แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

2 2 1.บทน า

3 3 ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานท ต งข นตามพระราชกฤษฎ กาการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง พ.ศ.2529 ซ งประกาศในหน งส อราช ก จจาน เบกษา ฉบ บพ เศษ เล มท 103 หน า12 ตอนท 59 ว นท 14 เมษายน 2529 เพ อจ ดระบบงานใหม โดยรวมงานด านเทคโนโลย การศ กษาต าง ๆ ของมหาว ทยาล ยเข าไว ด วยก น ได แก งานของฝ ายโสตท ศนศ กษาส าน กหอสม ดกลาง และงานของส าน กงานว ทย และโทรท ศน การศ กษา ส าน กงานอธ การบด โครงการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง เป นโครงการในแผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษา ฉบ บท 5 (พ.ศ ) ซ งได ผ านการพ จารณาและได ร บความเห นชอบ จาก คณะกรรมการ ทบวงมหาว ทยาล ย เม อว นท 29 ส งหาคม 2527 คณะกรรมการปฏ ร ประบบราชการและระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น ลงว นท 22 ต ลาคม 2528 คณะร ฐมนตร ในคราวประช ม คณะร ฐมนตร เม อว นท 26 พฤศจ กายน 2528 โดยให ม การแบ งส วนราชการในส าน กเทคโนโลย การศ กษา ออกเป น 1 ส าน กงานและ 4 ฝ าย ได แก ส าน กงานเลขาน การฝ ายโสตท ศน ศ กษา ฝ ายว ทย และโทรท ศน การศ กษา ฝ ายเทคน ค ฝ ายศ นย บร การและพ ฒนาเทคโนโลย การศ กษา โดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร างสรรค และผล ตส อการศ กษา สน บสน นการสอน ตามหล กส ตรท มหาว ทยาล ย เป ดสอน ท กคณะ ท กโครงการ ศ กษาและว จ ยเก ยวก บการสรรค สร าง ผล ตและให บร การส อการศ กษารวมท งว จ ยและพ ฒนา ต ดตามและประเม นผล งานการผล ต พ ฒนาและให บร การส อการศ กษา เป นศ นย กลางเทคโนโลย การสอน ด เป นศ นย กลางให บร การและให ค าปร กษาด านการผล ต และบร การส อการสอนท งภายใน และภายนอกมหาว ทยาล ยโดยเฉพาะเทคโนโลย การสอนในระบบหร อการสอนตามอ ธยาศ ย

4 4 ปร ชญา เทคโนโลย ก าวหน า พ ฒนาก าวไกล ส อการศ กษาท นสม ย ร วมใจบร การ

5 5 ปณ ธาน ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานหล กของมหาว ทยาล ย ท จะต อง สรรสร าง ว จ ยและพ ฒนาและให บร การด านส อการสอน ม งม นให บ คลากรเป นผ ร ตน ร คน รอบข าง ร วมสรรค สร างงาน ภายใต กรอบแห งความร ค ค ณธรรม ร ตน หมายถ ง ม ความเข าใจตนเองท งภ ม ป ญญาและศ กยภาพแห งตนแต ไม ย ดตนเองเป นท ม น ร คนรอบข าง หมายถ ง ม ความเข าใจผ ร บบร การ และเพ อนร วมงานในภ ม ป ญญาและศ กยภาพแห งตนรวมท งม ความเอ ออาทรซ งก นและก นอย างสมด ล ร วมสร างสรรค งาน หมายถ ง ม งม นค ดสร างสรรค และสร างงานในขอบข ายแห งพ นธก จของส าน กเทคโนโลย การศ กษาให เต มภ ม ป ญญา และศ กยภาพ อย างม ประส ทธ ภาพ เพ อให การจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ย เป นผ น าแห งมหาว ทยาล ยร วมสม ยในท กม ต อย างย งย นตลอดไป กรอบความร ค ค ณธรรม หมายถ ง ม งม นให บ คลากรของส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นผ ประพฤต ธรรม ม ความซ อส ตย ส จร ต เส ยสละ อดทน และ อดกล น รวมท งม จร ยธรรมแห งว ชาช พท ร บผ ดชอบต อส งคมท กระด บอย างจร งใจและจร งจ ง

