ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค"

Transcription

1 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร 1 ใบงานท 2.3 การประย กต ใช งานโปรแกรมประมวลผลคา (word) ว ตถ ประสงค 1. สามารถทานามบ ตรของตนเองได 2. สามารถทาแผ นพ บ/โบรช วร ได 3. สามารถทาใบปล ว/โปสเตอร ตามต วอย างได 4. สามารถทาเมน อาหารตามต วอย างท กาหนดได 1. การทานามบ ตร ม ข นตอนด งต อไปน 1. เข าไปท ร บบอนเค าโครงหน ากระดาษ จากน นต งค าหน ากระดาษ ด งต อไปน 2. ไปท ร บบอนแทรก เล อกตาราง 2 x 1 ด งร ป ว ชาโปรแกรมสาเร จร ปและการประย กต ใช งาน 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 3/ หน า 1

2 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร 2 3. คล กเมาส ขวาตรงตารางท แทรก เล อกค ณสมบ ต ของตาราง ด งร ป จากน นเล อกแถว เพ อระบ ความ ส งมาตรฐาน เท าก บ 5.5 ซม. เล อกคอล มน เพ อกาหนดความกว างมาตรฐานเท าก บ 9.0 ซม. เล อกตาราง เพ อ ก าหนดความกว างท ต องการเท าก บ 18.0 ซม. เล อกเซลล เพ อก าหนดความกว างท ต องการเท าก บ 9.0 ซม. คล กตกลง คล กเมาส ป ม ขวา 5.5 จะได ตารางด งร ป คล กเมาส ขวาท ตาราง เพ อแทรกตารางด านล างอ ก 1 แถว จนเต มหน ากระดาษจะได ช องส าหร บท า นามบ ตรท งหมด 10 ช อง ด งร ป ว ชาโปรแกรมสาเร จร ปและการประย กต ใช งาน 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 3/ หน า 2

3 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ซม. 5.5 ซม. ว ชาโปรแกรมสาเร จร ปและการประย กต ใช งาน 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 3/ หน า 3

4 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร 4 5. ลงม อออกแบบนามบ ตรตามต องการ โดยให ออกแบบต นฉบ บให เสร จเพ ยงคอล มน เด ยวก อน แนะนาให ออกแบบในคอล มน ท 2 ของแถวท 1 ด งร ป 6. ค ดลอกนามบ ตรท ออกแบบเสร จแล วในคอล มน ท 2 ของแถวท 1 ไปวางให ครบท ง 9 คอล มน ท เหล อ ก จะได นามบ ตรท งหมด 10 ใบ ด งร ป ว ชาโปรแกรมสาเร จร ปและการประย กต ใช งาน 3(2-2-5) ภาคเร ยนท 3/ หน า 4

5 5

6 6

7 7

8 ในเร องของการลงเน อหาของแผ นพ บน นหน าแรกของแผ นพ บน นจะต องไปเร มพ มพ ท คอล มน ท 3 (หมายเลข 1) ของแผ นแรก แล วก ใส เน อหาลงไปเร อย ๆ จนหมดแผ นท สอง พอหมดแผ นท สองแล วให มาเร มพ มพ ท แผ นแรกต อเลยโดยเร มจากคอล มน แรกแล วก ต อไปจนถ งคอล มน ท 2 คอล มน ท สองของแผ นแรกน นจะเป นด านหล งส ดของแผ นพ บ ถ าใครท าถ ก เน อหาในส วนแรกก บส วนส ดท าย จะมาอย ใกล ก น ในท น ก ค อ คอล มน 2 (หมายเลข 6) ก บ 3 (หมายเลข 1) นะคร บ ถ าไม เข าใจก ด ตามร ปข างล างนะคร บ 8

9 อ นตรายจากการได ร บว ตาม นซ มากเก นไป เกาต เน องจากว ตาม นซ ม หน าท ในการช วยเพ ม การด ดซ มธาต เหล กในร างกาย การร บว ตาม นซ ใน ปร มาณมากจะทาให เก ดป ญหาการสะสมธาต เหล กตามกระด กข อต อต างๆ มากข น และอาจทา ให เก ดโรคเกาต ได ในท ส ด น วในไต การได ร บ ว ตาม นซ มากเก นไป Vitamin C ก บมลพ ษในร างกาย ศ นย ข อม ลเพ อส ขภาพ อาคาร B 123 ถนนส โขท ย เขตด ส ต กร งเทพฯ สน บสน นโดยชมรมส งเสร มส ขภาพ แห ง ประเทศไทย เพ อการเร ยนร ต อส ขภาพของเยา ชนไทย ให ม ส ขภาพแข งแรง Tel Fax

