เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ

Size: px
Start display at page:

Download "เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ"

Transcription

1 อาจารย อน ชล หอมเส ยง เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ก า ร ก า ว เ ข า ส ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซ ย น 21-23, เ ม ษ า ย น 2557

2 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS)

3 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การเพ มผลผล ตของงานโดยเทคโนโลย คอมพ วเตอร บ คคลหร อPC ป จจ บ นคอมพ วเตอร ส วน ถ กพ ฒนาให ม ประส ทธ ภาพมากข น ตลอดจนการใช งานสะดวกและไม ซ บซ อนเหม อนอย าง คอมพ วเตอร ขนาดใหญ นอกจากน ใน ท องตลาดย งม ช ดคาส งประย กต (Application Software) อ ก มากมายท สามารถใช งานก บเคร อง คอมพ วเตอร ส วนบ คคล และสามารถช วยเพ มประส ทธ ภาพและผลผล ตของงานได อย างมาก และเม อต อคอมพ วเตอร ส วน บ คคลเข าก บระบบเคร อข าย ก จะทาให องค การสามารถร บ-ส งข อม ลและข าวสารจากท งภายในและ ภายนอกองค การได อ กด วย ด งน นในอนาคตคอมพ วเตอร ส วนบ คคลจะกลายเป นเคร องม อหล กของ พน กงานและผ บร หารขององค การ

4 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย ในการต ดต อส อสาร ในช วงแรกของการนาคอมพ วเตอร มาใช งานทางธ รก จคอมพ วเตอร จะถ กใช เป นเพ ยงอ ปกรณ หล กท ช วยใน การเก บและคานวณข อม ลต าง ๆ เท าน น ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได ถ กพ ฒนาให ม ศ กยภาพมากข น โดยสามารถท จะต อ เป นระบบเคร อข ายเพ อแลกเปล ยนข อม ลระหว างคอมพ วเตอร ป จจ บ นผ ใช สามารถต ดต อเพ อท จะแลกเปล ยนข อม ล ข าวสารซ งก นและก นได จากท กหนท กแห งท วโลก คอมพ วเตอร จ งม บทบาทท สาค ญมากกว าการเป นเคร องม อท เก บ และประมวลผลข อม ลเหม อนอย างในอด ตต อไป แนวโน มของการใช เทคโนโลย สารสนเทศขององค การ แสดงให เราเห นได ว าในอนาคต ผ ท จะเป นน ก บร หารและน กว ชาช พท ประสบความสาเร จจะต องไม เพ ยงแค ร จ กคอมพ วเตอร แต จะต องสามารถใช คอมพ วเตอร อย างม ประส ทธ ภาพ และร จ กการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ โดยผ บร หารในอนาคตจะต องร จ กการประย กต ใช เทคโนโลย ก บงานของตน ม ความค ดในการท จะสร างระบบสารสนเทศท ตนเองต องการ เพ อช วยในการต ดส นใจในภาวะท ม การ แข งข นส ง ทาให การบร หารของตนเองม ประส ทธ ภาพและประสบความสาเร จอย างส ง ขณะท น กว ชาช พจะใช ระบบ สารสนเทศในการรวบรวมประมวลผล และจ ดการข อม ลอย างม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนการค นหาและตรวจสอบข อม ล จากแหล งต าง ๆ ผ านระบบเคร อข ายอย างถ กต องและรวดเร ว

5 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได บ รณาการเข าส ระบบธ รก จ ด งน นองค การท จะอย รอดและม พ ฒนาการต อง สามารถปร บต วและจ ดการก บเทคโนโลย อย างเหมาะสม โดยห วข อน จะกล าวถ งเทคโนโลย สารสนเทศท จะม ผลต อการ ดาเน นธ รก จในอนาคต เพ อให ผ บร หารในฐานะห วใจสาค ญของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศขององค การได ศ กษา แต เน องจากการเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของเทคโนโลย สารสนเทศอาจทาให เทคโนโลย ท กล าวถ งในท น ล าสม ยได ใน ระยะเวลาอ นรวดเร ว ด งน นจ งม ความจาเป นท ผ บร หารท สนใจจะต องศ กษาต ดตามความเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา โดยเทคโนโลย สารสนเทศท สาค ญในอนาคตม ด งต อไปน คอมพ วเตอร (Computer) ป ญญาประด ษฐ (Artificial Intelligence) หร อ AI ระบบสารสนเทศสาหร บผ บร หาร (Executive Information System) หร อ EIS การจดจาทางช วภาพ (Biometric Recognition) เช น ใบหน า ม านตา ลายน วม อ หร อเส ยง