6 6 ว ส ยท ศน ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ม ความพร อมเพ อสรรค สร างการสอนท ม งส ความร ค ค ณธรรม ม เทคโนโลย การสอน - ด ม มโนท ศน การพ ฒนาตนเองและ พ ฒนาคน เพ อร วมก นสรรค สร างงาน นานค มหาว ทยาล ยรามค าแหง สรรค สร างส อการสอน ค อ การเป นหน วยงานหล กท สรรค สร างส อการสอนสน บสน นแก คณาจารย ม งส ความร ค ค ณธรรม ค อ การพ ฒนาส อการสอน ภายใต กรอบนโยบายของมหาว ทยาล ยในการผล ตบ ณฑ ตท ม ความร ค ค ณธรรมส ส งคม ม เทคโนโลย การสอน - ด ค อ การเป นหน วยงานท น าเทคโนโลย ระบบด จ ตอลมาใช ประโยชน เพ อการผล ต และให บร การด านส อการสอนอย างม ประส ทธ ภาพ อย างม ความเหมาะสม และสอดคล องก บกระบวนว ชาอย างแนบเน ยน ม มโนท ศน การพ ฒนาตนและพ ฒนาคน เพ อร วมก นสรรค สร างงาน ค อ การเป นหน วยงานท ให ความส าค ญในด านการบร หารบ คลากรครบวงจร ซ ง เน นการพ ฒนาตน พ ฒนาคน และพ ฒนางาน อย างสมด ล นานค มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค อ การเป นหน วยงานท ส าค ญและจ าเป นต อการจ ดการศ กษาของมหาว ทยาล ยด านให การสน บสน น การผล ตพ ฒนา และบร การส อการสอน

7 7 พ นธก จ 1. สร างสรรค และผล ตส อการสอน 2. ว จ ยและพ ฒนา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา 3. ต ดตามและประเม นผล การผล ต พ ฒนาและให บร การส อการสอน 4. เป นศ นย กลางเทคโนโลย การสอน-ด 5. เป นศ นย กลางให บร การและให ค าปร กษา ด านการผล ตและบร การส อการสอน

8 ต วช ว ดและค าเป าหมายระยะ 4 ป (พ.ศ ) ค าเป าหมาย 8 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งย ทธศาสตร ต วช ว ด การสร างโอกาสทางการศ กษาและการ เร ยนร ตลอดช ว ต 1บร การว ชาการแก หน วยงาน /ประชาชนในช มชน และส งคม ให ม ความร ความสามารถในการพ ฒนา ตนเองเพ อเพ มศ กยภาพในการแข งข นของประเทศ จ านวนโครงการ/ก จกรรมให บร การด านว ชาการแก ช มชนและส งคม การปล กจ ตส าน กและกระต นให เก ดการ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทย 3. การยกระด บค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษา ปล กฝ งค าน ยมให น ส ต น กศ กษา และช มชน ในการ พ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น และอน ร กษ ท าน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรมไทย จ านวนโครงการ/ก จกรรมทางว ชาการด านศ ลปว ฒนธรรม ผ เร ยนได ร บการศ กษาท ม ค ณภาพและมาตรฐาน ร อยละความส าเร จในการจ ดท าระบบบร หารค ณภาพส าน กเทคโนโลย การศ กษา การพ ฒนาข ดความสามารถของประเทศ โดยใช ความร เป นฐาน 5.การพ ฒนาการศ กษาเพ อความม นคงของ ร ฐ - ว จ ยและพ ฒนารวมท งถ ายทอดองค ความร และ สร างนว ตกรรมท น าไปส การพ ฒนาเศรษฐก จและ ส งคมของท องถ นและประเทศ ประชาชนและช มชนในพ นท ชายแดน และพ นท เฉพาะม โอกาสได ร บการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพ ช ว ต ตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง จ านวนท นว จ ยของบ คลากร จ านวนโครงการความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชนและช มชนท องถ น การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการและ กฎหมายด านการศ กษา ระบบบร หารงานของ ส าน กเทคโนโลย การศ กษา สามารถอ านวยความสะดวกและให บร การแก ผ ร บบร การ รวมท งยกระด บมาตรฐาน 1. ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการบร การส อการศ กษา 2. ผลส มฤทธ ของจ านวนความร ท น ามาจ ดท าแผนจ ดการความร ของ ส าน กเทคโนโลย การศ กษา 3. ร อยละของบ คลากรของส าน กเทคโนโลย การศ กษาท ได ร บการอบรม /ส มมนา/ด งาน ไม น อยกว า 2 คร งต อป

