เร มต นใช งาน Windows 7

Size: px
Start display at page:

Download "เร มต นใช งาน Windows 7"

Transcription

1 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 1 เร มต นใช งาน Windows 7 เป นเน อหาแนะน าการใช งานข นพ นฐานของ Windows 7 เช น สอนการเป ด-ป ดเคร องอย างไรให ถ ก ว ธ เร ยนร ในเร องของการส งงานก บเมาส หร อค ย บอร ดม ว ธ ใดบ าง รวมถ งแนะน าให ร จ กส วนประกอบใน หน าจอของ Windows 7, หน าต างของโปรแกรม และหน าต างไดอะล อกบ อกซ ว าแต ละส วนน นม หน าท และ การท างานอย างไร โดยม รายละเอ ยดด งน ว ธ ใช Mouse ใน Windows 7 เมาส (Mouse) ค อ อ ปกรณ ส าหร บใช ช ส วนต างๆ ในหน าจอ โดยเมาส จะม ต วแทนของเมาส ปรากฏ อย ในหน าจอคอมพ วเตอร เร ยกว า ต วช เมาส (Mouse Pointer) เม อผ ใช เคล อนย ายต าแหน งเมาส ต วช เมาส ใน หน าจอก จะเคล อนย ายต าแหน งตามไปด วย โดยปกต ต วช เมาส จะม ส ญล กษณ เป นร ปล กศรส ขาว แต ส ญล กษณ ของต วช เมาส อาจเปล ยนไปตามสถานะของการใช งาน หร อต าแหน งของต วช เมาส ว าในขณะน น ก าล งช ไปท ส งใดอย ส ญล กษณ ต างๆ เมาส ในป จจ บ นม หลากหลายร ปแบบ ผ ใช อาจจะเห นเมาส ป มเด ยวบ าง 3 ป มบ าง แต ถ าผ ใช ใช งาน ท วไปใน Windows ผ ใช ม กจะใช เมาส ท ม 2 ป มเท าน น นอกจากน เมาส ย งม ล อ (Wheel) ตรงกลาง ซ งช วย ให สามารถเล อนหน าในเอกสารให เล อนข น-ลงได ง าย ส าหร บการใช งานเมาส น น เม อผ ใช เล อนต วช เมาส (Mouse Pointer) ไปช จ ดท ต องการแล ว ก สามารถกดป มเมาส เพ อส งงานได ด งน 1. คล ก (Click) ค อ การกดเมาส ป มซ ายหน งคร ง เพ อใช เล อกรายการหร อค าส งต างๆ 2. ด บเบ ลคล ก (Double Click) ค อ การกดเมาส ป มซ ายสองคร งต ดๆ ก น เพ อเป ดไอคอนหร อชอร ตค ตของโปรแกรมข นมาท างาน 3. ทร ปเป ลคล ก (Triple Click) ค อ การคล กต ดๆ ก นสามคร ง ซ งไม ค อยได ใช งานน ก ยกเว นใน โปรแกรม MS Word จะเป นการเล อกท งเอกสาร 4. แดรกเมาส (Drag Mouse) ค อ การคล กแล วลากเมาส ออกไป ในขณะท ย งกดป มเมาส ค างไว และ เม อถ งท หมายก ปล อยเมาส ผ ใช ม กใช ในการย ายส งต างๆ ในหน าจอ 5. คล กขวา (Right Click) ค อ การกดเมาส ป มขวา ซ งม กจะใช เพ อเป ดเมน ล ดของส งต างๆ ข นมา

2 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 2 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 ค ย บอร ด (Keyboard) เป นอ ปกรณ ส งงานท ต องใช บ อยท ส ด ป มบนค ย บอร ดจะม ท งภาษาไทยและ อ งกฤษ เม อผ ใช ต องการจะสล บภาษาไทยเป นภาษาอ งกฤษ จะต องกดป ม ~ เร ยกว าป มต วหนอน (Grave Accent) ท อย บร เวณด านซ ายบนของค ย บอร ด ส าหร บป มต างๆ บนค ย บอร ดม ประโยชน ในการใช งานแตกต างก นไป ซ งท ควรร จ กในเบ องต นม ด งน A. Grave Accent ใช สล บภาษาท พ มพ B. Ctrl ม กใช ค ก บป มอ นเพ อส งงาน C. Alt ม กใช ค ก บป มอ นเพ อส งงาน D. Enter ใช ในการข นบรรท ดใหม หร อตกลงส งงาน E. Esc ใช ยกเล กหร อหย ดท างาน F. Backspace ใช ลบอ กษรท อย ก อนหน า G. Delete ใช ลบอ กษรท อย ด านหล ง H. Windows ใช เร ยกเมน Start ข นมา I. Menu ใช เร ยกเมน ล ดของไอคอน โฟลเดอร หร อไฟล ท ถ กเล อกอย J. Num Lock ใช เป ดและป ดการใช งานป มต วเลขท อย ทางขวาของค ย บอร ด ส าหร บการกดป มสองป มข นไป จะม การใช ส ญล กษณ <+> ค นไว เช น กดป ม <Ctrl+C> หมายถ ง ให กดป ม <Ctrl> ค างไว แล วกดป ม <C> เป นต น

3 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 3 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร ข นมา ผ ใช จะพบก บหน าจอด งร ปด านล าง ส งเหล าน ท งหมดเร ยกว า เดสก ทอป (Desktop) ผ ใช สามารถวางส งต างๆ ไม ว าจะเป นไฟล ข อม ล โปรแกรมส าหร บใช งาน และ ส งตกแต งอ นๆ มากมายไว บนน A. ป ม (Start) เป นจ ดเร มต นส าหร บการเป ดโปรแกรมใดๆ B. ทาสก บาร (Taskbar) ค อ แถบยาวๆ ท วางอย ด านล างของหน าจอ ใช แสดงช อเร ยกใช โปรแกรมท ก าล งเป ดอย ณ ขณะน น C. ไอคอน (Icon) แม ว าป มจะเป ดโปรแกรมได ท กต ว แต บางคร งก ค นหาได ยาก ด งน นจ งม ภาพเล กๆ ท เร ยกว า ไอคอน เป นส ญล กษณ แทนแต ละโปรแกรมข นมา ท าให ผ ใช เป ด โปรแกรมน นได ด วยการด บเบ ลคล กไอคอนเพ ยงคร งเด ยว โปรแกรมก จะเป ดข นมา D. ต วช เมาส (Mouse Pointer) ค อ ส ญล กษณ แสดงต าแหน งเมาส ใช ช จ ดต างๆ ก อนส ง คล ก ด บเบ ลคล ก แดรกเมาส และคล กขวา E. Notification area เป นส วนท Windows ใช บอกสถานการณ ท างานต างๆ ก บผ ใช งาน เช น ว นเวลา, การเต อนหลายอย าง

