การก าก บด แล และ การส งค าส งไม เหมาะสม

Size: px
Start display at page:

Download "การก าก บด แล และ การส งค าส งไม เหมาะสม"

Transcription

1 1 การก าก บด แล และ การส งค าส งไม เหมาะสม Market surveillance ชมรมผ ด แลการปฏ บ ต งานด านหล กทร พย สมาคมบร ษ ทหล กทร พย พ ธท 19 พฤศจ กายน โรงแรมเชอราต นแกรน ส ข มว ท อโศก จ รย ทธ ศร บ ญ ฝ ายก าก บการซ อขาย ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย โทร

2 Agenda 2 1. การลงท น และ งานก าก บการซ อขาย ส าค ญอย างไร 2. แนวค ดในการก าก บด แล? 3. กฎเกณฑ ท ส าค ญ / ค าส งไม เหมาะสม 4. ตลท. และบร ษ ทสมาช ก ช วยก นก าก บด แลอย างไร 5. ประเด นท พบ / ต วอย าง

3 3 1.การลงท นในตลาดหล กทร พย คนซ อของในห างสรรพส นค าหว ง? ม ระบบจ ดการ ท ด และ ม ประส ทธ ภาพ น าเช อถ อ สะดวก รวดเร ว ม ส นค าพอ ไม ขาด ส นค าม ค ณภาพ ราคาเหมาะสม ข อม ลของส นค า ครบถ วน ช ดเจน ไม หลอกลวง ระบบ auto-matching (price and time orderly) Liquidity Free float Listed securities Demand & supply ก าหนดให บจ. ต องเป ดเผย ข อม ล Market surveillance (preventive & enforcement)

4 4 1.งานก าก บการซ อขายม บทบาทส าค ญต อ SET/ผ ลงท น?

5 2. แนวค ดและมาตรการในการก าก บด แล 5 ก าก บอะไร? การกระท าท ไม เป นธรรมเก ยวก บการซ อขาย การแพร ข าว (เท จ/จร ง) ใช ข อม ลภายใน ป นห น ก าก บอย างไร? 1. ระบบ Real Time Surveillance 2. ระบบ Historical Data 3. เจ าหน าท

6 2. ก าก บอย างไร? 6 ข าวล อ / ข าวร ว False Market พบการส งค าส งท าให ผ ดสภาพปกต ม การกระจ กท บางสมาช ก เช อว าม ผ ต องสงส ย OVER SPECULATION อาจน าไปส ป นห น MANIPULATION ราคา/Vol. เปล ยนแปลงร นแรงผ ดปกต กระจ กต ว เก ดจากกล มบ คคล ประสานงานผ เก ยวข องให ช แจงข าว เช น บจ. เต อน บจ. / เต อน ผ ลงท น เต อน / ลงโทษ หากส งค าส ง False Market เข าตรวจ Broker ประสาน SEC เต อนผ กระท าผ ด - เต อน Trading Alert List รายว น - ให ซ อด วย Cash Balance ห าม Broker ส งค าส งของบ คคลใดเข าระบบ ห าม Broker ท าการซ อขายช วคราว SP หล กทร พย เป นการช วคราว ตรวจสอบ case เพ อส ง SEC ด าเน นคด

7 ส ญญาณเต อน (Alerts) 7 Real time alerts Historical alerts Invoke alert rules Types of alerts Price alert Volume alert Order book alert (mixed parameter)] Abuse alert (e.g. wash trading) Derivatives alert Information alert (e.g. big lot alert) Insider alert

8 ต วอย าง Alerts 8

9 ตลาดต างประเทศ และ ข อม ลท เก ยวข อง 9

10 ข อม ล Online 10

11 3. กฎเกณฑ ท ส าค ญ กฎเกณฑ ท ส าค ญ ข อบ งค บฯ, ประกาศ, หน งส อเว ยน, Check List ข อบ งค บฯ ได แก การซ อขาย การช าระราคาและการส งมอบหล กทร พย ใน ตลท. (ฉบ บ ท 3) พ.ศ หล กเกณฑ และว ธ การเก ยวก บการซ อขายหล กทร พย ด วยเง นสด (ฉบ บท 15) พ.ศ การซ อขายหล กทร พย ประเภทมาร จ น พ.ศ การขายชอร ตในตลาดหล กทร พย (ฉบ บท 5) พ.ศ Check List

