ก ก ก ก ก ก ก ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ก ก ก ก ก ก ก ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต"

Transcription

1 ก ก ก ก ก ก 2554 ก ก 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

2 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 i ค าน า การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ ความพ งพอใจในการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา ในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ การบร การด าน ส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา การบร การข อม ล ขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกาและโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทาง ว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา เพ อน าผลท ได ไปปร บปร ง/พ ฒนาและเป นแนวทางในการ ด าเน นงานในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ใน ป ถ ดไป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

3 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 ii สารบ ญ หน า ค าน า i สารบ ญ ii บทสร ปผ บร หาร iii 1. ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1 2. ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา 5 3. ข อเสนอแนะ แนวทางปร บปร งและพ ฒนา 13 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย 16 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษ 21 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษธ รก จ 26 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ 31 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรร ฐศาสตร 36 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตร 41 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรน ต ศาสตร 46 ภาคผนวก แผนปร บปร งการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป การศ กษา

4 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 iii บทสร ปผ บร หาร การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ น กศ กษาและศ ษย เกา ประจ าหล กส ตรตาง ๆ จ านวน 7 หล กส ตร คณะมน ษยศาสตร ฯ ม การ ส ารวจความพ งพอใจในการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา ในด านตาง ๆ ค อ 1) การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของ น กศ กษา 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา 4) การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา ผลจากการด าเน นการพบวาม น กศ กษาและศ ษย เกา ท ตอบแบบสอบถามท งส น จ านวน 1,098 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 667 คน ค ดเป นร อยละ 60.7 และเป น เพศชาย จ านวน 431 คน ค ดเป นร อยละ 39.3 โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นจ านวน 896 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 202 คน โดยแบงออกตามหล กส ตรตาง ๆ ได ด งน หล กส ตรภาษาไทย จ านวน 179 คน ค ด เป นร อยละ 16.3หล กส ตรภาษาอ งกฤษ จ านวน 212 คน ค ดเป นร อยละ 19.3 หล กส ตร ภาษาอ งกฤษธ รก จ จ านวน 152 คน ค ดเป นร อยละ 13.8 หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและ องค การ จ านวน 224 คน ค ดเป นร อยละ 20.4 หล กส ตรร ฐศาสตร จ านวน 92 คน ค ดเป นร อย ละ 8.4 หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตร จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ 8.9 และหล กส ตร น ต ศาสตร จ านวน 141 คน ค ดเป นร อยละ 12.8 ผลการประเม นในภาพรวมพบวาการประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการ ให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในภาพรวมท กด าน ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 ซ งอย ในระด บ ด มาก เม อพ จารณาในรายด านพบวาน กศ กษาและศ ษย เกา ม ความพ งพอใจในการ ให บร การในระด บด มากท กด าน โดยม ความพ งพอใจในการให บร การด านการจ ดโครงการเพ อ พ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา มากท ส ด ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.39 รองลงมาค อ การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.30

5 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 iv การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.27 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.15 โดยม ข อเสนอแนะด งน 1. ด านการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 1.1 ควรพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตเพราะบางจ ดไมสามารถ ร บส ญญาณได 1.2. การแจกหน งส อ/เอกสารประกอบการเร ยนควรแจกให เร วข น กวาเด ม 1.3 ควรพ ฒนาและปร บปร งงานทะเบ ยนและการให บร การแก น กศ กษาเพ มมากข น 2. ด านการบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 2.1 ควรม การปร บลดราคาคาอาหารลงกวาเด ม 2.2 เพ มสถานท เลนก ฬา ออกก าล งกายให น กศ กษา 3. ด านการบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 3.1 ควรม การด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 4 ด านการบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 4.1 ควรม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกศ ษย เกาเพ มมากข น 4.2 ควรม การจ ดต วเพ อสอบแขงข นเข าร บราชการให ก บน กศ กษาและ ศ ษย เกาเพ มให มากข น

6 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ จากน กศ กษาและศ ษย เกา ถ งความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ในด าน ตาง ๆ ค อ 1) การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร ของน กศ กษา 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา 4) การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา เพ อน าผลท ได ไปปร บปร ง/พ ฒนา และเป นแนวทางในการด าเน นงานในป ถ ดไป ผลจากการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ านวน 1,098 คน ผลการศ กษาสามารถน าเสนอได เป น 2 สวน ด วยก น ค อ ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม และความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกา โดยสามารถน าเสนอได ด งน 1. ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 667 คน ค ดเป นร อยละ 60.7 และเป น เพศชายจ านวน 431 คน ค ดเป นร อยละ 39.3 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม 1,

