สถาบ นบร หารสารสนเทศและการจ ดการความร (สสจร.)

Size: px
Start display at page:

Download "สถาบ นบร หารสารสนเทศและการจ ดการความร (สสจร.)"

Transcription

1 Knowledge Management สถาบ นบร หารสารสนเทศและการจ ดการความร (สสจร.) 1 ว ทยากร ปร ญญาโท (Master s Degree) บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต(MBA.) ร ฐประศาสนศาสตร มหาบ ณฑ ต(MPA) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (NIDA) ปร ญญาตร (Bachelor's Degree) น ต ศาสตร บ ณฑ ต มหาว ทยาล ยรามค าแหง น เทศศาสตร บ ณฑ ต (การประชาส มพ นธ ) มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช Certificate & Diploma Exclusive Strategic Human Resource Development (HRD) and Organization Development (OD) Mahidol and Pennstate University. Mini LL.M. (International Practice & Alternative Dispute Resolution) Ministry of Justice. MCSE. (Microsoft Certify System Engineering) Microsoft Corporation. TQA Pre-Assessor 2010 Thailand Productivity Institute TQA Criteria Level (2) 2010 Thailand Productivity Institute สราว ฒ พ นธ ชงค ต าแหน งป จจ บ น Director ผ อ านวยการสถาบ นบร หารสารสนเทศและการจ ดการความร ท Uปร กษาการพ ฒนาองค กร คณะร ฐประศาสนศาสตร สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (NIDA) กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ด านการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ด านการบร หารความเส Uยง มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย กรรมการผ เช Uยวชาญพ เศษสาขาเทคโนโลย สารสนเทศการพ ฒนาหล กส ตรและมาตรฐานการศ กษา สาขาว ชาการบร หารส าน กงานอ เล กทรอน กส คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย อาจารย ประจ า ว ชาการบร หารค ณภาพส าน กงาน คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยหอการค าไทย อาจารย พ เศษ คณะว ศวกรรมศาสตร สาขาว ศวกรรมอ ตสาหการ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร -2-

2 Module 2 KnowledgeConcept & Knowledge Management -3- ความร ค ออะไร น ยามความร ความร ค อ ส =งท =ส =งสมมาจากการศ กษาเล าเร ยนการค นคว าหร อ ประสบการณ รวมท Dงความสามารถเช งปฏ บ ต และท กษะ ความเข าใจ หร อสารสนเทศท =ได ร บมาจากประสบการณ ส =งท =ได ร บมาจากการได ย น ได ฟ ง การค ดหร อการปฏ บ ต องค ว ชาในแต ละสาขา (พจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 4

3 องค ประกอบของการจ ดการความร เป าหมายและจ ดประสงค ของการจ ดการความร พ ฒนาองค การ พ ฒนากระบวนการท างาน พ ฒนาคน 5 เป าหมายและจ ดประสงค ของการจ ดการความร พ ฒนาองค การ บรรล เป าหมาย ว ส ยท ศน, ย ทธศาสตร รายได, ค าใช จ าย ให เก ดประส ทธ ภาพ ความผ ดพลาดลดลง ปร บปร งพ ฒนากระบวนการให ท นต อสถานการณ ท =เปล =ยนแปลง การจ ดการ ความร เพ =อ พ ฒนา กระบวนการ ท างาน ให เก ดประส ทธ ผล การพ ฒนาผลผล ต การลดต นท น ให เก ดนว ตกรรม พ ฒนาการระดมความค ด การน าแนวความค ดใหม มาใช จร ง ให บ คลากรเก ดการเร ยนร พ ฒนาคน ม ความคล องต วในการท างาน บ คลากรเก ดความพ งพอใจในการท างาน 6

4 Where Organizational Knowledge Resides Employee Brains Paper Documents 26% 42% 20% 12% Shareable Electronic Knowledge Base Electronic Documents Source: Survey of 400 Executives by Delphi 7 Primary Means of Knowledge Transfer Personal Experience Formal Training 24% 52% 2% 17% 5% OTJ Training Structured Knowledge Base For Sharing Other Source: Survey of 400 Executives by Delphi -8-

