บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานการว จ ยฉบ บสมบ รณ การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป น พล งงานทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) A Study on Integrated Approaches of Municipal Solid Waste Management for Producing Renewable Energy (Community Scale) โดย ศ นย ความเป นเล ศทางด านช วมวล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ได ร บท นสน บสน นจาก ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552

2 บทสร ปผ บร หาร การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชน เพ อใช เป นพล งงานทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) A Study on Integrated Approaches of Municipal Solid Waste Management for Producing Renewable Energy (Community Scale) จ ดทาโดย ศ นย ความเป นเล ศทางด านช วมวล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ว รช ย อาจหาญ (ห วหน าโครงการ) พรรษา ล บล บ ฉ ตรเพชร ยศพล ท พย ส ภ นทร ห นซ ย ณ ฐพงษ ประภาการ ส ภ ทร หน แย ม สาว ตร คาหอม ธนธ ช ม ขข นธ ปภ ส ชนะโรค พจนาล ย ชาวห วยหมาก ศร ลย ปานศร พงษ น ยว ฒน ส ขท ง ว เช ยร ดวงส เสน ก ตต ยาภรณ รองเม อง กฤษกร ร บสมบต น ว ตน คงกะพ กงจ กร ลมว ช ย คงเดช พะส นาม ธราว ธ บ ญน อม พ น จ จ ร คคก ล สมศ กด ต ายกระโทก ภ ทราน ษฐ ปร ญญาก ลเสฎฐ นงนภ ส โฆษวฑ ตก ล ฮาเล ม เจมะมาร ก น พย งศ กด จ ลย เสน (น กว จ ย) ได ร บท นอ ดหน นการว จ ย ประจ าป งบประมาณ 2552

3 บทสร ปผ บร หาร 1. รายละเอ ยดเก ยวก บโครงการว จ ย/แผนงานว จ ย 1.1 ช อแผนงานว จ ย (ภาษาไทย) การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป นพล งงาน ทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) (ภาษาอ งกฤษ) A Study on Integrated Approaches of Municipal Solid Waste Management for Producing Renewable Energy (Community Scale) ช อโครงการว จ ยภายใต แผนงานว จ ย โครงงานท 1 (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) โครงงานท 2 (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) โครงงานท 3 (ภาษาไทย) (ภาษาอ งกฤษ) การพ ฒนาการเตร ยมเช อเพล งจากขยะช มชนเพ อใช เป น พล งงานทดแทน The Development of Refuse-derived Fuel Preparation Used as Renewable Energy การศ กษาการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น A Study on the Electricity Production from Refuse-derived Fuel via Gasification Technology การศ กษาต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจาก เช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น A Study on the Economy Cost of Electrical Production from Refuse-derived Fuel using Gasification Technology ก- 1

4 1.2 ช อคณะผ ว จ ย ผ อานวยการแผนงาน ช อ ดร.ว รช ย อาจหาญ Dr. WEERACHAI ARJHARN ตาแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย /ห วหน าสาขาว ชาว ศวกรรมเกษตร/ ผ อานวยการศ นย ความเป นเล ศทางด านช วมวล ท ทางาน สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร นครราชส มา Tel/Fax / ผ ร วมงานว จ ย โครงการย อยท 1 การพ ฒนาการเตร ยมเช อเพล งขยะจากช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทน ห วหน าโครงการ ช อ นายพรรษา ล บล บ Mr. PANSA LIPLAP ตาแหน ง อาจารย ประจาสาขาว ชาว ศวกรรมเกษตร ท ทางาน สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร นครราชส มา Tel/Fax โครงการย อยท 2 การศ กษาการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ห วหน าโครงการ ช อ ดร.ว รช ย อาจหาญ Dr. WEERACHAI ARJHARN ตาแหน ง ผ ช วยศาสตราจารย /ห วหน าสาขาว ชาว ศวกรรมเกษตร/ ผ อานวยการศ นย ความเป นเล ศทางด านช วมวล ท ทางาน สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร นครราชส มา Tel/Fax ก- 2

5 โครงการย อยท 3 การศ กษาต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะ ใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ห วหน าโครงการ ช อ ดร.ฉ ตรเพชร ยศพล ตาแหน ง อาจารย สาขาว ชาว ศวกรรมส งแวดล อม ท ทางาน สาน กว ชาว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร นครราชส มา Tel/Fax งบประมาณและระยะเวลาทาว จ ย ได ร บงบประมาณ ประจาป งบประมาณ พ.ศ งบประมาณท ได ร บ 3,000,000 บาท ระยะเวลาทาการว จ ย 12 เด อน 2. ความเป นมา/ป ญหาในการว จ ย นโยบายการบร หารจ ดการขยะในช มชนของภาคร ฐภายใต แผนพ ฒนาเศรษฐก จ และส งคม แห งชาต ฉบ บท 10 ได กาหนดให ม การการจ ดการขยะในร ปแบบของการใช ทร พยากรให เก ดประโยชน ส งส ด โดยม งเน นให ม ระบบการบร หารจ ดการขยะในช มชนแบบครบวงจร ต งแต จ ดเร มต นของการเก ด ขยะจนถ งการกาจ ดข นส ดท าย และให ความสาค ญต อการนาขยะท ม ศ กยภาพกล บมาใช ประโยชน ให มาก ท ส ด ซ งรวมถ งการนาขยะมาแปรร ปเป นพล งงานและลดปร มาณขยะท จะต องนากล บไปกาจ ดให น อย ท ส ด โดยระบบการบร หารจ ดการท กล าวข างต นจะม งเน นการม ส วนร วมของภาคร ฐ เอกชนและ ประชาชน ซ งจากนโยบายด งกล าว ทาให องค กรปกครองท องถ น (อปท.)ในแต ละจ งหว ดท ประสบ ป ญหาด านขยะห นมาให ความสนใจทาการศ กษาหาแนวทางจ ดการขยะแบบบ รณาการข นในแต ละท องท โดยแนวทางการนาขยะมาแปรร ปเป นพล งงานกาล งเป นท สนใจของท กองค กรปกครองส วนท องถ น สถานการณ ขยะม ลฝอยช มชนในประเทศไทย ได ทว ความร นแรง อ นเน องมาจาก ปร มาณการ เก ดขยะม ลฝอยของประเทศม แนวโน มส งข น ท งน ในป 2549 พบว าม ขยะม ลฝอยเก ดข นประมาณว นละ 40,000 ต น หร อป ละประมาณ 15 ล านต น ม การนากล บมาใช ประโยชน ประมาณ 3.2 ล านต น หร อค ดเป น 22% ของปร มาณขยะ และไม ว าจะทาการกาจ ด ค ดแยก นามาผล ตเช อเพล ง ก จะย งม ขยะหลงเหล ออย ประมาณ 30% (3.5 ล านต น) ซ งขยะท หลงเหล อน จะประกอบไปด วยขยะพลาสต กตกค างอย มากกว า 30% (1.1 ล านต น) ทาให แนวโน มขยะท สะสมใน landfill เพ มส งข น แนวทางการแก ไขป ญหา จ งต องม การบร หารจ ดการขยะช มช นให เก ดข นอย างครบวงจรและเป น ร ปธรรม ท ง การค ดแยก การนากล บมาใช ประโยชน ใหม และการกาจ ด ท อย างม ประส ทธ ภาพ โดย ประเด นท สาค ญท ส ด ค อ ต องเน นท ช มชนหร อท องถ นสามารถบร หารจ ดการได เอง กล าวค อ ต องเป น เทคโนโลย ท เหมาะสม ม ความเป นไปได ท งในด านเทคน คและด านเศรษฐศาสตร ท สาค ญอย างย งต องม ก- 3