7 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา แผนภ ม 1 ร อยละของเพศน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม 1.2 สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 896 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยด ในตาราง 2) ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม 1, ก ก ก แผนภ ม 2 ร อยละของสถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม

8 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ช นป ท ศ กษา น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 2 มากท ส ดจ านวน 434 คน ค ดเป นร อยละ 39.5 เป นน กศ กษาช นป ท 3 จ านวน 234 คน ค ดเป นร อยละ 21.3 น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 161 คน ค ดเป นร อยละ 14.7 และ น กศ กษาช นป ท 1 จ านวน 67 คน ค ดเป นร อยละ 6.1 สวนศ ษย เกา จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ 18.1 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม 1, ก แผนภ ม 3 ร อยละของช นป น กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม

9 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา หล กส ตร น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการ ให บร การฯ ท งหมด 1,098 คน ได แก หล กส ตรภาษาไทย จ านวน 179 คน ค ดเป นร อยละ 16.3 หล กส ตรภาษาอ งกฤษ จ านวน 212 คน ค ดเป นร อยละ 19.3 หล กส ตรภาษาอ งกฤษธ รก จ จ านวน 152 คน ค ดเป นร อยละ 13.8 หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ จ านวน 224 คน ค ดเป นร อยละ 20.4 หล กส ตรร ฐศาสตร จ านวน 92 คน ค ดเป นร อยละ 8.4 หล กส ตรร ฐ ประศาสนศาสตร จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ 8.9 และหล กส ตรน ต ศาสตร จ านวน 141 คน ค ดเป นร อยละ 12.8 (รายละเอ ยดในตาราง 4) ตาราง 4 น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามแตละหล กส ตร หล กส ตร จ านวน(คน) ร อยละ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษธ รก จ จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร น ต ศาสตร รวม 1, ก ก ก ก ก แผนภ ม 4 ร อยละของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามแตละหล กส ตร

10 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ 1) การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 4) การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา ล กษณะของแบบสอบถามเป นแบบประเม นคา 5 ระด บ เกณฑ ของล เคอร ท (Likert s Rating Scale) ค อ พอใจมากท ส ด เทาก บระด บ 5 พอใจมาก เทาก บระด บ 4 พอใจปานกลาง เทาก บระด บ 3 พอใจน อย เทาก บระด บ 2 พอใจน อยท ส ด เทาก บระด บ 1 โดยน าผลการส ารวจมาว เคราะห ด วยคาเฉล ย และคาสวนเบ ยงเบนมาตรฐาน และน ามาแปลความหมายคะแนนเฉล ยท ได จากการว เคราะห ข อม ล มาเท ยบก บเกณฑ 5 ระด บ ซ งพ ฒนามาจากเกณฑ ของเบสท (Best, 1986:182) ค อ คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ต องปร บปร ง คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา พอใช คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ปานกลาง คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ด คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ด มาก ผลจาการประเม นสามารถน าเสนอได ด งน

11 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ผลการประเม นในภาพรวม ผลการประเม นในภาพรวมพบวาการประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการ ให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในภาพรวมท กด านม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 ซ งอย ในระด บ ด มาก เม อพ จารณาในรายด าน พบวาน กศ กษาและศ ษย เกา ม ความพ งพอใจในการ ให บร การ ในระด บด มากท กด าน โดยม ความพ งพอใจในการให บร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา มากท ส ด ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 รองลงมาค อ การ บร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.30 การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.27 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.15 (รายละเอ ยดใน ตาราง 5) ตาราง 5 ผลการประเม นในภาพรวม ประเด น x แปล ผล 1. การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 4.30 ด มาก 2 2. การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 4.24 ด มาก 4 3. การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 4.15 ด มาก 5 4. การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและ ศ ษย เกา 4.27 ด มาก 3 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา และศ ษย เกา 4.39 ด มาก 1 รวม 4.24 ด มาก ล าด บ

12 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา แผนภ ม 5 คาเฉล ยผลการประเม นในภาพรวม 2.1 ผลการประเม นในรายด าน 1.) ส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยนร ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.30 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ยมากท ส ด ประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ระบบงาน ทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว และ ความหลากหลายของศ นย การเร ยนร การฝ ก ว ชาช พ (รายละเอ ยดในตาราง 6)

13 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 6 การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ประเด น x SD. แปลผล 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ดการ เร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย เชน ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก รวม 4.30 ด มาก 2.) การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านกายภาพเพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.24 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นส อเทคโนโลย และ อ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอนภายในห องปฏ บ ต การมากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ สถานท ออกก าล งกายท สามารถเป ดให ใช บร การได อยางเต มท (รายละเอ ยดในตาราง 7)

