1. ระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9)

Size: px
Start display at page:

Download "1. ระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9)"

Transcription

1 1. ระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) ระบบการเร ยนการสอนออนไลน เป นระบบในล กษณะท อาจารย เป นผ บร หารจ ดการเน อหาใน ระบบให สอดคล องก บการเร ยนการสอนในห องเร ยน และมอบหมายงานให ก บผ เร ยน รวมไปถ งการเก บ คะแนนผ านระบบ ต ดต งท URL: เป น Moodle vertion 1.9 เป น ซอฟต แวร ท ท าหน าท บร หารจ ดการเร ยนการสอนออนไลน ซ งประกอบด วยเคร องม ออ านวยความ สะดวกให แก ผ สอน ผ เร ยน ผ ด แลระบบ โดยท ผ สอนน าเน อหาและส อการสอนข นเว บไซต รายว ชาตามท ได ขอให ระบบจ ดไว ให ได โดยสะดวก ส วนผ เร ยนก สามารถเข าถ งเน อหา ก จกรรมต าง ๆ ได โดยผ านเว บ ท งผ สอนและผ เร ยนสามารถต ดต อ ส อสารได ผ านทางเคร องม อการส อสารท ระบบจ ดไว ให เช น ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ห องสนทนา กระดานถาม ตอบ องค ประกอบภายใน Moodle 1. ระบบจ ดการหล กส ตรการเร ยนการสอน (Course Management) ใช ส าหร บจ ดการหล กส ตร รายว ชา ไม ว าจะเป นการเพ มหล กส ตรใหม การเพ มเน อหารายว ชา การเพ มก จกรรมการเร ยนการสอน (ใบงาน การบ าน แบบทดสอบ) รวมท งการประเม นผลงานและต ดตามด พฤต กรรมของผ เร ยน 2. ระบบจ ดการไซต (Site Management) ใช ส าหร บบร หารเว บ ไม ว าจะเป นการเพ มเต มข าวสาร หน าเว บ หร อหน ารายว ชาท เป ดสอน รวมท งการเปล ยนแปลงต าแหน งการวางข อม ลต างๆ หน าเว บ 3. ระบบจ ดการผ ใช งาน (User Management) ใช ส าหร บจ ดการผ ใช งานในระบบไม ว าจะเป น การจ ดกล มผ เร ยน การเพ ม ลบ แก ไข และค นหาสมาช ก รวมท งการก าหนดส ทธ ของสมาช กว าต องการ ให สมาช กเข าถ งส วนใดได บ าง 4. ระบบจ ดการไฟล (File Management) ใช ส าหร บจ ดการไฟล ในเว บ ไม ว าจะเป น ไฟล เอกสาร ไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง และไฟล ว ด โอ

2 URL : 1.1 สมาช กระด บผ ใช งานบนระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) ป งบประมาณ หน วยงาน รวม คณะคร ศาสตร 481 1, , ,531 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตร บ ณฑ ตว ทยาล ย อ นๆ (ไม ระบ รห ส นศ.) ,328 รวม 1,733 3,418 1,682 6,833 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2556

3 แผนภ ม แสดงสมาช กระด บผ ใช งานบนระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) อ นๆ (ไม ระบ รห ส นศ.) 2,328 บ ณฑ ตว ทยาล ย 23 คณะเทคโนโลย การเกษตร คณะว ทยาการจ ดการ จ านวนสมาช ก คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 431 1,531 คณะคร ศาสตร 2, ,000 1,500 2,000 2, สมาช กระด บผ สร างรายว ชา ป งบประมาณ หน วยงาน รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตร ว ทยาล ยแม ฮ องสอน รวม หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2556

4 แผนภ ม แสดงสมาช กใหม ระด บผ สร างรายว ชา คณะว ทยาการจ ดการ 5 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1 7 จ านวนสมาช ก คณะคร ศาสตร รายว ชาท เป ดบนระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) ประจ าป งบประมาณ 2556 ล าด บท หน วยงาน จ านวนรายว ชา 1 คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3 รวม 36 แผนภ ม แสดงรายว ชาท เป ดบนระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3 23 จ านวนรายว ชา คณะคร ศาสตร

