บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว"

Transcription

1 การว เคราะห ความแปรปรวน 183 บทท 8 การว เคราะห ความแปรปรวน ในการศ กษาความส มพ นธ ระหว างต วแปร 2 ต ว โดยท ต วแปรอ สระเป นต วแปรเช งค ณภาพ (ท แบ งเป นระด บย อย ต งแต 2 ระด บข นไป) ส วนต วแปรตามเป นต วแปรเช งปร มาณ จะใช หล กการ ของการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว (1 WAY ANOVA) ส าหร บกรณ ท ม ต วแปรอ สระมากกว า 1 ต ว โดยท ต วแปรอ สระเป นต วแปรเช งค ณภาพ (ท แบ งเป นระด บย อย ต งแต 2 ระด บข นไป) ส วนต วแปรตามเป นต วแปรเช งปร มาณ จะใช หล กการของ การว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง (2 WAY ANOVA) การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว เป นการเปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างค าเฉล ยของ 2 ประชากรข นไป โดยใช สถ ต ทดสอบ F ต วแปรอ สระ เป นต วแปรเช งค ณภาพท ม ต งแต 2 ระด บข นไป F Test ต วแปรตาม เป นต วแปรเช งปร มาณ เช น ต องการศ กษาว าคะแนนความค ดเห นด านการเม อง ข นอย ก บอาช พหร อไม ต วแปรอ สระ อาช พ 4 อาช พ 1. ราชการ 2. เอกชน 3. ค าขาย 4. น กศ กษา F Test ต วแปรตาม คะแนนความค ดเห นด านการเม อง

2 184 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การต งสมมต ฐาน H 0 : ความค ดเห นด านการเม องไม ข นอย ก บอาช พ H 1 : ความค ดเห นด านการเม องข นอย ก บอาช พ หร อ H 0 : คะแนนเฉล ยของความค ดเห นด านการเม องของท กอาช พไม แตกต างก น H 1 : คะแนนเฉล ยของความค ดเห นด านการเม องของท กอาช พแตกต างก นอย างน อย 2 อาช พ การว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว แบ งเป น 2 ประเภท ค อ การว เคราะห ความ แปรปรวนแบบส มโดยสมบ รณ และการว เคราะห ความแปรปรวนแบบส มโดยสมบ รณ ภายในกล ม การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวแบบส มโดยสมบ รณ (1 WAY Completely Randomized Design: 1 WAY CRD ANOVA) เป นการเปร ยบเท ยบค าเฉล ย k ประชากร โดยม การเล อกต วอย างจากแต ละกล มย อยอย าง เป นอ สระก น และไม ม การควบค มป จจ ยอ น ๆ ท เก ยวข อง เช น การศ กษาความแตกต างของยาลด น าหน ก 3 ชน ด (A, B, C) จ งส มผ ท ต องการลดน าหน กมา 3 กล ม ให แต ละกล มก นยาอย างส ม เช น กล มท 1 ก นยา A กล มท 2 ก นยา C และกล มท 3 ก นยา B เป นต น โดยไม ม การควบค มป จจ ยอ น ๆ เช น เพศ หร อน าหน กก อนก นยา เง อนไขของการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยวโดยใช สถ ต ทดสอบ F 1. ต วแปรตามซ งเป นต วแปรเช งปร มาณของแต ละกล ม (แต ละประชากร) จะต องม การแจก แจงแบบปกต ซ งสามารถตรวจสอบได โดย - ใช กราฟ หร อ Histogram โดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > Histogram

3 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าความเบ (skewness)โดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > Descriptive Statistics ถ าข อม ลเช งปร มาณช ดใดม ค าความเบ เป นศ นย หร อใกล ศ นย แสดงว าข อม ลช ดน นม ความสมมาตรหร อ ม การแจกแจงแบบปกต 2. ค าความแปรปรวนของต วแปรเช งปร มาณท กกล มย อยต องเท าก น ซ งสามารถตรวจสอบ ได โดยโดยใช ค าส ง Tools > Data Analysis > F Test Two Sample for Variances ซ งใน Excel สามารถทดสอบได เม อม เพ ยง 2 กล มย อย เท าน น ถ าม มากกว า 2 กล ม ต องใช สถ ต ทดสอบ Levene s Test จากโปรแกรมส าเร จร ปอ น เช น SAS หร อ SPSS *** เม อเง อนไขท ง 2 ข อเป นจร งจ งสามารถใช สถ ต ทดสอบ F ในการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยได ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน หร อ 1. ต งสมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ต วแปรตามไม ข นก บต วแปรอ สระ H 1 : ต วแปรตามข นก บต วแปรอ สระ H 0 : μ1 = μ2 =... = μk H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j 2. ก าหนดระด บน ยส าค ญ 3. ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW

4 186 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 4. ขอบเขตปฏ เสธ: จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 5. สร ปผลการทดสอบ การใช Excel ในการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor ในส วน Input - Input Range ให ใส ต าแหน งของเซลล ท เป นข อม ลของต วแปตาม - Grouped by ให เล อก Column - Label ถ าแถวแรกของช ดข อม ลเป นช อต วแปร ต องเล อกส วน Label ด วย - Alpha: ระบ ระด บน ยส าค ญ หร อความน าจะเป นท จะเก ดความผ ดพลาดประเภทท 1 ส วน ใหญ น ยมใช 0.05 ในส วน Output Options ให เล อกต าแหน งท จะวางข อม ลท ได จากการว เคราะห

5 การว เคราะห ความแปรปรวน 187 ต วอย าง 1 โรงงานผล ตส นค าแห งหน งท ต งอย ท ปท มธาน ต องการขนส นค าให ก บล กค าท อย ในเขต 3 จ งหว ดชายแดนภาคใต ถ าม บร ษ ทขนส ง 3 บร ษ ท (A, B, C) ท ค ดค าใช จ ายพอ ๆ ก น ทางโรงงานต องการเปร ยบเท ยบเวลาขนส งเฉล ยท ท ง 3 บร ษ ทใช ว าแตกต างก นหร อไม จ งทดลองโดยการแบ งส นค าออกเป น 3 ส วน ขนส งส นค าโดยบร ษ ทขนส งท ง 3 บร ษ ท บ นท ก เวลาการขนส งได ด งน การขนส งคร งท เวลาท ใช ขนส ง (ช วโมง) บร ษ ทขนส ง A บร ษ ทขนส ง B บร ษ ทขนส ง C

6 188 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ว ธ ท า 1. สร างแฟ มข อม ล

7 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor พ มพ ข อม ลตามหน าต าง ด านล าง แล วกด OK 3. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 4. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : เวลาขนส งเฉล ยของท ง 3 บร ษ ทไม แตกต างก น H 1 : เวลาขนส งเฉล ยของอย างน อย 2 บร ษ ทแตกต างก น

8 190 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อ จะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = > F Crit = ด งน นปฏ เสธ H 0 แสดงว า เวลาขนส งเฉล ย ของอย างน อย 2 บร ษ ทแตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ต วอย าง 2 จากแฟ ม Data_Facebook จงทดสอบว าค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อนข นอย ก บระด บการศ กษาหร อไม ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว ธ ท า ในท น ต วแปรอ สระ ค อ ระด บการศ กษา ซ งเป นต วแปรเช งค ณภาพ ม 4 ระด บ และ ต วแปรตามค อ ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ซ งเป นต วแปรเช งปร มาณ 1. ท Worksheet ข อม ลลงรห ส คล กท เซลล D1 (EDUCATION) ใช ค าส ง Data > Filter 2. สร าง Worksheet ใหม ช อ Example2 ใน Worksheet ใหม น สร างต วแปร 4 ต ว แปรเป นระด บการศ กษาของ 4 ระด บ ค อ ต ากว าม ธยมปลาย ม ธยมปลายหร อเท ยบเท า ปร ญญาตร และ ส งกว าปร ญญาตร ตามร ปด านล าง

9 การว เคราะห ความแปรปรวน ท Worksheet ข อม ลลงรห ส คล กท ของเซลล D1 จะปรากฏเลข 1, 2, 3, 4 ม ความหมายด งน - เลข 1 ค อ ต ากว าม ธยมปลาย - เลข 2 ค อ ม ธยมปลายหร อเท ยบเท า - เลข 3 ค อ ปร ญญาตร - เลข 4 ค อ ส งกว าปร ญญาตร ให เล อกเลข 1 จะพบว าข อม ลในคอล มน D หร อ การศ กษา จะม เฉพาะเลข 1

