แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ

Size: px
Start display at page:

Download "แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558"

Transcription

1 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ

2 คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ฉบ บน จ ดท าข นเพ อเป นการวางแผนเพ อพ ฒนางาน สน บสน นว ชาการ ด านบร การสารสนเทศและส อการศ กษาด านต าง ๆ โดยน าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของมหาว ทยาล ยมาก าหนดเป นแนวทางในการวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งม งเน นการจ ดหาทร พยากรสารสนเทศและน าเทคโนโลย ท ท นสม ยมาใช ให สอดคล องก บความก าวหน าทางเทคโนโลย และความต องการของผ ใช บร การในโลก ป จจ บ น การวางแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ในระยะ 4 ป ต งแต ป พ.ศ จะท าให แนวทางการปฏ บ ต งานของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศม ความช ดเจนใน การด าเน นการให บรรล เป าหมายตามว ตถ ประสงค น าไปส การพ ฒนามหาว ทยาล ยให ม ความก าวหน า ทางด านเทคโนโลย สารสนเทศต อไป (อาจารย ปฏ คม ทองจร ง) ผ อานวยการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ

3 สารบ ญ หน า คานา. ก สารบ ญ ข บทนา. 1 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน-ภายนอก (SWOT) 3 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ.. 5 ความเช อมโยงสอดคล องระหว าง ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กลย ทธ ของ มหาว ทยาล ยและสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ. 8 Strategy Map.. 14

4 บทนำ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ม ฐานะเป นส วน ราชการท เร ยกช ออย างอ นท ม ฐานะเท ยบเท าคณะตามกฎกระทรวงศ กษาธ การเม อ ว นท 22 พฤษภาคม พ.ศ ม ส าน กงานผ อ านวยการเป นหน วยงานระด บกองโดยแบ งส วนราชการเป น 4 งาน ได แก งานธ รการ หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย การศ กษา และศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ความเป นมาการดาเน นการและสถานท ต งม ด งน พ.ศ จ ดต งห องสม ดว ทยาล ยคร จ นทบ ร และฝ ายโสตท ศนศ กษา ต งอย อาคารไม ช นเด ยวตรงข ามเร อนท านเป ง พ.ศ ต งอย ท อาคาร 1 ช น 1 พ.ศ ต งอย ท อาคารหกเหล ยมโดยแยกออกเป น 2 ส วน ค อฝ ายหอสม ด และ ฝ ายเทคโนโลย การศ กษา พ.ศ เป นหน วยงานในฐานะโครงสร างการบร หารงานภายในเท ยบเท าคณะ ช อว า ส าน กว ทยบร การ ต งอย ท อาคารบรรณราชนคร นทร เป นต กส ง 4 ช น โดยช น 1 ถ ง ช น 3 เป นส วนหอสม ด และช น 4 เป นฝ ายเทคโนโลย การศ กษา ต อมาได ม การเปล ยนแปลงจากสถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ ไปเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏ ร าไพพรรณ ซ งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ได ทรงลงประปรมาภ ไธยในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย ราชภ ฏ พ.ศ แล วประกาศในราชก จจาน เบกษา ในว นท 14 ม ถ นายน 2547 ท าให ม ผลบ งค บใช ในว นท 15 ม ถ นายน 2547 ด งน นสถาบ นราชภ ฏร าไพพรรณ จ งเป นเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน 2547 เป นต นมา และส าน กว ทยบร การ ก เปล ยนช อเป น ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ โดยประกาศในราชก จจาน เบกษา ตามกฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพ พรรณ ซ งประกอบด วยหน วยงาน 4 หน วยงาน ได แก กล มงานบร หารงานท วไป ศ นย เทคโนโลย การศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ และหอสม ดกลาง และจากการประกาศใช พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ แทน พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ ม ผลให สถาบ นราชภ ฏราไพพรรณ เปล ยนสถานะเป นมหาว ทยาล ย ราชภ ฏราไพพรรณ และเป นน ต บ คคล ตามมาตรา 4 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ และ กระทรวงศ กษาธ การได ออกกฎกระทรวงและประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 22 พฤษภาคม พ.ศ เร องการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ พ.ศ ได ก าหนดให ส าน ก ว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นส วนราชการระด บส าน กตามมาตร 10 (6) แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ซ งเป นหน วยงานท ม ฐานะเท ยบเท าคณะ 1

