บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว"

Transcription

1 การว เคราะห ความแปรปรวน 183 บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน ในการศ กษาความส มพ นธ ระหว างต วแปร 2 ต ว โดยท ต วแปรอ สระเป นต วแปรเช งค ณภาพ (ท แบ งเป นระด บย อย ต งแต 2 ระด บข นไป) ส วนต วแปรตามเป นต วแปรเช งปร มาณ จะใช หล กการ ของการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว (1 WAY ANOVA) ส าหร บกรณ ท ม ต วแปรอ สระมากกว า 1 ต ว โดยท ต วแปรอ สระเป นต วแปรเช งค ณภาพ (ท แบ งเป นระด บย อย ต งแต 2 ระด บข นไป) ส วนต วแปรตามเป นต วแปรเช งปร มาณ จะใช หล กการของ การว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2 WAY ANOVA) การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว เป นการเปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างค าเฉล ยของ 2 ประชากรข นไป โดยใช สถ ต ทดสอบ F ต วแปรอ สระ เป นต วแปรเช งค ณภาพท ม ต งแต 2 ระด บข นไป F Test ต วแปรตาม เป นต วแปรเช งปร มาณ เช น ต องการศ กษาว าคะแนนความค ดเห นด านการเม อง ข นอย ก บอาช พหร อไม ต วแปรอ สระ อาช พ 4 อาช พ 1. ราชการ 2. เอกชน 3. ค าขาย 4. น กศ กษา F Test ต วแปรตาม คะแนนความค ดเห นด านการเม อง

2 184 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การต งสมมต ฐาน H 0 : ความค ดเห นด านการเม องไม ข นอย ก บอาช พ H 1 : ความค ดเห นด านการเม องข นอย ก บอาช พ หร อ H 0 : คะแนนเฉล ยของความค ดเห นด านการเม องของท กอาช พไม แตกต างก น H 1 : คะแนนเฉล ยของความค ดเห นด านการเม องของท กอาช พแตกต างก นอย างน อย 2 อาช พ การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว แบ งเป น 2 ประเภท ค อ การว เคราะห ความ แปรปรวนแบบส มโดยสมบ รณ และการว เคราะห ความแปรปรวนแบบส มโดยสมบ รณ ภายในกล ม การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวแบบส มโดยสมบ รณ (1 WAY Completely Randomized Design: 1 WAY CRD ANOVA) เป นการเปร ยบเท ยบค าเฉล ย k ประชากร โดยม การเล อกต วอย างจากแต ละกล มย อยอย าง เป นอ สระก น และไม ม การควบค มป จจ ยอ น ๆ ท เก ยวข อง เช น การศ กษาความแตกต างของยาลด น าหน ก 3 ชน ด (A, B, C) จ งส มผ ท ต องการลดน าหน กมา 3 กล ม ให แต ละกล มก นยาอย างส ม เช น กล มท 1 ก นยา A กล มท 2 ก นยา C และกล มท 3 ก นยา B เป นต น โดยไม ม การควบค มป จจ ยอ น ๆ เช น เพศ หร อน าหน กก อนก นยา เง อนไขของการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยวโดยใช สถ ต ทดสอบ F 1. ต วแปรตามซ งเป นต วแปรเช งปร มาณของแต ละกล ม (แต ละประชากร) จะต องม การแจก แจงแบบปกต ซ งสามารถตรวจสอบได โดย - ใช กราฟ หร อ Histogram โดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > Histogram

3 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าความเบ (skewness)โดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > Descriptive Statistics ถ าข อม ลเช งปร มาณช ดใดม ค าความเบ เป นศ นย หร อใกล ศ นย แสดงว าข อม ลช ดน นม ความสมมาตรหร อ ม การแจกแจงแบบปกต 2. ค าความแปรปรวนของต วแปรเช งปร มาณท กกล มย อยต องเท าก น ซ งสามารถตรวจสอบ ได โดยโดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > F Test Two Sample for Variances ซ งใน Excel สามารถทดสอบได เม อม เพ ยง 2 กล มย อย เท าน น ถ าม มากกว า 2 กล ม ต องใช สถ ต ทดสอบ Levene s Test จากโปรแกรมส าเร จร ปอ น เช น SAS หร อ SPSS *** เม อเง อนไขท ง 2 ข อเป นจร งจ งสามารถใช สถ ต ทดสอบ F ในการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยได ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน หร อ 1. ต งสมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ต วแปรตามไม ข นก บต วแปรอ สระ H 1 : ต วแปรตามข นก บต วแปรอ สระ H 0 : μ1 = μ2 =... = μk H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j 2. ก าหนดระด บน ยส าค ญ 3. ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW

4 186 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 4. ขอบเขตปฏ เสธ: จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 5. สร ปผลการทดสอบ การใช Excel ในการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor ในส วน Input - Input Range ให ใส ต าแหน งของเซลล ท เป นข อม ลของต วแปตาม - Grouped by ให เล อก Column - Label ถ าแถวแรกของช ดข อม ลเป นช อต วแปร ต องเล อกส วน Label ด วย - Alpha: ระบ ระด บน ยส าค ญ หร อความน าจะเป นท จะเก ดความผ ดพลาดประเภทท 1 ส วน ใหญ น ยมใช 0.05 ในส วน Output Options ให เล อกต าแหน งท จะวางข อม ลท ได จากการว เคราะห

5 การว เคราะห ความแปรปรวน 187 ต วอย าง 1 โรงงานผล ตส นค าแห งหน งท ต งอย ท ปท มธาน ต องการขนส นค าให ก บล กค าท อย ในเขต 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ถ าม บร ษ ทขนส ง 3 บร ษ ท (A, B, C) ท ค ดค าใช จ ายพอ ๆ ก น ทางโรงงานต องการเปร ยบเท ยบเวลาขนส งเฉล ยท ท ง 3 บร ษ ทใช ว าแตกต างก นหร อไม จ งทดลองโดยการแบ งส นค าออกเป น 3 ส วน ขนส งส นค าโดยบร ษ ทขนส งท ง 3 บร ษ ท บ นท ก เวลาการขนส งได ด งน การขนส งคร งท เวลาท ใช ขนส ง (ช วโมง) บร ษ ทขนส ง A บร ษ ทขนส ง B บร ษ ทขนส ง C

6 188 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ว ธ ท า 1. สร างแฟ มข อม ล

7 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor พ มพ ข อม ลตามหน าต าง ด านล าง แล วกด OK 3. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 4. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : เวลาขนส งเฉล ยของท ง 3 บร ษ ทไม แตกต างก น H 1 : เวลาขนส งเฉล ยของอย างน อย 2 บร ษ ทแตกต างก น

8 190 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อ จะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = > F Crit = ด งน นปฏ เสธ H 0 แสดงว า เวลาขนส งเฉล ย ของอย างน อย 2 บร ษ ทแตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ต วอย าง 2 จากแฟ ม Data_Facebook จงทดสอบว าค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อนข นอย ก บระด บการศ กษาหร อไม ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว ธ ท า ในท น ต วแปรอ สระ ค อ ระด บการศ กษา ซ งเป นต วแปรเช งค ณภาพ ม 4 ระด บ และ ต วแปรตามค อ ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ซ งเป นต วแปรเช งปร มาณ 1. ท Worksheet ข อม ลลงรห ส คล กท เซลล D1 (EDUCATION) ใช ค าส ง Data > Filter 2. สร าง Worksheet ใหม ช อ Example2 ใน Worksheet ใหม น สร างต วแปร 4 ต ว แปรเป นระด บการศ กษาของ 4 ระด บ ค อ ต ากว าม ธยมปลาย ม ธยมปลายหร อเท ยบเท า ปร ญญาตร และ ส งกว าปร ญญาตร ตามร ปด านล าง

9 การว เคราะห ความแปรปรวน ท Worksheet ข อม ลลงรห ส คล กท ของเซลล D1 จะปรากฏเลข 1, 2, 3, 4 ม ความหมายด งน - เลข 1 ค อ ต ากว าม ธยมปลาย - เลข 2 ค อ ม ธยมปลายหร อเท ยบเท า - เลข 3 ค อ ปร ญญาตร - เลข 4 ค อ ส งกว าปร ญญาตร ให เล อกเลข 1 จะพบว าข อม ลในคอล มน D หร อ การศ กษา จะม เฉพาะเลข 1

10 192 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 4. ท คอล มน G หร อ INTERNET PAYMENT ซ งหมายถ งค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ให copy ค าท งหมดไปวางใน คอล มน ต ากว าม ธยมปลาย ของ Worksheet Example2 5. เช นน จนครบท กระด บการศ กษา จะได ข อม ลท พร อมส าหร บการว เคราะห ความแปรรวน

