LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร

Size: px
Start display at page:

Download "LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร"

Transcription

1 แนวทางสน บสน น การพ ฒนาระบบส ขภาพ 2557 ให ม ประส ทธ ภาพ LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร

2 1. เป าหมายช ดเจน 1. เขตชนบท รพ.สต. 210 แห ง - 99 แห ง - แบบเคร อข าย 50 เคร อข าย (111 แห ง) 2. ศ นย ส ขภาพช มชนเม อง 3 แห ง ประชากร 53,062 คน - กร งศร นอก 14,739 คน - ส ร ยะกานต 19,867 คน - สถาน รถไฟ 18,456 คน (ม บ คลากรเพ ยงพอต อการปฏ บ ต งานตามเกณฑ 1:1250)

3 1. เป าหมายช ดเจน รพ.สต. / ศสม 213 แห ง 1. แพทย 4 คน ศสม. 3 คน (1ว น) 2. เภส ชกร ศสม. 3 คน 3. พยาบาล 248 คน (NP 217 คน,RN 31 คน) 4. นวก.สาธารณส ข 285 คน 5. จพ. สาธารณส ข 167 คน 6. ท นตาภ บาล 26 คน (จบป 57 อ ก 54 คน) 7. จพ.เภส ชกร 7 คน 8. น กเทคน คการแพทย 1 คน 9. น กการแพทย แผนไทย 16 คน

4 2. ให เพ ยงพอ รพ.สต. / ศสม. 213 แห ง นสค : ประชากร 1250 = 135 แห ง (63.38%) > 1250 = 78 แห ง ( 36.62%) การพ ฒนา นสค. ผ านการอบรมหล กส ตร 5 เส อ + 1 = 842 คน (ร อยละ 100)

5 3. เคร อข ายละ 1 คน 3.1 ท นตาภ บาล 26 คน (จบป 57 = 54 คน) รวม 80 คน ท นตาภ บาล 1 คน : 2.62 รพ.สต. (ร อยละ ) โดยจ ดด แลตามเคร อข ายบร การ 3.2 ผ ช วยน กกายภาพบ าบ ด ม แผนจ ดอบรม ล กจ าง,ผช.แพทย แผนไทย ใน รพ.สต. มาพ ฒนาศ กยภาพ (รพ.สต.ในจ งหว ดส ร นทร 209 แห ง) - ม ผช.แพทย แผนไทย 192 แห ง ขาด 17 แห ง 3.3 น กจ ดการข อม ล CIO เขต/จ งหว ด ม แผนพ ฒนาน กบ นท กข อม ล เป นน กจ ดการข อม ลท กคน (100%) 3.4 ผ ช วยน กการแพทย แผนไทย - ม ผช.แพทย แผนไทย 192 แห ง (91.86%) - ไม ม 17 แห ง (8.13%)

6 4. บ คลากร 779 คน (นสค.) จ านวนทร พยากร จ านวน ร อยละ รถจ กยานยนต Notebook tablet ก าล งด าเน นการจ ดหา/ ขออน ม ต ตามระเบ ยบฯ / ท างาน กล อง CCTV จ ดค าตอบแทนเช งร ก CUP สน บสน น รพ.สต. ท กแห ง

7 5. การประเม นทางว ชาการ (อวช.) แนวทางการด าเน นการของ CHRO การประเม นผลงาน ธ นวาคม ในเด อนธ นวาคม Research Group 4. Website และ Line Journal Health Club Surin

8 6. หน วยบร การปฐมภ ม - CUP จ ดท า Data Center ท กแห ง - ให รพ.สต. Tablet, Smart Phone ท กแห ง - ICT (Health Map และ HHC Online) แก รพ.สต./สนค. ในแต ละ CUP - Internet ระบบ Fiber Optic และ Hi Speed

9 7. บร หารระบบส ขภาพมหกรรมอ าเภอส ขภาพเข มแข ง - /อ าเภอ โดยคณะกรรมการประกอบด วย หน วยงานท กภาคส วน - สสจ. 1 คน ( )

10 8. กอสข. (กรรมการอ าเภอ) ร วมก บช มชน - ก าหนดแผนพ ฒนา กอสข. อสม./นสค. เด อนมกราคม 2557 ( )

11 8. กอสข. (กรรมการอ าเภอ) ร วมก บช มชน - แพทย 1 คน : นสค 12 คน - นสค 1 คน : อสม 25 คน - อสม 1 คน : ประชากร หล งคาเร อน 1:1,250 คน ให ม บทบาทช ดเจน สสจ.มอบนโยบายให อ าเภออบรม อสม. ให เป นผ ช วย นสค. ท กคน