4 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 4 ไอคอนท ควรร จ ก F. เดสก ทอป (Desktop) เป นพ นท หน าจอท ใช ท างานก บ Windows 7 ท งหมด โดยจะ พบว าม ทาสก บาร, ป ม และไอคอน หร อหน าต างโปรแกรมท ถ กใช งานวางอย บน เดสก ทอป ไอคอน (Icon) ค อ ส ญล กษณ ภาพเล กๆ ท แสดงอย บนเดสก ทอป แต ละไอคอนจะม ความสามารถ แตกต างก น ไอคอนจะช วยให ผ ใช ท างานประจ าว นได เร วข น หากทราบว ธ การประย กต ใช งาน ไอคอน รายละเอ ยด User s Files : ค อ ทางล ดเข าส โฟลเดอร ท เก บข อม ลส วนต วของผ ใช ภายในน นจะม โฟลเดอร อ นๆ อ ก เช น My Document ใช ส าหร บจ ดเก บไฟล เอกสาร, My Music ใช ส าหร บจ ดเก บเพลง, My Pictures ใช ส าหร บจ ดเก บร ปภาพ และ My Videos ส าหร บ จ ดเก บไฟล ว ด โอ Computer : ไอคอนน ค อต วแทนของคอมพ วเตอร ม กจะบรรจ ท กๆ ส งของ คอมพ วเตอร ไว ไม ว าจะเป นไดร ฟ, ไฟล, โฟลเดอร ค ณจ งสามารถใช งานท กๆ ส งท กล าวมาได ผ านทางไอคอนน Network : หากว าผ ใช เช อมต อคอมพ วเตอร ของค ณเข าก บคอมพ วเตอร เคร องอ นๆ ใน ล กษณะท เร ยกว า เคร อข าย (Network) ค ณจะสามารถใช ไฟล และพร นเตอร ใน คอมพ วเตอร เคร องอ นได จากไอคอนน Recycle Bin : ใช เก บไฟล โฟลเดอร หร อไอคอนท ถ กส งลบท ง จะถ กน ามาเก บไว ท น ก อน เผ อว าการก ไฟล และโฟลเดอร กล บไปใช งานในภายหล ง Control Panel : ไอคอนน ใช เป ดหน าต าง Control panel ข นมา เพ อใช ส าหร บ ปร บแต งอ ปกรณ ต างๆ ท อย ในเคร อง ส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ส วนประกอบชองหน าต างโปรแกรมม ด งน A. แถบห วเร อง (Titlebar) แสดงช อของโปรแกรม และช อไฟล งานท เป ดใช ในขณะน น B. เมน (Menu) เป นท รวมค าส งเพ อส งงานโปรแกรมน นๆ C. แถบเคร องม อ (Toolbar) เป นแถบเก บป มค าส งท ใช งานบ อยๆ ท าให สะดวกในการ เร ยกใช D. ป มย อหน าต าง (Minimize) เม อคล กป มน หน าต างจะถ กลดให ม ขนาดเล กท ส ด E. ป มขยายหน าต าง (Maximize) เม อคล กป มน หน าต างจะถ กขยายใหญ เต มจอภาพ F. ป มป ดหน าต าง (Close) ส าหร บป ดหน าต าง หร อส งให โปรแกรมจบการท างาน

5 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 5 G. พ นท ท างาน (Workspace) เป นพ นท ส าหร บท างานของโปรแกรมน นๆ H. ขอบของหน าต าง (Window Border) หากแดรกเมาส ลากส วนน ก สามารถปร บขนาด หน าต างของโปรแกรมได ตามต องการ การท างานก บหน าต างโปรแกรม หน าต างโปรแกรมต างๆ ท ผ ใช เป ดข นมาท างานน น สามารถท จะปร บแต ง แก ไข หร อเคล อนย าย อ กท งย งม ส วนของการใช งานด านอ นๆ ท น าสนใจอ กด งน 1. การปร บลด-เพ มขนาดหน าต างโปรแกรม หน าต างโปรแกรมท ก าล งเป ดใช งานอย น น ในบางคร งอาจต องม การปร บลด-เพ มขนาดของ หน าต าง เพ อจะได ท างานหลายหน าต างพร อมก น 2. สล บโปรแกรมโดยใช ทาสก บาร ย งม อ กว ธ หน งส าหร บสล บหน าต างเร ยกใช โปรแกรมน นก ค อ การใช ทาสก บาร

6 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 6 3. สล บโปรแกรมแบบ Windows Flip หากต องการเปล ยนโปรแกรมท พร อมใช งานโดยไม ต องคล กเล อก ค ณสามารถท าได โดย การกดป ม <Alt> ค างไว แล วกดป ม <Tab> ไปเร อยๆ เพ อเล อกโปรแกรมท ต องการใช งาน 4. สล บโปรแกรมแบบ Windows Flip 3D ส าหร บในการสล บหน าต างโปรแกรมแบบ Windows Flip 3D น น ผ ใช จะเห นหน าต าง โปรแกรมท เป ดใช งานอย ในม มมองท เป น 3 ม ต เม อใช ว ธ น แล วจ งเห นได ช ดเจนเลยว าโปรแกรมท เป ดอย เป นโปรแกรมอะไร และแลด สวยงามกว าแบบ Windows Flip ด วย Full Screen Preview เพ อด ต วอย างไฟล ใน Windows 7 น ม ค ณสมบ ต ใหม อย างหน งท เพ มเข ามาค อ Full Screen Preview ใช ส าหร บ ด ต วอย างไฟล เอกสาร ร ปภาพ ว ด โอ หร อเพลง ท เป ดท างานค างไว อย ได เลยท นท ช วยท าให ไม ต องเส ยเวลา เป ดหน าต างโปรแกรมเร ยกข นมาด โดยผ ใช สามารถใช งาน Full Screen Preview ในระหว างน หากคล กไปย ง อ กหน าต างหน ง หน าต างโปรแกรมก จะสล บให ด วย เขย าหน าต างโปรแกรม (Aero Shake) ให เหล อแค หน าต างท ใช งาน อ กหน งค ณสมบ ต ท ช วยจ ดการหนาต างโปรแกรมหลายๆ หน าต างบนเดสก ทอปได อย าง รวดเร วก ค อ Aero Shake ซ งสามารถเร ยกใช ค ณสมบ ต ด งกล าวได ด วยการคล กค างไว บนขอบหน าต าง โปรแกรมท ค ณเป ดใช งานอย (อย ในสถานะ Active Window) จากน นให เขย าเมาส ไปมา ผลล พธ ท เก ดข นก ค อ หน าต างโปรแกรมอ นๆ (อย ในสถานะ Inactive Window) จะย อลงไปเก บบนทาสก บาร ท นท และหากค ณ ต องการเร ยกหน าต างโรแกรมอ นๆ กล บข นมาบนเดสก ทอป ก เพ ยงแต เขย าหน าต างโปรแกรมเด ม ซ งจะเป น การเร ยกค นค าอ กคร ง ร จ กไดอะล อกบ อกซ (Dialog Box) เม อผ ใช ใช งานโปรแกรมต างๆ ส งท ม กจะพบบ อยๆ ก ค อ หน าต างท ถามว าค ณต องการอะไรบ าง ผ ใช เร ยกหน าต างน ว า ไดอะล อกบ อกซ (Dialog Box) หร อจะแปลเป นไทยก ต องเร ยกว า กล องโต ตอบ ไดอะล อกบ อกซ น ม กปรากฏข นมาเม อถ งเวลาท ผ ใช ต องการก าหนดค าต างๆ หร อเล อกทางเด นให ก บ โปรแกรม ซ งก ม ส วนต างๆ ให เล อกมากมายหลายว ธ ด งน