5 โครงสร างการแบ งส วนราชการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรรณ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานผ อานวยการ กล มงานบร หารงานท วไป หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย การศ กษา ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2

6 การว เคราะห สภาพแวดล อมภายใน-ภายนอก (SWOT) จ ดแข ง (Strength) หมายถ ง ส งแวดล อมท ด ภายในสาน กว ทยบร การ ฯ ซ งม ผลให การดาเน นงานเป นไปตามเป าหมาย และม ประส ทธ ภาพ 1. ให บร การด านเทคโนโลย ท ท นสม ย เช น ระบบห องสม ดอ ตโนม ต บร การย ม - ค น บร การ อ นเทอร เน ต บร การส ออ เล กทรอน กส เป นต น เพ อการศ กษาค นคว า 2. ม การนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการปฏ บ ต งาน (ระบบ MIS) เช น ระบบบร การการศ กษา การเง น ระบบพ สด ระบบบ คลากร เป นต น 3. ม การบร หารงานเป นระบบ ม การกระจายงานและความร บผ ดชอบ 4. บ คลากรม ความร ความเช ยวชาญ และท กษะในว ชาช พ 5. บ คลากรม การให บร การท ม ค ณภาพ เอาใจใส ต อความต องการของผ ใช บร การท กระด บ 6. ม แผนปฏ บ ต การและโครงสร างการบร หารงานท ช ดเจน และม การจ ดสรรบ คลากรท ปฏ บ ต งานตรง ตามสายงาน 7. ร วมม อก บเคร อข ายสถาบ นอ ดมศ กษาท งในด านเทคโนโลย สารสนเทศและด านทร พยากร สารสนเทศ จ ดอ อน (Weakness) หมายถ งป ญหาและอ ปสรรคท ทาให การดาเน นงานภายในองค กร ไม ประสบผลสาเร จเท าท ควร 1. จานวนบ คลากรในบางส วนงานไม เพ ยงพอต อภาระงานท ม 2. ม พ นท และอ ปกรณ จาก ด ไม เพ ยงพอต อการให บร การ เช น ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ไม เพ ยงพอ ต อจานวนน กศ กษา 3. การประชาส มพ นธ และเผยแพร ข าวสารไปส ผ ใช บร การย งขาดความต อเน อง โอกาส (Opportunity) สภาพแวดล อมภายนอกสาน กว ทยบร การ ฯ ท เป นค ณค าและเป นผลต อการดาเน นงานในเช งบวก 1. แผนแม บท ICT ท ม งเน นในการพ ฒนาบ คลากรและงานด าน ICT ร วมถ งการสน บสน นงานว จ ยและ การพ ฒนาโปรแกรมโดยเน น Open Source เพ อลดค าใช จ ายในการใช ซอฟต แวร ล ขส ทธ 2. ผ บร หารและส วนงานต างๆ เห นความสาค ญของการใช เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หาร จ ดการภายในองค กร 3. น กศ กษา คณาจารย บ คลากรของมหาว ทยาล ย และช มชนม ความต องการใช บร การเทคโนโลย สารสนเทศมากข น 4. มหาว ทยาล ยม งเน นให ผ เร ยนม ความร และเก ดท กษะในการค นคว า การเข าถ งสารสนเทศด วย ตนเอง ตามนโยบายของร ฐบาล 3

