ งก ช น Vlookup() ท ปรากฏ ฟ งก ช นด งกล าวจะปรากฏในเซล B10 ด งน =VLOOKUP(A10, \[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,2) 4. กดป ม Enter เพ อแสดงค า 5. ใช ฟ งก ช นเด ยวก นน ท ตาแหน ง C10 และ E10 ด งน C10 =VLOOKUP(A10,..\[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,5) E10 =VLOOKUP(A10,..\[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,4) การใช SUMIF SUMIF function: แสดงผล รวมต วเลขภายใน range ท ระบ เม อเง อนไขท กาหนดเป นจร ง ร ปแบบ =SUMIF( range, criteria, sum_range) range ค อช วงของ cells ท ต องการน ามาเป นเง อนไข ด วยการเปร ยบเท ยบ criteria ค อเง อนไข ในร ปแบบของการเปร ยบเท ยบ ซ งสามารถกาหนดได เพ ยง เง อนไข เด ยวเท าน น หากกาหนดโดยตรงภายใน function ต องกาหนดภายในเคร องหมายคาพ ด ( ) sum_range ค อช วงของ cells ท ต องการคานวณผลรวม หากไม ม การกาหนด จะน าเอา range มาทาการ คานวณแทน การใช COUNTIF COUNTIF function: น บจานวน cells ท ม ค าภายในเป นค าใดๆ โดยตรงตามเง อนไขท กาหนด ร ปแบบ =COUNTIF( range, criteria) Page 21

26 range ค อ range หร อช วงของ cells ท ต องการน บ criteria ค อ เง อนไข ในร ปแบบของการเปร ยบเท ยบ ซ งสามารถกาหนดได เพ ยง เง อนไขเด ยว เท าน น หากกาหนดโดยตรงภายใน function ต องกาหนดภายในเคร องหมายคาพ ด ( ) แปลงอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ ร ปแบบ =upper() เป ดไฟล NorthwindDB เพ ม column ใหม ทาการแปลงช อท ได ทาจากแบบฝ กห ดท แล ว ให เป นต วพ มพ ใหญ Workshop 4 เป ดไฟล Workshop4.xlsx ใช ฟ งก ช นท เก ยวข อง คานวณเซลต างๆ ของแบบฟอร ม ใบส งส นค า/ใบกาก บภาษ Page 22

27 ฟ งก ช นท เก ยวข อง if( ) vlookup( ) sum( ) bahttext( ) การก าหนดเง อนไขในการแสดงผล ค นหาค าในคอล มน ซ ายส ดของข อม ล แล วส งกล บค าในแถวเด ยวก นจากคอล มน ท ก าหนด หาผลรวม แปลงจ านวนเง นให เป นต วอ กษรภาษาไทย ใช ฟ งก ช นและส ตรคานวณ ตามรายการด งน 1. G11:G15 ใช ฟ งก ช น Vlookup() แสดงรายการตาม CODE ในเซล F11:F15 2. H11:H15 ใช ฟ งก ช น Vlookup() แสดงราคาต อหน วยตาม CODE ในเซล F11:F15 3. I11:I15 สร างส ตรหาราคารวม โดยค ดจาก จานวน ค ณ ราคารวม 4. I24 ใช ฟ งก ช น Sum() รวมเง น เซล I11:I15 5. I25 สร างส ตร ภาษ ม ลค าเพ ม โดยค ดจาก I24 ค ณ 7% 6. I26 สร างส ตร รวมท งส น โดยค ดจาก I24 บวก I25 7. E25 ใช ฟ งก ช น Bahttext() แสดงอ กษรเลขในเซล I26 8. E29 ใช ฟ งก ช น IF() แสดงข อความ โดยม เง อนไขด งน 8.1. ถ าราคารวมท งส น ในเซล I26 ต งแต 7000 ข นไป จะแสดงข อความ "บร การจ ดส ง" 8.2. ถ าราคารวมท งส น ในเซล I26 ไม ถ ง 7000 ข นไป จะแสดงข อความ "ไม ม บร การจ ดส ง" Page 23

28 เฉลย Page 24

29 บทท 2. การทางานก บข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน เม อพ มพ ข อม ลเสร จแล วก ทาการตกแต งข องม ลให สวยงาม ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แถบ Ribbon ช อ Home คล กป มเคร องม อบนท ลบาร ใช ตกแต ง การจ ดวาง ต วอ กษร ข อความ หร อจ ดร ปแบบข อม ลโดยการใช เมน ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. คล กขวาเล อกคาส ง Format Cells Number จ ดร ปแบบต วเลข Alignment การจ ดวางข อความ Font ชน ดของต วอ กษร Border กาหนดเส นขอบ Fill กาหนดส พ นและลาย Protection ป องก นการแก ไขข อม ล 3. กาหนดรายละเอ ยดเสร จแล วคล กป ม OK จ ดร ปแบบต วเลข Page 25

30 การกาหนด Custom Formatting การใช Format ท กาหนดเอง บน Field Number หร อ Date สามารถกาหนดได โดย 1. เล อกข อม ล และคล กแท บ Home 2. ในกล ม Number คล กไดอะล อกบ อกซ 3. เล อก Tab Number และ เล อก Custom 4. กาหนด Format ท ต องการ ในช องใต Type: กาหนดร ปแบบต วเลข สามารถใช ส ญล กษณ # หร อเลข 0 Page 26

31 เช น ค าลบ [Blue]#,##0.00; [Red](#,##0.00) หมายถ ง ค าบวก จะแสดง, เม อม ต วเลขหล กพ นข นไป ถ าไม ม ต วเลขใดๆใน cell หร อ range จะแสดง 0.00 ค าท งหมดจะแสดงด วยต วอ กษรส แดง จะแสดง, เม อม ต วเลขหล กพ นข นไป ถ าไม ม ต วเลขใดๆใน cell หร อ range จะแสดง 0.00 ค าท งหมดจะแสดงอย ภายในวงเล บเล ก และม ต วอ กษรเป นส เป นแดง Tips and Trick เทคน คการกาหนดจานวน sheet ท ต องการใช งาน คล กป ม Office button เล อกป ม จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ Excel Options ท แท บ Popular คล กเล อกจานวน sheet จากคาส ง ในท น กาหนดเป น 5 sheet เสร จแล วคล กป ม OK จะม ผลต งแต แฟ มงานใหม เป นต นไป Page 27

