รายงานผลการปฏ บ ต งานตาม MOU

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งานตาม MOU"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตาม MOU ประจาเด อน ต ลาคม มกราคม 2558 นายวรรษพล มะหล แก ว ตาแหน ง คร อ ตราจ าง โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) อาเภอเช ยงแสน จ งหว ดเช ยงราย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา เช ยงราย เขต 3

2 บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ต.เว ยง อ.เช ยงแสน จ.เช ยงราย ท / 2558 ว นท 30 เด อน มกราคม พ.ศ เร อง รายงานผลการปฏ บ ต งานตาม MOU ประจาเด อน ต ลาคม มกราคม 2558 เร ยน ผ อานวยการโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ส งท ส งมาด วย รายงานผลการปฏ บ ต งานตาม MOU 10 ข อ จานวน 1 ฉบ บ เน องด วย ในภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 ข าพเจ า นายวรรษพล มะหล แก ว คร ผ สอนในกล ม สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ได ปฏ บ ต ตามข อตกลง MOU 10 ข อของโรงเร ยน ซ งการ ปฏ บ ต งานท เป นไปในแนวทางการส งเสร มผลส มฤทธ ของผ เร ยนให ส งข น งานท ส งเสร มการจ ดการศ กษา งานท พ ฒนาสถานศ กษา บ ดน ข าพเจ าได หลอมรวมการปฏ บ ต ตามข อตกลง MOU ท ง 10 ข อ ของโรงเร ยนประจ าภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 เสร จส นแล วจ งขอรายงานการปฏ บ ต งานด งกล าว จ งเพ อทราบและโปรดพ จารณา ลงช อ (นายวรรษพล มะหล แก ว) ตาแหน ง คร อ ตราจ าง

3 ความค ดเห นของรองผ อานวยการสถานศ กษา ลงช อ (นายเก ยรต ณรงค มงคลด ) รอง ผ อานวยการสถานศ กษา (.../.../...) ความค ดเห นของผ อานวยการสถานศ กษา ลงช อ (นายก มพล ไชยน นท ) ผ อานวยการสถานศ กษาโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) (.../.../...)

4 รายงานผลการข บเคล อน MOU ส การปฏ บ ต ของนายวรรษพล มะหล แก ว ประกอบการประเม นผลงานเด อน ต ลาคม มกราคม 2558 ภาคเร ยนท 2 ประจาป การศ กษา 2557 โดยม แนวทางการประเม นการปฏ บ ต งานตามเจตจานงและความตกลงร วมก นในบ นท กความเข าใจ (MOU) ด งน รายการปฏ บ ต ตามข อตกลง รายงานผลการข บเคล อน MOU ส การปฏ บ ต 1. การนาจ ดเน นการพ ฒนา 1. ดาเน นก จกรรมการเร ยนร โดยใช ผ เร ยนส การปฏ บ ต ระด บช น เอกสารประกอบการเร ยนร เพ อ เร ยน เพ มเต มความร ให ก บผ เร ยน 2. ใช บทเร ยนคอมพ วเตอร E-Learning เข ามาช วยในการ จ ดการเร ยนการสอนเพ อให ผ เร ยน สามารถเร ยนร ได ท กเวลาและท ก สถานท 2. การข บเคล อนห องเร ยน ค ณภาพ 3. การยกระด บผลส มฤทธ ของน กเร ยน 1. การจ ดบรรยากาศในห องเร ยนให เอ อต อการจ ดการเร ยนร 2. จ ดการเร ยนการสอนโดยใช บทเร ยนคอมพ วเตอร E-Learning, Power Point, ส อ e-dltv 3. การจ ดก จกรรมโฮมร มน กเร ยน เพ อเน นการสร างว น ยเช งบวก 1. จ ดการเร ยนการสอนเสร มให น กเร ยนช วงป ดภาคเร ยน 2. จ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท เน นให ผ เร ยนเก ดท กษะความร และ ความเข าใจ 3. นาส อ e-dltv เข ามาใช ประกอบการเร ยนการสอนเพ อให ผ เร ยนได ศ กษาหาความร ได หลากหลายร ปแบบ แหล งตรวจสอบ - เอกสารประกอบการเร ยนใน รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน 2 (Microsoft Excel 2010) รายว ชา การออกแบบผล ตภ ณฑ ส งของเคร องใช (SketchUp 2013) รายว ชา การโปรแกรม ภาษาซ (Dev-C++) - เว บไซต - ร ปภาพ - ห องเร ยนท เอ อต อการจ ดก จกรรม การเร ยนร - ส อการเร ยนการสอนและส อ ICT - ภาพถ ายก จกรรมการเร ยนการ สอน - เอกสารประกอบการเร ยนการ สอนและส อ ICT - ส อการสอนทางไกลผ านดาวเท ยม ในระบบอ นทราเน ต e-dltv

