MICROSOFT EXCEL 2010 ADVANCED

Size: px
Start display at page:

Download "MICROSOFT EXCEL 2010 ADVANCED"

Transcription

1 MICROSOFT EXCEL 2010 ADVANCED หมวดหม Office Automation > MS Excel 2010 Advanced จ านวนช วโมง 18 ช วโมง ว ตถ ประสงค 1. ผ อบรมสามารถบอกความสามารถและหนาท ของ MS Excel ได 2. ผ อบรมสามารถสราง/แกไข ตารางเอกสารได 3. ผ อบรมสามารถสรางตารางการค านวณโดยใชฟงกช นตางๆ ได 4. ผ อบรมสามารถใช Microsoft Excel ในการสรางกราฟขอม ล ว เคราะห และสร ปผลขอม ล ได 5. ผ อบรมสามารถท าการก าหนดการร กษาความปลอดภ ยของ Microsoft Excel ได ความตองการของระบบ 1. ระบบปฏ บ ต การ Windows XP / Windows 7 / Windows 8 2. โปรแกรม Microsoft Office 2010 พ นฐานผ อบรม 1. ม พ นฐานการใช Microsoft Excel มากอน แตม ความตองการจ ดการขอม ลดวย Microsoft Excel ตองการสร ปผลขอม ล ว เคราะห สรางกราฟสร ปผลจากขอม ลท ม อย 2. เปนผ ท ตองการท าการปองก น ด แลการร กษาความปลอดภ ย และการท างานรวมก นของ ท ม ดวย Microsoft Excel 3. จ ดร ปแบบเอกสารดวย ตาราง Microsoft Excel ได เชน การต จ ดต วอ กษร เปนตน - 1/5 - Rev

2 ห วขอการอบรม 1. Tips และ Techniques การใชงาน Excel o เทคน คการใชงาน Microsoft Excel ใหเพ มประส ทธ ภาพ และความรวดเร ว เชน เทคน คการ Copy งาน เทคน คการเล อน Cell เทคน คการใสส ตร Shortcut ท ท างานท างานไดรวดเร ว ฯลฯ o Shortcut Key ท จ าเปนตอการท างาน เพ อใหท างานไดไวย งข น o การต งคา Microsoft Excel ใหเหมาะสมก บการท างาน เชน การต งคา Auto Recovery เปนตน o เทคน คการตรวจสอบว นท ใน Excel 2. การประย กตการตกแตงขอม ลดวย Conditional Formatting o การตรวจสอบสตอกโดยน าเสนอเปน Icon o การแจงเต อนการส งซ อดวยเม อจ านวนส นคาต ากวาจ ดส งซ อ 3. การค านวณและการประย กตใชใน Microsoft Excel o ส ตรค านวณ ไดแก SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT, COUNTA, BAHTEXT o ส ตรการท างานเก ยวก บว นท ไดแก TODAY, YEAR, MONTH, DAY, DATEDIF, DATE o ส ตรการค านวณท ซ บซอน เชน IF, SUMIF(), COUNTIF(), LOOKUP(), VLOOKUP(), DateDif(), Offset(), ส ตรทางสถ ต ท นาสนใจ เปนตน ( โดยหาก ทานตองการเพ มเต มในสวนใดเปนพ เศษ สามารถสอบถามจากทางทานว ทยากร ได ) 4. การท างานก บขอม ล ในการใชงาน Microsoft Excel ส าหร บผ ท ท างานก บ Excel ยอมม ขอม ลท เก ยวของ ตรงน จะม เทคน คท ชวยในการจ ดการก บขอม ล จ านวนมาก ๆ ใหงายข นมาก ๆ การเร ยงขอม ลตามล าด บ (Sorting) การกรองขอม ล (Filter) ดวย Auto Filter o การก าหนดเง อนไขตาง ๆ o Top 10 ก าหนดการกรองขอม ล 10 รายการส งส ด/ต าส ด o เทคน คเพ อก าหนดการกรองขอม ลใหไดตามตองการ - 2/5 - Rev

