ก ก ก ก ก ก ก ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

Size: px
Start display at page:

Download "ก ก ก ก ก ก ก ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต"

Transcription

1 ก ก ก ก ก ก 2554 ก ก 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

2 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 i ค าน า การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ ความพ งพอใจในการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา ในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ การบร การด าน ส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา การบร การข อม ล ขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกาและโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทาง ว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา เพ อน าผลท ได ไปปร บปร ง/พ ฒนาและเป นแนวทางในการ ด าเน นงานในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ใน ป ถ ดไป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

3 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 ii สารบ ญ หน า ค าน า i สารบ ญ ii บทสร ปผ บร หาร iii 1. ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1 2. ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา 5 3. ข อเสนอแนะ แนวทางปร บปร งและพ ฒนา 13 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย 16 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษ 21 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษธ รก จ 26 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ 31 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรร ฐศาสตร 36 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตร 41 สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรน ต ศาสตร 46 ภาคผนวก แผนปร บปร งการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป การศ กษา

4 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 iii บทสร ปผ บร หาร การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ น กศ กษาและศ ษย เกา ประจ าหล กส ตรตาง ๆ จ านวน 7 หล กส ตร คณะมน ษยศาสตร ฯ ม การ ส ารวจความพ งพอใจในการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา ในด านตาง ๆ ค อ 1) การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของ น กศ กษา 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา 4) การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา ผลจากการด าเน นการพบวาม น กศ กษาและศ ษย เกา ท ตอบแบบสอบถามท งส น จ านวน 1,098 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 667 คน ค ดเป นร อยละ 60.7 และเป น เพศชาย จ านวน 431 คน ค ดเป นร อยละ 39.3 โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นจ านวน 896 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 202 คน โดยแบงออกตามหล กส ตรตาง ๆ ได ด งน หล กส ตรภาษาไทย จ านวน 179 คน ค ด เป นร อยละ 16.3หล กส ตรภาษาอ งกฤษ จ านวน 212 คน ค ดเป นร อยละ 19.3 หล กส ตร ภาษาอ งกฤษธ รก จ จ านวน 152 คน ค ดเป นร อยละ 13.8 หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและ องค การ จ านวน 224 คน ค ดเป นร อยละ 20.4 หล กส ตรร ฐศาสตร จ านวน 92 คน ค ดเป นร อย ละ 8.4 หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตร จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ 8.9 และหล กส ตร น ต ศาสตร จ านวน 141 คน ค ดเป นร อยละ 12.8 ผลการประเม นในภาพรวมพบวาการประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการ ให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในภาพรวมท กด าน ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 ซ งอย ในระด บ ด มาก เม อพ จารณาในรายด านพบวาน กศ กษาและศ ษย เกา ม ความพ งพอใจในการ ให บร การในระด บด มากท กด าน โดยม ความพ งพอใจในการให บร การด านการจ ดโครงการเพ อ พ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา มากท ส ด ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.39 รองลงมาค อ การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.30

5 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา 2554 iv การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา ม คาเฉล ย (x ) เทาก บ 4.27 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.15 โดยม ข อเสนอแนะด งน 1. ด านการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 1.1 ควรพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตเพราะบางจ ดไมสามารถ ร บส ญญาณได 1.2. การแจกหน งส อ/เอกสารประกอบการเร ยนควรแจกให เร วข น กวาเด ม 1.3 ควรพ ฒนาและปร บปร งงานทะเบ ยนและการให บร การแก น กศ กษาเพ มมากข น 2. ด านการบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 2.1 ควรม การปร บลดราคาคาอาหารลงกวาเด ม 2.2 เพ มสถานท เลนก ฬา ออกก าล งกายให น กศ กษา 3. ด านการบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 3.1 ควรม การด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 4 ด านการบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 4.1 ควรม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกศ ษย เกาเพ มมากข น 4.2 ควรม การจ ดต วเพ อสอบแขงข นเข าร บราชการให ก บน กศ กษาและ ศ ษย เกาเพ มให มากข น