10 192 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 4. ท คอล มน G หร อ INTERNET PAYMENT ซ งหมายถ งค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ให copy ค าท งหมดไปวางใน คอล มน ต ากว าม ธยมปลาย ของ Worksheet Example2 5. เช นน จนครบท กระด บการศ กษา จะได ข อม ลท พร อมส าหร บการว เคราะห ความแปรรวน

11 การว เคราะห ความแปรปรวน ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Single Factor พ มพ ข อม ลตามหน าต าง ด านล าง แล วกด OK 7. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 8. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน ของท กระด บการศ กษาไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บการศ กษา ท ม ค าใช จ ายอ นเตอร เน ตต อเด อน แตกต างก น หร อ H 0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j

12 194 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSW = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = < F Crit = 2.65 ด งน นไม ปฏ เสธ H 0 แสดงว า ค าใช จ ายอ นเตอร เน ต ต อเด อน ของท กระด บการศ กษาไม แตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 การว เคราะห ความแปรปรวนทางเด ยวแบบส มโดยสมบ รณ ภายในกล ม (1 WAY Randomized Block Design: 1 WAY RBD ANOVA) เป นการเปร ยบเท ยบค าเฉล ย k ประชากร โดยม การควบค มป จจ ยอ น ๆ ท เก ยวข อง เช น การศ กษาความแตกต างของยาลดน าหน ก 4 ชน ด (A, B, C และ D) โดยให ต วอย างท กคนม น าหน ก เก นกว า 100 ก โลกร ม แบ งคนไข เป นกล ม กล มละ 4 คน โดยคนไข ในแต ละกล ม เป นเพศเด ยวก น น าหน กและอาย ใกล เค ยงก น โดยจะเร ยกแต ละกล มว า block คนไข แต ละคนท อย ใน block เด ยวก น จะได ร บยาต างชน ดก น ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน 1. ต งสมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ต วแปรตามไม ข นก บต วแปรอ สระ H 1 : ต วแปรตามข นก บต วแปรอ สระ หร อ H 0 : μ1 = μ2 =... = μk H 1 : ม μ μ 2. ก าหนดระด บน ยส าค ญ i j อย างน อย 1 ค ; i j

13 การว เคราะห ความแปรปรวน ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSBetween F= = MSError MSColumn MSError 4. บร เวณว กฤต: จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 5. สร ปผลการทดสอบ การใช Excel ในการว เคราะห ความแปรปรวนแบบทางเด ยว ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor Without Replication ต วอย าง 3 ในการเปร ยบเท ยบต าแหน งท วางส นค าชน ดหน งในซ ปเปอร มาร เกต โดยจะ เปร ยบเท ยบ 4 ต าแหน ง ค อ ต าแหน ง A หมายถ ง วางส นค าระด บสายตา ต าแหน ง B หมายถ ง วางส นค าระด บต ากว าสายตา ต าแหน ง C หมายถ ง วางส นค าระด บเหน อสายตา ส นค า ต าแหน ง D หมายถ ง วางส นค าระด บต าส ด ล กค าต องน งลงเพ อหย บ จ งท าการเก บข อม ลโดยส มต วอย างซ ปเปอร มาร เกตจาก 20 เขต แต ละเขตใช ซ ปเปอร มาร เกต 4 แห ง เพ อวางส นค าซ ปเปอร มาร เกตละ 1 ต าแหน ง แล วบ นท กยอดขาย (พ นบาท) ได ข อม ลด งน

14 196 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล เขต A B C D จงทดสอบท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว าต าแหน งท วางส นค าม ผลต อยอดขายส นค าหร อไม

15 การว เคราะห ความแปรปรวน 197 ว ธ ท า 1. สร างแฟ มข อม ล 2. ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor Without Replication พ มพ ข อม ลตามหน าต างด านล าง แล วกด OK

16 198 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 3. จะได ผลล พธ ตามหน าต างด านล าง 4. ข นตอนการทดสอบสมมต ฐาน H 0 : ยอดขายไม ข นอย ก บต าแหน งท วางส นค า H 1 : ยอดขายข นอย ก บต าแหน งท วางส นค า หร อ H 0 : μ1 = μ2 = μ3 = μ4 H 1 : ม μ i μ j อย างน อย 1 ค ; i j

