Microsoft Excel. Advanced Level. 1 P a g e

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Excel. Advanced Level. 1 P a g e"

Transcription

1 Microsoft Excel Advanced Level 1 P a g e

2 สารบ ญ บทท 1: การคานวณและการใช ฟ งก ช น... 1 Review Microsoft Excel... 1 เทคน คการเร ยกใช โปรแกรม... 1 สร ปค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel การซ อน/แสดง ส วนประกอบย อยต างๆของ Status Bar... 4 ร จ กก บม มมองต างๆ ใน Microsoft Excel การตกแต งข อม ลในเซล... 6 การระบายส ช องเซล... 6 เพ มเว ร กช ท (Worksheet) แผ นใหม... 7 การเก บบ นท กสม ดงานเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น... 7 การใส ส ตรคานวณปกต ลาด บความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ การสร างส ตรอย างง ายพร อมค าคงท การคานวณหาผลรวม การสร างส ตรด วยฟ งก ช นท ใช งานบ อย เทคน คการคานวณแบบไม ต องเข ยนส ตร Workshop Workshop การใช IF function ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) Workshop-Vlookup... 20

3 การใช SUMIF การใช COUNTIF แปลงอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ Workshop บทท 2. การทางานก บข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน การกาหนด Custom Formatting การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข Conditional Formatting การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท กาหนด การลบร ปแบบข อม ลท กาหนดเง อนไข การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข สร ปเร องการป องก นข อม ล Protection บทท 3. Working with Data Analysis ร จ กก บฐานข อม ลใน Microsoft Excel Data Validation Pivot Table การปร บแต งกราฟ การจ ดกรองและจ ดเร ยงข อม ล การกรองข อม ลแบบอ ตโนม ต (AutoFilter) Workshop บทท 4. การสร าง Macro Recording Macro... 60

4 Running Macro Macro Button Workshop-Macro บทท 5. Collaborating with others การใชง านไฟล ร วมก น (Shared Workbook) ข อจาก ดท ควรทราบ ภายหล งการ share file Tracking Changes: การต ดตามการแก ไข Excel 2007 New Feature แบบฝ กห ดท ายบท Excel Short Cut... 85

5 บทท 1: การคานวณและการใช ฟ งก ช น Review Microsoft Excel สาหร บบทน จะเป นการแนะน าการเร มต นใช งานโปรแกรม การสร างสม ดงาน รวมท งเคร องม อใช งานท สาค ญ เพ อเป นพ นฐานการใช งานสาหร บงานสม ดงานต างๆ เทคน คการเร ยกใช โปรแกรม เพ อให ทาการเป ดโปรแกรมได เร วข น ให คล กป ม Start พ มพ ช อโปรแกรมลงในช อง Search เช น Excel แล วกดป ม Enter โปรแกรมท เร ยกใช ก จะถ กเป ดข นท นท ส วนประกอบหน าต างโปรแกรม แถบเคร องม อ Quick Access Tool bar แท บ (Tab) Ribbon ) ร บบอน( Formula Bar ) แถบส ตร( พ นท ใช งาน Work sheet Page 1

6 Office Button เป นป มคาส งเก ยวก บการทางานของแฟ มงาน เช น New, Open, Save, Save As, Print, Close, ฯลฯ Quick Access Toolbar เป นแถบเคร องม อให เร ยกใช งานได อย างรวดเร ว ผ ใช สามารถเพ ม ป มคาส งท ใช งานบ อยๆ ไว ในแถบเคร องม อน ได Title bar แถบ Ribbon Formula bar Active cell Worksheet Status bar View bar แถบแสดงช อโปรแกรมและช อไฟล ป จจ บ นท เป ดใช งานอย เป นแถบท รวบรวมคาส งต างๆ ของเมน หร อท ลบาร เพ อให ผ ใช เล อกใช งานง าย ข น แถบแสดงส ตรคานวณหร อข อม ลท พ มพ ตาแหน งป จจ บ นท กาล งทางานอย พ นท ใช งานของโปรแกรม แถบแสดงสถานะการทางานป จจ บ นบนหน าจอ แถบแสดงม มมองสม ดงานในแบบต างๆ สร ปค ณสมบ ต ใหม ของ Microsoft Excel 2007 เมน คาส งร ปแบบใหม เร ยกว า Ribbon เป นการจ ดวางป มคาส งแยกเป นกล มตามการใช งานต างๆ โดย แบ งออกเป น 7 แท บ ได แก Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View Page 2

7 เพ มข ดความสามารถด านต างๆ เพ อใช ในการจ ดการก บข อม ลได มากข น ด งน ข ดความสามารถด านต างๆ Excel 2003 Excel 2007 จานวนคอล มน ใน 1Sheet ,384 จานวนแถวใน 1Sheet 65,536 1,048,576 จานวนส ท ใช ได ท งหมดในแฟ มงาน ส 56 ล านส 4,300 เง อนไขของ Condition Format ท ใช ได ใน ช อง 1 เซล ส งส ด เง อนไข 3 ไม จาก ด (ข นก บ หน วยความจา) ความสามารถในการเร ยงลาด บข อม ลใน 1 คร ง ส งส ด 3 ระด บช น ส งส ด 64 ระด บช น จานวนต วอ กษรส งส ดท บ นท กได ใน 1 ช องเซล ต วอ กษร 1,024 ต วอ กษร 32,768 สร างส ตรท ซ อนก นได มากส ด ระด บช น 7 ระด บช น 64 จานวน Argument ของฟ งก ช น ม ได มากส ด จานวนคอล มน ของ Pivot Table ม ได มากส ด คอล มน 255 คอล มน 16, ใช File Format แบบใหม ท ผสมผสาน XML ก บ การบ บอ ดข อม ลแบบ Zip ซ งทาให ได ขนาด แฟ มท เล กลงเม อเท ยบก บแฟ มในเวอร ช นก อนๆ 2. สร างส ตรได ง ายข นกว าเด ม ด วยค ณสมบ ต ของ Formula AutoComplete 3. เพ มฟ งก ช นใหม สาหร บช วยในงานทาผลสร ปข อม ล ด งน ช อฟ งก ช น การใช งาน AVERAGEIF ใช คานวณหาค าเฉล ยแบบ 1 เง อนไข AVERAGEIFS ใช คานวณหาค าเฉล ยแบบหลายเง อนไข SUMIFS ใช คานวณหาผลรวมแบบหลายเง อนไข COUNTIFS ใช น บแบบหลายเง อนไข IFERROR ใช แก ไขผลล พธ จากส ตรท แสดงข อผ ดพลาด Page 3

8 4. ปร บปร งค ณสมบ ต ด าน Graphic สามารถปร บแต งร ปภาพ หร อสร างร ปวาดต างๆได สวยงาม รวดเร วและง ายข นรวมถ ง Chart ท ม ร ปแบบใหม ๆท สร างให อย างสวยงามและปร บแต งได ง าย กว าเด ม การซ อน/แสดง ส วนประกอบย อยต างๆของ Status Bar 1. คล กเมาส ป มขวา ลงบน Status Bar 2. คล กเล อกช อของส วนประกอบท ต องการเพ มใน Status Bar โดยจะเห นเคร องหมายถ กแสดงท ด านหน าช อน น หากต องการยกเล กส วนประกอบน นออก ให คล กท ช อน นจนเคร องหมายถ กด านหน าหายไป 2 1 ร จ กก บม มมองต างๆ ใน Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel 2007 เพ มร ปแบบม มมองใหม เพ อสะดวกก บการตรวจสอบเอกสารก อนพ มพ และ สามารถทางานในสม ดงานได พร อมก น โดยแต ละม มมองจะม ร ปแบบ และการใช งานท แตกต างก น ด งน Page 4

9 ล กษณะม มมองของ Excel แบ งเป น 3 ล กษณะด วยก น ค อ 1. ม มมอง Normal เป นม มมองท ใช ด านการคานวณหร อการใช งานท วไป 2. ม มมอง Page Layout View ใช ตรวจสอบเอกสารก อนการพ มพ แทนการใช คาส ง Print Preview เด ม จะใช ร วมก บแท บ Page Layout ในการจ ดหน าสม ดงาน 3. ม มมอง PageBreak Preview ช วยในการจ ดหน า สม ดงานก อนการ พ มพ สะดวกในการ กาหนดขอบเขต การพ มพ Page 5