6 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา 2554 โดยท าการส ารวจ จากน กศ กษาและศ ษย เกา ถ งความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ในด าน ตาง ๆ ค อ 1) การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร ของน กศ กษา 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา 4) การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา เพ อน าผลท ได ไปปร บปร ง/พ ฒนา และเป นแนวทางในการด าเน นงานในป ถ ดไป ผลจากการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะ มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ านวน 1,098 คน ผลการศ กษาสามารถน าเสนอได เป น 2 สวน ด วยก น ค อ ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม และความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกา โดยสามารถน าเสนอได ด งน 1. ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 667 คน ค ดเป นร อยละ 60.7 และเป น เพศชายจ านวน 431 คน ค ดเป นร อยละ 39.3 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม 1,

7 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา แผนภ ม 1 ร อยละของเพศน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม 1.2 สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 896 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยด ในตาราง 2) ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม 1, ก ก ก แผนภ ม 2 ร อยละของสถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม

8 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ช นป ท ศ กษา น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 1,098 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 2 มากท ส ดจ านวน 434 คน ค ดเป นร อยละ 39.5 เป นน กศ กษาช นป ท 3 จ านวน 234 คน ค ดเป นร อยละ 21.3 น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 161 คน ค ดเป นร อยละ 14.7 และ น กศ กษาช นป ท 1 จ านวน 67 คน ค ดเป นร อยละ 6.1 สวนศ ษย เกา จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ 18.1 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม 1, ก แผนภ ม 3 ร อยละของช นป น กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม

9 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา หล กส ตร น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการ ให บร การฯ ท งหมด 1,098 คน ได แก หล กส ตรภาษาไทย จ านวน 179 คน ค ดเป นร อยละ 16.3 หล กส ตรภาษาอ งกฤษ จ านวน 212 คน ค ดเป นร อยละ 19.3 หล กส ตรภาษาอ งกฤษธ รก จ จ านวน 152 คน ค ดเป นร อยละ 13.8 หล กส ตรจ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ จ านวน 224 คน ค ดเป นร อยละ 20.4 หล กส ตรร ฐศาสตร จ านวน 92 คน ค ดเป นร อยละ 8.4 หล กส ตรร ฐ ประศาสนศาสตร จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ 8.9 และหล กส ตรน ต ศาสตร จ านวน 141 คน ค ดเป นร อยละ 12.8 (รายละเอ ยดในตาราง 4) ตาราง 4 น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามแตละหล กส ตร หล กส ตร จ านวน(คน) ร อยละ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ ภาษาอ งกฤษธ รก จ จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การ ร ฐศาสตร ร ฐประศาสนศาสตร น ต ศาสตร รวม 1, ก ก ก ก ก แผนภ ม 4 ร อยละของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามแตละหล กส ตร

10 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ 1) การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 2) การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 3) การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 4) การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา 5) การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา ล กษณะของแบบสอบถามเป นแบบประเม นคา 5 ระด บ เกณฑ ของล เคอร ท (Likert s Rating Scale) ค อ พอใจมากท ส ด เทาก บระด บ 5 พอใจมาก เทาก บระด บ 4 พอใจปานกลาง เทาก บระด บ 3 พอใจน อย เทาก บระด บ 2 พอใจน อยท ส ด เทาก บระด บ 1 โดยน าผลการส ารวจมาว เคราะห ด วยคาเฉล ย และคาสวนเบ ยงเบนมาตรฐาน และน ามาแปลความหมายคะแนนเฉล ยท ได จากการว เคราะห ข อม ล มาเท ยบก บเกณฑ 5 ระด บ ซ งพ ฒนามาจากเกณฑ ของเบสท (Best, 1986:182) ค อ คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ต องปร บปร ง คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา พอใช คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ปานกลาง คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ด คาระด บคะแนน เทาก บ หมายความวา ด มาก ผลจาการประเม นสามารถน าเสนอได ด งน