14 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 7 การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ประเด น x SD. แปลผล 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) ด มาก 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย ด มาก 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ด มาก ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก 2.5 สภาพห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การท เหมาะสม แสงสวางในห องเร ยน ด มาก สภาพโต ะ เก าอ ด มาก สภาพอากาศในห องเร ยน ด มาก 2.6 สถานท ออกก าล งกาย และการบร การอนาม ย ม การให บร การ - สถานท ออกก าล งกายท หลากหลาย ด มาก สถานท ออกก าล งกายสามารถเป ดให ใช บร การได อยาง เต มท ด การให บร การอ ปกรณ ด านก ฬาและการออกก าล งกาย ด ม การจ ดแพทย และพยาบาลมาด แลน กศ กษาอยาง ตอเน อง สถานท ของห องพยาบาลเหมาะสม และสะดวกในการ ใช บร การ ด ด 2.7 การจ ดจ าหนายอาหาร ม ระบบด แลการจ ดจ าหนายอาหารท ม ค ณภาพ ด มาก ราคาของอาหารท จ ดจ าหนายม ความเหมาะสม ด ค ณภาพและรสชาต ของอาหารม ความเหมาะสม ด มาก รวม 4.24 ด มาก

15 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ) การบร การด านการให ค าปร กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.15 อย ในระด บด เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x) ในแตละประเด นระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นอาจารย ท ปร กษาให ความ ชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหาทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว มากท ส ด สวนประเด นท พอใจ น อยท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หารการศ กษา (รายละเอ ยดในตาราง 8) ตาราง 8 การบร การด านการให ค าปร กษา 3. การบร การด านการให ค าปร กษา ประเด น x SD. แปลผล 3.1 อาจารย ท ปร กษาเพ ยงพอตอน กศ กษา ด 3.2 ม การต ดประกาศตารางเวลาการให น กศ กษาเข าพบ ด 3.3 น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หาร การศ กษา 3.4 อาจารย ท ปร กษาให ความชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหา ทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว 3.5 ม บร การให ค าปร กษาและค าแนะน าด านการใช ช ว ตใน ระด บอ ดมศ กษา 3.6 ม ระบบการชวยเหล อน กศ กษาท ม ป ญหาท งทางด านว ชาการ และด านอ น ๆ ด ด มาก ด ด รวม 4.15 ด 4.) การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกาพบวาความพ งพอใจในการบร การด านการบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป น ประโยชน แกน กศ กษาและศ ษย เกาม คาเฉล ย (x )เทาก บ 4.27 อย ในระด บด มาก

16 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม การให บร การด าน ท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม ระบบการ ให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลายชองทาง (รายละเอ ยดในตาราง 9 ) ตาราง 9 การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษาและศ ษย เกา ประเด น x SD. แปลผล 4.การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา 4.1 ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง ด มาก 4.2 ม หนวยงานท ให การบร การการจ ดหางานพ เศษ ด มาก 4.3 ม บร การด านข อม ลขาวสารเคล อนไหวภายใน -ภายนอก มหาว ทยาล ย ด มาก 4.4 ม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ ด มาก 4.5 ม การบร การข อม ลด านว ชาการ (ขาวสารด านการอบรม/ ส มมนา ความร ด านว ชาการอ นๆ) ด มาก 4.6 ม แหลงท นการศ กษาตอท หลากหลาย ด มาก รวม 4.27 ด มาก 5.) การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกาพบวาความพ งพอใจในการบร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง ซ งอย ในระด บด มากท กประเด น โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ ง พอใจในประเด นม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ (รายละเอ ยดในตาราง 10)

17 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 10 การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา ประเด น x SD. แปลผล 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา 5.1 ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ ด มาก 5.2 ม กล มก จกรรมท หลากหลายให น กศ กษาท สนใจเข ารวม ก จกรรม ด มาก 5.3 ม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา ด มาก รวม 4.39 ด มาก 3. ข อเสนอแนะ 3.1 ด านการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 1. ควรพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตเพราะบางจ ดไมสามารถร บ ส ญญาณได 2. การแจกหน งส อ/เอกสารประกอบการเร ยนควรแจกให เร วข น กวาเด ม 3. ควรพ ฒนาและปร บปร งงานทะเบ ยนและการให บร การแกน กศ กษา เพ มมากข น น กศ กษา 3.2 ด านการบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 1. ควรม การปร บลดราคาคาอาหารลงกวาเด ม 2. เพ มสถานท เลนก ฬา ออกก าล งกาย หร อสถานท ท าก จกรรมให แก 3.3 ด านการบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 1. ควรม การด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 2. ควรม ก จกรรมรวมก นระหวางอาจารย และน กศ กษา

