ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต

Size: px
Start display at page:

Download "ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต"

Transcription

1 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 การบร หารคล งยาส าหร บธ รก จโรงพยาบาล: กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร MEDICINE INVENTORY MANAGEMENT: A CASE STUDY OF KASEMRAD SRIBURIN HOSPITAL ปท มร ตน ขจรศร เก ยรต บทค ดย อ การค นคว าอ สระในคร งน เป นการศ กษาการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาลเอกชนแห งหน ง โดยม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาปร มาณท เหมาะสมในการส งยา จ ดในการส งคร งใหม และศ กษาความเป นไปได ในการทา กาไรของธ รก จ จากการลดม ลค าการจ ดการยาคงคล ง โดยม รายการยาท งหมดจานวน 889 รายการ ใช ม ลค ายาคงคล ง เป นเกณฑ ในการแบ งกล มยา ตามแนวค ดการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) จากน นค ดเล อก รายการ ยา 100 รายการในแต ละกล มเพ อนามาใช ในการศ กษาตามทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model), ทฤษฎ การกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model), หล กการ คานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) และหล กการคานวณหากาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) โดยใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการจ ดทาแบบทดลอง เร มจากการศ กษาสภาพแวดล อมในการแข งข นของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา โดยใช ทฤษฎ ว เคราะห สภาพ การแข งข นในภาคองค กร (SWOT Analysis) และแนวค ดแบบจาลองทางธ รก จ (Business Model Canvas) เพ อศ กษา ร ปแบบการดาเน นธ รก จ และโอกาสในการแข งข น พบว าโรงพยาบาลแห งน ม โอกาสในการแข งข นส ง ทาให ม รายได ในการดาเน นธ รก จท เต บโตอย างต อเน อง แต ในขณะเด ยวก นพบว าในป พ.ศ กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคากล บลดลง ซ งสะท อนให เห นถ งต นท น และค าใช จ ายในการดาเน นการท ส งข น จาก การศ กษาส ดส วนต นท นในการดาเน นการ พบว าม ลค ายาคงคล งม ส ดส วนส งเป นอ นด บแรก โดยส งมากกว า อ ตสาหกรรมในขนาดเด ยวก น และม แนวโน มเพ มข น อ กท งย งพบป ญหาการขาดยาในการให บร การเพ มข น เช นเด ยวก น จ งเป นม ลเหต สาค ญในการนามาซ งการศ กษาอ สระในคร งน ผลการศ กษาพบว า การทดลองร ปแบบการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลกรณ ศ กษาท พ ฒนาข นสามารถหา ปร มาณท เหมาะสมในการซ อเปล ยนแปลงไปจากเด ม โดยยาในกล ม A เปล ยนแปลงไปร อยละ 98 กล ม B ร อยละ 95 และกล ม C ร อยละ 95 ในขณะท การหาจ ดท เหมาะสมในการส งคร งใหม แบบม การกาหนดส นค าคงคล งข นต า พบว ายาในกล ม A ม การเปล ยนแปลงร อยละ 96 กล ม B ร อยละ 96 และกล ม C ร อยละ 86 ทาให สามารถลด ค าใช จ ายต นท นรวมลงได 648, บาท ซ งส งผลให กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคาเพ มข นเป น ร อยละ จากร อยละ โดยให รายได เท าเด ม คาส าค ญ: การบร หารคล ง การบร หารคล งยา โรงพยาบาล สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 1

2 ABSTRACT Independent Study in this study medicine inventory management: A case study of Kasemrad Sriburin hospital. The objective is to determine the right amount of medicine. The new order and study the possibility of profitability of the business. Devaluation of managing medicine inventory. The list of prescription medicine worth a total of 889 items of inventory is based on the concept of group selection, ABC Classification 100 items in each group of medicine used in the study of the theory Economic Order Quantity Model (EOQ Model), Reorder Point Model (ROP Model), the calculation of the total cost, the calculation of Earnings Before. Interest Taxes Depreciation, and Amortization Margin (EBIDA Margin) and principles calculation using Microsoft Excel to prepare a trial. This study starts from the environment in the competition of the hospital case study. By using the theory of SWOT Analysis and the Business Model Canvas to study business management and opportunity in the competition. The study found that this hospital had the chance in the highly competitive. The income in the business that grows continuously. But at the same time, the study found that in the EBIDA Margin depreciation this is reflected in the cost and the operation cost higher. The cost of operation. Found that a high proportion of medication inventory values first. The high industry in the same size and tend to increase. The problem of lack of medicine in the service increased as well. It is an important cause to bring independent study at this time. The results showed that Experimental model of hospital medicine inventory management A case study was developed to determine the amount of money to purchase the medicine from the old A changes to 98 percent in group B 95 percent and group C 95 percent in. while finding the right spot to order a new model with Safety Stock drugs in group A with the 96 percent group B 96 percent and group C 86 percent to reduce costs, the total cost up to 648, baht which. The EBIDA Margin increased to percent from percent in revenue by the same amount. Keywords: Inventory Management / Medicine Inventory Management / Hospital บทน า ป จจ บ นในภาวะท กระแสการด แลร กษาส ขภาพของผ ร บบร การม แนวโน ม และท ศทางท เปล ยนแปลงไป จากการร กษาเปล ยนเป นการด แลส ขภาพมากข น ทาให ท ศทางการบร การของธ รก จโรงพยาบาล โดยเฉพาะ โรงพยาบาลเอกชนม การปร บเปล ยนไปตามพฤต กรรมของผ บร โภค และขยายก จการเพ มมากข น จากการคาดการณ ของศ นย ว จ ยกส กรไทย ธ รก จท ได ร บป จจ ยหน นเฉพาะมาเป นแรงข บเคล อนให สามารถเต บโตได อย างโดดเด นในป 2556 ค อธ รก จโรงพยาบาลเอกชน โดยม ความเคล อนไหวในล กษณะการสร างเคร อข ายพ นธม ตรทางธ รก จ และการ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 2