10 การตกแต งข อม ลในเซล เพ อความช ดเจน และสวยงาม เคร องม อท ม มาก บโปรแกรมช วยในด านการแต งร ปแบบได อย างง าย โดยม เคร องม อด งต อไปน การระบายส ช องเซล 1.ใช เมาส ลากคล มพ นท ท ต องการระบายส 2.คล กแท บ Home และคล ก ป ม Cell Styles 3 คล กเล อกรายการส Page 6

11 เพ มเว ร กช ท (Worksheet) แผ นใหม 1. คล กป ม Insert Worksheet Tip and Trick : สามารถใช ค ย บอร ด โดยกดป ม Shift + F11 การตรวจสอบความเข าก นได ของสม ดงานต างเวอร ช น (Run Compatibility Checker) หากต องการน าสม ดงานท สร างโดย Microsoft Excel 2007 ไปเป ดใช โดย Microsoft Excel น น ควรตรวจสอบร ปแบบต างๆ ท กาหนดในสม ดงานว า ม รายการใดบ างท ไม สามารถแก ไขได ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button 2. เล อก Prepare 3. คล กรายการ Run Compatibility Checker Page 7

12 ด รายงานข อม ลรายละเอ ยด ว าส วนใดบ างใช งานไม ได จากกรอบท แสดงข นมา และหากต องการไปย งตาแหน งท ม ป ญหาน นให คล กท Find 5. หากต องการจบการใช งานให คล กป ม OK Page 8

13 TIPS AND TRICK การเล อกบ นท กเป น Version จะปรากฏหน าต าง Microsoft Office Excel Compatibility Checker โดยอ ตโนม ต การเก บบ นท กสม ดงานเป นช อไฟล อ นหร อไดร ฟอ น เม อทาการเพ มเต มรายละเอ ยดในแฟ มงาน หร อทาการแก ไขข อม ลในสม ดงานแล ว คล กป ม Save บน Quick Access Toolbar จะทาการบ นท กลงแฟ มงานเด มท นท ถ าต องการ Save เป นแฟ ม งานอ นหร อไดร ฟอ น ม ข นตอนด งน 1. คล กป ม Office Button 2. เล อกคาส ง Save As 3. เล อก ร ปแบบการบ นท ก Page 9

14 3 1 เป นการ Save ไฟล 2007 นามสก ล.xlsx 2 บ นท กไฟล เพ อใช ก บ Excel ได ความสามารถใหม ในการ Save ไฟล เป น PDF เป นการเป ดไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให เล อก Save As Type ในร ปแบบอ นๆ 4. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ ของ Save As ให กาหนดรายละเอ ยดตามต องการ ป ดไฟล สม ดงาน หากต องการเล กใช งาน หร อจบการทางานก บสม ดงานใดๆ ม ข นตอนการป ดไฟล สม ดงานด งน 1. คล กป ม Office Button 2. คล กป ม Exit Excel Page 10

15 1 2 การใส ส ตรคานวณปกต 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท D4 2. พ มพ เคร องหมาย = แล วตามด วยตาแหน งเซลล เช น =D2*D3 เสร จแล วกดป ม Enter 3. ท เซลล D4 จะแสดงผลล พธ และท Formula bar จะแสดงส ตรคานวณท กาหนดไว Formula bar Page 11

16 Tips and Trick เทคน คการเล อกตาแหน งเซลล ในส ตรคานวณ พ มพ เคร องหมาย = แล วคล กเล อกเซลล ท ต องการใช ลาด บความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ การคานวณในเคร องคอมพ วเตอร ก บการคานวณจากเคร องค ดเลข ผลล พธ ท ได จะต างก น เน องจาก การคานวณใน เคร องคอมพ วเตอร โปรแกรมจะด ความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณด วย จ งเป นส งสาค ญ อย างย งท User จะต องทราบในเร องน เพ อไม ให ผลล พธ ท ต องการผ ดเพ ยนไปจากปกต เคร องหมายท ใช ความหมาย ( ) วงเล บ ^ ยกกาล ง *, / ค ณ, หาร +, - บวก, ลบ ความสาค ญของเคร องหมายทางการคานวณ จะไล จากบนลงล าง บนส ดจะสาค ญส งส ด และล างส ดจะ สาค ญต าส ด ในส ตรคานวณส ตรหน ง ถ าเคร องหมายใดสาค ญกว าก จะทาการคานวณเคร องหมายน นก อนแล วไล ตามลาด บไปเร อยๆ การสร างส ตรอย างง ายพร อมค าคงท ในส ตรคานวณบางคร งต องการอ างอ งค าตาแหน งเซลล เด ยว เวลา copy ส ตร ไม ต องการให เปล ยนแปลง เร ยกว า การอ างอ งแบบ Absolute ในต วอย างน ต องการคานวณหาผลต างระหว าง ค าใช จ าย (B3) ก บค าเฉล ย (C16) ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท C3 2. ใส ส ตรคานวณ =B3-$C$16 เสร จแล วกดป ม Enter Page 12

17 3. ทาการ copy ส ตรคานวณลงมา จะเห นว าตาแหน ง C16 จะเป นค าคงท ตลอด ไม ม การเปล ยนแปลง Tips and Trick เทคน คการอ างอ งตาแหน งเซลล ในส ตรคานวณ การอ างอ งส ตรคานวณปกต เร ยกว า การอ างอ งแบบ Relative ซ งตาแหน งเซลล จะเปล ยนแปลง ท กค า เวลา copy ส ตรคานวณ ตามต วอย างน การอ างอ งส ตรคานวณแบบส มบ รณ เร ยกว า การอ างอ งแบบ Absolute จะเป นการตร งค าใดค า หน งเป นค าคงท ไม ให เปล ยนแปลงเวลา copy ส ตรคานวณ ตามต วอย างน ร ปแบบของการใช Absolute =$column$row (เคร องหมาย $ ในส ตรคานวณ เร ยกว าเคร องหมาย string) ข อผ ดพลาดท วไปเม อสร างส ตร #VALUE! หมายถ ง ในส ตรคานวณปกต ม การอ างอ งตาแหน งเซลล ท เป นต วอ กษร #NAME? หมายถ ง ช อฟ งก ช นท ใช พ มพ ผ ด การคานวณหาผลรวม ถ าต องการหาผลรวมของต วเลขหลายๆ ตาแหน ง ให ใช ฟ งก ช นของการหาผลรวมเข ามาช วย ม ข นตอน ด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท H4 2. ท แท บ Home 3. จะปรากฏส ตรคานวณ =SUM(B4:G4) ให ด ช วงข อม ลต วเลขท จะคานวณว าถ กต องหร อไม ส งเกตจากเส นประว งรอบๆ ข อม ล ถ าถ กต องแล วกดป ม Enter การสร างส ตรด วยฟ งก ช นท ใช งานบ อย โปรแกรม Excel จะทาการแบ งช ดของส ตรคานวณตามประเภทการใช งาน ถ าต องการใช ส ตรคานวณ ประเภทใด คล กเล อกป มน นได เลย หร อคล กป ม Insert Function ก ได ส ตรคานวณท น ามายกต วอย าง Page 13

18 จะเป นส ตรท ใช งานบ อยๆ ม ข นตอนด งน 1. เล อกเซลล ท ต องการแสดงผลล พธ จากต วอย างน ตาแหน งเซลล อย ท C13 2. ท แท บ Formula จะแสดงประเภทของส ตรคานวณให เล อกใช ในท น คล กป มล กศรลงของ AutoSum 3. จะปรากฏส ตรคานวณท ใช งานบ อยๆ ให เล อก Average ส ตรการหาค าเฉล ย Count Numbers ส ตรการน บจานวนข อม ล Max ส ตรการหาค าส งส ด Min ส ตรการหาค าต าส ด More Functions ส ตรอ นๆ เทคน คการคานวณแบบไม ต องเข ยนส ตร ด ผลการคานวณง าย ๆ โดยไม ต องใส ส ตร (AutoCalculate) 1. คล กขวาท แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ท อย ด านล างของหน าต างโปรแกรม Excel 2. เล อกรายการส ตรท ต องการจากเมน ล ดด งภาพ การใช งาน AutoCalculate 1. คล กเมาส ลากคล มเซลท ต องการเท าน น 2. ผลล พธ จากการคานวณตามโจทย ท ท านกาหนดไว จะปรากฏให เห นบนแถบสถานะ (Status Bar) ท นท Page 14

