แผนการว ดผลและประเม นผล

Size: px
Start display at page:

Download "แผนการว ดผลและประเม นผล"

Transcription

1 แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 รายว ชา การสร างเว บไซต ง30243 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 จ ดท าโดย นายวรรษพล มะหล แก ว ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 อาเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 3

2 บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ต.เว ยง อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย ท / ว นท 5 เด อน ม ถ นายน พ.ศ เร อง รายงานการว เคราะห แผนการว ดผลและประเม นผล เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ในป การศ กษา 2557 โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ได ก าหนดให คร ผ สอนวางแผนการว ด และประเม นผล ตามมาตรฐานและต วช ว ด ของแต ละรายว ชาตามหล กส ตร สถานศ กษา ข าพเจ า นายวรรษพล มะหล แก ว ได ว เคราะห วางแผนการว ดและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 1,รายว ชา งานกราฟ ก 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 และรายว ชา การสร างเว บไซต ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ของภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 ด งรายละเอ ยดท แนบ จ งรายงาน การว เคราะห แผนการว ดและประเม นผลมาเพ อทราบ และพ จารณา ลงช อ (นายวรรษพล มะหล แก ว) ตาแหน ง คร อ ตราจ าง

3 ความค ดเห นของห วหน ากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ลงช อ (นางสาวดาราร ตน เง นอาจ) ห วหน ากล มสาระการเร ยนร การงานอาช พฯ (.../.../...) ความค ดเห นของผ บร หารสถานศ กษา ลงช อ (นายเก ยรต ณรงค มงคลด ) รอง ผ อานวยการสถานศ กษา (.../.../...) ลงช อ (นายก มพล ไชยน นท ) ผ อานวยการสถานศ กษาโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) (.../.../...)

4 การวางแผนการว ดผลและประเม นผล สาระการเร ยนร รายว ชาการใช โปรแกรมสาน กงาน 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา แผนการประเม นผล ส ดส วนคะแนนการประเม นระหว างภาค : ปลายภาค 90 : ประเม นผลระหว างเร ยน 80 คะแนน - แบบฝ กห ด - งานกล ม - การทดสอบเก บคะแนนรายหน วย 2. ประเม นผลการสอบกลางภาค 10 คะแนน 3. ประเม นผลการสอบปลายภาค 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. ใฝ เร ยนร 3. ม งม นในการท างาน

5 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน 1 รห สว ชา ง ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต ศ กษาเก ยวก บความหมายและประโยชน ของโปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรม Word ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Word การใช เมน และแถบเคร องม อ การจ ดหน ากระดาษการเล อน ต าแหน งไปท ส วนต างๆ การสร างเอกสารใหม และม มมองของโปรแกรม การก าหนดร ปแบบและขนาด ต วอ กษร การใช เคร องม อวาดภาพตกแต งเอกสาร การใส เส นขอบและพ นหล งของหน ากระดาษ การสร าง อ กษรศ ลป หน าข อความและการใส เลขหน า การจ ดการหน ากระดาษเป นสดมภ การจ ดการตาราง การผสาน เซลล ตาราง การใส ส ในตารางและลบเส นขอบ การจ ดการเอกสารก อนพ มพ การจ ดการเคร องพ มพ การ สร างจดหมายเว ยน การสร างแผนภ ม และการสร างเว บเพจอย างง าย ๆ ด วย Microsoft Word โดยใช กระบวนการท างานและกระบวนการปฏ บ ต ในการใช โปรแกรมคอมพ วเตอร น าเสนองาน เพ อให เก ดความร ความค ด ความเข าใจ ม ท กษะในการสร างงาน ม เจตคต ท ด ต อการใช งานโปรแกรม และ สามารถนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น รวม 15 ผลการเร ยนร