3 ควบรวมก จการของธ รก จโรงพยาบาลเอกชน คาดว าย งคงม อย อย างต อเน องในป พ.ศ โดยจากเด มท ม การ ควบรวมเป นเคร อข ายเด ยวก นระหว างโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ ด วยก นเอง ก เร มม การมองหาพ นธม ตร หร อ เด นหน าควบรวมก จการโรงพยาบาลเอกชนในภ ม ภาคมากข น เพ อสร างความแข งแกร งให ก บธ รก จ และเตร ยม ร บม อก บการแข งข น ท งจากโรงพยาบาลเอกชนด วยก นเอง โรงพยาบาลของภาคร ฐ ท ห นมาให ความสนใจกล ม คนไข ท ม รายได ส งมากข น และการเตร ยมความพร อมเพ อก าวไปส การเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ AEC ในป พ.ศ (ประชาชาต ธ รก จ, 2555) นอกจากการขยายการบร การเพ อเพ มส วนแบ งทางการตลาดแล ว โรงพยาบาลท ม เคร อข ายย งสามารถสร าง อานาจในการต อรองการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ เพ อลดต นท นการบร การ จากบทความเร อง สถานการณ ธ รก จ บร การส ขภาพของไทย ในวารสารครบรอบ 30 ป สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล าวว าธ รก จท ม การสร างเคร อข าย และรวมกล มก นจะม ข อได เปร ยบในการจ ดซ อยาและเวชภ ณฑ ได ด วยราคาต ากว าเน องจากม อานาจต อรองในการ ซ อคร งละปร มาณมากโดยพบว าส ดส วนค าใช จ ายด านยาและเวชภ ณฑ ของโรงพยาบาลท ม การรวมกล มม ค าเฉล ยอย ท 14% ในขณะท ของกล มโรงพยาบาลท ไม ม การรวมกล มจะม ค าด งกล าวอย ท ประมาณร อยละ 21 (ว ธาน เจร ญผล, 2553) โรงพยาบาลท ผ ทาการว จ ยนามาเป นกรณ ศ กษาในคร งน เป นโรงพยาบาลเอกชนในเคร อโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ต งอย ในจ งหว ดเช ยงราย ให บร การในระด บ Premium จากภาพท 1 แนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ ทาให เห นว าโรงพยาบาลม การเต บโตของรายได อย างต อเน อง และม แนวโน มท จะม รายได เต บโตต อไปตามเส นแสดงแนวโน ม กราฟแนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (ล านบาท) ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 1 แนวโน มรายได โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ แต ในขณะเด ยวก นกล บพบว า กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) ซ งเป นค าท แสดงประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการ ค าใช จ าย หร อต นท นของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา ลดลงอย างต อเน องต งแต ป พ.ศ และม แนวโน ม สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 3

4 ลดลงตามเส นแสดงแนวโน ม ตามท แสดงในภาพท 2 กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคาโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ร อยละ กราฟกาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 2 กาไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร เม อนาแนวค ดแบบจาลองทางธ รก จ (Business Model Canvas) มาใช ในการศ กษาร ปแบบการดาเน นธ รก จ และโอกาสในการแข งข น พบว า กล มผ ร บบร การแบ งออกเป น (Customer Segment) คนพ นท จ งหว ดเช ยงรายในเขต อาเภอเม อง, จ งหว ดใกล เค ยงได แก พะเยา, ชาวต างชาต แบ งเป น กล มน กท องเท ยว/กล มท มาอาศ ยในจ งหว ด เช ยงราย/กล มประเทศเพ อนบ านซ งเป นกล มชาวต างชาต ท มาร บบร การมากท ส ด ได แก ประเทศพม า และประเทศ ลาว ช องทางในการร บบร การ (Channels) ใช การเด นทางเข ามาร บการร กษาท โรงพยาบาลโดยตรง ในกล มผ ป วย ฉ กเฉ นใช บร การของรถฉ กเฉ นท งของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร โรงพยาบาลอ นๆ ท งร ฐ และเอกชน หน วยก ภ ย ในป 2536 โรงพยาบาลเป ดคล น กสาขาของโรงพยาบาลท อาเภอแม สาย เพ อให บร การล กค าในประเทศ พม าซ งเป นประเทศท มาร บบร การส งส ด ในป 2557 เป ดคล น กสาขาของโรงพยาบาลท อาเภอเช ยงแสน เพ อรองร บ การบร การล กค าจากสปป.ลาว การสร างความส มพ นธ ก บผ ร บบร การ(Customer Relationship) เน นการสร างการ บร การท เป นเล ศ และการสร างให ช มชนเก ดความเข มแข งในการด แลส ขภาพตนเอง โดยการจ ดบร การเย ยมบ าน เน นการสร างให ผ ร บบร การ และครอบคร วสามารถด แลตนเองได อย างเหมาะสม ค ณค าท ส าค ญในการบร การ (Value Proposition) กาหนดค ณค าสาค ญในการดาเน นธ รก จของโรงพยาบาล เป นม ต ในว ส ยท ศน ได แก ค ณภาพใน การด แลร กษาและบร การ, ความปลอดภ ย, ความส ข, มาตรฐานว ชาช พในการด แลร กษา, ความรวดเร วในการบร การ และการบร การท เป นเล ศ และคาดหว งว าผ ม ส วนได เส ย (Stake Holder) ท กกล มต องได ร บค ณค าสาค ญในท กม ต ท กล าวมา งานบร การท สาค ญ (Key Activities) กาหนดนโยบายให เป นโรงพยาบาลระด บตต ยภ ม เพ อให สามารถ บร การในโรคท ม ความซ บซ อนมากข น ผ เก ยวข องในการดาเน นธ รก จท ส าค ญ (Key Partners) ส าหร บใน กระบวนการจ ดซ อยา ได แก จ ดซ อกลางของเคร อโรงพยาบาลเกษมราษฎร บร ษ ทยาซ งต งอย ในกร งเทพมหานคร สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 4