5 ท า KM ไปท าไม???? การท า KM องค กรจะเจร ญเต บโต อย างรวดเร ว และย =งย น เป าหมายของการจ ดการความร เก ดระบบในแลกเปล =ยนเร ยนร ท =วท Dงองค กร (ระหว างบ คคล ระหว างหน วยงาน) ม ระบบในการรวบรวมและค ดเล อก เป นความร ระด บองค กรสามารถเข าถ ง น าความร ไปใช ในการปร บปร งการ ปฏ บ ต งานเพ =อให เก ดการปฏ บ ต งานท = เป นเล ศ

6 ผลล พธ ของการจ ดการความร ท =มา : สถาบ นเพ =มผลผล ตแห งชาต Core of Knowledge Management สร าง สร าง Tacit 1 Explicit Tacit 2 ต อยอด ถ ายทอด ห วใจ ของการท า KM ค อการถ ายทอดจาก Tacit ส Tacit ผ าน Explicit และต องเข าใจค าว า Knowledge และ Manage อย างช ดเจน Knowledge Knowledge Asset Select Simplify Share Show Search Management Training Activity Self Learning, Documents Smart System etc

7 SECI Cycle of Knowledge Creation Prof.Ikujiro Nonaka Socialization- ค อการถ ายทอดความร แบบ tacit ให เป น tacit อ กท ต วอย างเช น พน กงานใหม ส งเกต ว ธ การท างานของพน กงานร นพ U แล วปฏ บ ต ตามและซ มซ บความเช Uยวชาญไปเร Uอยๆ อย างไม เป นทางการ (แถว บ านเร ยก คร พ กล กจ า) Externalization- การแปลงความร tacit ในห ว ให ออกมาเป น explicit ต วอย างค อ ผ เช Uยวชาญด าน ใดๆ เข ยนต าราออกมา Combination-การเอา explicitก บ explicitมาผสมก นเป นความร explicit แบบใหม ต วอย างบ านๆ ค ออ านหน งส อหลายเล มประกอบก น Internalization- การแปลง explicit กล บไป เป น tacitต วอย างง ายๆ ค อ การอ านหน งส อ หร อค ม อ ต วอย างท Uยากข นมาหน อยค อ 'learning by doing' Tacit Tacit Tacit Socialization Internalization Tacit Externalization Combination Explicit Explicit Explicit Explicit -13- Ba ba Ba เป นพ นท U เวท หร อ ก จกรรม ท Uก อให เก ดการแลกเปล Uยนเร ยนร และสร างสรรค ความร ระหว าง ก น ท งแบบเป นทางการและไม เป นทางการ เช น การประช ม การพบปะพ ดค ย ฯลฯ โดยม แนวค ด ส าค ญค อ การตระหน กว า ตนเองเป นส วนหน Uงของส วนรวมท งหมด แล วเป ดร บความค ดของผ อ Uน ซ Uง จะท าให เก ดม มมอง และความค ดท Uม อย หลากหลาย ถ ก ถ ายทอดออกมาเป นข อม ลหร อความร ท U ต องการ face-to-face Socialization Externalization peer-to-peer Originating Ba Interacting Ba Existential Reflective Exercising Ba Cyber Ba on-the-site Synthetic Systemic group-to-group Internalization Combination Prof.Ikujiro Nonaka -14-

8 Knowledge Concept Data Management Knowledge Management Analysis Action Creative Data Information Knowledge Wisdom Identify problem Analyze Record Report Keep Access Measure KPI Measure Strategy Innovation Product / process Mr. Hideo Yamazaki (Senior Researcher, Nomura Research Institute, Japan) Sources Wisdom ป ญญา Wisdom ความรอบร,ความร ท =ว,ความฉลาดเก ดแต เร ยนและค ด ความร รอบ,ความร ส ก (Ability to discern inner qualities and relationships-insight) ระด บและ ท =มาของแหล งป ญญา 1. ส ตมยป ญญา ป ญญาเก ดจากการฟ ง การอ าน การส มผ สเป นบ อเก ดแห งการเร ยนร (Explicit Knowledge หร อ Raw Data ) 2. จ นตามยป ญญา ป ญญาท =เก ดจากการอบรมส งสอน หร อสร างข Dนเอง (Raw Data มาประมวลผล เป น Information) 3. ภาวนามยป ญญา ป ญญาอ นเก ดจากการกระท า เม =อได ลองท าด เราก จะร ถ ง ผลล พธ จากการกระท าน Dนและท าให เก ดป ญญาข Dนมา (Raw Data Information Knowledge = Wisdom) น าป ญญาไปแก ไขป ญหาและพ ฒนาองค กร