32 การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข Conditional Formatting ใช ในการปร บแต งข อม ลตามเง อนไขท ต งไว ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม จะปรากฏรายการให เล อกใช Highlight เซลล ท ตรงตามเง อนไขท กาหนด แสดงข อม ลต วเลข 10 อ นด บส งส ดหร อต าส ด แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นแบบกราฟแท ง แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ต างๆ แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ญล กษณ ไอคอน สร างเง อนไขเอง ลบเง อนไขท ไม ต องการใช งาน จ ดการก บเง อนไขท กาหนด 3. ต วอย าง จากตาราง ข อม ลด านล างใช Data Bars เน นข อม ลต วเลข Page 28

33 เทคน คการจ ดร ปแบบตามกล มข อม ลต วเลข เล อกช วงข อม ลท จะจ ดกล ม แล วคล กป ม เล อกแบบท จะใช จาก ม ร ปแบบย อยให เล อกมากมายตามช วงข อม ลท โปรแกรมต งค าไว ให โดยอ ตโนม ต ถ าต องการด หร อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม สามารถกาหนดได โดยคล กป ม More Rules Page 29

34 การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท กาหนด Icon Set ท ได เล อกไว สามารถสร างเง อนไขให ตรงก บความต องการได ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ทาการจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม 3. เล อกคาส ง Manage Rules 4. คล กป ม Edit Ruleจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Edit Formatting Rule ให แก ไขรายละเอ ยด 5. คล กป ม OK ค าเง อนไข ร ปแบบ เง อนไข Page 30

35 การลบร ปแบบข อม ลท กาหนดเง อนไข ช วงข อม ลท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไขท ต งไว เม อไม ได ใช งานแล ว ค ณสามารถทาการยกเล กเง อนไข น นได โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ทาการจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม 3. เล อกคาส ง Clear Rules ในท น เล อกคาส ง Clear Rules from Selected Cells การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข 1. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Editing คล กป ม 2. เล อกคาส ง Conditional Formatting จะแสดงช วงข อม ลท ม การกาหนดเง อนไขให ท นท Workshop5 จากไฟล Product.xls ให ทาการใส ส ญล กษณ ท คอล มน H รายการ Unit in Stock เพ อให เห นช ดเจนว า รายการใดควรส งซ อ โดยม เง อนไข ด งน จานวนคงเหล อมากกว าเท าก บ 50 ให ใช ส ญล กษณ จานวนคงเหล อน อยกว า 50 และมากกว าเท าก บ 10 ให ใช ส ญล กษณ จานวนคงเหล อน อยกว า 10 ให ใช ส ญล กษณ หมายถ งจานวนคงเหล อน อย ต องส งซ อเพ ม จากน นทารายงานสร ป เฉพาะข อม ลรายการส นค า ท ต องส งซ อ Page 31

36 ข นการเตร ยมการ เป ดไฟล product.xlsx ข นตอน 1. คล กเล อกท ช อคอล มน H (รายการ Unit in stock) 2. คล กแท บ Home และคล กป ม 3. คล กเล อกแบบ Icon Sets เล อนเม าไปตามล กศรด านขวา เล อกแบบ 3 Symbols (Circled) 4. คล กป ม และคล ก Mange Rules 5. ปรากฏหน าต าง Conditional Formatting Rules Manager 6. คล กป ม Edit Rules... Page 32

37 7. บร เวณ Icon เปล ยนค าต างๆ ตามภาพด านล าง คล กเล อก Type = Number ให พ มพ ต วเลขในช อง Value 50 และ 10 ตามลาด บ 8. คล กป ม OK Page 33

38 การตกแต งด วย Format as Table 1. เล อกพ นท ข อม ลท ต องการ 2. คล กแท บ Insert 3. คล กป ม Table 4. คล กป ม OK 5. พ นท ข อม ลจะถ กเปล ยนให กลายเป นตารางท ม ค ณสมบ ต พ เศษ โดยปร บแต งค ณสมบ ต ได จาก Table Tools ซ งประกอบด วยแท บ Design ด งร ป Page 34

39 การสร างแถวผลรวมให ข อม ลโดยไม ต องสร างส ตรเอง เม อเปล ยนพ นท ข อม ลให เป นตารางแบบพ เศษแล ว สามารถใช ค ณล กษณะพ เศษต างๆเช น ให สร าง แถวผลรวมอ ตโนม ต ด งน 1. คล กเล อกตาราง 2. คล กแท บ Design 3. คล กแสดงเคร องหมายถ กท ช องด านหน า Total Row 4. แถวผลรวมจะถ กสร างข นมาให อ ตโนม ต Tip and Trick หากต องการเปล ยนจากผลรวมเป น ผลสร ปอ น สามารถเปล ยนได โดยคล กเล อกช องเซลของ ต วเลขผลรวม แล วคล กป มล กศรด านข างช องเซล เพ อเล อกฟ งก ช นอ นตามต องการ คล กเล อก ฟ งก ช น Page 35

40 การแปลงตารางแบบพ เศษให กล บมาเป นข อม ลธรรมดา 1. คล กเล อกตาราง 2. คล กแท บ Design 3. คล กเล อกคาส ง Convert to Range 4. คล กป ม Yes สร ปเร องการป องก นข อม ล Protection 1.ป องก นการเป ดสม ดงาน แบบใส รห ส 1.1 คล กป ม Office Button Prepare Encrypt Document Page 36

41 ปรากฎหน าต าง ใส พ มพ รห ส และคล กป ม OK 2.ป องการเข ยนข อม ลบน sheet (แท บ Review Protect Sheet) Page 37

