Repositioning Thailand

Size: px
Start display at page:

Download "Repositioning Thailand"

Transcription

1 ย ทธศาสตร และแนวทาง การส งเสร มการค าระหว างประเทศ Repositioning Thailand กรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ กระทรวงพาณ ชย 1

2 ท ศทางความเปล ยนแปลงในการค าระหว างประเทศ ( ) 3

3 การกระจายตลาดส งออก ตลาดใหม (ศ กยภาพส ง+รอง) โตข นจาก 47% เป น 68.4% (ตลาดเอเช ยม ส ดส วนส งถ ง 49%) ตลาดด งเด มลดลงจาก 50.5% เป น 28.7% ประเทศ ม ลค า (ล าน US$) ส ดส วน (%) ป 1997 ป 2012 ป 1997 ป ตลาดด งเด ม 29,456 65, สหร ฐอเมร กา 11,316 22, สหภาพย โรป (15) 9,274 19, ญ ป น 8,866 23, ตลาดใหม ของไทยท ม ศ กยภาพส ง 21, , จ น 1,750 26, อาเซ ยน (9) 12,716 56, อาเซ ยน (5) 11,083 39, CLMV 1,692 17, เอเช ยใต 795 7, ฮ องกง+เกาหล ใต +ไต หว น 6,085 19, ตลาดใหม ของไทยท ม ศ กยภาพรอง 5,993 44, ลาต นอเมร กา 694 7, ทว ปแอฟร กา 1,005 8, ทว ปออสเตรเล ย 1,107 11, ตะว นออกกลาง(15) 2,023 11, ร สเซ ย CIS และสหภาพย โรป (12) 527 3, ตลาดอ นๆ 1,484 5, รวม 58, ,

4 โครงสร างส นค าส งออกของไทย % ส นค าแร และ เช อเพล ง ส นค าอ ตสาหกรรม ส นค าอ ตสาหกรรม การเกษตร ส นค าเกษตรกรรม ส ดส วนส นค าส งออก หน วย : ส ดส วนร อยละต อการส งออกท งหมด ส นค าอ ตสาหกรรม 72.3% 75.1% ส นค าเกษตรกรรม 14.0% 10.3% ส นค าอ ตสาหกรรมเกษตร (แปรร ป) 8.5% 7.9% ส นค าแร และเช อเพล ง 2.7% 6.7% ส นค าอ น ๆ 2.5% 0% แรงงานไทย 41.1% (ป 2010) ทางานในภาคเกษตร Sectors ท สร างม ลค าเพ ม : เกษตรแปรร ปและอาหาร, OTOP, Lifestyle, ส นค าอ ตสาหกรรมท ใช R&D

5 โครงสร างผ ประกอบการส งออกของไทย 6.7 ล านล านบาท ม ลค าส งออก 2554 ม ลค าส งออก 2555 ระหว าง มกราคม ก นยายน : 9.64 ล านล านบาท GDP ของประเทศ ส งออกท งหมด SMEs ส งออก 29% 60% 10.5 ล านล าน เปร ยบเท ยบการม ลค าการส งออกท งหมด ก บม ลค า การส งออก SMEs ป 2554 * Y = C + I + G + (X - M) * เศรษฐก จของประเทศพ งพาภาคการส งออก SMEs เป นส วนประกอบสาค ญของภาคการส งออก ผ ส งออก ป ,000 ราย 92.5% ผ ส งออก ท งหมด ผ SMEs ส งออก เปร ยบเท ยบผ ประกอบการส งออก ป 2554 * เพ มม ลค าส นค า ขยายตลาด เพ มจานวนผ ประกอบการ SMEs ภาคส งออก 92.5% ของผ ส งออกเป นผ ประกอบการ SMEs 7