12 3. กฎเกณฑ ท ส าค ญ กฎเกณฑ ท ส าค ญ ข อบ งค บฯ, ประกาศ, หน งส อเว ยน, Check List ประกาศ ตลท.ฯ ได แก ว ธ ปฎ บ ต ท เก ยวก บการซ อขาย การช าระราคาและการส งมอบหล กทร พย ใน ตลท. พ.ศ การให สมาช กด าเน นการให ล กค าท าการซ อขายหล กทร พย ด วยบ ญช แคชบา ลานซ (Cash Balance) พ.ศ การขายหล กทร พย จดทะเบ ยนใน ตลท. เพ อการบ งค บจ าน าหร อบ งค บช าระหน พ.ศ บ คคลท เก ยวข องในระบบการซ อขาย (ฉบ บท 2) พ.ศ หล กเกณฑ เง อนไข และว ธ การในการส งรายงานและงบการเง น (ฉบ บท 3) พ.ศ. 2556

13 3.หล กเกณฑ เบ องต น - ในการพ จารณาค าส งซ อขายท ไม เหมาะสม พฤต กรรมท อาจส อให เห นถ งเจตนา - สามารถร หร อควรร ว าค าส งด งกล าว อาจ ส งผลให หล กทร พย หร อ สภาพการซ อขายโดยรวม เปล ยนแปลง หร อ ไม เปล ยนแปลงอ นผ ด ไปจากสภาพปกต ของตลาด ป จจ ย - ราคา, ปร มาณ, เวลา, ความถ และสภาพแวดล อมท ซ อขาย ต องการ ลวง ให บ คคลอ นหลงผ ด หร อ ส าค ญผ ดถ งการ เปล ยนแปลง หร อ ไม เปล ยนแปลงด งกล าว พฤต กรรมท อาจส อถ งความต งใจในการหล กเล ยงหร อไต เส น ประเภทล กค า ท ง ต างประเทศ, กองท นฯ, Port, รายย อย, Program, HFT ฯลฯ มาตรฐานเด ยวก น

14 ค าส งใส -ถอน : ลวงให เห นว าม ความ ความต องการซ อ ต องการซ อ/ ขายมาก ล กษณะค าส ง เกณฑ เด ม เกณฑ ใหม ค าส งในล กษณะใส ถอน - ใส -ถอน ส งค าส งเข ามาใหม แล วยกเล กค าส งเด ม - ถอน-ใส ยกเล กค าส งเด มแล ว ส งค าส งเข ามาใหม - เวลาห างก นภายใน 1 นาท - ท ระด บเด ยวก น จ านวน ใกล เค ยงก น - กระท า 5 คร งภายใน 1 ว น 14 เพ มเต มพฤต กรรม - ค าส งถอน Bid แล วเคาะขาย ท นท /ค าส งถอน Offer แล วเคาะ ซ อท นท - ค าส งควบค มราคา Projected Price

15 ค าส งช น าราคา: ควบค มราคา ล กษณะค าส ง เกณฑ เด ม เกณฑ ใหม ค าส งในล กษณะช น าราคา - ควบค มราคาเป ด / ป ด - ท าให ราคาเปล ยนแปลง 10% - ท า 3 คร ง ในรอบ 3 ว น - ควบค มราคาระหว างว น - ส งค าส งซ อโดยม ราคาส งกว า หร อ ส งค าส งขายโดยม ราคาต ากว า last execute ของตนเอง > 10 spread - กระท า 3 คร งภายใน 3 ว น - ควบค ม Index - ค าส ง Basket Order และก กเก บ Order > 20%เพ อมาส งค าส งในช วง ใกล ป ดตลาด - ส งผลต อระด บราคาหล กทร พย หร อ SET Index อย างม น ยส าค ญ คงเด ม - ส งค าส งท ราคาส งกว า Last execute หลายช วงราคา 15 - กระท าจ านวนบ อยคร งต อเน อง - ส งค าส งในช วงใกล ป ดตลาด และ - ส งผลต อระด บราคาหล กทร พย หร อ SET Index อย างม น ยส าค ญ

16 ค าส งผล กด น: ลวงให หลงผ ดว าราคาหล กทร พย ปล ยนแปลงมาก ล กษณะค าส ง เกณฑ เด ม เกณฑ ใหม ค าส งผล กด นราคา - เคาะซ อในล กษณะกวาด Offer 3 อ นด บแรกจนหมด กรณ ม ต ง Offer ท ราคาส งกว าท ซ อ กระท า > 3 คร งภายใน 1 ว น กรณ ไม ม ต ง Offer กระท า > 5 คร งภายใน 1 ว นหร อ ราคาเปล ยนแปลง ช วงราคา - เคาะซ อหลายรายการ เคาะ > 15 คร ง และราคาเปล ยนแปลง ช วงราคา - เคาะซ อหร อกวาด Offer ประมาณ 10 คร งท าให ราคาเปล ยนแปลงไป ประมาณ 10 ช วงราคา และ/หร อ 10% 16 16