42 ป องก นการแก ไขท ง sheet 2.2ให เข ยนบาง cell แท บ (Review Allow User to Edit Range) 2.3ซ อนส ตร (คล กเม าส ขวาท เซลน น Format cell แท บ Protection Hidden) 3.ป องก นการแก ไข workbook เช นการลบ เปล ยนช อ (แท บ Review Protection Protect Workbook ) 3 Page 38

43 บทท 3. Working with Data Analysis ร จ กก บฐานข อม ลใน Microsoft Excel Excel ม ความสามารถในการจ ดการก บฐานข อม ล ทาให สะดวกในการจ ดเก บ ค นหา แก ไข/ลบ ข อม ล ตลอดจนน าข อม ลมาประมวลในล กษณะของรายงานแบบต างๆ ได Import from another program: การน าเข าข อม ลจากภายนอก การจ ดเก บข อม ลใน Excel นอกจากจะทาการกรอกข อม ลลงไปตรงๆ แล ว Excel ย งสามารถน าข อม ล ร ปแบบอ นท ม อย น าเข ามาใช ได ร ปแบบไฟล ท Excel สามารถน าเข าข อม ลจากภายนอกได เช น ไฟล จากโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล อ นๆ (*.xlsx), ไฟล ข อความหร อ Text files (*.txt), ไฟล จาก โปรแกรม Microsoft Access (*.mdb) ม ข นตอนการน าเข าข อม ล ด งน 1. เล อกตาแหน งเซลท ต องการให น าข อม ลจากภายนอกมาวาง 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Text to Columns 4. หน าต าง Select Data Source ให เล อกร ปแบบของไฟล ข อม ล และไฟล ข อม ลท ต องการน าเข า แล ว Click ป ม Open Page 39

44 เล อกไฟล ท ต องการ น าเข า เล อกร ปแบบของไฟล เป น Text files 5. หน าต าง Text Import Wizard - Step 1 of 3 ต องกาหนดค าในส วนต างๆ แล วคล กNext - Original data type จะม ค าให เล อก 2 ค า ค อ Delimited กรณ ท ไฟล ข อม ลม การแบ งข อความ ด วยส ญล กษณ และ Fixed width กรณ ท ไฟล ข อม ลใช การเว นวรรคด วยช องว างแบ งข อความ ต วอย าง น ให เล อก Fixed width Page 40

45 - Start import at row ให เล อกว าจะน าเข าข อม ลต งแต แถวท เท าใด ต วอย างน ให เล อกน าเข า ต งแต แถวท 1 - File origin เป นการกาหนดภาษาของข อม ลท จะน าเข า ต วอย างน ให เล อกภาษาไทย ค อ 874 : Thai (Windows) 6. หน าต าง Text Import Wizard : Step 2 of 3 Excel จะทาการแบ งเส น Column ให อ ตโนม ต โดยด จากข อม ลในไฟล ท จะน าเข าเป นหล ก ต วอย างน ให ป ม Next ได เลย Page 41

46 7. หน าต าง Text Import Wizard : Step 3 of 3 เป นการกาหนดร ปแบบของเซลข อม ลว าแต ข อม ล ในแต ละ Column จะเป นร ปแบบ General, Text, Date, หร อจะเล อกไม น าเข า Column น นโดย การเล อก Do not import column (skip) ซ งปกต Excel จะกาหนดให เป น General ท ก Column ต วอย างน ให กด Finish ได เลย 8. หน าต าง Import Data ให กาหนดว าจะน าข อม ลวางไว ท เซลใดในช ทท ปรากฎอย (Existing worksheet) หร อให น าไปวางในช ทท สร างใหม (New worksheet) ต วอย างน ให เล อกช ทท ปรากฎอย และเล อกวางท เซล A1 เสร จส นข นตอนการน าเข าข อม ลจากภายนอก จะได ตารางข อม ลส นค า 6 Column 143 Rows Data Validation การป องก นการป อนข อม ลท ไม ถ กต องในแผ นงาน Page 42

47 เพ อให การกรอกข อม ลม ความถ กต องมากย งข น ค ณควรจะกาหนดกฏข อบ งค บในการป อนข อม ล ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการพ มพ 2. ท แท บ Data ห วข อ Data Tools คล กป ม 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Data Validation ท ห วข อ Settings ให กาหนดเง อนไข ในท น กาหนดว า ข อม ลต วเลขท ป อนจะต องอย ในช วงต งแต เท าน น เล อกว าข อม ลท ป อนเป น ชน ดไหน เล อกเคร องหมายในการ เปร ยบเท ยบ กาหนดช วงต วเลขเร มต น กาหนดช วงต วเลขส ดท าย 4. คล กห วข อ Input Message ระบ ข อความท ต องการแสดงเม อตาแหน งเซลล อย ในช วงน น เป นการ บอกให user ทราบว าให ทาอะไร Page 43

48 5. 6. คล กห วข อ Error Alert เพ อกาหนดว า ถ า user ป อนข อม ลไม ตรงตามกฎข อบ งค บ ให แสดง Message และไอคอนเต อน เสร จแล ว คล กป ม OK ถ าต องการยกเล กเง อนไขท กาหนด คล กป ม Tips and Trick เทคน คการเล อกแบบเพ อแสดงไดอะล อกบ อกซ เต อน จากคาส ง Data Validation Page 44

49 Pivot Table ข นตอนการสร าง Pivot Table จากข อม ลในตาราง ถ าต องการทา report โดยสร ปยอด actual แยกในแต ละ Region เพ อเปร ยบเท ยบ ว าท ใดขายได ม ลค ามาส ด 1. Chart 2. ปรากฏแท บช ทใหม ให ทาการลาก fied ท ต องการทราบสงในช องแถบด านขวาด งภาพด านล าง จะได ข อม ลท ต องการ พร อมกราฟ Page 45

50 การแสดงขอ มล ในรป แบบ Group จากข อม ลในตาราง ถ าต องการทา report โดยสร ปยอด actual แยกในแต ละ Region เพ อเปร ยบเท ยบ ว าท ใดขายได ม ลค ามาส ด 1. วางเคอร เซอร ในตาราง 2. แท บ Insert คาส ง Pivot table เล อก Pivot Chart 3. ปรากฏแท บช ทใหม ให ทาการลาก fied ท ต องการทราบสงในช องแถบด านขวาด งภาพด านล าง จะได ข อม ลท ต องการ พร อมกราฟ Page 46

