ก ( ) Principles of Plant Physiology

Size: px
Start display at page:

Download "ก (048044 04804422 22) Principles of Plant Physiology"

Transcription

1 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology.

2 1. (Introduction to plant physiology) 2. ก (Plant Plant-water relation) 3. (Plant mineral nutrition) 4. (Metabolism) <=. 5. ก (Plant growth and development) 2

3 ก % - ก ก 30 % - ก 30 % 2. ก 35 % - ก 20 % - ก 15 % 3. ก 5 % 1% 2 = 1 ก ก ก ก ก 3

4 Introduction to Plant Physiology : 1. Introduction to Plant Physiology 4

5 ก ก Molecular Biology Cell Biology Anatomy Plant Physiology? Morphology Architecture Ecology 1. Introduction to Plant Physiology 5

6 Plant Physiology The science that studies plant function. ก ก กก ก (Water and mineral absorption) ก (Water transport) ก (Transpiration Transpiration) ก (Photosynthesis Photosynthesis) ก (Respiration Respiration) (Biosynthesis Biosynthesis) ก (Translocation Translocation) ก ก (Storage Storage) ก (Growth and development) (Hormones Hormones) ก (Plant movement) (Ecophysiology Ecophysiology) (Stress physiology) 1. Introduction to Plant Physiology 6

7 Life Cycle of Plants 7

8 End 8

9 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก.

10 ก ก 3. ก (water potential) 4. ก 5. ก 10

11 1. (H 2 O) 11

12 1.1 (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g)

13 1.1 ก ก ก 13

14 1.1 (liquid) ก ก (Freezing point) 0 C (Boiling point) 100 C 14

15 1.1 (Specific heat) (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g) Latent heat of fusion Latent heat of vaporization 15

16 1.1 (Solvent) 16

17 1.1 ก H 2 O H + + OH ก 1x10-7 ph = - log 10 H + ph = 7 17

18 1.1 ก ก ก (adhesive force) ก ก (cohesive force) 18

19 1.2 ก ก (%) : ก ก ก 2551( ) ก 85-95% 5-10% 19

20 1.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 20

21 1.2 ก ก ก ก 21

22 1.2 22

23 1.2 ก ก ก 23

24 1.2 Osmotic Pressure 24

25 1.2 ก positive presser potential zero presser potential Permanent wilting point 25

26 (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) 1.2 ก ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g)

27 1.2 : 27

28 End 28

29 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก..

30 ก ก 3. ก (water potential) 4. ก 5. ก 30

31 ก Movement of Molecules 1. ก (mass flow) 2. ก (diffusion) 3. (osmosis) 4. ก (imbibition imbibition) 31

32 1. ก mass flow, bulk flow ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก xylem 32

33 2. ก diffusion ก ก ก ก ( ) ก ก (kinetic energy) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก dynamic equilibrium 33

34 2. ก diffusion ก 1. ก (Free energy) ก ก กก 34

35 2. ก diffusion ก 2. ก ก ก ก ก 35

36 2. ก diffusion ก 3. ก ก ก ก 36

37 2. ก diffusion ก 4. chemical potential 37

38 2. ก diffusion ก 5. ก (adsorption) - ก ก - ก - 38

39 3. Osmosis ก ก (semipermeable membrane) ก ก ก pressure potential (turgor pressure) plasmolysis positive presser potential zero presser potential 39

40 4. ก Imbibition ก (imbibant matrix) ก imbibant Imbibant ก 40

41 End 41

42 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก..

43 ก ก 3. ก 4. ก 5. ก 43

44 ก Water Potential (Ψ) ( 1. ก 2. Osmotic potential (Ψ π ) 3. Pressure potential (Ψ P ) 44

45 ก Water Potential (Ψ) ( ก ก ก (free energy) ก MPa ก ก ก ก (Ψ) ก 0 MPa 45

46 ก Water Potential (Ψ) ( ก ก ก ก Mega Pascal (MPa ( MPa) 1 Pa = 1 N/m 2 1 ก ก x 10 5 N/m 2 = x 10 5 Pa = 0.1 MPa 46

47 Osmotic Potential (Ψ ( ) π ก ก กก ก van t Hoff Ψπ = - mirt m = Molality (mol/kg) i = Ionization constant (1.0 ) R = Gas constant ( liter MPa mol -1 K-1) T = Temperture in Kelvin (C ) 47

48 Pressure Potential (Ψ ( ) P ก ก ก ก ก ( กก ก osmosis) 48

49 ก (Ψ cell) Ψ = Ψ + Ψ cell π P 49

50 ก ก ก 50

51 End 51

52 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก ก..

