ก ( ) Principles of Plant Physiology

Size: px
Start display at page:

Download "ก (048044 04804422 22) Principles of Plant Physiology"

Transcription

1 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology.

2 1. (Introduction to plant physiology) 2. ก (Plant Plant-water relation) 3. (Plant mineral nutrition) 4. (Metabolism) <=. 5. ก (Plant growth and development) 2

3 ก % - ก ก 30 % - ก 30 % 2. ก 35 % - ก 20 % - ก 15 % 3. ก 5 % 1% 2 = 1 ก ก ก ก ก 3

4 Introduction to Plant Physiology : 1. Introduction to Plant Physiology 4

5 ก ก Molecular Biology Cell Biology Anatomy Plant Physiology? Morphology Architecture Ecology 1. Introduction to Plant Physiology 5

6 Plant Physiology The science that studies plant function. ก ก กก ก (Water and mineral absorption) ก (Water transport) ก (Transpiration Transpiration) ก (Photosynthesis Photosynthesis) ก (Respiration Respiration) (Biosynthesis Biosynthesis) ก (Translocation Translocation) ก ก (Storage Storage) ก (Growth and development) (Hormones Hormones) ก (Plant movement) (Ecophysiology Ecophysiology) (Stress physiology) 1. Introduction to Plant Physiology 6

7 Life Cycle of Plants 7

8 End 8

9 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก.

10 ก ก 3. ก (water potential) 4. ก 5. ก 10

11 1. (H 2 O) 11

12 1.1 (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g)

13 1.1 ก ก ก 13

14 1.1 (liquid) ก ก (Freezing point) 0 C (Boiling point) 100 C 14

15 1.1 (Specific heat) (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g) Latent heat of fusion Latent heat of vaporization 15

16 1.1 (Solvent) 16

17 1.1 ก H 2 O H + + OH ก 1x10-7 ph = - log 10 H + ph = 7 17

18 1.1 ก ก ก (adhesive force) ก ก (cohesive force) 18

19 1.2 ก ก (%) : ก ก ก 2551( ) ก 85-95% 5-10% 19

20 1.2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก 20

21 1.2 ก ก ก ก 21

22 1.2 22

23 1.2 ก ก ก 23

24 1.2 Osmotic Pressure 24

25 1.2 ก positive presser potential zero presser potential Permanent wilting point 25

26 (CH 4 ) (NH3) (H 2 O) (C 2 H 6 ) ก (CH 3 OH) (H 2 S) ก (CO 2 ) ก (C 2 H 5 OH) 1.2 ก ก (Da Da) (J/g/C) ก (C) (C) ก (J/g) ก ก (J/g)

27 1.2 : 27

28 End 28

29 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก..

30 ก ก 3. ก (water potential) 4. ก 5. ก 30

31 ก Movement of Molecules 1. ก (mass flow) 2. ก (diffusion) 3. (osmosis) 4. ก (imbibition imbibition) 31

32 1. ก mass flow, bulk flow ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก xylem 32

33 2. ก diffusion ก ก ก ก ( ) ก ก (kinetic energy) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก dynamic equilibrium 33

34 2. ก diffusion ก 1. ก (Free energy) ก ก กก 34

35 2. ก diffusion ก 2. ก ก ก ก ก 35

36 2. ก diffusion ก 3. ก ก ก ก 36

37 2. ก diffusion ก 4. chemical potential 37

38 2. ก diffusion ก 5. ก (adsorption) - ก ก - ก - 38

39 3. Osmosis ก ก (semipermeable membrane) ก ก ก pressure potential (turgor pressure) plasmolysis positive presser potential zero presser potential 39

40 4. ก Imbibition ก (imbibant matrix) ก imbibant Imbibant ก 40

41 End 41

42 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก..

43 ก ก 3. ก 4. ก 5. ก 43

44 ก Water Potential (Ψ) ( 1. ก 2. Osmotic potential (Ψ π ) 3. Pressure potential (Ψ P ) 44

45 ก Water Potential (Ψ) ( ก ก ก (free energy) ก MPa ก ก ก ก (Ψ) ก 0 MPa 45

46 ก Water Potential (Ψ) ( ก ก ก ก Mega Pascal (MPa ( MPa) 1 Pa = 1 N/m 2 1 ก ก x 10 5 N/m 2 = x 10 5 Pa = 0.1 MPa 46

47 Osmotic Potential (Ψ ( ) π ก ก กก ก van t Hoff Ψπ = - mirt m = Molality (mol/kg) i = Ionization constant (1.0 ) R = Gas constant ( liter MPa mol -1 K-1) T = Temperture in Kelvin (C ) 47

48 Pressure Potential (Ψ ( ) P ก ก ก ก ก ( กก ก osmosis) 48

49 ก (Ψ cell) Ψ = Ψ + Ψ cell π P 49

50 ก ก ก 50

51 End 51

52 ก ก ก ( ) Principles of Plant Physiology ก ก ก..