6 P A R T 1 : แ น ว โ น ม ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ( I T T R E N D S ) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต (ต อ) การแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส (Electronics Data Interchange) หร อ EDI เส นใยแก วนาแสง (Fiber Optics) อ นเทอร เน ต (Internet) ระบบเคร อข าย (Networking System) การประช มทางไกล (Teleconference) โทรท ศน ตามสายและผ านดาวเท ยม (Cable and Sattellite TV) เทคโนโลย ม ลต ม เด ย (Multimedia Technology)

7 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) เทคโนโลย สารสนเทศในอนาคต (ต อ) การใช คอมพ วเตอร ในการฝ กอบรม (Computer Base Training) การใช คอมพ วเตอร ช วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) หร อ CAD การใช คอมพ วเตอร ช วยในการผล ต (Computer Aided Manufacturing) หร อ CAM ระบบสารสนเทศทางภ ม ศาสตร (Geographic Information System) หร อ GIS อ ปกรณ พกพา (Smartphone/Tablet) ได แก Mobile Application, Social Network ระบบประมวลผลเพ อบร หารทร พยากรตามความต องการของผ ใช (Cloud Computing) เทคโนโลย การสร างภาพเสม อนจร ง (Augmented Reality)

8 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ ป จจ บ นความก าวหน าของเทคโนโลย สารสนเทศได ม บทบาทท สาค ญต อว ถ ช ว ตและส งคมของมน ษย เทคโนโลย สารสนเทศได สร างการเปล ยนแปลงและโอกาสให แก องค การ เช น เปล ยนโครงสร างความส มพ นธ และการ แข งข นในอ ตสาหกรรม ปร บโครงสร างการดาเน นงานขององค การเพ มประส ทธ ภาพในการผล ตและบร การ เป นต น เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศก อให เก ดร ปแบบใหม ในการต ดต อส อสารและม ปฏ ส มพ นธ ระหว างบ คคล ทาให ม การ พ ฒนาและกระจายต วของภ ม ป ญญา ซ งต องอาศ ยบ คคลท ม ความร และความเข าใจในการใช งานเทคโนโลย ให เก ด ประโยชน ป จจ บ นองค การในประเทศไทยได ม การต นต วท จะนาเทคโนโลย เหล าน มาใช งานมากข น เพ อท จะทาให เรา ต ดตามความเปล ยนแปลงท เก ดข นจากเทคโนโลย ได ท น และสามารถใช เทคโนโลย ให เป นประโยชน ในการแข งข น อย างไรก ตาม การพ ฒนาเทคโนโลย ขององค การจะข นอย ก บผ บร หารเป นสาค ญ โดยท ผ บร หารจะต องเตร ยมความ พร อมสาหร บองค การด งต อไปน ทาความเข าใจต อบทบาทของเทคโนโลย สารสนเทศท ม ต อธ รก จป จจ บ น เพ อให สามารถนาความร ต าง ๆ มา ประย กต ใช ก บงานท กาล งทาอย เพ อเพ มข ดความสามารถและศ กยภาพในการแข งข นขององค การ เช น การนาเอา คอมพ วเตอร เข ามาช วยในระบบคล งส นค าของบร ษ ท การใช ความก าวหน าด านการส อสารมาช วยในการเช อมโยง ข อม ลของแผนกต าง ๆ หร อการใช ระบบแลกเปล ยนข อม ลอ เล กทรอน กส ในการเปล ยนข อม ลระหว างผ ขายว ตถ ด บ องค การ และล กค า เป นต น