53 ก ก 3. ก 4. ก 5. ก 53

54 ก ก ก Transpiration, Absorption and Translocation of Water 1. ก 2. ก กก ก 3. ก 4. ก 5. ก 54

55 ก : 55

56 Stomata : : : 56

57 ก 500 / / 3-4 / / 25 / / 57

58 ก 8 6 การใช น าของ K95-84 ป 2551 คาดหมายผลผล ต 20 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน ข อม ลจากเฉล มพลและคณะ (2547) การใช น าของ K88-92 ป 2550 ผลผล ต 13 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน อาย หล งปล ก (เด อน) : ก ก ก (, 2551) 58 การใช น าของแปลงอ อย (มม./ว น)

59 1. ก - ก - ก ก ก 2,452 J/g 59

60 2. ก กก ก 60

61 61

62 ก - ก Endogenous rhythm (Biological clock) Water balance of a plant CO 2 concentration Light กก 62

63 3. ก 63

64 3. ก ก ก 64

65 Sunken stomata 1-00/PlantWatMove/EpiTolBlStomataLab500.jpg Raised stomata 65

66 ก ( ก ก / / ) K88-92 ก ก ก ( )

67 ก 8 6 การใช น าของ K95-84 ป 2551 คาดหมายผลผล ต 20 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน ข อม ลจากเฉล มพลและคณะ (2547) การใช น าของ K88-92 ป 2550 ผลผล ต 13 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน อาย หล งปล ก (เด อน) : ก ก ก (, 2551) 67 การใช น าของแปลงอ อย (มม./ว น)

68 4. ก ก ก Root hair zone 68

69 4. ก 69

70 4. ก ก 2 Active absorption Passive absorption 70

71 Active Transport ก ก ก ก Ψ ก : 71

72 Passive Transport ψ ψ 72

73 ก 73

74 Symplast Plasmodesmata 74

75 Intercellular space Apoplast CellDiversity-xylem.jpg 75

76 5. ก 1.Root pressure 2.Capillary force 3.Transpiration pull 76

77 Root Pressure 77

78 Capillary Force Adhesion Force Cohesion Force Xylem vessel 40 µm 75 cm : 78

79 Transpiration Pull Cohesion-Tension Theory 79

80 End 80

Water Quality. Sittichai HATACHOTE

Water Quality. Sittichai HATACHOTE Water Quality Sittichai HATACHOTE การว เคราะห ค ณภาพน าเบ องต น ค ณภาพน า (Water quality) หมายถ ง ล กษณะจาเพาะของ น า ซ งรวมความถ งล กษณะจาเพาะทางฟ ส กส เช น การส องผ านน า ของแสง อ ณหภ ม คล น และกระแสน

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร เอกสารประกอบการเร ยน เร องการส งเคราะห ด วยแสง เล มท 3 โฟโตเรสไพเรช น รายว ชาเพ มเต ม ช วว ทยา 3 (รห ส ว30243) มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล นายบรรจบ ธ ปพงษ โรงเร ยนเบญจมราชร งสฤษฎ ฉะเช

More information

หล กการพ นฐานและแนวค ด การประเม นคาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ

หล กการพ นฐานและแนวค ด การประเม นคาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ หล กการพ นฐานและแนวค ด การประเม นคาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ โดย ผศ.ดร. เศรษฐ ส มภ ตตะก ล อ.ดร. ณ ฐน วรยศ และ นเรศ ใหญ วงศ หน วยว จ ยเพ อการจ ดการพล งงานและเศรษฐน เวศ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