5 รายละเอ ยดรายว ชาท เป ดบนระบบ CMRU LMS (Moodle 1.9) ประจ าป งบประมาณ 2556 ล าด บท รายว ชา อาจารย หน วยงาน 1 ความเป นคร อาจารย ขจร เสว คณะคร ศาสตร 2 เทคโนโลย การศ กษา/นว ตกรรมและ เทคโนโลย สารเทศทางการศ กษา อาจารย ส าเนา หม นแจ ม คณะคร ศาสตร การศ กษาและการม ส วนร วมในสถานศ กษา 3 1(60)Study and Participation in School_อ_ อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร สาโรจน 4 การผล ตและพ ฒนาบทเร ยนคอมพ วเตอร ช วยสอนProduction and Development อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร Assisted Instruction 5 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทาง การศ กษา_อ_สาโรจน อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร 6 การออกแบบและพ ฒนาม ลต ม เด ยเพ อ การศ กษา(Production and Presentation of อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร Educational Multimedia) 7 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทาง การศ กษา_อ_สาโรจน _05_2/55 อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร 8 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทาง การศ กษา_อ_สาโรจน _10_2/55 อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร 9 นว ตกรรมและเทคโนโลย สารสนเทศทาง การศ กษา_อ_สาโรจน _ปบ ณฑ ต อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร 10 เทคโนโลย การศ กษา_อสาโรจน _3_55 อาจารย สาโรจน สะอาดเอ ยม คณะคร ศาสตร 11 บทเร ยนอ เล กทรอน กส (e-learning) อาจารย ธฤษ เร อนค า คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 12 ธ รกรรมอ เล กทรอน กส อาจารย ธฤษ เร อนค า คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย 13 COM2401 ระบบสน บสน นการต ดส นใจ อาจารย ธฤษ เร อนค า คณะว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย การท องเท ยวและการเต บโตทางเศรษฐก จใน ย คโลกาภ ว ตน (Tourism and Economic Growth in Globalization) ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร sec 02 ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางร ฐประศาสนศาสตร sec 01 อาจารย ดร.บ งอร ฉ ตรร งเร อง อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ

6 17 ป ญหาการเม องไทย sec 02 อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ 18 ป ญหาการเม องไทย sec 01 อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ 19 ป ญหาการเม องไทย (กลาโหม) อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ 20 การฝ กประสบการณ ว ชาช พร ฐประศาสน ศาสตร ภาคเร ยนท 2/2555 อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ 21 การเม องการปกครองไทย อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐศาสตร _จ นทร _ 1/2556 ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐศาสตร _อ งคาร_ 1/2556 ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐศาสตร _พ ธ_ 1/2556 ความร เบ องต นเก ยวก บร ฐศาสตร _ พฤห สบด _1/2556 อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ อาจารย ร กฎา เมธ โภคพงษ 26 ภาษาญ ป น 4 (sec2_2/55) อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 27 ภาษาญ ป น 4 (sec1_2/55) อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 28 ภาษาญ ป น 2 (sec1_2/55) อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 29 ภาษาญ ป น 2 (sec2_2/55) อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 30 การใช ภาษาญ ป นเพ อการท องเท ยว 1 ภาค เร ยน 3/56 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 31 ภาษาญ ป น1_Sec1_1/2556 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 32 ภาษาญ ป น1_Sec2_1/2556 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 33 ญ ป นศ กษา1_Sec1_1/ ญ ป นศ กษา1_Sec2_1/2556 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ

7 35 ส มมนาภาษาญ ป น_1/2556 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ 36 HomeRoom รห ส56_1/2556 อาจารย ว ลาว ณย หงษ อน ร กษ หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน สถ ต การใช งานเว บไซต เด อน เว บอ เล นน ง เว บ Moodle ต ลาคม 55 5,021 6,076 พฤศจ กายน 55 6,185 10,156 ธ นวาคม 55 3,115 9,213 มกราคม 56 4,139 8,150 ก มภาพ นธ 56 1,871 7,284 ม นาคม 56 1,045 2,892 เมษายน 56 1, พฤษภาคม 56 2,168 1,743 ม ถ นายน 56 1,016 13,756 กรกฎาคม 56 8,364 19,401 ส งหาคม 56 7,509 9,746 ก นยายน 56 3, รวม 44,485 89,843 หมายเหต ข อม ล ณ ว นท 30 ก นยายน 2556