51 Page 47

52 การปร บแต งกราฟ Page 48

53 การจ ดกรองและจ ดเร ยงข อม ล การจ ดเร ยงลาด บข อม ลแบบเง อนไขเด ยว สามารถทาได ด วยการ Click เล อกเซลข อม ลใน Column ท ต องการ แล วเล อกเคร องม อบนแท บ Data Sort Ascending หร อ Sort Descending เพ อจ ดเร ยงลาด บข อม ลจากน อยไปมาก หร อมากไปน อยตามลาด บ การ Sort ข อม ลฟ ลด เด ยว เป นการเร ยงลาด บข อม ลภายในคอล มน หร อแถว เม อค ณน างานฐานข อม ลมาสร างในโปรแกรม Excel ส วนใหญ หล งจากสร างงานเร ยบร อยแล ว ส งท จะ ทาต อไป ค อ การจ ดเร ยงข อม ล ม ข นตอนด งน 1. คล กตาแหน งเซลในห วข อท ต องการจ ดเร ยง จากต วอย างน เล อกเซลใดก ได ในห วข อ Salary 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป มบนท ลบาร เพ อเล อกเกณฑ การจ ดเร ยง Sort Smallest to Largest จ ดเร ยงจากน อยไปมาก (A Z) Sort Largest to Smallest จ ดเร ยงจากมากไปน อย (Z A) การ Sort ข อม ลซ อนก นหลายช น ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 1. คล กป ม เพ อเป ดไดอะล อกบ อกซ Sort กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม Page 49

54 2. ท 3. ช อง Sort by เล อกห วข อหล กในการจ ดเร ยง ท ช อง Order เล อกเกณฑ การจ ดเร ยง 4. คล กป ม เพ อเพ มห วข อรอง, ห วข อท 3, 4, 5 ในการจ ดเร ยง เสร จแล วคล ก ป ม OK การ Sort ข อม ลตามส พ นและส ต วอ กษร Sort by Color ก อนทาการเร ยงลาด บต องทาการ format ร ปแบบอ กษรให เป นส ต างๆ ก อน 1. คล กวางเซลในตารางข อม ล 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Filter ปรากฏส ญล กษณ เคร องกรองในตาราง 4. คล กป มกรอง 5. เล อกรายการ Sort by Color เล อกส น าเง น Page 50

55 Page 51

56 การกรองข อม ลแบบอ ตโนม ต (AutoFilter) การทางานก บฐานข อม ล อ กเร องหน งท ใช งานบ อย นอกจากและสาค ญน นค อการค นหาข อม ลหร อ การกรองข อม ลเพ อตอบสนองความต องการในการน าข อม ลมาว เคราะห ซ งม ร ปแบบการทางานด งน การกรองข อม ลตามค าในเซล เป นการเล อกข อม ลจากรายการโดยตรง ซ งม ร ปแบบการใช งานใหม เพ อให ผ ใช สามารถเล อกค าท ต องการได มากกว า 1 ค า ม ข นตอนด งน 1.ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 2.ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม จะปรากฏล กศรลงท กห วข อ ป มล กศรลงของห วข อท จะค นหา เล อกข อม ลท ต องการ ในท น คล กห วข อ Department เล อก Engineering 3.คล ก 4. เสร จแล วคล กป ม OK Page 52

57 ส งเกตแถบ Status bar ด านล าง จะแสดงจานวน record ท ค นหาได การยกเล กข อม ลท ทาการกรอง (Filter) 1. ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม บนท ลบาร การกาหนดเง อนไขในการกรองข อม ล (Advanced Filter) การกรองข อม ลท กล าวมาแล วเป นการกรองข อม ลแบบง ายๆ แต ม การกรองข อม ลอ กแบบหน งเป นการ กรองข อม ลท ซ บซ อนข น น นค อสามารถกาหนดเง อนไขเพ อกรองข อม ลท ต องการได การกาหนดเง อนไขอย างง าย การกาหนดเง อนไขด วยว ธ น ผลข อม ลท ได จะแทนท ค าข อม ลเด ม ม ข นตอนด งน Page 53

58 เม อคล กป ม เคร องกรอง แล วคล กป มล กศรลงของห วข อท จะค นหา เล อกคาส ง Text Filters หร อ Number Filters (ข นอย ก บข อม ลในห วข อท เล อก) จะเป ดคาส งให เล อก การกาหนดเง อนไขแบบระบ ตาแหน งใหม ให ก บผล ว ธ น สามารถเล อกแสดงผลในตาแหน งอ นได ม ข นตอนด งน 1.ทาการค ดลอกข อม ลและห วข อท ใช เป นเง อนไขในการค นหา จากต วอย างน ห วข อค อ Department และข อม ลค อ Admin. copy ไปวางไว ท ตาแหน งเซล K1-K2 2.ตาแหน งเซลอย ในงาน database Page 54

59 3.ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter เล อกป ม Advanced Filter ให กาหนดรายละเอ ยด จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แสดงผลล พธ ท ได ในงาน database น น เลย ช วงข อม ลของงาน database ท งหมดท ใช ในการกรอง เลย แสดงเฉพาะข อม ลท ไม ซ าก น เลย เล อกตาแหน งเซลล ท ใช เป นเง อนไข ค อ K1-K2 เลย 4.หล งจากเล อกรายละเอ ยดต างๆ เสร จแล ว คล กป ม OK จะปรากฏผลล พธ ด งร ป และแสดงสร ปท แถบ Status bar ด านล าง ว าม คนท อย ในแผนก Admin. 14 คน ในจานวนพน กงานท งหมด 114 คน Page 55