53 ก ก 3. ก 4. ก 5. ก 53

54 ก ก ก Transpiration, Absorption and Translocation of Water 1. ก 2. ก กก ก 3. ก 4. ก 5. ก 54

55 ก : 55

56 Stomata : : : 56

57 ก 500 / / 3-4 / / 25 / / 57

58 ก 8 6 การใช น าของ K95-84 ป 2551 คาดหมายผลผล ต 20 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน ข อม ลจากเฉล มพลและคณะ (2547) การใช น าของ K88-92 ป 2550 ผลผล ต 13 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน อาย หล งปล ก (เด อน) : ก ก ก (, 2551) 58 การใช น าของแปลงอ อย (มม./ว น)

59 1. ก - ก - ก ก ก 2,452 J/g 59

60 2. ก กก ก 60

61 61

62 ก - ก Endogenous rhythm (Biological clock) Water balance of a plant CO 2 concentration Light กก 62

63 3. ก 63

64 3. ก ก ก 64

65 Sunken stomata 1-00/PlantWatMove/EpiTolBlStomataLab500.jpg Raised stomata 65

66 ก ( ก ก / / ) K88-92 ก ก ก ( )

67 ก 8 6 การใช น าของ K95-84 ป 2551 คาดหมายผลผล ต 20 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน ข อม ลจากเฉล มพลและคณะ (2547) การใช น าของ K88-92 ป 2550 ผลผล ต 13 ต น/ไร ค าเฉล ยในแต ละเด อน อาย หล งปล ก (เด อน) : ก ก ก (, 2551) 67 การใช น าของแปลงอ อย (มม./ว น)

68 4. ก ก ก Root hair zone 68

69 4. ก 69

70 4. ก ก 2 Active absorption Passive absorption 70

71 Active Transport ก ก ก ก Ψ ก : 71

72 Passive Transport ψ ψ 72

73 ก 73

74 Symplast Plasmodesmata 74

75 Intercellular space Apoplast CellDiversity-xylem.jpg 75

76 5. ก 1.Root pressure 2.Capillary force 3.Transpiration pull 76

77 Root Pressure 77

78 Capillary Force Adhesion Force Cohesion Force Xylem vessel 40 µm 75 cm : 78

79 Transpiration Pull Cohesion-Tension Theory 79

80 End 80

Transport in Plants Notes AP Biology Mrs. Laux 3 levels of transport occur in plants: 1. Uptake of water and solutes by individual cells

Transport in Plants Notes AP Biology Mrs. Laux 3 levels of transport occur in plants: 1. Uptake of water and solutes by individual cells 3 levels of transport occur in plants: 1. Uptake of water and solutes by individual cells -for photosynthesis and respiration -ex: absorption of H 2 O /minerals by root hairs 2. Short distance cell-to-cell

More information

PLANTS FORM & FUNCTION TRANSPORT IN PLANTS OVERVIEW OF TRANSPORT IN PLANTS. Plant Form & Function Activity #3 page 1

PLANTS FORM & FUNCTION TRANSPORT IN PLANTS OVERVIEW OF TRANSPORT IN PLANTS. Plant Form & Function Activity #3 page 1 AP BIOLOGY PLANTS FORM & FUNCTION ACTIVITY #3 NAME DATE HOUR TRANSPORT IN PLANTS OVERVIEW OF TRANSPORT IN PLANTS Plant Form & Function Activity #3 page 1 PROTON PUMPS Plant Form & Function Activity #3

More information

Chapter 36: Resource Acquisition & Transport in Vascular Plants

Chapter 36: Resource Acquisition & Transport in Vascular Plants Chapter 36: Resource Acquisition & Transport in Vascular Plants 1. Overview of Transport in Plants 2. Transport of Water & Minerals 3. Transport of Sugars 1. Overview of Transport in Plants H 2 O CO 2

