การเร ยนร เช งปฏ บ ต การหล กส ตรท 2

Size: px
Start display at page:

Download "การเร ยนร เช งปฏ บ ต การหล กส ตรท 2"

Transcription

1 ความร (เบ องต น) เร องเหม องแร และ ผลกระทบจากการทาเหม อง ดร.ธนพล เพ ญร ตน หน วยว จ ยเช งบ รณาการด านการฟ นฟ พ นท ปนเป อนและการนาทร พยากรธรรมชาต กล บมาใช ใหม (RESEARCH UNIT FOR INTEGRATED NATURAL RESOURCES REMEDIATION AND RECLAMATION: IN3R) ภาคว ชาว ศวกรรมโยธา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร การเร ยนร เช งปฏ บ ต การหล กส ตรท 2

2 เช าน เราจะค ยเร องอะไรก น? ทร พยากรแร ในประเทศไทย ว ฎจ กรของการทาเหม องแร และกระบวนการทาเหม องแร ผลกระทบต อส ขภาพและส งแวดล อมจากการทาเหม องแร กรณ ต วอย าง: เร ยนร เช งปฏ บ ต การ กระบวนการทาเหม องห น และการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม กระบวนการทาเหม องแร โปแตส และการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม กระบวนการทาเหม องทองคา และการว เคราะห ผลกระทบต อส งแวดล อม

3 แร (Mineral) และ ส นแร (Ore) แร (Mineral) ค อสสารท ก อต วและตกตะกอนตามธรรมชาต ในด น ตะกอนด น และห น ถ าแร ด งกล าวม ม ลค าทางเศรษฐก จ และสามารถทา เหม องเก บเก ยวได จะเร ยกว า ส นแร (Ore)

4 ประเภทของแร : แร โลหะ เช น น เก ล (nickel), ทองแดง (copper), ส งกะส (zinc), ตะก ว (lead), ทองคา (gold) ม กตกตะกอนอย ไหนห นอ คน แทรกซอน ซ งค อ ลาวาท ม แร โลหะละลายอย เคล อนท ข นส ผ วด น และตกตะกอนเม อเย นลง ต องถ กกระทาให แตกออกมาจากห นและใช สารเคม สก ดออกมา ถ งจะได แร โลหะในร ปท ม ค าทางเศรษฐก จ

5 ห นอ คน แทรกซอน (intrusive igneous rocks)

6 ประเภทของแร : แร เช อเพล ง เช น ถ านห น น าม น และแก สธรรมชาต พบในห นตะกอน เก ดจากซากของ ส งม ช ว ตท ตกตะกอนท บถม และถ กเปล ยนแปลงด วยความร อนและความด น ตามกาลเวลา

7 ประเภทของแร : แร อ ตสาหกรรม เช น ย ปซ ม โปแตส เกล อส นเทา ม กพบในช นห นตะกอน บร เวณท เคยเป น ทะเลต นๆ เม อน าระเหยไปจ งตกตะกอนเป นของแข ง และตกตะกอนท บก น เป นช นๆ

8 ประเภทของแร : แร เพ อการก อสร าง ห น กรวด ทราย ด นเหน ยว เก ดจากลมพ ดพา และกระแสน าก ดเซาะ ส วนมากใช ในการก อสร าง

9 ทร พยากรแร ในประเทศไทย

10 การค นหาแร ในสม ยก อน

11 ป จจ บ น:ว ฏจ กรของการทาเหม องแร สำรวจ ฟ นฟ เอกสารประกอบการเร ยนร เช งปฏ บ ต การ หล กส ตรท 2 การว เคราะห ผ ม ส วนได ส วนเส ย ทำเหม อง นโยบายเหม องแร

12 การสารวจ ใช หลายเทคน คประกอบก น การบ นสารวจ การลงพ นท สารวจ เช งประจ กษ เจาะภาคสนาม (ห วเจาะเพชร) เก บต วอย างเพ อทาการว เคราะห ส นแร เข าแบบจาลองทางคอมพ วเตอร ประเม นความเหมาะสม Ref: Roger Marjoribanks (2010) Geological Methods in Mineral Exploration and Mining 2nd Ed.Springer, NY, USA

13 ใช หลายเทคน คการส ารวจร วมก นเพ อตอบ คาถามเหล าน ส นแร อย ตรงไหน ม มากเท าใด ค ณภาพด หร อไม ม ป ญหาทางธรณ ว ทยาในการเข าถ งหร อไม ค มค าท จะทาการลงท นหร อไม

