บทความว ชาการ รศ.ดร.น ตต ยา ปภาพจน ผศ.ดร.วรล กษณ วงศ โดยหว ง ศ ร เจร ญ

Size: px
Start display at page:

Download "บทความว ชาการ รศ.ดร.น ตต ยา ปภาพจน ผศ.ดร.วรล กษณ วงศ โดยหว ง ศ ร เจร ญ"

Transcription

1 บทความว ชาการ รศ.ดร.น ตต ยา ปภาพจน ผศ.ดร.วรล กษณ วงศ โดยหว ง ศ ร เจร ญ School of Science and Technology January 4, 2013

2 บทความว ชาการค ออะไร บทความว ชาการเป นงานเข ยนท ม งเสนอความร ข อเท จจร ง ทรรศนะ ม มมอง ตลอดจน ข อเสนอใหม ๆ ท เป นผลจากการศ กษาค นคว าหร อว จ ยของน กว ชาการ บทความท ด ค อ ความเร ยงท เข ยนข นเพ อเสนอสาระจากข อม ลท ถ กต องและเสนอความ ค ดเห นส วนต วของผ เข ยน โดยม เน อหาและว ธ การเสนอท เหมาะสมตามกาลสม ยและ เหมาะสมก บผ อ าน เป าหมาย โดยท วไปบทความจะประกอบด วยเร องราวต างๆ ท คน ท วไปไม ร และ/หร อ เสนอความค ดบางอย างท คนอ นย งค ดไม ถ ง ในแต ละบทความควร น าเสนอประเด นหล กเพ ยงหน งประเด น (การเข ยนบทความว ชาการและบทความว จ ย: รศ.ดร.สมบ ต ท ฆทร พย ) ผ เข ยนม กเป นผ ท ศ กษาค นคว าหร อผ ท สนใจเร องน น ๆ โดยตรงจ งม ความร ในเร องน น ๆ เป นอย างด บทความว ชาการถ อเป นแหล งข อม ล ความร ท อ างอ งได ด แหล งหน ง ผ อ าน สามารถต ดตามข าวสารความก าวหน าในวงว ชาการจากการอ านบทความว ชาการท ต พ มพ ในวารสารต าง ๆ

3 บทความประเภทว ชาการ เป นบทความท ผ เข ยนม จ ดม งหมายจะถ ายทอด ความร เก ยวก บเร องใดเร องหน งโดยตรง ม กเป นความร ทางว ชาการท จาเป น ต าง ๆ เช น จ ตว ทยา ปร ชญา น ต ศาสตร แพทยศาสตร เป นต น เร องราว เหล าน ผ เข ยนอาจเข ยนโดยเร ยบเร ยงเน อหาด วยตนเอง หร ออาจเข ยนในเช ง รวบรวมผลจากการค นคว าว จ ยของน กค นคว า แล วน ามาเข ยนเร ยบเร ยง ต อเน องก นได โดยน าเสนอออกมาในร ปของการเก บข อม ลส น ๆ ม ต วเลข สถ ต ประกอบเน อหาสาระบทความน น (ฉ ตรา บ นนาค ส วรรณ อ ดมผล และวรรณ พ ทธเจร ญทอง, 2522 : 121)

4 บทความเช งว ชาการ ม เน อหาเน นหน กไปในด านว ชาการ เสนอความค ด ว ทยาการแนวใหม หร อเป นการต ความ ค นคว าหาข อเท จจร งท แปลกใหม มา เสนอต อผ อ าน ล กษณะเฉพาะของบทความประเภทน ค อ ล ลาการเข ยน ภาษา ศ พท จะเหมาะสมสาหร บผ ท สนใจสาขาว ชาน นๆ เพราะม กม ศ พท เฉพาะ และความค ดเป นไปตามหล กว ชาการ (เอมอร ช ตตะโสภณ และกรรณ การ ต ตายน, 2529 : 54)

5 บทความทางว ชาการ เป นเอกสารท เข ยนให ความร ทางว ชาการแก ผ อ าน โดยตรง บางคร งผ เข ยนอาจเสนอแนวค ดใหม และต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ทางว ชาการท เช อถ อและเป นท ยอมร บในวงว ชาการ (ลล ตา ก ตต ประสาร, 2537 : 469)