More information

Physical and chemical properties of water Gas Laws Chemical Potential of Water Rainfall/Drought

Physical and chemical properties of water Gas Laws Chemical Potential of Water Rainfall/Drought Lecture 14, Water, Humidity, Pressure and Trace Gases, Part 1 Physical and chemical properties of water Gas Laws Chemical Potential of Water Rainfall/Drought Atmospheric Gas Composition constitue nt percent

More information

1. The leaf is the main photosynthetic factory (Fig. 36.1, p. 702)

1. The leaf is the main photosynthetic factory (Fig. 36.1, p. 702) TRANSPORT IN PLANTS A. Introduction 1. The leaf is the main photosynthetic factory (Fig. 36.1, p. 702) a. This requires a transport system to move water and minerals from the roots to the leaf. This is

More information

Exchange & Transport in Vascular Plants. Plant Exchange & Transport

Exchange & Transport in Vascular Plants. Plant Exchange & Transport Exchange & Transport in Vascular Plants Plant Exchange & Transport I. II. Local Transport III. Long Distance Transport IV. Gas Exchange Water and Solutes - Uptake by Cells Passive Transport (Diffusion)

More information

Transpiration. C should equal D.BUT SOMETIMES. 1. Loss in mass is greater than volume of water added.

Transpiration. C should equal D.BUT SOMETIMES. 1. Loss in mass is greater than volume of water added. Transpiration Transpiration is the loss of water by evaporation from the leaves through the stomata. The source of water for the plants is soil water. It is taken up by root hair cells by osmosis. Once

More information

AS1 MOLES. oxygen molecules have the formula O 2 the relative mass will be 2 x 16 = 32 so the molar mass will be 32g mol -1

AS1 MOLES. oxygen molecules have the formula O 2 the relative mass will be 2 x 16 = 32 so the molar mass will be 32g mol -1 Moles 1 MOLES The mole the standard unit of amount of a substance the number of particles in a mole is known as Avogadro s constant (L) Avogadro s constant has a value of 6.023 x 10 23 mol -1. Example

More information

3) Transpiration creates a force that pulls water upward in. xylem. 2) Water and minerals transported upward form roots to shoots in.

3) Transpiration creates a force that pulls water upward in. xylem. 2) Water and minerals transported upward form roots to shoots in. 3) Transpiration creates a force that pulls water upward in xylem Figure 36.1 An overview of transport in whole plants (Layer 1) Transport in plants 2) Water and minerals transported upward form roots

More information

Transport in plants. Unit 1

Transport in plants. Unit 1 Unit 1 Transport in plants A knowledge of how plants take in and transport substances is vitally important to agriculture. Using this knowledge, scientists are able to develop more effective ways of applying

More information

F321 MOLES. Example If 1 atom has a mass of 1.241 x 10-23 g 1 mole of atoms will have a mass of 1.241 x 10-23 g x 6.02 x 10 23 = 7.

F321 MOLES. Example If 1 atom has a mass of 1.241 x 10-23 g 1 mole of atoms will have a mass of 1.241 x 10-23 g x 6.02 x 10 23 = 7. Moles 1 MOLES The mole the standard unit of amount of a substance (mol) the number of particles in a mole is known as Avogadro s constant (N A ) Avogadro s constant has a value of 6.02 x 10 23 mol -1.

More information

What is a Colligative Property?

What is a Colligative Property? What is a Colligative Property? 0 Defined as bulk liquid properties that change when you add a solute to make a solution 0 Colligative properties are based on how much solute is added but NOT the identity

More information

Text for Transpiration Water Movement through Plants

Text for Transpiration Water Movement through Plants Text for Transpiration Water Movement through Plants Tracy M. Sterling, Ph.D., 2004 Department of Entomology, Plant Pathology and Weed Science New Mexico State University tsterlin@nmsu.edu http://croptechnology.unl.edu

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ

การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ ช ดท 8 การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ อ จฉราพรรณ จร สว ฒน ภาคว ชาส งคมศาสตร คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล (สงวนล ขส ทธ เพ อใช ประกอบคาบรรยายเท าน น) การใช เทคน ค PRINCE ในการต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด

มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร. ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด ค ม อการใช ระบบบร หารงานบ คคล แบบอ เล กทรอน กส (E-Personal) สาหร บงานธ รการ กองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร สามารถ Download File ค ม อการใช ระบบได ท www.kpru.ac.th เล อกใช ระบบบร หารงานบ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ตรวจสอบพ นท ปล กยางพาราในพ นท ป าอน ร กษ ต ดตามผลการเข าปฏ บ ต การพ นท ปล กยางพารา ในพ นท ป าอน ร กษ

ตรวจสอบพ นท ปล กยางพาราในพ นท ป าอน ร กษ ต ดตามผลการเข าปฏ บ ต การพ นท ปล กยางพารา ในพ นท ป าอน ร กษ ตรวจสอบพ นท ปล กยางพาราในพ นท ป าอน ร กษ ต ดตามผลการเข าปฏ บ ต การพ นท ปล กยางพารา ในพ นท ป าอน ร กษ ข นตอนการดาเน นการตรวจสอบพ นท ปล กยางพาราในพ นท ป าอน ร กษ 1. ส วนกลาง : ดาเน นการว เคราะห และประมวลผลข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

Equilibrium Practice Problems

Equilibrium Practice Problems Equilibrium Practice Problems 1. Write the equilibrium expression for each of the following reactions: N 2 (g) + 3 H 2 (g) 2 NH 3 (g) K = [NH 3 ] 2 [N 2 ] [H 2 ] 3 I 2 (s) + Cl 2 (g) 2 ICl (g) K = [ICl]

More information

CHEMISTRY 113 EXAM 4(A)

CHEMISTRY 113 EXAM 4(A) Summer 2003 1. The molecular geometry of PF 4 + ion is: A. bent B. trigonal planar C. tetrahedral D. octahedral CHEMISTRY 113 EXAM 4(A) 2. The Cl-C-Cl bond angle in CCl 2 O molecule (C is the central atom)

More information

Gas particles move in straight line paths. As they collide, they create a force, pressure.

Gas particles move in straight line paths. As they collide, they create a force, pressure. #28 notes Unit 4: Gases Ch. Gases I. Pressure and Manometers Gas particles move in straight line paths. As they collide, they create a force, pressure. Pressure = Force / Area Standard Atmospheric Pressure

More information

Phase diagram of water. Note: for H 2 O melting point decreases with increasing pressure, for CO 2 melting point increases with increasing pressure.

Phase diagram of water. Note: for H 2 O melting point decreases with increasing pressure, for CO 2 melting point increases with increasing pressure. Phase diagram of water Note: for H 2 O melting point decreases with increasing pressure, for CO 2 melting point increases with increasing pressure. WATER Covers ~ 70% of the earth s surface Life on earth

More information

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม

การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป น องศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม การแปลค าพ ก ดจากลองจ จ ดละต จ ดท เป นองศา ล ปดา ฟ ล ปดา ให เป นทศน ยม โดยใช โปรแกรม excel เม อเราม พ ก ด ละต จ ด ลองจ จ ด ของตาแหน

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

Type: Single Date: Homework: READ 12.8, Do CONCEPT Q. # (14) Do PROBLEMS (40, 52, 81) Ch. 12

Type: Single Date: Homework: READ 12.8, Do CONCEPT Q. # (14) Do PROBLEMS (40, 52, 81) Ch. 12 Type: Single Date: Objective: Latent Heat Homework: READ 12.8, Do CONCEPT Q. # (14) Do PROBLEMS (40, 52, 81) Ch. 12 AP Physics B Date: Mr. Mirro Heat and Phase Change When bodies are heated or cooled their

More information

Energy Matters Heat. Changes of State

Energy Matters Heat. Changes of State Energy Matters Heat Changes of State Fusion If we supply heat to a lid, such as a piece of copper, the energy supplied is given to the molecules. These start to vibrate more rapidly and with larger vibrations

More information

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01

Thailand Voluntary Emission Reduction T-VER-METH-EE-02 Version 01 หน า 1 ภาคผนวก ข. ประกาศคณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก ว าด วยระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ พ.ศ. 2556 ท 1/2556 T-VER-METH-EE-02 ระเบ ยบว ธ การลดก าซเร อนกระจกภาคสม ครใจ สาหร บ การต