11 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor พ มพ ข อม ลตามหน าต าง ด านล าง แล วกด OK 7. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 8. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ของท กระด บการศ กษาไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บการศ กษา ท ม ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน แตกต างก น หร อ H 0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j

12 194 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = < F Crit = 2.65 ด งน นไม ปฏ เสธ H 0 แสดงว า ค าใช จ ายอ นเตอร เน ต ต อเด อน ของท กระด บการศ กษาไม แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวแบบส มโดยสมบ รณ ภายในกล ม (1 WAY Randomized Block Design: 1 WAY RBD ANOVA) เป นการเปร ยบเท ยบค าเฉล ย k ประชากร โดยม การควบค มป จจ ยอ น ๆ ท เก ยวข อง เช น การศ กษาความแตกต างของยาลดน าหน ก 4 ชน ด (A, B, C และ D) โดยให ต วอย างท กคนม น าหน ก เก นกว า 100 ก โลกร ม แบ งคนไข เป นกล ม กล มละ 4 คน โดยคนไข ในแต ละกล ม เป นเพศเด ยวก น น าหน กและอาย ใกล เค ยงก น โดยจะเร ยกแต ละกล มว า block คนไข แต ละคนท อย ใน block เด ยวก น จะได ร บยาต างชน ดก น ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน 1. ต งสมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ต วแปรตามไม ข นก บต วแปรอ สระ H 1 : ต วแปรตามข นก บต วแปรอ สระ หร อ H 0 : μ1 = μ2 =... = μk H 1 : ม μ μ 2. ก าหนดระด บน ยส าค ญ i j อย างน อย 1 ค ; i j

13 การว เคราะห ความแปรปรวน ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSBetween F= = MSError MSColumn MSError 4. บร เวณว กฤต: จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 5. สร ปผลการทดสอบ การใช Excel ในการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor Without Replication ต วอย าง 3 ในการเปร ยบเท ยบต าแหน งท วางส นค าชน ดหน งในซ ปเปอร มาร เกต โดยจะ เปร ยบเท ยบ 4 ต าแหน ง ค อ ต าแหน ง A หมายถ ง วางส นค าระด บสายตา ต าแหน ง B หมายถ ง วางส นค าระด บต ากว าสายตา ต าแหน ง C หมายถ ง วางส นค าระด บเหน อสายตา ส นค า ต าแหน ง D หมายถ ง วางส นค าระด บต าส ด ล กค าต องน งลงเพ อหย บ จ งท าการเก บข อม ลโดยส มต วอย างซ ปเปอร มาร เกตจาก 20 เขต แต ละเขตใช ซ ปเปอร มาร เกต 4 แห ง เพ อวางส นค าซ ปเปอร มาร เกตละ 1 ต าแหน ง แล วบ นท กยอดขาย (พ นบาท) ได ข อม ลด งน

14 196 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล เขต A B C D จงทดสอบท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว าต าแหน งท วางส นค าม ผลต อยอดขายส นค าหร อไม

15 การว เคราะห ความแปรปรวน 197 ว ธ ท า 1. สร างแฟ มข อม ล 2. ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor Without Replication พ มพ ข อม ลตามหน าต างด านล าง แล วกด OK

16 198 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 3. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 4. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : ยอดขายไม ข นอย ก บต าแหน งท วางส นค า H 1 : ยอดขายข นอย ก บต าแหน งท วางส นค า หร อ H 0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j

17 การว เคราะห ความแปรปรวน 199 ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSBetween F= = MSError MSColumn MSError = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อ จะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = > F Crit = ด งน นปฏ เสธ H 0 แสดงว า ยอดขายข นอย ก บ ต าแหน งท วางส นค า ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 การว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง เป นการศ กษาความส มพ นธ ของต วแปรอ สระ 2 ต ว (โดยท งสองต วเป นต วแปรเช งค ณภาพ) ก บต วแปรตาม (ต วแปรเช งปร มาณ) ต วแปรเช งค ณภาพ ต วแปรเช งปร มาณ ต วแปรเช งค ณภาพ เช น ถ าต องการศ กษาว าค าโทรศ พท ม อถ อรายเด อน ข นอย ก บช วงอาย และอาช พหร อไม โดยแบ ง ช วงอาย ออกเป น 3 ช วง ค อ ไม เก น 20 ป, ป และ มากกว า 40 ป และอาช พ 4 อาช พ ค อ ร บราชการ/ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ค าขาย น กเร ยน/น กศ กษา ช วงอาย ค าโทรศ พท ม อถ อรายเด อน อาช พ