6 ป ญหาอ ปสรรคด านการส งออกของไทย 1. ขาดแคลนว ตถ ด บในหลายอ ตสาหกรรม 2. ขาดแคลนแรงงานท ง Unskilled และ Skilled 3. กฎระเบ ยบหลายส วนท เก ยวข องก บการทาธ รก จการค าระหว างประเทศย งล าสม ย และการปร บโครงสร างภาษ ศ ลกากรย งไม สมบ รณ เช น อ ตราภาษ นาเข าว ตถ ด บ บางส วนย งส งกว าส นค าสาเร จร ป เป นต น 4. ต นท นด านโลจ สต กส ของไทยย งอย ในระด บค อนข างส ง เม อเท ยบก บประเทศค แข ง 5. ผ ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย างย ง SMEs ม อ ปสรรคในการเข าถ งแหล งเง นท น และข อม ล และขาดท กษะด านการใช ภาษาอ งกฤษ 6. มาตรการก ดก นทางการค าของประเทศค ค าม ร ปแบบท หลากหลายและซ บซ อน มากย งข น 7. ต นท นแฝงและความเส ยงในการดาเน นธ รกรรมทางเง นในประเทศท เป นตลาดใหม เช น จ น พม า อ นเด ย ร สเซ ย ประเทศในแอฟร กา เป นต น 8

7 ว กฤตเศรษฐก จและผลกระทบ ( ) 9

8 Global Financial Crisis 2009 Global Economic Downturn 2011 Euro Zone Economy Falls Deeper into Recession. การแข งข นส ง การก ดก นทาง การค าส ง การขยายต วของ เศรษฐก จโลก อย ในระด บต า GDP (YOY) World (%) Advanced Markets (%) ป ญหา หน สาธารณะ กล มย โรป ญ ป น การค าโลก ชะลอต ว การนาเข าของ ตลาดสาค ญ หดต ว Emerging Markets (%) Import (YOY) Japan (%) EU (%) USA (%) ท มา : International Monetary Fund, World Trade Atlas 10

9 มองไปข างหน า ( ) 11

10 Modern World Economy Digital Economy Globalization & Liberalization Climate Changes Demographic Changes ความก าวหน าทางเทคโนโลย กาล งปฏ ร ปภาคการส อสาร การขนส ง การผล ต การค า และการบร โภคส เศรษฐก จย คใหม การเป ดเสร ทาให การแข งข นทางการค าเข มข นข น FTAs เป นเคร องม อสาค ญในการขยายตลาดและสร างพ นธม ตร ม การนามาตรการก ดก นทางการค า (NTBs) มาใช มากข น Tariff Reduction กระต นการนาเข าเพ มข นส ง ในช วง 30 ป ท ผ านมา ภ ยธรรมชาต ก อความเส ยหายทางเศรษฐก จ เพ มข นมากกว า 3 เท าต ว น าท วมในไทยในป 2011 ส งผลเส ยหายในวงกว างตลอด International Supply Chain ถ ง 45,000 ล าน USD หลายประเทศเข าส งคมผ ส งอาย (Aging Society) เช น ญ ป น บางประเทศเข าส ส งคมหน มสาว เช น อ นเด ย Asian Century เอเช ยจะเป นศ นย กลางเศรษฐก จโลก แทนท สหร ฐฯและย โรป 12

11 โอกาสและความท าทายป ASIA AEC Domestic Asian Century เศรษฐก จเอเช ยขยายต วอย างต อเน อง ประชากรม รายได ส งข น ทาให ม กาล งซ อส งข น ภาคอ ตสาหกรรมการผล ตของไทย/อาเซ ยนเผช ญก บการแข งข นก บจ นร นแรงย งข น ว กฤต หน สาธารณะย โรปทาให อาเซ ยนและจ นห นมาค าขายในภ ม ภาคมากข น ความข ดแย งทางการเม องของจ นก บประเทศญ ป น เกาหล ใต ไต หว น ได สร างโอกาส ทางเศรษฐก จแก ไทยและประเทศค ค าอ นๆ มากข น AEC เป น Building Block to Thailand s Economic Future ส AEC ในป 2015 โดยไทยเป น Gateway to Mainland Southeast Asia Dual Track Policy: พ ฒนาตลาดภายในประเทศขยายส ดส วนบร โภค ลดการพ งพาการค าก บต างประเทศ ม งลดความยากจน

12 เป าหมายในการพ ฒนาเศรษฐก จไทยย คใหม ถอดสล ก Middle Income Trap Sustainable Competitiveness Quality& Standards Efficiency& productivity Relocation of Light Industries International Business Development Move Up Value Chain Higher Value-chain, more capital intensive manufacturing Development of Services sector Knowledgebased economy Value Creation Creativity + Innovation Moving From OEM to ODM Thai Brands Entrepreneurships 15