6 มาตรฐานและต วช ว ดรายว ชา รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน 1 รห สว ชา ง ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต มาตรฐาน ผลการเร ยนร ง อธ บายความหมายและประโยชน ของโปรแกรมได 2. ร เข าใจและสามารถอธ บายส วนประกอบต าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word 2007 ได 3. ร เข าใจเก ยวก บการจ ดการหน ากระดาษ 4. ร เข าใจคาส งในการเล อนไปย งส วนต าง ๆ ของเอกสารได 5. สามารถสร างเอกสารและใช ม มมองของเอกสารได 6. ร เข าใจและสามารถกาหนดร ปแบบต วอ กษรหลายร ปแบบได 7. สามารถใช เคร องม อวาดภาพเพ อตกแต งเอกสารได 8. ร เข าใจและสามารถอธ บายการสร างส ญล กษณ หน าข อความและการใส เลข หน าได 9. สามารถแทรกตารางแทรกแถว, คอล มน ลบแถว, คอล มน ผสานตารางการแยก ตารางได 10. สามารถใส ส ในตารางและการลบเส นขอบได 11. สามารถแทรกเลขหน าสร างห วกระดาษท ายกระดาษเร ยกด เอกสารก อนพ มพ ได 12. ร เข าใจถ งว ธ การกาหนดเคร องพ มพ การกาหนดค ณสมบ ต การพ มพ การ เล อกขอบเขตท พ มพ การพ มพ งานออกทางเคร องพ มพ ได 13. ร เข าใจและสามารถสร างจดหมายเว ยนในการปฏ บ ต งานได 14. สามารถเล อกชน ดแผนภ ม มาสร างได 15. ร เข าใจ และสามารถบอกว ธ การสร างเว บเพจด วยโปรแกรม Microsoft Word ได

7 หน วยการเร ยนร รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน 1 (ง 21241) ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 จานวน 40 ช วโมง หน วย สาระการเร ยนร จานวน คะแนน ท (ชม.) K P A 1 เร มต นใช งานโปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด การเร ยกใช งานโปรแกรม Word - ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Word - การใช เมน และแถบเคร องม อ - การจ ดหน ากระดาษ 2 การสร างเอกสารด วย Word การเล อนตาแหน งไปท ส วนต างๆ - การสร างเอกสารใหม และม มมองของโปรแกรม 3 การตกแต งเอกสาร การกาหนดร ปแบบและขนาดต วอ กษร - การใช เคร องม อวาดภาพตกแต งเอกสาร - การใส เส นขอบและพ นหล งของหน ากระดาษ - อ กษรศ ลป - ส ญล กษณ หน าข อความและการใส เลขหน า - การจ ดการหน ากระดาษเป นสดมภ 4 ตารางและแผนภ ม การจ ดการตาราง - การผสานเซลล ตาราง - การใส ส ในตารางและลบเส นขอบ 5 การพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ การจ ดการเอกสารก อนพ มพ - การจ ดการเคร องพ มพ 6 การสร างจดหมายเว ยน จดหมายเว ยน 7 แผนภ ม การสร างแผนภ ม 8 การสร างเว บเพจอย างง าย สร างเว บเพจอย างง าย ๆ ด วย Microsoft Word รวม

8 ส ดส วนการจ ดเก บคะแนนรายว ชาการใช โปรแกรมสาน กงาน 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท ผลการเร ยนร คะแนน 1 1. อธ บายความหมายและประโยชน ของโปรแกรมได เร มต นใช งานโปรแกรม 2. ร เข าใจและสามารถอธ บายส วนประกอบต าง ๆ ของ ไมโครซอฟต เว ร ด โปรแกรม Microsoft Word 2007 ได 10 2 การสร างเอกสารด วย Word การตกแต งเอกสาร 4 ตารางและแผนภ ม 5 การพ มพ เอกสารออกทาง เคร องพ มพ 6 การสร างจดหมายเว ยน 7 แผนภ ม 8 การสร างเว บเพจอย างง าย 3. ร เข าใจเก ยวก บการจ ดการหน ากระดาษ 4. ร เข าใจคาส งในการเล อนไปย งส วนต าง ๆ ของเอกสารได 5. สามารถสร างเอกสารและใช ม มมองของเอกสารได ร เข าใจและสามารถกาหนดร ปแบบต วอ กษรหลายร ปแบบได 7. สามารถใช เคร องม อวาดภาพเพ อตกแต งเอกสารได 8. ร เข าใจและสามารถอธ บายการสร างส ญล กษณ หน าข อความ และการใส เลขหน าได 9. สามารถแทรกตารางแทรกแถว, คอล มน ลบแถว, คอล มน ผสาน ตารางการแยกตารางได 10. สามารถใส ส ในตารางและการลบเส นขอบได 11. สามารถแทรกเลขหน าสร างห วกระดาษท ายกระดาษเร ยกด เอกสารก อนพ มพ ได 12. ร เข าใจถ งว ธ การกาหนดเคร องพ มพ การกาหนดค ณสมบ ต การพ มพ การเล อกขอบเขตท พ มพ การพ มพ งานออกทาง เคร องพ มพ ได 13. ร เข าใจและสามารถสร างจดหมายเว ยนในการปฏ บ ต งานได 14. สามารถเล อกชน ดแผนภ ม มาสร างได 15. ร เข าใจ และสามารถบอกว ธ การสร างเว บเพจด วยโปรแกรม Microsoft Word ได