19 ผลล พธ ท แสดงบนแถบ Status Bar Workshop1 เป ดไฟล function.xlsx ทาการคานวณด งน เซล D3:D7 ใช if function แสดงผลสอบ ค อ ผ าน หร อ ไม ผ าน เซล D9:D16 ใช function ท เหมาะสม Page 15

20 Workshop2 จากแบบฟอร ม Quotation ท ตาแหน ง A21 ต องการให แสดงข อความอ านจานวนเง นตามต วเลข ใน ช อง F21 Page 16

21 เตร ยมงาน 1. เป ดไฟล Form.xlsx ข นตอน 1. คล กเซล A21 2. พ มพ = b 3. ปรากฏ เคร องม อ complete formular เพ อช วยในการพ มพ ฟ งก ช น 4. ด บเบ ลคล กท BAHTTEXT Page 17

22 5. ปรากฏ ช อฟ งก ช นด งกล าวในช อง A21 6. คล กเซล F21 7. กดป ม Enter การใช IF function =if(เง อนไข, จร ง, เท จ) สามารถซ อนฟ งก ช นได ถ ง 64 ฟ งก ช น ต วอย าง Page 18

23 ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) ฟ งก ช นการค นหาข อม ลเป นกล มฟ งก ช นท ฟ งก ช นการค นหาและอ างอ ง (Lookup and Reference) เหมาะสมท ส ด สาหร บการทางานทางด านฐานข อม ล โดยเฉพาะอย างย งงานท ฟ งก ช นการค นหาข อม ลเป นกล มฟ งก ช นท ต องม การค ย รายการซ เหมาะสมท ส ด สาหร บการทางานทางด านฐานข อม ล าๆ ก นด วยรห สเป นจานวนมาก โดยเฉพาะอย างย งงานท แล วต องการ ต องม การค ย รายการซ ค นหา าๆ ข อม ลท ก นด วยรห สเป นจานวนมาก ค ย ลงไป แล วต องการ ค นหาข อม ลท ค ย ลงไป VLOOKUP Lookup_value Table-array Col_index_num Range_lookup เป นค าท ต องการค นหาในคอล มน แรกของตาราง เป นตารางของข อความ ต วเลข หร อค าตรรกะ ท ม ข อม ลท ค ณต องการ เป นหมายเลขคอล มน ใน Table _array ซ งม ค าภายในท ตรงก นท จะส งกล บ โดยน บคอล มน ซ ายส ดในตารางเป นคอล มน ท 1 เป นค าตรรกะ ซ งถ าต องการค นหาค าท ใกล เค ยงท ส ดในคอล มน ซ ายส ด (ข อม ลต องเร ยงลาด บจากน อยไปหามาก) HLOOKUP Lookup_value Table-array Row_index_num Range_lookup เป นค าท ต องการค นหาในแถวแรกของตาราง เป นตารางของข อความ ต วเลข หร อค าตรรกะ ท ม ข อม ลท ค ณต องการ เป นหมายเลขแถวใน Table _array ซ งม ค าภายในท ตรงก นท จะส งกล บ โดยน บแถวแรกส ดในตารางเป นแถวท 1 เป นค าตรรกะ ซ งถ าต องการค นหาค าท ใกล เค ยงท ส ดในแถวบนส ด(ข อม ลต องเร ยงลาด บจากน อยไปหามาก) Page 19

24 Workshop-Vlookup ใช ฟ งก ช น Vlookup เพ อหาข อม ลจากในตาราง แล วน ามาแสดงในแบบฟอร มใบเสร จ จากตาราง Product.xlsx เก บรายการส นค าท งหมดของบร ษ ท ตารางด านล างเป นแบบฟอร มใบเสนอราคา ท ตาแหนง A10 เม อพ มพ รห ส นค า เช น TB1 จะปรากฏรายการส นค า และ หน วยน บ พร อมก บ ราคา ต อหน วยให อ ตโนม ต Page 20

25 เตร ยมงาน 2. เป ดไฟล Product.xlsx 3. เป ดไฟล Form.xlsx ข นตอน 1. คล กเซล B10 2. พ มพ =Vlookup ปรากฏช อฟ งก ช น Vlookup() 3. ทาการด บเบ ลคล กท ฟ งก ช น Vlookup() ท ปรากฏ ฟ งก ช นด งกล าวจะปรากฏในเซล B10 ด งน =VLOOKUP(A10, \[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,2) 4. กดป ม Enter เพ อแสดงค า 5. ใช ฟ งก ช นเด ยวก นน ท ตาแหน ง C10 และ E10 ด งน C10 =VLOOKUP(A10,..\[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,5) E10 =VLOOKUP(A10,..\[Products_ans.xlsx]Products'!$B$1:$J$46,4) การใช SUMIF SUMIF function: แสดงผล รวมต วเลขภายใน range ท ระบ เม อเง อนไขท กาหนดเป นจร ง ร ปแบบ =SUMIF( range, criteria, sum_range) range ค อช วงของ cells ท ต องการน ามาเป นเง อนไข ด วยการเปร ยบเท ยบ criteria ค อเง อนไข ในร ปแบบของการเปร ยบเท ยบ ซ งสามารถกาหนดได เพ ยง เง อนไข เด ยวเท าน น หากกาหนดโดยตรงภายใน function ต องกาหนดภายในเคร องหมายคาพ ด ( ) sum_range ค อช วงของ cells ท ต องการคานวณผลรวม หากไม ม การกาหนด จะน าเอา range มาทาการ คานวณแทน การใช COUNTIF COUNTIF function: น บจานวน cells ท ม ค าภายในเป นค าใดๆ โดยตรงตามเง อนไขท กาหนด ร ปแบบ =COUNTIF( range, criteria) Page 21

26 range ค อ range หร อช วงของ cells ท ต องการน บ criteria ค อ เง อนไข ในร ปแบบของการเปร ยบเท ยบ ซ งสามารถกาหนดได เพ ยง เง อนไขเด ยว เท าน น หากกาหนดโดยตรงภายใน function ต องกาหนดภายในเคร องหมายคาพ ด ( ) แปลงอ กษรให เป นต วพ มพ ใหญ ร ปแบบ =upper() เป ดไฟล NorthwindDB เพ ม column ใหม ทาการแปลงช อท ได ทาจากแบบฝ กห ดท แล ว ให เป นต วพ มพ ใหญ Workshop 4 เป ดไฟล Workshop4.xlsx ใช ฟ งก ช นท เก ยวข อง คานวณเซลต างๆ ของแบบฟอร ม ใบส งส นค า/ใบกาก บภาษ Page 22

27 ฟ งก ช นท เก ยวข อง if( ) vlookup( ) sum( ) bahttext( ) การก าหนดเง อนไขในการแสดงผล ค นหาค าในคอล มน ซ ายส ดของข อม ล แล วส งกล บค าในแถวเด ยวก นจากคอล มน ท ก าหนด หาผลรวม แปลงจ านวนเง นให เป นต วอ กษรภาษาไทย ใช ฟ งก ช นและส ตรคานวณ ตามรายการด งน 1. G11:G15 ใช ฟ งก ช น Vlookup() แสดงรายการตาม CODE ในเซล F11:F15 2. H11:H15 ใช ฟ งก ช น Vlookup() แสดงราคาต อหน วยตาม CODE ในเซล F11:F15 3. I11:I15 สร างส ตรหาราคารวม โดยค ดจาก จานวน ค ณ ราคารวม 4. I24 ใช ฟ งก ช น Sum() รวมเง น เซล I11:I15 5. I25 สร างส ตร ภาษ ม ลค าเพ ม โดยค ดจาก I24 ค ณ 7% 6. I26 สร างส ตร รวมท งส น โดยค ดจาก I24 บวก I25 7. E25 ใช ฟ งก ช น Bahttext() แสดงอ กษรเลขในเซล I26 8. E29 ใช ฟ งก ช น IF() แสดงข อความ โดยม เง อนไขด งน 8.1. ถ าราคารวมท งส น ในเซล I26 ต งแต 7000 ข นไป จะแสดงข อความ "บร การจ ดส ง" 8.2. ถ าราคารวมท งส น ในเซล I26 ไม ถ ง 7000 ข นไป จะแสดงข อความ "ไม ม บร การจ ดส ง" Page 23