13 16 กรอบภารก จกรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ ตลาด ส นค าและบร การ ผ ประกอบการ ป จจ ยพ นฐาน ช แนะช องทางการค าและการป อง นความเส ยง เจาะตลาดใหม ร กษาและขยายตลาดเด ม ยกระด บค ณภาพและมาตรฐานของส นค าและบร การของไทย และหล กเล ยงการแข งข นในตลาดระด บล าง สร างม ลค าเพ มทางเศรษฐก จ สร างเสร มองค ความร เพ อพ ฒนาความสามารถของ ผ ประกอบการโดยเฉพาะอย างย ง SMEs ให แข งข นได อย าง ย งย นในตลาดไทยและตลาดต างประเทศ สร างเสร มความแข งแกร งด านป จจ ยพ นฐาน: ท น/บ คลากร/ ว ตถ ด บ/เทคโนโลย /ข อม ล/ Connectivity พ ฒนาความส มพ นธ ก บค ค าอย างย งย น

14 17 1. บทบาทกรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ Trade Promotion Product and Market Development Trade Facilitation เช น One Stop Service Center Consultation & Solution Provider 5. SME Entrepreneurship Development

15 กลย ทธ ตลาดและส นค า 27

16 (1) ตลาดส งออกและกล มส นค า/บร การเป าหมาย กล ม 1 : ตลาดใหม ของไทยท ม ศ กยภาพส ง (โอกาสส ง ความ เส ยงส ง) 1.1 เอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต (ASEAN) 1.2 เอเช ยตะว นออก 1.3 เอเช ยใต กล ม 2 : ตลาดใหม ของไทยท ม ศ กยภาพรอง (โอกาสส ง แต เอกชนไทยย งสนใจน อย) กล ม 3 : ตลาดด งเด ม (มาตรฐานส ง เข าตลาดยาก แต ค าย งย น) 2.1 กล ม EFTA และ NORDICs 2.2 ตะว นออกกลาง 2.3 ลาต นอเมร กา 2.4 แอฟร กา 3.1 สหร ฐฯ 3.2 EU 3.3 ญ ป น 28

17 มาตรการผล กด นการส งออก ป

18 เป าหมายแผนปฏ บ ต การส งเสร มการส งออก ป ร กษาส วนแบ งตลาดของไทยในตลาดด งเด ม และขยายการส งออกไปย งตลาดใหม ของไทยท ม ศ กยภาพส งและศ กยภาพรอง 2. ม ผ ประกอบการ SMEs ไปดาเน นธ รก จในต างประเทศมากข น 3. พ ฒนาผ ส งออกกลางให แข งแรง เป นสากล และม จานวนมากข น (ป จจ บ นม จานวน ร อยละ 29 ของยอดส งออกรวม) เพ อรองร บการขยายต วของการค าในภ ม ภาคเอเช ย 4. ยกระด บผ ประกอบการไทยจาก OEM เป น ODM ให เพ มมากข น 5. เพ มจานวนบร ษ ทไทยให เป น Fair Trade Companies มากย งข น 6. เพ มจานวนแบรนด ส นค าและบร การของไทยให เป นท ยอมร บในตลาดต างประเทศ 41

19 42 กลย ทธ การส งเสร มการค าระหว างประเทศ (Strategic Approaches) 1. เจาะและพ ฒนาตลาดเช งล ก : Vertical Approach (Target Markets & Sectors) 2. ดาเน นก จกรรมแบบควบรวมส นค าและบร การท เก ยวเน อง : Cluster-Based Approach (Combination of Goods & Services) 3. สร างความใหม และแตกต างในการดาเน นก จกรรมส งเสร มการค า (Tailor-Made Approach) รวมท งส งเสร มการสร างนว ตกรรมส นค า/บร การของไทย 4. ค ดกรองค ค าและส นค าเพ อสร างความเช อถ อและความย งย นในการทาธ รก จ : Business Reliability Assessment 5. เข าถ งค ค า (ผ ซ อ) : Knock-Door Approach 6. เด นตาม trends เช น ส นค า/บร การด านการร กษาส ขภาพและส งแวดล อม 7. สร างผลประโยชน ร วมก บประเทศค ค า : Win-Win (Benefit Sharing) 8. ใช ส อด จ ตอล (Digital Commerce) และ Social Media 9. สร างพ นธม ตรและบ รณาการระหว างหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และสถาบ นว ชาการ: Public-Private Partnership (PPP)&Public-Private-Academic Partnership( PPA)

