Suwatsan Ragkhanto. Christianity. MCUSt. B.A. (Religion)

Size: px
Start display at page:

Download "Suwatsan Ragkhanto. Christianity. MCUSt. B.A. (Religion)"

Transcription

1 ศาสนาคร สต ท กน กายใช ไม กางเขน (Holy Cross) เป นส ญล กษณ เหม อนก น เด มไม กางเขนเป นเคร องม อส าหร บ ประหารช ว ตน กโทษในปาเลสไตน... สม ยโบราณน กโทษท ถ กต ดส น ประหารช ว ต จะถ กตร งเข าก บไม กางเขน แล วยกข นต งให ตากแดด ไว จนกว าจะตายด วยความร อนและ ความห วกระหาย

2 ไม กางเขน ม ความหมายเช งส ญล กษณ ส าหร บผ ท เป นคร สตชน... ด งท พระเยซ ตร สก บบรรดาผ ท ต ดตามเป น สาวกของพระองค ว า ผ ใดไม แบกกางเขนของตนและ ตามเรา ก เป นสาวกของเราไม ได (ลก.14:27) พระเยซ ส นพระชนม บนไม กางเขน เช นน น...ศาสนาคร สต จ งถ อว า ไม กางเขน เป นส ญล กษณ แห งการ เส ยสละอ นย งใหญ น ร นดร ของ พระเจ า

3 อ กษร INRI บนไม กางเขน ย อมาจากประโยคใน ภาษาละต นว า Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm ตรงก บภาษาอ งกฤษว า Jesus Nazarenus Rex Judaeorum (ต วอ กษร I ในภาษาละต น ค อต ว J ในภาษาอ งกฤษ) โดยแปลเป นภาษาอ งกฤษว า Jesus of Nazareth, the King of the Jews. แปลเป นภาษา ไทยว า พระเยซ แห งนาซาเร ธ กษ ตร ย ของชาวย ว

4 การทาเคร องหมายกางเขน 1 (Sign of the Cross) การท าเคร องหมายกางเขน น กายโรม นคาทอล กเร ยก การทาสาค ญมหากางเขน (ละต น : Signum Crucis) เป นร ปแบบการปฏ บ ต อย างหน ง ของผ น บถ อศาสนาคร สต โดย โดยกล าว เดชะพระนาม พระบ ดา และพระบ ตร และ พระจ ต อาเมน ประกอบก บ การท าเช นน เป นการระล กถ ง การตร งกางเขนของพระเยซ 1 ราชบ ณฑ ตยสถาน. พจนาน กรมศ พท ศาสนาสากล อ งกฤษ ไทย. หจก.อร ณการพ มพ, กทม

5 การท าเคร องหมายกางเขน แบบเก าท าจากขวาไปซ าย ใช โดย คร สตจ กรอ สเท ร น ออร โธดอกซ และ คร สตจ กร คาทอล กตะว นออก แบบใหม ท าจากซ ายไปขวา ใช โดย คร สตจ กรคาทอล ก, แองกล ค น, ล เทอแรน และ โอเร ยนท ลออร โธดอกซ ส นน ษฐานว า...การปฏ บ ต น เร มต งแต ศตวรรษ ท 2 ข อม ลเพ มเต ม : 1. Why do Orthodox Christians "cross themselves" different than Roman Catholics? orthodox.net 2. "Sign of the Cross". สาราน กรมคาทอล ก. New York: Robert Appleton Company าเคร องหมายกางเขน

6 Position of the fingers while making the sign of the cross in the Byzantine fashion. Position of the fingers used by Old Believers while making the sign of the cross.

7

8

9

10 ไม กางเขนแบบต างๆ 55. Latin cross (cross of the Passion) ไม กางเขนแบบละต น 56. Greek cross ไม กางเขนแบบกร ก 57. Russian cross ไม กางเขนแบบร สเซ ย 58. St peter's cross ไม กางเขนน กบ ญป เตอร 59. St Anthony's cross (tau cross) ไม กางเขนน กบ ญแอนโทน 60. St Andrew's cross (saltere cross) ไม กางเขนน กบ ญแอนดร ว 61. Y-cross ไม กางเขนร ปต ววาย 62. cross of Lorraine ไม กางเขนแห งแคว นลอร แรน 63. ansate cross ไม กางเขนท ม ห วงตอนบน 64. patriarchal cross ไม กางเขนพระราชาคณะระด บแพตร อาร ค THE OXFORD-DUDEN PICTORIAL THAI & ENGLISH DICTIONARY : หน า 332