14 ลาด บข นการใช เทคน คทางธรณ กายภาพและธรณ เคม ในการส ารวจแหล งแร ข นการสารวจเบ องต นเพ อระบ ตาแหน งท อาจจะม ส นแร การส ารวจด วยว ธ คล นสะท อน และคล นห กเห (seismic reflection and refraction), การส ารวจด วยแรงโน มถ วง (gravity surveys), การส ารวจด วยว ธ ทางแม เหล ก (magnetic survey using proton magnetometer) การส ารวจด วยความต านทานทางไฟฟ า (electrical resistivity) การส ารวจโดยใช Sensor ในหล มเจาะ เพ อกระเม นความเป นไปได ในการม อย ของแร จากสภาพทางอ ทกธรณ เคม ท พ นผ วโลก: การเก บต วอย างด น การเก บต วอย างน าผ วด น (และน าใต ด นถ าม บ อพร อมอย ) การเจาะสารวจเพ อว เคราะห ความเป นไปได ในการเข าถ งและความค มค าในการลงท น: การข ดเจาะ (drilling) การทาแผนท แหล งแร (mapping)

15 ใช มากในการส ารวจแหล งน าม นและส นแร โลหะ ว ดการสะท อนกล บของคล นเส ยงท ส งลงไปกระทบช น ห นและแร ท ม ความหนาแน นและด ชน การสะท อนท ต างก น ใช ระบ แหล งส นแร ท หนาแน นมาก หร อช นเกล อท หนาแน นน อย

16 การส ารวจด วยว ธ คล นห กเห เหม อนก บว ธ การสารวจด วยว ธ คล นสะท อน แต ใช การ ห กเหของคล นแทน คล นห กเหต างก นไปในต วกลางท ม ความหนาแน นและ ด ชน การห กเหท ต างก น

17 การสารวจด วยแรงโน มถ วง ใช เคร องว ดแรงโน มถ วง ทาบนเคร องบ น เร อ หร อโดยการเด นส ารวจ ภาคสนามก ได แร โลหะหนาแน นส งม แรงโน มถ วงส งกว าห น ท วไป แร ประเภทเกล อม แรงโน มถ วงต ากว าห น ท วไป

18 การส ารวจโดยว ธ ทางแม เหล ก รวดเร ว ราคาถ ก ใช ก บแร ท ม ค ณสมบ ต ทาง แม เหล ก สามารถทาการสารวจโดยใช เคร องว ด สนามแม เหล กร วมก บการสารวจทางอากาศได บร เวณท ม สนามแม เหล กส งจะม แร แม เหล กส ง นามาประมวลผลเป นแผนท แร แม เหล กได

19 การส ารวจด วยความต านทานทางไฟฟ า ว ดความต านทานไฟฟ าในช นใต ด น โดยการจ ายกระแสไฟฟ าผ าน อ เล กโทรด ว ดความด นไฟฟ าท แต ละข ว อ เล กโทรดจะได ความต านทาน ไฟฟ าของแผนด น จะได ภาพต ดขวางของความ ต านทานไฟฟ า ซ งส มพ นธ ก บชน ด ของแร การก อต วทางธรณ การเร ยง ต วของช นด น

20 การส ารวจโดยใช Sensor ในหล มเจาะ ใช อ ปกรณ sensor ในการว ด ค ณสมบ ต ท ตาแหน งใดๆ: ความต านทานทางไฟฟ า ความเร วคล นเส ยง Gamma ray radiation แปลผลได : ความพร นและความสามารถใน การไหลผ านได ความหนาของแต ละช น ความด นน าในแต ละช น

21 การสารวจทางอ ทกธรณ เคม ท พ นผ วโลก เก บต วอย างน าผ วด น และด น ประเม นค ณล กษณะทางเคม ของด นข างใต

22 การเจาะสารวจโดยตรง เจาะส ารวจก ต อเม อม ความแน ใจว าจะเจอ แหล งส นแร โดยประมวลผลจากการส ารวจข นต นท กล าวมา เก บต วอย างว เคราะห ทางเคม ประเม น ค ณภาพส นแร ปร มาณ ความยากง ายใน การเข าถ ง และประเม นความค มค าในการ ลงท น ทาแผนท แหล งแร ใช แบบจาลอง ประเม นผล

23 ประเภทการทาเหม อง: เหม องเป ด (Open Pit) ทาเม อแหล งแร อย ใกล ผ วโลก ข ด เจาะ เป ดหน าด นไปจนถ ง แหล งแร ด นและห นท ไม ม แร มากพอก ท งไป ราคาถ กเป นอ นด บสอง แต ผลกระทบต อส งแวดล อม มากท ส ด ทาไม???