17 การว เคราะห ความแปรปรวน 199 ค านวณสถ ต ทดสอบ สถ ต ทดสอบ ค อ MSBetween F= = MSError MSColumn MSError = จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit หร อ จะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) เน องจาก F = > F Crit = ด งน นปฏ เสธ H 0 แสดงว า ยอดขายข นอย ก บ ต าแหน งท วางส นค า ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 การว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง เป นการศ กษาความส มพ นธ ของต วแปรอ สระ 2 ต ว (โดยท งสองต วเป นต วแปรเช งค ณภาพ) ก บต วแปรตาม (ต วแปรเช งปร มาณ) ต วแปรเช งค ณภาพ ต วแปรเช งปร มาณ ต วแปรเช งค ณภาพ เช น ถ าต องการศ กษาว าค าโทรศ พท ม อถ อรายเด อน ข นอย ก บช วงอาย และอาช พหร อไม โดยแบ ง ช วงอาย ออกเป น 3 ช วง ค อ ไม เก น 20 ป, ป และ มากกว า 40 ป และอาช พ 4 อาช พ ค อ ร บราชการ/ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ค าขาย น กเร ยน/น กศ กษา ช วงอาย ค าโทรศ พท ม อถ อรายเด อน อาช พ

18 200 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การว เคราะห แบ งเป น 12 กล มย อย ( 3 4) ด งน อาย อาช พ ร บราชการ/ ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ค าขาย น กเร ยน/ น กศ กษา ไม เก น 20 ป ป มากกว า 40 ป ตามหล กการของ 2 WAY ANOVA น น จ านวนต วอย างในแต ละกล มย อยจะเท าก นหร อไม เท าก นก ได แต ในโปรแกรม Excel 2007 สามารถท าการว เคราะห ได เฉพาะเม อกล มต วอย างย อยม ขนาดเท าก น ในท น จะให ขนาดต วอย างของแต ละกล มย อย เป น m หน วย และ m ต องมากกว า 1 เง อนไขส าหร บการว เคราะห ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง 1. ต วแปรเช งปร มาณของแต ละประชากร (แต ละกล ม) จะต องม การแจกแจงปกต 2. ค าแปรปรวนของต วแปรเช งปร มาณของแต ละประชากรต องเท าก น จ งสามารถใช สถ ต ทดสอบ F ได ร ปแบบท วไปของการว เคราะห ความแปรปรวน 2 ทาง ด งท กล าวมาแล วว าการว เคราะห ความแปรปรวน 2 ทางเป นการศ กษาความส มพ นธ ของต ว แปรอ สระ 2 ต ว ก บต วแปรตาม ในท น จะเร ยกต วแปรอ สระ 2 ต วว า ต วแปร A และต วแปร B ก าหนดให a เป นจ านวนระด บของต วแปร A หร อป จจ ย A b เป นจ านวนระด บของต วแปร B หร อป จจ ย B ab เป นจ านวนกล มย อยหร อจ านวนระด บของ A และ B m เป นจ านวนต วอย างในแต ละกล มย อย

19 การว เคราะห ความแปรปรวน 201 ผลการว เคราะห จะแสดงในเป นตาราง 2 WAY ANOVA ด งน 2 WAY ANOVA แหล งความ แปรปรวน องศาอ สระ (df) Sum Square (SS) Mean Square (MS) F ป จจ ย A a 1 SSA MSA ป จจ ย B b 1 SSB MSB ป จจ ยร วม AB (a 1)(b 1) SSAB MSAB MSA MSE MSB MSE MSAB MSE ความคลาด เคล อน ab(m 1) SSE MSE Total abm SST เม อ SST ค อ ความผ นแปรท งหมดของต วแปรตาม SSA ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลของป จจ ย A SSB ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลของป จจ ย B SSAB ค อ ความผ นแปรของต วแปรตามท เก ดจากอ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B SSE ค อ ความคลาดเคล อนก าล งสอง