5 และเขตปร มณฑล ร านขายยาในพ นท จ งหว ดเช ยงรายในกรณ ต องการยาเร งด วน ท มาของรายได (Revenue streams) ส วนใหญ มาจากการร กษา พบส ดส วนของรายได จากคล น กเคร อข ายมาเป นอ นด บ 4 และรายได จากการส งเสร มนก ล มผ ร บบร การตรวจส ขภาพมาเป นอ นด บ 6 แสดงให เห นถ งช องทางการเพ มส วนแบ งทางการตลาดท ทาให รายได ม แนวโน มเต บโตอย างต อเน อง โครงสร างค าใช จ าย (Cost Structure) พบ ต นท นยาและเวชภ ณฑ ร อยละ31 ซ งม ส ดส วนท ส งกว ามาตรฐานเม อเท ยบก บโรงพยาบาลขนาดเด ยวก น ตามท แสดงใน ภาพท 3 แบบจาลองธ รก จของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (Business Model Canvas) ภาพท 3 แบบจาลองธ รก จของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (Business Model Canvas) จากการนาข อม ลค าใช จ ายมาเปร ยบเท ยบส ดส วน พบว าค าใช จ ายในการจ ดซ อยา และเวชภ ณฑ ม ส ดส วนอย ท ร อยละ 31 โดยเป นค าใช จ ายท ม ส ดส วนมากเป นอ นด บแรก ซ งมากกว าค าเฉล ยของมาตรฐานโรงพยาบาลขนาด 120 เต ยงท ม ส ดส วนไม เก นร อยละ 21 ตามท แสดงในภาพท 4 เปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ ายของโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ และเม อศ กษาเปร ยบเท ยบข อม ลม ลค ายาคงคล งในป พ.ศ พบว าม ลค า ยาคงคล งม แนวโน มเพ มข น โดยในป พ.ศ เพ มข นร อยละ 7.7 เม อเท ยบก บป พ.ศ และป พ.ศ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 5

6 เพ มข นร อยละ 42.9 เม อเท ยบก บป พ.ศ ตามท แสดงในภาพท 5 แนวโน มม ลค ายาคงคล งโรงพยาบาลเกษม ราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ และจากการรายงานอ บ ต การณ ความเส ยงพบสถ ต จานวนคร งท ยาไม เพ ยงพอ ต อการให บร การม จานวนเพ มข น โดยในป พ.ศ ไม พบอ บ ต การณ แต ในป พ.ศ และ 2556 พบ อ บ ต การณ จานวน 10 และ 15 คร ง ตามลาด บ ตามท แสดงในภาพท 6 เปร ยบเท ยบจานวนยาขาดของโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ กราฟเปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ าย 6% 3% 10% 31% 22% 28% หมายเหต ยา/เวชภ ณฑ บ คลากร แพทย ค าเส อม สาธารณ ปโภค อ นๆ ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 4 เปร ยบเท ยบส ดส วนค าใช จ ายของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ กราฟแนวโน มม ลค ายาคงคล ง (ล านบาท) ท มา รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร (2557) ภาพท 5 แนวโน มม ลค ายาคงคล งโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 6

7 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 กราฟเปร ยบเท ยบจานวนยาขาด (คร ง) ป พ.ศ ท มา รายงานอ บ ต การณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป (2556) ภาพท 6 เปร ยบเท ยบจานวนยาขาดของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ป พ.ศ ข อม ลม ลค ายาคงคล งท เพ มข น และการพบอ บ ต การณ การขาดยาในการให บร การท กล าวมาในเบ องต น ทา ให ผ ว จ ยเก ดความสนในการศ กษาการบร หารจ ดการคล งยาของโรงพยาบาล เพ อนาผลการว จ ยมาใช เป นแนวทางใน การพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาลด งกล าว จากการทบทวนวรรณกรรม พบว าการหาปร มาณการส งโดยใช ทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ซ งม ผ ดาเน นการศ กษาได แก ก ตต พงษ อ วมม เพ ยร (2554) ทาการศ กษาเร องการ จ ดการว สด คงคล ง และการส งซ อให เหมาะสมในอ ตสาหกรรมการผล ตถ งความด น สามารถลดจานวนคร งในการ ส งซ อ และปร มาณในการส งซ อลดลง และเม อนาทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) มาใช ร วมก บการการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) และการคานวณหา ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) ได แก ว ระ จาแนกธาน (2551) ทาการศ กษาเร องการจ ดการว สด คงคล ง เพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บในกระบวนการผล ต จ ราภรณ อส พงษ (2554) ทาการศ กษาเร องการจ ดการ ส นค าคงคล ง และคล งส นค า จ รจ ต กรรณล วน, จ รน นท เล ศเมธาตฤณชาต และเจร ญ ส นทราวาณ ชย (2555) ดาเน น การศ กษาเร องการปร บปร งระบบควบค มพ สด คงคล งในโรงพยาบาล พ ชร นทร ดอรอมาน (2550) ศ กษา ประส ทธ ภาพการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลหนองจอก และส ก ญญา หอมนาน (2554) ศ กษาการประย กต ใช ABC Classification และ EOQ Model ในการบร หารคล งยา กรณ ศ กษาโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อาเภอ เช ยงคา จ งหว ดพะเยา ทาให สามารถลดปร มาณส นค าคงเหล อ ลดเวลานาสาหร บการผล ต และส งผล ตภ ณฑ ให แก ล กค าสามารถส งผล ตภ ณฑ ให ล กค าได ตามท กาหนด และสามารถเพ มประส ทธ ภาพการผล ต จ งทาให เก ดกรอบ แนวค ดในการศ กษาคร งน สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 7