7 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 7 A. แท บ (Tab) จะปรากฏข นมา เม อในหน าต างน นม ต วเล อกมากกว าหน งหน า ถ าคล กแท บน ก จะเป นการเปล ยนไปเล อกต วเล อกท หน าอ นแทน B. กล องรายการ Drop-Down List Box จะแสดงรายการท เล อกได เม อคล กป ม โดยจะให เล อก แค เพ ยง 1 รายการ C. กล องรายการ List Box แสดงรายการท เล อกได โดยจะม รายการอย ในช องให คล กเล อก D. แถบเล อนสกรอลบาร (Scroll bar) เวลาจะใช งานให แดรกเมาส ตรงแถบเล อน แล วลากข น- ลง ไปย งรายการท มองไม เห น E. ป ม เป นป มท ผ ใช จะคล กเม อก าหนดค าเสร จ โดยจะป ดไดอะล อกซ บ อกซ และ ใช ค าเหล าน น F. ป ม เป นป มท จะป ดไดอะล อกบ อกซ โดยยกเล กไม ใช ค าใดๆ ท ก าหนดไว G. ป ม เป นป มท ยอมร บค าต างๆ ท ก าหนดไว โดยไม ป ดไดอะล อกบ อกซ ในการก าหนดค าให ก บไดอะล อกบ อกซ น น ย งม หลายร ปแบบด งน H. ต วเล อก check Box ใช คล กเล อกต วเล อกได มากกว าหน งต วเล อก I. แถบเล อน (Slider) ใช แดรกเมาส เพ อเล อกว าจะก าหนดค ามากหร อน อย J. สป นเนอร (Spinner) ใช คล กเพ อเพ มหร อลดค าท ละระด บ K. ต วเล อก Option ใช คล กเล อกต วเล อกใดต วเล อกหน ง

8 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 8

9 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 9 ป กหม ดโปรแกรมท ใช งานบ อยๆ ไว ท เมน Start โปรแกรมไหนท ผ ใช ใช งานอย บ อยๆ สามารถป กหม ดให อย ท หน าแรกของเมน ได ด งน ร จ กก บไฟล และโฟลเดอร ในเคร อง ข อม ลท เราจ ดเก บอย ในเคร องคอมพ วเตอร น น ม หลากหลายชน ดด วยก น เช น ร ปภาพ เอกสาร ว ด โอ หร อเพลง เป นต น เพ อความเป นระเบ ยบและจ ดเก บเป นหมวดหม จ งต องม การจ ดเก บไว เอาให ง ายต อการ ค นหา หากเปร ยบเท ยบคอมพ วเตอร เหม อนก บบ านหล งหน งท ต องม ห องต างๆ และแต ละห องน นก ต องม ของ ใช อย ภายในห องน นๆ ในบทน จ งเป นการแนะน าให ร จ กก บชน ดของแต ละไฟล ว าค ออะไร ท าหน าท อย างไร หร อโฟลเดอร ม ล กษณะและความส าค ญเพ ยงใด การเข าไปตรวจสอบอ ปกรณ พ นฐานท อย ในเคร องคอมพ วเตอร แบบไม ต อง เส ยเวลาแกะเคร องคอมพ วเตอร ออกมาท าอย างไร รวมถ งท าความร จ กและเข าไปใช ในแต ละไอคอนว าใช งาน อย างไร

10 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 10 ไฟล ค ออะไร ไฟล (File) ค อ ข อม ลต างๆ ท ถ กจ ดเก บในร ปแบบด จ ตอลภายในเคร องคอมพ วเตอร ข อม ลซ งเก บเป น ไฟล น นจะม หลายชน ด เช น ข อม ลประเภทเอกสาร ข อม ลประเภทร ปภาพ ข อม ลประเภทเส ยงเพลง เป นต น เราจะเร ยกข อม ลเหล าน ว า ไฟล เอกสาร ไฟล ร ปภาพ และไฟล เพลงตามล าด บ เพ อส อความหมายให ช ดเจน สะดวกต อการค นหา และเร ยกใช ข อม ลเหล าน นได รวดเร ว จ งต องม การต งช อไฟล (File Name) ให ก บไฟล เหล าน น การสร างไฟล ต างๆ ข นมาเราจะใช โปรแกรมท ม หน าท ส าหร บใช สร างไฟล ชน ดน นโดยเฉพาะ เช น เม อต องการสร างไฟล เอกสาร เราจะใช โปรแกรม Microsoft Word ส วนถ าต องการสร างไฟล ร ปภาพ เราจะ ใช กล องด จ ตอล และบ นท กลงเคร องคอมพ วเตอร เป นต น นามสก ลไฟล ใน Windows 7 ม ไฟล อย มากมาย แต ละไฟล ม ประโยชน ต างก น การบ งบอกประเภทของไฟล จะใช นามสก ลไฟล เป นต วบ งบอกชน ดของไฟล น นๆ เช น ไฟล ท ถ กสร างจากโปรแกรม Notepad จะม นามสก ล.txt แสดงว าเป นไฟล ประเภทบ นท กข อความต วอ กษรเอาไว ส วนไฟล ภาพถ ายจากกล องด จ ตอล ก ม กจะม นามสก ลเป น.jpg แสดงว าเป นไฟล ท บ นท กร ปภาพเอาไว เป นต น การท ไฟล จะม นามสก ลใดน น โปรแกรมจะเป นผ ก าหนดให โดยปกต โปรแกรมน นก จะแสดงเฉพาะ ช อของไฟล แต ไม แสดงนามสก ลให เราเห น (เราสามารถก าหนดให แสดงนามสก ลได ในภายหล ง) ใน เบ องต นม นามสก ลไฟล ท ใช เก บข อม ลบางชน ดท ควรท าความร จ กเส ยก อน ด งน นามสก ลไฟล ประโยชน โปรแกรมท ใช เป ด.txt เป นไฟล ข อความล วนๆ Notepad.doc,.docx ไฟล ข อความท อาจจะม ภาพแทรกอย และม Microsoft Word, WordPad การจ ดร ปแบบท สวยงาม.bmp ไฟล ภาพท วไป Paint, Photoshop.jpg ไฟล ภาพท ม กใช ก บภาพถ าย และม การบ บ Paint, Photoshop อ ดให ม ขนาดเล กลง.mp3 ไฟล เส ยงท ม กใช บ นท กเพลง Windows Media Player.dat ไฟล ว ด โอในแผ นว ด โอซ ด หร อบางคร งเป น Windows Media Player ไฟล ข อม ลของโปรแกรมบางประเภท นอกจากไฟล ข อม ลแล วย งม ไฟล อ กประเภทท เร ยกว า ไฟล โปรแกรม ซ งจะม นามสก ล.exe และ.com เท าน น ไฟล แบบน เม อเป ดข นมาก จะเป นการเป ดโปรแกรมข นมาใช งาน เช น โปรแกรม Microsoft Word ก จะม ไฟล ของโปรแกรมช อว า winword.exe ม ไอคอนเป นร ป เป นต น