20 202 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การทดสอบสมมต ฐานเก ยวก บอ ทธ พลของแต ละป จจ ย ใน 2 WAY ANOVA ม อ ทธ พลจากป จจ ยหล ก 2 ป จจ ย ค อ ป จจ ย A และป จจ ย B และจะม อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B 1. ป จจ ยหล กท 1 หร อป จจ ย A สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างระด บของป จจ ย A H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บท แตกต างจากระด บอ น ๆ ของป จจ ย A หร อ H 0 : μa1 = μa2 =... = μaa H 1 : ม μ Ai μ Aj อย างน อย 1 ค ; i jและ i, j = 1, 2,, a สถ ต ทดสอบ ค อ MSA F= MSE การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 2. ป จจ ยหล กท 2 หร อป จจ ย B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างระด บของป จจ ย B H 1 : ม อย างน อย 2 ระด บท แตกต างจากระด บอ น ๆ ของป จจ ย B หร อ

21 การว เคราะห ความแปรปรวน 203 H 0 : μb1 = μb2 =... = μbb H 1 : ม μ Bi μ Bj อย างน อย 1 ค ; i jและ i, j = 1, 2,, b สถ ต ทดสอบ ค อ MSB F= MSE การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α ) 3. อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ไม ม ความแตกต างระหว างป จจ ยร วมของป จจ ย A และ B H 1 : ม ความแตกต างระหว างป จจ ยร วมของป จจ ย A และ B อย างน อย 2 ระด บ หร อ H 0 : μ11 = μ12 =... = μab H 1 : ม สถ ต ทดสอบ ค อ μ ij μ MSAB F= MSE k อย างน อย 1 ค l การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) หร อจะปฏ เสธ H 0 เม อ p value < ระด บน ยส าค ญ ( α )

22 204 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล ค าส งท ใช Data > Data Analysis > Anova: Two Factor With Replication ต วอย าง 4 ในการศ กษาอ ทธ พลท ม ต อยอดขายเส อผ าของบร ษ ทแห งหน ง ผ บร หารคาดว ายอดขาย ข นอย ก บร ปแบบของเส อผ า (ซ งม 3 ร ปแบบ ค อ ช ดส ทกระโปรง ช ดส ทกางเกง และเส อย ด) และ ย ห อ (ซ งม 3 ย ห อ ค อ A, B และ C) จ งเก บข อม ลยอดขายของแต ละร ปแบบ และแต ละย ห อมา 10 เด อน ได ข อม ลด งน ร ปแบบ ช ดส ทกระโปรง ช ดส ทกางเกง เส อย ด ย ห อ A B C จงทดสอบความเช อของผ บร หาร ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ว ธ ท า จากข อม ลต องว เคราะห โดย 2 WAY ANOVA ร ปแบบเส อผ า ยอดขาย ย ห อ

23 การว เคราะห ความแปรปรวน 205 โดยท a = 3 (เส อผ าม 3 ร ปแบบ) b = 3 (เส อผ าม 3 ย ห อ) จ านวนกล มย อย = 3(3) = 9 กล ม m ค อขนาดต วอย างในแต ละกล ม ในท น m = 10 (ยอดขาย 10 เด อน ในแต ละกล มย อย) 1. สร างแฟ มข อม ล ตามร ปด านล าง 2. ใช ค าส ง Data > Data Analysis > Anova: Two Factor With Replication จะได หน าต าง Anova: Two-Factor With Replication ให พ มพ ข อม ลตามร ปด านล าง

24 206 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 3. จากน นกด OK จะได

25 การว เคราะห ความแปรปรวน 207 ในท น Sample หมายถ งด านแถวหร อร ปแบบเส อผ า (Model) ส วน Column หมายถ ง ย ห อ 3 ย ห อ Interaction หมายถ ง อ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อ 4. ทดสอบสมมต ฐาน ป จจ ยหล กท 1 หร อป จจ ยด านร ปแบบ สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายเฉล ยของเส อผ าท กร ปแบบไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ร ปแบบท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น สถ ต ทดสอบ ค อ MS(Sample) F= MS(Within) = 2.96 การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = 2.96 < F Crit = 3.11 ด งน น ไม ปฏ เสธ H 0 น นค อ ยอดขายเฉล ยของร ปแบบเส อผ าไม แตกต างก น หร อยอดขายไม ข นก บร ปแบบเส อผ า ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 ป จจ ยหล กท 2 หร อป จจ ยด านย ห อ สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายเฉล ยของเส อผ าท กย ห อไม แตกต างก น H 1 : ม อย างน อย 2 ย ห อท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น สถ ต ทดสอบ ค อ MS(Column) F= MS(Within) = 39.45