Casting simulation 1

Casting simulation 1 Casting simulation 1 ห วข อ ความร พ นฐานเก ยวก บการจาลองแบบกระบวนการหล อ การประย กต ใช โปรแกรมจาลองแบบกระบวนการหล อ ผลการคานวณจากโปรแกรมจาลองแบบการหล อและการแปล ความหมาย กรณ ศ กษาการใช Casting Process

More information

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น ถ านห น โรงไฟฟ าถ านห น เทคโนโลย ถ านห นสะอาด และ ความพร อมของประเทศไทย ดร.ธนพล เพ ญร ตน หน วยว จ ยเช งบ รณาการด านการฟ นฟ พ นท ปนเป อนและการนาทร พยากรธรรมชาต กล บมาใช ใหม (RESEARCH UNIT FOR INTEGRATED

More information

รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย

รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย รายงานสร ป การศ กษาการออกก าล งกายในหญ งม ครรภ ชาวไทย พฤศจ กายน 2555 รายงานสร ปโครงการ การศ กษาอ ตราการใช พล งงานระยะพ ก และออกก าล งกาย ในหญ งม ครรภ ชาวไทย ผ ด าเน นโครงการ ผศ.ดร.ร งช ย ชวนไชยะก ล ว ทยาล

More information

The final numerical answer given is correct but the math shown does not give that answer.

The final numerical answer given is correct but the math shown does not give that answer. Note added to Homework set 7: The solution to Problem 16 has an error in it. The specific heat of water is listed as c 1 J/g K but should be c 4.186 J/g K The final numerical answer given is correct but

More information

สาหร ายขนาดเล ก : การเพาะเล ยงและการนำมาใช ประโยชน Microalgae : Cultivation and Utilization

สาหร ายขนาดเล ก : การเพาะเล ยงและการนำมาใช ประโยชน Microalgae : Cultivation and Utilization ป ท 17 ฉบ บท 34 มกราคม - ม ถ นายน 2557 วารสาร มฉก.ว ชาการ 169 สาหร ายขนาดเล ก : การเพาะเล ยงและการนำมาใช ประโยชน Microalgae : Cultivation and Utilization น ชนาถ แช มช อย * บทค ดย อ การสะสมของก าซคาร บอนไดออกไซด

More information

บทค ดย อ ส ธ รา ส นทราร กษ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทค ดย อ ส ธ รา ส นทราร กษ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- การใช ประโยชน กากไขม นของระบบบ อด กไขม นอย างง ายจากร านอาหาร ร วมก บเศษกระดาษและเศษใบไม เพ อการผล ตเช อเพล งอ ดแท ง The Co-Utilization of the Removed Scum of Simple Tank System Grease Trap from Restaurant

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ ฉลากส งแวดล อม (Environmental Labeling)

ความร เบ องต นเก ยวก บ ฉลากส งแวดล อม (Environmental Labeling) ความร เบ องต นเก ยวก บ ฉลากส งแวดล อม (Environmental Labeling) กมลาพร พ มประด บ ศ นย ความเป นเล ศด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรต อส งแวดล อม ศ นย ความเป นเล ศด านการพ ฒนาผล ตภ ณฑ ท เป นม ตรต อส งแวดล

More information

บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System)

บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System) บทท 4 ระบบปร บอากาศ (Air Conditioning System) ความส าค ญ การปร บอากาศม ความส าค ญอย างย งต อช ว ตประจ าว น โดยเฉพาะประเทศไทยท ต งอย ในเขตซ งม ภ ม อากาศแบบร อนช น ภายในอาคารจ าเป นต องม การปร บอากาศ เพ

More information

Mahidol Wittayanusorn School. Biology Department. Plant. Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name..

Mahidol Wittayanusorn School. Biology Department. Plant. Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name.. Mahidol Wittayanusorn School Plant Anatomy and Physiology Name. Class..Number. Teacher s name.. a คำนำ การท าปฏ บ ต การทางช วว ทยาเป นพ นฐานจ าเป นส าหร บการศ กษาทางช วว ทยา ด งน น บทปฏ บ ต การช วว ทยาจ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต รายละเอ ยดของรายว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สาขาว ชาว ทยาศาสตร ช วภาพ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา MI 3393 จ ลช วว ทยาทางการแพทย