24

25 ประเภทการทาเหม อง: เหม องเป ด (Open Pit)

26 ประเภทการทาเหม อง: เหม องเส น (Strip Mining) ราคาถ กส ด และ ปลอดภ ยท ส ด ม ผลกระทบต อส งแวดล อมบ าง แต น อยกว า แบบเหม องเป ด ใช เม อแหล งส นแร อย ล กจากผ วโลกไม เก น 30 เมตร และม ด น หร อห นใน แนวหน ง หร อหลายแนวป ดก นอย ด น หร อ ห นท ข ดออกมาจากแนวเหม องหน งก จะน าไปกลบแนวเหม องก อน หน า

27

28 ประเภทการทาเหม อง: เหม องใต ด น (Underground Mining) แพงส ด และ อ นตรายส ด แต ม ผลกระทบต อส งแวดล อมท ผ วโลกต าส ด ใช เม อแหล งส นแร อย ล กลงไปใต ด น ใช การข ดอ โมงค ลงไปทาเหม องใต ด น

29

30 กระบวนการแต งแร เป นกระบวนการด งส นแร ออกมาจากของเส ย (ห น หร อแร อ นๆท ไม ต องการ) ประกอบด วย การบดเพ อลดขนาด การแยกแร และการทาแร ให บร ส ทธ หร อ โดยกระบวนการถล งหร อสก ดแร

31

32

33

34 การถล งแร เหล ก Blast Furnace 3CO + Fe 2 O 3 2 Fe + 3CO 2 (gas) 4CO + Fe 3 O 4 3Fe + 4CO 2 (gas)

35 แร ซ ลไฟด การใช ความร อน ใช อากาศร อนเพ อเปล ยน sulphides to oxides Gives off H 2 S and SO 2 Then oxides processed like Fe 2 Cu 2 S + 3O 2 2 Cu 2 O + 2 SO 2 2 ZnS + 3 O 2 2 ZnO + 2 SO 2

36 การถล งแร

37 การสก ดโดยใช ต วทาละลาย Solvent extraction/electroplating ม กใช ในเหม องทองแดงซ งม ปร มาณทองแดงน อยๆ เก นกว าจะทาการแยกด วยว ธ ท วๆไปได

38 Heap Leaching ม กใช ในการสก ดทอง โดยใช NaCN (0.05%) ในการทาปฏ ก ร ยา เช งซ อนเพ อด งทองออกมาก อนการตกตะกอนด วยปฏ ก ร ยา Reduction โดยส งกะส หร อว ธ Electrowining

39

40 Electrowinning

41 การฟ นฟ พ นท หล งการทาเหม อง จาเป นต องม เพ อการทาเหม องท ย งย น ข นส ดท ายของว ฎจ กรอ ตสาหกรรมเหม องแร ต องวางแผนต งแต เร มดาเน นการเหม อง ไม ควรวางแผนหล งเสร จส นการทาก จการ คานวณค าใช จ ายในการฟ นฟ พ นท หล งการทาเหม องเข าไปในการประเม นความค ม ท นของการทาเหม องด วย กาจ ดอาคาร และ ขนย ายเคร องจ กรในการทาเหม องออก ทาการปร บระด บพ นท ทาการฟ นฟ ค ณภาพด นและน า จ ดการกากของเส ย และต ดต งระบบเฝ าระว งด น น า ใต ด น น าผ วด น อากาศ และ ฝ น ปล กพ ชพ นถ น ทาการใช ประโยชน พ นท อย างเหมาะสม เช น สวนสาธารณะ ห างสรรพส นค า

42

43 ต องกาจ ดของเส ยและมลพ ษออกไป โดยไม ท งภาระ ความเส ยงไว

44 ผลกระทบต อส งแวดล อมจากการทาเหม อง จากสาเหต ทางกายภาพ การย บต ว การเส ยเสถ ยรภาพของห นและหน าผาช น การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร จากสาเหต ทางเคม Acid Mine Drainage การร วไหลของไซยาไนด การร วไหลของโลหะหน ก