9 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) ระบบสารสนเทศเก ยวข องก บการจ ดการข อม ลขององค การ น กว เคราะห ระบบและผ ใช จะศ กษาหร อพ จารณาถ ง ข อม ลและข าวสารต าง ๆ ท องค การต องการและใช ในการดาเน นงานอย เป นประจา เพ อท จะทาการรวบรวมและจ ด ระเบ ยบเก บไว ในระบบสารสนเทศ และเม อม ความต องการข อม ล ก สามารถเร ยกออกมาใช ได ท นท โดยการพ ฒนา ระบบต องให ความสาค ญก บภาพรวมและความสอดคล องในการใช งานสารสนเทศขององค การเป นสาค ญ วางแผนท จะสร างและพ ฒนาระบบ เพ อให การดาเน นการสร างหร อพ ฒนาระบบสารสนเทศเป นไปตาม ว ตถ ประสงค ขององค การภายใต งบประมาณและระยะเวลาท กาหนดไว การวางแผนถ อเป นส งท สาค ญ เพราะระบบ สารสนเทศจะประกอบด วยระบบย อยอ น ๆ อ กมาก ซ งจะต องส มพ นธ ก นและใช เวลาในการพ ฒนาให สมบ รณ

10 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) โดยท การเตร ยมงานเพ อให การดาเน นการพ ฒนาระบบสารสนเทศขององค การประสบความสาเร จ สมควร ประกอบด วยการเตร ยมการในด านต อไปน บ คลากร การเตร ยมบ คลากรให พร อมเป นส งสาค ญในการท จะสร างและพ ฒนา ตลอดจนการใช งานระบบ สารสนเทศเม อจ ดสร างเสร จเร ยบร อยแล ว บ คลากรท ต องจ ดเตร ยมควรเป นท งระด บผ บร หาร น กเทคโนโลย สารสนเทศ น กว ชาช พเฉพาะ และพน กงานปฏ บ ต การ เพ อให ม ความร ท กษะ และความเข าใจในข ดความสามารถ และศ กยภาพของเทคโนโลย สารสนเทศ โดยการจ ดฝ กอบรมหร อบรรยายพ เศษ รวมท งการสรรหาบ คลากรทาง สารสนเทศให สอดคล องก บความต องการท งในป จจ บ นและอนาคตของหน วยงาน งบประมาณ เตร ยมกาหนดจานวนเง นและวางแนวทางในการจ ดหาเง นท จะมาพ ฒนาระบบสารสนเทศให เพ ยงพอ ก บแผนท วางไว ตลอดจนจ ดทางบประมาณสาหร บการพ ฒนาระบบในอนาคต เน องจากเทคโนโลย ขององค การ อาจจะล าสม ยและส ญเส ยความสามารถในการแข งข นในระยะเวลาส น

11 PART 1: แนวโน มของเทคโนโลย สารสนเทศ (IT TRENDS) การปฏ บ ต ตนให ท นต อการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย สารสนเทศ (ต อ) การวางแผน ผ บร หารต องจ ดทาแผนการจ ดสร างหร อพ ฒนาระบบท งในระยะส นและระยะยาว ซ งอาจจะต องม การ จ ดต งคณะทางาน ซ งอาจจะประกอบด วยผ บร หาร ผ ใช น กออกแบบระบบและผ เช ยวชาญจากภายนอกมา ปฏ บ ต งานร วมก น องค การท เจร ญเต บโตในอนาคตต องสามารถประย กต เทคโนโลย เข าไปในโครงสร างการบร หารงานและ การต ดต อส อสาร โดยเทคโนโลย สารสนเทศเปร ยบเสม อนเส นประสาทของธ รก จ แต การประย กต เทคโนโลย สารสนเทศในองค การจะส งผลกระทบต อการดาเน นงานและบ คลากร มากกว าการเพ มประส ทธ ภาพหร อการลดข นตอน ในการทางาน การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศจะเก ยวข องก บจร ยธรรมและความร บผ ดชอบต อส วนรวม เช น การ ไหลเว ยนของข อม ลผ านขอบเขตขององค การและเขตแดนของประเทศ การต ดตามผลและตรวจสอบการทางานก บ ความเป นส วนต วของพน กงาน การท จร ตหร อฉ อโกงในระบบเคร อข าย การก อการร ายหร อการโจรกรรม ซ งผ บร หาร จะต องต ดตามทาความเข าใจในศ กยภาพและผลกระทบของเทคโนโลย ท ม ต อองค การและส งคม เพ อให เล อกใช เทคโนโลย ให เก ดประโยชน ส งส ดและก อให เก ดผลกระทบในด านลบน อยท ส ดต อองค การและส งคมแวดล อม