8 แผนภ ม แสดงสถ ต การใช งานเว บไซต ก.ย ,048 ส.ค.-56 7,509 9,746 ก.ค.-56 8,364 19,401 ม.ย.-56 พ.ค.-56 เม.ย.-56 1,016 1,743 2, ,004 13,756 ม.ค.-56 1,045 2,892 ก.พ.-56 1,871 7,284 ม.ค.-56 ธ.ค.-55 3,115 4,139 8,150 9,213 พ.ย.-55 ต.ค.-55 6,185 6,076 5,021 10, ,000 10,000 15,000 20,000 25,000

9 2. บร การส อการเร ยนการสอนอ นๆ 2.1 ระบบส าหร บดาวน โหลด Powerpoint Template จ ดท าข นเพ อรวบรวมร ปแบบของ Powerpoint Template ส าหร บให บร การแก ผ ท สนใจ ผ ใช งานสามารถดาวน โหลดได ตามข นตอนด งน 1. เข าไปท เว บไซต ของฝ ายงาน e-learning ซ งม URL : จากน นเล อกเมน ศ นย รวมบร การ e-learning > ดาวน โหลด Powerpoint Template 2. จะปรากฏหน าจอแสดง Powerpoint Template ท งหมดท ม ในระบบ ผ ใช งานสามารถ เล อกดาวน โหลด Template ท ต องการโดยคล กท เมน ดาวน โหลด หากต องการด ต วอย าง คล กท เมน ด ภาพต วอย าง ซ งในหน าน จะบอกรายละเอ ยดของแต ละ Template ไว ด วย หน าจอแสดง Powerpoint Template ท งหมด

10 หน าจอส าหร บด ภาพต วอย างของ Powerpoint Template ท เล อก ในป งบประมาณ 2556 ม สถ ต การดาวน โหลด Powerpoint Template ท งหมดจ านวน 11,200 คร ง โดยม รายละเอ ยดการดาวน โหลดด งน ล าด บ PowerPoint Template ดาวน โหลด (คร ง) 1 template ท 61 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, template ท 60 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, template ท 59 PowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, template ท 58 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, template ท 57 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007,2010, template ท 56 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 55 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 54 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 53 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 52 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 51 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 50 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007,

11 13 template ท 49 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 48 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 47 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 46 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 45 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 44 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 43 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 42 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 41 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 39 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 38 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 37 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 36 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 35 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003,2007, template ท 34 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003, template ท 33 รองร บ PowerPoint XP,2000,2003, template ท 32 รองร บ PowerPoint XP,2000,2003, template ท 31 รองร บ PowerPoint XP,2000,2003, template ท 14 รองร บ : PowerPoint XP,2000,2003, รวม 11,200

12 2.2 บร การว ชาการ ล าด บท หล กส ตร กล มเป าหมาย การสร าง e-book ด วย FlipAlbum ว นท 10 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ณ ห องINC21 อาคารเทคโนโลย สารสนเทศ การสร าง e-book ด วย FlipAlbum ว นท 13 ม ถ นายน 2556 เวลา น. ณ ห องINC21 อาคารเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งาน Moodle 1.9 ว นท 19 ส งหาคม พ.ศ.2556 เวลา น. ณ ห องINC21 อาคาร เทคโนโลย สารสนเทศ การใช งาน Moodle 1.9 ว นท 22 ส งหาคม พ.ศ.2556 เวลา น. ณ ห องINC21 อาคาร เทคโนโลย สารสนเทศ การใช งาน Moodle 1.9 ว นท 30 ก นยายน พ.ศ.2556 เวลา น. ณ ห องINC21 อาคาร เทคโนโลย สารสนเทศ น กศ กษา Section 01 รห สว ชา THAI4605 ว ชาการใช เทคโนโลย ช วยสอนภาษาไทย ของ อาจารย ก ตต พงษ วงศ ท พย น กศ กษา Section 02 รห สว ชา THAI4605 ว ชาการใช เทคโนโลย ช วยสอนภาษาไทย ของ อาจารย ก ตต พงษ วงศ ท พย น กศ กษา Section 01 รห สว ชา THAI4605 ว ชาการใช เทคโนโลย ช วยสอนภาษาไทย ของ อาจารย ก ตต พงษ วงศ ท พย น กศ กษา Section 02 รห สว ชา THAI4605 ว ชาการใช เทคโนโลย ช วยสอนภาษาไทย ของ อาจารย ก ตต พงษ วงศ ท พย น กศ กษารายว ชาโครงสร างข อม ล ของ อาจารย ดร.ศ ภกฤษ เมธ โภคพงษ จ านวน (คน)