60 การกรองค าท ไม ซ าก นหร อการเอาค าท ซ าก นออก ในงาน Database เม อทาการป อนข อม ลจานวนมากๆ อาจม บาง record ท พ มพ ซ าก น ค ณสามารถเอา ค าท ซ าก นออกได ม ข นตอนด งน 1. ตาแหน งเซลอย ในงาน database 2. ท แท บ Data คล กป ม จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Remove Duplicates 3. คล กเล อกห วข อฟ ลด ท ให ตรวจสอบข อม ลซ า ในท น เล อกฟ ลด Emp ID 4. เสร จแล วคล กป ม OK 5. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แสดงจานวน record ท ซ าก น คล กป ม OK การกรองข อม ลตามส พ นและส ต วอ กษร Filter by Color ก อนทาการกรองต องทาการ format ร ปแบบอ กษรให เป นส ต างๆ ก อน 1. คล กวางเซลในตารางข อม ล 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Filter ปรากฏล ญล กษณ เคร องกรองในตาราง Page 56

61 4. คล กป มเคร องกรอง 5. เล อกรายการ Filter by Color 6. เล อกส แดง จากตาราง Product.xlsx เก บรายการส นค าท งหมดของบร ษ ท ต องการแสดงข อม ลของรายการส นค า ท ม category เป นส แดง และเร ยงลาด ง List Price จากมากไปน อย เตร ยมงาน เป ดไฟล Product.xlsx ข นตอน 1. ตาแหน งเซลล อย ในงานตาราง 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม จะปรากฏล กศรลงท กห วข อ Page 57

62 3. คล กป มล กศรลงของห วข อ Category 4. เล อก Filter by Color และคล กส แดง 5. คล กตาแหน งเซลล ห วข อ List Price 6. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล ก ป ม เพ อจ ดเร ยงแบบ Sort Largest to Smallest เป นการจ ดเร ยงต วเลขจากมากไปน อย (Z A) Workshop5 เป ดไฟล Workshop-Filter.xlsx 1. ช ท Sort ทาการเร ยงลาด บข อม ลด งน 1.1. ช ท Sort1 เร ยงข อม ลในคอล มน E ภ ม ภาค จากน อย ไป มาก 1.2. ช ท Sort 2 เร ยงข อม ลในคอล มน E ภ ม ภาค จากน อย ไป มาก และในแต ละภ ม ภาคเด ยวก น ให เร ยงต วเลขในคอล มน F เป าการขาย จากมาก ไป น อย Page 58

63 1.3. ช ท Sort3เร ยงข อม ลในคอล มน D ประเภทการขาย โดยให ประเภทการขายส แดง อย ด าน บนส ด 2. ช ท Filter การกรองข อม ลโดยม เง อนไขด งน 2.1. คอล มน D ประเภทการขาย แสดงเฉพาะรายการส แดง 2.2. คอล มน G ยอดขายจร ง แสดงเฉพาะ ต วเลขท ม ค ามากกว า100,000 Page 59

64 บทท 4. การสร าง Macro Recording Macro งานท ม การทาบ อยๆ เช นการจ ดร ปแบบท ซ าๆ การสร างกราฟ หร อแม แต การใช คาส งบาง คาส งบ อยๆ ถ าสามารถรวบรวมการทางานในท กๆข นตอนท เก ยวข องไว ภายใต คาส งเด ยวได ก จะ ทาให งานเป นไป อย างรวดเร วและอ ตโนม ต ช วยประหย ดเวลาในการทางานมากข นอ กด วย Macro ค อการบ นท กการกระทาต างๆบน Program Excel เปร ยบเท ยบได ก บการบ นท ก เส ยง ลงบนเคร องบ นท กเส ยงหร อ การบ นท กภาพเคล อนไหวต างๆลงบน Videotape โดยหล งจาก ทาการ บ นท กเร ยบร อยแล ว สามารถน าส วนท บ นท กไว เหล าน ออกมาแสดงหร อใช งานได อ ก ตามความ ต องการ การบ นท ก Macro จะบ นท กการทางาน หร อการกระทาไป พร อมก บการทางานจร ง ตาม ข นตอนต างๆ ท ต องการ หล งจากน นจะสามารถเร ยกการบ นท กเหล าน น กล บมาทางาน ซ าได อ ก หลายๆคร ง ข นตอนในการ Record Macro 1. แท บ View Macro Record New Macro 2. บนหน าต าง Record Macro กาหนด Macro Name: ช อ Macro 2.2 Shortcut key: การเร ยกใช ด วย ctrl + ต วอ กษร Page 60

65 2.3 Store Macro in: การจ ดเก บ คาส ง Personal Macro Workbook New Workbook This Workbook 2.4 Description: คาอธ บาย 2.5 Click OK Macro Name: 1. ต องไม ม การเว นวรรค หากต องการเว นวรรค ให ใช underscore _ แทน 2. ต องไม กาหนดซ าก บ macro name ท เคยกาหนดไว ถ าม การกาหนดช อซ า จะปรากฏ message box เต อน โดย click ป ม Yes จะเป น replace คาส งเด ม click ป ม No จะเป น การย อนกล บไปกาหนดช อใหม 3. ต องไม เก น 64 ต วอ กษร Shortcut key: 1. ช วยให การเร ยกใช คาส ง จาก Macro ง ายข น โดยการกด Ctrl ร วมก บ การกดต วอ กษรท กาหนดไว ถ ากาหนดด วยต วอ กษรพ มพ ใหญ จะปรากฏ เป น Ctrl+Shift+ต วอ กษร น นหมายถ ง เม อม การเร ยกใช Macro ต องกด Ctrl พร อมด วยการ กด Shift และต วอ กษร จ งจะได คาส งน นมา ทางาน 2. ไม อน ญาตให ม การกาหนด Shortcut key ซ า ก บท เคยกาหนดไปแล ว หากกาหนดซ า จะ ปรากฏ Message เต อนให กาหนดใหม 3. ถ าม การ กาหนด Shortcut key ซ าก บ Shortcut key ของระบบ เช น Ctrl + c หร อ Ctrl + v จะม ผลทาให Shortcut key ของระบบเหล าน น ไม สามารถทางานได Page 61

