ก (Participation) ก (Facilitation and support)

Size: px
Start display at page:

Download "ก (Participation) ก (Facilitation and support)"

Transcription

1

2 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

3 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

4 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Participation) ก (Facilitation and support)

5 การจ งใจ (Motivation) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก การจ งใจ หมายถ ง "แรงข บเคล อนท อย ภายในของบ คคลท กระต นให บ คคลม การกระท า"

6 ความส าค ญของการจ งใจ 1. พล ง (Energy) เป นแรงข บเคล อนท ส าค ญต อการกระท า หร อ พฤต กรรมของมน ษย ในการท างานใดๆ ถ า บ คคลม แรงจ งใจ ในการท างานส ง ย อมท าให ขย น ข นแข ง กระต อร อร น กระท าให ส าเร จ ซ งตรงก นข าม ก บ บ คคลท ท างานประเภท เช าชาม เย นชาม ท ท างานเพ ยงเพ อให ผ านไปว นๆ 2. ความพยายาม (Persistence) ท าให บ คคลม ความมานะ อดทน บากบ น ค ดหาว ธ การน าความร ความสามารถ และ ประสบการณ ของตน มาใช ให เป นประโยชน ต อ งานให มากท ส ด ไม ท อ ถอยหร อละความพยายาม ง ายๆ แม งาน จะม อ ปสรรคข ดขวาง และเม องานได ร บ ผลส าเร จ ด วยด ก ม กค ดหา ว ธ การปร บปร งพ ฒนาให ด ข นเร อยๆ

7 ความส าค ญของการจ งใจ 3. การเปล ยนแปลง (variability) ร ปแบบการท างานหร อ ว ธ ท างานในบางคร ง ก อให เก ดการค นพบช องทาง ด าเน นงานท ด กว า หร อประสบผลส าเร จมากกว า น กจ ตว ทยาบางคนเช อว า การเปล ยนแปลง เป น เคร องหมายของ ความเจร ญ ก าวหน า ของบ คคล แสดงให เห นว า บ คคลก าล งแสวงหาการเร ยนร ส ง ใหม ๆ ให ช ว ต บ คคลท ม แรงจ งใจ ในการท างานส ง เม อด นรน เพ อจะบรรล ว ตถ ประสงค ใดๆ หากไม ส าเร จบ คคล ก ม กพยายามค นหา ส งผ ดพลาด และ พยายามแก ไข ให ด ข นในท ก ว ถ ทาง ซ งท าให เก ด การเปล ยนแปลง การท างานจน ในท ส ดท าให ค นพบ แนวทาง ท เหมาะสมซ ง อาจจะต างไป จากแนวเด ม

8 ความส าค ญของการจ งใจ 4. บ คคลท ม แรงจ งใจในการท างาน จะเป นบ คคลท ม งม นท างานให เก ดความเจร ญก าวหน า และการ ม งม นท างานท ตนร บผ ดชอบ ให เจร ญก าวหน า จ ดว า บ คคลผ น นม จรรยาบรรณในการท างาน (work ethics) ผ ม จรรยาบรรณในการท างาน จะเป นบ คคล ท ม ความ ร บผ ดชอบ ม นคงในหน าท ม ว น ยในการท างาน ซ ง ล กษณะด งกล าวแสดงให เห นถ งความสมบ รณ ผ ม ล กษณะ ด งกล าวน ม กไม ม เวลาเหล อพอท จะค ดและ ท าในส งท ไม ด

9 ผ น าท ด ต องม ว ธ จ งใจล กน อง 1. ต องม ความค ดร เร ม 2. ร บฟ งความค ดเห น 3. เป นผ น าจากแถวหน า 4. ท าความเข าใจให ถ องแท ก บการเป นผ น า ท แท จร ง 5. จ ดการก บข อตกลง ไม ใช จ ดการท ต ว บ คคล 6. น าผ อ นด วยความกระต อร อร น 7. เข าไปม ส วนร วมในการท างาน 8. เร ยนร ว าอะไรไม ใช การเป นผ น า

10 3. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 3. ก ก ก (Sergiovanni) ก ก 2 ก ก (Barnard)

11 ก ก ก ก ก ก 1. ก 2. ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก 5. ก ก ก ก 2 6. ก 7. ก ก 8. ก ก ก ก ก 9. ก

