Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4

Size: px
Start display at page:

Download "Serial Run แบบพ นฐาน. Multiple Machines (Serial Run) Scheduling. เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4"

Transcription

1 เทคน คการใช Excel ในการวางแผนการ ผล ต (Excel Base Finite Scheduling System) 4 ท มา: โดย: ส ารวย เปล องว น Multiple Machines (Serial Run) Scheduling ในบทความตอนแรก (ITR ฉบ บ 109) ผ เข ยนได เสนอ ต วอย างการวางแผนส าหร บเคร องจ กรหลายเคร องท สามารถท างานแทนก นได (Parallel Run) ฉบ บน จะขอ เสนอการวางแผนส าหร บงานท ต องท าผ านเคร องจ กรหลาย เคร องต อเน องก น ก อนท จะเสร จสมบ รณ (Serial Run) Serial Run แบบพ นฐาน แบบแรกจะเป นแบบพ นฐานซ งจะย งไม ใช ปฏ ท นการท างาน โดยจะถ อว าเคร องจ กรท างานต อเน องก น 24-ช วโมงตลอด ท กว น และไม ม Setup Time การก าหนดล าด บและเส นทางเด นของงาน (Job Route) ท กงานจะเหม อนก นค อ ม การท างาน 3 Operations โดย Operation 1 ท าท Work Center 1 จากน นไปท าต อท Operation 2 ท Work Center 2 และ Operation 3 ท Work Center 3 ตามล าด บ แบบก าหนด ช วโมงท างาน (Run Hour) เร มจากสร าง Worksheet ด งร ปท 1 เพ อก าหนดล าด บการ ท างานให แต ละ Work Center, ก าหนด Column ต างๆด งน Column A เป นหมายเลข Work Center Column B แสดง Job ID ในท น ประกอบด วย Job A,B และ C Column C เป น Operation Number ของแต ละ Job โดยท Operation 1 ของท ก Job จะอย ท W/C 1 ส วน Operation ท 2 และ 3 อย ท W/C 2 และ 2 ตามล าด บ Column D เป นช วโมงท างาน (Run Hours) ของแต ละ Job ในแต ละ Work Center ท างานในข นตอนของต วเองได ด งน นการค านวณเวลา เร มต นและส นส ดงานจะต องม กลไกท ใช ค นหาและชดเชย เวลารองานท เก ดข นด วย กลการค านวณแบ งเป นสองข นตอนค อ ข นแรกหาต าแหน ง ของ ข นตอนการท างานก อนหน า และ จากน นก เป นการ ค านวณเวลาเร มต นและส นส ดงานท ม การชดเชยเวลารองาน เราจะใช MATCH Function ในการหาต าแหน ง ของ ข นตอนการท างานก อนหน า โดยการท างานจะอย ใน Column E, F และ G ด งน Column E - เป นการก าหนดช อเฉพาะส าหร บเป น Key ในการค นหา โดยจะน าเอา Job ID มารวมก บ Operation Number, ใน Cell E6 ใส ส ตรด งน =RIGHT(B6,1)&"/"&C6 Column F - เป นการก าหนด Key ของข นตอนการ ท างานก อนหน า โดยท าเหม อน Column E แต ลบ Operation Number ด วย 1, ใน Cell F6 ใส ส ตรด งน =RIGHT(B6,1)&"/"&(C6-1) Column G - เป นการใช MATCH ในการค นหา หล กการค อใช Key ของข นตอนการท างานก อนหน าใน Column F น าไปหาต าแหน งจาก Column E, ใน Cell G6 ใส ส ตรด งน =MATCH(F6,E$6:E$14,FALSE) โดยช วงท ใช ในการค นหาค อ จาก E6 ถ ง E14 ถ าม จ านวนงานมากกว าน ก ต องขยายช วงน ออกไปอ ก ค าท ได จาก MATCH ค อหมายเลขบรรท ดของข นตอนการ ท างานก อนหน า ถ าหาไม เจอก จะให ค า #N/A เช นใน Row ท 10 จะเป น Job B ท างาน Operation ท 2 ท W/C23 ส วนงานในล าด บการท างานก อนหน าน นค องานของ Job B ใน Operation ท 1 ซ งอย ในบรรท ดท 2 ของช วง E6:E14, ด งน น ผลล พธ ของ MATCH ค อ 2 ด งร ปท 2 ส งท ต องค าน งถ งส าหร บการวางแผนแบบ Serial Run ค อ W/C ท อย ในข นตอนการท างานล าด บถ ดไปจะต องรองาน จาก W/C ท ก าล งท างานในข นตอนการท างานล าด บก อน หน าน น (Previous Operation), เช น W/C 2 ต องรอให W/C 1 ท างานล าด บแรก (Job A) ให เสร จก อนจ งจะเร ม ต าแหน งของข นตอนการท างานก อนหน าท ได มาใน Column G จะใช ส าหร บกลไกการชดเชยเวลารองาน โดย การชดเชยเวลาจะพ จารณาจากล าด บของงาน ซ งเป นไปได 3 แบบค อ ถ าเป นงานใน Operation 1 และ เป นงานแรก เวลาเร มต นงานจะเท าก บเวลาเร มต นงานแรกท ก าหนดไว ใน Cell I3 ด งร ปท 2, ถ ากรณ ท ไม ใช งานแรก เวลาเร มต นของ งานจะเป นไปได 2 ประการค อ กรณ ท างานใน Work Center เด ยวก นและ Work Center ย งไม ว าง ค องานมารออย แล ว, เวลาเร มต นงาน จะเป นเวลาท นท ท Work Center น นว าง ซ งจะหาได จาก Column J