66 4. Shortcut key น นจะกาหนดหร อ ไม ก ได Store Macro in: การกาหนดท เก บ บ นท กคาส ง Macro สามารถกาหนดการจ ดเก บได 3 ท ค อ.. Personal Macro Workbook เก บบ นท ก Macroไว ใน file ท ช อ "Personal.xls" ซ งจะทาให สามารถเร ยกใช Macroได ตลอดเวลา ไม ว ากาล งทางานอย บน file ใดก ตาม Personal.xls น Microsoft Excel จะเป นผ สร างให เม อม การสร าง Macro ในคร งแรกและ เล อก ท เก บเป น Personal Macro Workbook โดยจะถ กเก บไว ใน folder ท ช อ "XLSTART" ซ งเป น folder ท ถ กสร างข นพร อมก บการ Install Program เม อม การเป ดเข าส Program Microsoft Excel เม อใดก ตาม file Personal.xls ก จะถ กเป ดข น มาท นท และจะถ กซ อนโดยอ ตโนม ต ถ าต องการแสดง Personal.xls open file น New Workbook : เก บบ นท ก Macro ไว ท file ใหม ซ งจะต องทาการ save และเม อต องการน าคาส ง มาใช ต อง This Workbook: เก บคาส งไว ท file ท สร างคาส งน โดยตรง Page 62

67 Description : คาอธ บายท ต องการ กาหนดหร อไม ก ได คาอธ บายจะช วยให ทราบการทางานของคาส งได 3. หล งจาก OK แล ว จะปรากฏ Toolbar ท ช อ Stop Recording ท ม ป มคาส งในการหย ด การ record และการ บ นท กก จะเร ม โดยการทางานในแต ละข นตอน จะถ กบ นท กตามลาด บการทางาน Relative Reference การอ างอ งตาแหน งผลล พธ เม อม การเร ยกใช Macro แบ งได เป น 2 ล กษณะค อ.. 1. Absolute การอ างอ งตาแหน งคงท หมายถ งเม อม การเร ยกใช Macro เม อใดจะม การแสดง ผลล พธ ลงบนตาแหน งเด มท กคร ง เช น ระบ ตาแหน งท A2 ไว เม อม การเร มต นบ นท ก Macro หล งจากน นเม อม การเร ยกใช Macro จะแสดงผลล พธ ณ. ตาแหน ง A2 เสมอ การกาหนดล กษณะ Absolute น ไม ต อง Click เล อก ป ม Relative Reference แต ก อนจะเร ม ทาการบ นท กข นตอนการทางาน ให เล อกตาแหน งท ต องการก อนเป นลาดบแรก 2. Relative การอ างอ งตาแหน งแบบส มพ นธ หมายถ งเม อม การเร ยกใช Macro เม อใดจะม การแสดงผลล พธ ณ. ตาแหน งป จจ บ น เสมอ ซ งตาแหน งป จจ บ นน น อาจไม ใช ตาแหน งเด ยวก นใน ท กๆคร ง ท ม การเร ยกใช Macro Stop Recording เม อต องการ หย ดบ นท กให Click ท ป มน แต ถ าไม ปรากฏ Toolbar น Page 63

68 การกาหนดล กษณะ Relative น ให Click เล อกป ม Relative Reference ก อนจะเร มทาการ บ นท กข นตอนการทางาน Running Macro เม อทาการบ นท ก Macro ไว เร ยบร อยแล ว สามารถเร ยกใช คาส งการทางานท บ นท กไว ใน Macro ได ด วยว ธ เบ องต นค อ ใช Shortcut key ท กาหนดไว Macro Button แสดงเคร องม อในการสร างป ม 1. คล กป ม Office Button 2. คล ก Excel Options และ เล อก 3. คล กป ม Insert 4. คล ก Button ทาการวาดป มท ต องการ จะปรากฏหน าต าง Assign Macro 5. คล กเล อกรายการ macro ท สร าง และคล กป ม OK Page 64

69 Workshop-Macro เป ดไฟล ช อ Workshop-Macro.xlsx Page 65

70 บทท 5. Collaborating with others ปกต การทางานก บ file บน Excel น นม กถ กจาก ดด วย การทางานท ละ 1 user ซ งทาให file ท ต อง ใช ร วมก น หลายๆ users ในเวลาเด ยวก นทาได ยาก เน องจาก หาก user ท 1 กาล งใช งานใน file น นๆ อย user รายอ นจะไม สามารถเข าทางานพร อมก นได หร อหากเข าทางานได ก จะเป นการทางานแบบ read only ป จจ บ น Excel ได พ ฒนาให users หลายๆราย สามารถ open หร อ update file เด ยวก น พร อมก นได ด วยการ Share Workbook การใชง านไฟล ร วมก น (Shared Workbook) ว ธ การกาหนด.. 1. แท บ Review Share Workbook 2. บน Editing tab ใส เคร องหมาย เพ อ อน ญาตให แก ไขพร อมก น ได มากกว า 1 user 3. Click Advanced tab เพ อกาหนดเง อนไขในการต ดตามการแก ไข Track changes Page 66

71 Keep change history for กาหนดจานวนว นท ต องการบ นท กการแก ไข Don t keep change history ไม ม การบ นท ก Update changes When file is saved หล งการ save file Autometically every ปร บปร งอ ตโนม ต โดยกาหนดเวลาเป นนาท Save my changes and see other s change save และแสดงการแก ไขของ user อ นด วย Just see other user s change แสดงการแก ไขของผ อ น Conflicting changes between users Ask me which changes win ให ม message ถามถ งการยอมร บในการแก ไขว าเป น ของ user ใด The change being save win การแก ไขของ user ท กาล งถ ก save จะได ร บการ ยอมร บ 4. Click OK จะปรากฏ message ให ทาการ save file 5. Click OK จะปรากฏ การ Shared ให ทราบ บน Titlebar ข อจาก ดท ควรทราบ ภายหล งการ share file 1. ไม อน ญาต ให Insert หร อ Delete cells ยกเว น Insert หร อ Delete rows และ columns 2. ไม อน ญาต ให Delete Worksheet 3. ไม อน ญาต ให Insert หร อ Edit charts, pictures, objects หร อ hyperlinks Page 67