6 ความเป นม ตรก บส งแวดล อม โดยแนวทางการบร หารจ ดการ ต องม งส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ระหว างเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม อย างไรก ด จากการสารวจ ส งเคราะห งานว จ ยอ นเก ยวเน องก บเทคโนโลย การจ ดการขยะในบ าน เรา พบว าม งานผลงานว จ ยออกมาค อนข างน อย ท งท เป นป ญหาใหญ ของประเทศ ป จจ บ นส วนใหญ เทคโนโลย ท ใช ในการจ ดการขยะท น ยมค อ การฝ งกลบ ซ งม ข อด ค อ ม ค าลงท น ค าดาเน นการและ บาร งร กษาต า อย างไรก ตาม การจ ดการขยะว ธ น ย งประสบป ญหาในเร องพ นท ท ม อย จาก ด และต องต งอย ไกลจากต วเม องเพ อลดป ญหามลภาวะและความราคาญทาให ค าดาเน นการในการขนส งส ง ด วยเหต ผลด งกล าว จ งจาเป นท จะต องม การว จ ยและพ ฒนา เพ อหาเทคโนโลย ทางเล อกอ นๆ สาหร บนามาใช ในการจ ดการขยะ โดยคร งน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร จ งม แนวค ดท จะดาเน นการ ว จ ย ภายใต แผนงานว จ ย การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทนแบบ ครบวงจร (ระด บช มชน) ซ งในแผนงานว จ ยน จะเน นไปในแนวการศ กษาว จ ยท เป นการพ ฒนาทดลอง (Experimental Development) เพ อนาไปส การนาเสนอเทคโนโลย การจ ดการขยะช มชนท เหมาะสม ตลอดจนสามารถนาองค ความร ท ได ร บ ขยายผลไปส ระด บนโยบายของประเทศ ท งทางเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ท สามารถข บเคล อนเพ อนาไปส การพ ฒนาท ย งย นของประเทศต อไป ในการว จ ยคร งน จะใช มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร เป นช มชนต นแบบการจ ดการขยะม ลฝอย โดยนามาผล ตพล งงานทดแทน ซ งม ปร มาณขยะประมาณ 4-5 ต น/ว น โดยใช เทคโนโลย ท มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร ม อย ค อ การนาขยะมาใช เป นเช อเพล ง (RDF-5) ผล ตกระแสไฟฟ าโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ซ งในข นตอนการผล ต RDF จะใช เทคโนโลย MBT (Mechanical and Biological Treatment) หร อเทคโนโลย การหม ก (Composting) เพ อทาการย บกองขยะและลดกล น 3. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย ว ตถ ประสงค หล กของงานว จ ยน เพ อทาการศ กษาเทคโนโลย การจ ดการขยะโดยนามาผล ตเป น พล งงานทดแทน (Waste to Energy) โดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น อ นเป นการเพ มม ลค าในการนาขยะ ไปใช ให เก ดประโยชน และเป นทางเล อก/ส งเสร มให เก ดแรงจ งใจในการจ ดการขยะในระด บต างๆ (เน น ในระด บช มชน) ตลอดจนเพ อพ ฒนาองค ความร ท ได ร บขยายผลไปส ระด บนโยบายของประเทศ ท งทาง เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ท สามารถข บเคล อนเพ อนาไปส การพ ฒนาท ย งย นของประเทศต อไป 4. กรอบแนวค ด ขอบเขต และระเบ ยบว ธ การว จ ย การศ กษา/ว จ ย การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทนแบบครบ วงจร (ระด บช มชน) ม ร ปแบบของแผนงานว จ ยท เป นความร วมม อของหน วยงาน ค อ มหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร (มทส.) และส าน กงานส งแวดล อมภาคท 11 กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม ก- 4

7 แนวความค ดจากการจ ดการขยะแบบ ครบวงจร ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร แสดงไว ในร ปท 1 ขยะท ได ร บมาจากรถขนส ง จะถ กทาการแยกออกจากถ งรวมและถ กค ดแยก เอาส วนท สามารถ ร ไซเค ลได เช น กระป องอล ม เน ยม ขวดแก วและพลาสต ก รวมถ งเศษเหล ก โดยใช แรงงานคน ขยะท ผ าน การค ดแยกแล วจะถ กน าไปย อยหยาบโดยใช เคร องฉ ก (Shredder) เพ อลดปร มาตรให เหมาะ ต อการจ ดการ ขยะท ถ กฉ กน จะถ กลาเล ยงต อไป ท เคร องอ ดแบบไฮโดรล ค เพ อบ บน าออกจาก ขยะ หล งจากน นขยะจะถ กล าเล ยงไปส โรง บาบ ดทางกลและทางช วภาพ (Mechanical and Biological Treatment: MBT) เพ อปร บสภาพ ขยะให เหมาะสมส าหร บการน าไปใช เป น เช อเพล ง กระบวนการน จะใช เวลาประมาณ 1 เด อน ขยะท ผ านกระบวนการ MBT จะถ กนาไป ค ดแยกโดยใช เคร องค ดแยกแบบตะแกรงหม น (Trommel Separator) เพ อเอาเศษว สด อ นทร ย ท เป นป ยออก ขยะท ได ก จะถ กนาไปส เคร องไป ลดขนาดอ กคร งหน งโดยใช เคร อง Hammer Mill โดยก อนท ขยะจากโรงบาบ ดจะเข าส เคร อง น จะต องม การค ดแยกเศษเหล กออกก อนเพ อ ป องก นความเส ยหายท จะเก ดข นก บใบม ดของ เคร องย อย ขยะท ผ านกระบวนการเหล าน จะถ ก นาไปผล ตเช อเพล งขยะอ ดแท ง (RDF-5) เพ อใช เป นเช อเพล งสาหร บผล ตไฟฟ าต อไป ลาด บต อไป ค อ การทดสอบการผล ต ไฟฟ าโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ซ งจะใช ว ตถ ด บ RDF-5 ท ผล ตได มาทดสอบก บต นแบบ โรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กส าหร บช มชน (100 kw) โดยทาการหาสภาวะท เหมาะสมในการ เด นระบบ และทาการทดสอบประส ทธ ภาพและ ประเม นมลพ ษท เก ดข น ก อนท จะนาผลท ได ร บ ไปท าการประเม นต นท น-ผลตอบแทนทาง เศรษฐศาสตร และส งคมต อไป ภาพรวมของท ง โครงการ แสดงไว ใน ร ปท 2 (Municipal Waste) (Manual Separation) (Shredder) (Hydraulic Discharging Water) (Mechanical-biological Treatment) (Trommel Separator) (Magnetic Separator) (Hammer Mill) (Briquetting) (RDF-5) (Gasification Power Plant) ร ปท 1 ผ งแนวความค ดในการจ ดการขยะช มชน แบบครบวงจร (ช มชนมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ) ก- 5