28 เฉลย Page 24

29 บทท 2. การทางานก บข อม ล การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน เม อพ มพ ข อม ลเสร จแล วก ทาการตกแต งข องม ลให สวยงาม ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. แถบ Ribbon ช อ Home คล กป มเคร องม อบนท ลบาร ใช ตกแต ง การจ ดวาง ต วอ กษร ข อความ หร อจ ดร ปแบบข อม ลโดยการใช เมน ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการ 2. คล กขวาเล อกคาส ง Format Cells Number จ ดร ปแบบต วเลข Alignment การจ ดวางข อความ Font ชน ดของต วอ กษร Border กาหนดเส นขอบ Fill กาหนดส พ นและลาย Protection ป องก นการแก ไขข อม ล 3. กาหนดรายละเอ ยดเสร จแล วคล กป ม OK จ ดร ปแบบต วเลข Page 25

30 การกาหนด Custom Formatting การใช Format ท กาหนดเอง บน Field Number หร อ Date สามารถกาหนดได โดย 1. เล อกข อม ล และคล กแท บ Home 2. ในกล ม Number คล กไดอะล อกบ อกซ 3. เล อก Tab Number และ เล อก Custom 4. กาหนด Format ท ต องการ ในช องใต Type: กาหนดร ปแบบต วเลข สามารถใช ส ญล กษณ # หร อเลข 0 Page 26

31 เช น ค าลบ [Blue]#,##0.00; [Red](#,##0.00) หมายถ ง ค าบวก จะแสดง, เม อม ต วเลขหล กพ นข นไป ถ าไม ม ต วเลขใดๆใน cell หร อ range จะแสดง 0.00 ค าท งหมดจะแสดงด วยต วอ กษรส แดง จะแสดง, เม อม ต วเลขหล กพ นข นไป ถ าไม ม ต วเลขใดๆใน cell หร อ range จะแสดง 0.00 ค าท งหมดจะแสดงอย ภายในวงเล บเล ก และม ต วอ กษรเป นส เป นแดง Tips and Trick เทคน คการกาหนดจานวน sheet ท ต องการใช งาน คล กป ม Office button เล อกป ม จะปรากฎไดอะล อกบ อกซ Excel Options ท แท บ Popular คล กเล อกจานวน sheet จากคาส ง ในท น กาหนดเป น 5 sheet เสร จแล วคล กป ม OK จะม ผลต งแต แฟ มงานใหม เป นต นไป Page 27

32 การจ ดร ปแบบแบบม เง อนไข Conditional Formatting ใช ในการปร บแต งข อม ลตามเง อนไขท ต งไว ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการจ ดร ปแบบ 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม จะปรากฏรายการให เล อกใช Highlight เซลล ท ตรงตามเง อนไขท กาหนด แสดงข อม ลต วเลข 10 อ นด บส งส ดหร อต าส ด แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นแบบกราฟแท ง แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ต างๆ แสดงข อม ลเป นกล มเด ยวก นด วยส ญล กษณ ไอคอน สร างเง อนไขเอง ลบเง อนไขท ไม ต องการใช งาน จ ดการก บเง อนไขท กาหนด 3. ต วอย าง จากตาราง ข อม ลด านล างใช Data Bars เน นข อม ลต วเลข Page 28

33 เทคน คการจ ดร ปแบบตามกล มข อม ลต วเลข เล อกช วงข อม ลท จะจ ดกล ม แล วคล กป ม เล อกแบบท จะใช จาก ม ร ปแบบย อยให เล อกมากมายตามช วงข อม ลท โปรแกรมต งค าไว ให โดยอ ตโนม ต ถ าต องการด หร อกาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม สามารถกาหนดได โดยคล กป ม More Rules Page 29

34 การเปล ยนเง อนไขหร อร ปแบบท กาหนด Icon Set ท ได เล อกไว สามารถสร างเง อนไขให ตรงก บความต องการได ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ทาการจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม 3. เล อกคาส ง Manage Rules 4. คล กป ม Edit Ruleจะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Edit Formatting Rule ให แก ไขรายละเอ ยด 5. คล กป ม OK ค าเง อนไข ร ปแบบ เง อนไข Page 30

35 การลบร ปแบบข อม ลท กาหนดเง อนไข ช วงข อม ลท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไขท ต งไว เม อไม ได ใช งานแล ว ค ณสามารถทาการยกเล กเง อนไข น นได โดยม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลเด มท ทาการจ ดร ปแบบไว 2. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Styles คล กป ม 3. เล อกคาส ง Clear Rules ในท น เล อกคาส ง Clear Rules from Selected Cells การค นหาเซลล ท ม การจ ดร ปแบบตามเง อนไข 1. แถบ Ribbon ช อ Home ห วข อ Editing คล กป ม 2. เล อกคาส ง Conditional Formatting จะแสดงช วงข อม ลท ม การกาหนดเง อนไขให ท นท Workshop5 จากไฟล Product.xls ให ทาการใส ส ญล กษณ ท คอล มน H รายการ Unit in Stock เพ อให เห นช ดเจนว า รายการใดควรส งซ อ โดยม เง อนไข ด งน จานวนคงเหล อมากกว าเท าก บ 50 ให ใช ส ญล กษณ จานวนคงเหล อน อยกว า 50 และมากกว าเท าก บ 10 ให ใช ส ญล กษณ จานวนคงเหล อน อยกว า 10 ให ใช ส ญล กษณ หมายถ งจานวนคงเหล อน อย ต องส งซ อเพ ม จากน นทารายงานสร ป เฉพาะข อม ลรายการส นค า ท ต องส งซ อ Page 31

36 ข นการเตร ยมการ เป ดไฟล product.xlsx ข นตอน 1. คล กเล อกท ช อคอล มน H (รายการ Unit in stock) 2. คล กแท บ Home และคล กป ม 3. คล กเล อกแบบ Icon Sets เล อนเม าไปตามล กศรด านขวา เล อกแบบ 3 Symbols (Circled) 4. คล กป ม และคล ก Mange Rules 5. ปรากฏหน าต าง Conditional Formatting Rules Manager 6. คล กป ม Edit Rules... Page 32

37 7. บร เวณ Icon เปล ยนค าต างๆ ตามภาพด านล าง คล กเล อก Type = Number ให พ มพ ต วเลขในช อง Value 50 และ 10 ตามลาด บ 8. คล กป ม OK Page 33

38 การตกแต งด วย Format as Table 1. เล อกพ นท ข อม ลท ต องการ 2. คล กแท บ Insert 3. คล กป ม Table 4. คล กป ม OK 5. พ นท ข อม ลจะถ กเปล ยนให กลายเป นตารางท ม ค ณสมบ ต พ เศษ โดยปร บแต งค ณสมบ ต ได จาก Table Tools ซ งประกอบด วยแท บ Design ด งร ป Page 34

39 การสร างแถวผลรวมให ข อม ลโดยไม ต องสร างส ตรเอง เม อเปล ยนพ นท ข อม ลให เป นตารางแบบพ เศษแล ว สามารถใช ค ณล กษณะพ เศษต างๆเช น ให สร าง แถวผลรวมอ ตโนม ต ด งน 1. คล กเล อกตาราง 2. คล กแท บ Design 3. คล กแสดงเคร องหมายถ กท ช องด านหน า Total Row 4. แถวผลรวมจะถ กสร างข นมาให อ ตโนม ต Tip and Trick หากต องการเปล ยนจากผลรวมเป น ผลสร ปอ น สามารถเปล ยนได โดยคล กเล อกช องเซลของ ต วเลขผลรวม แล วคล กป มล กศรด านข างช องเซล เพ อเล อกฟ งก ช นอ นตามต องการ คล กเล อก ฟ งก ช น Page 35

40 การแปลงตารางแบบพ เศษให กล บมาเป นข อม ลธรรมดา 1. คล กเล อกตาราง 2. คล กแท บ Design 3. คล กเล อกคาส ง Convert to Range 4. คล กป ม Yes สร ปเร องการป องก นข อม ล Protection 1.ป องก นการเป ดสม ดงาน แบบใส รห ส 1.1 คล กป ม Office Button Prepare Encrypt Document Page 36