9 การจ ดเก บคะแนนรายว ชาการใช โปรแกรมสาน กงาน 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ภาคเร ยนท 1 หน วยการ การจ ดเก บคะแนน ช อหน วยการเร ยนร เร ยนร ท รายหน วย กลางภาค ปลายภาค รวม 1 เร มต นใช งานโปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ด การสร างเอกสารด วย Word การตกแต งเอกสาร ตารางและแผนภ ม การพ มพ เอกสารออกทาง เคร องพ มพ การสร างจดหมายเว ยน แผนภ ม การสร างเว บเพจอย างง าย คะแนนรวม

10 การวางแผนการว ดผลและประเม นผล สาระการเร ยนร รายว ชางานกราฟ ก 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา แผนการประเม นผล ส ดส วนคะแนนการประเม นระหว างภาค : ปลายภาค 90 : ประเม นผลระหว างเร ยน 80 คะแนน - แบบฝ กห ด - งานกล ม - การทดสอบเก บคะแนนรายหน วย 5. ประเม นผลการสอบกลางภาค 10 คะแนน 6. ประเม นผลการสอบปลายภาค 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. ใฝ เร ยนร 3. ม งม นในการท างาน

11 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา งานกราฟ ก 1 รห สว ชา ง ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต ศ กษาว เคราะห แนวค ดและหล กการโปรแกรมเบ องต น โครงสร างโปรแกรม การจ ดการต วแปร ค าส งพ นฐาน ค าส งวนซ าและกระบวนความ การเร ยกซ าและค าส งเง อนไข การว เคราะห งานและการ สร างสรรค ผลงาน โดยใช กระบวนการ สร างความร ความเข าใจ การค ดว เคราะห และการฝ กปฏ บ ต การเข ยนโปรแกรม เห นค ณค าของการนาความร ไปใช ประโยชน ในช ว ตประจาว นอย างม ค ณธรรมและจร ยธรรม รวม 10 ผลการเร ยนร

12 มาตรฐานและต วช ว ดรายว ชา รายว ชา งานกราฟ ก 1 รห สว ชา ง ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต ง 3.1 มาตรฐาน ผลการเร ยนร 1. บอกความหมาย การใช งานคอมพ วเตอร และล กษณะการทางานของ คอมพ วเตอร ได 2. บอกล กษณะของภาษาโลโกและบอกส วนประกอบของระบบคอมพ วเตอร และ ส วนประกอบของเคร องคอมพ วเตอร สาหร บใช งานได 3. สามารถเร มต นใช งานภาษาโลโกและส งเต าโลโกแสดงข อความภาษาไทยได 4. ใช คาส งวาดร ปต าง ๆ และกาหนดส พ นและเส น เข ยนร ปวงกลมและส วนโค ง และบ นท กภาพได 5. สามารถสร างคาส งใหม ให โลโกโดยใช กระบวนความแก ไขค าส งหร อกระบวน ความให ถ กต อง 6. สามารถบ นท กและลบกระบวนความ และเร ยกช อแฟ มและลบกระบวนความ ในหน วยความจาได 7. สามารถใช กระบวนความสร างช นงานได 8. สามารถใช กระบวนความท ม ต วแปรสร างและเปล ยนแปลงร ปต าง ๆ ได 9. สามารถเข ยนโปรแกรมภาษาโลโกได 10.สามารถประย กต โปรแกรม Logo ก บงานต างๆได