8 ( ) (RDF-5) (RDF-5) - (Separator) - (Size Reduction Machine) - (Dryer) - (Briquette Machine) 1 (RDF-5) - (Physical Analysis) - (Proximate Analysis) - (Ultimate Analysis) RDF (Life Cycle Inventory) 100 kw (Life Cycle Inventory) (Environmental Costs) - (Clean Development Mechanism; CDM) ร ปท 2 ผ งแสดงภาพรวมของโครงการการจ ดการขยะช มชนแบบครบวงจร ช มชนมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 3 5. ผลการว จ ย จากการศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) ท ง 3 โครงการ พบว า โครงการท 1 การพ ฒนาการเตร ยมเช อเพล งขยะ (RDF) จากช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทน จากการศ กษาขยะม ลฝอย ของพ นท ศ กษา ค อช มชนมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ท ม ปร มาณ ขยะม ลฝอยเก ดข นประมาณ 3-5 ต นต อว น แต ความสามารถในการจ ดการขยะช มชน โดยศ นย ค ดแยกขยะ ของมหาว ทยาล ย สามารถรองร บได เพ ยงร อยละ 15 ของขยะท เก ดข นท งหมด ท เหล อร อยละ 85 จะถ ก ส งไปกาจ ดย งบ อฝ งกลบของเทศบาลและเอกชน ท งน องค ประกอบของขยะม ลฝอยส วนใหญ ภายใน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม ค าความร อนส ง (High Heating Value: HHV) ประมาณ 18,557 ก โลจ ล ต อก โลกร ม และค าความร อนต า (Low Heating Value) ประมาณ 5,363 ก โลจ ลต อก โลกร ม ท ความช น ก- 6

9 ปรกต (55%-60%) ซ งเป นค าท ส งเพ ยงพอในการกาจ ดด วยความร อน ท งน เน องจากขยะม ลฝอยน นม องค ประกอบท สามารถเผาไหม ได ถ งร อยละ 93.9 กรอบแนวค ดของโครงการย อยน ค อ ศ กษาการนาขยะท ม ม ลค ากล บมาใช ประโยชน เพ อลด ปร มาณของขยะท ต องนาไปกาจ ด เพ อนาไปใช ผล ตเป นขยะเช อเพล ง โดย การพ ฒนาการเตร ยมเช อเพล ง ขยะ (RDF) จาก ท ม ความเหมาะสมในการเป นว ตถ ด บสาหร บผล ตเป นพล งงานต อไป การออกแบบและ สร างเคร องจ กร และการทดสอบเพ อประเม นประส ทธ ภาพของเคร องจ กร โดยสามารถแบ งออกเป น 4 หน วยปฏ บ ต การหล ก ด งต อไปน หน วยปฏ บ ต การท 1 ประกอบไปด วย 1) ช ดสายพานค ดแยกและสายพานลาเล ยง (Belt Conveyors) 2) ช ดเคร องส บขยะ (Shedder Machine) ผลการทดสอบและการประเม นประส ทธ ภาพของ เคร องจ กร พบว าสมรรถนะของเคร องส บขยะจะอย ในช วง ต นต อช วโมง ซ งด งกล าวสามารถ รองร บปร มาณขยะท เก ดข นภายในช มชน มทส ได ท งหมด (ปร มาณขยะเฉล ย 3-5 ต นต อว น) หน วยปฏ บ ต การท 2 ประกอบไปด วย โรงงานบาบ ดทางกลและช วภาพ (Mechanical and Biological Treatment: MBT) โดยขยะท มาจากหน วยปฏ บ ต การท 1 จะถ กลาเล ยงเข าส โรงงาน MBT เพ อ ปร บเสถ ยร ให เก ดการย อยสลายทางช วภาพโดยจ ล นทร ย ท ใช อากาศ ซ งจะม การต ดต งระบบเต มอากาศ และระบบใบกวนท ช วยให ปฏ ก ร ยาการย อยสลายม ประส ทธ ภาพมากข น ผลการทดสอบและประเม น ประส ทธ ภาพของกระบวนการหม ก MBT โดยศ กษากลไกของกระบวนการย อยสลายของสารอ นทร ย ต อระยะเวลาการหม ก ค อ ความช น อ ณหภ ม ph และC/N ratio พบว าสภาวะการทางานของกระบวนการ หม กม ความเหมาะสม หน วยปฏ บ ต การท 3 ประกอบไปด วย ช ดเคร องค ดแยกแบบตะแกรงหม น (Trommel Separator) โดยขยะท ผ านการหม กในโรงงาน MBT ระยะเวลา 1 เด อน จะถ กนามาร อนโดยช ดค ดแยกแบบตะแกรง หม น ซ งอ นทร ยว ตถ ขนาดเล กท ผ านตะแกรงจะถ กนาไปใช เป นว สด ปร บปร งด น ส วนท เหล อค อเช อเพล ง ขยะ (RDF-4) ผลการทดสอบและการประเม นประส ทธ ภาพของเคร องจ กร พบว าสมรรถนะของเคร องค ด แยกแบบตะแกรงหม น จะอย ในช วง ต นต อช วโมง ซ งเคร องค ดแยกแบบตะแกรงหม นน จะม ตะแกรงร อนอย 3 ช น เพ อให สามารถค ดแยกองค ประกอบของเช อเพล งขยะได ครอบคล ม ประกอบก บ เพ อให สามารถค ดแยกอ นทร ย สาร หร อสารปร บปร งด น ได เน อท ละเอ ยดมากย งข น หน วยปฏ บ ต การท 4 ประกอบไปด วย เคร องอ ดแท งเช อเพล งแข ง (Briquetting Machine) โดย เช อเพล งขยะ (RDF-4) ท ค ดแยกได จากแบบตะแกรงหม น (ขนาดใหญ กว า 15 mm.) จะถ กลาเส ยงไปมา เคร องอ ดแท งเช อเพล ง ผลการทดสอบและการประเม นประส ทธ ภาพของเคร องจ กร พบว าสมรรถนะของ เคร องอ ดแท งเช อเพล งแข ง อย ในช วง ต นต อช วโมง ซ งข นอย ก บล กษณะของว ตถ ด บท ป อนเข า ระบบในแต ละรอบ ว าม ความเป นเน อเด ยวก นมากน อยเพ ยงใด ก- 7