17 4. ตลท. และบร ษ ทสมาช ก ช วยก นก าก บด แลอย างไร ตลท. ช วยส งส ญญาณ หร อ แจ งเต อนสมาช ก หากพบความผ ดส งเกต / ผ ดปกต โดย เน นการป องก น เช น Trading Alert List, Cash Balance สมาช ก ตรวจสอบ หร อ ม ระบบป องก นไม ให เก ด รายการผ ดพลาด / การ ส งค าส งไม เหมาะสม / การกระท าผ ดตามกฎเกณฑ & กฎหมายท เก ยวข อง ล กษณะ ผ านหลายสมาช ก ภายในบร ษ ทสมาช กเอง 1. Wash Sale ตลท. ช วยส งส ญญาณหร อ แจ งเต อนสมาช กท เก ยวข อง ท งหมด เพ อไม ให เก ดซ า - ไม ให เก ด Wash Sale ในล กค ารายเด ยวก น หร อ กล ม ล กค า ท คาดว าเป นกล มเด ยวก น หร อ ได ร บส ญญาณแจ ง จาก ตลท. หร อ หน วยงานอ นท เก ยวข อง 2. ใส ถอน - ไม ให เก ดการใส ถอน จ านวนท ใกล เค ยงก นภายใน 1 นาท มากกว า X คร ง 3. ช น าราคา - ป องก นไม ให ส งค าส งซ อ/ขายท ส งกว าหร อต ากว า X% จากราคาซ อขายล าส ดของล กค าเอง - การท าราคาเป ด / ป ด 5 ผล กด นราคา - ป องก น การกวาด Offer / Bid ท าให ระด บราคา เปล ยนแปลงกว า A ช วงราคาหร อ X%

18 5. ประเด นท พบ ล กค าย าย บล. : เม อตรวจสอบ หร อ ต ดตามใกล ช ด จะเปล ยน บล. ไปเร อยๆ เช น น.ส. AA เปล ยนมา 5 บล.แล ว (KYC, CDD) 2. ค าส งไม เหมาะสม เปล ยนแปลงไป เคาะผล กด นน อย แต กวาดหมด Offer เหล อเป น Best bid และ เสร ม Best bid ต อเน อง โดย รอ Best offer ใกล หมด จะส งไม ใหญ เพ อกวาดหมด และคงเหล อเป น Best bid จากน นเสร ม Best bid ต อ เม อราคาเพ มข นและม น กลงท นรายอ นเข ามาซ อตาม จะท าการ ยกเล ก Best bid ของตน และเคาะขายท นท ท ราคาเด ม หลายคร ง : บางคร งหล งยกเล ก ในเวลาไม นานใส ซ อเข ามาในราคาเด ม

19 19 ค าถาม?

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา

๑. เอกสารแนบท ายเอกสาร สอบราคา เอกสาร สอบราคาซ อ เลขท ๑/๒๕๕๘ สอบราคาซ อกระดาษถ ายเอกสาร ขนาด เอ ๔ น าหน ก ๗๐ แกรม จ านวน ๔,๐๐๐ ร ม ตามประกาศ โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ งหว ดกาญจนบ ร ลงว นท ๑๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๗... โรงเร ยนกาญจนาน เคราะห จ

More information

ค าถามพ สด ระบบ e-gp

ค าถามพ สด ระบบ e-gp ค าถามพ สด ระบบ e-gp ล าด บท ค าถาม ค าตอบ หมายเหต 1. กรณ ประกาศสอบราคาในระบบ e-gp แล ว จะต องด าเน นการตามระเบ ยบ ข อ ๔๑ (๑) อ กหร อไม การสอบราคาในป จจ บ น การเผยแพร เอกสารสอบราคา ย งต องด าเน นการตามระเบ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน

รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน รายงานผลการเข าร วม ประช ม อบรม ส มมนา และศ กษาด งาน ช อ : 1. นางสาวอ ษา ผ กพ นธ ตาแหน ง เจ าหน าท บร หารงานท วไป ชานาญการพ เศษ 2. นางว ยะดา ธนสรรวน ช ตาแหน ง น กว ชาการพ สด ชานาญการพ เศษ 3. นางสาวพ มใจ

More information

ความข ดแย งก นระหว างผลประโยชน ส วนตน และผลประโยชน ส วนรวม

ความข ดแย งก นระหว างผลประโยชน ส วนตน และผลประโยชน ส วนรวม ความข ดแย งก นระหว างผลประโยชน ส วนตน และผลประโยชน ส วนรวม ความหมาย ความข ดแย งก นระหว างผลประโยชน ส วนตนและ หร อ Conflict of Interests (COI) หมายถ ง สถานการณ หร อการกระท าท บ คคลไม ว าจะเป นน กการเม อง