6 บทความว ชาการเป นงานเข ยนท ม จ ดม งหมายเพ อเสนอข อเท จจร ง ความร ความค ด และทรรศนะซ งเป นเร องใหม เร องท กาล งเป นท สนใจในสาขาว ชา ต างๆ หร อเป นสร ปรายงานผลการว จ ย ซ งเสนอข อเท จจร งจากการ ค นคว าว จ ยในสาขาว ชาใดว ชาหน ง บทความว ชาการม กม ว ธ เข ยนและการ จ ดพ มพ เป นแบบแผน ม สาระส งเขป เช งอรรถ และบรรณาน กรมประกอบ (ภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร, 2540 : 123)

7 ล กษณะสาค ญของบทความทางว ชาการ 1. ม การน าเสนอความร ความค ดท ต งอย บนพ นฐานทางว ชาการท เช อถ อได ในเร องน น ๆ โดยม หล กฐานทางว ชาการอ างอ ง 2. ม การว เคราะห ว จารณ ให ผ อ านเห นประเด นสาค ญอ นเป นสารประโยชน ท ผ เข ยน ต องการน าเสนอแก ผ อ าน ซ งอาจจาเป นต องใช ประสบการณ ส วนต ว หร อประสบการณ และผลงานของผ อ นมาใช 3. ม การเร ยบเร ยงเน อหาสาระอย างเหมาะสม เพ อช วยให ผ อ านเก ดความกระจ างใน ความร ความค ดท น าเสนอ 4. ม การอ างอ งทางว ชาการ และให แหล งอ างอ งทางว ชาการอย างถ กต อง เหมาะสมตาม หล กว ชาการ และจรรยาบรรณของน กว ชาการ 5. ม การอภ ปรายให แนวค ด แนวทางในการน าความร ความค ดท น าเสนอไปใช ให เป น ประโยชน หร อม ประเด นใหม ๆ ท กระต นให ผ อ านเก ดความต องการส บเสาะหาความร หร อพ ฒนาความค ดในประเด นน น ๆ ต อไป

8 น ยามศ พท ท ใช ในต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.(ธ.ค. 2555) บทความว ชาการ หมายถ ง เอกสารทางว ชาการท เร ยบเร ยงอย างเป นระบบ ม ข อความร ท สะท อนม มมอง แนวค ดเช งทฤษฎ ท ได จากประสบการณ การส งเคราะห เอกสาร หร อ การว จ ย โดยจ ดทาในร ปของบทความเพ อต พ มพ เผยแพร ในวารสารว ชาการท ม ค ณภาพ ซ งม ผ ตรวจอ าน ตารา หมายถ ง เอกสารทางว ชาการท เร ยบเร ยงอย างเป นระบบ อาจเข ยนเพ อต อ ตอบสนองเน อหาท งหมดของรายว ชาหร อเป นส วนหน งของว ชาหร อหล กส ตรได โดยม การว เคราะห และส งเคราะห ความร ท เก ยวข อง และสะท อนให เห นความสามารถในการ ถ ายทอดว ชาในระด บอ ดมศ กษา หน งส อ หมายถ ง เอกสารทางว ชาการท เข ยนข นเพ อเผยแพร ความร ไปส วงว ชาการ หร อผ อ านท วไป โดยไม จาเป นต องเป นไปตามข อกาหนดของหล กส ตรหร อต องน ามา ประกอบการเร ยนการสอนในว ชาใดว ชาหน ง ท งน จะต องเป นเอกสารท เร ยบเร ยงข น อย างม เอกภาพ ม รากฐานทางว ชาการให แก สาขาว ชาน น ๆ หร อสาขาว ชาท เก ยวเน อง

9 ความหมายบทความว ชาการของ มกค. บทความว ชาการ (Academic Paper) ค อ งานเข ยนท ม ความน าสนใจ ม ความร ใหม ประกอบด วยบทน า เน อหาต องช ประเด นท ต องการน าเสนอ อย างช ดเจนด วยการลาด บเน อหาอย างเหมาะสม ควรใช ทฤษฎ ว เคราะห สร ปผลและข อเสนอแนะ เพ อให ผ อ านเข าใจได ง ายและช ดเจน