11 ไม กางเขนแบบต างๆ 65. cardinal's cross ไม กางเขนพระราชาคณะระด บคาร ด น ล 66. Papal cross ไม กางเขนของพระส นตะปาปา 67. Constantinian cross, a monogram of Christ (CHR) พระคร สต 68. crosslet ไม กางเขนท ท งส ด านท าเป นร ปไม กางเขนขนาดเล ก 69. cross moline ไม กางเขนท ม ด านขวางและด านยาวเท าก นตรงปลาย เป นแฉก 70. cross of Jerusalem ไม กางเขนแห งกร งเยร ซาเล ม 71. cross botonnee (cross treflee) ไม กางเขนท ตรงปลายท าเป นป ม 72. fivefold cross (quintuple cross) ไม กางเขนท ประกอบด วยกล มไม กางเขน 5 อ น 73. Celtic cross ไม กางเขนแบบเคลต THE OXFORD-DUDEN PICTORIAL THAI & ENGLISH DICTIONARY : หน า 332

12 น าม นศ กด ส ทธ (Holy Oils) ค อ น าม นศ กด ส ทธ 3 อย างท ใช ในพ ธ กรรมของพระศาสนจ กร ค อ * น าม นคร สมา (SC Sanctum Chrisma) ได จากน าม น มะกอกและยางหอม น าม นเจ มผ ป วย (OI Oleum Infirmorum) ได จากน าม นมะกอก น าม นเจ มผ เตร ยมเป น คร สตชน หร อ น าม นเจ ม ศ ลล างบาป (OC/OS Oleum Catechumenorum) * ข อม ล :

พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ

พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ Roman Catholic พระส นตะปาปา ประม ขส งส ดของ ศาสนาคร สต น กายโรม นคาทอล ก ผ น าศาสน กชนชาวคาทอล กกว า 1200 ล านคนท วโลก พระส นตะปาปา / โป ป : Pope พระคาร ด นาล

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก

การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก การก าหนดโครงสร างหล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนบ านเขาซก ส ดส วนเวลาเร ยน (ช วโมง) / ป ประถมศ กษา ม ธยมศ กษา ช วงช นท 1 (ป. 1-3) ช วงช นท 2 (ป. 4-6) ช วงช นท 3 (ม. 1-3) กล มสาระการเร ยนร ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5

More information

ใบความร ท 12 เร อง ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต

ใบความร ท 12 เร อง ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต ใบความร ท 12 เร อง ค ณธรรมและจร ยธรรมในการใช อ นเทอร เน ต 1. อ นเทอร เน ตก บการเร ยนร หากเปร ยบอ นเทอร เน ตเป นห องสม ดแล ว ก คงเป นห องสม ดขนาดใหญ ท ม ข อม ลอย อย าง หลากหลายและม โปรแกรมค นหาทาหน าท เป

More information

หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย. awe412@gmail.com

หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย. awe412@gmail.com 30201 หล กการแก ป ญหาและการโปรแกรม คร ว รว ฒ ฉกะน นท โดย awe412@gmail.com 25 June 2006 12.00 AM Week 02a - Introduction to Data Structure II 2 ปกในสม ด น กเร ยนน บบรรท ดท 7 ของ สม ดแผ นท 2 หน าขวา แล วเข

More information

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.

Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว. อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail. Lab 07 : การจองต วเคร องบ นออนไลน ผ านเว บไซต นกแอร พท 260 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารทางการท องเท ยว อาจารย อภ พงศ ป งยศ apipong.ping@gmail.com 2 Outline ร จ กก บนกแอร (NokAir) ข นตอนการจองต วผ านเว

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ

หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ หล กเกณฑ การเข ยนรายงานร ปเล มโครงการ... ร ปแบบการเข ยนรายงานท ด ต องม ความถ กต อง ช ดเจน และม ความสมบ รณ ของเน อหา ด งน น ห วข อต างๆ ท จะน าเสนอจ งได ม การก าหนดไว อย างเป นระบบ โดยการจ ดท าร ปเล มโครงการ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP)

ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) ส าน กงาน ก.พ. นบส. ค ม อร ปแบบการจ ดท ารายงาน รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study - IS) รายงานการศ กษากล ม (Group Project GP) * ท านสามารถดาวน โหลดไฟล เอกสารช ดน ได ท - คอมพ วเตอร หน า Desktop ห

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานร บจดทะเบ ยนเป นผ ค าน าม นเช อเพล งตามมาตรา 10 แห ง พ.ร.บ.การค าน าม นเช อเพล ง พ.ศ. 2543 ประกาศกระทรวงพาณ ชย เร อง ก าหนดปร มาณการค าและขนาดของถ งเก บ น าม นเช อเพล งท ม อย ของผ

More information

*********************************************

********************************************* ขอเช ญส งบทความว ชาการ (Call for Papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการสถาบ นพระปกเกล า คร งท 15 ประจ าป 2556 ธรรมราชา (Dharmarājā) ระหว างว นท 8-10 พฤศจ กายน 2556 ณ ศ นย ประช มสหประชาชาต ถนนราชดาเน นนอก