41 ปรากฎหน าต าง ใส พ มพ รห ส และคล กป ม OK 2.ป องการเข ยนข อม ลบน sheet (แท บ Review Protect Sheet) Page 37

42 ป องก นการแก ไขท ง sheet 2.2ให เข ยนบาง cell แท บ (Review Allow User to Edit Range) 2.3ซ อนส ตร (คล กเม าส ขวาท เซลน น Format cell แท บ Protection Hidden) 3.ป องก นการแก ไข workbook เช นการลบ เปล ยนช อ (แท บ Review Protection Protect Workbook ) 3 Page 38

43 บทท 3. Working with Data Analysis ร จ กก บฐานข อม ลใน Microsoft Excel Excel ม ความสามารถในการจ ดการก บฐานข อม ล ทาให สะดวกในการจ ดเก บ ค นหา แก ไข/ลบ ข อม ล ตลอดจนน าข อม ลมาประมวลในล กษณะของรายงานแบบต างๆ ได Import from another program: การน าเข าข อม ลจากภายนอก การจ ดเก บข อม ลใน Excel นอกจากจะทาการกรอกข อม ลลงไปตรงๆ แล ว Excel ย งสามารถน าข อม ล ร ปแบบอ นท ม อย น าเข ามาใช ได ร ปแบบไฟล ท Excel สามารถน าเข าข อม ลจากภายนอกได เช น ไฟล จากโปรแกรม Microsoft Excel ไฟล อ นๆ (*.xlsx), ไฟล ข อความหร อ Text files (*.txt), ไฟล จาก โปรแกรม Microsoft Access (*.mdb) ม ข นตอนการน าเข าข อม ล ด งน 1. เล อกตาแหน งเซลท ต องการให น าข อม ลจากภายนอกมาวาง 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Text to Columns 4. หน าต าง Select Data Source ให เล อกร ปแบบของไฟล ข อม ล และไฟล ข อม ลท ต องการน าเข า แล ว Click ป ม Open Page 39

44 เล อกไฟล ท ต องการ น าเข า เล อกร ปแบบของไฟล เป น Text files 5. หน าต าง Text Import Wizard - Step 1 of 3 ต องกาหนดค าในส วนต างๆ แล วคล กNext - Original data type จะม ค าให เล อก 2 ค า ค อ Delimited กรณ ท ไฟล ข อม ลม การแบ งข อความ ด วยส ญล กษณ และ Fixed width กรณ ท ไฟล ข อม ลใช การเว นวรรคด วยช องว างแบ งข อความ ต วอย าง น ให เล อก Fixed width Page 40

45 - Start import at row ให เล อกว าจะน าเข าข อม ลต งแต แถวท เท าใด ต วอย างน ให เล อกน าเข า ต งแต แถวท 1 - File origin เป นการกาหนดภาษาของข อม ลท จะน าเข า ต วอย างน ให เล อกภาษาไทย ค อ 874 : Thai (Windows) 6. หน าต าง Text Import Wizard : Step 2 of 3 Excel จะทาการแบ งเส น Column ให อ ตโนม ต โดยด จากข อม ลในไฟล ท จะน าเข าเป นหล ก ต วอย างน ให ป ม Next ได เลย Page 41

46 7. หน าต าง Text Import Wizard : Step 3 of 3 เป นการกาหนดร ปแบบของเซลข อม ลว าแต ข อม ล ในแต ละ Column จะเป นร ปแบบ General, Text, Date, หร อจะเล อกไม น าเข า Column น นโดย การเล อก Do not import column (skip) ซ งปกต Excel จะกาหนดให เป น General ท ก Column ต วอย างน ให กด Finish ได เลย 8. หน าต าง Import Data ให กาหนดว าจะน าข อม ลวางไว ท เซลใดในช ทท ปรากฎอย (Existing worksheet) หร อให น าไปวางในช ทท สร างใหม (New worksheet) ต วอย างน ให เล อกช ทท ปรากฎอย และเล อกวางท เซล A1 เสร จส นข นตอนการน าเข าข อม ลจากภายนอก จะได ตารางข อม ลส นค า 6 Column 143 Rows Data Validation การป องก นการป อนข อม ลท ไม ถ กต องในแผ นงาน Page 42

47 เพ อให การกรอกข อม ลม ความถ กต องมากย งข น ค ณควรจะกาหนดกฏข อบ งค บในการป อนข อม ล ม ข นตอนด งน 1. เล อกช วงข อม ลท ต องการพ มพ 2. ท แท บ Data ห วข อ Data Tools คล กป ม 3. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Data Validation ท ห วข อ Settings ให กาหนดเง อนไข ในท น กาหนดว า ข อม ลต วเลขท ป อนจะต องอย ในช วงต งแต เท าน น เล อกว าข อม ลท ป อนเป น ชน ดไหน เล อกเคร องหมายในการ เปร ยบเท ยบ กาหนดช วงต วเลขเร มต น กาหนดช วงต วเลขส ดท าย 4. คล กห วข อ Input Message ระบ ข อความท ต องการแสดงเม อตาแหน งเซลล อย ในช วงน น เป นการ บอกให user ทราบว าให ทาอะไร Page 43

48 5. 6. คล กห วข อ Error Alert เพ อกาหนดว า ถ า user ป อนข อม ลไม ตรงตามกฎข อบ งค บ ให แสดง Message และไอคอนเต อน เสร จแล ว คล กป ม OK ถ าต องการยกเล กเง อนไขท กาหนด คล กป ม Tips and Trick เทคน คการเล อกแบบเพ อแสดงไดอะล อกบ อกซ เต อน จากคาส ง Data Validation Page 44

49 Pivot Table ข นตอนการสร าง Pivot Table จากข อม ลในตาราง ถ าต องการทา report โดยสร ปยอด actual แยกในแต ละ Region เพ อเปร ยบเท ยบ ว าท ใดขายได ม ลค ามาส ด 1. Chart 2. ปรากฏแท บช ทใหม ให ทาการลาก fied ท ต องการทราบสงในช องแถบด านขวาด งภาพด านล าง จะได ข อม ลท ต องการ พร อมกราฟ Page 45

50 การแสดงขอ มล ในรป แบบ Group จากข อม ลในตาราง ถ าต องการทา report โดยสร ปยอด actual แยกในแต ละ Region เพ อเปร ยบเท ยบ ว าท ใดขายได ม ลค ามาส ด 1. วางเคอร เซอร ในตาราง 2. แท บ Insert คาส ง Pivot table เล อก Pivot Chart 3. ปรากฏแท บช ทใหม ให ทาการลาก fied ท ต องการทราบสงในช องแถบด านขวาด งภาพด านล าง จะได ข อม ลท ต องการ พร อมกราฟ Page 46

51 Page 47

52 การปร บแต งกราฟ Page 48

53 การจ ดกรองและจ ดเร ยงข อม ล การจ ดเร ยงลาด บข อม ลแบบเง อนไขเด ยว สามารถทาได ด วยการ Click เล อกเซลข อม ลใน Column ท ต องการ แล วเล อกเคร องม อบนแท บ Data Sort Ascending หร อ Sort Descending เพ อจ ดเร ยงลาด บข อม ลจากน อยไปมาก หร อมากไปน อยตามลาด บ การ Sort ข อม ลฟ ลด เด ยว เป นการเร ยงลาด บข อม ลภายในคอล มน หร อแถว เม อค ณน างานฐานข อม ลมาสร างในโปรแกรม Excel ส วนใหญ หล งจากสร างงานเร ยบร อยแล ว ส งท จะ ทาต อไป ค อ การจ ดเร ยงข อม ล ม ข นตอนด งน 1. คล กตาแหน งเซลในห วข อท ต องการจ ดเร ยง จากต วอย างน เล อกเซลใดก ได ในห วข อ Salary 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป มบนท ลบาร เพ อเล อกเกณฑ การจ ดเร ยง Sort Smallest to Largest จ ดเร ยงจากน อยไปมาก (A Z) Sort Largest to Smallest จ ดเร ยงจากมากไปน อย (Z A) การ Sort ข อม ลซ อนก นหลายช น ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 1. คล กป ม เพ อเป ดไดอะล อกบ อกซ Sort กาหนดรายละเอ ยดเพ มเต ม Page 49