More information

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2

การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 1 การน าค าพ ก ด XY มาสร างข อม ล Point และ Polygon ด วยโปรแกรม ArcGIS 9.2 ค าพ ก ดแหล งก าเน ดมลพ ษส งแวดล อมต าง ๆ เช น จ ดต าแหน งท อน าเส ย จ ดอาคารประเภท ก. จ ดท ต งน คมอ ตสาหกรรมและโรงงานอ ตสาหกรรม

More information

โครงการศ นย ข อม ลแรงงานแห งชาต ระบบ

โครงการศ นย ข อม ลแรงงานแห งชาต ระบบ ค ม อการใช งาน ระบบ Data Cleansing หน า บทท 1 การเข าใช ระบบ Data Cleansing... 1 1. การเข าส ระบบ Data Cleansing... 1 2. น าเข าข อม ล (Browse file)... 2 3. รายละเอ ยดการกรอกน าข อม ลเข า... 3 4. รายละเอ

More information

The final numerical answer given is correct but the math shown does not give that answer.

The final numerical answer given is correct but the math shown does not give that answer. Note added to Homework set 7: The solution to Problem 16 has an error in it. The specific heat of water is listed as c 1 J/g K but should be c 4.186 J/g K The final numerical answer given is correct but

More information

CHEMISTRY GAS LAW S WORKSHEET

CHEMISTRY GAS LAW S WORKSHEET Boyle s Law Charles Law Guy-Lassac's Law Combined Gas Law For a given mass of gas at constant temperature, the volume of a gas varies inversely with pressure PV = k The volume of a fixed mass of gas is

More information

ว ธ การใช งาน NewsCenter

ว ธ การใช งาน NewsCenter ว ธ การใช งาน NewsCenter การเร ยกด ห วข อข าว 1. คล ก ท Tool bar น วส เซ นเตอร จะแสดงห วข อข าวช ดล าส ดบนหน าจอ 2. คล ก เพ อเร ยกด ห วข อข าวช ดก อนหน า หร อ ช ดถ ดไป การอ านรายละเอ ยดของข าว 1. คล กเล

More information

Base Line ป ญหาระด บพ นท

Base Line ป ญหาระด บพ นท ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ระด บประเทศ Base Line ป ญหาระด บพ นท ย ทธศาสตร เขตบร การท ๑๒ ย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร เคร อข ายอาเภอ (CUP) ย ทธศาสตร หน วยบร การ เป าประสงค ระด บเขต เป าประสงค ระด บจ งหว ด เป าประสงค

More information

รายละเอ ยดเอกสารสาหร บการขอข นทะเบ ยน คาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ ตามร ปแบบของ อบก.

รายละเอ ยดเอกสารสาหร บการขอข นทะเบ ยน คาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ ตามร ปแบบของ อบก. รายละเอ ยดเอกสารสาหร บการขอข นทะเบ ยน คาร บอนฟ ตพร นท ของผล ตภ ณฑ ตามร ปแบบของ อบก. หน วยว จ ยเพ อการจ ดการพล งงานและเศรษฐน เวศ สถาบ นว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม Research Unit for Energy

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

Phys222 W11 Quiz 1: Chapters 19-21 Keys. Name:

Phys222 W11 Quiz 1: Chapters 19-21 Keys. Name: Name:. In order for two objects to have the same temperature, they must a. be in thermal equilibrium.

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

23 280 ก ก 2558. ก ก Hydrologic Cycle

23 280 ก ก 2558. ก ก Hydrologic Cycle ก 23 28 ก ก 2558 ก ก Hydrologic Cycle ก. ก ก ก ก. ก... ก 65-5533-46-5533-47 ก - ก - 8 ก ก ก ก ก 12-46 ก 17 1 ก ก ก ก ก ก ก 1. ก ก 25 2. ก ก ก ก ก 3. ก ก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก 5. 1 31 - 1. ก. ก 2 2. P.7A..

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

Exam: PLS/BIO 210, December 17 th, 2013

Exam: PLS/BIO 210, December 17 th, 2013 Exam: PLS/BIO 210, December 17 th, 2013 Please identify the correct (and most complete) answers/additions to the following questions/statements (only one correct answer/addition per question/statement):

More information

Equilibrium Lecture #1. Schweitzer

Equilibrium Lecture #1. Schweitzer Equilibrium Lecture #1 Schweitzer What is equilibrium? Remember Equilibrium process between to competing reactions. At equilibrium the forward process is equal to the reverse process. *** It appears that