18 200 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห แบ งเป น 12 กล มย อย ( 3 4) ด งน อาย อาช พ ร บราชการ/ ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ค าขาย น กเร ยน/ น กศ กษา ไม เก น 20 ป ป มากกว า 40 ป ตามหล กการของ 2 WAY ANOVA น น จ านวนต วอย างในแต ละกล มย อยจะเท าก นหร อไม เท าก นก ได แต ในโปรแกรม Excel 2007 สามารถท าการว เคราะห ได เฉพาะเม อกล มต วอย างย อยม ขนาดเท าก น ในท น จะให ขนาดต วอย างของแต ละกล มย อย เป น m หน วย และ m ต องมากกว า 1 เง อนไขส าหร บการว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง 1. ต วแปรเช งปร มาณของแต ละประชากร (แต ละกล ม) จะต องม การแจกแจงปกต 2. ค าแปรปรวนของต วแปรเช งปร มาณของแต ละประชากรต องเท าก น จ งสามารถใช สถ ต ทดสอบ F ได ร ปแบบท วไปของการว เคราะห ความแปรปรวน 2 ทาง ด งท กล าวมาแล วว าการว เคราะห ความแปรปรวน 2 ทางเป นการศ กษาความส มพ นธ ของต ว แปรอ สระ 2 ต ว ก บต วแปรตาม ในท น จะเร ยกต วแปรอ สระ 2 ต วว า ต วแปร A และต วแปร B ก าหนดให a เป นจ านวนระด บของต วแปร A หร อป จจ ย A b เป นจ านวนระด บของต วแปร B หร อป จจ ย B ab เป นจ านวนกล มย อยหร อจ านวนระด บของ A และ B m เป นจ านวนต วอย างในแต ละกล มย อย

19 การว เคราะห ความแปรปรวน 201 ผลการว เคราะห จะแสดงในเป นตาราง 2 WAY ANOVA ด งน 2 WAY ANOVA แหล งความ แปรปรวน องศาอ สระ (df) Sum Square (SS) Mean Square (MS) F ป จจ ย A a 1 SSA MSA ป จจ ย B b 1 SSB MSB ป จจ ยร วม AB (a 1)(b 1) SSAB MSAB MSA MSE MSB MSE MSAB MSE ความคลาด เคล อน ab(m 1) SSE MSE Total abm SST เม อ SST ค อ ความผ นแปรท งหมดของต วแปรตาม SSA ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลของป จจ ย A SSB ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลของป จจ ย B SSAB ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B SSE ค อ ความคลาดเคล อนก าล งสอง

20 202 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การทดสอบสมมต ฐานเก ยวก บอ ทธ พลของแต ละป จจ ย ใน 2 WAY ANOVA ม อ ทธ พลจากป จจ ยหล ก 2 ป จจ ย ค อ ป จจ ย A และป จจ ย B และจะม อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B 1. ป จจ ยหล กท 1 หร อป จจ ย A สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างระด บของป จจ ย A H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บท แตกต างจากระด บอ น ๆ ของป จจ ย A หร อ H 0 : μa1 = μa2 =... = μaa H 1 : ม μ Ai μ Aj อย างน อย 1 ค ; i jและ i, j = 1, 2,, a สถ ต ทดสอบ ค อ MSA F= MSE การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 2. ป จจ ยหล กท 2 หร อป จจ ย B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างระด บของป จจ ย B H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บท แตกต างจากระด บอ น ๆ ของป จจ ย B หร อ

21 การว เคราะห ความแปรปรวน 203 H 0 : μb1 = μb2 =... = μbb H 1 : ม μ Bi μ Bj อย างน อย 1 ค ; i jและ i, j = 1, 2,, b สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSE การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 3. อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างป จจ ยร วมของป จจ ย A และ B H 1 : ม ความแตกต างระหว างป จจ ยร วมของป จจ ย A และ B อย างน อย 2 ระด บ หร อ H 0 : μ11 = μ12 =... = μab H 1 : ม สถ ต ทดสอบ ค อ μ ij μ MSAB F= MSE k อย างน อย 1 ค l การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α )