More information

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND

WELCOME TO OFFICE OF THE AUDITOR GENERAL OF THAILAND Page 1 of 9 ตอบข อหาร อเก ยวก บระเบ ยบ และมาตรฐานการควบค มภายใน ค าถามเก ยวก บระเบ ยบฯ ข อ 3 1. ผ ร บตรวจในองค กรปกครองท องถ น เช น นายกเทศมนตร หร อคณะเทศมนตร ตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ น ด น ครอบคล

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค าน า เน องด วยการจ ดเก บข อม ลสถ ต คด แพ งม ความจ าเป นและส าค ญต อภาพรวมของกรม บ งค บคด คณะท างานฯจ งได พ จารณาปร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น

การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด... มณเฑ ยร เจร ญผล รองผ ว าการตรวจเง นแผ นด น องค กรตามร ฐธรรมน ญ ประกอบด วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. คณะกรรมการการเล อกตง (ก.ก.ต.) คณะกรรมการป องก นและปราบปรามการ ท

More information

การก าก บ ตรวจสอบ ผ ม หน าท รายงาน การท าธ รกรรม

การก าก บ ตรวจสอบ ผ ม หน าท รายงาน การท าธ รกรรม การปฏ บ ต ตาม กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการฟอกเง นและ กฎหมายว าด วยการป องก นและปราบปรามการสน บสน นทางการเง น แก การก อการร าย โดย กองก าก บและตรวจสอบ ส าน กงาน ปปง. ๓๑/๐๓/๕๘ การก าก บ ตรวจสอบ

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558

แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 แนวทางและหล กเกณฑ การจ ดท าข อเสนอโครงการภายใต แผนพล งงานทดแทน เพ อขอร บการสน บสน นจาก กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ป งบประมาณ 2558 ส าน กนโยบายอน ร กษ พล งงานและพล งงานทดแทน ส าน กงานนโยบายและแผนพล

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À

Á ² ² ³ ª³«± µè ² ² ² À Due Diligence ค ม อแนวทางการทำ Due Diligence สำหร บท ปร กษา ทางการเง นฉบ บน เป นการรวมเน อหาของแนวทาง 2 เล ม ค อ แนวทางการทำ Due Diligence ของท ปร กษาทางการเง น ในการออกและเสนอขายหล กทร พย ต อประชาชน (ในบางเร

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ

สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สร ปค าถาม-ค าตอบ ท ถามบ อยเก ยวก บระบบการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ หมวดหล ก หมวดย อย ประเภทผ ถาม ค าถาม/ป ญหา ค าตอบ e-bidding ท วไป ส วนราชการ ส วนราชการบ นท กข อม ล บ ญช เอกสารส วนท 1 เพ มเต มในหน าพาราม

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ -----------------

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายในส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ----------------- โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการจ ดสว สด การภายใน ส วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให เหมาะสมย

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

การสร างภาพล กษณ องค กร

การสร างภาพล กษณ องค กร เอกสารน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างภาพล กษณ องค กร ผศ.ดร.จ นตว ร เกษมศ ข สาขาว ชาการประชาส มพ นธ คณะน เทศศาสตร มหาว ทยาล ยศร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา. โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 ของ เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา จ งหว ดยะลา โทรศ พท /โทรสาร.0 7327-0084 www.yupo.go.th 1. หล กและเหต ผล แผนบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 25 เทศบาลต าบลย โป อ าเภอเม องยะลา

More information

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น

บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น บทท 2 การลงท นซ อห น การบ ญช และการรายงานของผ ลงท น การลงท นซ อห น ว ธ การบ ญช ท ใช ได 4 กรณ ด งน 1. ถ อห นน อยกว า 20% ถ อว าผ ลงท นไม ม อ านาจกระท าการใด ๆ ให ใช ว ธ ราคาท นหร อว ธ ม ลค าย ต ธรรมในการบ

More information

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400

มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 มาตรฐานงานท ให ความเช อม น รห ส 3400 การตรวจสอบข อม ลทางการเง นท เก ยวก บอนาคต มาตรฐานงานท ให ความเช อม นฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ ญช ซ งได ผ านข นตอนการพ จารณาท กข นตอนแล ว

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 การควบค ม และการจ าหน ายพ สด ส าน กมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ กรมบ ญช กลาง กระทรวงการคล ง ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information