More information

ค ม อ Back Office : www.royaldragonbus.com

ค ม อ Back Office : www.royaldragonbus.com URL : www.royaldragonbus.com/admin 1 ค ม อ Back Office : www.royaldragonbus.com Username : admin Password : 123456 เม อ Log in เข าไป จะปรากฏหน าหล กของระบบด งภาพ 2 Home : จ ดการข อม ลหน า Home Product

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบฝ กห ด เร อง การศ กษาช วว ทยา

แบบฝ กห ด เร อง การศ กษาช วว ทยา แบบฝ กห ด เร อง การศ กษาช วว ทยา จงตอบคาถามต อไปน *********************************************** 1. ช วว ทยา (Biology) ม รากศ พท มาจากภาษากร กค อคาว าอะไร 2. ช ว (Bios) แปลว าอะไร 3. ว ทยา (Logos) แปลว

More information

13.3 Factors Affecting Solubility Solute-Solvent Interactions Pressure Effects Temperature Effects

13.3 Factors Affecting Solubility Solute-Solvent Interactions Pressure Effects Temperature Effects Week 3 Sections 13.3-13.5 13.3 Factors Affecting Solubility Solute-Solvent Interactions Pressure Effects Temperature Effects 13.4 Ways of Expressing Concentration Mass Percentage, ppm, and ppb Mole Fraction,

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSES OF CLOUD ACTIVATION STUDIED WITH A DESKTOP CLOUD MODEL

PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSES OF CLOUD ACTIVATION STUDIED WITH A DESKTOP CLOUD MODEL PHYSICAL-CHEMICAL PROCESSES OF CLOUD ACTIVATION STUDIED WITH A DESKTOP CLOUD MODEL Stephen E. Schwartz ses@bnl.gov Brookhaven National Laboratory Upton NY USA 11973 6th International Conference Air-Surface

More information

Chapter 13: Physical Properties of Solutions

Chapter 13: Physical Properties of Solutions Chapter 13: Physical Properties of Solutions Key topics: Molecular Picture (interactions, enthalpy, entropy) Concentration Units Colligative Properties terminology: Solution: a homogeneous mixture Solute:

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

APPENDIX H CONVERSION FACTORS

APPENDIX H CONVERSION FACTORS APPENDIX H CONVERSION FACTORS A ampere American Association of State AASHTO Highway & Transportation Officials ABS (%) Percent of Absorbed Moisture Abs. Vol. Absolute Volume ACI American Concrete Institute

More information

WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN VASCULAR AND NON- VASCULAR PLANTS?

WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN VASCULAR AND NON- VASCULAR PLANTS? WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN VASCULAR AND NON- VASCULAR PLANTS? Let s take a closer look. What makes them different on the outside and inside? Learning Intentions To understand how vascular plant cells

More information

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได

5. ระบบ MMS MMS สามารถ - สามารถจ ดเก บข อม ลด จ ตอลได หลายร ปแบบ โดยท าการก าหนดชน ดไฟล ในการน าเข าและ แสดงผลได 5. ระบบ MMS MMS ค อ การสร างหมวดหม ขอ ม ลสามารถแบ งกล มได ตามความต องการของผ ด แลระบบ โดยจะ แสดงรายละเอ ยดห วข อเป นแบบโครงสร างต นไม หร อ Tree Diagram สามารถส บค นจากห วข อเอกสารโดย การพ มพ ขอ ความในช

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

WEEK 1. Engineering Calculations Processes Process Variables

WEEK 1. Engineering Calculations Processes Process Variables WEEK 1 Engineering Calculations Processes Process Variables 2.1 Units and Dimensions Units and dimensions are important in science and engineering A measured quantity has a numerical value and a unit (ex:

More information

กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ดน าเส ย พ.ศ.

กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ดน าเส ย พ.ศ. หน า ๔ เล ม ๑๒๙ ตอนท ๓๙ ก ราชก จจาน เบกษา ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กฎกระทรวง ก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และแบบการเก บสถ ต และข อม ล การจ ดท าบ นท กรายละเอ ยด และรายงานสร ปผลการท างานของระบบบ าบ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

การบร หารจ ดการระบบน าด มสะอาดส าหร บโรงเร ยน

การบร หารจ ดการระบบน าด มสะอาดส าหร บโรงเร ยน การบร หารจ ดการระบบน าด มสะอาดส าหร บโรงเร ยน การบร หารจ ดการระบบน าด มสะอาดส าหร บโรงเร ยน ประกอบด วย 1. การบ าร งร กษาระบบปร บปร งค ณภาพน า ให ได มาตรฐานน าด มสะอาดขององค การอนาม ยโลก 2. การค านวณต นท