More information

หมวดว ชาว ศวกรรมโครงสร าง

หมวดว ชาว ศวกรรมโครงสร าง เอกสารประกอบการส มมนา แนวทางองค ความร ประกอบการสอบเล อน ระด บใบอน ญาตเป นสาม ญว ศวกร สาขาว ศวกรรมโยธา --------------------------- หมวดว ชาว ศวกรรมโครงสร าง บรรยายโดย ศ.ดร.อมร พ มานมาศ ผศ.ดร.ส น ต ส ภาพ

More information

Solutions. A Chem1 Reference Text Stephen K. Lower Simon Fraser University. 1 Solutions 2

Solutions. A Chem1 Reference Text Stephen K. Lower Simon Fraser University. 1 Solutions 2 Solutions A Chem1 Reference Text Stephen K. Lower Simon Fraser University Contents 1 Solutions 2 2 Types of solutions 2 2.1 Gaseous solutions.................................... 4 2.2 Solutions of gases

More information

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ ช ดท 8 การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ อ จฉราพรรณ จร สว ฒน ภาคว ชาส งคมศาสตร คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล (สงวนล ขส ทธ เพ อใช ประกอบคาบรรยายเท าน น) การใช เทคน ค PRINCE ในการต

More information

การใช ประโยชน จากร งส และการป องก นอ นตราย จากร งส

การใช ประโยชน จากร งส และการป องก นอ นตราย จากร งส การใช ประโยชน จากร งส และการป องก นอ นตราย จากร งส โดย ส ช น อ ดมสมพร ส าน กสน บสน นการก าก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ ส าน กงานปรมาณ เพ อส นต การส มมนาหล กส ตรเช งปฏ บ ต การเร อง การบ รณาการการเร

More information

หล กส ตรการบร หารโครงการม ออาช พ

หล กส ตรการบร หารโครงการม ออาช พ หล กส ตรการบร หารโครงการม ออาช พ Project Management Professional ในภาวะป จจ บ นแห งย คโลกาภ ว ฒน ท ม การเปล ยนแปลงเก ดข นอย ตลอดเวลา การบร หารการ จ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผล การปร บต วให เข าก

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยร งส ต ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ สาขาว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา CSC 100 เทคโนโลย สารสนเทศและการประย

More information

การพ ฒนาเคร องยนต ก าซธรรมชาต สาหร บรถบรรท กขนาดใหญ

การพ ฒนาเคร องยนต ก าซธรรมชาต สาหร บรถบรรท กขนาดใหญ 20-21June 2013 BITEC, Bangkok -Thailand การพ ฒนาเคร องยนต ก าซธรรมชาต สาหร บรถบรรท กขนาดใหญ บร ษ ท อ ซ ซ เทคน คอลเซ นเตอร เอเซ ย จาก ด 1 แหล งกาเน ด : ก าซธรรมชาต มาจากบ อก าซธรรมชาต ซ งบ อก าซธรรมชาต

More information

บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย

บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย กรณ ศ กษาอาคารเข ยวในประเทศไทย กมล ต นพ พ ฒน กรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย 2 ก นยายน 2557 บทบาทและท ศทางของสถาบ นอาคารเข ยวไทย คณะกรรมการสถาบ นอาคารเข ยวไทย ห วข อบรรยาย 1. ล กษณะของอาคารเข ยว 2. อาคารเข

More information

ค ม อการเข ยนรายงานส มมนาและป ญหาพ เศษ สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก 2558

ค ม อการเข ยนรายงานส มมนาและป ญหาพ เศษ สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก 2558 ค ม อการเข ยนรายงานส มมนาและป ญหาพ เศษ สาขาว ชาเทคโนโลย ช วภาพ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก 2558 2 คานา ค ม อการเข ยนรายงานส มมนาและป ญหาพ เศษฉบ บน จ ดท าข นตามความเห นชอบของ

More information

Summary of Contents for Final Exams : P.1 (EP) Final Exams : Semester 1/ Academic Year 2013 Unit / Topic / Content Thai Language สระอ อ, อา, เอา, อ