7 อ ปสรรค (Threat) อ ปสรรคหร อภ ยค กคาม เป นสภาพแวดล อมภายนอกท ทาให การดาเน นงานประสบป ญหาและความ ยากลาบาก 1. ความเจร ญก าวหน าและการเปล ยนแปลงด านเทคโนโลย ทาให ต องใช งบประมาณในการดาเน นงาน และจ ดหาคร ภ ณฑ เพ อการพ ฒนาการให บร การส งข นมาก 2. น กศ กษาย งขาดความสนใจในการแสวงหาความร ด วยตนเอง และไม ปฏ บ ต ตามกฎระเบ ยบ 3. งบประมาณท ม จาก ดทาให ขาดการพ ฒนาอย างต อเน อง 4. ขาดความร วมม อในการใช ซอฟต แวร ท พ ฒนาข นเอง 4

8 ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ป งบประมาณ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ปร ชญา สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ให บร การสารสนเทศ ก าวส เทคโนโลย ส งเสร มให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาท ย งย น ว ส ยท ศน พ นธก จ สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นแหล งรวมทร พยากรสารสนเทศท กชน ด พ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา การบร หารจ ดการเพ อท องถ น 1. รวบรวมและจ ดเก บสารสนเทศอย างหลากหลายและครอบคล มท กสาขาว ชา 2. ให บร การสารสนเทศ เพ อสน บสน นการศ กษา การค นคว าและการว จ ย 3. เสร มสร างองค ความร ท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศ และบ รณาการองค ความร ส ส งคม 4. สน บสน นและส งเสร มการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หาร การศ กษา การว จ ย

9 ย ทธศาสตร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ป ย ทธศาสตร 1 การจ ดหาทร พยากรสารสนเทศให หลากหลายและพ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท ท นสม ย กลย ทธ ท 1 ม ทร พยากรสารสนเทศท งในร ปแบบส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร กลย ทธ ท 2 สถานท ให บร การทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษาค นคว าและว จ ย กลย ทธ ท 3 พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล องก บความต องการของคณาจารย น กศ กษาและบ คลากรของ มหาว ทยาล ย ย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ ท 1 ม โครงสร างพ นฐานด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพและส งเสร มการเร ยนร ท ม อย างท วถ ง พอเพ ยง และม ค ณภาพ กลย ทธ ท 2 ม การส งเสร ม สน บสน นความร ด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาค นคว า การว จ ย และการเร ยนร ตลอดช ว ต กลย ทธ ท 3 ม การพ ฒนาและนาส ออ เล กทรอน กส มาใช เพ มประส ทธ ภาพในการจ ดการเร ยนการสอนและส งเสร มการเร ยนร ท หลากหลาย ย ทธศาสตร 3 บร การว ชาการแบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น กลย ทธ ท 1 ม การพ ฒนาถ ายทอดด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให บร การว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บความต องการ ส งคม ช มชนและ ท องถ น กลย ทธ ท 2 ม การประย กต ใช และพ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนาจากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อนามาใช ก บภารก จในการด าเน นงานของมหาว ทยาล ยและการพ ฒนาท องถ น

10 ย ทธศาสตร 4 ส งเสร ม พ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารการจ ดการ และบ คลากร กลย ทธ ท 1 พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการบร การและการบร หารจ ดการให ท นสม ย กลย ทธ ท 2 บ คลากรม สมรรถนะว ชาช พ ม ความส ขในการทางาน ม ความภาคภ ม ใจและความร กต อองค กร กลย ทธ ท 3 พ ฒนาระบบงานเพ อสน บสน นและส งเสร มให ฝ ายต าง ๆ ของสาน กม การบร หารจ ดการและให บร การท ม ค ณภาพ กลย ทธ ท 4 เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม ค ณภาพและเอาใจใส ต อความต องการของผ ใช บร การ ย ทธศาสตร 5 ส งเสร มและสน บสน นการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 1 เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม กลย ทธ ท 2 ม ทร พยากรสารสนเทศและระบบเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม ค าน ยม S Success ค อการทางานท ม งส ผลสาเร จของงาน M Management ค อการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ A Attitude ค อ ท ศนคต หร อความค ดสร างสรรค ท ด ในการเพ มประส ทธ ภาพการทางาน R Relationship ค อความส มพ นธ ท ด ต อก นของบ คลากรในองค กร T Technology and Teamwork ค อ การรอบร ด านเทคโนโลย โดยเฉพาะเทคโนโลย สารสนเทศและการทางานเป นท ม