18 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา เกา เกาเพ มมากข น ศ ษย เกาเพ มให มากข น 3.4 ด านการบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย 1. ควรม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกศ ษย 2. ควรม การจ ดต วเพ อสอบแขงข นเข าร บราชการให ก บน กศ กษาและ 3.5 ด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา และศ ษย เกา - 4. แนวทางการปร บปร งและพ ฒนา ผลจากการประเม นและข อเสนอแนะจากน กศ กษาและศ ษย เกา สามารถสร ปเป น แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในการด าเน นการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาได ด งน 4.1 การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยนร ม คาเฉล ย(x) เทาก บ 4.30 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นมากท ส ด ประเด นท พอใจน อย ท ส ด ค อ ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว และ ความหลากหลายของ ศ นย การเร ยนร การฝ กว ชาช พ แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การด าเน นการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อ การศ กษาส าหร บน กศ กษาและศ ษย เกาให ท นสม ยมากข น 2. ปร บปร งระบบการด าเน นงานงานทะเบ ยนน กศ กษาสามารถ ให บร การได รวดเร วคลองต ว และลดข นตอนการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากข น

19 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา การปร บปร งการแจกหน งส อและเอกสารประกอบการเร ยนส าหร บ น กศ กษา 4.2 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านกายภาพเพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 อย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การ จ ดการเร ยนการสอนภายในห องปฏ บ ต การมากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ดค อ สถานท ออกก าล งกายท สามารถเป ดให ใช บร การได อยางเต มท แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตให ครอบคล มในพ นท การ ให บร การแกน กศ กษา 4.3 การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการให ค าปร กษาแกน กศ กษาม คาเฉล ย (x )เทาก บ 4.15 ซ งอย ในระด บด โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นอาจารย ท ปร กษาให ความ ชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหาทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว มากท ส ด สวนประเด นท พอใจ น อยท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หารการศ กษา แนวทาง ในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การเพ มชองทางในการต ดตอส อสารระหวางอาจารย ท ปร กษาและ ศ ษย เกา 2. การเพ มค ณภาพการให บร การในการให ค าปร กษาแกน กศ กษาเพ ม มกข น โดยให อาจารย ท ปร กษาด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 4.4 การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แก น กศ กษาและศ ษย เกาม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.27 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ น ๆ มากท ส ด

20 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. ม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกน กศ กษา และศ ษย เกาเพ มมากข น 2. การเพ มชองทางในการการให บร การข อม ลขาวสารแกน กศ กษา และศ ษย เกา เพ มมากข น ท งป ายประชาส มพ นธ เคร อขายออนไลน เวปไซต (Website) เคร อขายส งคมออนไลน เชน เฟชบ ค(Facebook) เป นต น 4.5 โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม แหลงข อม ลส าหร บฝ ก ประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม โครงการ/ ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การจ ดท าฐานข อม ลแหลงฝ กประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พ แกน กศ กษา 2. ควรม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาท กษะทางว ชาการให แกน กศ กษา และศ ษย เกาเพ มให มากข น

21 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 122 คน ค ดเป นร อยละ 68.2 และเป น เพศชายจ านวน 57 คน ค ดเป นร อยละ 31.8 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 132 คน ค ดเป นร อยละ 73.7 เป น ศ ษย เกา จ านวน 47 คน ค ดเป นร อยละ 26.3 (รายละเอ ยดใน ตาราง 2)

22 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 1 จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ 4.5 เป นน กศ กษา ช นป ท 2 จ านวน 51 คน ค ดเป นร อยละ 28.5 น กศ กษาช นป ท 3 จ านวน 46 คน ค ดเป นร อยละ 25.7 และ น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 27 คน ค ดเป นร อยละ 15.1 สวนศ ษย เกา จ านวน 47 คน ค ดเป นร อยละ 26.3 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม

23 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ ประเด น x SD. 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร แปล ผล 4.33 ด มาก 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด มาก 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ด การเร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 4.25 ด มาก 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด มาก 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก ด มาก ด มาก ด มาก