2 กรณ ท งานในล าด บการท างานก อนหน าน นย งไม เสร จ แต ว า Work Center ว างอย เวลาเร มต นของงาน ค อ เวลาเสร จงานในล าด บการท างานก อนหน า ซ งจะหาได จาก Column H กลไกการค านวณจะท างานร วมก นระหว าง Column H, I, และ J เป น Nest Condition ด งน Column H หาเวลาส นส ดของการท างานในข นตอน การท างานล าด บก อนหน า, ใน Cell H6 ใส ส ตรด งน =IF(ISERROR(G6),1,INDEX(J$6:J$14,G6,1)) จากส ตรถ าค าใน Column G เป นค า #N/A Error แสดงว าเป นงานใน Operation ท 1 ให ใส ว นท เท าก บ 1, ถ าไม ใช จะใช INDEX Function หาค าเวลาส นส ด งาน โดยใช ค าต าแหน งของงานในในข นตอนการ ท างานล าด บก อนหน าจาก Column G ไปค นหาใน Column J เช นต วอย าง Row 10 เป นงาน JOB B - Operation 2 ท W/C 2, เม อใช INDEX Function ค นหาค าของ ล าด บท 2 ในช วง J6:J14 จะได เป นเวลาส นส ดงาน ของ Job B - Operation 1 ท W/C 1 เท าก บ 6/21/03 1:00 Column I ค านวณเวลาเร มต นงาน จากกลไกการ ชดเชยเวลาท กล าวถ งข างต น สามารถเข ยนเป นส ตรใส ใน Cell I6 ได ด งน =MAX(IF(A6=A5,J5,$I$3),H6) เง อนไข IF จะตรวจสอบว าเป นงานแรกใน Work Center น นหร อไม ถ าใช จะใช เวลาจาก Cell I3 ถ า ไม ใช จะใช เวลาท Work Center น นเสร จงาน, ใน ขณะเด ยวก น MAX Function จะเปร ยบเท ยบเวลาท ได จาก IF Function ก บเวลาส นส ดงานใน Column H และเล อกใช อ นท นานท ส ด ต วอย างเช นใน Cell I10, W/C 2 ท างานแรกเสร จเม อ เวลา 6/20/03 11:00 แต ไม สามารถท างานต อได เน องจากรองานท จะต องส งมาจาก W/C 1 ซ งเสร จ เวลา 6/21/03 1:00 ด งน น เวลา 6/21/03 1:00 จ งเป น เวลาเร มงานของ JOB 2 ใน Cell I10 Column J - ค อเวลาส นส ด ของงาน ได แก เวลาเร มต น งานใน Column J บวกด วย เวลาท างาน (Run Hours) ใน Column D, แต เน องจากเวลา ท างานม หน วยเป นช วโมง จ ง ต องแปลงให เป นว นเส ยก อน โดยหารด วย 24 ด งน นใน Cell K6 ให ใส ส ตรด งน =J6+(D6/24) Column K เป นการค านวณ เวลาท Work Center น นอย ในสภาวะรองาน (IDEAL) โดยกรณ ท เป น Work Center เด ยวก นให เอาเวลา เร มต นงานลบด วยเวลาส นส ดงานของงานก อนหน า แต ถ าเป นงานแรกของ Work Center น นต องเอาเวลา เร มต นงานลบด วยเวลาเร มต นของงานแรกใน I3 แทน, ใน Cell K6 ใส ส ตรด งน =(I6-IF(A6=A5,J5,$I$3))*24 ข นส ดท ายค อการน าเวลาเร มต น-ส นส ดงานท ค านวณได ไป สร างเป น Gantt-Chart จากท เคยกล าวไปแล วในบทความตอนท สาม Gantt Chart ประกอบด วยส วนส าค ญสองส วนค อ Time Line ท ใช ก าหนดช วงเวลา และ ส วนท เป น Bar Graph ท ใช แสดง Job Schedule เราจะเร มจากการสร าง Time Line ก อน โดยจะแบ งการ ท างานในแต ละว นเป นสามช วงๆละ 8 ช วโมง ช วงแรกเร ม จากเวลาเท ยงค น 00:00 ถ ง 08:00, ช วงท สอง 08:00-16:00, และช วงท สาม 16:00-24:00 เร มจากก าหนดช วโมงท างานในแต ละช วงเส ยก อน เน องจาก Time Line ม หน วยเป นว นด งน นใน Cell L2 ให ใส ส ตร =8/24 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นๆใน Row ท 2 ด ง ร ปท 3 เพ อให Time Line สามารถปร บต วเองได ใน Cell แรกจะ อ างอ งจาก Cell I3 ซ งเป นต วก าหนดเวลาเร มต นท างาน ของงานแรก, ใน Cell L5 ใส ส ตร =INT(I3) โดย INT Function ใช ส าหร บป ดเศษของช วโมงลง ช วโมงท างานสะสมในแต ละช วงจะก าหนดใน Row ท 5, โดยการน าช วโมงท างานสะสมของช วงเวลาก อนหน าบวก ด วยช วโมงท างานในช วงเวลาน นๆ, ใน Cell M5 ใส ส ตร =L5+L2 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นๆใน Row ท 5, เม อ ก าหนด Format ให ก บ Row 5 ให เป นแบบ Time HH:MM จะได Time Line ด งร ปท 4 จากร ป 4 ใน Row 4 แสดงเป นว นท เพ อใช อ างอ งว นท างาน สร างโดยใช ว ธ เด ยวก บ Row 5, ใน Cell L4 ใส ส ตร =INT(I3) ส วน O4 ใส ส ตร =L4+1 จากน น Copy ส ตรจาก O4 ไปย ง R4 และ U4 เม อก าหนด Format ให เป นแบบ Date จะได ว นท ด งร ป จากน นก มาถ งการสร าง Bar Graph เพ อแสดงแผนการ ท างาน ในต วอย างน เราจะให Bar Graph แสดงจ านวน ช วโมงท างานท ต องการส าหร บงานน นๆ หล กการก ย งคง เหม อนเด มค อใช การเปร ยบเท ยบเวลาเร มต น-ส นส ดงาน ก บ เวลาใน Time Line ถ างานน นอย ตรงก บช วงเวลาใน Time Line ก ให แสดงเป นต วเลขจ านวนช วโมงท างาน