10 ผลว เคราะห เช อเพล งขยะ RDF-4 และ เช อเพล งขยะอ ดแท ง RDF-5 แสดงให เห นว าสามารถ นาไปใช เป นเช อเพล งได เป นอย างด โดยค าความร อนของเช อเพล งขยะ RDF-4 ม ค าประมาณ 40 MJ/kg และ ค าความร อนของเช อเพล ง RDF-5 ม ค าประมาณ 25 MJ/kg ในกรณ ท ผสมอ นทร ยว ตถ ในกระบวนการอ ด แท ง และผลว เคราะห ของสารปร บปร งด น ท สามารถนาไปใช เพ อเป นป ยอ นทร ย ได การว เคราะห ต นท น ของต นแบบโรงงานผล ตเช อเพล ง RDF-5 พบว าต นท นการเตร ยมเช อเพล ง RDF-5 ม ค าเท าก บ บาท/กก. ท งน ต นท นท ส งท ส ด ค อ กระบวนการอ ดแท ง โดยค ดเป น 50% ของต นท นท งหมด โครงการท 2 การศ กษาการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น การประเม นประส ทธ ภาพการผล ตกระแสไฟฟ าของระบบ สร ปได ว า ท อ ตราการไหลของแก ส เช อเพล งเฉล ยเท าก บ 170 m 3 /hr สามารถผล ตกระแสไฟฟ าได 65 kw อย างม เสถ ยรภาพต อเน อง 12 ช วโมง โดยแก สเช อเพล งท ผล ตได ม ค าความร อนเฉล ย 6.03 MJ/Nm 3 โดยม องค ประกอบของ CO, H 2 และ CH 4 ใน ส ดส วนโดยปร มาตรเฉล ย %, % และ % ม การปนเป อนของทาร และฝ น เท าก บ 60 mg/nm 3 อ ตราการใช เช อเพล งขยะอ ดแท ง 90 kg/hr หร อค ดเป นอ ตราการใช เช อเพล งจาเพาะเท าก บ 1.40 kg/kwh ประส ทธ ภาพการผล ตไฟฟ า ม ค าเท าก บ 11 % ตามลาด บ ท งน หากเปร ยบประส ทธ ภาพการ ผล ตแก สเช อเพล งจากการใช เช อเพล งขยะอ ดแท ง RDF-5 ก บเช อเพล งช วมวลประเภทอ นๆ ถ อได ว า ใกล เค ยงก บเช อเพล งกากตะกอนน าเส ย (กากตะกอนของระบบบาบ ดน าเส ยแบบตะกอนเร งของ กระบวนการฟอกย อม) ซ งแสดงให เห นว า แก สเช อเพล งสามารถนาไปใช ประโยชน เพ อผล ตพล งงานได การควบค มอ ณหภ ม ในเตาปฏ กรณ ในแต ละโซนการเผาไหม ให ได ช วงอ ณหภ ม ท เหมาะสมของการ เก ดปฏ ก ร ยาอ ณหเคม ถ อเป นป จจ ยส าค ญของการเด นระบบ นอกเหน อไปจากการควบค มค ณภาพของ เช อเพล งท งทางกายภาพ (ความช น, ขนาด, ความหนาแน น) และทางเคม (ค าความร อน, องค ประกอบของ คาร บอนคงต ว เป นต น) ท งน จะม ผลอย างย งต อค ณภาพและปร มาณของแก สเช อเพล งท ผล ตได ให ม ความ สม าเสมอและค อนข างคงท ซ งจะส งผลให สามารถเด นระบบเพ อผล ตกระแสไฟฟ าได อย างม เสถ ยรภาพ ต อไป การประเม นว ฏจ กรช ว ตของการจ ดการขยะช มชนเพ อนามาผล ตพล งงาน จะใช โปรแกรม SimaPro 7.2 และในการแปลงข อม ลให เป นค าความสามารถในการก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อม จะใช ว ธ ของ Eco-indicator 99 ด งน 1) การประเม นว ฏจ กรช ว ตของกระบวนการรวบรวมขนส งขยะ โดยม หน วยหน าท (Functional Unit) ค อ ขยะรวม 1 ต น ท เข าส โรงงานผล ตเช อเพล งขยะ RDF-5 ซ ง พบว าความสามารถในการก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อม ในการรวบรวมและขนส ง ขยะ 1 ต น สาหร บการใช น าม นด เซลในการขนส ง จะเก ดผลกระทบต อส งแวดล อมท เห นช ดเจนท ส ด ในด าน (ภาวะ โลกร อน) Climate change และ การใช เช อเพล ง (Fossil fuel) และสาหร บการใช ถ งพลาสต กเพ อรวบรวม ขยะ จะก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อมท ช ดเจนท ส ด ในด าน ความเป นพ ษ (Ecotoxicity) การใช ส นแร (Minerials) และ การใช เช อเพล ง (Fossil fuel) สาหร บการเปร ยบเท ยบความสาค ญของผลกระทบ ก- 8