11 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 11 ขนาดของไฟล คอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ชน ดหน ง การบ นท กข อม ลในคอมพ วเตอร จะบ นท กใน ล กษณะของข อม ลแบบด จ ตอล ม ล กษณะเป นการบ นท กค ากระแสไฟฟ าเอาไว แทนต วเลข 0 และเลข 1 คอมพ วเตอร จะใช ระด บไฟฟ าท ต างก นแทนค าเลข 0 และ 1 เช น ใช ไฟฟ า 0 โวลต แทนเลข 0 และไฟฟ า 5 โวลต แทนเลข 1 เป นต น ซ งข อม ลไฟฟ าหน งหน วยน เร ยกว า 1 บ ต (Bit) ไฟล ท อย ในคอมพ วเตอร จะถ กบ นท กข อม ลในล กษณะของบ ต ซ งเร ยงก นอย เป นจ านวนมาก ต วอย างเช น ค าว า Hello ซ งม 5 ต วอ กษร เม อถ กเก บในคอมพ วเตอร ก จะใช เน อท 40 บ ต (8 บ ต 5 ต วอ กษร) การท ต วอ กษรหน งต วจะใช เน อท เก บเท าก บ 8 บ ตเสมอ ด งน นจ งม การบ ญญ ต ค าข นมาเร ยกใช 8 บ ต 1 ไบต (Byte) ด งน นค าว า Hello ท ม ต วอ กษร 5 ต ว ก จะใช เน อท ในการเก บ 5 ไบต น นเอง ไฟล คอมพ วเตอร โดยท วไปม กจะม ขนาดใหญ มาก เช น ไฟล ภาพถ ายจากลก องด จ ตอลอาจจะม ขนาด ใหญ ถ งหม นไบต หร อเป นล านๆ ไบต ซ งต วเลขขนาดไฟล ท ใหญ ขนาดน สร างความล าบากในการเร ยก จ งม การน ยามค าอ ปวรรค (Prefix) น าหน าไบต เพ อช วยให สามารถเร ยกได สะดวกข น 1. 1,024 ไบต เท าก บ 1 ก โลไบต (Kilobyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 KB 2. 1,024 ก โลไบต เท าก บ 1 เมกะไบต (Megabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 MB 3. 1,024 เมกะไบต เท าก บ 1 ก กะไบต (Gigabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 GB 4. 1,024 ก กะไบต เท าก บ 1 เทราไบต (Terabyte) หร อเร ยกย อๆ ว า 1 TB ยกต วอย างเช น ไฟล ข อความขนาด 8,642 ไบต ก จะม ขนาดเท าก บ 8.43 KB (1, ไบต ) และ ไฟล โปรแกรมขนาด 1,359,414 ไบต ก จะม ขนาดเท าก บ 1.29 MB (1, ไบต ) แต เพ อความสะดวก เราม กจะอน โลมว า 1 KB (ก โลไบต ) ม ค าประมาณ 1,000 ไบต ส วน 1 MB (เมกะไบต ) ก ม ค าประมาณ 1 ล านไบต หร อ 1 GB (ก กะไบต ) ก ม ค าประมาณ 1 พ นล านไบต ร จ กก บโฟลเดอร ท ใช เก บไฟล เน องจากคอมพ วเตอร เก บไฟล ไว เป นจ านวนมาก ด งน นเพ อให ด เป นหมวดหม ง ายต อการจดจ า และ สะดวกต อการใช งาน จ งม การสร างช องเก บย อยๆ หร อท เร ยกว าโฟลเดอร (Folder) ข นมา เพ อใช เก บและ แบ งแยกข อม ลท งหลายให เป นระเบ ยบ เช น ในฮาร ดด สก ของเราท ช อ Local Disk (C:) ม โฟลเดอร ท เก บ ข อม ลส วนต วของ User ท ใช งานอย ตอนน ค อ Documents ซ งข างในโฟลเดอร น ย งม โฟลเดอร ย อยๆ ท อย ภายในน นอ ก ด งน นจ งม ไอคอนเพ ออ างถ งโฟลเดอร ท ซ อนๆ ก น เช น C:\Users\mazdogza\Documents ก หมายถ งม โฟลเดอร ช อ My Documents อย ในโฟลเดอร ย อยของ madzdogza ซ งอย ภายในโฟลเดอร Users ท อย ในไดร ฟ C: อ กท หน ง

12 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 12 หล กเกณฑ ในการต งช อไฟล และโฟลเดอร การต งช อไฟล ใน Windows 7 สารมารถต งช อไฟล ได ยาวถ ง 255 ต วอ กษร โดยใช ต วอ กษรอะไรก ได จะเป นภาษาไทยหร อต วเลขก ได จะม ช องว างและส ญล กษณ ต างๆ ก ได แต ม ข อยกเว นเพ ยงอย างเด ยวว า ต วอ กษรภายในช อน นห ามม ส ญล กษณ 9 ต วต อไปน ปรากฏอย น นค อ \ / : *? " < > การท างานก บไอคอน Computer การเป ดเข าใช งานไฟล ต างๆ ท บ นท กในเคร องคอมพ วเตอร น น เราจะเป ดผ านเข าไปในโปรกรมท ช อ ว า Computer ซ งภายใน Computer น นเราจะพบไดร ฟต างๆ ท ม อย ในเคร องคอมพ วเตอร ของเรา และสามารถ เข าไปเร ยกใช ไฟล โฟลเดอร หร อโปรแกรมท บ นท กอย ได เรามาด ก นว าเม อเป ดโปรแกรม computer และจะ พบก บอะไรบ าง หน าต าง Computer ม ส วนประกอบอะไรบ าง ในหน าต าง Computer จะม ส วนประกอบต างๆ ส าหร บจ ดการไฟล ด งน A. Address bar แสดงช อไดร ฟ/โฟลเดอร หน าต างโปรแกรมท ก าล งใช งานอย ขณะน น B. Toolbar เก บค าส งท ใช งานบ อยให อย ในร ปของป มค าส ง จ งส งงานได อย างรวดเร ว C. พ นท แสดงส งต างๆ ในคอมพ วเตอร จะแสดงไฟล โฟลเดอร และไดร ฟท งหมดท บรรจ ในเคร อง

13 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 13 D. Navigation pane เป นกรอบทางล ดท รวบรวมโฟลเดอร ซ งม กจะถ กใช งานเป นประจ า เอาไว เพ อให ผ ใช สามารถคล กเร ยกใช งานได อย างรวดเร วมากข น E. Details pane เม อคล กส งใดในกรอบแสดงส งต างๆ ในคอมพ วเตอร จะม รายละเอ ยด ของส งน นปรากฏข นมา เช น ถ าเป นไฟล ภาพก จะม ภาพต วอย าง ถ าเป นไดร ฟก จะแสดง เน อท ว างและเน อท ใช งาน เป นต น เล อนไปด รายการอ นท มองไม เห น ในหน าต างโปรแกรมน น เม อเราเป ดข นมาท างาน หากพบว าในหน าต างน นม ขนาดเล กเก นไป จะ ปรากฏแถบสกรอลบาร (Scroll bar) ข นมา เพ อใช ส าหร บเล อนด รายการต างๆ ท เรามองไม เห นในหน าจอน น ส าหร บว ธ ใช งานม ด งน ด เน อท ว างในไดร ฟต างๆ อย างรวดเร ว เม อเป ดไอคอน Computer ข นมาแล ว ส งท จะพบท นท ค อ ไดร ฟท กไดร ฟท อย ในคอมพ วเตอร ของเรา หากต องการทราบว าไดร ฟใดม เน อท ว างเท าไร สามารถท าได ด งน

14 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 14 เร ยกเมน ค าส ง (Menu bar) ท ถ กซ อนเอาไว ข นมา ส าหร บผ ใช งาน Windows เวอร ช นก อนหน าน เม อใช งาน Windows 7 ในคร งแรกจะพบว าเมน ค าส ง (Menu bar) จะหายไป เน องจากต องการลดพ นท ในการแสดงผล ถ าต องการส งให เมน ค าส งกล บมาปรากฏ น น ท าได ด งน ด รายละเอ ยดสเปคเคร องของเราผ านไอคอน Computer เม อต องการทราบสเปคเคร องแบบคร าวๆ โดยไม อยากเป ดเคร องออกมาด เช น อยากร ว าใช ซ พ ย อะไร แรมในเคร องม เท าไร ใช งาน Windows เวอร ช นไหนอย เพ อใช ในการตรวจสอบอ ปกรณ พ นฐานต างๆ เอง ก ม ว ธ การง ายๆ ด งน