72 4. ไม อน ญาต ให ใช เคร องในการวาดบน Drawing Toolbar 5. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Group and Outline 6. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Subtotals 7. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Validation 8. ไม อน ญาต ให กาหนด Password ให ก บ Worksheet หากม การกาหนด ไว ก อนท จะม การ share file ก จะไม สามารถยกเล ก หร อแก ไขได Tracking Changes: การต ดตามการแก ไข เม อม การ share file ให สามารถเข าถ ง และแก ไขได พร อมก น หลายๆ users ย อมจะต องม ข อจาก ด และม กเผช ญก บป ญหา ในเร องข อม ลบน file น นๆ Excel สามารถแบ งเบาป ญหาเหล าน ได ด วยคาส ง ในการต ดตามการแก ไข โดยบ นท กการแก ไขเก บไว เม อต องการค นหาการแก ไขก จะสามารถแสดงการ บ นท กน นได 2 ว ธ ด งน 1. แสดงด วย comment ซ งม ล กษณะเป น สามเหล ยมส น าเง น บนด านซ ายของ cellหล งการ แก ไข และ save file แล วจะปรากฏ ส ญล กษณ ของ comment เม อเล อน mouse ช ลงบน cell ท ม ส ญล กษณ จะปรากฎข อความท แสดงถ ง user ท ได ทาการแก ไข, ว นท เวลาท ได แก ไข comment จะ แสดงให เห นเพ ยงคร งเด ยวเท าน น ค อการเปล ยนแปลงล าส ด หล งจากน นเม อป ด file ลง comment จะไม ปรากฏอ ก จนกว าจะม การเปล ยนแปลงคร งใหม เก ดข น 2. แสดงด วย History ซ งเก บบ นท กไว ช วคราวบน Worksheet น นๆ ด วยว ธ การกาหนดด งน Page 68

73 แท บ Review Track Changes Highlight Changes When: ให ทาการต ดตาม บ นท กเม อใด Who: ให ทาการต ดตาม บ นท ก ว าใคร เปล ยนแปลง Where: ให ทาการต ดตาม บ นท ก cell หร อ range ใด ถ าไม กาหนด หมายถ ง ท งหมด Highlight changes on screen แสดงการเปล ยนแปลงให เห นท นท เป น comment List changes on a new sheet แสดงรายการเปล ยนแปลงบน sheet ใหม ถ าต องการเปล ยนร ปหร อยกเล กร ปภาพพ นหล งของเว ร กช ตก ใช คาส ง ( ร ปแบบ -> แผ นงาน -> ลบ พ นหล ง ) Page 69

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง

ท มา www.crnfe.ac.th/excelcontents.html สถาบ น กศน. ภาคกลาง โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยง ในด าน การคานวณเก ยวก บต วเลข และการท าบ ญช ต าง ๆ การท างานของโปรแกรม ใช ตารางตามแนวนอน (rows) และแนวต

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางคานวณอ เล กทรอน กส เป น โปรแกรมท อานวยความสะดวกในการทางานเก ยวก บการคานวณข

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน

5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5. หน าต างโปรแกรมและการจ ดการแฟ มงาน 5.1 ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรมตารางค านวณ ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบด วย 1. แถบห วเร อง (Title bar) เป นแถบบนส ดของหน าต าง ใช แสดงช อของ

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word

ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ว ตถ ประสงค ปฏ บ ต การท 3 การใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตร จ กก บเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word เพ อให น ส ตสามารถเล อกใช งานเคร องม ออ ตโนม ต ใน Microsoft Word ได อย าง

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ

MICROSOFT EXCEL 2007 การใช โปรแกรมค านวณ ด วย MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ MICROSOFT EXCEL 2007 คร อ มาพร บร ร กษ โปรแกรม MICROSOFT EXCEL 2007 กระดาษท าการ (Worksheet) กราฟ โปรแกรมท ใช ส าหร บกรอก ข อความ ต วเลข และร ปภาพ ลง ในช องตารางท เร ยกว า เว ร ก ช ส (Worksheet) ซ งม จ

More information

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007

การใช งาน Microsoft Access 2007. 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 การใช งาน Microsoft Access 2007 1. การเร ยกใช โปรแกรม Start > All Programs > Microsoft Office > Microsoft Office Access 2007 2. การสร างฐานข อม ลใหม สร างด วยตนเอง สร างจากแม แบบ (Template) การสร างฐานข

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

การเร มต นใช งานโปรแกรม

การเร มต นใช งานโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 โปรแกรมน ใช ส าหร บพ มพ งานเอกสารต างๆ เช น จดหมาย รายงาน หน งส อ ว ทยาน พนธ และจ ดร ปแบบให ด สวยงาม นอกจากน ย งสามารถสร างงานพ มพ แบบคอล มน (คล ายงานหน งส อพ มพ ) ได ด วย การเร

More information

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE

MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE MICROSOFT ACCESS 2010 INTERMEDIATE หมวดหม Office Automation > Microsoft Access 2010 Intermediate จานวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค อบรมว นท 1 1. ผ อบรมสามารถออกแบบฐานข อม ลอย างง ายได 2. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหน

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010

หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Excel 2010 (Level: Customized) Duration: >>> จ านวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม 09:00 16:00 น. Page 1 of 5 Course Description:

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

การพ มพ เอกสารเบ องต น

การพ มพ เอกสารเบ องต น ในการพ มพ เอกสาร ค าส งท ม กต องใช ในการท างานท ว ๆ ไป ได แก ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารใหม ค าส งในการเป ดแฟ ม เอกสารเก า ค าส งในการบ นท กข อความลงส แฟ ม ค าส งในการ เล อกม มมอง ค าส งในการเปล ยนภาวะการพ

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได

ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 ได ในระด บเบ องต น 2. สามารถใช เคร องม อและล กษณะพ เศษในการสร างนาเสนอได ปฏ บ ต การท 8 การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท PowerPoint 2007 คร งท 1 ว ชา 001272 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค : 1. เพ อให น ส ตสามารถใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล

บทปฏ บ ต การว ชา 204204 การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล เร อง การสร างฟอร ม ด วย Microsoft Access 2000 ว ตถ ประสงค : น กศ กษาสามารถ 1. สร างฟอร มเพ อใช งานแทน Datasheet ส าหร บการกรอกข อม ลได 2. สร างป มค าส งต างๆ เพ อการท างานท สะดวกบนฟอร มได ข นตอนปฏ บ ต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3.

ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให บ คลากรเก ดการเร ยนร ในด านการท างานเพ มมากข น 2. เพ อให บ คลากรสามารถน าการเร ยนร ไปปร บร ปแบบใช ในการท างาน 3. เพ อใช เป นแนวทางในการควบค มงบประมาณ 4. เพ อให ทราบจ านวนคร งท ใช

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007

การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 การสร างจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word 2007 167101 Computer in Business ว ตถ ประสงค เพ อให น ส ตสามารถจ ดทาจดหมายเว ยนด วย Microsoft Word ได เพ อให น ส ตประย กต การจ ดท าจดหมายเว ยนก บร ปแบบเอกสารอ นอย

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word)

การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) 1. เล อกเมน แฟ ม 2. เล อกจบการท างาน การออกจากโปรแกรมฝ กพ มพ (Microsoft word) การจ ดเก บเอกสารท พ มพ เม อพ มพ งานเสร จ ก อนจะป ดโปรแกรม ควรจ ดเก บเอกสารก อนเพ อท เราจะได เร ยกใช เอกสารน ในคร งต อไปได ว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน

การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน การจ ดท าปฏ ท นของโครงการ ด วยโปรแกรม Microsoft Project อาจารย ผ สอน อ.ก นยพ ชร ธนก ลว ฒ โรจน (อ.แต ก) การเป ดโปรแกรม BFM 3604 ก อนใช งานโปรแกรมต องเป ดโปรแกรม Microsoft Project 2010/2007 ข นมาก อน โดย

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง

บทท 3 การท างานก บตาราง ร จ กตาราง ร จ กตาราง บทท 3 การท างานก บตาราง ตารางประกอบด วย 2 ส วน ค อ แถว และ คอล มภ จ ดท ต ดก นระหว างแถวก บคอล มภ ค อ เซล ซ งแต ละเซลจะใช ใส ข อความหร อต วเลข นอกจากน ย งอาจใส ภาพหร อส ตรเพ อค านวณจากข อม ลท

More information

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online)

ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) ค ม อการใช งานระบบ รายงานการต ดตามความพ งพอใจล กค า ภายหล งส งมอบรถใหม 3 ว น ออนไลน (Courtesy call online) Courtesy call online ว ธ การอ พโหลดรายงานเข าส ระบบ 1. เม อท านเข าส ระบบ http://mazdaelearning.com/

More information

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree

การต ดต ง. 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next. 1.2 กด Agree การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 1.3 เล อกไฟล ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส วนเสร มให ครบท กต ว (เล อกเคร

More information

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การสร าง point จากพ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด การแปลงพ ก ดจาก ละต จ ด ลองจ จ ด ให เป น point ไม ใช เร องยาก หากค ณใช โปรแกรม excel และ ArcGIS ได เรามาเร มต นทาไปด วยก นค ะ 1. เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5

ใบความร. การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 ใบความร หน วยการเร ยนร ท 2 การเร มใช งาน Dreamweaver CS5 การเร ยกใช โปรแกรม 1. คล ก ป ม Start > All Programs > Adobe Dreamweaver CS5 2. จากน นเข าส หน าจอโปรแกรม ส วนประกอบของ Welcome Screen จะแบ งเป น

More information

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร

บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร บทท 6 การจ ดการก บข อม ลในแฟ มเอกสาร. การยกเล กการท างานค าส งส ดท าย (Undo) เพ อการยกเล กการท างานท ผ ดพลาด โดยจะเร มต นยกเล กจากจ ดส ดท าย หร อค าส งส ดท ายย อนกล บไปเร อย ๆ จนกว าจะยกเล กค าส งการท

More information

EGAT Mail User Manual

EGAT Mail User Manual EGAT Mail User Manual Document Title : Microsoft Office Web App 2010 Users Manual Revision : B Date : Dec 4, 2012 Revision History Rev Date Changed By A Oct 24, 2012 Initial Draft Thanakorn Sareakthong

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

จะได ผลการค นหาต อไปน

จะได ผลการค นหาต อไปน การใช งาน Google ป จจ บ นการใช งาน Internet จะปรากฏ Web Site ให เราสามารถเย ยมชมได มากมายหลาย ประเภท และได ม การบรรจ ข อม ลข าวสารอย ใน Web Site ต าง ๆ ซ งถ าเราต องการค นหาข อม ลท อย ใน ระบบ Internet1

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design)

2. คล กท แท บ ออกแบบ (Design) การประย กต ใช งานนาเสนอ ในการน าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มาประย กต ใช สร างงาน น าเสนอในล กษณะอ น ๆ ท ไม ใช การฉายออกมาเป นภาพน งหร อสไลด เป นเฟรม ๆ น น สามารถทาได เป นหลายร ปแบบ แต ท น าสนใจและเหมาะสมก

More information

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง

เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง เร อง ม มมองของงานนาเสนอ และ การจ ดการก บภาพน ง 34 ม มมองของงานนาเสนอ ส าหร บโปรแกรม PowerPoint 2007 น นผ เร ยนสามารถเล อกด งานนาเสนอในม มมอง ต าง ๆ ได หลากหลายเพ อให เหมาะก บการทางานในแต ละด าน ซ งม มมองสาหร

More information

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล

ปร บปร งข อม ล ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ส ระบบปร บปร งข อม ล 2. ว ธ เข าส ร ปท 1 เข าส ระบบปร บปร งข อม ล 1. ความต องการของระบบ ค ม อการใช โปรแกรมปร บปร งข อม ล ปร บปร งข อม ล 1.1 Internet Explorer เวอร ช น 6.0 ข นไป (Windows XP จะเป นเวอร ช น 6 อย แล ว) 1.2 โปรแกรม Flash Player เวอร ช น 7 หร อมากกว าน 1.3

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information