More information

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง

เกณฑ การให คะแนนการแข งข นท กษะว ชาช พท กษะ การสารวจเพ อการก อสร าง การแข งข นท กษะว ชาช พ ท งส น 400 คะแนน 1. งานร งว ดวงรอบ (100 คะแนน) ควรปร บปร ง พอใช ปานกลาง ด ด มาก 1. กาหนดหม ดวงรอบได เหมาะสมก บพ นท (10 คะแนน) 2 4 6 8 10 2. การบ นท กข อม ลลงสม ดสนามได เหมาะสม (15

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

CHAPTER 8 UNITS, PREFIXES AND ENGINEERING NOTATION

CHAPTER 8 UNITS, PREFIXES AND ENGINEERING NOTATION CHAPTER 8 UNITS, PREFIXES AND ENGINEERING NOTATION EXERCISE 34 Page 62 1. State the SI unit of volume. The SI unit of volume is cubic metres, m 3 2. State the SI unit of capacitance. The SI unit of capacitance

More information

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

ค ม อการใช งาน. User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 1 User Manual ระบบการรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต สภามหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2 ระบบรายงานผลการดาเน นงานของคณะ/หน วยงานตามมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย ท ได ร บมอบหมายจากสภามหาว ทยาล ย (สาหร บผ ใช

More information

Colligative Properties Discussion Chem. 1A

Colligative Properties Discussion Chem. 1A Colligative Properties Discussion Chem. 1A The material covered today is found in sections Chapter 12.5 12.7 This material will not be covered in lecture, you will have homework assigned. Chem. 1A Colligative

More information

Chapter 18 Homework Answers

Chapter 18 Homework Answers Chapter 18 Homework Answers 18.22. 18.24. 18.26. a. Since G RT lnk, as long as the temperature remains constant, the value of G also remains constant. b. In this case, G G + RT lnq. Since the reaction

More information

Intermolecular Forces

Intermolecular Forces Intermolecular Forces: Introduction Intermolecular Forces Forces between separate molecules and dissolved ions (not bonds) Van der Waals Forces 15% as strong as covalent or ionic bonds Chapter 11 Intermolecular

More information

01 The Nature of Fluids

01 The Nature of Fluids 01 The Nature of Fluids WRI 1/17 01 The Nature of Fluids (Water Resources I) Dave Morgan Prepared using Lyx, and the Beamer class in L A TEX 2ε, on September 12, 2007 Recommended Text 01 The Nature of

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya. Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th

By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya. Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th By Dr Nongphanga Khunajukr Ms Buasai Petsuriyawong Mr.Knok Wongrutpunya Department of Microbiology Buasaip@kmutt.ac.th มาร จ กก บโปรแกรม EndNote 1 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดการบรรณาน กรม โดยจ ดเก บรายการในร

More information

COTTON WATER RELATIONS

COTTON WATER RELATIONS COTTON WATER RELATIONS Dan R. Krieg 1 INTRODUCTION Water is the most abundant substance on the Earth s surface and yet is the most limiting to maximum productivity of nearly all crop plants. Land plants,

More information

Heat as Energy Transfer. Heat is energy transferred from one object to another because of a difference in temperature

Heat as Energy Transfer. Heat is energy transferred from one object to another because of a difference in temperature Unit of heat: calorie (cal) Heat as Energy Transfer Heat is energy transferred from one object to another because of a difference in temperature 1 cal is the amount of heat necessary to raise the temperature

More information

บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ

บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ บทท 4 กระบวนการ บร หารการพ ฒนา อาจารย ปฐมท ศน บรรณเล ศ สาน กว ชาบร หารร ฐก จ กระบวนการพ ฒนาประเทศ การพ ฒนาเป นกระบวนการ จะต องบรรล เป าหมาย จากหน งไปสอง จากสองไปสาม จ ดม งหมายของกระบวนกรพ ฒนา ค อ เพ อตอบสนองต

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

2. ช วงเวลำท สะดวกเข ำร วมอบรม (สำมำรถเล อกได มำกกว ำ 1 รำยกำร) ส ปดำห ท 4 ระหว ำงว นท 23 27 ม ถ นำยน 2557