11 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ผลการประเม นในภาพรวม ผลการประเม นในภาพรวมพบวาการประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการ ให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในภาพรวมท กด านม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 ซ งอย ในระด บ ด มาก เม อพ จารณาในรายด าน พบวาน กศ กษาและศ ษย เกา ม ความพ งพอใจในการ ให บร การ ในระด บด มากท กด าน โดยม ความพ งพอใจในการให บร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา มากท ส ด ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 รองลงมาค อ การ บร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.30 การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.27 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.15 (รายละเอ ยดใน ตาราง 5) ตาราง 5 ผลการประเม นในภาพรวม ประเด น x แปล ผล 1. การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 4.30 ด มาก 2 2. การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 4.24 ด มาก 4 3. การบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 4.15 ด มาก 5 4. การบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและ ศ ษย เกา 4.27 ด มาก 3 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา และศ ษย เกา 4.39 ด มาก 1 รวม 4.24 ด มาก ล าด บ

12 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา แผนภ ม 5 คาเฉล ยผลการประเม นในภาพรวม 2.1 ผลการประเม นในรายด าน 1.) ส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยนร ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.30 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ยมากท ส ด ประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ระบบงาน ทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว และ ความหลากหลายของศ นย การเร ยนร การฝ ก ว ชาช พ (รายละเอ ยดในตาราง 6)

13 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 6 การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ประเด น x SD. แปลผล 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ดการ เร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย เชน ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก รวม 4.30 ด มาก 2.) การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านกายภาพเพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.24 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นส อเทคโนโลย และ อ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอนภายในห องปฏ บ ต การมากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ สถานท ออกก าล งกายท สามารถเป ดให ใช บร การได อยางเต มท (รายละเอ ยดในตาราง 7)

14 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 7 การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ประเด น x SD. แปลผล 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) ด มาก 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย ด มาก 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ด มาก ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก 2.5 สภาพห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การท เหมาะสม แสงสวางในห องเร ยน ด มาก สภาพโต ะ เก าอ ด มาก สภาพอากาศในห องเร ยน ด มาก 2.6 สถานท ออกก าล งกาย และการบร การอนาม ย ม การให บร การ - สถานท ออกก าล งกายท หลากหลาย ด มาก สถานท ออกก าล งกายสามารถเป ดให ใช บร การได อยาง เต มท ด การให บร การอ ปกรณ ด านก ฬาและการออกก าล งกาย ด ม การจ ดแพทย และพยาบาลมาด แลน กศ กษาอยาง ตอเน อง สถานท ของห องพยาบาลเหมาะสม และสะดวกในการ ใช บร การ ด ด 2.7 การจ ดจ าหนายอาหาร ม ระบบด แลการจ ดจ าหนายอาหารท ม ค ณภาพ ด มาก ราคาของอาหารท จ ดจ าหนายม ความเหมาะสม ด ค ณภาพและรสชาต ของอาหารม ความเหมาะสม ด มาก รวม 4.24 ด มาก

15 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ) การบร การด านการให ค าปร กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการให ค าปร กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.15 อย ในระด บด เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x) ในแตละประเด นระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นอาจารย ท ปร กษาให ความ ชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหาทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว มากท ส ด สวนประเด นท พอใจ น อยท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หารการศ กษา (รายละเอ ยดในตาราง 8) ตาราง 8 การบร การด านการให ค าปร กษา 3. การบร การด านการให ค าปร กษา ประเด น x SD. แปลผล 3.1 อาจารย ท ปร กษาเพ ยงพอตอน กศ กษา ด 3.2 ม การต ดประกาศตารางเวลาการให น กศ กษาเข าพบ ด 3.3 น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หาร การศ กษา 3.4 อาจารย ท ปร กษาให ความชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหา ทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว 3.5 ม บร การให ค าปร กษาและค าแนะน าด านการใช ช ว ตใน ระด บอ ดมศ กษา 3.6 ม ระบบการชวยเหล อน กศ กษาท ม ป ญหาท งทางด านว ชาการ และด านอ น ๆ ด ด มาก ด ด รวม 4.15 ด 4.) การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกาพบวาความพ งพอใจในการบร การด านการบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป น ประโยชน แกน กศ กษาและศ ษย เกาม คาเฉล ย (x )เทาก บ 4.27 อย ในระด บด มาก