22 204 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค าส งท ใช Data > Data Analysis > Anova: Two Factor With Replication ต วอย าง 4 ในการศ กษาอ ทธ พลท ม ต อยอดขายเส อผ าของบร ษ ทแห งหน ง ผ บร หารคาดว ายอดขาย ข นอย ก บร ปแบบของเส อผ า (ซ งม 3 ร ปแบบ ค อ ช ดส ทกระโปรง ช ดส ทกางเกง และเส อย ด) และ ย ห อ (ซ งม 3 ย ห อ ค อ A, B และ C) จ งเก บข อม ลยอดขายของแต ละร ปแบบ และแต ละย ห อมา 10 เด อน ได ข อม ลด งน ร ปแบบ ช ดส ทกระโปรง ช ดส ทกางเกง เส อย ด ย ห อ A B C จงทดสอบความเช อของผ บร หาร ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว ธ ท า จากข อม ลต องว เคราะห โดย 2 WAY ANOVA ร ปแบบเส อผ า ยอดขาย ย ห อ

23 การว เคราะห ความแปรปรวน 205 โดยท a = 3 (เส อผ าม 3 ร ปแบบ) b = 3 (เส อผ าม 3 ย ห อ) จ านวนกล มย อย = 3(3) = 9 กล ม m ค อขนาดต วอย างในแต ละกล ม ในท น m = 10 (ยอดขาย 10 เด อน ในแต ละกล มย อย) 1. สร างแฟ มข อม ล ตามร ปด านล าง 2. ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor With Replication จะได หน าต าง Anova: Two-Factor With Replication ให พ มพ ข อม ลตามร ปด านล าง

24 206 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 3. จากน นกด OK จะได

25 การว เคราะห ความแปรปรวน 207 ในท น Sample หมายถ งด านแถวหร อร ปแบบเส อผ า (Model) ส วน Column หมายถ ง ย ห อ 3 ย ห อ Interaction หมายถ ง อ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อ 4. ทดสอบสมมต ฐาน ป จจ ยหล กท 1 หร อป จจ ยด านร ปแบบ สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายเฉล ยของเส อผ าท กร ปแบบไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ร ปแบบท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น สถ ต ทดสอบ ค อ MS(Sample) F= MS(Within) = 2.96 การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = 2.96 < F Crit = 3.11 ด งน น ไม ปฏ เสธ H 0 น นค อ ยอดขายเฉล ยของร ปแบบเส อผ าไม แตกต างก น หร อยอดขายไม ข นก บร ปแบบเส อผ า ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ป จจ ยหล กท 2 หร อป จจ ยด านย ห อ สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายเฉล ยของเส อผ าท กย ห อไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ย ห อท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น สถ ต ทดสอบ ค อ MS(Column) F= MS(Within) = 39.45

26 208 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = > F Crit = 3.11 ด งน น ปฏ เสธ H 0 น นค อ ม อย างน อย 2 ย ห อท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายไม ข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า H 1 : ยอดขายข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า สถ ต ทดสอบ ค อ F= MS(Interaction) MS(Within) = 2.75 การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = 2.75 > F Crit = 2.48 ด งน น ปฏ เสธ H 0 น นค อ ยอดขายข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า ท ระด บ น ยส าค ญ 0.05

27 การว เคราะห ความแปรปรวน 209 การใช กราฟตรวจสอบอ ทธ พลร วม 5. สร าง Worksheet ใหม ช อ Interaction แล วพ มพ ข อม ลยอดขายเฉล ย ตามร ป ด านล าง 6. ลากคล มเซลล A3 ถ ง D6 คล กท Insert > Line 7. เล อกร ปแบบกราฟเส น เป น Line with Markers

28 210 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 8. จะได กราฟแสดงอ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อเส อผ าท ม ต อยอดขาย A B C ส ทกระโปรง ส ทกางเกง เส อย อ 9. สามารถปร บเปล ยนร ปแบบของกราฟได โดยใช เมน Chart Tools ซ งม 3 เมน ย อยค อ Design Layout และ Format

29 การว เคราะห ความแปรปรวน 211 *** ถ ากราฟต ดก นช ดเจน แสดงว าร ปแบบและย ห อม อ ทธ พลร วมต อยอดขายมาก แต ถ า กราฟขนานก นแสดงว าร ปแบบและย ห อไม ม อ ทธ พลร วมต อยอดขาย จากกราฟ พบว ากราฟเป นเส นต ดก นแสดงว าม อ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อเส อผ าต อ ยอดขาย แต ล กษณะการต ดก นของเส นไม ช ดเจน จ งสร ปได ว าม อ ทธ พลร วมแต ไม มาก ยอดขาย Interaction Plot A B C ย ห อ ส ทกระโปรง ส ทกางเกง เส อย อ