11 ความเช อมโยงสอดคล องระหว าง ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร กลย ทธ ของมหาว ทยาล ยและสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ เป นมหาว ทยาล ยแห งการเร ยนร ท ม งเน นการผล ตบ ณฑ ต และบ รณาการภ ม ป ญญาท องถ นและภ ม ป ญญาสากล เพ อพ ฒนาส งคม ให เข มแข งและย งย น พ นธก จ มหาว ทยาล ย 1. ผลบ ณฑ ตท ม สมรรถนะส ง ม ค ณธรรม จร ยธรรมและม จรรยาบรรณในว ชาช พ 2. เสร มสร างบ คลากรให ม ความเข มแข งทางว ชาการว ชาช พช นส งโดยเฉพาะอย างย งว ชาช พคร 3. ว จ ยและพ ฒนาเพ อ สร างความเป นมหาว ทยาล ยท เช ยวชาญด านเศรษฐก จและส งคมในภ ม ภาคตะว นออก 4. ให บร การทางว ชาการแก ส งคมท งภาคประชาชน องค กรปกครองส วนท องถ น ภาคร ฐ ภาคธ รก จเอกชน และองค กรหร อ สถาบ นศาสนา 5. ทาน บาร งศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นพร อมท งบ รณาการภ ม ป ญญาท องถ นก บว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ใหม 6. นาหล กเกณฑ และว ธ การบร การหารจ ดการบ านเม อง เช งบ รณาการท ด มาใช ในการบร หารมหาว ทยาว ทยาล ยเพ อเพ มศ กยภาพในการแข งข น ประเด น ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 1. การพ ฒนาศ กยภาพ ทร พยากรมน ษย ให ม ความเข มแข ง ย งย นและ สามารถประกอบอาช พ ได อย างม ค ณภาพตาม มาตรฐานว ชาช พ 2.การเพ มประส ทธ ภาพ การผล ต การพ ฒนาคร และ บ คลากรทางการศ กษา 3. การว จ ยเพ อนาไปส การ พ ฒนาด านว ชาการและ พ ฒนาท องถ น 4. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมบนพ นฐานความ ต องการของส งคม ช มชน และท องถ น 5. อน ร กษ ฟ นฟ และ ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ท องถ นภาคตะว นออก 6. ส งเสร มและส บสาน โครงการพระราชดาร เพ อการพ ฒนาท องถ น 7. พ ฒนาระบบการบร หาร มหาว ทยาล ยตามหล กการ บร หารท ด