10 ภาพจาก: ศาสตราจารย ดร.อน ร กษ ป ญญาน ว ฒน

11 จากว ชาการ.com บทความว ชาการ 1. ต องเข าใจว า บทความท จะเข ยนถ งอะไร ผ เข ยนต องร ว า บทความน นม แนวค ดอย างไร ต องการส อให ผ อ านกล มไหน เพ อท จะได วางโครงเร อง และใช ภาษาอย างเหมาะสม ต วอย างเช น ถ าเป นงานทางการ ควรใช ภาษาท เป นทางการ ห ามเล น มากเก นไป แต ถ าเป นงานเข ยนเพ อให เด กๆ หร อว ยร นอ าน หร อ ต องการให อ านง ายๆ สบายๆ ใช ภาษาว ยร น หร อภาษาพ ดบางคาได 2. ต องร ล ก จนตกผล กแห งความค ด การเข ยนบทความท ด น น ผ เข ยนจะต องรวบรวมข อม ลท เก ยวข องก บเร องท จะเข ยน จนผ เข ยนเองม ความเข าใจในเร องราวน น จนสามารถถ ายทอดให ผ อ นเข าใจได 3. พาดห ว ให โดนใจ และจ บประเด นให อย หม ด เวลาพาดห วต องใช คาท ทาให ผ อ านร ส กอยากอ าน และต องม ความหมายครอบคล มเน อหาท ผ เข ยน ต องการจะส อให ผ อ านได ร บทราบ อย างเช น เช อเพล งช วภาพ (Biofuel): พล งงานจากธรรมชาต... เพ อธรรมชาต และต องเข ยนให ม ประเด นย อยในท กๆ ย อหน า โดยประเด นย อยเหล าน ต องไปใน ท ศทางเด ยวก บคาพาดห วด วย

12 4. ร อยเร ยงประโยคให ด น กเข ยนม อใหม หลายท านชอบล ม การเช อมระหว างประโยค ทาให เก ดอาการ สะด ด ไม ล นไหล ระหว างการอ านเคล ดล บค อ เวลาเข ยนเสร จแล ว ให พ กซ กคร แล วอ านทวนอ กคร ง ถ าอ านประโยคไหนแล วร ส กสะด ด ใส คาเช อม หร อเร ยบเร ยง ใหม ให ด ข น 5. โครงสร างของบทความ โครงสร างบทความน นม หลากหลายมาก แล วแต ผ เข ยนจะดาเน นเร องไปใน ท ศทางไหน เช น ข นต นด วยบทน า, เน อเร อง และลงท ายด วยบทสร ปท เป ดให ผ อ านค ดเองต อ, ข นต นด วยการบรรยายท วไป, เน อเร อง และจบด วยบทสร ปเลย หร อข นเร องด วยการเป ดประเด น, เน อเร อง และจบด วยบทสร ปท เป ดกว าง และ อ นๆ อ กมากมาย โดยบทความส วนใหญ จะข นต นด วยบทน าเร อง เพ อให ผ อ านเข า ส เน อเร องได เร วข น

13 บทความว ชาการโดยท วไปประกอบด วยอย างน อย 4 ส วน ส วนนา ส งท จะพาให ผ อ านเร มเข าใจว า บทความน นๆ พยายามจะส ออะไรก บผ อ าน ต วอย างของ บทน า เน อหา ค อ ส วนท บรรยายรายละเอ ยด ปล กย อย ท ผ เข ยนต องการจะส อถ งผ อ าน โดยผ เข ยนจะต องร รายละเอ ยดของเร องท จะเข ยนจนตกผล ก ซ งอาจจะมาจากการส มภาษณ ผ ร หร อการว จ ยด วยตนเอง หร อท งสองอย างประกอบก น ซ งการดาเน นเร องม หลายล กษณะ : เน อเร องแบบถาม-ตอบ ค อ ดาเน นเร องแบบถาม ตอบผ ถ กส มภาษณ เลย เป นการถอดเทปตรงๆ เช น ถาม: ม แนวค ดอย างไรถ งได ทางานว จ ยช นน ข น ตอบ: เน องจาก... เน อเร องแบบว เคราะห ค อ การเข ยนบทความเช งว เคราะห โดยส อแนวค ดของผ เข ยนให ก บผ อ าน เพ อให ผ อ านคล อยตามหร อน าไปค ดต ออ กท การเข ยนแบบน ผ เข ยนจะต องม ความร ในเร องท จะเข ยนอย างล กซ ง และ ม แนวค ดว เคราะห ในเช งตรรกะได ด จะเห นบทความล กษณะน ในบทว เคราะห ข าว หร อ คอล มน ต างๆ ท น าเสนอความค ดของผ เข ยนเป นหล ก เน อเร องท ผสมผสานระหว างบทส มภาษณ บทว จ ย และบทว เคราะห เข าด วยก น