26 208 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = > F Crit = 3.11 ด งน น ปฏ เสธ H 0 น นค อ ม อย างน อย 2 ย ห อท ยอดขายเฉล ยแตกต างก น ท ระด บน ยส าค ญ 0.05 อ ทธ พลร วมของป จจ ย A และ B สมมต ฐานเพ อการทดสอบ H 0 : ยอดขายไม ข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า H 1 : ยอดขายข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า สถ ต ทดสอบ ค อ F= MS(Interaction) MS(Within) = 2.75 การสร ปผลการทดสอบ จะปฏ เสธ H 0 เม อ F > F Crit (F Critical) ในท น F = 2.75 > F Crit = 2.48 ด งน น ปฏ เสธ H 0 น นค อ ยอดขายข นก บป จจ ยด านร ปแบบและย ห อของเส อผ า ท ระด บ น ยส าค ญ 0.05

27 การว เคราะห ความแปรปรวน 209 การใช กราฟตรวจสอบอ ทธ พลร วม 5. สร าง Worksheet ใหม ช อ Interaction แล วพ มพ ข อม ลยอดขายเฉล ย ตามร ป ด านล าง 6. ลากคล มเซลล A3 ถ ง D6 คล กท Insert > Line 7. เล อกร ปแบบกราฟเส น เป น Line with Markers

28 210 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล 8. จะได กราฟแสดงอ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อเส อผ าท ม ต อยอดขาย A B C ส ทกระโปรง ส ทกางเกง เส อย อ 9. สามารถปร บเปล ยนร ปแบบของกราฟได โดยใช เมน Chart Tools ซ งม 3 เมน ย อยค อ Design Layout และ Format

29 การว เคราะห ความแปรปรวน 211 *** ถ ากราฟต ดก นช ดเจน แสดงว าร ปแบบและย ห อม อ ทธ พลร วมต อยอดขายมาก แต ถ า กราฟขนานก นแสดงว าร ปแบบและย ห อไม ม อ ทธ พลร วมต อยอดขาย จากกราฟ พบว ากราฟเป นเส นต ดก นแสดงว าม อ ทธ พลร วมของร ปแบบและย ห อเส อผ าต อ ยอดขาย แต ล กษณะการต ดก นของเส นไม ช ดเจน จ งสร ปได ว าม อ ทธ พลร วมแต ไม มาก ยอดขาย Interaction Plot A B C ย ห อ ส ทกระโปรง ส ทกางเกง เส อย อ

30 212 Microsoft Excel 2007 เพ อการว เคราะห ข อม ล NOTE

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท จ นทร ตน วรสรรพว ทย 1. การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) เป นการทดสอบเปร ยบเท ยบความแปรปรวนของข อม ล 2 ช ด ท ได จากสภาวะการ ทดสอบท ต างก

More information

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล 77 บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Microsoft

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

การท างานเก ยวก บ Paragraph

การท างานเก ยวก บ Paragraph Microsoft Office Word 2007 การท างานเก ยวก บ Paragraph หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- การเล อกช วงข อม ลในเอกสาร การเล อนต าแหน งในเอกสาร จ ดย อหน าเอกสาร, ก าหนดการเย อง ก าหนดระยะห างระหว

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data)

บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) บทท 13 การล งค ข อม ล (Link Data) ล งค ข อม ลข ามเว ร กช ตด วยการสร างส ตร ยกต วอย างระหว างช ต Budget และ Quarter เป นต วอย าง โดยต องการจะหาผลรวมแต ละไตรมาส จากช ต Budget แล วน าผลล พธ ท ได มาใส ในช

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model)

บทท 4 ต วแบบการมอบหมายงาน (Assignment Model) บทท ต วแบบการมอบหมาย (Assigmet Model) ต วแบบการมอบหมาย เป นต วแบบท ใช ในแก ป ญหาการมอบหมายให ก บ พน ก หร อจ ดเพ อไปท าท เคร องจ กร หร อป ญหาอ น ๆ ท ม ล กษณะเหม อนก น ต วแบบการ มอบหมายน เป นแบบท ม ต องท