12 9. 3 บทบาท 3 บทบาท

13 10. ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดจ ดท ม - 4 (FISH) - คณะกรรมการแต ละด านประช มว เคราะห ข อม ลก าหนดแนวทางการ 9 ธ นวาคม 2556 ( )

14 10. ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดจ ดท ม (ต อ) แนวทางการด าเน นการ ของ CHRO การบรรจ 1 จ านวน 156 อ ตรา 2 จ านวน 19 อ ตรา รวม 175 อ ตรา การกระจาย พยาบาลว ชาช พ จ านวน 85 อ ตรา จ ดลง รพ.สต. 52 อ ตรา จ ดลง รพช. 33 อ ตรา

15 11.เร งร ดเคร อข ายผ เช ยวชาญแต ละสาขา - (Service Plan) ระด บจ งหว ด - เป าหมายของกระทรวง 10 สาขา/จ งหว ดส ร นทร ได แบ งตามภาระงานเป น 16+2 สาขา 1. ห วใจ(และหลอดเล อด) 2. มะเร ง 3. อ บ ต เหต 4. ทารกแรกเก ด 5. จ ตเวช 6. ไต(และตา) 7. 5 สาขา ส ต นาร เวชกรรม(ศ ลกรรม,อาย รกรรม,ก มารเวชกรรม,ศ ลยกรรมกระด ก) 8. ท นตกรรม 9. บร การปฐมภ ม ท ต ยภ ม และส ขภาพองค รวม 10. NCD (DM,HT, )

16 11.เร งร ดเคร อข ายผ เช ยวชาญแต ละสาขา(ต อ) เป าหมายของกระทรวง 10 สาขา/จ งหว ดส ร นทร ได แบ งตามภาระงานเป น 16+2 สาขา 11. อาย รกรรม 12. ตา 13. ศ ลยกรรม 14. ศ ลยกรรมกระด ก 15. ก มารเวชกรรม 16. หลอดเล อดสมอง 17.ระบบส งต อ 18. พ ฒนามาตรฐาน - ม แผนปฏ บ ต งานของท กสาขา - ประช มปร บแผนย ทธศาสตร รายสาขา 18 สาขา - ประช มน าเสนอแผนย ทธศาสตร แต ละสาขา 18 อน ม ต ในเด อนธ นวาคม 2556 ( )

17 12. เขตเร งร ดให ม แพทย เวชศาสตร ครอบคร ว 12.1 กรณ on the job training 1. อบรม FP2 (หล กส ตร 1 ป ) จบแล ว 2 คน (กาบเช ง,พนมดงร ก) อย ระหว างอบรม 4 คน (รพ.ส ร นทร 2 คน,ร ตนบ ร 1คน,บ วเชด1คน) 2. InService Trainning (3ป ) จบแล ว 1 คน รพ.บ วเชด - รพ.ปราสาท สถาบ นสมทบ - รพ.มหาราช นครราชส มา สถาบ นหล ก คน 100% จ ดโดย สสจ.ส ร นทร -.สต./ศสม. ท กแห ง สามารถปร กษาผ านม อถ อ/ ระบบ VPAD (Mini Conference ) - ระบบ VPAD (Mini Conference ) สสจ,สสอ,รพศ.,รพช.,รพ.สต.,ศสม คน - ODOD 6 คน - CPERT 20 คน - 3 คน

18 13.ผ บร หาร เย ยน ผ ปฏ บ ต งานในระด บรองอย างเป นประจ า มอบหมายรองนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด โดยแบ งออกเป น 4 โซน

19 14. บร หารเวชภ ณฑ ย ดหล กการ 3 ลด (ก าล งด าเน นการต อรอง ราคา) มอบหมายน กส ขภาพครอบคร วต ดตามด แลถ งบ าน ฉบ บ เด อนละ 1 - สถาน ว ทย หล ก 6 สถาน 8 - เช าเหมารายการว ทย 6 รายการ

20 15. ห วหน ากล มงาน ห วหน าฝ ายใน สสจ. 1. (ด าเน นการแล ว) 2. จ ดท มออกประสานแผนและแนวทางการด าเน นงานท กอ าเภอ (อย ระหว าง ด าเน นการ) 3. (อย ระหว าง ด าเน นการ) 4. ก าหนดการออกประสานแผนและแนวทางด าเน นงาน - 16 ธ นวาคม 2556 อ.เม องส ร นทร, อ.เขวาส นร นทร - 17 ธ นวาคม 2556 อ.ส งขะ, อ.ศร ณรงค, อ.บ วเชด - 18 ธ นวาคม 2556 อ.ร ตนบ ร, อ.โนนนารายณ, อ.ท าต ม