10 Vitamin C ก บมลพ ษในร างกาย ว ตาม นซ ม ความสาค ญต อร างกายคนเราหลายอย าง เช น ช วย สร างและเสร มคอลลาเจน หร อเน อเย อเซลล น บล านๆ ต วท ว ร างกาย ด งน นถ าขาดว ตาม นซ ก จะทาให คอลลาเจนไม สมบ รณ แข งแรง กระด ก เอ น และผน งหลอดเล อดก จะอ อนแอลงด วย ม ผลให แบคท เร ยและไวร สแทรกซ มเข าส ร างกายได ง าย เก ดการ อ กเสบต ดเช อตามมา ซ งตราบใดท เน อเย อต างๆ ของร างกาย แข งแรง ก จะเป นปราการหร อด านช นด ท คอยสก ดก นและ ต อต านส งแปลกปลอมต างๆ ท เข ามาในร างกาย อ นตรายจากการได ร บว ตาม นซ มากเก นไป เกาต เน องจากว ตาม นซ ม หน าท ในการช วยเพ มการด ดซ ม ธาต เหล กในร างกาย การร บว ตาม นซ ในปร มาณมากจะทาให เก ดป ญหาการสะสมธาต เหล กตามกระด กข อต อต างๆ มาก ข น และอาจทาให เก ดโรคเกาต ได ในท ส ด น วในไต การได ร บ ว ตาม นซ มากเก นไป ระโยชน ของว ตาม นซ เป นต วสร างคอลลาเจน ซ งเป นเส นใยทา หน าท เช อมเน อเย อต างๆ ไว ด วยก น ท งย ง เป นต วสร างกระด ก ฟ น เหง อก และเส น เล อด ช วยให แผลสดและแผลไฟไหม หายเร วข น ช วยให การด ดซ มธาต เหล กด ข น ซ งเป นการ สร างเม ดเล อดทางอ อม ช วยป องก นการเปล ยนแปลงของเซลล (Mutation) ผ ก ผลไม ท ม ปร มาณ ว ตาม นซ ส งอ นด บต นๆ ได แก มะกอกไทย มะขามป อม มะปราง ฝร ง กลมสาล มะละกอส ก พร กช ฟ าเข ยว บร อคโคล คะน า ฯลฯ แหล งว ตาม น จานวน 100 กร ม ปร มาณสาร อาหาร ฝร ง 100 กร ม 230 มก. ส บปะรด 1 ช นใหญ มก. กะหล าดอก 100 กร ม 49 มก. บรอกโคล 100 กร ม 84 มก. นามะนาว 1 แก ว 34 มก. ม นฝร ง 100 กร ม 21.3 มก. กะหล าปล 100 กร ม 49 มก. กล วย 1 ล ก 8.5 มก. พร กหวาน 1 เม ด( มก. 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Music Movies Video Clip Gaming Reality Showbiz Media Television Cult Soaps 15

16 Coffee Infinity HOT COFFEE MENU ลำด บ รายการ ราคา (Baht) 1. ESPRESSO เอสเพรสโซ ร อน ESPRESSO MACCHIATO เอสเพรสโซ ม คค อาโต ESPRESSO CONPANNA เอสเพรสโซ คอนป นน า AMERICANO อเมร กาโน ร อน CAPPUCINO คาป ช โน ร อน VANILLA CAPPUCINO คาป ช โน วน ลา CALAMEL CAPPUCINO คาป ช โน คาราเมล HAZELNUT CAPPUCINO คาป ช โน ฮาเซลน ท LATTE ลาเต ร อน VANILLA LATTE ลาเต วน ลา CALAMEL LATTE ลาเต คาราเมล HAZELNUT LATTE ลาเต ฮาเซลน ท MOCHA มอคค าร อน MOCHA AU LAIT มอคค าโอเล COCOA (chocolate) โกโก ร อน(ช อคโกแลต)

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น

เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เข ยนประว ต ส วนต วสม คร งานของฉ น เร ยนร ว ธ การใช งานโปรแกรม Word ท าตาราง จ ดแต งข อความ เพ อท าประว ต ส วนต วในการสม ครงาน เป นเก าแรกแห งความส าเร จ กร ณาเล อกรายช อหล กส ตรท อย ด านซ ายเพ อเร มเร

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 หน แบบทดสอบ Pre O-NET กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พ และเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2554 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คาช แจงแบบทดสอบสาระการเร

More information

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc

บทท. การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc 4 บทท การใช งานโปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดใช โปรแกรม OpenOffice.org Calc การเป ดเอกสารใหม การบ นท ก และเป ดไฟล เอกสาร การต งค าหน ากระดาษ การตกแต งห วกระดาษ และท ายกระดาษ การพ มพ อ กขระต างๆ การผสานเซลล