16 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม การให บร การด าน ท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม ระบบการ ให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลายชองทาง (รายละเอ ยดในตาราง 9 ) ตาราง 9 การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษาและศ ษย เกา ประเด น x SD. แปลผล 4.การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา 4.1 ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง ด มาก 4.2 ม หนวยงานท ให การบร การการจ ดหางานพ เศษ ด มาก 4.3 ม บร การด านข อม ลขาวสารเคล อนไหวภายใน -ภายนอก มหาว ทยาล ย ด มาก 4.4 ม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ ด มาก 4.5 ม การบร การข อม ลด านว ชาการ (ขาวสารด านการอบรม/ ส มมนา ความร ด านว ชาการอ นๆ) ด มาก 4.6 ม แหลงท นการศ กษาตอท หลากหลาย ด มาก รวม 4.27 ด มาก 5.) การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษา และศ ษย เกาพบวาความพ งพอใจในการบร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 อย ในระด บด มาก เม อพ จารณาในประเด นยอย พบวา ม คาเฉล ย (x ) ในแตละประเด น ระหวาง ซ งอย ในระด บด มากท กประเด น โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ ง พอใจในประเด นม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ (รายละเอ ยดในตาราง 10)

17 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 10 การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา ประเด น x SD. แปลผล 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา 5.1 ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ ด มาก 5.2 ม กล มก จกรรมท หลากหลายให น กศ กษาท สนใจเข ารวม ก จกรรม ด มาก 5.3 ม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา ด มาก รวม 4.39 ด มาก 3. ข อเสนอแนะ 3.1 ด านการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยน 1. ควรพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตเพราะบางจ ดไมสามารถร บ ส ญญาณได 2. การแจกหน งส อ/เอกสารประกอบการเร ยนควรแจกให เร วข น กวาเด ม 3. ควรพ ฒนาและปร บปร งงานทะเบ ยนและการให บร การแกน กศ กษา เพ มมากข น น กศ กษา 3.2 ด านการบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา 1. ควรม การปร บลดราคาคาอาหารลงกวาเด ม 2. เพ มสถานท เลนก ฬา ออกก าล งกาย หร อสถานท ท าก จกรรมให แก 3.3 ด านการบร การด านการแนะแนวและการให ค าปร กษา 1. ควรม การด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 2. ควรม ก จกรรมรวมก นระหวางอาจารย และน กศ กษา

18 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา เกา เกาเพ มมากข น ศ ษย เกาเพ มให มากข น 3.4 ด านการบร การด านข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย 1. ควรม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกศ ษย 2. ควรม การจ ดต วเพ อสอบแขงข นเข าร บราชการให ก บน กศ กษาและ 3.5 ด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษา และศ ษย เกา - 4. แนวทางการปร บปร งและพ ฒนา ผลจากการประเม นและข อเสนอแนะจากน กศ กษาและศ ษย เกา สามารถสร ปเป น แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในการด าเน นการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาได ด งน 4.1 การบร การด านส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการเร ยนร ของน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการเร ยนร ม คาเฉล ย(x) เทาก บ 4.30 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นมากท ส ด ประเด นท พอใจน อย ท ส ด ค อ ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว และ ความหลากหลายของ ศ นย การเร ยนร การฝ กว ชาช พ แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การด าเน นการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อ การศ กษาส าหร บน กศ กษาและศ ษย เกาให ท นสม ยมากข น 2. ปร บปร งระบบการด าเน นงานงานทะเบ ยนน กศ กษาสามารถ ให บร การได รวดเร วคลองต ว และลดข นตอนการด าเน นงานให ม ประส ทธ ภาพมากข น

19 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา การปร บปร งการแจกหน งส อและเอกสารประกอบการเร ยนส าหร บ น กศ กษา 4.2 การบร การด านกายภาพท สงเสร มค ณภาพช ว ตของน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านกายภาพเพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต ม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.24 อย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การ จ ดการเร ยนการสอนภายในห องปฏ บ ต การมากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ดค อ สถานท ออกก าล งกายท สามารถเป ดให ใช บร การได อยางเต มท แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การพ ฒนาระบบส ญญาณอ นเตอร เนตให ครอบคล มในพ นท การ ให บร การแกน กศ กษา 4.3 การบร การให ค าปร กษาแกน กศ กษา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการให ค าปร กษาแกน กศ กษาม คาเฉล ย (x )เทาก บ 4.15 ซ งอย ในระด บด โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นอาจารย ท ปร กษาให ความ ชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหาทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว มากท ส ด สวนประเด นท พอใจ น อยท ส ด ค อ น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หารการศ กษา แนวทาง ในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การเพ มชองทางในการต ดตอส อสารระหวางอาจารย ท ปร กษาและ ศ ษย เกา 2. การเพ มค ณภาพการให บร การในการให ค าปร กษาแกน กศ กษาเพ ม มกข น โดยให อาจารย ท ปร กษาด แลและเอาใจใสน กศ กษาท ปร กษาเพ มข น 4.4 การบร การข อม ลขาวสารท เป นประโยชน ตอน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แก น กศ กษาและศ ษย เกาม คาเฉล ย (x) เทาก บ 4.27 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ น ๆ มากท ส ด