3 ใน Cell L6 ใส ส ตรด งน =IF( OR ( $J6<=L$5, $I6>=M$5 ), "", IF( AND ( $I6>=L$5, $J6<=M$5 ), $D6/24, IF( AND ( $I6>=L$5, $I6<M$5 ), M$5-$I6, IF( AND ( $J6>L$5, $J6<M$5 ), $J6-L$5,L$2 ))) *24) โดย Function IF ท งส ท างานร วมก นโดยเร มจากเง อนไขท อย ในวงเล บในส ดก อนด งน IF ต วส ดท ายเปร ยบเท ยบว า ถ างานเสร จภายในว นน น ให แสดงเวลาท ใช ท างานในว นน น โดยลบเวลาส นส ด งานด วยช วโมงท างานสะสมเม อเร มต นว น ด งร ป 5.1 IF ต วท สามเปร ยบเท ยบว า ถ างานเร มต นภายในว นน น แต ไม ได เสร จภายในว นน น ให แสดงเวลาท ใช ท างาน ในว นน น โดยลบช วโมงท างานสะสมเม อส นส ดว นด วย เวลาเร มต นงาน ด งร ป 5.2 IF ต วท สองเปร ยบเท ยบว า ถ างานเร มต นและส นส ด ภายในว นน น ให แสดงค าเวลาท างาน (Run Time) ด ง ร ป 5.3 IF ต วแรกเปร ยบเท ยบว าถ างานเสร จก อนว นน น หร อ เร มหล งว นน น ให แสดงค า Blank ด งร ป 5.4 ส งเกตว าผลล พธ ท ได จะม หน วยเป นว น ด งน นจ งต องท าการ แปลงให เป นช วโมงเส ยก อนโดยการค ณผลล พธ ท งหมด ด วย 24 ข นส ดท ายค อการระบายส ให ก บ Chart โดยใช ค าส ง Conditional Formatting ก าหนดเง อนไข Forumular Is =IsNumber(L6) เม อเล อกส ท ต องการ และ Copy ส ตร จาก L6 ไปย ง Cell อ นๆก จะได Gantt Chart ท สมบ รณ ด งร ปท 4 แบบก าหนด อ ตราการผล ต (Production Rate) ต วอย างท แล วเป นล กษณะ Job Shop scheduling กล าวค อ การท างานในแต ละข นตอนจะระบ เป นเวลาท างาน (Run Hours) ท ต องการ ในต วอย างถ ดไปจะเป นการ ท างานในล กษณะ Repetitive scheduling ท น ยมระบ จ านวนมาตรฐานท สามารถผล ตได ในหน งหน วยเวลา (Production Rate [Standard Unit / Hour]) จากต วอย างท แล ว น ามาปร บปร งเพ มเต มเพ อให สามารถ ก าหนดเวลาท างานจากอ ตราการผล ต, ใช ค าส ง Insert เพ ม Column D, E ด งร ปท 6 Column D ใช ก าหนด จ านวนท ต องการผล ต Column E ใช ก าหนดอ ตราการผล ต (Unit/Hour) Column F เปล ยนเป นการค านวณเวลาท างานโดยใส ส ตร =D6/E6 ใน F6 จากน น Copy ไปย ง Cell อ นๆ ส วนใน Column G, H, I ไม ม อะไรเปล ยนแปลง ส งเกตว า ถ าเราใช ค าส ง Inset Column ค าของส ตรต างๆจะท าการ ปร บต วเองอ ตโนม ต ในต วอย างท แล ว การท างานในล าด บหล ง (Downstream process) จะต องรองานจากการท างานล าด บก อนหน า (Upstream process) แต ในการท างานแบบ Repetitive Production ในต วอย างน เราสามารถลดเวลารองาน (Queue Time) ลงได โดยแบ งงานเป น Lot หร อ Batch ย อย เร ยกว า Transfer Batch และท าการส งงานต อไปย ง ข นตอนต อไปท นท ท สามารถผล ตได ตามจ านวนท ก าหนดให เป น Transfer batch size เพ อให ง ายต อการท าความเข าใจ ในต วอย างน จะก าหนด ขนาดของ Transfer Batch ให เป นช วงเวลา 1 ช วโมง เท าๆก น, กล าวค อ เม อ W/C เร มท างานไปได 1 ช วโมงก จะท าการขนย ายงานไปท าย งข นตอนต อไปท นท โดยไม ต องรอให จบกระบวนการ, ซ งจะม ผลท าให Queue Time และ Work-In-Process ระหว างกระบวนการม ค าส งส ดท เป นไปได ค อ 1 ช วโมง ในท านองเด ยวก นเม อพ จารณาท กระบวนการท างานใน ข นตอนส ดท าย, เน องจากงานท รอย ใน Queue จะไม เก น 1