5 4. การนาน กเร ยนไปศ กษาหาความร จากแหล งเร ยนร นอกห องเร ยน 4. การส งเสร มจ ตอาสา 1. ส งเสร มน กเร ยนทาความสะอาด ห องและเก บส งของให เป นระเบ ยบ เร ยบร อยห องคอมพ วเตอร 1 2. ก จกรรมก ฬาส ประจาป ก จกรรมทาบ ญต กบาตรในว นป ใหม และว นเด กแห งชาต ก จกรรมว นคล ายว นสถาปนา โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ให น กเร ยนช วยก นจ ดก จกรรม 5. การพ ฒนาท กษะการค ด 1. การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน โดยเน นให น กเร ยนทาก จกรรมท ม การระดมความค ด สามารถน า ความค ดมาว เคราะห และส งเคราะห 2. การจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน อาท การจ ดก จกรรมเด นทางไกล เข าค ายพ กแรมของล กเส อ เนตร นาร เพ อฝ กให ผ เร ยนสามารถใช ท กษะความค ดในช ว ตประจาว นได 6. การปฏ บ ต ตามมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐาน 7. การส บค นข อม ลเพ อการ พ ฒนาค ณภาพการศ กษา 8. การน อมนาพระบรม ราโชบายส การปฏ บ ต 1. การจ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน น ให ผ เร ยนม ท กษะตามมาตรฐาน การศ กษาข นพ นฐาน 1. ให น กเร ยนส บค นข อม ลจากแหล ง เร ยนร / แหล งเร ยนร ICT 2. ให น กเร ยนศ กษา บทเร ยน อ เล กทรอน กส ประกอบการเร ยนการ สอน 3. น กเร ยนเข าศ กษา e-dltv เพ อ เสร มความร 1. ปล กฝ งค ณธรรม อบรมค ณธรรม จร ยธรรมเพ อปล กฝ งจ ตสาน กใน ความเป นไทยและด าเน นช ว ตตาม หล กเศรษฐก จพอเพ ยง - ร ปภาพ - ร ปภาพการนาเสนอโครงงานของ น กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 และ ช นม ธยมศ กษาป ท 5 - บ นท กการปฏ บ ต งาน - สม ดบ นท กงานน กเร ยน - ผลงานของน กเร ยน - สม ดบ นท กงานของน กเร ยน - ร ปภาพ - สม ดบ นท กคะแนนรายว ชา (การตรงต อเวลา, ม ความ ขย นหม นเพ ยร)

6 9. การเพ มศ กยภาพผ เร ยน ส ประชาคมอาเซ ยน 10. การรายงานแผนปฏ บ ต การ สอน 2. จ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร ท สอดแทรกพระบรมราโชบาย ท ง 12 ข อ พร อมท งส งเสร มให ผ เร ยน ตระหน กและนาพระบรมราโชบายส การปฏ บ ต ตนในช ว ตประจาว น 1. พ ฒนาระบบกรอกผลการเร ยน และตรวจสอบผลการเร ยน ONLINE เพ อให คณะคร น กเร ยนสามารถเข า มาตรวจสอบผลการเร ยนของตนเอง ได 2. พ ฒนาระบบตารางเร ยน ตารางสอน ONLINE เพ อให คณะคร น กเร ยน ผ ปกครอง สามารถเข ามาด ตารางเร ยนของแต ละด บด บช นได ผ านระบบอ นเตอร เน ต สามาด ได ท ก สถานท ท กเวลา 3. พ ฒนาบทเร ยน E-LEARNING เพ อให น กเร ยนเข ามาศ กษาบทเร ยน ส งงานผ านระบบอ นเตอร เน ตและ ตรวจสอบคะแนนผ านอ นเตอร เน ต ได ท กเวลา ท กสถานท 4. พ ฒนาการสอนทางไกลผ าน ดาวเท ยมในระบบอ นทราเน ต e-dltv 5. การจ ดก จจกรมการเร ยนการสอน จะม การใช คาศ พท ภาษาอ งกฤษเข า มาใช ในการเร ยนการสอน 1. การจ ดทาแผนการเร ยนร อ ง มาตรฐาน - แผนการจ ดการเร ยนร - ร ปภาพต วอย างเว บผลการเร ยน ONLNE - ร ปภาพต วอย างเว บตารางเร ยน ตารางสอน ONLINE - ร ปภาพต วอย างเว บบทเร ยน E-LEARNING - ร ปภาพการเร ยนการสอนโดยใช ส อ e-dltv - แผนการจ ดการเร ยนร อ ง มาตรฐาน ผ รายงาน (นายวรรษพล มะหล แก ว) คร ผ สอนกล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

7 ภาคผนวก

8 การจ ดบรรยากาศในห องเร ยนท เอ อต อเร ยนร

9 ต วอย างผลงานของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน 1 ง21241 (โปรแกรม Microsoft Excel 2010)

10 ต วอย างผลงานของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 3 รายว ชา การออกแบบผล ตภ ณฑ ส งของเคร องใช ง23243 (โปรแกรม SketUp 13)

11 ต วอย างผลงานของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 5 รายว ชา การโปรแกรมภาษาซ ง30244 (โปรแกรม DEV C++)