12 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน

13 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) AEC หร อ Asean Economics Community ค อ การรวมต วของชาต ใน Asean 10 ประเทศ โดยประกอบด วย ไทย พม า ลาว เว ยดนาม มาเลเซ ย ส งคโปร อ นโดน เซ ย ฟ ล ปป นส ก มพ ชา และบร ไน เพ อท จะให ม ผลประโยชน ทาง เศรษฐก จร วมก น ในร ปแบบคล าย ๆ ก บกล ม Euro Zone ประเทศสมาช ก จะม ผลประโยชน ร วมก น ม อานาจต อรองต างๆ ก บค ค าต าง ประเทศ ได มากข นการ นาเข า ส งออก เคล อนย ายแรงงานของชาต ในอาเซ ยนก จะเป นไปอย างเสร (ท เขาเร ยกว าเสร การค า) ยกเว นก เพ ยง ส นค าบางชน ดท แต ละประเทศอาจจะขอไว ไม ลดภาษ นาเข า (เราเร ยกว าส นค าอ อนไหว) Asean จะรวมต วเป น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน หร อ AEC และม ผลอย างจร งจ งเป นทางการ ในว นท 1 มกราคม 2558 //เล อนเป น 31 ธ นวาคม 2558 ซ งก จะทาให ภ ม ภาคน เปล ยนแปลงไปอย างมากมาย ในหลาย ๆ ด าน

14 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ว ด ท ศ น ป ร ะ ก อ บ

15 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) (ต อ) AEC Blueprint (แบบพ มพ เข ยว) หร อแนวค ด แนวทางท จะให AEC เป นไปในท ศทางเด ยวก น การเป นตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น การเป นภ ม ภาคท ม ข ดความสามารถในการแข งข นส ง การเป นภ ม ภาคท ม การพ ฒนาทางเศรษฐก จท เท าเท ยมก น การเป นภ ม ภาคท ม การบ รณาการเข าก บเศรษฐก จของโลก

16 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) (ต อ) โดยแต ละประเทศสมาช ก AEC ท ม จ ดเด นด านต าง ๆ ท สาค ญ ด งต อไปน ประเทศพม า : สาขาเกษตรและประมง ประเทศมาเลเซ ย : สาขาผล ตภ ณฑ ยาง และสาขาส งทอ ประเทศอ นโดน เซ ย : สาขาภาพยนต และสาขาผล ตภ ณฑ ไม ประเทศฟ ล ปป นส : สาขาอ เล กทรอน กส ประเทศส งคโปร : สาขาเทคโนโลย สารสนเทศ และสาขาส ขภาพ ประเทศไทย : สาขาการท องเท ยว และสาขาการบ น (ประเทศไทยอย ตรงกลาง ASEAN)

17 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ( ต อ) AEC เก ดข น ไทยจะเจอก บอะไรการเป นตลาดและฐานการผล ตเด ยวก น การลงท นจะเสร มากเลยท เด ยว ใครจะลงท นท ไหนอย างไรก ได ต างประเทศจะเข ามาลงท น ประเทศไทยจะเป นศ นย กลางของการจ ดการ การท องเท ยว และการบ น เพราะว าอย กลาง Asean และม ศ กยภาพ ในการเป น HUB ทางด านการบ น ภาษาอ งกฤษจะเป นส งท สาค ญเป นอย างมาก การค าขายบร เวณชายแดนจะเต บโตข นอ ก อ ตสาหกรรมโรงแรม การท องเท ยว ร านอาหาร รถเช า จะค กค กมากข น การแข งข นในท กด านจะส งมาก ๆ