4 ช วโมง ด งน นในท น จะก าหนดให งานในข นตอนส ดท าย ส นส ดหล งจากงานในล าด บก อนหน า 1 ช วโมงเช นก น ต อไปเป นการปร บปร งกลไกการค านวณเวลาเร มต น-ส นส ด งาน ให สามารถค านวณการท างานแบบม Transfer Batch ได, ใช ค าส ง Insert เพ ม Column J และ O ด งร ปท 7 Column J ส าหร บ หาเวลาเร มต นของการท างานใน ข นตอนการท างานล าด บก อนหน า บวกด วย เวลาของ Transfer Batch, ผลท ได จะใช เป นเวลาส าหร บเร มต น งานในล าด บถ ดไป, ใน Cell J3 ก าหนดให เป น Cell อ างอ งส าหร บเวลาของ Transfer Batch ในท น ก าหนดให เป น 1 ช วโมง ด งร ปท 7 ใส ส ตรใน J6 ด งน =IF( ISERROR(I6), 0, INDEX( L$6:L$14, I6, 1 ) + (J$3/24)) ส ตรท ใช จะท างานแบบเด ยวก บ ส ตรใน Column H จาก ต วอย างท แล ว กล าวค อ, ถ าค าใน Column I เป นค า #N/A Error แสดงว าเป นงานใน Operation ท 1 ให ใส ว นท เท าก บ 0, ถ าไม ใช จะใช INDEX Function หาค าเวลา เร มต นงานของงานก อนหน า โดยใช ค าต าแหน งของงานใน ในข นตอนการท างานล าด บก อนหน าจาก Column I ไป ค นหาใน Column L, เม อได มาแล ว ก บวกด วยเวลาของ Transfer Batch ซ งก ค อ J3/24 (Bottle Neck) ของระบบ, กล าวค อ ความเร วของระบบท อย หล งจากจ ดคอขวดจะไม สามารถท างานได เร วไปกว าน ได, จากต วอย าง W/C 2 จะม การท างาน-หย ดรองาน สล บก น ไปตลอด เน องจาก W/C 2 ท างานได เร วกว า W/C 1 การท ม อ ตราการผล ตท ต างก นจะท าให การค านวณจ านวน งานท ผล ตได ในแต ละช วงเวลาท จะใช แสดงใน Gantt Chart ผ ดพลาดได, ด งน นจ งต องม การค านวณอ ตราการ ผล ตท ท าได จร ง เส ยก อน Column O จะเป นการค านวณอ ตราการผล ตท ท าได จร งๆ โดยการหาค าเฉล ยของผลผล ตต อหน งช วโมง จากการน าจ านวนท ต องผล ตใน Column D หารด วย จ านวนช วโมงท ใช ไปในการผล ต ซ งเท าก บ เวลา ส นส ดงาน ลบด วย เวลาเร มต นงาน, ส ตรใน Cell O6 ค อ = D6 / ((M6-L6)*24) ข นส ดท ายค อการปร บส ตรใน Gantt Chart ให สามารถ แสดงจ านวนผลผล ตท ท าได ในแต ละช วงเวลา โดยหล กการ เหม อนก บในต วอย างท แล ว ต างก นตรงท ในข นส ดท ายให น าจ านวนช วโมงท างานท ค านวณได มาค ณก บอ ตราการ ผล ตเฉล ยใน Column O, ส ตรใน Cell P6 ปร บใหม เป นด งน = IF( OR($M6<=P$5,$L6>=Q$5), "", IF( AND($L6>=P$5,$M6<=Q$5), $F6/24, IF( AND($L6>=P$5,$L6<Q$5), Q$5-$L6, IF( AND($M6>P$5,$M6<Q$5), $M6-P$5,P$2)))*24 * $O6) Column K ส ตรเด มเป นการหาเวลาส นส ดงานของงาน ในล าด บก อนหน า, เราจะท าการเพ มเต มโดยบวกเวลา ของ Transfer Batch เพ อใช เป นเวลาส นส ดงาน, ม ส ตรใน Cell K6 ด งน = IF( ISERROR(I6), 1, INDEX( M$6:M$14, I6, 1 ) + (J$3/24)) สองบรรท ดแรกย งคงเด ม แต เพ มเต มในบรรท ดท สามเพ อ บวกเวลา Transfer Batch เข าไป Column L และ M ท าการแก ไขส ตรเพ อใช เวลา เร มต น-ส นส ดงานท ได จากการค านวณใน Column J และ K ด งน Cell L6 ส ตรค อ =MAX(IF(A6=A5,M6,$L$3),J6) Cell M6 ส ตรค อ =MAX(L6+(F6/24),K6) ส วน Column N การค านวณเวลาท Work Center น นอย ใน สภาวะรองาน ส ตรย งคงเด ม ส งเกตว า เวลาท Work Center ไม ได ท างานลดลงเท าก บจ านวนท ก าหนดให เป น Transfer Batch, เช นใน Cell N9 เป น 1 ช วโมง ในต วอย างน ถ าผ อ านย อนกล บไปด ร ปท 6 ใน Column E (Production Rate) จะเห นว า การท างานใน Operation ท 1 ของท กๆ Product จะช าท ส ด, ด งน นจ งเป นจ ดคอขวด เม อเสร จแล วจะได Gantt Chart ท สมบ รณ ด งร ป 8, ส งเกต ว า อ ตราการผล ตเฉล ยใน W/C 1 จะเท าก บอ ตราการผล ต ใน Column E แต ส าหร บ W/C 2 และ W/C 3 อ ตราการ ผล ตได ปร บลงมาอย ในระด บเด ยวก บ W/C 1 ซ งเป นผลจาก การท W/C 1 เป นคอขวดของระบบด งท กล าวไปแล ว แบบม Transfer Batch Size เราได เร ยนร การก าหนดขนาดของ Transfer Batch อย าง ง ายจากต วอย างท แล ว, ในต วอย างน จะเป นการก าหนด ขนาดของ Transfer Batch เป นจ านวนของ Product ให เหม อนก บการท างานในโรงงานจร งๆ พ จารณา Lag Time ส าหร บงาน Batch แรก (ร ป 9 บน) งานใน W/C 2 จะเร มหล งจาก W/C 1 ท างานล าด บแรก เสร จเป นจ านวนเท าก บขนาดของ Transfer Batch ท ก าหนด รวมเวลาขนย าย, เช นจากร ป W/C 1 เร มงานเวลา 00:00 และท างาน Batch แรกเสร จเวลา 01:13, เวลาท ใช ในการขนย ายค อ 5 นาท ด งน น W/C 2 จะสามารถเร มงาน Batch แรกของต วเองได ท 01:18 พ จารณา Lag Time ส าหร บงานใน Batch ส ดท าย, W/C 2 จะเสร จงานหล งจาก W/C 1 เสร จงาน เป นเวลาเท าก บ เวลาขนย ายงาน บวกก บ เวลาท W/C 2 ใช ไปในการ