More information

จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ

จ ดทาโดย เด กหญ ง... คร ท ปร กษา คร สมพ ศ ธรรมเจร ญ 1 การเข ยนรายงานโครงงาน เป นการนาเสนอผลของการศ กษาในร ปแบบของการเข ยนรายงาน ซ งแสดงถ งข นตอนว ธ การทา โครงงาน ผลของการศ กษาและการอภ ปรายสร ปผลการศ กษา โดยร ปแบบของการเข ยนรายงาน ประกอบด วย 1. ปกหน า 1น

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ

การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย (reporting) โดย ดร.ถาวร ท นใจ การเข ยนรายงานผลการว จ ย การเข ยนรายงานผลการว จ ยเป นข นตอนส ดท ายท ส าค ญ เน องจากต อง สามารถรายงานอย างเป นระบบลาด บข นตอนเน อหาก อนหล งม การ น

More information

การสร างเกมส อย างง าย

การสร างเกมส อย างง าย การสร างเกมส อย างง าย ป จจ บ นเป นท ยอมร บก นว าเด กๆ ไม เข าห องเร ยนเพราะต ดเกมส จากคอมพ วเตอร ทาให ม ผลกระทบต อเร ยน เร ยนไม จบ ซ งเกมส เหล าน นจะต องเส ยเง นค าช วโมงในการเล น เม อคร เราเจอ ป ญหาเก

More information

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย

ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส (E-Form) ตามโครงการฟอนต มาตรฐานราชการไทย เร มต นเข าส ระบบแบบฟอร มอ เล กทรอน กส เราสามารถเข าส ระบบอ เล คทรอน คส ฟอร ม โดย ๑. ด บเบ ลคล กท Shortcut บน Desktop ๒. คล กท ป ม Start

More information

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ)

สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) (ต วอย าง) สม ดบ นท ก ผลงานและค ณงามความด ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (ส าหร บต าแหน งท ม ใบอน ญาตประกอบว ชาช พ) ช อข าราชการ... เลขประจ าต วประชาชน... สถานศ กษา/ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา... ส

More information

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ.

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ. การทาส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ. 2543 (ฉบ บท 2) ลงว นท 21 ธ นวาคม 2543 3. ประกาศกระทรวงการคล

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

ค ม อการใช งาน Excel Loader

ค ม อการใช งาน Excel Loader ค ม อการใช งาน Excel Loader 1/12 Table of Contents ค าช แจง...3 ข นตอนในการน าข อม ลเข าส ระบบงานบ ญช ฯ...3 การบ นท กข อม ลใน File Employee.xls...4 ส วนประกอบของ Employee.xls...4 การบ นท กข อม ล...4 ค

More information

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (project approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery learning Process (DIP) ช อโครงการ นมเพ อส ขภาพ ห องเร ยน อน บาล 1/2 ระยะเวลา 2 ส ปดาห (21พฤศจ กายน 2ธ นวาคม 2554)

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ประจาป ประมาณ 2552 โดย นายวรศ กด ต งก ลทว ทร พย นาย พ ระศ กด ร ตนมณ นายธนพล จ นดาพ ท กษ

ประจาป ประมาณ 2552 โดย นายวรศ กด ต งก ลทว ทร พย นาย พ ระศ กด ร ตนมณ นายธนพล จ นดาพ ท กษ รห สโครงการ 34S001 Thai Word Segmentation a Hybrid Approach การแบ งคาภาษาไทยด วยเทคน คไฮบร ด ประเภท การแข งข นส ดยอดซอฟต แวร แบ งคาภาษาไทย รายงานฉบ บสมบ รณ เสนอต อ ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร

More information

ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน

ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน 1 ต อไปน ด านค ณล กษณะ ค ณล กษณะของคร ท ด จากการศ กษางานว จ ย และค นคว าจากแหล งต างๆ พบว าคร ท ด ควรม ค ณล กษณะท จาเป น 3 ด าน 1. ม ความร กและศร ทธาในว ชาช พคร และพร อมท จะพ ฒนาว ชาช พของตนอย เสมอ 2.

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาล กเส อ-เนตรนาร ประเภทสารอง ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 3 ดาวดวงท 3 โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ห วหน างานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม

More information

by Mr. Supot Singhasaneh

by Mr. Supot Singhasaneh by Mr. Supot Singhasaneh สาน กงานต องวางนโยบายและข นตอนการปฏ บ ต งานโดย กาหนดให ม การจ ดทาเอกสารหล กฐานท เหมาะสมเพ อประกอบการดาเน นการท ก ข นตอนในระบบการควบค มค ณภาพ การเก บร กษาเอกสารหล กฐานข างต นในช

More information