54 2. ท 3. ช อง Sort by เล อกห วข อหล กในการจ ดเร ยง ท ช อง Order เล อกเกณฑ การจ ดเร ยง 4. คล กป ม เพ อเพ มห วข อรอง, ห วข อท 3, 4, 5 ในการจ ดเร ยง เสร จแล วคล ก ป ม OK การ Sort ข อม ลตามส พ นและส ต วอ กษร Sort by Color ก อนทาการเร ยงลาด บต องทาการ format ร ปแบบอ กษรให เป นส ต างๆ ก อน 1. คล กวางเซลในตารางข อม ล 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Filter ปรากฏส ญล กษณ เคร องกรองในตาราง 4. คล กป มกรอง 5. เล อกรายการ Sort by Color เล อกส น าเง น Page 50

55 Page 51

56 การกรองข อม ลแบบอ ตโนม ต (AutoFilter) การทางานก บฐานข อม ล อ กเร องหน งท ใช งานบ อย นอกจากและสาค ญน นค อการค นหาข อม ลหร อ การกรองข อม ลเพ อตอบสนองความต องการในการน าข อม ลมาว เคราะห ซ งม ร ปแบบการทางานด งน การกรองข อม ลตามค าในเซล เป นการเล อกข อม ลจากรายการโดยตรง ซ งม ร ปแบบการใช งานใหม เพ อให ผ ใช สามารถเล อกค าท ต องการได มากกว า 1 ค า ม ข นตอนด งน 1.ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 2.ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม จะปรากฏล กศรลงท กห วข อ ป มล กศรลงของห วข อท จะค นหา เล อกข อม ลท ต องการ ในท น คล กห วข อ Department เล อก Engineering 3.คล ก 4. เสร จแล วคล กป ม OK Page 52

57 ส งเกตแถบ Status bar ด านล าง จะแสดงจานวน record ท ค นหาได การยกเล กข อม ลท ทาการกรอง (Filter) 1. ตาแหน งเซลอย ในงาน Database 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม บนท ลบาร การกาหนดเง อนไขในการกรองข อม ล (Advanced Filter) การกรองข อม ลท กล าวมาแล วเป นการกรองข อม ลแบบง ายๆ แต ม การกรองข อม ลอ กแบบหน งเป นการ กรองข อม ลท ซ บซ อนข น น นค อสามารถกาหนดเง อนไขเพ อกรองข อม ลท ต องการได การกาหนดเง อนไขอย างง าย การกาหนดเง อนไขด วยว ธ น ผลข อม ลท ได จะแทนท ค าข อม ลเด ม ม ข นตอนด งน Page 53

58 เม อคล กป ม เคร องกรอง แล วคล กป มล กศรลงของห วข อท จะค นหา เล อกคาส ง Text Filters หร อ Number Filters (ข นอย ก บข อม ลในห วข อท เล อก) จะเป ดคาส งให เล อก การกาหนดเง อนไขแบบระบ ตาแหน งใหม ให ก บผล ว ธ น สามารถเล อกแสดงผลในตาแหน งอ นได ม ข นตอนด งน 1.ทาการค ดลอกข อม ลและห วข อท ใช เป นเง อนไขในการค นหา จากต วอย างน ห วข อค อ Department และข อม ลค อ Admin. copy ไปวางไว ท ตาแหน งเซล K1-K2 2.ตาแหน งเซลอย ในงาน database Page 54

59 3.ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter เล อกป ม Advanced Filter ให กาหนดรายละเอ ยด จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แสดงผลล พธ ท ได ในงาน database น น เลย ช วงข อม ลของงาน database ท งหมดท ใช ในการกรอง เลย แสดงเฉพาะข อม ลท ไม ซ าก น เลย เล อกตาแหน งเซลล ท ใช เป นเง อนไข ค อ K1-K2 เลย 4.หล งจากเล อกรายละเอ ยดต างๆ เสร จแล ว คล กป ม OK จะปรากฏผลล พธ ด งร ป และแสดงสร ปท แถบ Status bar ด านล าง ว าม คนท อย ในแผนก Admin. 14 คน ในจานวนพน กงานท งหมด 114 คน Page 55

60 การกรองค าท ไม ซ าก นหร อการเอาค าท ซ าก นออก ในงาน Database เม อทาการป อนข อม ลจานวนมากๆ อาจม บาง record ท พ มพ ซ าก น ค ณสามารถเอา ค าท ซ าก นออกได ม ข นตอนด งน 1. ตาแหน งเซลอย ในงาน database 2. ท แท บ Data คล กป ม จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ Remove Duplicates 3. คล กเล อกห วข อฟ ลด ท ให ตรวจสอบข อม ลซ า ในท น เล อกฟ ลด Emp ID 4. เสร จแล วคล กป ม OK 5. จะปรากฏไดอะล อกบ อกซ แสดงจานวน record ท ซ าก น คล กป ม OK การกรองข อม ลตามส พ นและส ต วอ กษร Filter by Color ก อนทาการกรองต องทาการ format ร ปแบบอ กษรให เป นส ต างๆ ก อน 1. คล กวางเซลในตารางข อม ล 2. คล กแท บ Data 3. คล กป ม Filter ปรากฏล ญล กษณ เคร องกรองในตาราง Page 56

61 4. คล กป มเคร องกรอง 5. เล อกรายการ Filter by Color 6. เล อกส แดง จากตาราง Product.xlsx เก บรายการส นค าท งหมดของบร ษ ท ต องการแสดงข อม ลของรายการส นค า ท ม category เป นส แดง และเร ยงลาด ง List Price จากมากไปน อย เตร ยมงาน เป ดไฟล Product.xlsx ข นตอน 1. ตาแหน งเซลล อย ในงานตาราง 2. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล กป ม จะปรากฏล กศรลงท กห วข อ Page 57

62 3. คล กป มล กศรลงของห วข อ Category 4. เล อก Filter by Color และคล กส แดง 5. คล กตาแหน งเซลล ห วข อ List Price 6. ท แท บ Data ห วข อ Sort & Filter คล ก ป ม เพ อจ ดเร ยงแบบ Sort Largest to Smallest เป นการจ ดเร ยงต วเลขจากมากไปน อย (Z A) Workshop5 เป ดไฟล Workshop-Filter.xlsx 1. ช ท Sort ทาการเร ยงลาด บข อม ลด งน 1.1. ช ท Sort1 เร ยงข อม ลในคอล มน E ภ ม ภาค จากน อย ไป มาก 1.2. ช ท Sort 2 เร ยงข อม ลในคอล มน E ภ ม ภาค จากน อย ไป มาก และในแต ละภ ม ภาคเด ยวก น ให เร ยงต วเลขในคอล มน F เป าการขาย จากมาก ไป น อย Page 58

63 1.3. ช ท Sort3เร ยงข อม ลในคอล มน D ประเภทการขาย โดยให ประเภทการขายส แดง อย ด าน บนส ด 2. ช ท Filter การกรองข อม ลโดยม เง อนไขด งน 2.1. คอล มน D ประเภทการขาย แสดงเฉพาะรายการส แดง 2.2. คอล มน G ยอดขายจร ง แสดงเฉพาะ ต วเลขท ม ค ามากกว า100,000 Page 59

64 บทท 4. การสร าง Macro Recording Macro งานท ม การทาบ อยๆ เช นการจ ดร ปแบบท ซ าๆ การสร างกราฟ หร อแม แต การใช คาส งบาง คาส งบ อยๆ ถ าสามารถรวบรวมการทางานในท กๆข นตอนท เก ยวข องไว ภายใต คาส งเด ยวได ก จะ ทาให งานเป นไป อย างรวดเร วและอ ตโนม ต ช วยประหย ดเวลาในการทางานมากข นอ กด วย Macro ค อการบ นท กการกระทาต างๆบน Program Excel เปร ยบเท ยบได ก บการบ นท ก เส ยง ลงบนเคร องบ นท กเส ยงหร อ การบ นท กภาพเคล อนไหวต างๆลงบน Videotape โดยหล งจาก ทาการ บ นท กเร ยบร อยแล ว สามารถน าส วนท บ นท กไว เหล าน ออกมาแสดงหร อใช งานได อ ก ตามความ ต องการ การบ นท ก Macro จะบ นท กการทางาน หร อการกระทาไป พร อมก บการทางานจร ง ตาม ข นตอนต างๆ ท ต องการ หล งจากน นจะสามารถเร ยกการบ นท กเหล าน น กล บมาทางาน ซ าได อ ก หลายๆคร ง ข นตอนในการ Record Macro 1. แท บ View Macro Record New Macro 2. บนหน าต าง Record Macro กาหนด Macro Name: ช อ Macro 2.2 Shortcut key: การเร ยกใช ด วย ctrl + ต วอ กษร Page 60