5 ท างานใน Batch ส ดท ายจนเสร จ, ด งร ปท 9 ล าง, W/C 1 เสร จงานเวลา 00:00 ขนย าย 5 นาท W/C 2 ใช เวลา ท างาน 34 นาท ด งน น W/C 2 จะท างานเสร จเวลา 00:39 จากต วอย างท แล วเราจะท าการปร บปร งเพ มเต มกลไกการ ค านวณ First Batch Lag Time และ Last Batch Lag Time เพ อให ระบบสามารถรองร บ Batch Size ขนาด ต างๆก นได ด งน เร มจากใช ค าส ง Insert เพ ม Column J, K, L, M เพ อใช เป นกลไกการค านวณ Lag Time จากน นใช ค าส ง Insert เพ ม Row ส าหร บสร างตารางก าหนดขนาดของ Transfer Batch แยกตาม Product ด งร ปท 10 ใน Column L และ M Column K เป นค า Lag Time ส าหร บงาน Batch แรกซ งเท าก บ เวลาท ข นตอนก อนหน าใช เพ อท าการ ผล ตงาน Batch แรก (หาได จากขนาดของ Batch หาร ด วยอ ตราการผล ต) และ รวมก บเวลาท ใช ในการ เคล อนย ายงาน ด งร ปท 9 บน, ใน Cell J10 ใส ส ตร ด งน = IF( ISERROR(I10), 0, (J10 / INDEX( E$10:E$18, $I10)) + (M$7/60)) ISSERROR Function ใช ตรวจสอบว าเป นงานใน Operation แรกหร อไม, ถ าใช ให ใส ศ นย ถ าไม ก น า ขนาดของ Batch หารด วยอ ตราการผล ตท ได จาก INDEX Function แล วบวกด วยเวลาในการเคล อนย าย งาน Column L เป นขนาดของ Batch ส ดท ายซ งเป นไป ได ท จ านวนงานท เหล ออย อาจจะไม เต มตามจ านวนท ก าหนดให เป น Transfer Batch, ใน Cell L10 ใส ส ตร ด งน = IF(MOD(D10, J10), MOD(D10, J10), J10 ) MOD ต วแรกเป นการตรวจสอบว าขนาดของ Batch ส ดท ายเท าก บขนาดของ Standard Batch หร อไม, ถ า เท า MOD Function จะให ค าเป น 0, MOD ต วท สองจะ เป นการหาขนาดของ Batch ในกรณ ท Batch ส ดท าย ไม เท าก บ Standard Batch Column M เป นค า Lag Time ส าหร บ Batch ส ดท าย เท าก บเวลาท ใช ไปส าหร บท างานใน Batch ส ดท าย (จ านวนท เหล ออย หารด วยอ ตราการผล ต) บวกด วยเวลาในการเคล อนย ายงาน ด งร ปท 9 ล าง, ใน Cell M10 ใส ส ตรด งน = (L10/E10) + (M$7/60) Column N ให แก ไขส ตรใน Cell N10 ด งน = IF( ISERROR( I10 ), 0, INDEX( P$10:P$18, I10, 1 ) +( K10/24 ) สองบรรท ดแรกย งคงเด ม เปล ยนเฉพาะบรรท ดส ดท าย ให บวกค า First Batch Lag Time ท ได จากการค านวณ ใน Column K แทน Column O ให แก ไขส ตรใน Cell M10 ด งน =IF( ISERROR( I10 ), 1, INDEX( Q$10:Q$18, I10, 1 ) +( M10/24 )) สองบรรท ดแรกย งคงเด ม เปล ยนเฉพาะบรรท ดส ดท าย ให บวกค า Last Batch Lag Time ท ได จากการค านวณ ใน Column M แทน เสร จแล วจะได เป นแผนการท างานส าหร บ Repetitive Production แบบม Transfer Batch ขนาดต างก นด งร ปท 11 Column J - เป นขนาดของ Batch แรก ส าหร บ Product น นๆซ งได มาจากตารางในช วง L3:M5, ใน Cell J10 ใส ส ตรด งน =VLOOKUP( B10, $L$3:$M$5, 2) โดยใช Column B (Product Name) เป น Key ในการ ค นหา