18 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY : AEC) ( ต อ) การค า การลงท นจะขยายต วโดยภาพรวม การแข งข นทางด านแรงงานจะม มากข น ท นนอกจะไหลเข ามาอย างต อเน อง บ คลากรบางสาขาอาช พ อาจเคล อนย ายไปต างประเทศ การค าด วยร ปแบบ E-Commerce จะได ร บความน ยม

19 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ASEAN ICT MASTER PLAN 2015

20 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ASEAN ICT MASTER PLAN 2015 (ต อ) ย ทธศาสตร ท 1 การเปล ยนแปลงทางเศรษฐก จ (Economic transformation) เป นการเตร ยมความพร อมด าน สภาพแวดล อมให เหมาะสมแก การทาธ รก จเพ อท จะด งด ดการค า การลงท น และการสร างธ รก จในสาขาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ย ทธศาสตร ท 2 การม ส วนร วมของประชาชน และการสร างศ กยภาพให แก ประชาชน (People empowerment and engagement) เป นการปร บปร งค ณภาพช ว ต ของประชาชนผ านการเข าถ งไอซ ท อย างท วถ งและเท าเท ยม ใน ราคาท เหมาะสม ย ทธศาสตร ท 3 การสร างนว ตกรรม (Innovation) ค อการส งเสร มอ ตสาหกรรมเทคโนโลย สารสนเทศ และการ ส อสารเพ อส งแวดล อม (Green) โดยใช ความค ดสร างสรรค และความแปลกใหม รวมท งการส งเสร มงานว จ ยและ พ ฒนานว ตกรรมเพ อม งส ความเป นเล ศทางว ชาการ

21 P A R T 2 : เ ท ค โ น โ ล ย ส า ร ส น เ ท ศ ก บ ป ร ะ ช า ค ม เ ศ ร ษ ฐ ก จอาเซ ย น ASEAN ICT MASTER PLAN 2015 (ต อ) ย ทธศาสตร ท 4 การพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน (Infrastructure development) เพ อสน บสน นการให บร การ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารต างๆ ให ครอบคล มท วท กช มชนในอาเซ ยน รวมท ง การบร หารจ ดการและ บ รณาการข อม ลด านอ ต น ยมว ทยา และระบบเต อนภ ยพ บ ต (Disaster management) ให ม ประส ทธ ภาพและท น ต อเหต การณ ย ทธศาสตร ท 5 การพ ฒนาท นมน ษย (Human capital development) เป นการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ท กษะและความสามารถด านไอซ ท เพ อสน บสน นการเจร ญเต บโตของภาคอ ตสาหกรรมไอซ ท และช วยส งเสร ม อ ตสาหกรรมอ นๆ ในภาคเศรษฐก จ ย ทธศาสตร ท 6 การลดช องว างทางด านด จ ตอล (Bridging the digital divide) เพ อการพ ฒนาและส งเสร มการ นาไอซ ท ไปใช ให เก ดประโยชน ในช ว ตประจาว นเพ อสร างอาช พ

22 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ การยกระด บมาตรฐานประเทศด วย ICT ทางด านกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ได กาหนด ย ทธศาสตร Smart Thailand 2020 เพ อสร างความเข มแข งและเสร มประส ทธ ภาพการทางานของภาคร ฐท งระบบ ในการสน บสน นการเพ มข ดความสามารถในการแข งข นของภาคธ รก จอย างไร ข ดจาก ด และยกระด บค ณภาพช ว ตของ ประชาชนให เก ดข นอย างรวดเร ว

23 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Network Strategy การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารให ม ประส ทธ ภาพม ความสะดวกและรวดเร วอย างท วถ ง ครอบคล มพ นท ท วประเทศ ท นต อเทคโนโลย และม ความม นคง ปลอดภ ย เพ อรองร บความต องการของท กภาคส วนและพร อมท จะก าวเข าส การเป นศ นย กลางแห งประชาคม เศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) การเช อมโยงการทางานระหว างหน วยงานเพ อผล กด นนโยบายบรอดแบรนด แห งชาต ปร บปร งประส ทธ ภาพของโครงข ายโทรคมนาคมให ครอบคล มพ นท เป าหมาย พ ฒนากฎหมายระเบ ยบมาตรการให ท นต อเทคโนโลย และความม นคงปลอดภ ย พ ฒนาเคร อข าย/ระบบ/ศ นย บร การเพ อการเข าถ งการบร การของภาคร ฐท มากข น