65 2.3 Store Macro in: การจ ดเก บ คาส ง Personal Macro Workbook New Workbook This Workbook 2.4 Description: คาอธ บาย 2.5 Click OK Macro Name: 1. ต องไม ม การเว นวรรค หากต องการเว นวรรค ให ใช underscore _ แทน 2. ต องไม กาหนดซ าก บ macro name ท เคยกาหนดไว ถ าม การกาหนดช อซ า จะปรากฏ message box เต อน โดย click ป ม Yes จะเป น replace คาส งเด ม click ป ม No จะเป น การย อนกล บไปกาหนดช อใหม 3. ต องไม เก น 64 ต วอ กษร Shortcut key: 1. ช วยให การเร ยกใช คาส ง จาก Macro ง ายข น โดยการกด Ctrl ร วมก บ การกดต วอ กษรท กาหนดไว ถ ากาหนดด วยต วอ กษรพ มพ ใหญ จะปรากฏ เป น Ctrl+Shift+ต วอ กษร น นหมายถ ง เม อม การเร ยกใช Macro ต องกด Ctrl พร อมด วยการ กด Shift และต วอ กษร จ งจะได คาส งน นมา ทางาน 2. ไม อน ญาตให ม การกาหนด Shortcut key ซ า ก บท เคยกาหนดไปแล ว หากกาหนดซ า จะ ปรากฏ Message เต อนให กาหนดใหม 3. ถ าม การ กาหนด Shortcut key ซ าก บ Shortcut key ของระบบ เช น Ctrl + c หร อ Ctrl + v จะม ผลทาให Shortcut key ของระบบเหล าน น ไม สามารถทางานได Page 61

66 4. Shortcut key น นจะกาหนดหร อ ไม ก ได Store Macro in: การกาหนดท เก บ บ นท กคาส ง Macro สามารถกาหนดการจ ดเก บได 3 ท ค อ.. Personal Macro Workbook เก บบ นท ก Macroไว ใน file ท ช อ "Personal.xls" ซ งจะทาให สามารถเร ยกใช Macroได ตลอดเวลา ไม ว ากาล งทางานอย บน file ใดก ตาม Personal.xls น Microsoft Excel จะเป นผ สร างให เม อม การสร าง Macro ในคร งแรกและ เล อก ท เก บเป น Personal Macro Workbook โดยจะถ กเก บไว ใน folder ท ช อ "XLSTART" ซ งเป น folder ท ถ กสร างข นพร อมก บการ Install Program เม อม การเป ดเข าส Program Microsoft Excel เม อใดก ตาม file Personal.xls ก จะถ กเป ดข น มาท นท และจะถ กซ อนโดยอ ตโนม ต ถ าต องการแสดง Personal.xls open file น New Workbook : เก บบ นท ก Macro ไว ท file ใหม ซ งจะต องทาการ save และเม อต องการน าคาส ง มาใช ต อง This Workbook: เก บคาส งไว ท file ท สร างคาส งน โดยตรง Page 62

67 Description : คาอธ บายท ต องการ กาหนดหร อไม ก ได คาอธ บายจะช วยให ทราบการทางานของคาส งได 3. หล งจาก OK แล ว จะปรากฏ Toolbar ท ช อ Stop Recording ท ม ป มคาส งในการหย ด การ record และการ บ นท กก จะเร ม โดยการทางานในแต ละข นตอน จะถ กบ นท กตามลาด บการทางาน Relative Reference การอ างอ งตาแหน งผลล พธ เม อม การเร ยกใช Macro แบ งได เป น 2 ล กษณะค อ.. 1. Absolute การอ างอ งตาแหน งคงท หมายถ งเม อม การเร ยกใช Macro เม อใดจะม การแสดง ผลล พธ ลงบนตาแหน งเด มท กคร ง เช น ระบ ตาแหน งท A2 ไว เม อม การเร มต นบ นท ก Macro หล งจากน นเม อม การเร ยกใช Macro จะแสดงผลล พธ ณ. ตาแหน ง A2 เสมอ การกาหนดล กษณะ Absolute น ไม ต อง Click เล อก ป ม Relative Reference แต ก อนจะเร ม ทาการบ นท กข นตอนการทางาน ให เล อกตาแหน งท ต องการก อนเป นลาดบแรก 2. Relative การอ างอ งตาแหน งแบบส มพ นธ หมายถ งเม อม การเร ยกใช Macro เม อใดจะม การแสดงผลล พธ ณ. ตาแหน งป จจ บ น เสมอ ซ งตาแหน งป จจ บ นน น อาจไม ใช ตาแหน งเด ยวก นใน ท กๆคร ง ท ม การเร ยกใช Macro Stop Recording เม อต องการ หย ดบ นท กให Click ท ป มน แต ถ าไม ปรากฏ Toolbar น Page 63

68 การกาหนดล กษณะ Relative น ให Click เล อกป ม Relative Reference ก อนจะเร มทาการ บ นท กข นตอนการทางาน Running Macro เม อทาการบ นท ก Macro ไว เร ยบร อยแล ว สามารถเร ยกใช คาส งการทางานท บ นท กไว ใน Macro ได ด วยว ธ เบ องต นค อ ใช Shortcut key ท กาหนดไว Macro Button แสดงเคร องม อในการสร างป ม 1. คล กป ม Office Button 2. คล ก Excel Options และ เล อก 3. คล กป ม Insert 4. คล ก Button ทาการวาดป มท ต องการ จะปรากฏหน าต าง Assign Macro 5. คล กเล อกรายการ macro ท สร าง และคล กป ม OK Page 64

69 Workshop-Macro เป ดไฟล ช อ Workshop-Macro.xlsx Page 65

70 บทท 5. Collaborating with others ปกต การทางานก บ file บน Excel น นม กถ กจาก ดด วย การทางานท ละ 1 user ซ งทาให file ท ต อง ใช ร วมก น หลายๆ users ในเวลาเด ยวก นทาได ยาก เน องจาก หาก user ท 1 กาล งใช งานใน file น นๆ อย user รายอ นจะไม สามารถเข าทางานพร อมก นได หร อหากเข าทางานได ก จะเป นการทางานแบบ read only ป จจ บ น Excel ได พ ฒนาให users หลายๆราย สามารถ open หร อ update file เด ยวก น พร อมก นได ด วยการ Share Workbook การใชง านไฟล ร วมก น (Shared Workbook) ว ธ การกาหนด.. 1. แท บ Review Share Workbook 2. บน Editing tab ใส เคร องหมาย เพ อ อน ญาตให แก ไขพร อมก น ได มากกว า 1 user 3. Click Advanced tab เพ อกาหนดเง อนไขในการต ดตามการแก ไข Track changes Page 66

71 Keep change history for กาหนดจานวนว นท ต องการบ นท กการแก ไข Don t keep change history ไม ม การบ นท ก Update changes When file is saved หล งการ save file Autometically every ปร บปร งอ ตโนม ต โดยกาหนดเวลาเป นนาท Save my changes and see other s change save และแสดงการแก ไขของ user อ นด วย Just see other user s change แสดงการแก ไขของผ อ น Conflicting changes between users Ask me which changes win ให ม message ถามถ งการยอมร บในการแก ไขว าเป น ของ user ใด The change being save win การแก ไขของ user ท กาล งถ ก save จะได ร บการ ยอมร บ 4. Click OK จะปรากฏ message ให ทาการ save file 5. Click OK จะปรากฏ การ Shared ให ทราบ บน Titlebar ข อจาก ดท ควรทราบ ภายหล งการ share file 1. ไม อน ญาต ให Insert หร อ Delete cells ยกเว น Insert หร อ Delete rows และ columns 2. ไม อน ญาต ให Delete Worksheet 3. ไม อน ญาต ให Insert หร อ Edit charts, pictures, objects หร อ hyperlinks Page 67