45 การย บต ว (Subsidence) เก ดข นเม อม ช องว างใต ด น ม กเก ดในกรณ การทาเหม องใต ด น

46 Subsidence Room & Pillar (Pillar& Stall) workings in coal

47 Subsidence Underground Longwall Mining - Shearing Roof supports Coal shearer Coal Roof collapses (goaf) behind Coal carried away supports. เอกสารประกอบการเร ยนร เช งปฏ บ ต การ หล กส ตรท on 2 การว เคราะห ผ ม ส วนได ส วนเส ย conveyor นโยบายเหม องแร

48 การย บต วเน องจากกาแพงใต ด นพ ง

49 Subsidence Coal Mining This pub in the Black Country has been severely affected by mining subsidence.

50 การย บต วจากเหม องถ านห น Further examples of subsidence.

51 ระยะเวลาการเก ดการย บต ว หล งการทาเหม องถ านห น กาแพงใต ด นแนวยาว โดยท วไปเก ดในระยะเวลา 2-3 ว นหล งจากเร มทางาน แต บางท อาจจะเก ดข นในระยะเวลา 2-3 เด อน ม บ างท จะเก ดในระยะเวลาประมาณ 5 ป Room & Pillar เก ดในระยะยาว ประมาณ 50 ป ข นไป โดยค อยๆเก ด

52 การเส ยเสถ ยรภาพของเหม อง ห นถล ม

53 Instability Collapse of a face on a quarry Slope & Face Failure Translational Rotational/ circular Toppling Rockfall

54 ผาถล ม

55 Tailings Dam Failures Introduction Tailings ข แร เป นของเส ยจากอ ตสาหกรรมเหม องแร เป นส วนท ไม สามารถแยกแร ออกมาได โดยค มค าทาง เศรษฐศาสตร ถ กแยกออกมาด วยกระบวนการลอยแร แร จะลอยข น โดยการทาปฏ ก ร ยาก บฟองอากาศและสารเคม ข แร จะตกตะกอน และถ กน าไปกองเก บเพ อการกาจ ด

56 ล กษณะข แร Tailings Tailings settling pond at Lisheen mine in Ireland (below left) Lead froth flotation at Lisheen mine in Ireland (below right)

57 Tailings Dam Failures Dams ข แร ม กม แร ท เป นสารอ นตรายอย ต องก กเก บให ปลอดภ ย

58 ล กษณะการพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures The diagram below shows the different ways in which tailings dams can fail. Wedge Slope Failure Overtopping Failure Of Decant Tower Slip Circle Liquefaction Water or Fines (Widespread) Piping Erosion Washaways (Common) (Widespread) (Common) Wind And Coarse Rain Wall Toe Erosion

59 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Overtopping & erosion Gold mine, Merriespruit, South Africa Water overtopped the during a storm, causing rapid erosion. 17 people died and toxic waste did widespread damage.

60 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Rotational failure This rotational failure took place in the tailings dam of the Crixas gold mine in South Africa.

61 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Rotational failure Crixas after rehabilitation.

62 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Piping failure Omai gold mine, Guyana. No-one was killed, but 18 people needed treatment for the effects of cyanide poisoning.

63 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Piping failure Omai gold mine, Guyana. On August 19th 1995, the tailings dam at Guyana's Omai Gold Mine cracked allowing 3.2 billion litres of cyanidelaced (28ppm) sludge to flow into the heart of the rainforest. The current judgement is that the failure of the dam was caused by massive loss of core integrity resulting from internal erosion of the dam fill (piping).

64 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Decant failure The decant pipework collapsed and tailings escaped through the outflow.

65 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Erosion The slumping at the toe of the dam has been caused by the water table intersecting the dam on the slope, rather than intersecting the solid ground behind the toe.

66 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Erosion The photo shows repairs made at the Crown Mine tailings dam by buttressing the toe with concrete.

67 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Collapse Collapse - Weakened Foundations? Los Frailes lead-zinc mine in southern Spain

68 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Collapse Reasons for Los-Frailes dam failure The reasons are still uncertain A report described the weak point of the dam two years in advance of the failure. Geotechnical experts suggest that the foundation failure was caused by chemical attack of the acidic tailings on the alkali marl in the dam foundation material. Other experts suggest that the dam was built on clays which deformed with wetting and drying. Acidic seepage, combined with continued blasting in the nearby open pit mine would have contributed to the dam failure. Other experts suggest that the dam was designed with insufficient beach width and that the dam was being filled at a rate higher that it was designed for.