9 ล กษณะขององค การแห งการเร ยนร 1. ม ว ฒนธรรมการเร ยนร ท กคนใฝ ร และเผยแพร (Company Culture) 2. เพ =มอ านาจการปฏ บ ต แก เจ าหน าท =สามารถ ต ดส นใจ แก ป ญหาเร ยนและร ขณะเด ยวก น (Empower People) 3. ท นต อความเปล =ยนแปลง (Change management) 4. ม ระบบการเร ยนร ร วมก น ม การถ ายโอนความร และใช ประโยชน จากความร (Small Group Activities, Community of Practice) 5. ใช เทคโนโลย สน บสน นการเร ยนร (Smart System) 6. ม นเน นค ณภาพ และความพอใจของล กค า (Customer Delight) 7. ม ว ส ยท ศน ร วมก น และ ม การท างานเป นท ม (Company Policy ) 8. ผ บร หารเป นพ =เล Dยง ผ ช Dแนะ เก Dอหน น (Management Support) 9. ม ม มมองในภาพรวมและเป นระบบ (Systematic Thinking) 10. ให ม การเร ยนร จากประสบการณ (Best Practice) Learning Pyramid Learning Pyramid L E A R N I N G O R G A N I Z A T I O N

10 บทบาทหน าท =ของบ คคลในกระบวนการจ ดการความร คณะกรรมการอ านวยการ (KM Committee) 1.ก าหนดนโยบาย แนวทางในการด าเน นงานจ ดท าแผนงานจ ดการความร 2.ประเม นผล และอ านวยความสะดวก ประสานงานก บหน วยงานท Uเก Uยวข อง คณะท างานและน กการจ ดการความร (KM Facilitator) 1. จ ดท าแผนการจ ดการความร ในองค กร 2. ด าเน นการพ ฒนาระบบการจ ดการความร ในองค กร 3. ด าเน นการค นหา รวบรวมองค ความร ว ธ การปฏ บ ต ท Uเป นเล ศ บทเร ยนต างๆ ในการท างาน 4. รายงานผลการด าเน นงานต อผ บร หาร 5. เผยแพร องค ความร ต อกล มเป าหมายและผ ม ส วนได ส วนเส ยขององค กร 19 KM ใน PMQA ม มมองในเช งระบบ โครงสร างองค กร : สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 1 การน าองค กร 2 การวางแผน เช งกลย ทธ 3 การม งเน นล กค า และตลาด 5 การม งเน น ทร พยากรบ คคล 6 การจ ดการ กระบวนการ 7 ผลล พท ทางธ รก จ 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร ท Uมา : หน งส อ เกณฑ รางว ลค ณภาพแห งชาต เพ Uอองค กรท Uเป นเล ศ (Thailand Quality Award 2546) โดย สถาบ นเพ Uมผลผล ตแห งชาต 20