20 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. ม การเผยแพรข อม ลขาวสารของทางมหาว ทยาล ยให แกน กศ กษา และศ ษย เกาเพ มมากข น 2. การเพ มชองทางในการการให บร การข อม ลขาวสารแกน กศ กษา และศ ษย เกา เพ มมากข น ท งป ายประชาส มพ นธ เคร อขายออนไลน เวปไซต (Website) เคร อขายส งคมออนไลน เชน เฟชบ ค(Facebook) เป นต น 4.5 โครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแกน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา พบวาความพ งพอใจในการบร การด านการจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา ม คาเฉล ย (x)เทาก บ 4.39 ซ งอย ในระด บด มาก โดยน กศ กษาและศ ษย เกาม ความพ งพอใจในประเด นม แหลงข อม ลส าหร บฝ ก ประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา มากท ส ด สวนประเด นท พอใจน อยท ส ด ค อ ม โครงการ/ ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ แนวทางในการปร บปร งและพ ฒนาในป ตอไป ค อ 1. การจ ดท าฐานข อม ลแหลงฝ กประสบการณ ทางว ชาการและว ชาช พ แกน กศ กษา 2. ควรม การจ ดก จกรรมเพ อพ ฒนาท กษะทางว ชาการให แกน กศ กษา และศ ษย เกาเพ มให มากข น

21 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาไทย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 122 คน ค ดเป นร อยละ 68.2 และเป น เพศชายจ านวน 57 คน ค ดเป นร อยละ 31.8 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 132 คน ค ดเป นร อยละ 73.7 เป น ศ ษย เกา จ านวน 47 คน ค ดเป นร อยละ 26.3 (รายละเอ ยดใน ตาราง 2)

22 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 1 จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ 4.5 เป นน กศ กษา ช นป ท 2 จ านวน 51 คน ค ดเป นร อยละ 28.5 น กศ กษาช นป ท 3 จ านวน 46 คน ค ดเป นร อยละ 25.7 และ น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 27 คน ค ดเป นร อยละ 15.1 สวนศ ษย เกา จ านวน 47 คน ค ดเป นร อยละ 26.3 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม

23 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ ประเด น x SD. 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร แปล ผล 4.33 ด มาก 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด มาก 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ด การเร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 4.25 ด มาก 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด มาก 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก ด มาก ด มาก ด มาก

24 รายงานผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ประเด น x SD. แปล ผล 2.5 สภาพห องเร ยน-ห องปฏ บ ต การท เหมาะสม แสงสวางในห องเร ยน ด มาก สภาพโต ะ เก าอ ด มาก สภาพอากาศในห องเร ยน ด มาก 2.6 สถานท ออกก าล งกาย และการบร การอนาม ย ม การให บร การ - สถานท ออกก าล งกายท หลากหลาย ด มาก สถานท ออกก าล งกายสามารถเป ดให ใช บร การได อยาง เต มท ด การให บร การอ ปกรณ ด านก ฬาและการออกก าล งกาย ด ม การจ ดแพทย และพยาบาลมาด แลน กศ กษาอยาง ตอเน อง ด สถานท ของห องพยาบาลเหมาะสม และสะดวกในการ ใช บร การ ด 2.8 การจ ดจ าหนายอาหาร ม ระบบด แลการจ ดจ าหนายอาหารท ม ค ณภาพ ด มาก ราคาของอาหารท จ ดจ าหนายม ความเหมาะสม ด ค ณภาพและรสชาต ของอาหารม ความเหมาะสม ด มาก 3. การบร การด านการให ค าปร กษา 4.19 ด 3.1 อาจารย ท ปร กษาเพ ยงพอตอน กศ กษา ด 3.2 ม การต ดประกาศตารางเวลาการให น กศ กษาเข าพบ ด 3.3 น กศ กษาสามารถต ดตอและน ดพบอาจารย ผานระบบบร หาร การศ กษา ด 3.4 อาจารย ท ปร กษาให ความชวยเหล อแกน กศ กษาท ม ป ญหา ทางการเร ยนหร อป ญหาสวนต ว ด มาก 3.5 ม บร การให ค าปร กษาและค าแนะน าด านการใช ช ว ตใน ระด บอ ดมศ กษา ด 3.6 ม ระบบการชวยเหล อน กศ กษาท ม ป ญหาท งทางด านว ชาการ และด านอ น ๆ ด