14 สร ป ค อ ส วนท ป ดท ายบทความ ซ งม หลายแบบ เช น สร ปแบบต งคาถามเพ อให ผ อ านค ดต อ เช น ถ งเวลาแล วหร อย ง ท เราต องให เวลาก บคนรอบข าง? สร ปประเด น แบบฟ นธงไปเลย เช น ส งคมไทยท กว นน ต องห นมาช วยก น เพ อให ป ญหาแบบน ไม เก ดข นอ กต อไป สร ปด วยบทส มภาษณ ท เป นประเด นสาค ญท กล าวท งท ายไว หมายเหต บางบทความไม ม บทสร ป อ างอ ง ค อ การอ างอ งเช งอรรถ (footnote & Endnotes) ค อ การ อ างอ งบางตอน ท ลอกมา หร อจากคาพ ด หร อจากศ พท บ ญญ ต การอ างอ งคร ง น นม เจตนาเพ ออธ บายเพ มเต มให ผ อ าน เข าใจ และไม อยากจะเข ยนอธ บายใน เน อหาสาระ พ มพ เช งอรรถด วยต วเลขกาก บท ข อความแล วโยงไปท เช งอรรถ

15 ข อควรระว งซ กน ด การโจรกรรมทางวรรณกรรม หร อ การขโมยความค ด (Plagiarism) หมายถ ง การลอกงานเข ยน ความค ดหร องาน สร างสรรค ด งเด มท งหมดหร อ บางส วนท เหม อนหร อเก อบเหม อนงานด งเด มของผ อ นมาแอบอ างเป นงาน ด งเด มของตนเอง ถ อเป น ความไม ส จร ตทางว ชาการ (Academic Dishonesty) หร อ การฉ อฉลทางว ชาการ (Academic Fraud) และผ ท กระทา ผ ดจะต อง ถ ก ตาหน ทางว ชาการ (Academic Censuse)

16 โจรกรรมทางวรรณกรรมผลงานของตนเอง หมายถ ง การน าเอางานส วนใหญ หร องานท งหมด หร อเก อบท งหมด ของตนเอง มาทาเป นงานใหม โดยไม ได แจ งให ช ดเจน บทความ ประเภทน ส วนใหญ ม กเป น บทความต พ มพ ซ า (Multiple Publication) ผ เข ยนท ประสงค ท จะหล กเล ยงประเด น ป ญหาน เม อจะเข ยน งานใหม ควรอย าง ย งท จะพยายามปฏ บ ต ตามแนวทางท ด ท ส ดต อไปน แสดงข อเท จจร งท งหมด อ างไว ในบทน า ว างานใหม หร อส วนของงาน ใหม ได รวม งานเด มไว ด วยอย างไร ต องให แน ใจว าไม ได ละเม ดล ขส ทธ ผ ใด (เช น งานเด มของตนอาจเป นล ขส ทธ ของ สาน กพ มพ ฯลฯ) อ างอ งงานเด มไว ในอ างอ งหร อบรรณาน กรมท ายงานใหม

17 ต วอย าง

18 ต วอย าง

19 ต วอย าง แนวค ดและการประย กต ระบบสารสนเทศ ทางด านส ขภาพ Health Information System: Concept & Application ศ วนาถ น นทพ ช ย Decha Nuntapichai ages/stories/research000.pd f

20 ต วอย าง Doing Business in Creative Economy with the Growing Impact of AEC: ASEAN Economic Community by Waralak V. Siricharoen, Nattanun Siricharoen Faculty of Communication Arts, Huachiew Chalermprakiet University (HCU),

21 ต วอย าง

22 ต วอย าง การว เคราะห ข อม ลทางสถ ต โดยใช Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel ปร ดาภรณ ย นฐานะก ล วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

23 บทความว จ ย และบทความว ชาการ ต างก นอย างไร ต วอย าง A little research processes. State of art paper. Same result, new proof. Survey research. Summary/Secondary Research. อ นๆ