11 ส งแวดล อมแต ละประเภท เร ยกว า Weighting Factor โดยจะทาการเปร ยบเท ยบว าผลกระทบต อ ส งแวดล อมใดส าค ญท ส ด สามารถสร ปได ว าในการใช ถ งพลาสต กเพ อรวบรวมขยะ และการใช น าม น ด เซลในการขนส งขยะ 1 ต น จะก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อมท ช ดเจนท ส ด ค อลดลงของทร พยากร (Resource depletion) ลองลงมาค อ ในด านการใช เช อเพล ง (Fossil fuel) 2) การประเม นว ฏจ กรช ว ตของ กระบวนการผล ตเช อเพล งขยะ RDF โดยม หน วยหน าท (Functional Unit) ค อ การผล ตเช อเพล งขยะอ ด แท ง (RDF-5) จากขยะช มชน 1 ต น ซ งสามารถสร ปได ว า ในกระบวนการผล ตเช อเพล งขยะอ ดแท ง (RDF-5) จากขยะช มชน 1 ต น ก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อมท ช ดเจนท ส ด ในส วนของการใช พล งงานไฟฟ าในกระบวนการผล ต รองลงมาค อการใช เหล กในการสร างเคร องจ กร โดยก อให เก ด ผลกระทบในด าน Fossil fuel, Minerials และ Ecotoxicity ส าหร บการเปร ยบเท ยบความส าค ญของ ผลกระทบส งแวดล อมแต ละประเภท สร ปได ว าในกระบวนการผล ตเช อเพล งขยะอ ดแท ง (RDF-5) จาก ขยะช มชน 1 ต น จะก อให เก ดผลกระทบต อส งแวดล อมท ช ดเจนท ส ด ค อ ผลกระทบด านการหายใจจาก อน นทร ย สาร(Respiration of in organics substant) ท มาจากการใช พล งงานไฟฟ าในกระบวนการผล ต โครงการท 3 การศ กษาต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ต นท นรวมในการผล ตกระแสไฟฟ าม ค า 8.55 บาทต อหน วยไฟฟ าท ผล ตได โดยมาจาก ต นท น ในการผล ต ต นท นจากการบร หารโครงการ และต นท นจากการเส ยภาษ รวมท งป นผล ท งน โครงการจะม รายได จากการจาหน ายกระแสไฟฟ า และได ร บเง นสน บสน นจากร ฐบาล (Adder = 3.50 บาท/หน วย) เป นรายได รวม 8.18 บาทต อหน วยไฟฟ าท ผล ตได ซ งจากการว เคราะห ทางการเง นสามารถสร ปได ค อ ม ผลตอบแทนภายในทางการเง นจากโครงการลงท น (Financial Internal Rate of Return: FIRR) ต ดลบร อย ละ 0.48 และกระแสเง นสดส ทธ จากการลงท น (Net Present Value: NPV) = 7.16 ล านบาท และไม สามารถว เคราะห ระยะเวลาการค นท น (Payback Period: PP) ได เม อเท ยบก บระยะเวลาของโครงการ 30 ป ต นท นเง นลงท น (WACC) เท าก บร อยละ 10 ซ งแสดงให เห นได ช ดว าโครงการน ไม สามารถเก ดข นได เน องมาจากค าใช จ ายท ส งกว างบประมาณ (Cost overrun) ซ งมาจากปร มาณขยะท เข าส กระบวนการม ปร มาณ ไม เหมาะสมก บขนาดของโรงงาน MBT โดยสามารถร บขยะได ส งถ ง 10 ต นต อว น แต ร บขยะได จร ง 5 ต อว น ทาให ผลผล ตท เป น RDF4 ท จะนามาอ ดแท งเป น RDF5 เพ อเป นเช อเพล งเข าส กระบวนการผล ตกระแสไฟฟ า ม ปร มาณน อยตามไปด วย ทาให โรงไฟฟ าม จานวนว นหย ดเน องมาจากขาดแคลนเช อเพล งเป นเวลาถ ง 90 ว น ท งน สาหร บช มชนท ม ปร มาณขยะเพ ยง 5 ต นต อว นสามารถลดต นท นในส วนของค าก อสร างโรงงาน MBT หร อนาเทคโนโลย ท ม อย ไปใช ในช มชนท ม ปร มาณขยะมากกว า 10 ต นต อว น โครงการจ งจะสามารถ ดาเน นการแล วม ความค มค าทางเศรษฐศาสตร ได จากการประเม นค าการปลดปล อยแก สเร อนกระจกของโครงการ CDM ท เก ดข นจะสามารถลด การปลดปล อยแก สเร อนกระจกเท ยบเท าก บต นคาร บอนไดออกไซด (tco 2 e) ได โดยพบว า จาก ก- 9

12 ระยะเวลาของโครงการ 10 ป การนาขยะมาเข าส กระบวนการ MBT แทนท การฝ งกลบ จะทาให สามารถ ลดการปลดปล อยแก สเร อนกระจกได 4, tco 2 eโดยจากน นนาไปผล ตเป น RDF-5 เพ อเป นว ตถ ด บ ต งต นให ก บโรงไฟฟ าจะสามารถทดแทนการผล ตไฟฟ าแบบปกต ท ใช เช อเพล งฟอสซ ล โดยสามารถลด การปลดปล อยแก สเร อนกระจกได 3, tco 2 e แต ท งน กระบวนการ MBT จะปลดปล อยแก สเร อน กระจกเท าก บ tco 2 e ด งน น จ งแสดงให เห นได ว าโครงการการจ ดการขยะโดยใช เทคโนโลย MBT และผล ตเป นกระแสไฟฟ าสามารถลดการปลดปล อยแก สเร อนกระจกได 7, tco 2 e ต ออาย โครงการ 10 ป 6. การน าไปใช ประโยชน โครงการ การศ กษาแนวทางบร หารจ ดการขยะช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทนแบบครบวงจร (ระด บช มชน) ซ งม โครงการย อย 3 โครงการ ม เป าหมายและว ตถ ประสงค หล กค อ การพ ฒนาร ปแบบ และระบบจ ดการขยะช มช นให เก ดข นอย างครบวงจรและเป นร ปธรรม ท ง การค ดแยก การนากล บมาใช ประโยชน ใหม และการกาจ ดอย างม ประส ทธ ภาพ โดยประเด นท ส าค ญท ส ด ค อ ช มชนหร อท องถ น สามารถบร หารจ ดการได เอง โดยม ผลการศ กษา และผลการว จ ยท เป นข อย นย นและสน บสน น ท ง เทคโนโลย ท ม ความเป นไปได ท งในด านเทคน คและด านเศรษฐศาสตร และม ผลต อส งแวดล อมน อยท ส ด โดยแนวทางการบร หารจ ดการท พ ฒนาข นน จะม งส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ระหว างเศรษฐก จ ส งคม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยม ท งการเพ มรายได และสร างความย งย นในด านการ จ ดการขยะให แก ประชาชนและช มชน สามารถนาไปใช ประกอบการจ ดทานโยบายด านการจ ดการด าน ขยะในอนาคต หร อ ใช เป นข อม ลในการผล กด นให แผนย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการและการใช ประโยชน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างย งย นในป จจ บ นส มฤทธ ผล ท งน สามารถคานวณผลการประหย ดพล งงาน (ค ดเป นการทดแทนน าม นเตา) กรณ ช มชนท ม ปร มาณขยะ 3-5 ต นต อว น และม ระบบการจ ดการขยะโดยนามาผล ตเป นเช อเพล งขยะ RDF-5 โดย สามารถผล ตเช อเพล ง RDF-5 ได ว นละ 1 ต น สามารถผล ตพล งงานเท ยบเท า เช อเพล งขยะ RDF-5 ม ความร อน 18 MJ/kg ผล ตว นละ 1,000 = 18 GJ ค ดเป นค าความร อน toe/ว น ค ดเป นน าม นเตา 400 ล ตร/ว น หร อ (1 ป ผล ต 365 ว น) 146,000 ล ตร/ป ค ดเป นม ลค าทดแทน 2.6 ล านบาท/ป สามารถลดการปลดปล อยก าซเร อนกระจกได ประมาณ 1,000 tonco 2 -eq / ป โดยสามารถสร ปเป นผลผล ต และต วช ว ดของแต ละโครงการย อยได ด งต อไปน ก- 10