8 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 กรอบแนวค ดการศ กษา การศ กษาระบบการจ ดการคล งยา เพ อหาแนวทางการพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาล ผ ว จ ยม กรอบแนวค ดว าปร มาณการซ อยา ปร มาณส นค าคงคล งข นต า และระยะเวลาในการนาส งยา ม ผลโดยตรงต อต นท น การจ ดการคล งยา และม ลค ายาคงคล งม ผลโดยตรงต อการเพ มกาไรในการดาเน นธ รก จ โดยม แนวค ดว าเม อต นท น การจ ดการคล งยาต า จะส งผลทาให กาไรในการดาเน นธ รก จเพ มข น ระบบการจ ดการคล งยา ปร มาณการซ อยา ปร มาณ Safety Stock Lead Time ม ลค ายาคงคล ง ป จจ ยท ม ผลต อต นท น การจ ดการคล งยา การเพ มกาไรใน การดาเน นธ รก จ ประส ทธ ภาพการ บร หารคล งยา แนวทางการพ ฒนาการบร หารคล งยาในโรงพยาบาล ว ธ การดาเน นการว จ ย ผ ว จ ยใช ร ปแบบว ธ ว จ ยเช งปร มาณ (Quantitative Research) ร วมก บการว จ ยเช งปฏ บ ต การ (Action Research) ในการทดลองเปร ยบเท ยบปร มาณการส งซ อก อนและหล งการทดลอง โดยม ข นตอนการดาเน นการว จ ย ด งต อไปน 1. ประชากรและกล มต วอย าง ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยเล อกศ กษาเฉพาะรายการยาท ม ต นท นยาในการจ ดเก บจานวน 888 รายการในคล ง ยาใหญ ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา ดาเน นการเล อกแบบเจาะจง โดยการจ ดกล มยาตามการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) และเล อกรายการยาท ราคาต นท นมากท ส ด 100 รายการแรกของแต ละกล ม ด งท แสดงห วข อท ใช ในการค ดเล อกไว ในตารางท 1 แสดงต วอย างห วข อในการค ดเล อกกล มต วอย างในการว จ ยตามแนวค ด เอ บ ซ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 8

9 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 ตารางท 1 ต วอย างห วข อในการค ดเล อกกล มต วอย างในการว จ ยตามแนวค ดเอ บ ซ รห สส นค า ปร มาณส นค า คงคล งเฉล ย ราคาต นท น ต อหน วย ม ลค าต นท นยา (บาท) ร อยละม ลค าต นท น ยาแต ละชน ด ERYT1I CARV2I VALT1T ว ธ ดาเน นการว จ ย ส าหร บการศ กษาอ สระในคร งน ผ ว จ ยม ว ตถ ประสงค หล กเพ อศ กษาแนวทางการบร หารยาคงคล งของ โรงพยาบาลท เป นกรณ ศ กษา โดยแบ งว ตถ ประสงค ย อยออกเป น 2 ส วน ด งต อไปน ส วนท 1 เพ อศ กษาการหาปร มาณท เหมาะสมในการส งซ อยา และจ ดในการส งซ อยาคร งใหม ของ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ในการศ กษาส วนท 1 ผ ว จ ยนาข อม ลท ต ยภ ม และเคร องม อด งต อไปน มาใช เป นเคร องม อในการศ กษา 1. ข อม ลรายการยาได แก การเบ ก-จ ายยา รายการยา ปร มาณยา ราคาต นท นยา ระยะเวลาการส งซ อยา 2. ข อม ลค าจ างแรงงาน แผนกจ ดซ อยา และ แผนกคล งยา 3. ข อม ลค าใช จ าย ได แก ค าไฟแผนกคล งยา ค าโทรศ พท ค าโทรสาร แผนกจ ดซ อยา 4. โปรแกรมคอมพ วเตอร Microsoft Excel ใช ในการรวบรวมข อม ล การบ นท ก การคานวณและการ ว เคราะห ข อม ล โดยรวบรวมข อม ลจากสถ ต การส งซ อ ปร มาณการใช ยา ระยะเวลาการได ร บยา ต นท นยา และปร มาณยาคง คล ง ในป พ.ศ จากข อม ลในระบบคอมพ วเตอร ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษา การศ กษาป จจ ยท ม ผลต อการหาจ ดเหมาะสมในการส งซ อและการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม ใช แนวค ด ปร มาณการส งท ประหย ด และ แนวค ดการกาหนดจ ดส งคร งใหม ในการว เคราะห ข อม ลการว จ ย โดย การคานวณหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity-EOQ Model) ม สมการค อ EOQ = ต วแปร D = ปร มาณความต องการยา(หน วย/ป ) C O = ต นท นในการส งยา (บาท/คร ง) P = ต นท นยา (บาท/หน วย) I = ต นท นในการเก บร กษาค ดเป นร อยละตามม ลค ายา และการกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model-ROP Model) แบบม ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) ม สมการค อ SS = Z Ó d สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 9

10 ROP = dl + ss ต วแปร Z = ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานสาหร บระด บบร การ Ó d = ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานของความต องการยาในแต ละว น d = ปร มาณยาท ต องการใช ในแต ละว น L = เวลานาของการส ง (ว น) ส วนท 2 เพ อศ กษาความเป นไปได ในการทากาไรของธ รก จ จากการลดต นท นรวม (Total Cost: TC) ในการศ กษาส วนท 2 ผ ว จ ยใช ข อม ลท ต ยภ ม (Secondary Data) รายได รายจ าย กาไรก อนภาษ เง นได จาก รายงานงบกาไรขาดท น ประจาป พ.ศ และ พ.ศ ของโรงพยาบาลกรณ ศ กษามาใช ในการว เคราะห โดย คานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) ก อน และหล งการศ กษาตามสมการด งน ต นท นรวม (Total Cost: TC) = (C O x ) + (C C x ) + PD จากน นนาต นท นรวมท ได ก อนและหล กการศ กษามาห กลบแล วนาผลต างท ได มาห กลบค าใช จ ายท เก ดข น จร งก อนนามาคานวณหา EBIDA ตามส ตรการคานวณ ด งน โดยใช รายได เท าเด มตามท เก ดข นจร งในป พ.ศ EBIDA = รายได ค าใช จ าย (ไม รวมดอกเบ ยจ าย ภาษ ค าเส อมราคา และค าต ดจาหน าย) สร ปประเด นว จ ยและเคร องม อท ใช ในการว เคราะห ประเด นการว จ ย เคร องม อท ใช ในการ ว เคราะห ปร มาณท เหมาะสมในการ - ABC Classification ส งซ อยาและจ ดในการ - EOQ Model ส งซ อยาคร งใหม - ROP Model ผลท คาดว าจะได ร บ ประโยชน ท ได - ทราบปร มาณส งซ อท เหมาะสมโดยม ต นท น รวมต าส ดของรายการยา ต วอย าง - ทราบจ ดส งคร งใหม ท เหมาะสมแบบม ปร มาณ ป อ ง ก น ย า ข า ด ข อ ง รายการยาต วอย าง แผนกคล งยา โรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร ท ร า บ ว ธ ก า ร ใ น ก า ร ห า ปร มาณท เหมาะสมในการ ส งซ อ และว ธ การหาจ ด ต า ส ด ท ต อ ง ด า เ น น ก า ร ส งซ อยาในคร งต อไปของ โรงพยาบาล ความเป นไปได ในการทา กาไรของธ รก จ จากการลด ต นท นรวม - ต นท นรวม (Total Cost: TC) - การคานวณหา EBIDA Margin - ม ลค ายาคงคล งลดลง - EBIDA Margin เพ มข นถ งแม รายได คงท โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร ได เร ยนร แนวค ด ว ธ การท าก าไรจากการ บ ร ห า ร จ ด ก า ร ต น ท น ค าใช จ าย สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 10