69 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Types of Failures - Collapse Collapse underground workings Far West Rand (S. Africa) sink holes caused by collapse of tailings pond into old workings. A number of people in the mine were killed.

70 การพ งทลายของเข อนก กเก บข แร Not all bad news A good tailings facility!

71 น าเหม องเป นกรด (Acid Mine Drainage) น าถ กปนเป อนและทาให ม ความเป นกรดส ง โดยม ส แดง ส ม และม ปร มาณของเหล ก อะล ม เน ยม และ กรดซ ลฟ ร กส ง ม กล นเหม อน ไข เน า เก ดจากแร pyrite (iron sulfide, fools gold, FeS 2), อ น เน องมาจากการทาเหม องถ านห นและเหม องโลหะ แร pyrite ถ กอ อกซ ไดซ โดยน าและออกซ เจน ชะละลายเหล ก อะล ม เน ยมและซ ลเฟตออกมา โดยจะไหลชะมาก บน าไหลบ า

72 น าเหม องเป นกรด ผลกระทบต อระบบน เวศและส ขภาพ ความเป นกรดในน าส ง ph ต า โลหะชะละลาย แหล งน าด มอาจปนเป อน ส ตว น าได ร บผลกระทบจากความเป นกรด พ ชน าได ร บผลกระทบจากความข น และความเป นกรด เป นกฎหมายในต างประเทศเพ อทาการฟ นฟ เหม องท งร างและน าเหม องเป นกรด

73 Acid Mine Drainage Wheal Jane AMD disaster (1991/92) Wheal Jane mine (Cornwall) principally produced cassiterite, the main ore mineral for tin, but older interconnecting workings also produced pyrite and arsenopyrite. Similar problems occur with coal where pyrite content is high.

74 Acid Mine Drainage Typical red deposits

75 การปนเป อนของสารเคม ท ใช ในกระบวนการแต งแร : ไซยาไนด Hungary-Romania-Slovakia-Ukrain: 1-11 February 2000cyanide spill in Szamos and Tisza rivers polluted the Danube Australia February 8, 2000: BHP fined over cyanide pollution incident Ghana: 23rd October 2004, and 16 June 2006 BHP fined over cyanide pollution incident at the Port Kembla steel-making operation near Wollongong. Honduras: 3rd May 2006 In the Siria Valley in Honduras, are extensive. Cyanide and heavy metal contamination of several water sources in the area of the San Martin mine has been confirmed. Romania: 30 January 2000 Baia Mare Mine Kyrgystan: May , a truck carrying sodium cyanide to Kyrgyzstan's Kumtor Gold Company (one-third owned and operated by a subsidiary of the Saskatchewan-based Cameco Corporation) overturned into the Barskoon River, spilling nearly two tonnes of deadly cyanide.

76 ความเป นพ ษของไซยาไนด Cyanide binds to the active Fe atom in cytochrome c oxidase and inactivates oxidative respiration. Cyanide may be inhaled ingested or absorbed through the skin but does not accumulate in the body. HCN and CN - are acutely toxic if inhaled or ingested and result in convulsions, vomiting, coma and death. Lethal doses (LD 50) of KCN or NaCN: mg/kg of body weight. Lower long term concentrations result in neuropathy, optical atrophy, pernicious anaemia. Cyanide complexes are not as toxic as free cyanide and their toxicity depends on ability of the gut to break down the complex and absorb the free cyanide. Ferric ferrocyanide is used as an antidote to thallium poisoning.

77 การชะละลายของโลหะพ ษจากแร ท เคยเสถ ยรตาม ธรรมชาต : ข แร และ หน าด นท ถ กเป ด

78 West Bengal India & Bangladesh

79 กรณ ศ กษา เหม องห น เหม องแร โปแตส Discovery - How Do They Do It - Boulby Potash Mine (http://www.youtube.com/watch?v=vmkbvz5wiim) โปแตสอ ดร #2 ข อม ลโครงการอ ดรโพแทช(http://www.youtube.com/watch?v=L_Qv0Zwf8EU) เหม องแร ทองคา Open Pit Gold Mining (http://www.youtube.com/watch?v=s16q_x8tuo0) The Process of Excavating and Refining Gold (http://www.youtube.com/watch?v=apd5cpvsdjc) The processing plant at the Mount Milligan copper/gold mine (http://www.youtube.com/watch?v=laljeq51rai) เหม องแร ทองคา ชาตร (http://www.youtube.com/watch?v=rqxgwxfn-o8)