25 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ประเด น x SD. 4.การบร การแหลงข อม ลขาวสารท เป นประโยชน แกน กศ กษา และศ ษย เกา แปล ผล 4.30 ด มาก 4.1 ม ระบบการให บร การข อม ลขาวสารท รวดเร วและหลาย ชองทาง ด มาก 4.2 ม หนวยงานท ให การบร การการจ ดหางานพ เศษ ด มาก 4.3 ม บร การด านข อม ลขาวสารเคล อนไหวภายใน -ภายนอก มหาว ทยาล ย ด มาก 4.4 ม การให บร การด านท นก ย มการศ กษาและกองท นอ นๆ ด มาก 4.5 ม การบร การข อม ลด านว ชาการ (ขาวสารด านการอบรม/ ส มมนา ความร ด านว ชาการอ นๆ) ด มาก 4.6 ม แหลงท นการศ กษาตอท หลากหลาย ด มาก 5.การจ ดโครงการเพ อพ ฒนาประสบการณ ทางว ชาช พแก น กศ กษา 4.41 ด มาก 5.1 ม โครงการ/ก จกรรมส าหร บการพ ฒนาศ กยภาพของน กศ กษาท หลากหลาย และตรงก บความต องการ ด มาก 5.2 ม กล มก จกรรมท หลากหลายให น กศ กษาท สนใจเข ารวม ก จกรรม ด มาก 5.3 ม แหลงข อม ลส าหร บฝ กประสบการณ ว ชาช พแกน กศ กษา ด มาก

26 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา สร ปผลการส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตรภาษาอ งกฤษ การส ารวจความพ งพอใจการให บร การน กศ กษาและศ ษย เกา หล กส ตร ภาษาอ งกฤษ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป การศ กษา ข อม ลเบ องต นของผ ตอบแบบสอบถาม 1.1 เพศ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 212 คน โดย เป นเพศหญ งจ านวน 121 คน ค ดเป นร อยละ 57.1 และเป น เพศชายจ านวน 91 คน ค ดเป นร อยละ 42.9 (รายละเอ ยดในตาราง 1) ตาราง 1 เพศของน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม เพศ จ านวน(คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม สถานภาพ น กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแก น กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 212 คน โดย ม สถานภาพเป นน กศ กษาป จจ บ นมากท ส ดจ านวน 173 คน ค ดเป นร อยละ 81.6 เป น ศ ษย เกา จ านวน 39 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยดใน ตาราง 2)

27 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ตาราง 2 สถานภาพน กศ กษาและศ ษย เกาท ตอบแบบสอบถาม สถานภาพ จ านวน(คน) ร อยละ น กศ กษาป จจ บ น ศ ษย เกา รวม น กศ กษาท ตอบแบบสอบถามความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกาท งหมด 179 คน โดย เป นน กศ กษาช นป ท 2 จ านวน 115 คน ค ดเป นร อยละ 54.2 น กศ กษา ช นป ท 3 จ านวน 42 คน ค ดเป นร อยละ 19.8 และ น กศ กษาช นป ท 4 จ านวน 16 คน ค ดเป นร อย ละ 7.5 สวนศ ษย เกา จ านวน 39 คน ค ดเป นร อยละ 18.4 (รายละเอ ยดในตาราง 3) ตาราง 3 ช นป ของน กศ กษาท ตอบแบบสอบถาม ช นป จ านวน(คน) ร อยละ ป ท ป ท ป ท ป ท ศ ษย เกา รวม