20 44 โครงการสาค ญด านการส งเสร มการค าระหว างประเทศ ป โครงการ Knock-Door เพ อบ กเจาะตลาดเช งร ก Quick Win 1.1 Cluster-Based เช น ผลไม อาหาร ข าว ช นส วนยานยนต เป นต น 1.2 Market-Based เช น อ นโดน เซ ย (อาเจะห ) ฟ ล ปป นส เป นต น 2. โครงการ SMEs Pro Active Quick Win 3. โครงการส งเสร ม OTOP และ OTOP Online (ในกรอบ Thaitrade.com) 4. โครงการ Thailand Sourcing Fair (ม.ย.2556) Quick Win 5. โครงการ PPP Facilitation (G2B) 6. โครงการสร างเพ ม OEM เป น ODM 7. โครงการ Thailand Fair Trade 8. โครงการ Supply Chain Solution Online (ในกรอบ Thaitrade.com) 9. โครงการจ ดต งศ นย Supply Chain Solution 10. โครงการ Thais buy Thais Quick Win 11. ศ นย บร การธ รก จการค าระหว างประเทศ (Ease of Doing Business) 12. ศ นย พ ฒนาการค าและธ รก จไทยในประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (1+9 แห งท วอาเซ ยน) 12.1 โครงการ AEC Young Blood 12.2 โครงการ Market Intelligence

21 การบ รณาการก บหน วยงานท เก ยวข อง 46

22 ความส มพ นธ ระหว างการท องเท ยว-การค า-การลงท น Trade Export +Import Investment Tourism

23 บ รณาการ ต นน า กลางน า ปลายน า ต างประเทศ/ในประเทศ ป จจ ยการผล ต มาตรฐานการผล ต การลงท น กฎหมายและภาษ ใน การประกอบธ รก จ (คน/ว ตถ ด บ/เทคโนโลย /การเง น) กษ./อก./กค./ รง./พณ. พ ฒนาส นค า/บร การ มาตรฐานและค ณภาพ ส นค า/บร การ ห อง Lab อก./พณ./สธ. Trade Infrastructure คม./กค./พณ./ICT ต างประเทศ/ในประเทศ พ ฒนาและอานวย ความสะดวกด าน การตลาด มาตรการก ดก นทาง การค า (NTBs) พณ./กษ./ อก./กต. 48

24 แนวทางบ รณาการเพ อส งเสร มการลงท น 49

25 การส งออกม ความเช อมโยงก บการลงท นจากต างประเทศ (FDI) 51% ของม ลค าการส งออก (ป 2010) มาจากการลงท นของ ต างชาต (MNCs) ใน sectors สาค ญๆ เช น อ เล กทรอน กส ยานยนต และส วนประกอบ เคร องใช ไฟฟ าและ ส วนประกอบ อาหาร/เกษตรแปรร ป ผลการรวบรวมโดย Mckensy: ป 2010 ผ ส งออกจานวน 24,000 ราย ประกอบด วย MNCs, ผ ส งออกรายใหญ (ม ลค าส งออก >150 ล านเหร ยญสรอ.) ผ ส งออกรายเล กและกลาง (ม ลค าส งออก <150 ล านเหร ยญสรอ.) 50

26 การส งเสร มการลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (Inbound) ว ตถ ประสงค การส งเสร มลงท นโดยตรงจากต างประเทศ เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นและสร างม ลค าเพ มให ก บส นค าไทย เพ มรายได จากการลงท นโดยตรงและการส งออกของต างชาต ในไทย เพ มบทบาทของไทยในฐานะ Supply Chain ของโลก ประเทศเป าหมาย ลาด บความสาค ญ ประเทศเป าหมาย 1 ย โรป ญ ป น อเมร กาเหน อ 2 จ น เกาหล ใต ไต หว น 3 ออสเตรเล ย น วซ แลนด ส งคโปร 51