13 โครงการย อยท 1 การพ ฒนาการเตร ยมเช อเพล งขยะ (RDF) จากช มชนเพ อใช เป นพล งงานทดแทน ผลผล ต ต วช ว ด ผลผล ตท 1 ศ กษาค ณสมบ ต ทางกายภาพและค ณสมบ ต ทางเคม องค ประกอบทางเคม และ องค ประกอบสารเคม ผลผล ตท 2 การศ กษาแนวทาง ข นตอน และ กระบวนการในการ ผล ตเช อเพล งขยะ (RDF) ท เหมาะสมสาหร บใช เป น ว ตถ ด บในการผล ตพล งงาน ผลผล ตท 3 การออกแบบและพ ฒนาต นแบบโรงงานผล ตเช อเพล ง ขยะ (RDF) ซ งรวมต งแต กระบวนการค ดแยก จนถ ง การผล ตเช อเพล งขยะอ ดแท ง ผลผล ตท 4 การจ ดอบรมเช งปฏ บ ต ให ก บกล มเป าหมายเพ อให เก ด การให จ ดส มมนา เผยแพร ผลงานว จ ย ระดมความค ด เพ อร บฟ งข อค ดเห นจากผ ท เก ยวข องและเผยแพร ผลงานว จ ย เพ อนาไปส การถ ายทอด เทคโนโลย ให ก บ กล มเป าหมายต อไป ผลผล ตท 5 เป นงานว จ ย ความร วมระหว างหน วยงานของร ฐท เก ด องค ความร ใหม และการพ ฒนาน กว จ ยร นใหม ทราบปร มาณองค ประกอบทางกายภาพ สมบ ต ทาง เคม ของขยะม ลฝอย ได ทราบพาราม เตอร ท ส าค ญ ในการน าไปพ ฒนา กระบวนการค ดแยกขยะ ได ศ กษาเทคโนโลย เคร องจ กร อ ปกรณ ท งใน/ ต างประเทศท ใช ในกระบวนการค ดแยกขยะใน ป จจ บ น ได แบบทางว ศวกรรม ของกระบวนการค ดแยกขยะท เหมาะสมต อการนาไปใช งานจร ง ได ต นแบบโรงงานเตร ยมเช อเพล งขยะ (RDF-5) ก าล งการผล ต 3 ต น/ว น ท สามารถน าไปใช เป น ว ตถ ด บในการผล ตพล งงาน ได อ ปกรณ เคร องจ กร ท สามารถทางานได จร ง ตาม การออกแบบทางว ศวกรรม ท ร า บ ถ ง ต น ท น แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น ท า ง ด า น เศรษฐศาสตร ไ ด ถ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ย ห ร อ ผ ล ก า ร ว จ ย ส กล มเป าหมายเม อส นส ดโครงการโดยจ ดให ม การ อบรม ส มมนา ว ชาการ การเร ยนร เช งประจ กษ เป นศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย กาจ ดขยะ ดาเน นการ ถ ายทอดให ค าปร กษา ให บร การว ชาการ แก หน วยงานอ น และเป นศ นย การเร ยนร ด านการจ ดการ ขยะของประเทศ และคนไทยต อไป นาไปส การผล ตเช งพาณ ชย ท สามารถเอ อประโยชน ต อ กล มเป าหมายได แก องค กรบร หารส วนท องถ น อบต. อบจ. เทศบาลการไฟฟ าฝ ายผล ตและการไฟฟ าส วน ภ ม ภาคธ รก จและอ ตสาหกรรมท ผล ตของเส ย อ ตสาหกรรม ม น กศ กษาปร ญญาโท-เอก เข าร วมศ กษาอย างน อย 2 คน ผลงานต พ มพ หร อนาเสนอในการประช มว ชาการ ระด บประเทศ อย างน อย 2 ก- 11