28 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ป การศ กษา ความพ งพอใจของน กศ กษาและศ ษย เกา การประเม นผลการส ารวจความพ งพอใจในการให บร การแกน กศ กษาและศ ษย เกา ท งหมด ท าการว เคราะห ผล จากการประเม นในด านตาง ๆ 5 ด าน ค อ ประเด น x SD. 1.การบร การส งอ านวยความสะดวกท เอ อตอการพ ฒนาการ เร ยนร แปล ผล 4.26 ด มาก 1.1 ระบบเทคโนโลย สารสนเทศฐานข อม ลเพ อการศ กษาท ท นสม ย ด มาก 1.2 ห องสม ดท ม ค ณภาพ ส าหร บการศ กษาค นคว า ด มาก 1.3 ระบบงานทะเบ ยนท สามารถให บร การได รวดเร วคลองต ว ด มาก 1.4 ระบบบร หารการศ กษาท สามารถต ดตอทางด านการจ ดการ เร ยนการสอนได อยางครบถ วน ด มาก 1.5 ศ นย การเร ยนร ท ม ความหลากหลาย เชน ศ นย ภาษา ด มาก ศ นย คอมพ วเตอร ด มาก ศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พ ด 1.6 ส อการจ ดการเร ยนท ท นสม ย เอกสารประกอบการสอน ด มาก Web Site ด มาก 2.การบร การด านกายภาพ เพ อสงเสร มค ณภาพช ว ต 4.18 ด 2.1 ม หนวยงานด แลค ณภาพหอพ กภายในและภายนอกว ทยาล ย ด มาก 2.2 ม ข อม ลหอพ กภายนอกท ม ค ณภาพและเป นเคร อขายของ สถาบ น(หอพ กท ม ค ณภาพ ปลอดภ ย แกน กศ กษา) ด มาก 2.3 การให บร การข อม ลขาวสารและระบบสารสนเทศภายใน หอพ กว ทยาล ย ด มาก 2.4 ส อเทคโนโลย และอ ปกรณ การจ ดการเร ยนการสอน ภายในห องเร ยน ด มาก ภายในห องปฏ บ ต การ ด มาก

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน

สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน สร ปรายงานผลการประช ม เร อง การจ ดการความร (Knowledge Management): กลย ทธ การสร าง Best Practice ของหน วยงาน ว นท 12-14 ส งหาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมเดอะบ ช บ ท คเฮาส ต าบลกะรน จ งหว ดภ เก ต ส าน กส งเสร

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ

สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรมบร การว ชาการแก ส งคม การฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาด านเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บบ คคลท วไป หล กส ตร: สร างงานน าเสนอข อม ล PowerPoint 2007 ว นท 12 ก นยายน พ.ศ.2552 ณ

More information

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ

ส วนท 2 ระด บความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการ กร ณากาเคร องหมาย ตามความค ดเห นของท าน ระด บความค ดเห น รายการ (โครงการด านก จกรรม) แบบสอบถามความค ดเห น โครงการ/ก จกรรม... ปก.001 ว ตถ ประสงค แบบสอบถามความค ดเห นฉบ บน จ ดทาข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นของผ เข าร วมโครงการโดยจะใช เป นม ลในการปร บปร งในการจ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.

ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ประกาศมหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ เร อง ลาด บข นตอนและกลไกการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ อให การดาเน นการบร หารหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอนของมหาว ทยาล

More information

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ก ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตสถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉบ บน เป นการ ส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556

รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 รายงานต ดตามผลการดาเน นงานตาม แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด ปร ชญา บร การม มาตรฐาน ย ดหล กธรรมาภ บาล ผลส มฤทธ งานม ค ณภาพ ว ส ยท ศน ม งพ ฒนาสาน กงานอธ การบด ส มาตรฐานสากล พ นธก จ 1. พ

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา

บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา บทท 1 บทนา มหาว ทยาล ยบ รพาได พ ฒนามาจากว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน เม อว นท 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ม การขยายการศ กษาส ภ ม ภาคโดยต งว ทยาล ยว ชาการศ กษา บางแสน ในจ งหว ดชลบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information