27 ตลาดและส นค าเป าหมายท จะส งเสร มการมาลงท นในไทย (Inbound) เกษตรแปรร ป สาขาอ ตสาหกรรมเป าหมาย ยานยนต & ช นส วนโดยเฉพาะอย างย งยานยนต ร นใหม เช น EV, FFV, Fuel Cell และช นส วนท ใช เทคโนโลย ส งใน การผล ต E & E โดยเฉพาะอย างย ง HDD และช นส วน เซลล แสงอาท ตย และElectronic Design เคร องจ กรและอ ปกรณ Creative Industries เช น Software & Animation, Design Center บร การม ลค าเพ มส ง เช น ROH พล งงานทดแทน เทคโนโลย ข นส ง เช น Biotech, Nanotech, Bioplastics ส งแวดล อม เช น การบาบ ดของเส ย การนาว สด ท ไม ต องการใช แล วกล บมาใช ใหม เป นต น ท มา : BOI ประเทศเป าหมาย ย โรป ญ ป น เกาหล ไต หว น ออสเตรเล ย น วซ แลนด สหร ฐฯ ย โรป (เช น เยอรมน ฝร งเศส สหราชอาณาจ กร อ ตาล สเปน) ญ ป น เกาหล จ น ไต หว น ออสเตรเล ย อ นเด ย อเมร กาเหน อ ย โรป (เช น กล มเบเนล กซ สเปน สว เดน) ญ ป น เกาหล ไต หว น ฮ องกง สหร ฐฯ ย โรป ญ ป น เกาหล จ น ไต หว น อเมร กาเหน อ ย โรป อเมร กาเหน อ ย โรป ญ ป น จ น ฮ องกง อเมร กาเหน อ ย โรป ญ ป น เกาหล จ น ไต หว น อเมร กาเหน อ ย โรป (เช น เยอรมน ออสเตร ย สว ตเซอร แลนด นอร เวย สว เดน ญ ป น ไต หว น ออสเตรเล ย น วซ แลนด ) ย โรป (เช น เยอรมน ออสเตร ย สว ตเซอร แลนด ญ ป น 52

28 การส งเสร มการลงท นไทยในต างประเทศ (Outbound) ว ตถ ประสงค การส งเสร มลงท นไทยในต างประเทศ เพ อเพ มความสามารถในการแข งข นและสร างม ลค าเพ มให ก บผ ประกอบการไทย เพ มรายได แก ประเทศจากผลกาไรจากการไปลงท นในต างประเทศ เพ มบทบาทของไทยในประชาคมเศรษฐก จโลก ประเทศเป าหมาย ลาด บความสาค ญ ประเทศเป าหมาย 1 อ นโดน เซ ย พม า เว ยดนาม 2 ประเทศอาเซ ยนอ นๆ จ น อ นเด ย 3 ตะว นออกกลาง เอเช ยใต และแอฟร กา 53

29 ตลาดและส นค าเป าหมายในการส งเสร มการลงท นไทยในต างประเทศ (Outbound) ประเทศ เป าหมาย ธ รก จเป าหมาย อาเซ ยน เกษตร แปรร ปอาหาร เคร องด ม ธ รก จเก ยวข องก บทร พยากรธรรมชาต เช น แร ธาต พล งงาน และว ตถ ด บการเกษตร ธ รก จท ใช แรงงานเข มข น (กล ม CLMV) ธ รก จท ไม ได ร บ GSP จากประเทศพ ฒนา ว สด ก อสร าง อ ตสาหกรรมพ นฐาน จ น เกษตร แปรร ปอาหาร เคร องด ม ธ รก จยานยนต ป โตรเคม, กระดาษ บร การท องเท ยว/ก จการท เก ยวข อง เช น ร านอาหาร โรงแรม ธ รก จส ขภาพ สปา อ นเด ย ยานยนต เกษตร แปรร ปอาหาร เคร องด ม ท องเท ยว/ก จการท เก ยวข อง เช น ร านอาหาร โรงแรม ธ รก จส ขภาพ สปา ก อสร าง พ ฒนาอส งหาร มทร พย ท มา : BOI 54