15 ค ม อ Windows 7 เบ องต น windows edition บอกว า Windows 7 ท ใช งานอย เป นเวอร ช นใด ร นไหน 3.2 Rating : คะแนนท ใช บอกว าเคร องคอมพ วเตอร ได คะแนนเฉล ยอย เท าไร 3.3 Processor : ใช ซ พ ย ร นอะไร 3.4 Installed memory (RAM) : ใช แรมเท าไร 3.5 System type : แบบ32บ ต/64บ ต 3.6 Pen and Touch : แบบใช งานปกต หร อแบบท เข ยนส มผ สจากหน าจอได โดยตรง(Tablet) 3.7 Computer name, domain ช อเคร องคอมพ วเตอร ช อของร บบเคร อข ายท ใช งานอย 3.8 Windows activation หมายเลขของรห สท ลงทะเบ ยนการใช งาน Windows และแสดการตรวจสอบ ล ขส ทธ การใช งาน 4. คล กป ม ป ด เม อด รายละเอ ยดเสร จ การเข าไปด ไฟล ในโฟลเดอร ต างๆ ผ าน Navigation pane เม อต องการค นหาไฟล ต างๆ ในเคร องว าม ไฟล อะไรบ าง หร อต องการเป ดไฟล ท เคยบ นท กเก บไว ข นมา เพ อน าไปใช งานต อน น โดยปกต เราจะใช Navigation pane ท อย ทางด านซ ายของหน าต างโปรแกรม เข าไปด ข อม ลหร อโปรแกรมท อย ในเคร องน น ในต วอย างจะเป นการเข าไปเป ดด ไฟล ร ปภาพสวยๆ ท อย ใน โฟลเดอร ช อ Picture

16 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 16 ท างานก บไอคอน User s File หลายคนอาจสงส ยว าไอคอน My Documents ท อย บนเดสก ทอปของ Windows 7 น นหายไปไหน แท จร งแล วไม ได หายไปไหนเลย เพ ยงแต ต ว Windows 7 น นต องการจ ดเก บข อม ลท กอย างให เป นระเบ ยบ จ ง สร างโฟลเดอร User s Files เข ามาแทนท ไอคอน My Documents เด ม โดยจะม โฟลเดอร ย อยอย ในน น มากมาย ม หน าท จ ดเก บและแยกโฟลเดอร ต างๆ ตามล กษณะการใช งาน เช น My Document ซ งม เอาไว เก บ ไฟล เอกสารต างๆ ท สร างข นจากโปรแกรมช ด Office หร อไฟล อ นๆ ท เราน าเข ามาเก บเอาไว ท น จะได หา ข อม ลได สะดวก โดยเม อน ามาเก บเอาไว ท น จะได ค นหาและเอาไปใช งานได ง ายข น ในโฟลเดอร ของ User s File น นจะม โฟลเดอร ย อยๆ เอาไว เก บข อม ลท ส าค ญเฉพาะด าน เช น 1. (My Documents) จ ดเก บไฟล เอกสารต างๆ ท สร างข นจากโปรแกรมช ด MS Office 2. (My Pictures) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บภาพต างๆ และเก บไฟล ร ปท ถ ายโอนร ปเข ามาจากกล อง ด จ ตอล 3. (My Music) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บพวกไฟล เพลงต างๆ จะน าเอามาเก บเอาไว ท น 4. (My Video) เป นโฟลเดอร ส าหร บเก บคล ปไฟล ว ด โอท ถ ายโอนเข ามาจากกล องด จ ตอล, ว ด โอ, ม อถ อ หร ออาจเป นพวกคล ปท โหลดจากอ นเตอร เน ตก ได My Documents ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บ My Documents น นใช เก บไฟล เอกสารต างๆ ไม ว าจะเป นเอกสารจากโปรแกรมช ด MS Office, ไฟล ข อม ลข าวสารท เซฟจากในอ นเตอร เน ต, เซฟเกมส ท เราเล นค างเอา เม อต องการน าไฟล เหล าน เป ดข นมาท างาน My Pictures ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Musics น น ภายในน จะม โฟลเดอร เก บร ปหร อไฟล ร ปภาพท งน ก เพ อให สะดวกต อการค นหาร ปภาพต างๆ น นเอง My Music ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Music น นม หน าท ส าหร บจ ดเก บไฟล เพลงต างๆ ท เราช นชอบ ไฟล เพลง พวก น ส วนใหญ เราน ยมเก บในร ปแบบ MP3 เน องจากไฟล ม ขนาดเล ก ไม เปล องเน อท ในการจ ดเก บข อม ล เม อ ต องการฟ งเพลงท อย ภายในน My Videos ม หน าท และใช งานอย างไร ส าหร บโฟลเดอร My Videos น นใช ส าหร บเก บภาพยนตร ท ร ปมาจากแผ น DVD, คล ปว ด โอท ถ าย โอนจากกล องว ด โอ/โทรศ พท ม อถ อ หร อดาวน โหลดมาจากอ นเตอร เน ต ถ าหากต องการเป ดคล ปไฟล ว ด โอ ข นมาด สามารถเป ดด ได ด วยโปรแกรม Windows Media Player ได ท นท

17 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 17 ไอคอน Recycle Bin ม หน าท ไว ท าอะไร Recycle Bin น นเป นเหม อนก บถ งขยะ ม หน าท ส าหร บเก บไฟล ต างๆ ท เคยถ กลบท ง โดยจะน ามาพ ก เก บเอาไว ท น ก อน เผ อว าลบไฟล น นผ ด จะได สามารถก ค นกล บออกไปใช งานได ด งเด ม การเข าส Recycle Bin น นท าได ด งน ไอคอน Recycle Bin น นม อย ด วยก น 2 ร ปแบบค อ Recycle Bin แสดงว าไฟล ถ กลบท งอย ภายในน Recycle Bin แสดงว าเป นถ งขยะเปล า ไม ม ไฟล อะไรอย ภายในน ส าหร บการก ไฟล กล บค นไปในกรณ ท เผลอลบผ ด หร อจะลบไฟล ท งไปจากเคร องแบบถาวร ไอคอน Control Panel ม หน าท ไว ท าอะไร Control Panel จะใช ไปส าหร บเข าไปปร บแต งอ ปกรณ ต างๆ ท ม การเช อมต ออย ก บคอมพ วเตอร เคร องน น โดยการปร บแต งแต ละส วนค ณต องเป นเจ าของเคร อง หร อเป นย สเซอร ในระด บ Admin เท าน น จ ง จะสามารถปร บแต งได ส าหร บการเข าส Control Panel เปล ยนม มมองให ก บ Control Panel ม มมองของ Control Panel น นม หลากหลายม มมอง ข นอย ก บว าเราถน ดใช งานแบบไหน ในการ ปร บเปล ยน ส าหร บความหมายในแต ละม มมองม ด งน Category แบ งตามกล มของการปร บแต ง เช น แบ งตามอ ปกรณ (Hardware and Sound) หร อ เร องของการต ดต ง/ลงโปรแกรม (Programs) Large icons แสดงไอคอนในขนาดใหญ โดยแบ งแยกไปตามอ ปกรณ ของแต ละประเภท Small icons แสดงไอคอนขนาดเล ก โดยแบ งแยกไปตามอ แกรณ ของแต ละประเภท