6 สร ป ในบทความตอนท ส น กล าวถ ง การสร าง Schedule ส าหร บ งาน Serial Run แบบไม ม ปฏ ท นการท างาน และ เทคน คท จ าเป นในการค านวณ Lag Time ส าหร บงานท ม Transfer Batch, ซ งเน อหาท งหมดครอบคล ม Section ใน โปรแกรมต วอย าง Scheduling_Excel.xls สามารถ Download ได ท ถ า ต องการโปรแกรมต วอย างของผ เข ยนก สามารถ มา ขอได ท โดยระบ Subject ว า Request Excel Sch 4 ส าหร บตอนต อไปจะเป นงาน Serial Run แบบม ปฏ ท นการ ท างาน

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ เป นกรณ ศ กษาการใช โปรแกรม Microsoft project ช วยบร หารงานงบประมาณ โดยแบ งข นตอน การดาเน นงานเป น 11 ข นตอน ต งแต การสร างปฏ ท นจนถ งการรายงานการบร

More information

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม

เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ ก า ร อ บ ร ม Training Service ICT Center สารบ ญ ความสามารถของ Project... 1 หล กการออกแบบโครงการ... 2 องค ประกอบของโครงการ... 2 ข นตอนการออกแบบโครงการ... 2 ส วนประกอบสาค ญในการจ