11 หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร

12 การประเม นผลการด าเน นงานการจ ดการความร ตามระบบ เกณฑ PMQA : ม มมองในเช งระบบ SEPA 1. การน า องค กร KM strategy เช อมโยงก บ Core values, Culture เอ,อต อการเร ยนร ผ น าเป น Role Model ในเร องการเร ยนร ผ น าม ส วนร วม (โดยตรง) ในการพ ฒนาผ น าในอนาคต KM เป นส วนหน งของประเม นผลการด าเน นการ 5. การม งเน น น า KM มาใช ในการเสร มสร างความส มพ นธ บ คลากร ก บผ ม ส วนได ส วนเส ยท ส าค ญๆ โครงร างองค กร ผ น าต องการสร างบรรยากาศท สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 2. การวางแผน เช งกลย ทธ 3. การม งเน น ล กค าและตลาด 6. การจ ดการ กระบวนการ 7. ผลล พธ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การบ รณาการ KM Strategy ไว ในแผนกลย ทธ เกณฑ TQA/PMQA : ม มมองในเช งระบบ ม เป าหมายระยะส,น & ระยะยาว และกรอบเวลาใน การบรรล เป าหมายของ KM โครงร างองค กร ม การก าหนด KPIs ของ KM สภาพแวดล อม การ Deploy ความส มพ นธ KM ท วท,งองค กร และความท าทาย 1. การน า องค กร 2. การวางแผน เช งกลย ทธ 5. การม งเน น บ คลากร 7. ผลล พธ 3. การม งเน น ล กค าและตลาด 6. การจ ดการ กระบวนการ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร

13 1. การน า องค กร เกณฑ TQA/PMQA การน า KM ไปใชเพ อสรางความส มพ นธ)และความพ ง : ม มมองในเช งระบบ พอใจใหล กคา การร บฟ,งความตองการของล กคา โครงร างองค กร เพ อน าขอม ลมาใช สภาพแวดล อม ในการท า ความส มพ นธ KM และความท าทาย ผลของ KM ต0อการใหบร การล กคา 2. การวางแผน การเอา KM มาประย กต)ใชในการว ดความพ งพอใจ 5. การม งเน น เช งกลย ทธ ของล กคา บ คลากร KM ช0วยใหม การปร บปร งและสรางนว ตกรรมในการ 7. ผลล พธ ต ดตามล กคา 3. การม งเน น 6. การจ ดการ ล กค าและตลาด กระบวนการ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร เกณฑ PMQA : ม มมองในเช งระบบ 1. การน า องค กร โครงร างองค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย ม ระบบการต ดตามความค บหน าการท า KM การว ดผล KM ม ความพร อมและการเข าถ งความร 2. การวางแผน 5. ท การม งเน น บ คลากรต องการใช และ การเก บรวมรวมและถ ายทอดความร เช งกลย ทธ ของบ คลากร ระบบ IT เช อถ อได ไม ม ข อม ลร วไหล และใช ง ายไม ย งยาก7. ผลล พธ การถ ายทอดความร และเก บรวมความร ระหว างองค กรและ ล กค า ผ 3. ส งมอบ การม งเน น และค ความร วมม อ 6. การจ ดการ การค นหา ล กค าและตลาด แบ งป นและน า Best Practices กระบวนการ ไปปฏ บ ต 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร

14 เกณฑ PMQA : ม มมองในเช งระบบ โครงร างองค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 1. การน า องค กร 2. การวางแผน เช งกลย ทธ ม โครงสร างท เอ,อต อการท า KM KM เป นป จจ ยหน งท ใช ในการประเม นผลการปฏ บ ต งาน KM ช วยในการก าหนดก าหนดค ณล กษณะ และท กษะของบ คลากร และพฤต กรรมท สะท อนว าองค กรม การการจ ดการความร 3. การม งเน น KM เป นส วนหน งของการฝ กอบรม ล กค าและตลาด การผล กด นให บ คลากรใช ความร และท กษะใหม ในการท างาน และคงความร ไว ก บองค กรในระยะยาว การถ ายทอดความร จากบ คลากรท ก าล งจะลาออก หร อเกษ ยณอาย ป จจ ยของการจ ดการความร และการสร างแรงจ งใจแก บ คลากร 5. การม งเน น บ คลากร 6. การจ ดการ กระบวนการ 4. ท การว ด ม ผลต อความพ งพอใจ การว เคราะห ความผาส ก และการจ ดการความร 7. ผลล พธ 1. การน า องค กร เกณฑ TQA/PMQA : ม มมองในเช งระบบ การบ รณาการ โครงร างองค กร KM ก บ เคร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 2. การวางแผน เช งกลย ทธ 3. การม งเน น ล กค าและตลาด ใช KM เพ อปร บปร ง Key Processes องม อ/เทคน ค การ ปร บปร งต างๆ ท องค กรใช ความเช อมโยงของต วช,ว ดผลของ KM ก บต วช,ว ด ของ Key processes ก าหนดทร พยากรสน บสน นการด าเน นการ KM 5. การม งเน น บ คลากร 6. การจ ดการ กระบวนการ 7. ผลล พธ 4. การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร

15 ว ส ยท ศน / พ นธก จย ทธศาสตร / กลย ทธ ระบบค ณภาพองค กร (Quality Management) ระบบการพ ฒนาทร พยากรมน ษย (HRD) ระบบสมรรถนะหล กองค กร Core Competency ประธานคณะกรรมการจ ดการความร CKO คณะกรรมการจ ดการความร KM Co ผ จ ดการความร KM Fa สร างว ส ยท ศน ร วม การจ ดการความร การจ ดการเน อหาความร (Content Management) เคร Uองม อและ เทคโนโลย การว ดผล การจ ดการความร ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร การจ ดการความร การบ รณาการ (Business Integrated) กรอบการด าเน นการ (Framework / Theme) การตรวจสอบความร (Knowledge Audit) ว เคราะห / ส งเคราะห Analyze & Synthesize Knowledge พ ฒนาระบบและเคร Uองม อ Develop KM System ต ดตามและประเม นผล Monitoring Evaluation เป าประสงค / ส Uงท Uต องท า (Objectives / Actions) ท ศทาง - ก าหนดว ส ยท ศน ร วม - ก าหนดท ศทางเด ยวก น เป าหมายเด ยวก น - เข าใจบร บทการจ ดการความร เหม อนก น - แผนการจ ดการความร เป าหมาย - บ คลากรภายใน -ล กค า - ผ ม ส วนได ส วนเส ย - เคร อข าย ส งคม ช มชน กระบวนการ สร าง ค นหา ส งเคราะห ตรวจสอบ ความร - ก าหนดต วองค ความร ท Uส าค ญ (Defined Knowledge) - ค นหาต วองค ความร (Discovered Knowledge) - จ บภาพองค ความร (Captured Knowledge) - การปฏ บ ต ท Uเป นเล ศ (Best Practice) - การปฏ บ ต ท Uต องปร บปร ง (Lessons Learned) -ผ เช Uยวชาญในองค กร (Expertise) - คล งข อม ลความร (Knowledge Archived) ว ฒนธรรม ภาวะผ น าและบร หารการเปล =ยนแปลง Culture Leadership & Change Management เคร =องม อจ ดการความร - จ ดการความร (Organized Knowledge) - แบ งป นความร (Shared Knowledge) - เคร Uองม อการจ ดการความร (KM Tools) กรอบการด าเน นการ การจ ดการความร 29 ผลล พธ การจ ดการความร - องค การแห งการเร ยนร - นว ตกรรม (Innovation) - การปฏ บ ต ท Uเป นเล ศ (Best Practice) - ส งคมการเร ยนร - การเท ยบเค ยงหน วยงานอ Uน - ต วช ว ดท Uส าค ญ --Efficiency - Effeteness Social Capital with KM ในกระบวนการการจ ดการความร การถ ายทอดความร จาก Tacit ส Tacit น Dนจ าเป นต องค าน งถ ง Social Capital ท Dง 4 ด านค อ 1.การแลกเปล Uยนความเอาใจใส ก น (Care) 2. การแลกเปล Uยนความร ก (Love) 3. การแลกเปล Uยนความไว เน อเช Uอใจก น (Trust) 4. และการแลกเปล Uยนความปลอดภ ย (Safety) หร อถ าจะกล าวถ งในพ ทธศาสนาได สอนเร Uอง ส งคหว ตถ 4 หมายถ ง หล กธรรมท Uเป นเคร Uองย ดเหน Uยวน าใจของ ผ อ Uน ผ กไมตร เอ อเฟ อ เก อก ล หร อเป นหล กการสงเคราะห ซ Uงก นและก น ม อย 4 ประการ ได แก 1. ทาน ค อ การให การเส ยสละ หร อการเอ อเฟ อแบ งป นของๆตนเพ Uอประโยชน แก บ คคลอ Uน 2. ป ยวาจา ค อ การพ ดจาด วยถ อยค าท Uไพเราะอ อนหวาน พ ดด วยความจร งใจ ไม พ ดหยาบคายก าวร าว 3. อ ตถจร ยา ค อ การสงเคราะห ท กชน ดหร อการประพฤต ในส Uงท Uเป นประโยชน แก ผ อ Uน 4. สมาน ตตา ค อ การเป นผ ม ความสม Uาเสมอ หร อม ความประพฤต เสมอต นเสมอปลาย ค ณธรรมข อน จะ ช วยให เราเป นคนม จ ตใจหน กแน นไม โลเล รวมท งย งเป นการสร างความน ยม และไว วางใจให แก ผ อ Uน -30-