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม

1.2 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม ใบความร ท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 2 ว ชา ง22202 เทคโนโลย สารสนเทศ 2 หน วยการเร ยนร ท 1 เร อง ความร พ นฐานเก ยวก บ Microsoft Excel 2007 เวลา 4 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร

More information

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย

แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย แผนการจ ดประสบการณ การเร ยนร แบบโครงการ เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ของเด กปฐมว ย จ ดม งหมาย เพ อพ ฒนาท กษะกระบวนการทางว ทยาศาสตร ท ง 5 ด าน ได แก ท กษะการส งเกต ท กษะการจ าแนก ท กษะการแสดงปร

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ค ม อการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาล กเส อ-เนตรนาร ประเภทสารอง ช วงช นท 1 ช นประถมศ กษาป ท 3 ดาวดวงท 3 โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ห วหน างานก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

More information

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ

นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ นว ตกรรมการเร ยนร แบบโครงการ (project approach) โดยบ รณาการกระบวนการเร ยนร แบบ Discovery learning Process (DIP) ช อโครงการ นมเพ อส ขภาพ ห องเร ยน อน บาล 1/2 ระยะเวลา 2 ส ปดาห (21พฤศจ กายน 2ธ นวาคม 2554)

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6

เด ยว ท ม ม. 1-3 ม.4-6 ก จกรรมการแข งข นมหกรรมการศ กษาก าวไกล พาท องถ นไทยส อาเซ ยน ของโรงเร ยนในส งก ด องค การบร หารส วนจ งหว ดกาฬส นธ คร งท 7 ว นท 29 พฤศจ กายน 2556 ณ โรงเร ยนจ มจ งพล งราษฎร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา

รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา 2 รห สว ชา 2201-1001 ว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต เก ยวก บความหมายและความส าค ญของโปรแกรมประมวลผลค า ปฏ บ ต การพ มพ และจ ดการข อความการพ มพ เอกสารร ปแบบต าง ๆ การบ นท ก การจ

More information

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1

- 1 - ใบงาน ใบงาน ท 1 - 1 - ว ชา การใช โปรแกรมประมวลผลค า 2201-1001 หน วยการเร ยนเร อง โปรแกรม Microsoft Word 2003 จ านวน 3 คาบ ส ปดาห ท 1 เวลา 08.10-11.10 ว นศ กร ท 22 ต ลาคม 2553 ช น ปวช.1 ห อง คธ.1/1 ท 1 เร อง โปรแกรม Microsoft

More information

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010

ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010 ค ม อ MICROSOFT EXCEL2010? สาหร บน กศ กษาเอกคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยากร ค ณอ ญชล ท พย โยธ น ว ทยากรประจาหล กส ตร Excel ม ประสบการณ การสอนหล กส ตร Excleท งคนไทยและคนต างชาต ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555

โครงการตำราเร ยน ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 โครงการตำราเร ยน สำน กพ มพ ฟ ส กส เซ นเตอร ช อหน งส อ เร ยนร คอมพ วเตอร 3 เร ยบเร ยงโดย ว ระ อ นศร ราคา 65 บาท ISBN 978-616-306-002-0 จ ดพ มพ จำหน ายเม อ ม ถ นายน 2555 ต ดต อส งซ อได ท สำน กพ มพ ฟ ส กส

More information

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3

ช ดท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 ช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ช ดก จกรรมฝ กท กษะการค ดแก ป ญหาอนาคต ช ดก จกรรมฝ กท กษะช ว ตส ขศ กษาและพลศ กษา ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย สาระการเร ยนร ท 1 ว ชาส ขศ กษา พ 33101 หน วยการเร ยนร ท 2 การดารงช ว ตและครอบคร ว ช นม ธยมศ กษาป

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล

ใบความร ช ดท 1 กระดาษ ค านวณ หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล ใบความร ช ดท หน วยการเร ยนร ท 4 เร มต นร จ กก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล เวลา 0 นาท ล กษณะและความเป นมาของโปรแกรมไมโครซอฟท เอ กเซล โปรแกรมไมโครซอฟท เอ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต

ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต สารบ ญ 1. การเข าใช ระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช

More information

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น

การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น 3 การคานวณอย างง าย และฟ งก ช น เบ องต น การทางานก บต วเลข เม อพ มพ ต วเลขลงในเซลล เราสามารถน ามาประมวลผล หาผลล พธ โดย การ น าต วเลขมา บวก ลบ ค ณ หาร ก นได เคร องหมายท ใช งาน ม ด งน + เคร องหมายบวก - เคร

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information