3 การท าสร ปผลขอม ลดวย (Sub Total) ใชส าหร บการสร ปผลโดยแสดงผลสร ปขอม ล ไมวาจะเปน ผลรวม คาเฉล ย จ านวน หร อคา ทางสถ ต ตามกล มขอม ลท ตองการ การตรวจสอบความถ กตองขอม ลดวย Data Validation ใชส าหร บการปองก น และเพ มความสะดวกในการปอนขอม ลใหสะดวกมากย งข น เชน ท า เปน List ใหเล อกแทนท จะพ มพขอม ลเอง และหากกรอกคาไมถ กตอง ใหแจงเต อนก บ ผ ใชงาน การก าหนดการแสดงตามเง อนไขดวย Conditional Formatting ใชส าหร บการแสดงผลขอม ลโดยใชส ส นตาง ๆ ตามเง อนไข เชน หาก ส นคาม สตอค ต ากวา เกณฑใหแสดงไฮไลท ส แดง 5. Pivot Table & Pivot Chart Pivot Table ม ประโยชนส าหร บการท าตารางสร ปผลขอม ล เพ อน าเอาขอม ลด บ มาสร ปผลให ด งายข น ซ งในการอบรมจะพ ดถ งการเตร ยมขอม ลและแนวค ดในการด ขอม ลเพ อน ามาสร ปผล และ การด ขอม ลในม ต (Dimension) ตาง ๆในร ปแบบตาราง และ กราฟ ความหมายและประโยชนของ Pivot Table Pivot Table ก บการสร ปขอม ล การเตร ยมขอม ลเพ อใชว เคราะหและสร ปผลขอม ล การสรางและการแกไข Pivot Table การอานคาจาก Pivot Table Pivot Chart Report การสราง Chart ในร ปแบบตาง ๆ การค ดกรองขอม ลท ตองการ Slicer กรณ ศ กษา & Workshop ท าการสร ปยอดขายส นคา 3 ป โดยแยกตามรายล กคา หร อ รายส นคา ด แนวโนมของพน กงานขายวาม ยอดขายเปนอยางไร เปนตน (ในการอบรมจะ เปน Case Study จากขอม ลจร ง) - 3/5 - Rev

4 6. การว เคราะหขอม ลดวย Microsoft Excel (Analyzing Data and What-If Analysis) การด แนวโนมของขอม ลโดยการสราง Trend (Create a Trend line) การสรางสถานการณ (Create Scenarios) 7. Collaborating with Others การท างานรวมก นดวย Microsoft Excel โดยทานสามารถเปดไฟล Excel พรอมก นได มากกวา 1 คน แลวท างานพรอม ๆ ก นได การแชร Workbook (Share a Workbook) การต ดตามการแกไขวาใครท าการแกไข Cell ใด ดวย Track Change การปองก นไฟล (Protect Files) 8. การต ดตามการแกไข การเช อมโยงส ตร (Auditing Worksheets) ส าหร บการท างานก บส ตรท ม การเช อมโยงก นซ บซอน เราตองการตรวจสอบ ต ดตามการ เช อมโยงเพ อร ท มา และผลกระทบของส ตรการค านวณได การต ดตามวาเซลน ไปเก ยวของก บเซลใด (Trace Cell Precedents) การต ดตามวาเซลน ถ กอางอ งไปท ใดบาง (Trace Cell Dependents) การด ขอผ ดพลาดของส ตรการค านวณ (Locate Errors in Formulas) การแสดงส ตรค านวณในท กเซลใน Worksheet 9. การท างานก บแฟมงานหลาย ๆ ไฟล (Working with Multiple Workbooks) o การสราง Workspace o การเช อมโยงขอม ลเขาดวยก น (Consolidate Data) o การเช อมโยงเซลจาก Workbook อ น (Link Cells in Different Workbooks) o การแกไขล งค (Edit Links) - 4/5 - Rev

5 10. การก าหนดคาการร กษาความปลอดภ ย (Security) เราจะแนะน าการปองก นการเปดอานไฟล การปองก นการแกไขไฟล ซอนส ตร ล อกเซลท ไม ตองการใหแกไข โดย Excel ม ความสามารถดานความปลอดภ ยหลายระด บโดยหลายทานอาจจะ ย งไมเคยร มากอน การก าหนดรห สผานใหไฟล Excel การปองก น Worksheet & Workbook (Protect Sheet, Protect Workbook) การปองก นไมใหเห นส ตร และการปองก นไมใหแกไขใน Cell ท ตองการ (Lock and Hidden) 11. มาโคร (Macro) แนะน าความสามารถของ Macro และ ต วอยางการใชงาน Macro เบ องตน เพ อตอยอดในข นส ง การสรางแมโคร (Create a Macro) การร นมาโคร (Run Macro) แนวทางการน ามาโครไปใชงานในข นส งข น รายละเอ ยดเพ มเต มด ไดท หล กส ตรท เก ยวของ MSE2010-L1 / Microsoft Excel 2010 MSE2010-L3 / Macro Microsoft Excel 2010 MSA2010-L1 / Microsoft Access 2010 Intermediate MSA2010-L2/ Microsoft Access 2010 Advanced - 5/5 - Rev

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน...

หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน... หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 00 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน....ว ตถ ประสงค Excel 00 ด งต อไปน. การจ ดท าตารางประมวลผลข อม

More information

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace

ว นพฤห สบด ท ๒๔ ม นาคม ๒๕๕๔ การอบรมได ม การแบ งการอบรมตามห วข อ ด งต อไปน ๑. Save Workspace สร ปผลการอบรมหล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007 อย างม ออาช พ ระหว างว นท ๒๔ ๒๕ ม นาคม ๒๕๕๔ ณ ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร หล กส ตรเทคน คการท างานด วย Microsoft Excel 2007

More information

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล

LOGO. Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล LOGO Microsoft Excel 2010 อาจารย เอกราว ค าแปล ล กษณะเด นของ Microsoft Excel 1. 2. 3. ด านการค านวณ ด านการสร างกราฟ ด านการว เคราะห ข อม ล เช น ช วยเร ยงล าด บข อม ล กรองข อม ลจ านวนมาก ม อะไรใหม ใน Microsoft

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม ใน Microsoft Excel 2010... 1 1.2 เร มใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 2010... 5 1.3 ส วนประกอบของหน

More information

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007

บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 บทท 7 การเก บรวบรวมและจ ดการข อม ล ด วย Excel 2007 เก ยวก บ Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท ตารางค านวณ หร อ Spreadsheet ม กใช ใน การค านวณทางธ รก จ ซ งจะช วยลดข นตอนความย งยากและลดเวลาการค

More information

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น

การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น การใชงานโปรแกรมสาน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1 การใช งานโปรแกรมส าน กงาน และการจ ดการเอกสารเบ องต น (การจ ดการเอกสารและการท าบ ญช คร วเร อน) จ านวน 18 ช วโมง

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 00-000 ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา.

More information

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center

เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010. Training Service ICT Center. Training Service ICT Center เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 เอกสารประกอบการอบรม Microsoft Office Excel2010 สารบ ญ เร อง หน า 1. ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010... 1 1.1 ม อะไรใหม

More information

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย

โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย เบ องต น โปรแกรมประเภทสเปรดช ต ม ล กษณะเป นตารางงานให ความ สะดวกในการจ ดการก บข อม ลต างๆ จ ดเก บ/นาเสนอข อม ลในร ปของกราฟประเภทต างๆ บร หารจ ดการข อม ลอย างเป นระบบ คานวณข อม ล ใช ฟ งก ช นพ เศษ สรางและแสดงรายงานของขอม

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท

แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา สอนคร งท แผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการท 1 หน วยท - รห สว ชา 2201-2404 การใช โปรแกรมตารางงาน สอนคร งท 1 (1-1) (Microsoft Office Excel 2003) 2(4) ช อหน วย/เร อง ปฐมน เทศ จ านวนช วโมง 1 ช.ม. สาระส าค ญ ในป จจ บ นคอมพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน

ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน ค ม อการใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel เพ อการจ ดทารายงาน (Pivot Table) 2 1.ทาความร จ กก บการทางานของ Pivot Table

More information

การประย กตใช EXCEL SOLVER ในการหาสมการเสนโคงเพ อจ ดท าค (ม อปฏ บ ต การ อ(างเก บน าหวยใหญ((ว งแขม)

การประย กตใช EXCEL SOLVER ในการหาสมการเสนโคงเพ อจ ดท าค (ม อปฏ บ ต การ อ(างเก บน าหวยใหญ((ว งแขม) การประย กตใช EXCEL SOLVER ในการหาสมการเสนโคงเพ อจ ดท าค (ม อปฏ บ ต การ อ(างเก บน าหวยใหญ((ว งแขม) โดย นายส ทธ ก จวรว ฒ นายช(างชลประทานอาว โส โครงการชลประทานลพบ ร รายละเอ ยดโครงการโดยส งเขป เสนโคงปฏ บ ต