12 ก ก ก ก ก ก ก ก (Situational Management Theory) ก (Contingencey Theory ) กก ก ก 1. ก ก ก 2. ก 3. ก กก ก ก ก ก 4. ก ก ก ก 5. ก ก กก ก ก ก 6. ก ก ก

13 กก (Edgar L Morphet ) 1. (Knowledge Failurds 2. (Personality Faliures) 1. ก ก ก ก (Typical Problem) 2. ก ก ก (The Problem of interelationship) 3. ก ก ก ก ก (The Problem of conmmunication) 4. ก (The Problem of Change)

14 (Yukl's Integrating Taxonomy of Managerial Behavior) (Yukl, 1989 : 130) ก ก ก ก ก ก กก ก ก 4 ก ก 11

15 1. ก (Building Relationship) ก 1.1 ก (Networking) 1.2 ก ก (Supporting) 1.3 ก (Managing conflict and teambuilding)

16 2. ก (Giving-Secking Information) ก 2.1 ก (Monitoring) 2.2 ก (Informing) 2.3 ก (Clarifying)

17 3. ก (Making Decision) ก 3.1 ก ก (Planning and organizing) 3.2 ก ก (Consulting and delegating) 3.3 ก ก (Problem solving)

18 4. ก (Influencing People) ก 4.1 ก (Motivating) 4.2 ก ก ก (Recognizing and rewarding)

19 (Page's Taxonomy of Managerial Position Duties and Responsibilities) (Page, 1985) ก ก ก 10, ก 20 ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Yukl, 1989 : 66-67)

20 1. ก (Supervising) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

21 2. ก (Planning and Organizing) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

22 3. ก (Decision-Making) ก ก ก ก ก

23 4. (Monitoring Indicators) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

24 5. ก (Controlling) ก ก ก ก ก ก ก ก ( ) ก ก

25 6. ก (Representing) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

26 7. ก (Coordinating) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

27 8. ก ก (Consulting) ก ก ก ก ก

28 9. ก (Administering) ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

29 5. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

30 1. ก 2. ก ก ก ก ก 3. ก 4. ก ก

31 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

32 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก Input ก ก Process Output ก Impact

33 McGreger X ก 1. ก ก 2. ก 3. ก ก ก 4. ก ก 5. ก ก

34 The integration of Individual and Organization Goal) ก ก ก 3. ก ก 4. ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก

35 Z (Z Theory) กก X, Y ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 4 ก 1. ก ก 2. ก 3. ก ก 4. ก ก

36 กก 3 ก 1. ก ก 2. ก ก 3. ก ก ก

37 ก ก ก ก ก (Basic Assumption) ก ก Molivation Theory 1. ก ก 2. ก ก ก

38 1. 2. ก ก 3. ก 4. ก ก 1. ก ก ก ก ก 2. ก ก 3. ก 4. ก 5. ก 6. ก ก 7. ก (MBO)

39 ก ก ก 3 1.ก ก ก (Sensitivity Training ) 2 ก ก (Transactional Analysis ) 3 ก (Trancendental Meditation)

40 บทบาทของผ น าในฝ ายงานต าง ๆ เป นน ก บร หารระด บต นท จะใช บทบาทของผ น าในการ บร หารด านค ณภาพ จ งควรม พฤต กรรมแสดงออก ให ท นต อเหต การณ เปล ยนแปลงของส งคมใน ป จจ บ นและอนาคต เพ อสามารถพ ฒนาค ณภาพ งานขององค กรให ประสบความส าเร จตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายขององค กร ซ งบทบาท ผ น าในการส งเสร มค ณภาพงานท ม ความส าค ญ ด งน

41 1. ผ น าในฐานะน กวางแผน จะต องเป นผ ท มองการไกล มองกว างเป น ข นตอนของการบร หาร ผ วางแผนท ด จะต อง มองเห นความส าค ญของการปร บปร ง ประส ทธ ภาพของหน วยงานให ท นสม ยอย เสมอ

42 2. ผ น าในด านการสอนงาน ในการถ ายทอดความร และข อสนเทศระหว างก น อย างรวดเร ว และเป นไปอย างกว างขวางและด วย เทคโนโลย ใหม ผ น าท ด ม ท กษะในการถ ายทอด ความร เก ยวก บการท างานให ล กน องร บทราบและ สามารถปฏ บ ต งานได ตามว ตถ ประสงค และเป าหมาย ขององค กร รวมไปถ งผ น าท ด ต องร จ กสร างขว ญ ก าล งใจให แก พน กงานเพ อความม งม นส เป าหมาย ขององค กร