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว

ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว โครงการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ฯ - ใช Excel ต ดเกรด ง ายน ดเด ยว ผ ช วยศาสตราจารย เพชรร ตน บร ส ทธ โปรแกรม Microsoft Office Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดซ ท (Spreadsheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network

ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network 1 ระบบ E-OFFICE เป นโปรแกรม ส าหร บบร หารงานในองค กร,บร ษ ท online ผ านระบบอ นเตอร เน ต หร อ Network Intranet ท รวมระบบ CRM เป น ส าน กงานอ เล กทรอน กส ท าให ได ระบบการจ ดการงานในส าน กงาน ท ม ประส ทธ

More information

ไฟฟ าและการใช ประโยชน

ไฟฟ าและการใช ประโยชน ไฟฟ าและการใช ประโยชน ผ ช วยศาสตราจารย ส จ ตต ศร ช ย ว ตถ ประสงค 1. ร จ กประจ ไฟฟ า สมบ ต ของประจ ไฟฟ า 2. ร จ กความส มพ นธ แรงไฟฟ า สนามไฟฟ า ศ กย ไฟฟ า ต วเก บประจ ก บ ประจ ไฟฟ า 3. ไฟฟ ากระแส สมบ ต

More information

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5

ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 ค ม อการน าเข า Personal Information ของ โปรแกรม A1 V 0.5 1 1. การใส ข อม ลเข าโปรแกรม A1 แบบ manual a) การใส Organization setting i. เป ดโปรแกรม A1 แล วเข าไปท Personnel Information -> Organization setting

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP

ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ค ม อการใช งาน WAC TIME STAMP ระบบบ นท กเวลาด วยลายน วม อ -ENROLL OFFICE- บร ษ ท แวค ร เส ร ช จ าก ด โทร. 025381038, 025399352, 025303809 Fax. 025383098 E-mail : sales@wacinfotech.com www.wacinfotech.com

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด

เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก. Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด เอกสารต วอย างโปรแกรมบร หารคล น ก Future Software Dental Clinic VERSION 5.5 บร ษ ทนายเน ต จ าก ด 1 สารบ ญ โปรแกรมบร หารคล น กท นตกรรม บร ษ ทนายเน ต จ าก ด... 2 ความพ งพอใจของคนไข... 2 1. การค นหาคนไข :...

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ)

ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ปฏ บ ต การท 9 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel (ต อ) ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถสร างแผนภ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ

การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ การค านวณค าทางสถ ต ส าหร บงานว เคราะห ทดสอบ โดย นางสาวส ทธ น ม ส ข ผ ช วยเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ กล มงานว เคราะห ค ณภาพส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 13 (ชลบ ร ) --------------------------------------------------------------------

More information

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5

Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1. ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 ต วอย างท 2... 5 สารบ ญ Pivot Table และ Pivot Chart... 1 ต วอย างท 1... 1 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 2 ต วอย างท 2... 5 ข นตอนการสร าง Pivot Table และ Pivot Chart... 6 การนาเข าข อม ลจากเว บไซต เข ามาย

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก

การปร บอ ตราเง นเด อนจาก ค ม อ ค ม อ MCS-WEB การปร บอ ตราเง นเด อนจาก Text File ในระบบ MCS-WEB MCS-WEB Manual Up Load Salary File Page 1 กองท นบาเหน จบานาญข าราชการ (กบข.) ได พ ฒนาระบบ MCS WEB ให รองร บการปร บอ ตราเง นเด อนผ าน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n

U S E R T R A I N I N G. A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n U S E R T R A I N I N G A C C O U N T I N G W E B R e d e s ig n ส าหร บ ผ ร บเหมาใหม ข นตอนส าหร บ พ มพ ใบแจ งหน ผ าน Web เข า Link: www.scglogistics.co.th หล งจากท ท าการแต งต ง ผรม.เสร จเร ยบร อยแล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป.

ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน หน วยท 1: เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 ใช ระบบปฏ บ ต การคอมพ วเตอร เพ อ การท างาน ง3.1 ป. สาระเทคโนโลย โครงสร างเน อหาการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท 4 ป การศ กษา 2555 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รห ส ง21101 2 น าหน กว ชา 80 คาบ / ป ส ปดาห ท ต วช ว ดการเร ยนร เน อหาการเร ยนร ภาระงาน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information