24 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Government Strategy ส งเสร มและสน บสน นการนา ICT มาใช ในการบร หารจ ดการและบร การท กภาค ส วนอย างม ธรรมภ บาลม ประส ทธ ภาพเพ อยกระด บค ณภาพบร การและค ณภาพช ว ตของประชาชนให ได ร บบร การท ม ค ณภาพรวมถ งการนาข อม ลสถ ต มาใช วางแผนและต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ ใช เทคโนโลย สารสนเทศในการบร หารและบร การภาคร ฐด วยกลไกประสานของ C10 ภาคร ฐ พ ฒนาระบบร ฐบาลอ เล คทรอน กส แบบบ รณาการเพ อประส ทธ ภาพในการให บร การ ส งเสร มการใช เทคโนโลย สาสนเทศในท กภาคส วนรวมถ งผ ด อยโอกาส ผ พ การ และผ ส งอาย อย างสร างสรรค พ ฒนาข อม ลสถ ต และสารสนเทศภาคร ฐให ม มาตรฐานสามารถนามาบ รณาการได อย างม ประส ทธ ภาพ

25 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart Bussiness Strategy ส งเสร มและสน บสน นอ ตสาหกรรม ICT เพ อสามารถแข งข นได ในระด บสากลโดย พ ฒนาผ ประกอบการให ม ศ กยภาพและสามารถพ งพาตนเองได พ ฒนาบ คลากรด าน ICT ให ม ท กษะความสามารถ ตามมาตรฐานว ชาช พและตรงก บความต องการของภาคอ ตสาหกรรมท งในป จจ บ นและอนาคต ยกระด บศ กยภาพในการแข งข นของผ ประกอบการICT ให พ งตนเองได สร างความเช อม นในการทาธ รกรรมอ เล คทรอน กส สาหร บท กภาคส วน ผล กด นให ผ ประกอบการ ICT ไทยให ม มาตรฐานสากล ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อยกระด บอ ตสาหกรรม ICT ไทย พ ฒนาบ คลากร ICT ให ม ค ณภาพและตรงก บความต องการของอ ตสาหกรรม ICT เตร ยมความพร อมและดาเน นการงานด าน ICT ในเวท ระหว างประเทศ

26 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การยกระด บมาตรฐานประเทศ (ต อ) Smart People Strategy สร างรากฐานการพ ฒนาท สมด ลส ส งคมด วย ICTโดยการส งเสร มและสน บสน นการนา ICTมาใช ในการบร หารจ ดการและบ รณาการข อม ลด านอ ต น ยมว ทยาและระบบเต อนภ ยพ บ ต ให ม ประส ทธ ภาพและ ท นต อเหต การณ ส งเสร มและสน บสน นด านการศ กษาด วยส อการเร ยนการสอนผ านคอมพ วเตอร พกพาเพ อให ค ณภาพช ว ตและเศรษฐก จโดยรวมของประชาชนท กคนด ข นอย างย งย น เตร ยมความพร อมและดาเน นงานด าน ICT เพ อเข าส การเป นประชาคมอาเซ ยน (AEC) จ ดหาเคร องคอมพ วเตอร แท ปเล ตให แก โรงเร ยน (OTPC) พ ฒนาและประย กต ใช ICT เพ อการให บร การอ คอน ยมว ทยาอย างบ รณาการ พ ฒนาข ดความสามารถของระบบพยากรณ อากาศและการเต อนภ ยโดยใช ICT พ ฒนาข ดความสามารถของระบบการส อสารและสามารถเผยแพร ให ใช งานได ท งภาวะปกต และภาวะว กฤต ส งเสร มการให ความร ด านอ ต น ยมว ทยาและภ ยพ บ ต แก ประชาชนให เก ดความตระหน กข น