16 Knowledge Management TOOLS 31 Knowledge Management Tools น าเสนอและอภ ปรายเร Uองว ธ การจ ดการความร, เคร Uองม อ, เทคโนโลย และเทคน คต าง ๆ ท Uส าค ญ เพ Uอเป นข อม ลในการ ค ดเล อกว ธ การและเคร Uองม อท Uเหมาะสมส าหร บองค กรท Uร เร Uมน า การจ ดการความร มาประย กต ใช ให ความร เช งล กเพ Uอช วยให ท มน กจ ดการความร (KM Facilitator) สามารถใชเคร Uองม อการจ ดการความร ได อย างเหมาะสมในองค กร หากรอบการท างานและว ธ การด าน KM ท Uไม ซ บซ อน รวมถ ง เคร Uองม อ KM ท Uใช งานได จร ง เพ Uอให องค กรสามารถเร Uมต นได อย างรวดเร วและประสบผลส าเร จ -32-

17 เคร อ = งม อด านการด านการเร ยนร (1) OPL บทเร ยนหน ง= ประเด น One Point Lesson าหร บการสอนงาน เอกสารท ใ= ชส - ใช สอนเพ ยงเร อ U งเด ยว จ ดเด ยว - ม ขนาดไม เก นกระดาษ A4 - ใช สอนแบบต อ ๆ ก นไป เช น คนแรกสอนคนท ส U อง และคน ส ดท ายกล บมาสอนคนแรกอ ก คร ง เพ อ U สอบทานความเข าใจ การถ ายทอดความร ผ า นบทเร ยนหน ป = ระเด น (One Point Lesson) 33 ONE POINT LESSON ค ออะไร บทเร ยนหน ง= ประเด น เข ยนเน อ หาท เU คยปฏ บต จ ร ง ภาพของจร ง ม ง เน น เจาะประเด นในการเร ยนร ประเด นเด ยว สน ในหลายประเด นพร อมๆก น ป องก นการเก ดความสบ -34-

18 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (1) OPL บทเร ยนหน =งประเด น OPL = ONE POINT LESSON ค อบทเร ยนท Uอธ บายว ธ การท างาน การใช งานเคร Uองม อ หร อ อ Uนๆโดยม งเน นการเข ยนเพ ยงประเด นเด ยว ท าไมม งเน นการเข ยนบทเร ยนเพ ยงประเด นเด ยว เพ Uอให เก ดการเร ยนร อย างช ดเจนท งผ เข ยนและผ ถ ก ถ ายทอด ป องก นการเก ดความส บสน แก ผ เร ยนหากต องเร ยนและ จ าในหลายประเด นพร อมๆก น เป นการสร ปประมวลความร เทคน ค จนตกผล กเหล อ เพ ยงหน าเด ยว -35- เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (2) OPA บทความจาก Best Practice บทความ ท =เก ดข Dนจากการ ผสมผสานระหว างองค ความร ท =ม อย ในองค การผสมผสานก บการบร การ จ ดการท =เป นแบบอย าง (Best Practice) Sample : One Point Article เผยแพร OPA ผ านทาง KM Web 36