13 บรรยากาศการอบรมหล กส ตร การสร าง e-book ด วย FlipAlbum

14 บรรยากาศการอบรมหล กส ตร การใช งาน Moodle 1.9

15 3. การประเม นความพ งพอใจการให บร การฝ ายงาน e-learning ประจ าป งบประมาณ จากแบบสอบถามความพ งพอใจด านระบบ CMRU LMS (Moodle) สร ปความพ งพอใจการ ให บร การด านต างๆ ด งน - ความสะดวกในการใช งานระบบม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก - ความรวดเร วในการใช งานระบบม ค าเฉล ยเท าก บ 3.87 อย ในระด บมาก - ความถ กต องของระบบม ค าเฉล ยเท าก บ 3.87 อย ในระด บมาก - ความครอบคล มของระบบม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก - การให ค าปร กษาและแก ป ญหาส าหร บการใช งานระบบม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ใน ระด บมาก 3.2 จากแบบสอบถามความพ งพอใจด านเว บไซต ของฝ ายงาน e-learning (http://www.lms.cmru.ac.th) สร ปความพ งพอใจการให บร การด านต างๆ ด งน - เว บไซต เข าถ งได สะดวกม ค าเฉล ยเท าก บ 3.86 อย ในระด บมาก - เว บไซต ม เมน ท ใช งานง ายม ค าเฉล ยเท าก บ 3.85 อย ในระด บมาก - ข อม ลบนเว บไซต ม ความถ กต องม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก - เว บไซต ม ข อม ลท ครอบคล มความต องการม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก - เว บไซต ม ความเหมาะสม และสวยงามม ค าเฉล ยเท าก บ 3.85 อย ในระด บมาก 3.3 จากแบบสอบถามความพ งพอใจด านการให บร การของเจ าหน าท ฝ ายงาน e-learning สร ปความพ งพอใจการให บร การด านต างๆ ด งน - ความสะดวกในการต ดต อสอบถามม ค าเฉล ยเท าก บ 3.85 อย ในระด บมาก - เจ าหน าท ม ความร ความสามารถม ค าเฉล ยเท าก บ 3.91 อย ในระด บมาก - ความเป นม ตร และความส ภาพ ในการให บร การม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บ มาก - การให ค าปร กษาช แนะส าหร บการใช งานและแก ไขป ญหาม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก - บรรยากาศ สถานท ในการให บร การม ค าเฉล ยเท าก บ 3.88 อย ในระด บมาก

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... คณบด แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม กล มงาน/ฝ ายงาน... กล มงานการสอน ช อผ ปฏ บ ต งาน... นายอ านาจ สว สด นะท ต าแหน งว ชาการ...ระด บต าแหน ง...เลขท... ผ ช วยศาสตราจารย ระด บ 8 ช อห วหน าผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน

แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน 1 แบบฟอร มแนวปฏ บ ต ท ด 1. แนวปฏ บ ต ท ด (ช อโครงการ/ก จกรรม) 2. หน วยงาน เร อง การต ดตามผลการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศด วยระบบออนไลน ด าน การพ ฒนางาน งานว ทยบร การ (ฝ ายงานจ ดการทร พยากรสารสนเทศ) สาน กว ทยบร

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

พ นธก จท 2 จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรระยะส นและให บร การว ชาการอย างเป น ระบบและต อเน องเพ อพ ฒนาอาช พและพ ฒนาค ณภาพช ว ต