11 การนาเสนอผลงานการศ กษาโดยอ สระ ระด บบ ณฑ ตศ กษา คร งท 1 สร ปผลการศ กษา และอธ ปรายผล การศ กษาการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล:กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร สร ป และอธ ปรายผลการว จ ยตามแนวค ด และทฤษฎ ท ใช ได ด งต อไปน 1. การจ ดกล มยาตามแนวค ดการจ าแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) 1.1 การแบ งกล มยา สามารถแบ งกล มยาออกเป น 3 กล ม ได แก ยากล ม A ม ท งหมด 200 รายการ ค ดเป นร อยละ 22.52ของ รายการยา ม ลค ายาคงคล ง 11,387, บาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค ายาคงคล งท งหมด ยากล มB ม ท งหมด 301 รายการ ค ดเป นร อยละ ของรายการยา ม ลค ายาคงคล ง 2,763, บาท ค ดเป น ร อยละ ของ ม ลค ายาคงคล งท งหมด ยากล ม C ม ท งหมด 387 รายการ ค ดเป นร อยละ ของรายการยา ม ลค ายาคงคล ง 820, บาท ค ดเป นร อยละ 5.48 ของม ลค ายาคงคล งท งหมด ตามท แสดงในตารางท 2 การจาแนกกล มตาม แนวค ดเอบ ซ ตารางท 2 การจาแนกกล มตามแนวค ดเอบ ซ กล ม จ านวนรายการ รายการยา (ร อยละ) ม ลค ายา (บาท) ม ลค ายา (ร อยละ) A ,387, B ,763, C , รวม ,972, รายการยาในการว เคราะห จากการแบ งกล มยา ผ ว จ ยได นารายการยาในกล ม A, B และ C ท ม ม ลค าคงคล งส ง 100 อ นด บแรกของแต ละกล มมาดาเน นการว เคราะห ด งต อไปน กล ม A 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 7,108, บาท ค ดเป นร อยละ ของม ลค ายาท งหมด กล ม B 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 1,276, บาท ค ดเป นร อยละ 8.52 ของม ลค ายาท งหมด กล ม C 100 รายการแรก ม ม ลค ายาคงคล ง 314, บาท ค ดเป นร อยละ 2.10 ของม ลค ายาท งหมด จ งกล าวได ว าในการใช แนวค ดการจาแนกกล มแบบเอ บ ซ (ABC Classification) ในการจ ดแบ งกล มยา ทา ให โรงพยาบาลสามารถจ ดแบ งพ นท การจ ดเก บ และวางระบบในการด แลตามความส าค ญของยาแต ละกล ม เน องจากในการศ กษาคร งน ใช ม ลค ายาในการแบ งกล ม แต พบว าโรงพยาบาลย งสามารถจ ดแบ งกล มตามความสาค ญ ของยาได อ ก สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 11

12 2. การค านวณหาปร มาณการส งยาตามทฤษฎ การหาปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ผลปร มาณการส งซ อท ประหย ดท ได จากการคานวณ เปร ยบเท ยบข อม ลในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบ พบว า ยากล ม A คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 98 รายการ ค ดเป นร อย ละ 98 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งลดลง 19,177 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 3 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม A ตารางท 3 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม A ช อยา (กล ม A) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) 0.6 PT 40 CREAM ACETAR 1000 ML ACLASTA 5 MG ผลรวม 100 รายการ 16,777 35,954-19, ผลต าง 98 รายการ ค ดเป นร อยละ 98 ยากล ม B คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 95 รายการ ค ดเป น ร อยละ 95 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งเพ มข น 2,811 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 4 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม B ตารางท 4 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม B ช อยา (กล ม B) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) ACYCLOVIR 800 MG TAB AERIUS 0.5 MG/ML SYR AMARYL 2 MG TAB ผลรวม 100 รายการ 14,995 12,184 2, ผลต าง 95 รายการ ค ดเป นร อยละ 95 สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 12

13 ยากล ม C คานวณพบรายการท ม ปร มาณการส งท ประหย ดต างจากป พ.ศ จานวน 95 รายการ ค ดเป น ร อยละ 95 โดยยาใน 100 รายการ ม จานวนยาท ส งเพ มข น 2,870 หน วยต อคร ง ค ดเป นร อยละ ตามตารางท 5 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม C ตารางท 5 ต วอย างการเปร ยบเท ยบปร มาณการส งท ประหย ด ยากล ม C ช อยา (กล ม C) EOQ จากการทดลอง EOQ ป 2556 ผลต าง ผลต าง (ร อยละ) 5 % DEXTROSE IN WATER ACTIVE C NORMAL COMBI ผลรวม 100 รายการ 7,918 5,048 2, ผลต าง 95 รายการ ค ดเป นร อยละ การกาหนดจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model-ROP Model) แบบม ปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) เม อนาค าพาราม เตอร ท ได เข าแทนค าในสมการ เพ อหาปร มาณส นค าคงคล งข นต า (Safety Stock) และจ ดส ง คร งใหม (Reorder Point: ROP) นาผลปร มาณจ ดส งซ อคร งใหม ท ได จากการคานวณ เปร ยบเท ยบข อม ลส นค าคงคล ง ข นต า (Minimum Stock) ในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบพบว า ยากล ม A ม จานวน Minimum Stock ลดลง ค ดเป นร อยละ 38 เท าเด มค ดเป นร อยละ 4 เพ มข นค ดเป นร อยละ 58 ยากล ม B ม จานวน Minimum Stock ลดลงค ด เป นร อยละ 42 เท าเด มค ดเป นร อยละ 4 เพ มข นค ดเป นร อยละ 54 ยากล ม C ม จานวน Minimum Stock ลดลงค ดเป น ร อยละ 51 เท าเด มค ดเป นร อยละ 14 เพ มข นค ดเป นร อยละ 35 ตามตารางท 6 แสดงผลการเปร ยบเท ยบจ ดส งซ อคร ง ใหม ตารางท 6 เปร ยบเท ยบจ ดส งซ อคร งใหม กล ม Minimum Stock ลดลง (ร อยละ) เท าเด ม (ร อยละ) เพ มข น (ร อยละ) A B C นาผลปร มาณการส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) รวมก บปร มาณท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) ท ได จากการคานวณ มาเปร ยบเท ยบข อม ลปร มาณส นค าคงคล งส งส ด (Maximum Stock) ในป พ.ศ ผลจากการเปร ยบเท ยบพบว า ยากล ม A ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป น สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 13