72 4. ไม อน ญาต ให ใช เคร องในการวาดบน Drawing Toolbar 5. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Group and Outline 6. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Subtotals 7. ไม อน ญาต ให ใช คาส ง Validation 8. ไม อน ญาต ให กาหนด Password ให ก บ Worksheet หากม การกาหนด ไว ก อนท จะม การ share file ก จะไม สามารถยกเล ก หร อแก ไขได Tracking Changes: การต ดตามการแก ไข เม อม การ share file ให สามารถเข าถ ง และแก ไขได พร อมก น หลายๆ users ย อมจะต องม ข อจาก ด และม กเผช ญก บป ญหา ในเร องข อม ลบน file น นๆ Excel สามารถแบ งเบาป ญหาเหล าน ได ด วยคาส ง ในการต ดตามการแก ไข โดยบ นท กการแก ไขเก บไว เม อต องการค นหาการแก ไขก จะสามารถแสดงการ บ นท กน นได 2 ว ธ ด งน 1. แสดงด วย comment ซ งม ล กษณะเป น สามเหล ยมส น าเง น บนด านซ ายของ cellหล งการ แก ไข และ save file แล วจะปรากฏ ส ญล กษณ ของ comment เม อเล อน mouse ช ลงบน cell ท ม ส ญล กษณ จะปรากฎข อความท แสดงถ ง user ท ได ทาการแก ไข, ว นท เวลาท ได แก ไข comment จะ แสดงให เห นเพ ยงคร งเด ยวเท าน น ค อการเปล ยนแปลงล าส ด หล งจากน นเม อป ด file ลง comment จะไม ปรากฏอ ก จนกว าจะม การเปล ยนแปลงคร งใหม เก ดข น 2. แสดงด วย History ซ งเก บบ นท กไว ช วคราวบน Worksheet น นๆ ด วยว ธ การกาหนดด งน Page 68

73 แท บ Review Track Changes Highlight Changes When: ให ทาการต ดตาม บ นท กเม อใด Who: ให ทาการต ดตาม บ นท ก ว าใคร เปล ยนแปลง Where: ให ทาการต ดตาม บ นท ก cell หร อ range ใด ถ าไม กาหนด หมายถ ง ท งหมด Highlight changes on screen แสดงการเปล ยนแปลงให เห นท นท เป น comment List changes on a new sheet แสดงรายการเปล ยนแปลงบน sheet ใหม ถ าต องการเปล ยนร ปหร อยกเล กร ปภาพพ นหล งของเว ร กช ตก ใช คาส ง ( ร ปแบบ -> แผ นงาน -> ลบ พ นหล ง ) Page 69

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11

แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 แผนบร หารการสอนประจาบทท 11 1. ห วข อเน อหาประจาบท 1) การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2) ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม 3) การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4) การจ ดร ปแบบตารางและข อม ลในตาราง 5) การลาด บความสาค

More information

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars.

Microsoft Word 2007. 1. หน าต าง Microsoft Word 2007. Central Information Technology Center Page 1. Office Button. Quick Access Toolbars. Microsoft สารบ ญ 1. หน าต าง MICROSOFT WORD 2007... 1 2. การสร างเอกสาร... 5 3. การเป ดเอกสาร... 6 4. การบ นท กเอกสาร... 7 5. การแสดงเอกสารก อนพ มพ... 10 6. การพ มพ เอกสาร... 11 7. การจ ดการข อความในเอกสาร...

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

Microsoft Excel 2013

Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท อย ในช ด Microsoft Office ม จ ดเด นในด าน การ คานวณเก ยวก บต วเลข โดยการท างานของโปรแกรมจะใช ตารางตามแนวนอน (Row) และแนวต ง (Column) เป น

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2

MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 MICROSOFT EXCEL 2010 สร างสรรค เยาวชนคนร นใหม ผ ม ว น ยใช ไอซ ท ป ท 2 เร มใช โปรแกรม การเร มใช โปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. เล อก All Programs 3. เล อก Microsoft Office 4. เล อก Microsoft Office Excel 2010

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

บทท 1 การใช งานเบ องต น

บทท 1 การใช งานเบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word อย บน เดสก

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1

การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ. [Type text] Page 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ระด บเบ องต น มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ ว ตถ ประสงค... 1 Microsoft Excel ค ออะไร... 1 ส งใหม ใน Microsoft Excel 2007... 2 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ

หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ หน วยท 6 เร อง การใช โปรแกรมตารางทาการเพ อการคานวณ ห วข อเร อง สาระส าค ญ 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมตารางทาการ 2. การจ ดการก บข อม ลในเซลล 3. การจ ดการก บคอล มน และแถว 4. การจ ดการก บแผ นงาน 5. การจ

More information

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม

Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2007 1 Microsoft Excel 2007 โปรแกรมตารางงานยอดน ยม 1. ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 ล กษณะท วไปของโปรแกรม Excel โปรแกรมตารางงาน หร อโปรแกรมสเปรทช

More information

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013

MICROSOFT OFFICE EXCEL 2013 MICROSOFT OFFICE EXCEL 03 Excellent Excel Skill Microsoft Office Excel 03 : Excellent Excel Skill หน าท อะไรใหม ใน Excel 03 เม อเป ด Excel ข นมา จะได ส มผ สก บภาพล กษณ ใหม เป นส งแรก ภาพล กษณ น ด สะอาดตาข

More information

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003

หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel. 1 ร จ กก บ Microsoft office Excel 2003 1 หน วยท 5 การใช โปรแกรม Microsoft Excel ร จ กก บ Microsoft Office Excel 2003 ช องตารางหร อเซลล (Cell) และเว ร กช ต (Worksheet) ส ตร (Formulas) และฟ งก ช น (Function) การตกแต งเว ร กช ต การใช แผนภ ม 1

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม

บทท 12 คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมไฟฟ า มทร.ล านนา เขตพ นท เช ยงใหม 261 จ ดประสงค การสอน 4.2 เข าใจเก ยวก บ 4.2.1 ส วนประกอบต างๆ ของโปรแกรม 4.2.2 การป อนและแก ไขข อม ลในแผ นงาน 4.2.3 การจ ดร ปแบบข อม ลในแผ นงาน 4.2.4 การสร างและจ ดร ปแบบแผนภ ม 4.2.5 การใช ส ตรค านวณและการใช

More information

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล

การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล เอกสารประกอบว ชา 204100 เร อง การใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กซ เซล โดย อ.วรว ฒ ศร ส ขค า และ อ.ประภาพร เตชอ งก ร ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม สารบ ญ หน า การเข าส การใช งานโปรแกรม

More information

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น

หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น เอกสารประกอบการอบรม ก จกรรมอบรมความร ด าน ICT เพ อส งเสร มความเท าเท ยม หล กส ตร ICT เพ ออาช พก บการจ ดท าเอกสาร และ การค านวณ ส าหร บคนพ การทางการมองเห น โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร www.equitable-society.com

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 Intermediate Level หน าท i an เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Word2007 (Intermediate Level) หน าท i สารบ ญ ความร เบ องต นเก ยวก บ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel

บทท 1 แนะน า Microsoft Excel 1 บทท 1 แนะน า Microsoft Excel Microsoft Excel โปรแกรมช วยในการค านวณงานต างๆ ในล กษณะแผ นงาน (Spreadsheet) ต วเลข หร อข อม ลต างๆ จะแสดงในล กษณะเซลล ย อยๆ สามารถค านวณเช อมโยง และผลล พธ แก ไขได อ ตโนม

More information

การใช งานเบ องต น. เร ยกใช โปรแกรม Word เดสก ทอปก สามารถด บเบ ลคล กท ไอคอนได ท นท

การใช งานเบ องต น. เร ยกใช โปรแกรม Word เดสก ทอปก สามารถด บเบ ลคล กท ไอคอนได ท นท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม Word 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program 2. คล กเมาส ท Microsoft Word หร อกรณ ท ม ไอคอนของโปรแกรม Microsoft Word อย บน เดสก ทอปก สามารถด บเบ

More information

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level

เอกสารประกอบการอบรม. Training Service ICT Center. เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office PowerPoint 2007 fundamental - intermediate Level เอกสารประกอบการอบรม ความร เบ อต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007... 1 1. องค ประกอบของหน าต างโปรแกรม... 1 2. การเร ยกใช โปรแกรม

More information