27 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การบ รณาการข อม ลพ นฐาน

28 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน การลดความเหล อมล าในการเข าถ งเทคโนโลย เป นย ทธศาสตร ท เร ยกว า Digital Divide ค อการแก ป ญหาความเล อมล าการเข าถ งไอซ ท ซ ง แตกต างก บท เราเคยร มา เม อย ค ป ก อน เป นความพยายามให ผ ท ด อยโอกาส และประชาชนตาม ชนบทให ม โอกาสเข าถ งการบร การโทรคมนาคมพ นฐาน แล วต อมาพยายามให เข าถ งอ นเทอร เน ต และ เทคโนโลย ด จ ตอลอ น ๆ แต งวดน เจตนาต องการให ประชาชนอาเซ ยนส วนใหญ สามารถม อ ปกรณ อ เล กทรอน กส ใช เข าร วมในส งคมเคร อข ายอ นเทอร เน ต และเคร อข ายส งคมให มากท ส ด โดยจะทาให อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ อ เล กทรอน กส ท เก ยวข องม ราคาถ ก ค าใช จ ายในการเข าถ งบรอดแบนด อ นเทอร เน ตม ราคาถ ก เพ อให ท กคนม โอกาสใช ประโยชน จากโครงสร างพ นฐานบรอดแบนด ด งท กล าวมา ในข อแรกได ลองค ดด ภายใน 5-10 ป ข างหน า ประชาชนอาเซ ยนกว า 800 ล านคน หร อประมาณ 8.8% ของประชาชนท งโลก จะเช อมต อก นเป นตลาดเด ยว ผ ท จะได ประโยชน ค อประเทศท ได เตร ยมความ พร อมในท กด าน การศ กษา การตลาด การพ ฒนาท นมน ษย การสร างท กษะและศ กยภาพพร อมท จะ แข งข น รวมท งพร อมด วยภาษากลางของอาเซ ยน ค อภาษาอ งกฤษ)

29 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ICT ก บการเข าส AEC ล าส ด กระทรวงไอซ ท ได มอบหมายให สาน กงานร ฐบาลอ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) หร อ สรอ. เป น แม งานใหญ ในการต ง CSA ASEAN Hub เพ อเป นการยกระด บประเทศไทยในด าน ICT โดยเฉพาะอย างย ง เทคโนโลย Cloud Computing ซ งป จจ บ น สรอ. ได ต ง Government Cloud Service ข นตามนโยบายของกระทรวง ไอซ ท และได ร บการตอบร บจากหน วยงานราชการเป นอย างด นอกเหน อจาก Cloud Computing แล ว กระทรวงไอซ ท ย งได วางแผนการดาเน นโครงการส งเสร มการ ลงท น และพ ฒนาธ รก จเพ อเพ มศ กยภาพการแข งข นของผ ประกอบการ ICT ไทยส สากล โดยม การดาเน นงานในด าน ต าง ๆ ท งด านการรวบรวมข อม ล และการจ ดทานโยบาย และแผนย ทธศาสตร การสร างผ ประกอบการรายใหม เพ อ เข าส ภาคอ ตสาหกรรม ICT ไทย และเตร ยมความพร อมสาหร บการเคล อนย ายแรงงาน ในการเข าส AEC โดยจ ดทาแผนย ทธศาสตร ของภาคอ ตสาหกรรม ICT ในด านต าง ๆ ท งโทรคมนาคม พ ฒนาซอฟต แวร แอน เมช น เกมส อ ตสาหกรรมผล ตคอมพ วเตอร การให บร การโครงข าย สมองกลฝ งต ว และอ ตสาหกรรม อ เล กทรอน กส เพ อการท องเท ยว รวมท งม การรวบรวมข อม ลสถานภาพของผ ประกอบการในแต ละภาคอ ตสาหกรรม ไอซ ท และภาพรวมของอ ตสาหกรรม ICT