14 ร อยละ 62 เท าเด มค ดเป นร อยละ 2 เพ มข นค ดเป นร อยละ 36 ยากล ม B ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป นร อย ละ 40 เท าเด มค ดเป นร อยละ 2 เพ มข นค ดเป นร อยละ 58 ยากล ม C ม จานวน Maximum Stock ลดลงค ดเป นร อยละ 28 เท าเด มค ดเป นร อยละ 7 เพ มข นค ดเป นร อยละ 65 รายละเอ ยดตามตารางท 7 ผลการเปล ยนแปลง Maximum Stock จากการทดลอง ตารางท 7 ผลการเปล ยนแปลง Maximum Stock จากการทดลอง กล ม Maximum Stock ลดลง (ร อยละ) เท าเด ม (ร อยละ) เพ มข น (ร อยละ) A B C จากว ตถ ประสงค ท ต องการศ กษาหาปร มาณท เหมาะสมในการส งซ อยาท ประหย ด (Economic Order Quantity: EOQ Model) และจ ดส งซ อคร งใหม (Reorder Point Model: ROP Model) ของโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พบว า ทาให ได ปร มาณการส งซ อท ม ต นท นต าส ด และจ ดในการส งซ อยาคร งใหม ท เหมาะสม โดยม ต ว แปรท สาค ญค อ ค าใช จ ายในการส ง จากการศ กษาคร งน ม ม ลค า 207 บาท ท ประกอบด วย ค าแรงงาน ค าเอกสาร ค า โทรศ พท เป นต น และค าใช จ ายในการเก บร กษา ท คานวณได ค ดเป นร อยละ สาหร บการกาหนดจ ดส งซ อคร ง ใหม (Reorder Point Model: ROP Model) ทาให ม ยาในปร มาณท เหมาะสมก บการให บร การ เพ อลดการขาดยาใน คล งยา ม ต วแปรท สาค ญค อ เวลาในการนาส งท 14 ว น และส วนเบ ยงเบนมาตรฐานสาหร บระด บบร การโดยกาหนด ท ร อยละ การทากาไรของธ รก จ จากการลดม ลค ายาคงคล ง ตามหล กการค านวณหาต นท นรวม (Total Cost-TC) และหล กการค านวณหาก าไรก อนห กภาษ ดอกเบ ย และค าเส อมราคา (Earnings Before Interest, Taxes Depreciation and Amortization Margin: EBIDA Margin) นาผลการคานวณต นท นรวมจากการทดลองมาเปร ยบเท ยบผลการคานวณต นท นรวม (Total Cost: TC) ใน ป พ.ศ.2556 ผลการศ กษาพบว าต นท นรวม (Total Cost: TC) ก อนการทดลองเท าก บ 89,265, บาท ต นท นรวม (Total Cost: TC) หล งการทดลองเท าก บ 88,617, บาท ทาให สามารถลดต นท นการบร หารยาลงได เท าก บ 648, บาท โดยยากล ม A สามารถลดค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 462,408 บาท ยากล ม B สามารถลด ค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 115, บาท และยากล ม C สามารถลดค าใช จ ายในการบร หารคล งยาได 70, บาท ตามท ได แสดงไว ในตารางท 8 สร ปการคานวณหาต นท นรวม (Total Cost: TC) การบร หารคล งยา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 14

15 ตารางท 8 สร ปการคานวณหาต นท นรวมการบร หารคล งยา โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร กล มยา TC ป 2556 (บาท) TC จากการทดลอง (บาท) ผลต าง (บาท) A 75,631, ,168, , B 12,226, ,111, , C 1,408, ,337, , รวม 89,265, ,617, , นาผล EBIDA ท ได จากการคานวณมาหา EBIDA Margin และเปร ยบเท ยบก บ EBIDA Margin ท เก ดข น จร งในป พ.ศ ผลจากการศ กษาพบว า EBIDA Margin เพ มข นจากร อยละ เป นร อยละ ตามตาราง 9 ผล EBIDA Margin ตารางท 9 ผล EBIDA Margin พ.ศ. รายได รายได เต บโต (ร อยละ) ค าใช จ าย (บาท) ค าใช จ าย เพ มข น (ร อยละ) EBIDA (บาท) EBIDA Margin (ร อยละ) ,276, ,832, ,444, ,542, ,114, ,427, ,153, ,204, ,948, Test 745,153, ,555, ,597, จากการศ กษาสร ปได ว า EBIDA Margin ซ งเป นต วเลขท สะท อนการบร หารจ ดการค าใช จ ายของ โรงพยาบาล หากโรงพยาบาลสามารถลดค าใช จ ายลงได จะสามารถทาผลกาไรเพ มข นได ถ งแม รายได คงท ในการศ กษาคร งน ผ ว จ ยได ทาการสร ปการบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล: กรณ ศ กษาโรงพยาบาล เกษมราษฎร ศร บ ร นทร เป นการสร ปหน าเด ยว ตามท แสดงในภาพท 7 การศ กษาอ สระ เพ อให ผ อ านสามารถเห น ภาพรวมของการศ กษาอ สระในคร งน ได ง ายข น สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 15