18 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 18 การจ ดการก บไฟล และโฟลเดอร เพ อให การท างานก บ Windows 7 น น เป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ ผ ใช งานคอมพ วเตอร ควรเร ยนร ว ธ การจ ดการก บไฟล หร อโฟลเดอร ต างๆ เพ อความเป นระเบ ยบและสะดวกต อการท างานให รวดเร ว โดยจะ ม เน อหาต างๆ เช น การจ ดเร ยงโฟลเดอร หร อไฟล ม ข นตอนอย างไร เราถ งจะด ข อม ลได ง ายและสะดวก ใน เร องของการเล อกของส งต างๆ ท อย ใน Windows 7 ท าได ก แบบ และแต ละแบบท าได อย างไร ส วนในเร อง ของการสร างโฟลเดอร ข นมาเพ อเก บข อม ลม ข นตอนอย างไรบ าง การค ดลอกเพ อส ารองข อม ล หร อการย าย ข อม ลจากท หน งไปย งอ กท หน งท าได อย างไร ปร บการแสดงผลไอคอนของไฟล และโฟลเดอร การแสดงผลไอคอนต างๆ ของไฟล และโฟลเดอร น นๆ เราสามารถก าหนดให แสดงในร ปแบบท ต องการ เพ อสะดวกต อการท างานก บคอมพ วเตอร เช น การปร บขนาดใหญ เล ก การก าหนดให แสดง รายละเอ ยด ด งว ธ การต อไปน ล กษณะการแสดงผลของไอคอนในหน าต าง Computer น นม หลายร ปแบบด งน Extra Large Icons ม ล กษณะเป นไอคอนขนาดใหญ ท แสดงภาพต วอย างของข อม ลท อย ในไฟล เหมาะ ส าหร บด ไฟล ภาพและไฟล เอกสารในอ นเตอร เน ต (เว บเพจ) ท บ นท กเก บไว ในเคร อง Large Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร ท เป นไอคอนขนาดใหญ ใช ร ปภาพไอคอนแทนชน ดของไฟล

19 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 19 Medium Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนแทนชน ดของไฟล ออกมาในขนาดปานกลาง ท าให สามารถแสดงไฟล ได มากกว าข นแบบ Large Icons Small Icons แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนขนาดเล กแทนชน ดของไฟล โดยจ ดเร ยงก นลงมาตาม แนวต ง ล กษณะการจ ดเร ยงเป นแบบบนลงล าง List แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนขนาดเล กมากเร ยงลงมาทางแนวต งคล ายก บ Small Icons แต จะ แสดงช อแต ละไฟล ให เห นท งหมด Details แสดงรายละเอ ยด เช น ช อ (Name), ว นท แก ไขล าส ด, ชน ดของไฟล (Type) และ ขนาดของไฟล (Size) Tiles แสดงไฟล และโฟลเดอร เป นไอคอนแทนชน ดของไฟล ออกมาในขนาดปานกลาง แต จะบอก รายละเอ ยดว าสร างจากโปรแกรมใด และม ขนาดเท าไร Content แสดงโฟลเดอร และไฟล ออกมาในแบบไอคอน แต จะม เส นค นแต ละไฟล เพ อท าให ด ง ายข น พร อมก บบอกรายละเอ ยดต างๆ การจ ดเร ยงโฟลเดอร และไฟล ให เป นระเบ ยบ โฟลเดอร และไฟล ต างๆ ท ม อย เป นจ านวนมาก เราสามารถก าหนดล กษณะการเร ยงล าด บของไฟล ท ปรากฏอย ให เป นร ปแบบท ต องการได เช น เร ยงตามขนาดของไฟล จากขนาดเล กไปจนถ งขนาดใหญ เร ยง ตามประเภทของไฟล, เร ยงตามประเภทของไฟล หร อเร ยงตามว นท ท ม การสร างหร อแก ไขล าส ด โดยม ว ธ การด งน

20 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 20 ส าหร บล กษณะการจ ดเร ยงแบบต างๆ ม ด งน Folder จ ดเร ยงตามต วอ กษรช อของโฟลเดอร Author จ ดเร ยงตามช อผ สร างไฟล เอกสารต างๆ Date modified จ ดเร ยงตามว นและเวลาท สร างไฟล เอกสารน นข นมา Tag จ ดเร ยงตามแท กรายช อท ใช ต ดตามจากใบหน า ส วนใหญ ใช ก บไฟล ร ปภาพท เป นหน า ของแต ละบ คคล Type จ ดเร ยงตามชน ดของโปรแกรม โดยจะสร างเป นโฟลเดอร เก บไฟล แต ละประเภท ข นมาให อ ตโนม ต เม อด บเบ ลคล กเข าไปถ งจะพบไฟล น น เช น โฟลเดอร Microsoft Word ข างในก จะม ไฟล ต างๆ ท สร างจาก Microsoft Word เป นต น Name จ ดเร ยงตามหมวดหม ของต วอ กษร ว ธ เล อกส งต างๆ ใน Windows 7 ก อนจะด าเน นการใดๆ ก บไฟล หร อโฟลเดอร เราต องเล อกไฟล หร อโฟลเดอร น นเส ยก อน ซ งการ เล อกไฟล และโฟลเดอร จะใช ว ธ การเด ยวก นค อ ถ าต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว ให คล กท ไฟล หร อ โฟลเดอร น น แต ถ าต องการเล อกหลายๆ ไฟล หร อโฟลเดอร ก สามารถท าได หลายว ธ ด งน การเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว

21 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 21 การเล อกไฟล และโฟลเดอร โดยการแดรกเมาส ถ าหากเราต องการเล อกไฟล หร อโฟลเดอร เด ยว ก ให คล กท ไฟล หร อโฟลเดอร น น แต ถ าต องการ เล อกหลายไฟล ด วยการแดรกเมาส ให ท าด งน การสร างโฟลเดอร ใหม ถ าต องการสร างโฟลเดอร ใหม สามารถท าได ง ายๆ ด งน

22 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 22 ว ธ เปล ยนช อโฟลเดอร และไฟล โฟลเดอร หร อไฟล ท เราสร างข นมาน นสามารถเปล ยนหร อ แก ไขช อได แต ก จะท าได ก ต อเม อไฟล น นไม ได เป ดใช งานอย ค ดลอกไฟล และโฟลเดอร เราสามารถค ดลอกไฟล หร อโฟลเดอร จากท หน งไปวางอ กท หน งได ซ งจะท าให ไฟล หร อโฟลเดอร น นม จ านวนเพ มข นในเคร องคอมพ วเตอร ของเรา ส าหร บว ธ การน นท าได ด งน

23 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 23

24 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 24 การย ายไฟล และโฟลเดอร การย ายไฟล หร อโฟลเดอร น น จะเป นการน าไฟล ท เล อกไปจ ดเก บไว ในหน วยความจ าเส ยก อน แล ว จ งน าไปวางไว ในบร เวณใหม ท ต องการ การลบไฟล หร อโฟลเดอร เม อม ไฟล หร อโฟลเดอร ท ไม ต องการใช งานแล วปรากฏอย เราสามารถลบไฟล หร อโฟลเดอร ด งกล าวได ด งน

25 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 25 การก ไฟล ท ถ กลบท งค นกล บไป ในการก ไฟล ค นน น จะใช ในกรณ ท เราเผลอลงไฟล ท งแบบไม ได ต งใจ เม อก กล บค นไปแล ว ไฟล จะ ถ กส งออกจาก Recycle Bin กล บไปย งท เด มก อนถ กส งลบ เช น กล บไปท My Documents เป นต น โดยข นตอน การก ข อม ลน น เราต องก ไฟล จากในถ งขยะ (Recycle Bin) กล บค นมา ท าได โดย+ การลบไฟล ท งแบบถาวร ถ าเราม นใจแล วว าไม ใช ไฟล น นจร งๆ ก ลบท งไปจากเคร องแบบถาวรได เลย และเราจะไม สามารถก กล บค นมาได อ ก ท าได โดย

26 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 26 ก อปป ข อม ลลงแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แบบรวดเร ว แฟลชไดร ฟ (Flash Drive) หร อบางคนเร ยกว า แฮนด ไดร ฟ (Handy Drive) หร อท มป ไดร ฟ (Thumb Drive) ค อ อ ปกรณ เก บข อม ลท เวลาใช งานเพ ยงแค เส ยบเข าก บพอร ต USB (ช องเส ยบอ ปกรณ ท วไป) ของ เคร องคอมพ วเตอร ซ งม ล กษณะด งภาพต วอย าง เป นอ ปกรณ ท สามารถน าไปใช ได ท งเคร องพ ซ หร อโน ตบ ค