2. ช วงเวลำท สะดวกเข ำร วมอบรม (สำมำรถเล อกได มำกกว ำ 1 รำยกำร) ส ปดำห ท 4 ระหว ำงว นท 23 27 ม ถ นำยน 2557 แบบสอบถามความต องการเข าร วมอบรมคอมพ วเตอร ของโครงการลดช องว างด จ ท ล คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ----------------------------------------------------------------------------------------------

More information

CHAPTER 14 THE CLAUSIUS-CLAPEYRON EQUATION

CHAPTER 14 THE CLAUSIUS-CLAPEYRON EQUATION CHAPTER 4 THE CAUIU-CAPEYRON EQUATION Before starting this chapter, it would probably be a good idea to re-read ections 9. and 9.3 of Chapter 9. The Clausius-Clapeyron equation relates the latent heat

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

Chapter 4 The Properties of Gases

Chapter 4 The Properties of Gases Chapter 4 The Properties of Gases Significant Figure Convention At least one extra significant figure is displayed in all intermediate calculations. The final answer is expressed with the correct number

More information

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย การเข ยนรายงานผลการว จ ยเป นข นตอนส ดท ายท ส าค ญ เน องจากต อง สามารถรายงานอย างเป นระบบลาด บข นตอนเน อหาก อนหล งม การ น

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet

Thai For Documents To Go User Manual. For Palm OS Garnet 1 Thai For Documents To Go User Manual For Palm OS Garnet 2 Contents Introduction.. 3 Thai For Documents To Go................................................. 3 ความต องการของระบบ.......................................................

More information

Review - After School Matter Name: Review - After School Matter Tuesday, April 29, 2008

Review - After School Matter Name: Review - After School Matter Tuesday, April 29, 2008 Name: Review - After School Matter Tuesday, April 29, 2008 1. Figure 1 The graph represents the relationship between temperature and time as heat was added uniformly to a substance starting at a solid

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

7. A selectively permeable membrane only allows certain molecules to pass through.

7. A selectively permeable membrane only allows certain molecules to pass through. CHAPTER 2 GETTING IN & OUT OF CELLS PASSIVE TRANSPORT Cell membranes help organisms maintain homeostasis by controlling what substances may enter or leave cells. Some substances can cross the cell membrane

More information

Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 01. Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 02. Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 04

Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 01. Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 02. Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 04 Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 01 Colligative Properties of Nonvolatile Solutes 02 Colligative Properties: Depend on the amount not on the identity There are four main colligative properties:

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

Boyles Law. At constant temperature the volume occupied by a fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure on the gas 1 P = P

Boyles Law. At constant temperature the volume occupied by a fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure on the gas 1 P = P Boyles Law At constant temperature the volume occupied by a fixed amount of gas is inversely proportional to the pressure on the gas 1 or k 1 Boyles Law Example ressure olume Initial 2.00 atm 100 cm 3

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

Chapter 14 Chemical Equilibrium

Chapter 14 Chemical Equilibrium Chapter 14 Chemical Equilibrium Forward reaction H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) Reverse reaction 2HI(g) H 2 (g) + I 2 (g) At equilibrium H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) Chemical equilibrium is reached when reactants

More information

1. solid, vapor, critical point correct. 2. solid, liquid, critical point. 3. liquid, vapor, critical point. 4. solid, liquid, triple point

1. solid, vapor, critical point correct. 2. solid, liquid, critical point. 3. liquid, vapor, critical point. 4. solid, liquid, triple point mcdonald (pam78654) HW 7B: Equilibria laude (89560) 1 This print-out should have 18 questions. Multiple-choice questions may continue on the next column or page find all choices before answering. 001 10.0

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 1 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต การใช Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา สามารถท าได โดยเร มต นจาก การเป ดโปรแกรม Microsoft Excel และเล อก Menu

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

Statics and Mechanics of Materials

Statics and Mechanics of Materials Statics and Mechanics of Materials Chapter 4-1 Internal force, normal and shearing Stress Outlines Internal Forces - cutting plane Result of mutual attraction (or repulsion) between molecules on both

More information

Transport of Water and Solutes in Plants

Transport of Water and Solutes in Plants OpenStax-CNX module: m44708 1 Transport of Water and Solutes in Plants OpenStax College This work is produced by OpenStax-CNX and licensed under the Creative Commons Attribution License 3.0 By the end

More information