12 เป าประสงค มหาว ทยาล ย 1. บ ณฑ ตได ร บการ พ ฒนาศ กยภาพในการ ดารงช ว ตประกอบอาช พ และเสร มสร างความ เข มแข งของช มชน 1. บ ณฑ ตคณะคร ศาสตร ได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพ และมาตรฐาน 2. น กเร ยนโรงเร ยนสาธ ตได ร บ โอกาสทางการศ กษาท ม ค ณภาพส ง 1. ได องค ความร และ นว ตกรรมในการพ ฒนา องค กร และท องถ น 2. สามารถร กษา ทร พยากรธรรมชาต และ ความหลากหลายทาง ช วภาพเพ อความสมด ลและ การพ ฒนาท ย งย น 1. เป นท พ งทางว ชาการและ ว ชาช พและร วมพ ฒนาช มชน และส งคม 1.ทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรมภ ม ป ญญา ท องถ นเพ อสร างสรรค ความเข มแข งทางว ฒนธรรม 1. ส งเสร มและส บสาน โครงการอ นเน องมาจาก พระราชดาร ตามหล ก ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 1. การบร หารจ ดการท ด โดยย ดหล กธรรมาภ บาล ต วช ว ดและ เป าหมายการ ดาเน นงาน 1. ส ดส วนผ เร ยน สายว ทยาศาสตร ต อสาย ส งคมศาสตร เป น 40: ระด บความพ ง พอใจของผ ใช บ ณฑ ต 3. ร อยละ ของบ ณพ ตระด บ ปร ญญาตร ท ได งานทา หร อประกอบอาช พ อ สระภายใน 1 ป 1. ร อยละของระด บ ความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ตคร ศาสตร (5ป ) 2. จานวนหล กส ตรคร ศาสตร บ ณฑ ต (5ป ) มหาบ ณฑ ต 3. จานวนน กศ กษาท เร ยน สาขาคร ศาสตรบ ณฑ ต (5ป ) 4. ร อยละของบ ณฑ ต ระด บปร ญญาคร ศาสตร (5ป ) ท ได งานทาหร อ ประกอบอาช พอ สระภายใน 1 ป 5. จานวน น กเร ยนท ได ร บการ สน บสน นตามโครงการ 1. จานวนผลงานว จ ยท ได นามาใช ในการพ ฒนา องค กรและท องถ น 2. ร อยละของงานว จ ย และงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในวารสาร ระด บชาต หร อนานาชาต ต อ อาจารย ประจา 3. ร อยละของงานว จ ย หร องานสร างสรรค ท นามาใช อ นก อให เก ด ประโยชน อย างช ดเจนต อ อาจารย ประจาหร อน กว จ ย ประจา 1. จานวนโครงการท ให บร การว ชาการแก ช มชน และส งคม 2. จานวนประชากรท ได ร บบร การว ชาการและการ พ ฒนา 3. กล มเป าหมายม ร อยละความพ งพอใจและม ความร ความเข าใจก บการ บร การทางว ชาการ 1. จานวนโครงการ / ก จกรรมในการทาน บาร ง ศาสนา ศ ลปะและ ว ฒนธรรม 2. จานวนประชากรท ได ร บบร การว ชาการและ การพ ฒนา 3. กล มเป าหมายม ร อยละ ความพ งพอใจและม ความร ความเข าใจก บการบร การ ทางว ชาการ 1. จานวนโครงการท ส งเสร มและสน บสน น โครงการพระราชดาร 2. กล มเป าหมายม ร อยละความพ งพอใจ และม ความร ความเข าใจ ในโครงการพระราชดาร 1. ระด บความสาเร จของ เป าหมายตามย ทธศาสตร จากการประเม นผลการ ปฏ บ ต ราชการ 2. ภาวะผ นาของผ บร หาร ท กระด บของสถาบ น 3. ระด บความสาเร จในการ เป ดโอกาสให ประชาชนม ส วนร วมในการแสดงความ ค ดเห นและร วมต ดตาม ตรวจสอบผลการปฏ บ ต ราชการ