27 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 27 ถอดแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แบบม นใจว าข อม ลไม หาย เม อก อปป ไฟล ไปใส แฟลชไดร ฟ (Flash Drive) แล ว Windows 7 จะใช เวลาส กพ กในการเข ยนข อม ล หากเราร บถอดออกในช วงเวลาด งกล าว ข อม ลส วนท ายๆ อาจจะย งไม ถ กก อปป และท าให ส ญหายได ว ธ ท ท า ให แน ใจได ว าข อม ลจะปลอดภ ยก ค อ ป ดอ ปกรณ แฟลชไดร ฟเส ยก อน แล วจ งถอดออกจากเคร องคอมพ วเตอร ด วยข นตอนด งน เป ดไฟล โปรแกรมท ใช งานบ อยจากในรายการ Recent ใน Windows 7 หากเราใช ไฟล เอกสารใดอย บ อยคร ง โปรแกรมจะจ ดเก บรายช อของไฟล น นไว ใน ส วนของ Recent แยกไว ตามแต ละโปรแกรม ท าให เราเล อกเป ดไฟล ได ง ายข น แต ถ าเป น Windows เวอร ช น ก อนหน าน จะเก บรวมก นในรายการของ My Documents ท าให หาล าบาก ส าหร บข นตอนการเป ดไฟล จาก ในรายการ Recent ท าได ด งน

28 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 28 การลบรายช อโปรแกรมออกจากในรายการ Recent รายช อไฟล ท เคยใช งานอย บ อยคร งน น ถ าม อย เป นจ านวนมากอาจท าให เปล องพ นท หน วยความจ า หร อไปบดบ งพ นท ในการแสดงผลของหน าเมน ด งน นเม อต องการลบรายช อน ออกไปให ท าด งน การสร างทางล ด (Shortcut) ส าหร บเป ดไฟล หร อโฟลเดอร ไว บนทาสก บาร ส าหร บชอร ตค ต (Shortcut) น นจะเป นการสร างทางล ดในการเป ดโปรแกรมท เราเคยใช งานบ อย เพ อลดข นตอนการเข าถ งโปกแกรมท ย งยาก เม อสร างชอร ตค ตไว ท ทาสก บาร แล ว เพ ยงแค คล กคร งเด ยว โปรแกรมหร อโฟลเดอร ก จะถ กเป ดข นมาท นท

29 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 29 ป กหม ดโปรแกรมไว ท ทาสก บาร ว ธ น เป นการสร างชอร ตค ตของโปรแกรมท อย ในเมน Start แล วส งไปท ทาสก บาร ได เลยท นท ท าให เราเป ดใช งานแต ละโปรแกรมได รวดเร วข น ท าได โดย สร างชอร ตค ตก อนแล วจ งน ามาวางท ทาสก บาร ส าหร บว ธ น จะเหมาะก บการสร างทางล ดในการเร ยกใช งานไฟล เอกสาร หร อโฟลเดอร ท ใช งานบ อย ถ าม การเข าถ งล าบากกว าจะเร ยกใช งานได เราก สร างเป นชอร ตค ตแล วจ งน าไปวางบนทาสก บาร เวลาจะใช งานให คล กท ชอร ตค ตน ไฟล เอกสารหร อโฟลเดอร ก จะถ กเป ดข นมาท นท โดยม ข นตอนด งน

30 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 30 การลบชอร ตค ตออกจากทาสก บาร ชอร ตค ตท สร างข นมาท อย บนทาสก บาร น ถ าม อย เป นจ านวนมากก จะท าให เปล องพ นท ด งน นถ า ต องการลบออกไป การบ บอ ดไฟล ให เล กลง (Compressed (zipped) folder) การบ บอ ดไฟล น นค อ การท าให ไฟล ม ขนาดเล กลง โดยย งคงม ข อม ลในไฟล อย เท าเด มไม ขาด หายไป (ท าได ท งแบบไฟล เด ยวและหลายไฟล พร อมก น) เพ อจะได ไม เปล องพ นท ในการเก บข อม ล นอกจากน ย งม ประโยชน อ นๆ อ ก เช น ตอนท ส งเมล ออกไปให เพ อน อาจม ไฟล แนบไปก บเมล ฉบ บน นด วย ถ าไม ม การบ บอ ดข อม ลอะไรเลย ก อาจท าให การร บ-ส งเมล ท าได ช า แต ถ าม การบ บอ ดไฟล เส ยก อน เม อแนบ ไฟล ไปก บเมล ก จะช วยให การร บ-ส งเมล ท าได รวดเร วข น ส าหร บข นตอนการท าม ด งน

31 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 31

32 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 32 เป ดไฟล ข นมาจากโฟลเดอร ท ม การบ บอ ดข อม ล (Extract) เม อต องการใช ไฟล ท ถ กบ บอ ดข อม ลเอาไว เราจะต องแตกไฟล น นออกมาเส ยก อน จ งจะใช งานได การแตกไฟล ก ค อ การขยายไฟล ท ถ กบ บอ ดเอาไว ให กล บมาม ขนาดและร ปแบบเหม อนเด ม หากไม ได ท า ก อน ไฟล พวกน ก จะไม สามารถใช งานได เน องจากถ กบ บอ ดข อม ลอย ซ งข นตอนการท าจะม ด งน

33 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 33

34 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 34 การปร บแต งหน าตาของ Windows 7 Windows 7 ม การปร บปร งเปล ยนแปลงในหลายส วน ซ งแต ละส วนล วนแล วแต ถ กพ ฒนาเพ อให สามารถตอบโจทย การใช งานของผ ใช คอมพ วเตอร ท วโลก ซ งอาจม ความแตกต างก นออกไปท งส น ส งท เปล ยนไปหล งจากเร มล อกออนเข าส เดสก ทอปของ Windows7 เห นจะเป นเร องของทาสก บาร ท ม ขนาดใหญ ข นกว า Windows เวอร ช นก อนๆ นอกจากน ย งม ล กเล นอ นๆ อย างการเปล ยนภาพพ นหล งอ ตโนม ต การ จ ดการก บหน าต างโปรแกรมบนทาสก บาร ร ปแบบใหม ท นอกจากจะช วยให ใช งานได สะดวกแล ว ก ย งเพ ม ความสน กในการท างานได อ กเช นก น ด งน นเน อหาจะกล าวถ งการปร บแต ง Windows 7 อย างไร ให แสดงออกถ งบ คล กของต วค ณมาก ท ส ด ด วยการใช ร ปแบบของช ดธ มปร บแต งแต ละส วนให เข าช ดก น รวมถ งหากเคร ยดก บการท างานมาก เก นไป อาจเร ยกใช บรรดา Gadgets หลากหลายประเภทข นมาเพ อเล นเกมส แปลข อความ หร อเช คห นในแต ละว น เน อหาต างๆ ม รายละเอ ยดด งต อไปน ปร บแต งเดสก ทอปของ Windows 7 ให เป นต วค ณ ระบบปฏ บ ต การ Windows ถ อเป นระบบปฏ บ ต การท ม ผ ใช มากท ส ดในโลก ส งผลให หน าตาหร อ นเตอร เฟสต างๆ อาจจะด เหม อนหร อคล ายคล งก นไปหมด ถ าไม ได ร บการปร บแต งหล งจากต ดต งเสร จส น แน นอนว าเม อค ณใช Windows 7 ก คงอยากปร บแต งภาพพ นหล งท เป นร ปถ ายของต วค ณเอง เปล ยน ส ส นบร เวณขอบท โปร งใส รวมถ งการใช ธ ม (Theme) ท ม ร ปแบบส าเร จร ปให เล อกใช และใช งานพ กหน าจอ (Screen Saver) ใหม ไม ให ซ าก บคนอ น ซ งข นตอนในการปร บแต งเพ อแสดงความเป นต วค ณบน Windows 7 ม ด งต อไปน เปล ยนธ ม (Theme) ธ ม (Theme) จะหมายถ ง การเปล ยนแปลงค าต างๆ แบบยกช ด ท งเร องของส ส นบร เวณขอบหน าต าง โปรแกรม ภาพพ นหล ง ช ดเส ยงประกอบการใช งาน รวมท งส ของทาสก บาร ซ งผ พ ฒนา Windows เอง ก คาดหว งด วยการเปล ยนธ มใหม ๆ อย างง ายดายน จะช วยเพ มส ส นในการใช งาน Windows 7 มากข น นอกจากน ในอนาคตก ย งเป ดโอกาสให ม การออกแบบและพ ฒนาธ มใหม ๆ จากผ ใช Windows 7 ท ว โลก ซ งน นหมายถ ง ค ณจะสามารถเปล ยนอ นเตอร เฟสหร อร ปล กษณ การใช งาน Windows 7 ให ไม ซ าใครได ท นท ด วยความง ายและสะดวกเพ ยงไม ก คล กเท าน น ส าหร บข นตอนในการเปล ยนธ มให ก บ Windows 7 ม ด งต อไปน