16 การบร หารคล งยาสาหร บธ รก จโรงพยาบาล:กรณ ศ กษาโรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร Objective ศ กษาแนวทางการบร หารยาคงคล ง ศ กษาการหาปร มาณท เหมาะสมใน การส งซ อยา และจ ดในการส งซ อยา ศ กษาความเป นไปได ในการทากาไร ของธ รก จ จากการลดม ลค ายาคงคล ง คร งใหม ยา 889 Item Population Sample ABC Classification A 200 Item B 301 Item C 388 Item 100 Item per EOQ Model ROP Model Total cost EBIDA Theory EOQ = CoD IP ROP=dL+ Z Ó d L TC = (C O x ) + รายได รายจ าย x 100 รายได C o = 207 บาท D = ปร มาณการใช ยาป 2556 I = 19.09%ของม ลค ายา P = ราคายาต อหน วย d Ó d = ความต องการยา ใน1 ว น L = 14 ว น Z = service Level at 98% = (C C x ) + PD Performa EOQ และ ROP สามารถลดต นท นรวม ทาให EBIDA เพ มข นถ งแม รายได คงเด ม และย งช วยลดความเส ยงยาขาด Stock ภาพท 7 การศ กษาอ สระ สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 16

17 ข อเสนอแนะ 1. การศ กษาคร งน เป นการศ กษาในกล มต วอย างอย างละ 100 รายการ ด งน นเพ อให เห นผลท ช ดเจนเจน ควรขยายผลในรายการอ นๆ ให มากข น 2. ข อม ลในการศ กษาในคร งน เป นการใช ข อม ลย อนหล ง 1 ป ซ งในบางช วงเวลา อาจม การใช ยาใน ปร มาณท ส งกว าค าเฉล ย เช น ยาเฉพาะโรคพ เศษ ยาโรคระบาด และบางช วงเวลา อาจม ยาขาดจากท องตลาด ทาให ม การส งในปร มาณท ส งข น จ งควรดาเน นการศ กษาเป นช วงไตรมาสจะทาให ปร บปร มาณยาคงคล งได ใกล เค ยง ความเป นจร งมากข น 3. เม อล กษณะของการบร การเปล ยนแปลงไป เช น ความเฉพาะทางมากข น ความเฉพาะทางในด านใด ด านหน ง หร อม การขยายขนาดของการบร การ จะทาให ม ลค ายาคงคล ง และปร มาณการเก บร กษายาบางชน ด เปล ยนแปลงตามไปด วย ซ งอาจส งผลให การจ ดกล มยา และปร มาณในการส งซ อท จ ดต าส ดเปล ยนแปลงไป ด งน น ควรดาเน นการคานวณหาจ ดเหมาะสมใหม อ กคร ง 4. โรงพยาบาลกรณ ศ กษาม คล งยาอ นๆ และคล งพ สด ท วไปอ ก 1 แห ง ด งน นควรขยายผลการศ กษาไปย ง คล งอ นๆ ในแนวค ดเด ยวก น เพ อให เก ดประส ทธ ภาพในการบร หารต นท น 5. โรงพยาบาลควรนาแนวค ดการว เคราะห และบร หารจ ดการต นท นไปใช ก บการบร หารต นท นในด าน อ นๆ อ กต อไป ข อเสนอแนะในการศ กษาคร งต อไป การศ กษาคร งน ใช การแบ งกล มยาตาม ABC Classification เพ อให ได การจ ดแบ งท ครอบคล มมากข นควรนา การจาแนกกล มยาตามความจาเป น (Vital Essential Non-essential Classification: VEN Classification) มาใช ในการ แบ งกล มร วมก บ ABC Classification และจากการศ กษาพบว าระยะเวลาในการนาส งเป นต วแปรสาค ญ หากม การ ลดระยะเวลาในการนาส งได จะสามารถลดปร มาณ ROP ลงได จ งควรนาแนวค ดการจ ดการ (Lean Management) มา ใช ร วมในการศ กษา รายการอ างอ ง ก ตต พงษ อ วมม เพ ยร. (2554). การจ ดการว สด คงคล งเพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บใน กระบวนการผล ต กรณ ศ กษาโรงงานผล ตผ าเบรก. การศ กษาแบบอ สระว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การพ ฒนาความสามารถทางการแข งข นเช งอ ตสาหกรรม. สถาบ นว ทยาการห นยนต ภาคสนาม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร, กร งเทพฯ. สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 17

18 จ รจ ต กรรณล วน, จ ราน นท เล ศเมธาตฤณชาต และเจร ญ ส นทราวาณ ชย. (2555). การปร บปร งระบบควบค มพ สด คง คล งในโรงพยาบาล. สารน พนธ ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, กร งเทพฯ. จ ราภรณ อส พงษ. (2554). การจ ดการส นค าคงคล งและคล งส นค าเพ อลดต นท นส นค าคงคล ง กรณ ศ กษาโรงงาน อ ตสาหกรรมผล ตส. ว ทยาน พนธ บร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต กล มว ชาการจ ดการทางว ศวกรรม. มหาว ทยาล ย ธ รก จบ ณฑ ตย, กร งเทพฯ. ประชาชาต ธ รก จ. (2555, ธ นวาคม). ศ นย ว จ ยกส กรไทยทานาย 7 ธ รก จม แนวโน มเต บโตโดดเด นในป 56. ส บค น เม อ 22 ม นาคม 2557, จาก พ ชร นทร ดอรอมาน. (2550). ประส ทธ ภาพการบร หารคล งยาของโรงพยาบาลหนองจอก. ว ทยาน พนธ สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ. มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, กร งเทพฯ. ว ธาน เจร ญผล. (2553, ส งหาคม). หน งส อครบรอบ 33 ป สมาคมโรงพยาบาลเอกชน. ส บค นเม อ 22 ม นาคม 2557, จาก ว ระ จาแนกธาน. (2551). การจ ดการว สด คงคล งเพ อลดป ญหาการขาดแคลนว ตถ ด บในกระบวนการผล ต กรณ ศ กษา โรงงานผล ตผ าเบรก. สารน พนธ ว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาว ศวกรรมการจ ดการอ ตสาหกรรม. มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ, กร งเทพฯ. โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร. (2556, 1 มกราคม). รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พ.ศ โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร. (2557, 1 มกราคม). รายงานผลประกอบงบการเง น โรงพยาบาลเกษมราษฎร ศร บ ร นทร พ.ศ ส ก ญญา หอมนาน. (2555). การประย กต ใช ABC Classification และ EOQ Model ในการบร หารคล งยา กรณ ศ กษา โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตาบล อ. เช ยงคา จ. พะเยา. การศ กษาอ สระบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา การจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน. มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง, เช ยงราย. สาน กว ชาการจ ดการ มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง A - 18