13 หน วยการเร ยนร รายว ชา งานกราฟ ก 1 ( ง 23241) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 จานวน 40 ช วโมง หน วย สาระการเร ยนร จานวน คะแนน ท (ชม.) K P A 1 ร จ กเคร องคอมพ วเตอร หล กการทางานของคอมพ วเตอร - องค ประกอบของคอมพ วเตอร 2 หล กการโปรแกรมเบ องต น ภาษาโลโกและการสร างช นงาน - การต ดต งโปรแกรมภาษาโลโกสาหร บว นโดว - เร มต นใช โปรแกรมภาษาโลโก 3 คาส งพ นฐาน คาส งในการเคล อนท เต าโลโก - คาส ง PENUP และ PENDOWN - คาส งซ อนเต า / แสดงเต า - คาส งเข ยนร ปวงกลมและเส นโค ง - คาส งท บเส นและแสดงเส นท ท บ - คาส งเปล ยนขนาดเส น - คาส งกาหมดพ นส และเส น - คาส งการแทรกต วหน งส อ - การบ นท กงาน 4 คาส งวนซ า และกระบวนความ คาส งวนซ าและกระบวนความ - การใช คาส งวนว า REPEAT - การสร างและการแก ไขกระบวนความ - การลบกระบวนความ 5 สร างสรรค ช นงาน การเข ยนโปรแกรม - เข ยนโปรแกรมและการประย กต ใช โปรแกรมภาษาโลโกก บงาน ต างๆ รวม

14 ส ดส วนการจ ดเก บคะแนนรายว ชางานกราฟ ก 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท ผลการเร ยนร คะแนน 1 1. บอกความหมาย การใช งานคอมพ วเตอร และล กษณะ ร จ กเคร องคอมพ วเตอร การทางานของคอมพ วเตอร ได 10 2 หล กการโปรแกรมเบ องต น 3 คาส งพ นฐาน 4 คาส งวนซ า และกระบวนความ 5 ศ กษาต วอย างการเข ยนโปรแกรม 2. บอกล กษณะของภาษาโลโกและบอกส วนประกอบของ ระบบคอมพ วเตอร และส วนประกอบของเคร อง คอมพ วเตอร สาหร บใช งานได 3. สามารถเร มต นใช งานภาษาโลโกและส งเต าโลโกแสดง ข อความภาษาไทยได 4. ใช คาส งวาดร ปต าง ๆ และกาหนดส พ นและเส น เข ยนร ป วงกลมและส วนโค งและบ นท กภาพได 5. สามารถสร างคาส งใหม ให โลโกโดยใช กระบวนความ แก ไขคาส งหร อกระบวนความให ถ กต อง 6. สามารถบ นท กและลบกระบวนความ และเร ยกช อแฟ ม และลบกระบวนความในหน วยความจาได 7. สามารถใช กระบวนความสร างช นงานได 10. สามารถประย กต โปรแกรม Logo ก บงานต างๆได

15 การจ ดเก บคะแนนรายว ชางานกราฟ ก 1 รห สว ชา ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 หน วยการ การจ ดเก บคะแนน ช อหน วยการเร ยนร เร ยนร ท รายหน วย กลางภาค ปลายภาค รวม 1 ร จ กเคร องคอมพ วเตอร หล กการโปรแกรมเบ องต น คาส งพ นฐาน คาส งวนซ า และกระบวนความ ศ กษาต วอย างการเข ยนโปรแกรม คะแนนรวม

16 การวางแผนการว ดผลและประเม นผล สาระการเร ยนร รายว ชา การสร างเว บไซต รห สว ชา ง30243 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา แผนการประเม นผล ส ดส วนคะแนนการประเม นระหว างภาค : ปลายภาค 90 : ประเม นผลระหว างเร ยน 80 คะแนน - แบบฝ กห ด - งานกล ม - การทดสอบเก บคะแนนรายหน วย 8. ประเม นผลการสอบกลางภาค 10 คะแนน 9. ประเม นผลการสอบปลายภาค 10 คะแนน รวมคะแนน 100 คะแนน ค ณล กษณะอ นพ งประสงค 1. ซ อส ตย ส จร ต 2. ใฝ เร ยนร 3. ม งม นในการท างาน