12 น กเร ยนทาความสะอาดห องเร ยน

13 ศ กษาเร ยนร นอกสถานท ณ E-LEARNING ZONE สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

14 พ ฒนาเว บตารางเร ยน ตารางสอน ONLINE ของโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557

15 พ ฒนาเว บผลการเร ยน ONLINE ของโรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557

16 พ ฒนาเว บบทเร ยน E-LEARNING ใช ในการจ ดการเร ยนการสอน ของคร วรรษพล มะหล แก ว ในรายว ชาคอมพ วเตอร โรงเร ยนราชประชาน เคราะห 15 (เว ยงเก าแสนภ ว ทยาประสาท) ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2557 การให คะแนนน กเร ยนท ส งช นงาน น กเร ยนสามารถเข าตรวจสอบคะแนน งานท ค าง และด ผลการเร ยนของรายว ชาได ด วยตนเอง

17 พ ฒนาการสอนทางไกลผ านดาวเท ยมในระบบอ นทราเน ต (e-dltv)

18 ก จกรรมว นเด กแห งชาต ประจาป 2558 ม การต กบาตรทาบ ญและก จกรรมต าง ๆ ท น กเร ยน คณะคร ช วยก ดจ ดข น

19 การสอนเสร มน กเร ยนช วงป ดภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557

20 การซ อมบาร งคอมพ วเตอร ของโรงเร ยนและบ คลากรของโรงเร ยน

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม

โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม โรงเร ยนแกนนาการจ ดการเร ยนร วม ประว ต การจ ดการเร ยนร วมสาหร บเด กพ เศษโรงเร ยนช มชนว ดหนองร - พ.ศ. 2542 ได ร บการค ดเล อกให ดาเน นการจ ดการศ กษาสาหร บเด กพ เศษเร ยนร วม โดยส งคร เข าร บการอบรม และเป

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป -------------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- 1 แนวทางการดาเน นงานเร ยนฟร 15 ป ------------------------------------------------------------------------------------- สรย ทธ วาระก ล/ผ อานวยการโรงเร ยนบ านม ลนาค พอถ งช วงเวลาท ทางโรงเร ยนจะต องบร หารจ

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร

หน วยกำรเร ยนร ท 5 ซอฟต แวร ก คำน ำ ค ม อน กเร ยน ประกอบการเร ยนด วยบทเร ยนออนไลน รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร รห สว ชา ง22101 สาหร บน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 กล มสาระการเร ยนร การงาน อาช พและเทคโนโลย เล มน จ ดทาข นเพ อใช

More information

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4

แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 แบบสอบถามสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 4 คาช แจง แบบสอบถามฉบ บน ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาสภาพสภาพป จจ บ นและของ การบร หารหล กส ตสถานศ กษาของโรงเร

More information

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ.

รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. 1 รายงานสร ปผลการปฏ บ ต งานของตนเอง (Self report) การประกวดหน วยงานและผ ท ม ผลงานด เด นท ประสบผลสาเร จ เพ อร บรางว ลทรงค ณค า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประเภท คร ผ สอนยอดเย ยม ด านบร หารจ ดการช นเร ยนยอดเย ยม

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน

4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน 4. การพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนเก ยวก บอาเซ ยน และการส งเสร มการเร ยนร ภาษาอ งกฤษของน กเร ยน - โรงเร ยนได สร างความตระหน ก และเสร มสร างความร ความเข าใจในการเตร ยมความพร อม เข าส ประชาคมอาเซ ยน จ งได ม

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 7 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 11-12 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมนาเสนอMicrosoft Power Point 2010 รวม 6 ช วโมง ช

More information

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5)

การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) 1 การรายงานผลของรายว ชา (มคอ.5) หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต สาขาว ชาฟ ส กส (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ. 2555) รห สว ชา SPH0209 ช อว ชา คอมพ วเตอร สาหร บฟ ส กส Computer for Physics คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต

ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ช ดท 1 หน วยการเร ยนร ท 1 หล กการทางานเพ อการดารงช ว ต (เวลา 2 ช วโมง) ประส

More information

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม

แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทาง การน เทศ กาก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า เอกสารแนวทางการน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นและรายงานผล

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ. ๓ รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ว ทยาล ย/คณะ/ภาคว ชา ว ทยาล ยเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อว ชาภาษาไทย เทคโนโลย สารสนเทศเพ

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 1 แผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 สพ เอกสารหมายเลข 11/2557 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2558

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ว ชาคอมพ วเตอร เพ อการทางาน 1 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท

More information

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล

คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล คร ผ ม ผลงานด เด น สาขาคร ส งคมศ กษา ประจาป ๒๕๕๗ ของม ลน ธ สมาน - ค ณหญ งเบญจา แสงมล นางณ ชาพร เม องศ ร อาย ๕๔ ป ระด บการศ กษา ปร ญญาตร เอกประว ต ศาสตร มหาว ทยาล ยรามคาแหง ป จจ บ นดารงตาแหน ง คร อ นด บ

More information