80 ขอบค ณคร บ

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น

หล กส ตรการม ส วนร วมในกระบวนการ EHIA กรณ โรงไฟฟ าถ านห น ถ านห น โรงไฟฟ าถ านห น เทคโนโลย ถ านห นสะอาด และ ความพร อมของประเทศไทย ดร.ธนพล เพ ญร ตน หน วยว จ ยเช งบ รณาการด านการฟ นฟ พ นท ปนเป อนและการนาทร พยากรธรรมชาต กล บมาใช ใหม (RESEARCH UNIT FOR INTEGRATED

More information

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP)

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) เมษายน 2558 G แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) สาหร บโรงไฟฟ าท ม กาล งการผล ต ต ดต งต ากว า 10 เมกะว ตต กรณ การผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งช วมวล (ประเภทเช อเพล งแข ง) ฝ ายใบอน

More information

การประเม นผลกระทบ ส งแวดล อม

การประเม นผลกระทบ ส งแวดล อม 210 211 การประเม นผลกระทบ ส งแวดล อม รองศาสตราจารย ดร. สาม คค บ ณยะว ฒน ผ เข ยน ส วนเด กเล ก รองศาสตราจารย น รมล ต รณสาร สว สด บ ตร ผ เร ยบเร ยง มน ษย ไม ได อย ลำพ งเพ ยงคนเด ยว ด งน น เม อเราทำอะไร ก

More information

รายงานการว จ ย เร อง

รายงานการว จ ย เร อง รายงานการว จ ย เร อง การใช ประโยชน และการจ ดการขยะม ลฝอยของคร วเร อนประชาชน ตาบลสวนหลวง อาเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม The Study of Waste Utility and Household Management at Suanluang Sub-Distriet, Amphawa

More information

แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย

แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย เพ อเป นการลดปร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น

รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการส ารวจและตรวจสอบค ณภาพน าของระบบ ประปาบาดาลท วประเทศ ป 2551 จ งหว ดขอนแก น กองว เคราะห น าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม -II- สารบ ญ โครงการส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง

ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง ค ม อการปฏ บ ต งานท เหมาะสมส ำหร บ ร านซ กแห งเพ อจ ดการของเส ย ท เก ดจากการซ กแห ง การปฏ เสธความร บผ ด ค ม อฉบ บน ได พ ฒนาข นเพ อช วยให ผ ประกอบการธ รก จเข าใจถ ง กฎระเบ ยบท ส ำค ญของร ฐบาลว คตอเร ย ได

More information

การศ กษาท ศนคต ของคนงานก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด

การศ กษาท ศนคต ของคนงานก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด การศ กษาท ศนคต ของคนก อสร างต อสาเหต การเก ดอ บ ต เหต ใน อ ตสาหกรรมก อสร าง : กรณ ศ กษา บร ษ ท เอส ด บบล ว ท เทคโนโลย แอนด คอนสตร คช น จาก ด นายบ ญช ย สอนพรหม โครงน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร

More information

การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส

การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส การจ ดท าความร (Knowledge Management : KM) เร อง การส ารวจหาแหล งน าบาดาลโดยธรณ ฟ ส กส ส าน กส ารวจและประเม นศ กยภาพน าบาดาล กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ป งบประมาณ 2554 ก ค

More information

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง

โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง โครงการลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง 1 โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายบ ญฤทธ ห นส วรรณ รห สน กศ กษา 5526012 นางสาวจ รภาสมณ คงเหล ยม รห สน กศ กษา 5526003 นางสาวชนน กานต เพชรทอง รห

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร

More information

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management)

บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) บทความ เร อง การบร หารความเส ยง (Risk Management) สารบาญ หน า ความเส ยงค ออะไร...ผ ดพลาด! ไม ได ก าหนดท ค นหน า ความเส ยงเก ดจากอะไร...2 ใครม หน าท ร บผ ดชอบในการบร หารความเส ยง...2 ข นตอนการบร หารความเส