30 แนวทางการบ รณาการระหว าง DITP และ BOI ลาด บ ข อเสนอแนวทางความร วมม อ 1. การเช อมโยงข อม ล/ส งต อ ผ ประกอบการ 1. การเช อมโยง link ส ข อม ลด านการค าและด านการลงท นระหว างก น 2. การแลกเปล ยนข อม ล และเอกสารส อประชาส มพ นธ เพ อเผยแพร ให แก ผ ประกอบการ 3. การส งต อผ ประกอบการท มาขอคาแนะนาด านการลงท นจากกรมฯ 2. การกาหนดย ทธศาสตร ร วมก นและบ รณาการ แผนงานส งเสร ม การ ลงท น/การดาเน นธ รก จไทย ไปย ง BOI 1. จ ดประช มร วมก นเพ อกาหนดอ ตสาหกรรม/ธ รก จเป าหมาย กาหนด ย ทธศาสตร การลงท น/การดาเน นธ รก จไทยในต างประเทศ โดย แบ งงานตามความถน ด เช น สค. ม งเน นการส งเสร ม การขยาย ธ รก จบร การไทยและอ ตสาหกรรมเบาบางประเภท ส วน BOI ม งเน นการลงท นในอ ตสาหกรรมหน ก/อ ตสาหกรรมการผล ต 2. จ ด Roadshow และ Business Matching ร วมก นระหว าง สค. BOI ททท. ในพ นท เป าหมาย เช น อ นโดน เซ ย ก มพ ชา พม า เว ยดนาม 3. แลกเปล ยนข อม ลแผนงาน/โครงการ (การจ ดคณะผ แทนการค าไป เจรจาธ รก จ การจ ดส มมนา) เพ อเผยแพร ประชาส มพ นธ การ ดาเน นโครงการแก ภาคเอกชน 4. จ ดฝ กอบรมบ คลากรของแต ละหน วยงานร วมก น เพ อแลกเปล ยน องค ความร และถ ายทอดประสบการณ 55

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา

บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา บทท 1 ความเป นมาและขอบเขตของโครงการศ กษา 1.1 ความส าค ญของการศ กษา ด วยเป าหมายการกระจายโอกาสการท าธ รก จไปส ประชาชนท กระด บ และท กภ ม ภาคเพ อสร างพล ง ข บเคล อนทางเศรษฐก จใหม ท ท กฝ ายม ส วนร วมอย างย

More information

ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น. โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน

ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น. โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ส ร ป ผ ล ก า ร ด า เ น น ง า น โครงการส งเสร ม SMEs เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน MEs Small and Medium Enterprises ว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม Contents 16 50 106 158 โครงการ ASEAN SME Partnership Roadmap

More information

การลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย

การลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย Academic Focus พฤษภาคม 2557 การลงท นโดยตรงจากต างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ในประเทศไทย บทน า สารบ ญ ความหมายและประเภทของการ ลงท นโดยตรงจากต างประเทศ ประโยชน ของการลงท นโดยตรง จากต างประเทศนอกเหน

More information

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง

514 การประกอบและเตร ยมการก อสร าง 1. การเจรจาการค าบร การระหว างประเทศ บร การก อสร างและบร การทางว ศวกรรมท เก ยวเน อง Construction and Related Engineering Services ในการเจรจาการค าบร การระหว างประเทศภายใต กรอบองค การการค าโลก (WTO) ได

More information

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและการส งการของนายกร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาลและ พลเอกประย ทธ จ นทร โอชา กระทรวงพาณ ชย (12 ก นยายน 2557 31 ม นาคม 2558) นโยบายท 6 การเพ ม ศ กยภาพทางเศรษฐก จ ประเทศ ข อ 6.4 ด แลเกษตรกร ให ม รายได ท เหมาะสม นโยบายท

More information

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย

บทท 10. การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบาย และกฎหมายของประเทศในภ ม ภาค อาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศในภ ม ภาคอาเซ ยนท ม ต อ SMEs ไทย บทท 10 การศ กษาผลกระทบของนโยบายและกฎหมายของประเทศ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส ของไทย ฉบ บท 2 (2556-2560) การอานวยความสะดวกทางการค าและ การจ ดการโซ อ ปทานเพ อความสามารถในการแข งข น คานา ส บเน องจากแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบโลจ สต กส แห งชาต พ.ศ 2550-2554

More information

I. บทน า เอกสารประกอบการประช มผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส งภาคร ฐ คร งท 2/2558 ห ามเผยแพร ก อนได ร บอน ญาตจากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

I. บทน า เอกสารประกอบการประช มผ บร หารเทคโนโลย สารสนเทศระด บส งภาคร ฐ คร งท 2/2558 ห ามเผยแพร ก อนได ร บอน ญาตจากกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร I. บทน า การเข าถ งและใช ประโยชน จากเทคโนโลย ด จ ท ล และข อม ลข าวสาร เป นฐานรากในการพ ฒนา การ สร างความเจร ญเต บโตทางเศรษฐก จ การเพ มข ดความสามารถในการแข งข น และการพ ฒนาทางส งคมในด าน ต างๆ ควบค ก นไป