24 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ประเด น x SD. แปล ผล 2.5 สภาพห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การท เหมาะสม แสงสวางในห องเร ยน ด มาก สภาพโต ะ เก าอ ด มาก สภาพอากาศในห องเร ยน ด มาก 2.6 สถานท ออกก าล งกาย และการบร การอนาม ย ม การให บร การ - สถานท ออกก าล งกายท หลากหลาย ด มาก สถานท ออกก าล งกายสามารถเป ดให ใช บร การได อยาง เต มท ด การให บร การอ ปกรณ ด านก ฬาและการออกก าล งกาย ด ม การจ ดแพทย และพยาบาลมาด แลน กศ กษาอยาง ตอเน อง ด สถานท ของห องพยาบาลเหมาะสม และสะดวกในการ ใช บร การ ด 2.8 การจ ดจ าหนายอาหาร ม ระบบด แลการจ ดจ าหนายอาหารท ม ค ณภาพ ด มาก ราคาของอาหารท จ ดจ าหนายม ความเหมาะสม ด ค ณภาพและรสชาต ของอาหารม ความเหมาะสม ด มาก 3. การบร การด านการให ค าปร กษา 4.19 ด 3.1 อาจารย ท ปร กษาเพ ยงพอตอน กศ กษา ด 3.2 ม การต ดประกาศตารางเวลาการให น กศ กษาเข าพบ ด 3.3 น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หาร การศ กษา ด 3.4 อาจารย ท ปร กษาให ความชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหา ทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว ด มาก 3.5 ม บร การให ค าปร กษาและค าแนะน าด านการใช ช ว ตใน ระด บอ ดมศ กษา ด 3.6 ม ระบบการชวยเหล อน กศ กษาท ม ป ญหาท งทางด านว ชาการ และด านอ น ๆ ด

25 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ประเด น x SD. 4.การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา แปล ผล 4.30 ด มาก 4.1 ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง ด มาก 4.2 ม หนวยงานท ให การบร การการจ ดหางานพ เศษ ด มาก 4.3 ม บร การด านข อม ลขาวสารเคล อนไหวภายใน -ภายนอก มหาว ทยาล ย ด มาก 4.4 ม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ ด มาก 4.5 ม การบร การข อม ลด านว ชาการ (ขาวสารด านการอบรม/ ส มมนา ความร ด านว ชาการอ นๆ) ด มาก 4.6 ม แหลงท นการศ กษาตอท หลากหลาย ด มาก 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา 4.41 ด มาก 5.1 ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ ด มาก 5.2 ม กล มก จกรรมท หลากหลายให น กศ กษาท สนใจเข ารวม ก จกรรม ด มาก 5.3 ม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา ด มาก

26 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษ การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตร ภาษาอ งกฤษ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 212 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 121 คน ค ดเป นร อยละ 57.1 และเป น เพศชายจ านวน 91 คน ค ดเป นร อยละ 42.9 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 212 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 173 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 39 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยดใน ตาราง 2)

27 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 2 จ านวน 115 คน ค ดเป นร อยละ 54.2 น กศ กษา ช นป ท 3 จ านวน 42 คน ค ดเป นร อยละ 19.8 และ น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 16 คน ค ดเป นร อย ละ 7.5 สวนศ ษย เกา จ านวน 39 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม

28 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ ประเด น x SD. 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร แปล ผล 4.26 ด มาก 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด มาก 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ดการ เร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย เชน ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 4.18 ด 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด มาก 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) ด มาก 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย ด มาก 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ด มาก ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551

สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551 สรปผลการด าเน นงานโครงการ อบรมคอมพ วเตอร ส าหร บบคคลท วไป บคคลท วไป ป 2551 ระยะเวลาด าเน นงาน ว นท 1 เมษายน 2551 ถ งว นท 30 กนยายน 2551 จ ดท าโดย ฝ ายบร การและฝ กอบรม ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ

รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ รายงานผลการจ ดก จกรรม โครงการท ศนศ กษาพะเยา-เช ยงราย ตามนโยบายเร ยนฟร เร ยนด 15 ป อย างม ค ณภาพ ว นอาท ตย ท 5 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ตลาดชายแดนแม สาย-ท าข เหล ก อ. แม สาย จ. เช ยงราย และสวนต งและโคม จ. เช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546

แผนการด าเน นงานก จกรรม/โครงการ ประจ าป การศ กษา 2546 ล าด บ สนองนโยบาย/ภาระงานด านอ นๆ ช อแผนงาน ว ตถ ประสงค ล กษณะก จกรรม 1 การจ ดบร การและสว สด การ บร การร บจดหมาย / พ สด 1. เพ อให น กศ กษาได ร บความสะดวก 1. จ ดท าประชาส มพ นธ ตลอดป น กศ กษา ในการร บจดหมาย

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information