19 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (3) OPK บทความจากประสบการณ บทความ ท =เก ดข Dนจากการรวบรวม เร =องราวท =น าสนใจ เคล ดล บ ความร ทางเทคน คด านต าง ๆ บทความท = เก ดจากประสบการณ ของพน กงานในองค การ... Sample : One Point Knowledge เผยแพร OPK ผ านทาง Web Portal เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (4) OPS บทความจากประสบการณ บทความ สร างแรงบ นดาลใจ, บทความเก =ยวก บธรรมะท =น าสนใจ, บทความท =สร างพล งและแนวค ดเช ง บวก ซ =งน ามาถ ายทอดและแบ งป น ภายในองค กร Sample : One Point Sharing เผยแพร OPK ผ านทาง Web Portal

20 เคร อ = งม อด านการด านการเร ยนร = า สนใจ (5) Media Clipping บทความข าวสารท น บทความทางเศรษฐก จ, สงคมและข าวสาร พ มพ สง ขององค กรท น = า สนใจจากหน งสอ ตรงถ งพน กงานท กว นอ งคารและว นพฤห ส และย งบ นท กเข าระบบ Knowledge Center Sample : Media Clipping แผยแพร Media Clipping ผ านทาง Web Portal -39- Knowledge Assets OP Series on Knowledge Center Website 40

21 ระบบสารสนเทศเพ =อการบร หารจ ดการ (6) ส นทร พย ความร (Knowledge Assets) ระบบสารสนเทศเพ =อการบร หารจ ดการ (6) ฐานข อม ลความร (Knowledge Archived) องค ความร หล กท =ส าค ญของแผนก IT จะถ กเก บ, รวบรวมทบทวน, ปร บปร งและแก ไข และถ กจ ดเก บ พร อมก าหนดส ทธ ในการเข าถ ง ข อม ลบนระบบ KM Portal

22 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (7) Non Technical Tools : BAR Before Action Review เร ยนร ก อนลงม อท า เป นเทคน คคล ายการท า AAR แต เป นการค ยก นก อนการลงม อ ปฏ บ ต ภารก จใด ภารก จหน Uง ซ Uงจะท า ให การท างานเป นไปตามแผนงานท U วางไว และเป นเทคน คหน Uงท Uช วยให งานส าเร จตามเป าหมายได อย าง รวดเร ว ย Uงค ยก น ก จะได ความร ออกมา ถ าใช บรรยากาศท Uเหมาะสม สถานท Uเหมาะสม วาจาท Uเหมาะสม ไม ทะเลาะ ไม ต าหน ถอดยศ ถอด ต าแหน ง เคารพความค ด ป ยวาจา ฯลฯ และฟ งความค ดเห นซ Uงก นและ ก น กระบวนการท างานก จะราบร Uน 43 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (7) Non Technical Tools : AAR After Action Review เทคน คท Uจะท าก นหล งภารก จ (Mission) ส าค ญๆ เพ Uอเป นประโยชน เป นความร เป นการต อยอด ความค ด ท าให ในอนาคตจะได ม แนวค ด แนว ปฏ บ ต ท =ด ข Dนเร Uอยๆเทคน คน คล ายก บ Show & Share เพ ยงแต จ าก ดห วข อเอาเฉพาะหล ง ก จกรรมหล งภารก จท Uผ านไปแล ว โครงการ (Project) เสร จแล ว ย Uงค ยก นจะได เกล ยว ความร ออกมา ถ าใช บรรยากาศท Uเหมาะสม สถานท Uเหมาะสม วาจาท Uเหมาะสม ไม ทะเลาะ ไม ต าหน ถอดยศ ถอดต าแหน ง เคารพความค ด ป ย วาจา ฯลฯ AAR สามารถน าไปใช ก บครอบคร วแบบ learning family ได เช น หล งก จกรรมไปเท Uยว ด หน ง เหต การณ ส าค ญของบ านเม อง 44