More information

Advance Planning and Scheduling

Advance Planning and Scheduling สารบ ญ เน อหา หน า Introduction Advance Planning and Scheduling. 1 เร มต นโปรแกรม Q Soft APS. - Operating Environment Requirement 2 - การต ดต งโปรแกรม Q Soft Advance Planning and Scheduling (APS) 3 - การเข

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource

สร ปข นตอนการท างาน. 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project. 2. การท างานก บ Task. 3. การท างานก บ Resource - สร ปข นตอนการท างาน - สร ปข นตอนการท างาน 1. การก าหนดค าเร มต นให ก บ Project a. Project Start Date / Project Finish Date b. ก าหนดว นเร มต น หร อ ว นส นส ดโครงการ c. ก าหนดปฏ ท น o ถ าไม ม ปฏ ท นตามท

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา

ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ท าอย างไรให การบร หารโครงการเก ดประส ทธ ภาพ นายเอกร ฐ สม นทรป ญญา ป จจ บ นหน วยงานต างๆ ไม ว าจะเป นหน วยงานเอกชน องค กรงานภาคร ฐ หร อองค กร ร ฐว สาหก จ ต างม งเน นในเร องการด าเน นงานภายในองค กรให ม

More information

ค ม อ Microsoft Excel

ค ม อ Microsoft Excel ค ม อ Microsoft Excel Microsoft Excel ค อโปรแกรมท เหมาะก บงานด านการค านวณ การต ตาราง การหาค าส ตรต างๆ การสร างกราฟ โดยท เม อเปล ยนแปลงต วเลขใดๆ โปรแกรมจะท าการค านวณส ตรท เช อมโยงก บต วเลขน นๆให อ ตโนม

More information

6. การสร างตารางค านวณ

6. การสร างตารางค านวณ 6. การสร างตารางค านวณ 6.1 การสร างตารางค านวณ การใช โปรแกรมตารางค านวณ ม ข นตอนเหม อนการใช โปรแกรมส าเร จร ป ทางด านประย กต ใช งานอ นๆ โดยม ข นตอนด งต อไปน 1. จ ดหาโปรแกรมตารางค านวณมาใช โปรแกรมตารางค

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว1. 1563 แจ งล ขส ทธ เลขท 088249 22 ต ลาคม พ.ศ. 2547 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

More information

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ

รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ 1 รายงานต าง ๆ ท ม ในงานก อสร าง รายงานประจ าว น ประจ าส ปดาห และอ น ๆ การด าเน นการก อสร างท ม แผน จะม ว ธ การต ดตามผลการก าวหน าของงานค อ บ นท ก ผลงานท าได ไว เป นรายว น อาท ตย หร อรายเด อน ซ งจะน ามาเท

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th

MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ. http://cc.rmu.ac.th MICROSOFT EXCEL 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ http://cc.rmu.ac.th สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 การเร ยกใช โปรแกรม Excel 2007 1 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2007

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

3.5 เมน บร หารโครงการ

3.5 เมน บร หารโครงการ 3.5 เมน บร หารโครงการ เน อหาประกอบด วย 3.5.1 กล มผ ใช งานเมน น 3.5.2 การค นหาโครงการ และอธ บายตารางแสดงผลการค นหา บร หารโครงการ 3.5.3 การบร หารโครงการ ส าหร บเจ าของโครงการ 3.5.3.1 การขออน ม ต โครงการย

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม

ภาพแสดงประส ทธ ภาพการทางานของระบบหลายโปรแกรม ห วใจในการทางานของระบบปฏ บ ต การ ค อการจ ดการให งานหร อโปรแกรมต างๆ ของผ ใช และ โปรแกรมของระบบสามารถทางานได ซ งงานแต ละงานอาจจาเป นต องใช ทร พยากรต างๆ ของระบบ เช น หน วยประมวลผล หน วยความจา แฟ มข อม ล

More information

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น

บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น บทท 1 การใช งาน Microsoft Excel 2007 เบ องต น ว ชา โปรแกรมประย กต ด านการเง นและบ ญช (4123603) ดร. น ฐพงศ ส งเน ยม ------------------------------------------------------------------------------------ Credit

More information