14 โครงการย อยท 2 การศ กษาการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ผลผล ต ต วช ว ด ผลผล ตท 1 การประเม นผลการว เคราะห ท งทางด านปร มาณ และ องค ประกอบทางเคม สารมลพ ษปนเป อนของขยะ ช มชน (โดยอาศ ยข อม ลจากโครงการย อยท 1) ผลผล ตท 2 เก บข อม ลสารขาเข า ได แก ว ตถ ด บและการใช พล งงาน การผล ต การซ อมบาร ง และการกาจ ดซาก ของการ ได มาซ งว ตถ ด บ (เช อเพล ง RDF ของโครงการย อยท 1) และสารขาออก ได แก มลภาวะทางอากาศ มลพ ษทาง น า กากของเส ย และผลกระทบต อส งแวดล อม ท เก ดข น จากการขนย ายขยะ การเก บ การค ดแยก และการเตร ยม RDF ผลผล ตท 3 การว เคราะห เพ อทารายการส งแวดล อม (Life Cycle Inventory) ของสารขาเข า ได แก ด าน ว ตถ ด บและการใช พล งงานของการได มาซ งว ตถ ด บใน การผล ตพล งงาน (เช อเพล ง RDF ของโครงการย อยท 1) รวมท งการผล ต การซ อมบาร ง และการกาจ ด และสาร ขาออก ได แก มลภาวะทางอากาศ มลพ ษทางน าและ ผลกระทบต อส งแวดล อม ผลผล ตท 4 การทดสอบหาสภาวะท เหมาะสมในการเด นระบบและ ความสามารถในการผล ตแก สจากเช อเพล งขยะ ผลผล ตท 5 การศ กษาการเช อมการผล ตไฟฟ าจากขยะเข าส ระบบ หร อ Power Grid เพ อหาเสถ ยรภาพของโรงไฟฟ า ได ผลการประเม นองค ประกอบทางเคม ของสารมลพ ษ ท ปนเป อนมาก บขยะช มชน ได ข อม ลทางส งแวดล อมของสารขาเข า สารขาออก ในระบบการผล ตเช อเพล ง (RDF) ท ถ กนามาเป น ว ตถ ด บในการผล ตพล งงาน ได ข อม ลทางด านการใช พล งงานท เก ดจาก กระบวนการของการได มาซ งว ตถ ด บในการผล ต พล งงาน ได รายการส งแวดล อม (Life Cycle Inventory) ต งแต กระบวนการขนส ง การ เก บ การค ดแยก และกระบวนการเตร ยม RDF ทราบสภาวะท เหมาะสมในการผล ตแก สเช อเพล ง ซ ง จะม ผลต อเน องถ งกรณ นาเอาแก สเช อเพล งท ผล ตได ไปใช งานก บเคร องยนต ส นดาปภายในเพ อผล ตไฟฟ า ได ผลการทดสอบประส ทธ ภาพ เสถ ยรภาพ และการ ตอบสนองต อการเปล ยนแปลงโหลดของโรงไฟฟ าช ว มวลจากขยะ ซ งจะนาไปส ข อย นย นถ งการใช งานได จร งของโรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กสาหร บช มชน ก- 12

15 ผลผล ต ผลผล ตท 6 เก บข อม ลสารขาเข า-ขาออก ของการผล ตพล งงานจาก ขยะของโรงไฟฟ าเทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ต งแต การใช ว ตถ ด บ ทร พยากร พล งงาน รวมถ งปร มาณและมลพ ษ ส งแวดล อมท เก ดข น ได แก มลภาวะทางอากาศ (ไอเส ย) มลพ ษทางน า (น าเส ยจากระบบทาความสะอาดแก ส) กากของเส ย (เถ าหน ก, เถ าลอย) ผลผล ตท 7 การว เคราะห เพ อจ ดทารายการส งแวดล อม (Life Cycle Inventory) ของกระบวนการผล ตไฟฟ าจาก ขยะโดยเทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ผลผล ตท 8 การว เคราะห ต นท น-ผลตอบแทน จากการผล ตพล งงาน โดยเทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น เปร ยบเท ยบก บราคาการ ร บซ อไฟฟ าของการไฟฟ าฝ ายผล ต ผลล พธ ท 9 ประการจ ดอบรมเช งปฏ บ ต ให ก บกล มเป าหมายเพ อให เก ดการให จ ดส มมนา เผยแพร ผลงานว จ ย ระดมความค ด เพ อร บฟ งข อค ดเห นจากผ ท เก ยวข องและเผยแพร ผลงานว จ ย เพ อนาไปส การถ ายทอด เทคโนโลย ให ก บ กล มเป าหมายต อไป ผลผล ตท 10 เป นงานว จ ย ความร วมระหว างหน วยงานของร ฐท เก ด องค ความร ใหม และการพ ฒนาน กว จ ยร นใหม ต วช ว ด ได ข อม ลทางส งแวดล อมของสารขาเข า - สารขาออก ในระบบการผล ตพล งงาน ข อม ลของปร มาณและ มลพ ษส งแวดล อมท เก ดข น ได รายการส งแวดล อม (Life Cycle Inventory) ของกระบวนผล ตพล งงานไฟฟ า ปร มาณและความเข มข นของมลพ ษท เก ดข น ทราบถ งต นท น - ผลตอบแทน จากการผล ตพล งงาน ไฟฟ าจากขยะ ได ถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย เม อส นส ดโครงการโดยจ ดให ม การอบรม ส มมนา ว ชาการ การเร ยนร เช งประจ กษ ม น กศ กษาปร ญญาโท-เอก เข าร วมศ กษาอย างน อย 2 คน ผลงานต พ มพ หร อนาเสนอในการประช มว ชาการ ระด บประเทศ อย างน อย 2 ก- 13

16 โครงการย อยท 3 การศ กษาต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะโดยใช เทคโนโลย แก สซ ฟ เคช น ผลผล ต ผลผล ตท 1 ศ กษาและประเม นมลพ ษทาง ส งแวดล อมของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะ ด วยโรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กสาหร บช มชน ผลผล ตท 2 การประเม นต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งขยะ (RDF) ด วย โรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กส าหร บช มชน ค อ ต นท นเช ง ธ รก จ (Financial Costs) และ ต นท นทาง ส งแวดล อมและส งคม (Environmental Costs) หร อท เร ยกว าผลกระทบจากป จจ ยภาย นอก (Externality) ผลผล ตท 3 การศ กษาหล กเกณฑ ข นตอน ว ธ และระเบ ยบการย นขอข นทะเบ ยนโครงการ กลไกพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) สาหร บโรงไฟฟ าช วมวล ขนาดเล กสาหร บช มชน ต วช ว ด 1) ทราบปร มาณการปลดปล อยมลพ ษท งทางน า อากาศ และของแข ง จากการผล ตไฟฟ าด วยโรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กสาหร บช มชน 2) ผลงานต พ มพ หร อนาเสนอในการประช มว ชาการ ระด บประเทศ อย างน อย 2 เร อง 3) ม น กศ กษาระด บปร ญญาโท-เอก เข าร วมศ กษาอย างน อย 2 คน 1) ทราบต นท นทางเศรษฐศาสตร ของการผล ตไฟฟ าจากเช อเพล ง ขยะด วยโรงไฟฟ าช วมวลเปร ยบ เท ยบก บโรงไฟฟ าท ใช เช อเพล ง ฟอสซ ล เพ อนามาใช เป นเคร องม อในการกาหนด อ ตราร บซ อ ไฟฟ าจากโรงไฟฟ าขยะ 2) ผลงานต พ มพ หร อนาเสนอในการประช มว ชาการระด บประเทศ อย างน อย 2 เร อง 3) ม น กศ กษาระด บปร ญญาโท-เอก เข าร วมศ กษาอย างน อย 2 คน 1) เอกสารประกอบโครงการ (PDD) ส าหร บการผล ตไฟฟ าจาก เช อเพล งขยะด วยโรงไฟฟ าช วมวลขนาดเล กสาหร บช มชน 2) ม น กศ กษาระด บปร ญญาโท-เอก เข าร วมศ กษาอย างน อย 1 คน ผลผล ตท 4 จ ดส มมนาระดมความค ดเพ อ การ ร บฟ งข อค ดเห นจากผ ท เก ยวข องและเผยแพร ผลงานว จ ย เพ อนาไปส การถ ายทอดเทคโนโลย ให ก บกล มเป าหมาย 1) ผ ร วมอบรมส มมนา 1,000 คน (เกษตรกร ผ นาช มชน น กว ชาการ หน วยงานร ฐ) ก- 14

17 ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต (วช.) ถนน พหลโยธ น เขต จต จ กร กร งเทพมหานคร ศ นย ความเป นเล ศทางด านช วมวล มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ส าน กว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร 111 ถ.มหาว ทยาล ย ต าบลส รนาร อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา โทรศ พท โทรสาร www.