30 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ICT ก บการเข าส AEC พร อมก นน ย งได ม การจ ดระดมสมองผ ประกอบการในแต ละ Sector ของอ ตสาหกรรม ICT เพ อให ความร ในการเตร ยมต วรองร บการแข งข นจากต างประเทศ และเป ดโอกาสให ม การแสวงหาพ นธม ตรจากประเทศในกล ม อาเซ ยน เพ อสร างความได เปร ยบในเช ง Value Chain รวมถ งจ ดส มมนาผ ประกอบการท ม ผลกระทบจากการปฏ บ ต ตามการร บรองมาตรฐานว ชาช พอ ตสาหกรรม ICT ตามข อตกลงของ e-asean เพ อทราบนโยบาย และแนวทางการ ร บรองมาตรฐานว ชาช พ และให ความเห นในการปร บปร งการร บรองมาตรฐานให สอดคล องก บความเป นจร งใน ภาคอ ตสาหกรรม ท งในและต างประเทศ รวมถ งการจ ดต งสถาบ นเฉพาะทางด าน ICT หร อ ICT Academy ข น เพ อเป นแหล งพ ฒนาบ คลากรท ม ท กษะในสาขาท ม ความสาค ญส ง หร อม แนวโน มความต องการส งในอนาคต โดยได บ รณาการงานพ ฒนาบ คลากรด าน ไอซ ท ร วมก บสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ (องค กรมหาชน) และหน วยงานต าง ๆ ท งภาคร ฐและเอกชน เพ อการวางกรอบ มาตรฐานว ชาช พด านไอซ ท ในการเสร มสร างศ กยภาพบ คลากรก อนเข าส ตลาดแรงงานในอ ตสาหกรรมไอซ ท อย างม ประส ทธ ภาพ และผล กด นให ประเทศไทยแสดงบทบาทในการเป นศ นย กลางด านการพ ฒนาบ คลากรไอซ ท ของอาเซ ยน ท ม มาตรฐาน และท กษะในอาช พอ นเป นท ยอมร บร วมก น ท งน เพ อส งเสร มการเคล อนย ายบ คลากรไอซ ท ของภ ม ภาค อาเซ ยน

31 PART 2: เทคโนโลย สารสนเทศก บประชาคมเศรษฐก จ อาเซ ยน Q & A

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561)

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561) สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท 1 บทนา 6 1.1 หล กการและเหต ผล 6 1.2 ว ตถ ประสงค 6 บทท 2 ภาพรวมแผนและนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 7 2.1 กรอบนโยบาย ICT 2020 7 2.2 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย Department of Disaster Prevention and Mitigation, Ministry of Interior แผนย ทธศาสตร

More information

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ

บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ บทท 5 สร ปผลการว จ ยและข อเสนอแนะ ช ดโครงการว จ ยเร องการศ กษาเพ อพ ฒนานโยบายและกลไกการส งเสร มความเสมอภาค และความเป นธรรมในส งคมม ว ตถ ประสงค การว จ ยแบ งออกเป น 2 ว ตถ ประสงค หล กค อ ว ตถ ประสงค ข อแรกเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร)

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได ร บจ ดสรร) - 2 - แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศ กษาธ การ (ฉบ บปร บปร งตามงบประมาณท ได

More information

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด

ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน ส งส ด ว ส ยท ศน : ก าก บด แลและบร หารการใช จ ายเง นของแผ นด นให เก ดประโยชน น ส งส ด แผนปฏ บ บ ต ราชการของกรมบ ญช กลาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ค าน า ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554

สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 สร ปผลการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ 2554 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย อาเภอห างฉ ตร สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดลาปาง สาน กงานการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

More information

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทน จะกล าวถ ง ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อรองร บภารก จของกรมฯ ซ งเป นผลล พธ ท ได

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาแนวทางการจ ดการศ กษาเพ อพ ฒนาอาช พของ ศ นย ฝ กอาช พช มชนในภาคกลาง สถาบ นพ ฒนาการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยภาคกลาง ส าน กงานปล ดกระทรงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ก คาน า

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) แผนพ ฒนาการก ฬาแห งชาต ฉบ บท ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา คำ นำ เน องในโอกาสป มหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ถ อเป นวาระสำาค ญย งสำาหร บปวงชนชาวไทยท

More information