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น

ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น รายงานโครงการหมายเลข IE 2010_19 ช อโครงการ การศ กษาความเป นไปได ด านการตลาดและการเง น ในธ รก จการค าปล กข าวหอมมะล จากท งก ลาร องไห ในเขตมหาว ทยาล ยขอนแก น นางสาวจ นทร ส ดา ผ นอากาศ เลขประจาต ว 503040311-5

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม

การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม การพ ฒนาร ปแบบการบร หารการจ ดการเร ยนร หล กส ตรท องถ นโรงเร ยนม ธยมศ กษาในส งก ด สาน กงานเขตพ นท การศ กษา เขต 22 จ งหว ดนครพนม THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT LEARNING LOCAL CURRICULUM OF SECONDARY SCHOOL

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ

ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ ป จจ ยแรงจ งใจต อผลการปฏ บ ต งาน : กรณ ศ กษาขององค การบร หาร ส วนตาบล เขตอาเภอเม อง จ.นครราชส มา นายช ยศ ศร วรข นธ โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต การบร หารงานก อสร างและสาธารณ

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK

การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK การศ กษาค าอานวยการในโครงการก อสร างอาคารส งในเขตกร งเทพมหานคร CONSTRUCTION OVERHEAD COST OF TALL BUILDING IN BANGKOK วรวรรณ เทพจ นทร VORAVARN DEBACHANDRA ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔

คานา สาน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก นยายน ๒๕๕๔ คานา การประก นค ณภาพการศ กษาภายในเป นภารก จของสถาบ นอ ดมศ กษาท ก าหนดไว ใน พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ ง สถาบ นอ ดมศ กษาต องสร างระบบและกลไกในการควบค ม ตรวจสอบ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ

ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ค ม อการเร ยน รายว ชาโครงการและการเข ยนรายงานว ชาโครงการ ฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยการอาช พปราสาท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา พ.ศ. 2557 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา โครงการพ ฒนาการเร ยนการสอน

More information

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ก ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อการจ ดพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ การจ ดท าค ม อการพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ ฉบ บน จ ดท าโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง

อย างด และหากผ ร ท านใดม ข อเสนอแนะในส งท ย งบกพร องแล ว ขอได โปรดกร ณาให ค าแนะน า แก ผ เร ยบเร ยงด วย จะเป นพระค ณย ง คำช แจง ก เอกสารประกอบการสอนน ใช สอนว ชา การบ ญช ต นท น 1 รห ส 32012003 ฉบ บน ได เร ยบ เร ยงข นตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ.ศ. 2546 ของส าน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ โดยการศ

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

รายงานการว จ ย เร อง ความพ งพอใจของน กศ กษาในการได ร บการบร การ จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม โดย สมหมาย เป ยถนอม

รายงานการว จ ย เร อง ความพ งพอใจของน กศ กษาในการได ร บการบร การ จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม โดย สมหมาย เป ยถนอม รายงานการว จ ย เร อง ความพ งพอใจของน กศ กษาในการได ร บการบร การ จากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม โดย สมหมาย เป ยถนอม งานว จ ยน ได ร บท นอ ดหน นการว จ ยจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม ป การศ กษา 2551 ต ลาคม 2551 บทค

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ / ก บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการว จ ยการต ดตามการเข าถ งส ทธ ของคนพ การและ การพ ฒนาร ปแบบระบบสว สด การท ส งเสร มการเข าถ งส ทธ ของคนพ การ 1. ความเป นมา พระราชบ ญญ ต ส งเสร มและพ

More information

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า

การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า การใช โปรแกรม เอ กเซล โซลเวอร เพ อปร บปร งการจ ดรถขนส งส นค า พอเจตน จ ตพ พ ฒน พงศ, ช มพล มณฑาท พย ก ล สาขาการจ ดการโลจ สต กส คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม

เอกสารประกอบการฝ กอบรม เอกสารประกอบการฝ กอบรม การจ ดทาข อม ลผล ตภ ณฑ จ งหว ด สาขาประมง โดย กล มว จ ยและว เคราะห สถ ต การประมง ศ นย สารสนเทศ กรมประมง ว นท 13-15 ม นาคม 2556 ณ โรงแรมเอเช ย กร งเทพมหานคร สารบ ญ เร อง หน า 1. การประมงทะเลพาณ

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา)

ศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต (บร หารการศ กษา) การศ กษาคร งน การศ กษาศ กยภาพการจ ดการศ กษาสาหร บเด กปฐมว ยในศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอพาน จ งหว ดเช ยงราย A Study on the Potential for Early Childhood Education in The Early

More information

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ

การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ การศ กษาการด าเน นงานว สาหก จช มชน ร านจ าหน ายส นค า ศ นย บร การทางหลวงเขาโพธ จ งหว ดประจวบค ร ข นธ A Study of the Community Enterprise at Khaopho Highway Service Center in Prachaubkhirikhan Province

More information

การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร

การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร การศ กษาความเป นไปได ของโครงการลานอเนกประสงค องค การบร หารส วนต าบลคลองก ว อ าเภอบ านบ ง จ งหว ดชลบ ร วาสนา รอดอารมย ค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ

ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ค ม อการเข ยนแผนธ รก จ-ธ รก จบร การ ผ แต ง : ร ชกฤช คล องพยาบาล ท ปร กษา SMEs ด านการเง นและการร วมลงท น เจ าของ : ฝ ายประสานงานและบร การ SMEs พ มพ คร งท 2 : ก นยายน 2553 พ มพ คร งแรก : ส งหาคม 2550 จำนวนพ

More information