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ

ว ระย ทธ ส ขเพชร หล กส ตรว ทยาศาสตร มหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารงานก อสร าง คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยศร ปท ม บทค ดย อ การศ กษาการจ ดการเพ อลดเศษว สด ในโครงการก อสร างอาคารพ กอาศ ย กรณ ศ กษา โครงการ สม ท เรสซ เดนท MANAGEMENT FOR MINIMIZING WASTE MATERIALS IN CONSTRUCTION PROJECTS: A CASE STUDY OF SMOOTH RESIDENCE ว ระย

More information

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว

กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว กรมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ค ม อการประเม นส าน กงานส เข ยว คณะส งแวดล อมและทร พยากรศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล 2557 ก รมส งเสร มค ณภาพส งแวดล อม ได ด าเน นการในการแก ไขและป องก นป ญหาส งแวดล อม โดยให การสน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554

ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554 A ISBN 978-974-123-123-1 ราคา พ มพ คร งท 1 ก นยายน 2554 จำานวน 1,000 เล ม จ ดพ มพ โดย ม ลน ธ พล งงานเพ อส งแวดล อม (มพส.) เลขท 99/305 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพฯ 10900 โทรศ พท : +66

More information

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP)

แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) เมษายน 2558 G แนวทางการจ ดทารายงาน ประมวลหล กการปฏ บ ต (Code of Practice: CoP) สาหร บโรงไฟฟ าท ม กาล งการผล ต ต ดต งต ากว า 10 เมกะว ตต กรณ การผล ตไฟฟ าจากเช อเพล งช วมวล (ประเภทเช อเพล งแข ง) ฝ ายใบอน

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก.

รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ก. รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว พ.ศ. 2554 2557 ก (1) รายงานสร ปผลการด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว (พ.ศ. 2554 2557) การด าเน นการจ ดท าแผนย ทธศาสตร กรมการข าว

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔

จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง กองท นสว สด การช มชนก บน ยท ม ต อประชาคมอาเซ ยน ในอนาคต: กรณ ศ กษากองท นสว สด การช มชน ตาบลเขาคราม จ งหว ดกระบ จ ดทาโดย นายก ตต ทว ทร พย รห ส ๕๐๔๔ รายงานน

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556

ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 ร างแก ไข ณ ว นท 13 ส งหาคม 2556 (ร าง) แนวทางการจ ดทารายงานการว เคราะห ผลกระทบส งแวดล อมโครงการหร อก จการประเภท โครงการน คมอ ตสาหกรรมตามกฎหมายว าด วยการน คม อ ตสาหกรรม หร อโครงการท ม ล กษณะเช นเด ยวก

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง

โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง โครงการลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง 1 โครงการ ลดขยะ ลดภาระของช มชนเขาทอง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายบ ญฤทธ ห นส วรรณ รห สน กศ กษา 5526012 นางสาวจ รภาสมณ คงเหล ยม รห สน กศ กษา 5526003 นางสาวชนน กานต เพชรทอง รห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕

รายงานผลการดำเน นงานประจำป งบประมาณ ๒๕๕๕ สำน ก งาน กองท นปร บโครงสร างการผล ตภาคเกษตรเพ อเพ มข ดความสามารถการแข งข นของประเทศ สำน กงานเศรษฐก จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ โทร. 0 2579 9036 โทรสาร. 0 2561 4726 http://www2.oae.go.th/fta/ E-mail

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร

รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร รายงานสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช อเพล งของประเทศ บทสร ปผ บร หารฉบ บน เป นรายงานท สร ปประเด นส าค ญจากรายงานฉบ บสมบ รณ ของการศ กษา โครงการเพ มประส ทธ ภาพการขนส งน าม นเช

More information

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม

โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม โครงการสาน กงานส เข ยว โดย ดร. พรพ มล วราทร ผ อานวยการกล มส งเสร มการผล ตและการบร โภค ท เป นม ตรก บส งแวดล อม Green แสดงถ งว ถ ช ว ตหร อการดาเน นช ว ตท ม ความร บผ ดชอบต อระบบน เวศและเป นม ตรก บ ส งแวดล

More information

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) กระบวนการสร างค ณค าและกระบวนการสน บสน น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร จ ดท าโดย คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส าน กบร หารกลาง กองจ ดระบบการจราจรทางบก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การจ ดการม ลฝอยต ดเช อภาคเหน อประจ าป ๒๕๕๗ ว นท ๕ ม ถ นายน ๒๕๕๗ ณ ห องคอนเวนช นฮอลล โรงแรมท อปแลนด พ ษณ โลก โดย กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงมหาดไทย

More information

กลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM)

กลไกการพ ฒนาท สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) 1 คานา ประเทศ ไทยได ให ส ตยาบ นต อพ ธ สารเก ยวโต เม อว นท 21 ส งหาคม 2545 เพ อแสดง เจตนารมณ ต อประชาคมโลกในการท จะม ส วนร วมในการแก ป ญหาภาวะ เร อนกระจก ณ ขณะน ถ อได ว า ไทยเป นประเทศท อย ในข ายท ได ร

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ เอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาผลการด าเน นโครงการน คมอ ตสาหกรรมเช งเศรษฐน เวศ น คม- อ ตสาหกรรมภาคเหน อ จ งหว ดล าพ น คร งน ผ ศ กษาได ศ กษาแนวค ด ทฤษฎ เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข

More information

แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ. 2556 2559) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน)

แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ. 2556 2559) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) แผนปฏ บ ต งาน 4 ป (พ.ศ. 2556 2559) และแผนปฏ บ ต งานประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 องค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจก (องค การมหาชน) คณะกรรมการองค การบร หารจ ดการก าซเร อนกระจกให ความเห นชอบแล ว ในการประช มคร

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information