35 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 35

36 ค ม อ Windows 7 เบ องต น 36 ดาวน โหลดธ มเพ มเต ม หากว าธ มสวยๆ ท Windows 7 เตร ยมไว ให ย งไม ถ กใจค ณ ก สามารถคล กท Get more themes on line ซ งอย บร เวณม มขวาของขอบหน าต างการเล อกธ ม โดยจะเป นการเป ดเว บไซต ของ Microsoft ส าหร บใช เป น แหล งรวมและอน ญาตให ผ ใช ท วไปดาวน โหลดธ มใหม ๆ ซ งถ กออกแบบและสร างสรรค โดยผ ใช Windows 7 ท วโลก (ต องเช อมต อ นเตอร เน ตท กคร งก อนการเข าไปเล อกและดาวน โหลดธ มใหม ๆ เปล ยนภาพพ นหล งแบบไม จ าเจด วย Slide Show ภาพพ นหล งของ Windows น น ปกต จะเป นภาพสวยๆ ท ผ ใช ม กจะน ามาแสดง เพ อให โต ะท างาน เสม อนช นน ด ม ช ว ตช วา แต ใน Windows 7 นอกจากความสวยงามแล ว ค ณย งสามารถเปล ยนภาพพ นหล งไป เร อยๆ ได โดยไม หน วงระบบ (ตามระยะเวลาท ก าหนด) เพ อลดความจ าเจของภาพพ นหล งลงไป โดยภาพ เหล าน จะเปล ยนไปตามแต ละช ดของธ มน น ส าหร บข นตอนในการก าหนดการเปล ยนภาพแบบ Slide Show ท าได ด งน

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช Sinthorn Khammuean ค ม อการใช สารบ ญ เร มต นใช งาน Windows 7 ว ธ ใช mouse ใน Windows 7 1 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 2 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) 3 ไอคอนท ควรร จ ก 4 ส วนประกอบของหน าต

More information

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1

สารบ ญ เร อง หน า. บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 สารบ ญ เร อง หน า บทท ๑ ต ดต ง Windows ๗ 1 ข นตอนการต ดต ง Windows ๗ 1 บทท ๒ แนะน า Windows ๗ 11 ๑. ท มา Windows ๗ - จ ดเด นและจ ดด อย Windows ๗ - ร นต างๆ ของ Windows ๗ ๒. ส งใหม ๆ ใน Windows 7 15 ๓.

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

Windows 7 ค ออะไร. ท มาของช อ Windows 7

Windows 7 ค ออะไร. ท มาของช อ Windows 7 Windows 7 ค ออะไร Windows 7 ค อ ระบบปฏ บ ต การต วใหม ล าส ดจากไมโครซอฟท ม ก าหนดวางจ าหน ายในว นท 22 ต ลาคม 2009 หล งจากท วางจ าหน าย Windows Vista ซ งท ายอดขายได ส งมาก (แต ผลตอบร บไม ค อยน าพอใจ) ในช

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557.

หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. หล กส ตร คอมพ วเตอร พ นฐาน หล กส ตร 60.ช วโมง ประจาป 2557. จ ดทาโดย คร ประจากล มระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ศ นย การศ กษานกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอาเภอพาน คำนำ งานการศ กษาเพ อพ ฒนาท กษะอาช พ ศ

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010?

100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง. ท าไมต อง Office 2010? 1 100 ท ปง าย ๆ ท ท าได ด วยต วค ณเอง หากพ ดถ งโปรแกรม Microsoft Office แล ว คงม น อยคนท จะบอกว าไม ร จ กเพราะ Microsoft Office น ค อส ดยอดโปรแกรมส าหร บงานเอกสารท ได ร บความน ยมใช ก นอย างกว างขวางและม

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร โดย บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายประย กต เทคโนโลย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ.

คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คอมพ วเตอร เบ องต น ฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ โดย กวก.สอ.ทอ. คาน า 1 หน งส อคอมพ วเตอร เบ องต นฉบ บปร บปร งป ๒๕๕๒ น น เป นหน งส อท เข ยนข นมาเพ อใช เป นตาราในการสอบ เล อนฐานะจาก น.ประทวน เป น น.ส ญญาบ ตร ในส

More information

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ

คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ชนธ ญ ว ฒนส ทธ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. 2546) กล มว ชาพ นฐานว ชาช พ ISBN 978-616-90489-4-7 เร ยบเร

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 520 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท บน หน าจอหล ก ป ดไปทางซ าย แล วแตะ Nokia

More information

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625

ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ค ม อผ ใช Nokia Lumia 625 ฉบ บท 1.0 TH น ๆ... ค ม อไม ได ม ในท น ท งหมด ในโทรศ พท ของค ณก ม ค ม อผ ใช อย ซ งจะต ดต วค ณอย ตลอดเวลา ค ณสามารถเป ดด เม อต องการได ท นท ใน หน าจอเร มต น ให ป ดไปทางซ าย แล

More information

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows)

การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) การใช คอมพ วเตอร เบ องต น (Microsoft Windows) เน อหาจะเป นการแนะนา การใช คอมพ วเตอร เบ องต น ต าง ๆ ท จาเป น ต งแต การเป ด เคร องคอมพ วเตอร การจ บเม าส การกดป มบนเม าส ตลอดจนการเป ดโปรแกรมต าง ๆ ข นมา

More information

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011

ค ม อผ ใช. (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 ค ม อผ ใช (ใช สจำาหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 7.0 ข นไป) Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2002 / Home Server 2011 คล กท น เพ อดาวน โหลดเอกสารร นใหม ล าส ด ล ขส ทำธ 2013 โดย ESET, spol. s r.

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G900F ค ม อการใช งาน. Thai. 03/2014. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G900F ค ม อการใช งาน Thai. 03/2014. Rev.1.0 www.samsung.com เก ยวก บค ม อเล มน เคร องน ให ค ณได ร บการส อสารและความบ นเท งค ณภาพส งด วยมาตรฐานระด บส งและความเช ยวชาญทางเทคโนโลย ของซ ม ซ ง ค ม อการใช

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information