13 กลย ทธ มหาว ทยาล ย 1.1 ผล ตบ ณฑ ตส มาตรฐานการศ กษา ระด บชาต และระด บสากล 2.1 เพ มประส ทธ ภาพการ พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษาให ม สมรรถนะตามมาตรฐาน ว ชาช พ 3.1 พ ฒนาบ คลากรของ มหาว ทยาล ยให ผล ต ผลงานว จ ยท ม ค ณภาพ เพ อนาไปส การพ ฒนาด าน ว ชาการท สามารถบ รณา การภ ม ป ญญาท องถ นและ สากลได 4.1 พ ฒนาและถ ายทอด เทคโนโลย และให บร การ ว ชาการหลากหลายร ปแบบ ท สอดคล องก บความต องการ ของส งคม ช มชน และท องถ น 5.1 การพ ฒนา มหาว ทยาล ยให เป นแหล ง เร ยนร ทางศ ลปว ฒนธรรม ภาคตะว นออก 6.1 ส งเสร มและ สน บสน นโครงการ พระราชดาร 7.1 ส งเสร มระบบการ บร หารองค กรโดยใช หล ก ธรรมาภ บาล 1.2 พ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรสายว ชาการ และสายสน บสน นเพ อ การจ ดการศ กษาอย างม ประส ทธ ภาพ 2.2 ส งเสร มและสน บสน น การบร หารจ ดการการศ กษา ตลอดช พให ก บคร และ บ คลากรทางการศ กษา 3.2 ให ม ความร วมม อด าน การว จ ยและให ม การ เผยแพร งานว จ ยท ง ระด บชาต และนานาชาต 4.2 การให บร การทาง ว ชาการท สามารถนาไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท ย งย น 5.2 สน บสน นและส งเสร ม จ ตสาน กทางว ฒนธรรมแก เยาวชน น กศ กษาและ ประชาชนใน องถ น เพ อให เก ดความตระหน กถ ง ค าน ยม เอกล กษณ ขนบธรรมเน ยมประเพณ และเช ดช ภ ม ป ญญาไทย โดยสอดแทรกไว ใน กระบวนการเร ยนการสอน 6.2. พ ฒนาเคร อข าย ความร วมม อโครงการ พระราชดาร ท งภายใน และภายนอก มหาว ทยาล ย 7.2 พ ฒนาเคร อข ายความ ร วมม อท งภายในประเทศ และต างประเทศ กลย ทธ มหาว ทยาล ย

14 กลย ทธ มหาว ทยาล ย 1.3 ปร บปร งหล กส ตร เด มและพ ฒนาหล กส ตร ใหม ให เป นไปตามกรอบ มาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต (Thai Qualifications for Higher Education) และสอดคล องก บความ ต องการของส งคมและ มาตรฐานว ชาช พ 2.3 ส งเสร มพ ฒน ศ กษาศาสตร 3.3 สน บสน นให ม การ สร างสรรค ส งประด ษฐ นว ตกรรมท ม งส การจดส ทธ บ ต ได รวมถ งการพ ฒนาการ ปร บปร งเทคโนโลย ท สอดคล องก บภ ม ป ญญา ท องถ น 5.3 สน บสน นให ม การ ว จ ยทางว ฒนธรรมเพ อการ อน ร กษ และฟ นฟ ว ฒนธรรมท องถ น 7.3 พ ฒนาระบบการ ควบค มภายใน การ ตรวจสอบภายในและ บร หารความเส ยงของท ก หน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ 1.4 พ ฒนาระบบและ กลไกการบร หาร มหาว ทยาล ยให สอดคล องก บการประก น ค ณภาพการศ กษา 2.4 พ ฒนาโรงเร ยนสาธ ต ของมหาว ทยาล ยให เป น แหล งเร ยนร /แหล งสาธ ต การจ ดการศ กษาข นพ นฐาน 3.4 เร งร ดให ม การว จ ย สถาบ นเพ อพ ฒนา ประส ทธ ภาพในการบร หาร จ ดการและการเร ยนการ สอนอ นจะนาไปส การเพ ม ศ กยภาพในการแข งข นของ. 5.4 สน บสน นให ม การ สร างเคร อข ายทาง ว ฒนธรรม 7.4 พ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศและ ส อสารมาใช ในการบร หาร จ ดการ 1.6.ขยายโอกาสทาง การศ กษาแก น กเร ยน ผ ด อยโอกาส (Pre college) 5.5 เร งร ดการพ ฒนาพระ ตาหน กว งสวนบ านแก วให เป นแหล งท องเท ยวทาง ว ฒนธรรมท สาค ญของ จ งหว ดจ นทบ ร และภาค ตะว นออก 7.5 พ ฒนาบ คลากรด าน การบร หารจ ดการ และความ เช ยวชาญทางว ชาช พในท ก ระด บ