30 212 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล NOTE

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

การใช โปรแกรม StatLab

การใช โปรแกรม StatLab การใช โปรแกรม StatLab โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต StatLab สร างข นโดยใช ภาษา Visual Basic for Applications ท เพ มเข า ไป (Add-in) ใน Microsoft Excel ส าหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ข นพ นฐาน รวมท งสร

More information

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 11 การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ท าว จ ยอย างไรให ม ค ณภาพ: ความคลาดเคล อนในการท างานว จ ยทางการศ กษา รองศาสตราจารย ดร.บ ญเร ยง ขจรศ ลป ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร เอกสารประกอบการเสวนาในการประช มส มมนาทางว ชาการ

More information

หน าจอและการพ มพ ข อความ

หน าจอและการพ มพ ข อความ 1 หน าจอและการพ มพ ข อความ บทนา โปรแกรม Microsoft Excel ค ออะไร โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน ง ท จ ดอย ในช ด Microsoft Office โปรแกรม MS Excel ม ช อเส ยงในด าน การค านวณเก ยวก บต วเลข และการท

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต ความหมายของสถ ต คาว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ ง ข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง

More information

Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010 1 ตอนท 1 Microsoft Excel 2010 หน าจอของ Excel 2010 ม ส วนประกอบหล กท ควรร จ ก ด งน ส วนบนของหน าจอค อแถบร บบ น ซ งประกอบไปด วย แท บต าง ๆ โดยปกต จะม จ านวน 7 แท บ ได แก หน าแรก แทรก เค าโครงหน ากระดาษ

More information

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ต วแปร ส งต างๆ ท สนใจศ กษาและสามารถเปล ยนแปลงค าได ต งแต 2 ค า ข นไป ระด บการว ดต วแปร อ

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล เม อเก บรวบรวมข อม ล แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ไม ว าข อม ลน นเป นข อม ลเช ง ปร มาณหร อข อม ลเช งค ณภาพ โดยข อม ลท เก บมาม ว ตถ ประสงค เพ อ การหาค ณภาพเคร องม อ การ หาประส

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data

ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data ช องานว จ ย : การพ ฒนาช ดโปรแกรมช วยว เคราะห ข อม ลงานว จ ยในช นเร ยน ช องานว จ ย (Eng) : (Development of Program Group for Classroom Research Data Analysis) ความส าค ญ : ช ดโปรแกรม, ว เคราะห ข อม ล, ช

More information

การวางแผนและควบค มการผล ต ในอ ตสาหกรรมอาหาร. Food Process Planning and Control ดร.วรวล ญช ร งเร องศร

การวางแผนและควบค มการผล ต ในอ ตสาหกรรมอาหาร. Food Process Planning and Control ดร.วรวล ญช ร งเร องศร การวางแผนและควบค มการผล ต ในอ ตสาหกรรมอาหาร Food Process Planning and Control ดร.วรวล ญช ร งเร องศร บทท 2 การพยากรณ การผล ต Forecast demands FORECAST DEMANDS เน อหา 2.1 บทนา 2.2 องค ประกอบของการพยากรณ

More information

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 7. เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร 176 หน วยท 7 เร อง การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการค านวณ ส ปดาห ท 10-11 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. การค านวณโดยใช ส ตร 2. ต วอย างการค านวณโดยใช ส ตรต าง ๆ 3. การใช Auto sum หาผลรวม 4. การค

More information

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม

ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม ป จจ ยท ส งผลต อการยอมร บระบบการบร หารทร พยากรมน ษย ผ านเว บไซต : กรณ ศ กษา ห างห นส วนจาก ด เค.เอส.เอส.คอม FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM THROUGH THE WEBSITE: CASE

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ

Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ Microsoft Excel XP ศ นย คอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยกร งเทพ - 1- สารบ ญ หน า การเร ยกใช Microsoft Excel 1 ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม Microsoft Excel 1 การพ มพ ข อม ลและการสร างส ตรเบ องต น 2 การบ นท กข อม

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน

ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน ก จกรรมท 3 เร ยนร เคร องม อสร างงานในตารางท างาน 1. จ ดประสงค ให ผ เร ยนสามารถ 1.1 ป อนและแก ไขข อม ลในตารางท างาน 1.2 จ ดร ปแบบข อม ลในตารางท างาน 1.3 ใช ส ตรและฟ งก ช นในการค านวณค าของข อม ลในตารางท

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information