21 16. ท ต ยภ ม และตต ยภ ม รพ.60% รพ.สต.40% โรงพยาบาลใหม 3 แห ง รพ.เขวาส นร นทร ได ร บ 969 บาท รพ.ศร ณรงค ได ร บ 242 บาท รพ.โนนนารายณ ได ร บ 484 บาท จ งไม สามารถจ ดหาคร ภ ณฑ ได ขอให สปสช.พ จารณาใหม โดยใช ฐานประชากร UC 1ต ลาคม 2556

22 LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc ด วนมาก ท สธ 0201.032/ว 29 ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ถนนต วานนท จ งหว ดนนทบร 11000 31 มกราคม 2555 เร อง โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข เร ยน ผ ว าราชการจ

More information

ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ

ระเบ ยบวาระท 1 เร องแจ งเพ อทราบ รายงานการประช ม การพ ฒนาระบบเคร อข ายด านสาธารณส ขเพ อรองร บประชาคมอาเซ ยน(AHNC) และการพ ฒนาระบบข อม ลข าวสารสาธารณส ข โครงการสน บสน นการเป นเม องศ นย กลางบร การส ขภาพใน ASEAN ป งบประมาณ 2558 ว นท 29 มกราคม

More information

การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง

การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร ง นโยบายด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 1. การบร หารจ ดการทร พยากรบ คคลให ม ประส ทธ ภาพและค มค า 2. สน บสน นส งเสร มให ม การพ ฒนาว ชาการ 3. บ าร งขว ญและก

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP กระบวนการจ ดทาแผนส ขภาพระด บเขต การว เคราะห ป จจ ย ทางย ทธศาสตร การกาหนดท ศทาง ของเขต การจ ดทาแผนส ขภาพ เขต, จ งหว ด การอน ม

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ

การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ การพ ฒนางานระบบการดาเน นงาน โภชนาการสมว ยในระด บจ งหว ด และการส งเสร มการข บเคล อนงานโภชนาการ ในระด บช มชน จ งหว ดสม ทรปราการ นางเสาวณ ย ตต ยภ ณฑร กษ น กว ชาการสาธารณส ขเช ยวชาญ ท มน กการตลาดเช งส งคม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2555-2557 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ า 2555-2557 องค การบร หารส วนต าบลบางกระเจ ด อ าเภอบางคล า จ งหว ดฉะเช งเทรา ค าน า การจ ดท าแผนการพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนต าบลบางบางกระเจ ด น น ได ค าน งถ งภารก จ อ านาจ

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

Base Line ป ญหาระด บพ นท

Base Line ป ญหาระด บพ นท ต วช ว ด/ค าเป าหมาย ระด บประเทศ Base Line ป ญหาระด บพ นท ย ทธศาสตร เขตบร การท ๑๒ ย ทธศาสตร จ งหว ด ย ทธศาสตร เคร อข ายอาเภอ (CUP) ย ทธศาสตร หน วยบร การ เป าประสงค ระด บเขต เป าประสงค ระด บจ งหว ด เป าประสงค

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557

แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามต วช ว ดเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557 แนวทางการด าเน นงาน งบจ ายตามเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ ม (Quality and Outcome Framework: QOF) ป งบประมาณ 2557 1 ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 10 อ บลราชธาน การพ ฒนาเกณฑ ค ณภาพและผลงานบร การปฐมภ

More information

รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข

รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข การประช มเช งปฏ บ ต การเภส ชกรรมคร 'งท 15/2556 ว นท 17 ม ถ นายน 2556 โรงแรมพ ลแมนขอนแก น ราชาออค ด รศ.(พ เศษ) ภก.ก ตต พ ท กษ น ต น นท เภส ชกรเช ยวชาญ ส าน กบร หารการสาธารณส ข Free Powerpoint Templates

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร

การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร การประเม นผล การบ รณาการงานว ถ เอดส -ว ถ เพศในเยาวชน ป 2553 จ.ปราจ นบ ร ความเป นมาของป ญหาด านเอดส -เพศ-อนาม ยเจร ญพ นธ ในเยาวชน จ.ปราจ นบ ร - อ ตราการใช ถ งยางอนาม ย-เยาวชนชายป ๒๕๕๒ ร อยละ ๔๓.๐ - เยาวชนหญ

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information