More information

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557

รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 1 แผนจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ รห สว ชา 2901-2002 ว ชา โปรแกรมตารางคานวณ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) พ ทธศ กราช 2557 จ ดทาโดย นางจาร วรรณ กรกาจายฤทธ แผนกว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยการอาช พพ มาย

More information

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2

ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 www.hrdzenter.com Knowledge is no limited edition E-mail : hrdzenter@gmail.com Tel:089-773-7091, 090-645-0992 Basic smart ExcEl ใช ExcEl อย างสมาร ทฉลาดยกก าล ง 2 ร นท 18 ว นจ นทร ท 22 ธ นวาคม 2557 เวลา

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 2546 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม โครงการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ.ศ.2545 ปร บปร ง 254 ประเภทว ชา ช างอ ตสาหกรรม ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห สว ชา 2001-0001 โดย นางสาวพจณ ย คาไธสง โรงเร ยนว ศวกรรมแหลมฉบ ง Laem Chabang School

More information

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000)

บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) บทท 11 โปรแกรมท ใช ในการค านวณ (Microsoft Excel 2000) ไมโครซอฟต เอ กเซล 2000 (Microsoft Excel 2000) เป นโปรแกรมประย กต ท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณท ม ล กษณะ เป นตารางค านวณอ เล กทรอน กส (Spreadsheet หร

More information

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007

หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 หน วยท 1 ความร พ นฐานเก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel 2007 โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมสเปรดช ต (Spread Sheet) หร อตารางค านวณอ เล กทรอน

More information

ร ปท 1 โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ร ปท 1 โปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ปฏ บ ต การท 6 การใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล 1 (Microsoft Excel 1) ว ชา 001141 คอมพ วเตอร สารสนเทศข นพ นฐาน รห ส ช อ สาขา คณะ หม เร ยนท ว นท เด อน พ.ศ ว ตถ ประสงค เพ อใหน ส ตสามารถใชงานโปรแกรมไมโครซอฟท

More information

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007

ค ม อการใช โปรแกรม. Microsoft Office Excel 2007 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007. ค าน า ค ม อประกอบการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel ช นม ธยมศ กษาป ท 1 จ ดท าข นเพ อเป นเคร องม อในการ ฝ กท กษะการใช โปรแกรม Microsoft Office Excel กล

More information

โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ

โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการส งเสร มความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศ 1. หล กการและเหต ผล ป จจ บ นเทคโนโลย ได ม การพ ฒนาไปอย างรวดเร ว กอปรก บการด าเน นก จการท งทางด านการศ กษาและ ทางด านพาณ ชย ม ความต องการทร พยากรบ คคลท ม ความสามารถและศ

More information

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ หนวยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหนาเว บเพจ ผลการเร ยนรท คาดหว ง 1. บอกร ปแบบค าส งของ การเช อมโยงแบบตางๆ ได 2. สามารถเข ยนค าส ง (Tag) กาหนดร ปแบบการเช อมโยงจากต วอ กษรขอความหร อร ปภาพ ไดถ กตอง สาระส าค ญ การท

More information

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management)

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยม นโยบายใหแตละสวนงาน สรางและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแหงการเร ยนร ซ งตองม การจ ดการความร ตามภารก จของแตละสวนงานส

More information

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2

Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 บทท 3 เทคน คพ นฐานในการบร หารและจ ดการข อม ล อย างม ออาช พ ด วยโปรแกรม Microsoft Office 2007 Microsoft Excel 2007 ตอนท 2 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการท างานของฐานข อม ล และการสร

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ส าน กงานส งแวดลอมภาคท ๑๒ อ บลราชธาน ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม

More information

รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕

รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕ รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕ แผนงาน บร การว ชาการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ความเป/นมาและความส

More information

เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางสาธารณส ขม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก

เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางสาธารณส ขม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก เจตนารมณ โปรแกรมบร หารจ ดการเร องราวรองท กข ปจจ บ นปญหาดานการฟองรองและการรองเร ยนดานการบร การทางม แนวโนมท ส งข น สถานพยาบาลและหน)วยงานท เก ยวของจ งตองม กระบวนการจ ดการปญหาเร องรองเร ยนอย)างเป,นระบบ และ

More information