17 คาอธ บายรายว ชา รายว ชา การสร างเว บไซต รห สว ชา ง30243 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต ศ กษาค นคว าอธ บายค ณสมบ ต ของเคร องคอมพ วเตอร ในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ใน การจ ดทาโฮมเพจ เว บเพจและเว บไซต ท สามารถนาไปประย กต ใช ก บการดารงช ว ตประจาว นได ปฏ บ ต การใช งานโปรแกรม Dreamweaver CS4 การเร ยกใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4ความร เบ องต นเก ยวก บการสร างเว บไซต การเร มต นสร างเว บไซต การสร าง Site ทาความร จ กก บโปรแกรม AdobeDreamweaver CS4 การสร างตารางการสร างข อความการตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพการตกแต ง การแทรกส อแบบม ลต ต ม เด ย (Multimedia) และเพ มล กเล นในหน าเว บเพจการสร างล งค (Link) ในเว บไซต การสร างช องค นหาข อม ลจาก Google การยกเล กล งค (Link) การตกแต งเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) การส งเว บไซต ไปไว บนอ นเทอร เน ต เพ อให เก ดความร ความเข าใจท กษะเจตคต เห นความส าค ญและประโยชน ของการจ ดท าเว บไซต และ โปรแกรมAdobeDreamweaver CS4 ตระหน กถ งผลกระทบของเทคโนโลย สารสนเทศในด านต างๆ ใช คอมพ วเตอร อย างร ค ณค า ม ความม งม นในการท างานและสามารถจ ดท าโฮมเพจ เว บเพจ และเว บไซต ของ ตนเองได อย างม ประส ทธ ภาพ รวม 13 ผลการเร ยนร

18 มาตรฐานและต วช ว ดรายว ชา รายว ชา การสร างเว บไซต รห สว ชา ง ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 เวลาเร ยน 40 ช วโมง/ภาค เวลาเร ยน 2 ช วโมง / ส ปดาห จานวน 1.0 หน วยก ต มาตรฐาน ผลการเร ยนร ง อธ บายเก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บการสร างเว บไซต ได 2. อธ บายความหมายและส วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได 3. สามารถเตร ยมความพร อมก อนการสร างเว บไซต และการสร าง Site ได 4. สามารถสร างตารางและการปร บแต งตารางได 5. ร เข าใจและสามารถสร างข อความและใส ล กเล นข อความบนเว บเพจได 6. ร เข าใจและสามารถแทรกร ปภาพและการจ ดการร ปภาพได 7. สามารถเปล ยนพ นหล งเว บเพจและการใส กรอบให ร ปภาพได 8. ร เข าใจและสามารถสร างป มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได 9. สามารถแทรกส อแบบม ลต ม เด ยในเว บไซต ได 10. สามารถสร างล งค จากข อความ, ร ปภาพ และล งค ไปย งเว บไซต อ นได 11. ร เข าใจและสามารถตกแต งและแก ไขเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) ได 12. ร เข าใจและสามารถเตร ยมนาเสนอและการออกแบบเว บไซต ได 13. สามารถบรรยายเน อหาของงานนาเสนอได