พ นธก จท 2 จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรระยะส นและให บร การว ชาการอย างเป น ระบบและต อเน องเพ อพ ฒนาอาช พและพ ฒนาค ณภาพช ว ต ห น า 31 พ นธก จท 2 จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรระยะส นและให บร การว ชาการอย างเป น ระบบและต อเน องเพ อพ ฒนาอาช พและพ ฒนาค ณภาพช ว ต 1. โครงการศ กษาความต องการของการจ ดหล กส ตรระยะส น 2. โครงการพ ฒนาหล กส ตรระยะส

More information

โครงการอบรม พ ฒนาท กษะการผล ตส อการสอนอ เล กทรอน กส ย คใหม ประจาป ๒๕๕๘

โครงการอบรม พ ฒนาท กษะการผล ตส อการสอนอ เล กทรอน กส ย คใหม ประจาป ๒๕๕๘ โครงการอบรม พ ฒนาท กษะการผล ตส อการสอนอ เล กทรอน กส ย คใหม ประจาป ๒๕๕๘ หล กการและเหต ผล ๑. ป จจ บ นม การน าอ ปกรณ อ เล กทรอน กส และเคร อข ายอ นเตอร เน ตมาใช งานในด านต างๆอย าง แพร หลายรวมถ งด านการศ กษา

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน)

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการเร ยนร Moodle เพ อการจ ดการเร ยนการสอนแบบผสมผสานเพ อพ ฒนาท กษะการค ดข นส ง (สาหร บผ เร ยน) อ.นวลพรรณ ไชยมา ภาคว ชาการศ กษา คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตเพชรบ รณ

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3)

รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา (มคอ.3) คณะ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ภาคว ชา คณ ตศาสตร และคอมพ วเตอร หล กส ตร ว ทยาการคอมพ วเตอร หมวดท 1. ข อม ลท วไป 1. รห สว ชาและช อว ชา 4124601A

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร เทศบาลต าบลมะค า ประจ าป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย เทศบาลต าบลมะค า อ าเภอโนนส ง จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การบร หารงานบ คคล เป นภารก จส าค ญในการบร หารและพ ฒนาองค กร จ งเป นภาระหน าท ของผ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554

รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 รายงานสร ปผลการประเม นความพ งพอใจผ ร บบร การ ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า ส าน กงานอธ การบด โดยงานประก นค ณภาพ ได จ ดท ารายงานผลการส ารวจความ พ งพอใจของผ มาร

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 กล มสาระการเร ยนร.การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชา และเทคโนโลย ช อหน วยการเร ยนร ประโยชน และโทษของ เวลา ๖ ช วโมง เร อง ประโยชน ของ เวลา ๔ ช วโมง 1. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐาน ง 3.1 เข

More information

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ

บ นท กข อความ จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาลงนามอน ม ต โครงการฯ จ านวน 1 ฉบ บ บ นท กข อความ ส วนราชกส วนราชการ ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอเกาะคา ท ศธ. 0210.6702(01)/818 ว นท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ. 2552 เร อง ขออน ม ต โครงการอบรมพ ฒนาระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส

More information

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553

รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 รายงานภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ (หล งส าเร จการศ กษา 9 เด อน) งานว จ ยสถาบ น กองแผนงาน ส าน กงานอธ การบด ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต การด านการพ ฒนาบ คลากร กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 25 กองพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน กระทรวงย ต ธรรม - 2 - ค าน า ป จจ บ นในย คแห งการเปล ยนแปลงอย

More information

ต วช ว ดหล กตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต ลาคม 2553 30 ก นยายน 2554)

ต วช ว ดหล กตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 (1 ต ลาคม 2553 30 ก นยายน 2554) ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาส ความเป นเล ศในท กภารก จของมหาว ทยาล ยเพ อ ประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาส ความเป นเล ศในท กภารก จของมหาว ทยาล ยเพ อ 471,530,800 สน บสน นและตอบสนองต อการพ ฒนาประเทศ (52

More information

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา

หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 4123604 โปรแกรมประย กต ด านการควบค มส นค า Programming Application for

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information