43 3. ผ น าในฐานะผ ประสานงาน ผ น าจ าเป นต องม บทบาทในฐานะเป นผ ประสานงาน และม มน ษย ส มพ นธ ด การ ประสานงานในระบบการท างานจ าเป นต องด าเน น ให เก ดข นในท กระด บ ให ทราบโดยท วถ งก นอย าง ถ กต องรวดเร ว สามารถท างานร วมก นได ท งการ ประสานงานภายในองค กรและการประสานงาน ภายนอกองค กร เพ อให การปฏ บ ต งานประสบ ความส าเร จตามเป าหมายขององค กร

44 4. การเป นผ น าในการใช เทคโนโลย ห วหน าฝ ายควรม บทบาทเป นผ น าการใช เทคโนโลย สารสนเทศ โดยเฉพาะในเร องของการต ดส นใจ หน าท ของสารสนเทศจะม ส วนช วยในการก าหนด ความน าจะเป น ลดทางเล อกให เหล อน อยลง และลด ความไม แน นอนโดยการเพ มความร ในการต ดส นใจ สามารถน าเทคโนโลย มาประย กต ใช ในการ พ ฒนาการท างานของหน วยงานหร อองค กรได

45 5. ผ น าในฐานะน กแก ป ญหา ส งท ส าค ญจะต องเป นผ ท ร จ กการแก ป ญหาต าง ๆ เน องจากความรวดเร วของโลกในด านต าง ๆ จะ แก ป ญหาเน องจากการท างานผ ดพลาดของบ คคล การและเพ อนร วมงานในองค กร ให ท นเวลาฉ บไวและ ท นก บความต องการ จนสามารถปฏ บ ต งานให ส เป าหมายขององค กรได

46 6. ผ น าในฐานะน กพ ฒนา น กพ ฒนาบ คลากรและเพ อนร วมงานอย างต อเน อง น าศาสตร การบร การและการจ ดการ เทคโนโลย มา ใช อย างเหมาะสม สร างค าน ยมส งเสร มค ณภาพใน องค กร ด วยการฝ กอบรม สร างค ณค าการท างานด วย การส งเสร มระบบความร วมม อในการท างานร วมก น ภายในองค กร รวมไปถ งการพ ฒนาความส าเร จด วย การจ ดทร พยากรอย างพอเพ ยงในการท างาน

47 7. บทบาทการส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรม ความร ค ค ณธรรม ผ ท ม ค ณสมบ ต ครบท งสอง ประการจะได ร บการเคารพยกย องเช อถ อศร ทธา มากกว าผ ท ม ค ณสมบ ต เพ ยงด านเด ยว ได แก ความซ อส ตย ส จร ต ความเมตตากร ณา ความ เอ อเฟ อเผ อแผ ความส ภาพ อ อนน อม ม มารยาท งดงาม ม ว น ยในตนเอง ม ความซ อส ตย ในตนเอง การ ให ความเป นธรรมแก พน กงานเท าเท ยบก น

48 8. บทบาทในการส งเสร ม ประชาธ ปไตย กระแสโลกาภ ว ฒน ในป จจ บ น ค อ กระแสเสร ประชาธ ปไตย โดยท ม การต ดส นใจโดยม ส วนร วม หลายฝ าย ซ งผ น าต องม การน าระบบประชาธ ปไตยมา เป นแนวทางปฏ บ ต งาน เช น ร จ กร บฟ งค ดเห นของ ล กน อง ล กน องม ส วนรวมในการท างาน สามารถ แสดงความค ดเห นในการปฏ บ ต งาน ร วมถ งการม ส วน ร วมในก จกรรมท ม ผลให การท างานสามารถส าเร จ ล ล วงไปด วยด ตามว ตถ ประสงค และเป าหมายของ องค กร

49

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ

แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ แนวค ด ทฤษฎ ความหมายการจ ดการ ทร พยากรมน ษย ผศ.สราวรรณ เร องก ลปวงศ 1 1. แนวค ดของ Ferderick W. Taylor 2. แนวค ดของ Hugo Munsterberg 3. แนวค ดของ Elton Mayo 4. แนวค ดของ Richard E. Walton 2 ความหมายการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน

ความหมายของมาตรฐานการปฏ บ ต งาน มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Performance Standard) พ ชรา หาญเจร ญก จ* การบร หารงานบ คคล น บเป นภารก จท ส าค ญย งประการหน งของการบร หารองค การเน องจาก เป นป จจ ยท ม ส วนท าให การพ ฒนาองค การบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ

8) กล มงานอาคารสถานท และสว สด การ บร การท ด การย ดม นในความถ กต องชอบธรรม และ จร ยธรรม การทางานเป นท ม การส งสมความเช ยวชาญในงานอาช พ การม งผลส มฤทธ การพ ฒนาศ กยภาพคน ความถ กต องของงาน การมองภาพองค รวม ความเข าใจองค กรและระบบราชการ การควบค

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข

กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข กระบวนการท างานอย างม ประส ทธ ภาพและม ความส ข ในการท างานเราต องพบปะก บผ คนมากมาย ไม ว าจะเป นผ บ งค บบ ญชา ผ ใต บ งค บบ ญชา เพ อนร วมงาน ล กค า ผ มาต ดต อ ตลอดไปจนถ งพน กงานท าความสะอาด เพราะฉะน นการวางต

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ -๑- การปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ เศษประกอบด วย 1. การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม)

ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม) ข นตอนและแนวทางปฏ บ ต การท ด ในการให บร การ จ ดบร การเบ ดเสร จ (one stop service) (สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม) 2 รายละเอ ยดผลงานการปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ช อกระบวนการ : ข นตอนและแนวทางปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กงานบร หารโครงการก อสร าง สารบ ญ หน า บทน ำ 1 ป จจ ยแวดล อมในกำรจ ดท ำแผนพ ฒนำบ คลำกร 2 พ นธก จกำรพ ฒนำบ คลำกร 3 ว ตถ ประสงค 4 แนวค ดสมรรถนะ (Competency) เพ อกำรพ ฒนำบ คลำกร 4 ประเภทของสมรรถนะ

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด โครงการฝ กอบรม หล กส ตร น กบร หารการพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ระด บต น ร นท ๑5 ประจาป งบประมาณ ๒๕๕7 ภาคก จกรรม ระหว างว นท 9-11 ธ นวาคม ๒๕๕๖ การศ กษาด งาน ระหว างว นท ๑2-13 ธ นวาคม ๒๕๕๖ ภาคว ชาการและฝ กปฏ

More information

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ

6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6. การเป นบ คคลแห งการเร ยนร และการเป นผ นาทางว ชาการ 6.1 การเป นบ คคลแห งการเร ยนร บ คคลแห งการเร ยนร หมายถ ง ผ ท ม ค ณล กษณะน ส ยใฝ ร ใฝ เร ยน ม พฤต กรรมท แสดงออกถ ง ความกระต อร อร น สนใจเสาะแสวงหาความร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนตาบลเว ยง อาเภอฝาง จ งหว ดเช ยงใหม คานา ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเช ยงใหม เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยคร งน ผ ว จ ยม งศ กษา เก ยวก บป จจ ยท ม ผลต อประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานของ พน กงาน ในหน วยงาน บร การด านเคร องร ดบ ตรเครด ต ของธนาคารกร งศร อย ธยา ซ งผ ว

More information

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน)

จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) จรรยาบรรณพน กงาน บร ษ ท ย น เวอร แซล แอดซอร บเบ นท แอนด เคม ค ลส จาก ด (มหาชน) พน กงาน พน กงานม หน าท ต องท าความเข าใจเก ยวก บการปฏ บ ต ตามจรรยาบรรณ โดยเม อม ข อสงส ยหร อข อซ กถาม ให ปร กษา ก บผ บ งค

More information

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan

ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ค ม อแผนพ ฒนาพน กงานรายบ คคล Individual Development Plan ID DP hand dbook IDP+DIC จ ดท าโดย ฝ ายพ ฒนาทร พยากรบ คคลและองค กร การประปาส วนภ ม ภาค Thai Skill Plus Co.,Ltd. 1 บทน า ส บเน องจาก การประปาส วนภ

More information

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity)

การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) การจ ดก จกรรมอน ร กษ พล งงานกล มย อย (Small Group Activity) โดย ก Tree Zone 4/381 7 กก 12150 : 0 2532 8187-8 : 0 2533 2481 บทสร ปผ บร หาร สภาวะว กฤตการณ ทางด านพล งงานของโลกในป จจ บ น ท าให ราคาของเช อเพล

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information