24 ความแตกต างระหว างบทความว จ ยก บบทความว ชาการ

25

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

ล กษณะของบทความว จ ย

ล กษณะของบทความว จ ย การเข ยนบทความว จ ย ล กษณะของบทความว จ ย เป นเอกสารทางว ชาการประเภทเด ยวก บรายงานการ ว จ ยแต ม ล กษณะต างจากรายงานการว จ ย.. ม ความยาวจ าก ด จ านวนหน าน อยกว ารายงานการว จ ย จ ดท า ข นเพ อน าเสนอในวารสาร

More information

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง เม อได สภาพป ญหาว จ ยท สนใจหร อน าสนใจจะท าว จ ย ผ ว จ ยจ าต องศ กษาในรายละเอ ยดของ ป ญหา เพ อให ม ความกระจ างช ด ท าให มองเห นภาพรวมของป ญหาว จ ยได กว างและล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ แนวปฏ บ ต ท ด ด านการท าผลงานว ชาการ ว ทยากร : ศาสตราจารย ร ตนะ บ วสนธ หน าท ของอาจารย ในมหาว ทยาล ยประกอบไปด วย 1. งานสอน 2.งานว จ ย 3.ให บร การ ทางว ชาการ 4.ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ส าหร บการสอนของอาจารย

More information

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 11 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง ผ รายงานได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยเก ยวข อง เพ อนามาเป นแนวทางในการจ ดทารายงาน ผลการใช เอกสารประกอบการเร ยน ว ชาแอน เมช นสร างสรรค ด วยโปรแกรม Namo FreeMotion

More information

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร

รห ส UTQ-102: การบร หารหล กส ตร UTQ online e-training Course ใบความร ท 1 เร อง ความสามารถและความจาเป นของ การบร หารจ ดการหล กส ตรระด บสถานศ กษา โครงการยกระด บค ณภาพคร ท งระบบ ภายใต ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง (Upgrading Teacher Qualification

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

ค ม อการเร ยบเร ยงรายงาน

ค ม อการเร ยบเร ยงรายงาน 0 ค ม อการเร ยบเร ยงรายงาน ว ชาสารสนเทศและการศ กษาค นคว า ก มภาพ นธ 2556 1 คานา เอกสารฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นส วนหน งของรายว ชา GEL1103 สารสนเทศและการศ กษา ค นคว า (Information and Education) โดยม ความม

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

ระเบ ยบศ นย การศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย ว าด วยเร อง หล กเกณฑ ว ธ การ เง อนไขในการกาหนดและการข นทะเบ ยน หน วยคะแนนการศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย

ระเบ ยบศ นย การศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย ว าด วยเร อง หล กเกณฑ ว ธ การ เง อนไขในการกาหนดและการข นทะเบ ยน หน วยคะแนนการศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย ระเบ ยบศ นย การศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย ว าด วยเร อง หล กเกณฑ ว ธ การ เง อนไขในการกาหนดและการข นทะเบ ยน หน วยคะแนนการศ กษาต อเน องเทคน คการแพทย อาศ ยอ านาจตามความข อในข อ 7 และข อ 14 แห งข อบ งค บสภาเทคน

More information

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning)

การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) การเร ยนร โดยใช โครงงานเป นฐาน (Project based learning) ********************************************************** การสอนแบบโครงงานเป นการจ ดการเร ยนการสอนแบบหน งท สอดคล องก บแนวทางการจ ดการศ กษา ตามมาตรา

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ

โครงงานคณ ตศาสตร. เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ 1 โครงงานคณ ตศาสตร เร อง Logic Game: เกมพ ฒนาท กษะทางด านตรรกศาสตร และ การค ดท เป นระบบ โดย นายณ ลทว ฒน มะหา นางสาวว ชราภรณ ช จ ตร นางสาวชน ดาภา ปรารมภ โรงเร ยนขาณ ว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน

การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน การเข ยนค ม อการปฏ บ ต งาน เร ยบเร ยงโดย นายเทว น ศร ดาโคตร น กว ชาการโสตท ศนศ กษา ชานาญการพ เศษ สาน กว ทยบร การ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ค ม อการปฏ บ ต งาน หมายถ ง เอกสารท แต ละหน วยงานสร างข นมาเพ อเป นแนวทางในการปฏ

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information