More information

2007 Dhonburi Rajabhat University

2007 Dhonburi Rajabhat University แกล งด น แกล งด น เป นแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช เก ยวก บการแก ป ญหาด นเปร ยว หร อด นเป นกรด โดยม การข งน าไว ใน พ นท จนกระท งเก ดปฏ ก ร ยาเคม ท าให ด นเปร ยวจ ด จนถ งท ส

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

STEM Education เสต มศ กษา

STEM Education เสต มศ กษา 1 STEM Education เสต มศ กษา 2 STEM Education ค ออะไร STEM Education เสต มศ กษา STEM เป นต วย อ ซ งเร มใช โดยร ฐบาลสหร ฐอเมร กาท อธ บายถ งค ณสมบ ต ทางการศ กษาของคนต างด าวท ทาง สหร ฐฯต องการและจะสามารถพ

More information

จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด

จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด จป.ห วหน างาน บร ษ ท ป นทองกร ป แมนเนจเม นท แอนด คอนซ ลแตนท จ าก ด หมวดว ชาท 2 กฎหมายความปลอดภ ย อาช วอนาม ย และสภาพแวดล อมในการทางาน กฎหมายแม บทของการค มครองแรงงาน 1. ประกาศของคณะปฏ ว ต ฉบ บท 103 ลงว

More information

กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล

กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล กรอบแนวค ด และร างแนวทาง การบร หารจ ดการเส นทางคมนาคมเพ อการเด นทางใน ภาวะภ ยพ บ ต ในกร งเทพฯ และปร มณฑล โดย อ.ดร.เอกช ย ศ ร ก จพาณ ชย ก ล ผ เช ยวชาญด านจราจรและขนส ง เมษายน 2557 ณ ห องคร สต ล 3-4 ช น

More information

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง

ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง ความร เบ องต นท เก ยวก บงานช าง สาระสาค ญ ความร ท เก ยวข องก บงานช างเป นส งท เก ยวข องท ผ เร ยนสามารถนาความร ไปใช ประกอบ เป นข อม ลพ นฐานท ควรทราบ ในการปฏ บ ต งานทางด านช าง ได แก ความหมาย ความสาค ญ ประโยชน

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ.

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ. รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาแนวทางการแก ไขป ญหาการก ดเซาะชายฝ งทะเลจ งหว ดป ตตาน และการออกแบบโครงสร างป องก นเบ องต น พ.ศ.2547 กรมทร พยากรทางทะเลและชายฝ ง และ กรมทร พยากรธรณ N ÊÚ ÊÚ W E S #Y

More information

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓

โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ (ฉบ บร าง) เอกสารประกอบ แนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร โครงสร างหน วยการเร ยนร บ รณาการ และต วอย างหน วยการเร ยนร ช นประถมศ กษาป ท ๓ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน

More information

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552

การศ กษาความเป นไปได ประจาป 2552 การศ กษาความเป นไปได ของ การทาไซโลข าวไทย ประจาป 2552 ส วนบร หารจ ดการข อม ลและปร กษาแนะนา สาน กบร หารย ทธศาสตร กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม สารบ ญ หน า 1. บทสร ปส าหร บน กลงท น...1 2. ผล ตภ ณฑ...4 3. การตลาด...26

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชา โลก ดาราศาสตร และอวกาศ รห ส ว 30104 หน วยท 6 เร อง เทคโนโลย สำรวจอวกำศ ช อ...เลขท...ช น... นายสมควร อ นทส งข กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โรงเร ยนปากช อง อาเภอปากช อง จ งหว

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ สสส

ได ร บท นสน บสน นโดย สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ สสส รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดการไฟป า กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตาบลบ านโป ง อาเภอเว ยงป าเป า จ งหว ดเช ยงราย Forest Fire Management,Case Study Tambon Administration Organization in Banpong Wiangpapao District,Chiang

More information

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว

โครงการท าเท ยบเร อบ านคลองร ว เอกสารเผยแพร ก มภาพ นธ 2557 เอกสารประกอบการประช มร บฟ งความค ดเห นของประชาชนและผ ม ส วนได เส ย ในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเม นผลกระทบส งแวดล อม (Public Scoping) (ค.1) การศ กษาและจ ดท ารายงาน การว

More information

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช

ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ว ทยาล ยพ ฒนาการปกครองท องถ น สถาบ นพระปกเกล า ค ม อการจ ดการภ ยพ บ ต ท องถ น ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ทว ดา กมลเวชช ข อม ลทางบรรณาน กรมของหอสม

More information