15 7.6 การประชาส มพ นธ และ แนะแนวการศ กษาเช งร ก เพ อเพ มจานวนและค ณภาพ น กศ กษา 7.7 ม ระบบการบร หาร เช งกลย ทธ เพ อนาไปส การ ปฏ บ ต ท สอดคล องเป น แนวทางเด ยวก น ผลผล ค/ โครงการ ผ สาเร จการศ กษาด าน ว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ผ สาเร จการศ กษาด าน ส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานการว จ ยเพ อถ ายทอด องค ความร ผลงานทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม โครงการเร ยนฟร 15 ป ย ทธศาสตร สาน กว ทย บร การฯ 1. การจ ดหาทร พยากร สารสนเทศให หลากหลายและพ ฒนา ศ กยภาพในการ ให บร การสารสนเทศท ท นสม ย 2. การพ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษาและการเร ยนร ตลอดช ว ต 3. บร การว ชาการแบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น 4. ส งเสร ม และพ ฒนา ประส ทธ ภาพการบร หารการ จ ดการ และบ คลากร 5. การส งเสร มและ สน บสน นโครงการตาม แนวทางพระราชดาร และ การทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม

16 กลย ทธ สาน กว ทย บร การฯ 1.1 ม ทร พยากร สารสนเทศท งในร ปแบบ ส งพ มพ และส อ อ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร 1.2 สถานท ให บร การ ทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการ เร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษาค นคว า และว จ ย 2.1 ม โครงสร างพ นฐานด าน เทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารเพ อการบร หาร จ ดการท ม ประส ทธ ภาพและ ส งเสร มการเร ยนร ท ม อย าง ท วถ ง พอเพ ยงและม 2.2 ม การส งเสร ม สน บสน นความร ด าน สารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษา ค นคว า การว จ ย และการ เร ยนร ตลอดช ว ต 3.1 ม การพ ฒนาถ ายทอด ด านสารสนเทศ และ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อ ให บร การว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บ ความต องการ ส งคม ช มชน 3.2 ม การประย กต ใช และ พ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนา จากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อนามาใช ก บภารก จใน การดาเน นงานของ มหาว ทยาล ยและการพ ฒนา 4.1 พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด านเทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและการ บร หารจ ดการให ท นสม ย 4.2 บ คลากรม สมรรถนะ ว ชาช พ ม ความส ขในการ ทางาน ม ความภาคภ ม ใจ และความร กต อองค กร 5.1 เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม 5.2 ม ทร พยากร สารสนเทศและระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร ง ศ ลปว ฒนธรรม หน วยงาน ร บผ ดชอบ 1.3 พ ฒนาศ กยภาพใน การให บร การสารสนเทศ ท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล อง ก บความต องการของ คณาจารย น กศ กษาและ บ คลากรของมหาว ทยาล ย หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา 2.3 ม การพ ฒนาและนาส อ อ เล กทรอน กส มาใช เพ ม ประส ทธ ภาพในการจ ดการ เร ยนการสอนและส งเสร ม การเร ยนร ท หลากหลาย หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา 4.3 พ ฒนาระบบงานเพ อ สน บสน นและส งเสร มให ฝ าย ต าง ๆ ของสาน กม การ บร หารจ ดการให บร การท ม ค ณภาพ 4.4 เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา หอสม ดกลาง ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย การศ กษา