19 หน วยการเร ยนร รายว ชา การสร างเว บไซต ( ง30243) ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 จานวน 40 ช วโมง หน วย สาระการเร ยนร จานวน คะแนน ท (ชม.) K P A 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการสร างเว บไซต ความร เบ องต นเก ยวก บการสร างเว บไซต 2 ทาความร จ กก บ โปรแกรม Dreamweaver CS ความร ท วไปเก ยวก บโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 - การเตร ยมความพร อมก อนการสร างเว บไซต และการสร าง Site 3 การสร างตารางในหน าเว บเพจ การสร างตารางและการปร บแต งตาราง - การตกแต งตารางในหน าเว บเพจ 4 การสร างข อความในเว บเพจ การสร างข อความและใส ล กเล นข อความบนเว บเพจ 5 การตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพ การแทรกร ปภาพและการจ ดการร ปภาพ - การเปล ยนพ นหล งเว บเพจและการใส กรอบให ร ปภาพ 6 การตกแต ง และเพ มล กเล นในหน าเว บเพจ การตกแต งเว บเพจด วยแบนเนอร (Banner) และฟ ตเตอร (Footer) - การสร างป มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 - การแทรกส อแบบม ลต ม เด ยในเว บไซต - การเพ มล กเล นในหน าเว บเพจ 7 การสร างล งค (Link)ในเว บไซต การสร างล งค จากข อความ, ร ปภาพ และล งค ไปย งเว บไซต อ น - การสร างช องค นหาข อม ลจากGoogle และการยกเล กล งค 8 การตกแต งเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) การตกแต งเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) - การปร บปร งแก ไขเทมเพลต (Template) 9 การเตร ยมงานนาเสนอผลงานและการนาเสนอผลงาน การเตร ยมน าเสนอและการออกแบบเว บไซต - การนาเสนอผลงาน รวม

20 ส ดส วนการจ ดเก บคะแนนรายว ชา การสร างเว บไซต รห สว ชา ง30243 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 หน วยการเร ยนร ท ผลการเร ยนร คะแนน 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการ 1. อธ บายเก ยวก บความร เบ องต นเก ยวก บการสร างเว บไซต ได 10 สร างเว บไซต 2 2. อธ บายความหมายและส วนประกอบของโปรแกรม Adobe ทาความร จ กก บ โปรแกรม Dreamweaver CS4ได Dreamweaver CS4 3. สามารถเตร ยมความพร อมก อนการสร างเว บไซต และการ 10 สร าง Site ได 3 4. สามารถสร างตารางและการปร บแต งตารางได การสร างตารางในหน าเว บเพจ ร เข าใจและสามารถสร างข อความและใส ล กเล นข อความบน 10 การสร างข อความในเว บเพจ 5 การตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพ 6 การตกแต ง และเพ มล กเล นใน หน าเว บเพจ 7 การสร างล งค (Link)ในเว บไซต 8 การตกแต งเว บไซต ด วยเทม เพลต (Template) เว บเพจได 6. ร เข าใจและสามารถแทรกร ปภาพและการจ ดการร ปภาพได 7. สามารถเปล ยนพ นหล งเว บเพจและการใส กรอบให ร ปภาพได 8. ร เข าใจและสามารถสร างป มในโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 ได 9. สามารถแทรกส อแบบม ลต ม เด ยในเว บไซต ได 10. สามารถสร างล งค จากข อความ, ร ปภาพ และล งค ไปย ง เว บไซต อ นได 11. ร เข าใจและสามารถตกแต งและแก ไขเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) ได การเตร ยมงานน าเสนอผลงาน และการนาเสนอผลงาน 12. ร เข าใจและสามารถเตร ยมนาเสนอและการออกแบบ เว บไซต ได 13. สามารถบรรยายเน อหาของงานนาเสนอได 20

21 หน วยการ เร ยนร ท การจ ดเก บคะแนนรายว ชา การสร างเว บไซต รห สว ชา ง30243 ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 1 ช อหน วยการเร ยนร การจ ดเก บคะแนน รายหน วย กลางภาค ปลายภาค 1 ความร เบ องต นเก ยวก บการสร าง เว บไซต ทาความร จ กก บ โปรแกรม Dreamweaver CS การสร างตารางในหน าเว บเพจ การสร างข อความในเว บเพจ การตกแต งเว บเพจด วยร ปภาพ การตกแต ง และเพ มล กเล นใน หน าเว บเพจ การสร างล งค (Link)ในเว บไซต การตกแต งเว บไซต ด วยเทมเพลต (Template) การเตร ยมงานน าเสนอผลงาน และการนาเสนอผลงาน คะแนนรวม รวม

แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3

แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 แผนการว ดผลและประเม นผล รายว ชา การใช โปรแกรมส าน กงาน 1 ง21241 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา งานกราฟ ก 1 ง23241 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2558 จ ดท

More information

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001

โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า รห สว ชา 2201-1001 โดย นางสาวอนงค แสงวงศ โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