More information

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย

สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย คำนำ ตามท ประธานสภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย (นายส พ นธ มงคลส ธ ) เข าดำรงตำแหน งประธาน สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยในวาระป 2557 2559 ต งแต ว นท 8 เมษายน พ.ศ. 2557 เป นต นมา ได ม การ กำหนดนโยบายการบร หารงานไว

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค

นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค นโยบายชาต และย ทธศาสตร เพ อยกระด บประเทศไทย ส ความเป นผ นาในภ ม ภาค ดร.ปรเมธ ว มลศ ร รองเลขาธ การ สศช. หล กส ตรน กบร หารการคล ง (นบค.) ร นท 4 12 พฤศจ กายน 2555 เวลา 13.00 16.00 น. อาคารจ ต ร สจามจ ร ประเด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

1.การค ดโครงการท เช อมโยงก บย ทธศาสตร

1.การค ดโครงการท เช อมโยงก บย ทธศาสตร การวางแผนกลย ทธ ในการ บร หารโครงการเพ อสน บสน น แผนงานหล ก ชาตร เมฆน นทไพศ ฐ ส าน กนโยบายและแผน ส าน กงานปล ดกระทรวงพาณ ชย ป ญหาท ม กพบเก ยวก บการบร หารโครงการ โครงการไม เช อมโยง ไม เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA

ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ค ม อการปฏ บ ต งาน ของส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าหร บการเจรจาเป ดเสร ทางการค าส นค าเกษตร ภายใต กรอบ FTA ส วนเศรษฐก จและการค า ส าน กเศรษฐก จการเกษตรระหว างประเทศ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บ ท ท แ ผ น พ ฒ น า บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว เ พ อ ร อ ง ร บ ก า ร เ ป ด เ ส ร บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว ป ร ะ จ า ป พ. ศ.

บ ท ท แ ผ น พ ฒ น า บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว เ พ อ ร อ ง ร บ ก า ร เ ป ด เ ส ร บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว ป ร ะ จ า ป พ. ศ. บ ท ท 6 แ ผ น พ ฒ น า บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว เ พ อ ร อ ง ร บ ก า ร เ ป ด เ ส ร บ ร ก า ร ท อ ง เ ท ย ว ป ร ะ จ า ป พ. ศ. 2 5 5 5-2 5 6 0 6. แผนพ ฒนาบร การท องเท ยวเพ อรองร บการเป ดเสร บร การท องเท ยวประจาป

More information

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน

รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๑ รายงานสร ป โครงการฝ กอบรมหล กส ตร ผ บร หารระด บกลางก บการเตร ยมความพร อมในการเข าส ประชาคมอาเซ ยน ว นท ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห วข อ ฐานการผล ต/โครงสร างตลาดในอาเซ ยน โดย นางจ นตนา ช ยวรรณาการ

More information

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558

แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 แผนปฏ บ ต รำชกำรประจำป งบประมำณ พ.ศ. 2559 กระทรวงอ ตสำหกรรม สำน กนโยบำยและย ทธศำสตร สำน กงำนปล ดกระทรวงอ ตสำหกรรม มกรำคม 2558 สร ปการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2559 กระทรวงอ ตสาหกรรม จ

More information

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ

บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ บทท 1 กรอบการศ กษาและผลการด าเน นงานของโครงการ 1.1 บทน า ประเทศไทยม เศรษฐก จท ค อนข างเป ด ภาคเศรษฐก จระหว างประเทศของไทย ท งด านการค าและ การลงท น จ งเป นภาคเศรษฐก จท ม ความส าค ญต อการเจร ญเต บโตทางเศรษฐก

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล

หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล หล กส ตรพ ฒนาการว เคราะห บร หารโครงการและการ ประเม นผล การสร างย ทธศาสตร ธ รก จการค าของไทย แนวค ดการพ ฒนา ธ รก จเช งสร างสรรค โดย รศ.ดร.ธ ญมณ สธน ญญ พาณ ภ ค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การสร างย ทธศาสตร การค

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information