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ว ส ยท ศน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศเป นแหล งรวมทร พยากรสารสนเทศท กชน ด พ ฒนาและนาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา การบร หารจ ดการเพ อท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 1 การจ ดหา ทร พยากรสารสนเทศให หลากหลายและ พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การสารสนเทศท ท นสม ย ประเด นย ทธศาสตร 2 การพ ฒนาและนา เทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการศ กษา และการเร ยนร ตลอดช ว ต ประเด นย ทธศาสตร 3 บร การว ชาการ แบบม ส วนร วมส ช มชนและท องถ น ประเด นย ทธศาสตร 4 ส งเสร ม พ ฒนา ประส ทธ ภาพการบร หารการจ ดการ และ บ คลากร ประเด นย ทธศาสตร 5 ส งเสร มและ สน บสน นการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ม ต ด านประส ทธ ผลตาม แผนปฏ บ ต ราชการ ม ทร พยากรทร พยากรสารสนเทศท งใน ร ปแบบส งพ มพ และส ออ เล กทรอน กส ให ครอบคล มท กหล กส ตร เป นองค กรท ม ภาพล กษณ การบร การท ม ค ณภาพและเอาใจใส ต อความต องการ ของผ ใช บร การ ม ต ด านค ณภาพการ ให บร การ สถานท ให บร การทร พยากรสารสนเทศม บรรยากาศแห งการเร ยนร และเทคโนโลย สารสนเทศท ท นสม ย เอ อต อการศ กษา ค นคว าและว จ ยบ คลากรของมหาว ทยาล ย ม การพ ฒนาและนาส ออ เล กทรอน กส เพ อ นามาใช การศ กษาและเร ยนร ตลอดช ว ต ม การประย กต ใช และการพ ฒนาซอฟต แวร ท พ ฒนาจากโอเพนซอร สเพ มข น เพ อ นามาใช ก บภารก จในการดาเน นงานของ มหาว ทยาล ยและการพ ฒนาท องถ น พ ฒนาระบบงานเพ อสน บสน นและ ส งเสร มให ฝ ายต าง ๆ ของสาน กม การ บร หารจ ดการและให บร การท ม ค ณภาพ ม ทร พยากรสารสนเทศและระบบ เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน น ส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ม ต ด านประส ทธ ภาพ ของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ด านการพ ฒนา องค กร พ ฒนาศ กยภาพในการให บร การ สารสนเทศท หลากหลาย ท นสม ย ท นเวลา และสอดคล องก บความ ต องการของคณาจารย น กศ กษาและ บ คลากรของมหาว ทยาล ย สน บสน นความร ทางสารสนเทศ และ ความร ทางเทคโนโลย สารสนเทศ ท ส งเสร มการศ กษาค นคว าและการเร ยนร ตลอดช ว ตเพ อการเร ยนการสอนและการ ว จ ยระหว างอาจารย และน กศ กษา บ คลากรของมหาว ทยาล ย พ ฒนาโครงสร างพ นฐานสารสนเทศและ การส อสารเพ อรองร บการใช เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาและส งเสร มการเร ยนร ตลอด ช ว ตมหาว ทยาล ยและประสบการณ ระหว างอาจารย และน กศ กษา บ คลากร ของมหาว ทยาล ย ม ม การพ ฒนาถ ายทอดด านสารสนเทศ และเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อให บร การ ว ชาการ ท หลากหลายสอดคล องก บความ ต องการ ส งคม ช มชนและท องถ น บ คลากรม สมรรถนะว ชาช พ ม ความส ขใน การทางาน ม ความภาคภ ม ใจและความร ก ต อองค กร พ ฒนาบ คลากรให ม ประส ทธ ภาพด าน เทคโนโลย สารสนเทศเพ อสน บสน นการ เร ยนการสอนและการบร หารจ ดการให ท นสม ย เป นองค กรท สน บสน น ส งเสร มการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา Page Ifl o 0 fltw1 1'UU,:JU'lJd~:lJ1ru YU"1.2555 ~ltrnl"1jlmd~n'ljlv(l 1 Ubb~::;trr~md:lJnldb~

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน

แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน แผนพ ฒนาบ คลากรป พ.ศ.๒๕๕๖ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ประว ต ความเป นมา ๑ ปร ชญา ๓ ว ส ยท ศน ๓ พ นธก จ ๓ เป าประสงค ๓ โครงสร างการแบ งส วนงานภายในส าน กว

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information