ห องเร ยน จ านวนหน วยก ต 3 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครงว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา รห สว ชา 2201-2001 สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ ประเภทว ชา บร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 ระหว างว นท 21 ต ลาคม 2556 ถ ง 28 ก มภาพ นธ 2557 สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ

แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) 1 แผนการจ ดการเร ยนร ช อว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (2001-0001) ช อหน วย การใช คอมพ วเตอร และระบบ สารสนเทศ หน วยท 1 สอนคร งท 1 ช วโมงรวม 3 จานวนช วโมง 3 ช วโมง ช อเร

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน

ของ นายณ ฐพล บ วอ ไร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 อาเภอลาล กกา จ งหว ดปท มธาน การออกแบบหน วยการเร ยนร อ งมาตรฐาน และแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาพ นฐาน รห สว ชา ง 31101 ช อว ชาสารสนเทศและ ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ โรงเร ยนเตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

More information

เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา 1 รห สและช อรายว ชา 3503205

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา TI3501 ระบบสารสนเทศด านอ ตสาหกรรมท องเท ยว Information

More information

ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา

ว ส ยท ศน ย ทธศาสตร และแนวทางการพ ฒนาการศ กษา ศ นย การเร ยนร คอมพ วเตอร เทศบาลตาบลเสร มงาม (ศ นย การเร ยนร ICT ช มชนเทศบาลตาบลเสร มงาม) 1 ว ส ยท ศน เสร มงามเม องน าอย เค ยงค เศรษฐก จพอเพ ยง ร อยเร ยงว ถ ช ว ตช มชน ประชาส งคมส นต ส ข ย ทธศาสตร และแนวทางการพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร

ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร ตอนท 4 หล กส ตรคอมพ วเตอร ส ำหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษำ บทท 15 โครงสร ำงหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ทำไมต องเร ยนกำรงำนอำช พและเทคโนโลย

More information

แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน

แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน แผนจ ดการเร ยนร รายว ชา ประมวลผลค า ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 พ ฒนาและจ ดการเร ยนร โดย คร ภ ร ว ฒน เก อทาน ประจ าภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 โรงเร ยนดอนเม องจาต รจ นดา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 1) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา โปรแกรมสาเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 000-00 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา /555 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ว ทยาเขต/คณะ/ ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 44123615 โปรแกรมประย

More information

ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา

ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา ตอนท 3 คาอธ บายรายว ชา 45 ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น 46 47 โครงสร างหล กส ตร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บม ธยมศ กษาตอนต น รายว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย พ นฐาน ระด บช น รห ส ช อรายว ชา เวลาเร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ.3 แนวการสอน (Course Syllabus) ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ รก จ (Software Package

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ)

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร (ฉบ บย อ) สาขาว ชา กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย จ านวน.0 หน วยก ต (40 คาบ) รายว ชา ง0 การเข ยนโปรแกรมเบ องต น เวลา คาบ/ส ปดาห ระด บช น ม ธยมศ

More information

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร)

จ านวนหน วยก ต 2 หน วยก ต 5. จ ดประสงค รายว ชา (ตามหล กส ตร) โครง ว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-2001 สาขาว ชา อาหารและโภชนาการ ประเภทว ชา พาณ ชยกรรม ภาคเร ยน 2 ป การศ กษา 2557 ระหว างว น 13 ต ลาคม 2557 ถ ง 13 ก มภาพ นธ 2558 ว ทยาล ยอาช วศ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557

รายละเอ ยดของรายว ชา 9. ว นท จ ดทาหร อปร บปร งรายละเอ ยดของรายว ชาคร งล าส ด ส งหาคม 2557 มคอ.3 โปรแกรมสาเร จร ป ประจาภาคเร ยน 1/2557 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ คณะ/ภาคว ชา/สาขาว ชา คณะ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร. หมวด

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4000107 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อช ว ต Information

More information

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให

จ ดประสงค รายว ชา เพ อให แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา โปรแกรมสำาเร จร ปในงานอาช พ (Computer Package at Work ) รห ส 3000-0201 ระด บช น ปวส.1 สาขาว ชาเทคน คยานยนต จำานวน 3 หน วยก ต 4 ช วโมง/ส ปดาห ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 จ ดประสงค

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information