Summary of Contents for Final Exams : P.1 (EP) Final Exams : Semester 1/ Academic Year 2013 Unit / Topic / Content Thai Language สระอ อ, อา, เอา, อ Summary of Contents for Final Exams : P.1 (EP) Final Exams : Semester 1/ Academic Year 2013 Thai Language สระอ อ, อา, เอา, อ ว, เอ ย, เอ อ การอ านจ บใจความ บทดอกสร อย แมวเหม ยว แยกเข ยวย งฟ น Chinese Language

More information

The Visit of Their Royal Highnesses Prince Philippe and Princess Mathilde of Belgium การเสด จเย อนของเจ าชายฟ ลล ป และเจ าหญ งมาธ ลด แห งเบลเย ยม

The Visit of Their Royal Highnesses Prince Philippe and Princess Mathilde of Belgium การเสด จเย อนของเจ าชายฟ ลล ป และเจ าหญ งมาธ ลด แห งเบลเย ยม A Booklet for Vinythai Partnership Issue 1-2013 The Visit of Their Royal Highnesses Prince Philippe and Princess Mathilde of Belgium การเสด จเย อนของเจ าชายฟ ลล ป และเจ าหญ งมาธ ลด แห งเบลเย ยม MD s Message

More information

เสวนาการเป ดประต ส อาเซ ยน :

เสวนาการเป ดประต ส อาเซ ยน : เสวนาการเป ดประต ส อาเซ ยน : ม ต ส งแวดล อมก บค ณภาพช ว ตคนกร ง ว นท 3 ม ถ นายน พ.ศ. 2556 ณ ห องแกรนด บอลล น โรงแรมรามาการ เด น นางส วรรณา จ งร งเร อง รองผ อานวยการสาน กส งแวดล อม กร งเทพมหานคร ความท าทายและโอกาสของกร

More information

COMODO ENPOINT SECURITY

COMODO ENPOINT SECURITY 1 COMODO ENPOINT SECURITY 1.ระบบป องก น Antivirus ม ค ณสมบ ต ท วไป ด งน 1.1 สามารถต ดต งบน ระบบปฏ บ ต การ Windows ร นต างๆ ท งแบบ 32 bits และ 64 bits ได Microsoft Windows Server Family: Windows 2003 Server

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการ NSTDA Professional Researchers Grants ศ.นพ.ประส ทธ ผล ตผลการพ มพ เลขาน การโครงการฯ

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการ NSTDA Professional Researchers Grants ศ.นพ.ประส ทธ ผล ตผลการพ มพ เลขาน การโครงการฯ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการ NSTDA Professional Researchers Grants ศ.นพ.ประส ทธ ผล ตผลการพ มพ เลขาน การโครงการฯ โครงการว จ ยขนาดใหญ ของ สวทช. NSTDA Professional Researchers Grants (พ.ศ. ๒๕๔๔ พ.ศ. ๒๕๔๙)

More information

กลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)

กลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 1 คานา ประเทศ ไทยได ให ส ตยาบ นต อพ ธ สารเก ยวโต เม อว นท 21 ส งหาคม 2545 เพ อแสดง เจตนารมณ ต อประชาคมโลกในการท จะม ส วนร วมในการแก ป ญหาภาวะ เร อนกระจก ณ ขณะน ถ อได ว า ไทยเป นประเทศท อย ในข ายท ได ร

More information

ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ.

ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ. ศาสตราจารย น กส ทธ ค ว ฒนาช ย ท ปร กษาเลขาธ การ สวทน. ประธานกรรมการท ปร กษาทางว ชาการ บ ณฑ ตว ทยาล ยร วมพล งงานและส งแวดล อม มจธ. STI Policy Forum 21 ธ นวาคม 2554 สวทน. อาคารจต ร สจามจ ร 1 แหล งพล งงานและเทคโนโลย

More information

Lean Solutions and training. Lean Office ก าวแรกส ความเป นเล ศ

Lean Solutions and training. Lean Office ก าวแรกส ความเป นเล ศ Lean Office Your first step towards business excellence ก าวแรกส ความเป นเล ศ ป ญหาท ม กพบ ในท ท างาน ข อม ลล กค า เส ยงต อการถ กขโมยหร อถ กขโมยโดยพน กงาน เน องจากขาดระบบ ควบค มท เหมาะสม ท เก บเอกสาร ไม

More information