23 เคร =องม อการด านการจ ดการความร (7) BAR / DAR/ AAR การท า BAR/AAR จะต งค าถามง าย ๆ 5 ข อด งน : 1. ส Uงท Uคาดว าจะเก ดข นค ออะไร? 2. ส Uงท Uเก ดข นจร งค ออะไร? 3. อะไรบ างท Uเป นไปได ด วยด และท าไมถ งเป นเช นน น? 4. อะไรบ างท Uสามารถปร บปร งให ด ข น และจะปร บปร งอย างไร? 5. ม บทเร ยนอะไรบ างท Uสามารถน าไปใช ในอนาคต? เป นเทคน คท Uใชเพ Uอประเม นและจ บเน อหาส Uงท Uได เร ยนร หล งเสร จส นโครงการ เร ยนร จากความส าเร จและความล มเหลวของโครงการเพ Uอการปร บปร งการท างานหร อ โครงการในอนาคต -45- เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (15) Non Technical Tools : CoP เป นแหล งก จกรรมแลกเปล =ยน แบ งป น และเร ยนร ร วมก นส าหร บเคร อข าย (Network) ของ คนท =ม ความสนใจและความเช =ยวชาญร วมก นแลกเปล =ยนความร ประสบการณ เพ =อเพ =มศ กยภาพ และ สร างผลประโยชน ทางธ รก จ 46

24 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (15) Non Technical Tools : CoP 47 เคร =องม อด านการด านการเร ยนร (16) SGA : Small Group Activity 48

25 ขอขอบค ณภาพประกอบ Slides บร ษ ท เอ นโอเค พร ซ ช =น คอมโพเนนท (ประเทศไทย) จ าก ด บร ษ ท ปตท. อโรเมต กและการกล =น จ าก ด มหาชน

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

Knowledge Management

Knowledge Management Knowledge Management 1 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วน ราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ

More information

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร

บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร บทท 3 กรอบแนวค ดการจ ดการความร น กบร หารสม ยใหม ท ม ช อเส ยงส วนใหญ ได กล าวถ งองค ความร ซ งสามารถสร ปได ว า ความร ค อทร พยากรท ม ค ามากท ส ดในส งคมโลกป จจ บ นและเป นส งท ม ความส าค ญท ส ด ส าหร บองค กร

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM)

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) 1 ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) จ ดท าโดย คณะกรรมการการจ ดการความร ว ทยาล ยเช ยงราย 2 ค าน า ส บเน องจากมาตรฐานการอ ดมศ กษา ข อท 3 ก าหนดให สถาบ นอ ดมศ กษาท กแห งม การสร างส งคม แห งการเร

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management)

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ๑ แผนการจ ดการความร (Knowledge Management) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ๒ ส วนท ๑ บทน า ๑.๑ ประว ต ความเป นมา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส าค ญประการหน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า

เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลเขาสม ง อ าเภอเขาสม ง จ งหว ดตราด ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร ในองค

More information

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม แผนการจ ดการความร เทศบาลต าบลห วยทราย อ าเภอส นก าแพง จ งหว ดเช ยงใหม ค าน า ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ก าหนดให ส วนราชการ ม หน าท พ ฒนาความร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๕ จ ดท าโดย ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยท กษ ณ สารบ ญ หน า ๑. การทบทวนแผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๒ ๒. ว เคราะห SWOT การจ ดการความร ของหน วยงาน ๕ และประเม

More information

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ

ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ - สาเนาค ฉบ บ - - สำเนำค ฉบ บ - ด วนมาก บ นท กข อความ ส วนราชการ กพ. (กองการศ กษา โทร.๐-๘๐-๖๐๐ ต อ ๘๗๐๑) ท กห ๐๔๐๑/ ๗๖ ว นท ๑ ส.ค.๕๕ ขออน ม ต แผนงานการจ ดการความร ของ ประจาป งบประมาณ ๕๕๕ ๕๖๔ เร ยน ผบ.

More information

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล

กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล กล มหล กส ตร ด านการบร หารและการจ ดการ ทร พยากรบ คคล 1 หล กส ตร การว เคราะห และก าหนด Competency ในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เหต ผลความจ าเป น ป จจ บ นองค กรจ านวนมากได น าแนวค ด Competency มาใช ในการพ ฒนาศ

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ใหเป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ ต

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan)

แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) แผนการจ ดการองค ความร (Knowledge Management Action Plan) องค การบร หารส วนตาบลสารภ อาเภอหนองบ ญมาก จ งหว ดนครราชส มา บทนา จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information