9 9 แผนงบประมาณ กลย ทธ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดและค าเป าหมาย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 แผน กลย ทธ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ข อม ลพ นฐาน ค าเป าหมาย งบประมาณ (6 เด อน) ส งเสร มให ฝ ายต างๆของ ส าน กเทคโนโลย การศ กษา และประสานความร วมม อ ก บหน วยงานภายนอก จ ดบร การว ชาการแก ช มชน และส งคม 2.ส งเสร มการอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและ ส งแวดล อมเพ อเผยแพร ส สากล 3. ด าเน นการจ ดท าระบบ ISO ให ได ร บการร บรอง มาตรฐาน - จ ดก จกรรมและโครงการด านว ชาการแก ช มชนและส งคมท งในส วนกลางและส วน ภ ม ภาค - จ ดก จกรรมและโครงการทางว ชาการด าน ศ ลปว ฒนธรรมท ส าน กฯ และน าเผยแพร ออกอากาศทางสถาน โทรท ศน ดาวเท ยม - ประเม นระบบบร หารค ณภาพของส าน ก เทคโนโลย การศ กษา - จ านวนโครงการ/ก จกรรมให บร การด านว ชาการแก ช มชน และส งคม จ านวนโครงการ/ก จกรรม ทางว ชาการด านศ ลปว ฒนธรรม ร อยละความส าเร จในการจ ดท าระบบบร หารค ณภาพส าน ก เทคโนโลย การศ กษา ส งเสร มให บ คลากรท าว จ ย - สน บสน นเง นท นอ ดหน นเพ อส งเสร มให บ คลากรท าผลงานว จ ย 5. การพ ฒนาการศ กษาเพ อ ความม นคงของร ฐ - จ ดโครงการความร วมม อก บหน วยงาน ภาคร ฐ เอกชน ช มชนท องถ น และน กศ กษา - จ านวนท นว จ ยของบ คลากร จ านวนโครงการความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน และช มชนท องถ น 1 1

10 แผน กลย ทธ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ด ข อม ลพ นฐาน ค าเป าหมาย งบประมาณ (6 เด อน) ปร บปร งระบบบร หารงาน ชองส าน กฯ ให เป นไปตาม หล กธรรมาภ บาล - ส ารวจความพ งพอใจของน กเร ยน/น กศ กษา และประชาชนท ม ต อการให บร การ ส อการศ กษา - รวบรวมและจ ดเก บความร ให เป นระบบ ป ละ 1 เร อง - รายงานผลส าเร จของการด าเน นการตาม แผนพ ฒนาบ คลากร - ระด บความพ งพอใจของน กศ กษาท ม ต อการบร การ ส อการศ กษา - ผลส มฤทธ ของจ านวนความร ท น ามาจ ดท าแผนจ ดการ ความร ของส าน กฯ - ร อยละของบ คลากรของส าน กเทคโนโลย การศ กษาท ได ร บการอบรม/ส มมนา/ด งาน ไม น อยกว า 2 คร งต อป

11 1.งบประมาณตามภารก จย ทธศาสตร ประมาณการงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ กลย ทธ ผลผล ต/โครงการ/ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบหล ก งบประมาณ แหล งงบประมาณ 1. ส งเสร ม ให ฝ า ยต างๆ ของส าน กเทคโนโลย กา ร ศ กษ า แ ละ ป ร ะ ส า น ค วา ม ร วม ม อ ก บ หน วยงานภายนอก จ ดบร การว ชาการแก ช มชน และส งคม 2.ส งเสร มการอน ร กษ ท าน บ าร งศ ลปว ฒน ธรรม และส งแวดล อมเพ อเผยแพร ส สากล 3.ด าเน นการจ ดท าระบบ ISO ให ได ร บรอง มาตรฐาน - จ ดก จกรรมและโครงการด านว ชาการแก ช มชน และส งคมท งในส วนกลางและส วนภ ม ภาค - จ ดก จกรรมและโ ครงการทางว ชาการด าน ศ ลปว ฒนธรร มท ส าน กฯ และน าเผยแพร ออกอากาศทางสถาน โทรท ศน ดาวเท ยม - ประเม น ระบบบร หารค ณภาพของส าน ก เทคโนโลย การศ กษา ฝ ายว ทย และโทรท ศน 0.05 งบรายได คณะกรรมการท าน บ าร งฯ 0.01 งบรายได คณะกรรมการ QMC 0.05 งบรายได 4.ส งเสร มให บ คลากรท าว จ ย - สน บส น นเง น ท นอ ดห น นเพ อส งเสร มใ ห บ คลากรท าผลงานว จ ย 5. ประสานความร วมม อก บสถาบ นการศ กษา หน วยงานภาคร ฐในเขตพ นท พ เศษเพ อยกระด บ ค ณภาพการศ กษาและพ ฒนาค ณภาพช ว ตตาม หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงเพ อการพ ฒนา ช ว ตแบบย งย น 6. ปร บปร งระบบการบร หารงานของ ส าน ก เทคโนโลย การศ กษาให เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล - จ ดโครงการความร วมม อก บหน วยงานภาคร ฐ เอกชน ช มชนท องถ น น กศ กษา - ส ารวจความพ งพอใจของน กเร ยน /น กศ กษา และประชาชนท ม ต อการให บร การส อการศ กษา - รวบรวมและจ ดเก บความร ให เป นระบบป ละ 1 เร อง - รายงานผลส าเร จของการด าเน นการตามแผน จ ดการความร คณะกรรมการส งเสร มว จ ย 0.20 งบรายได ฝ ายต าง ๆ 0.03 งบรายได ฝ ายศ นย บร การฯ คณะกรรมการ KM หน วย กจ สท รวม 430,000 - งบรายได งบรายได

12 12 2.งบประมาณตามภารก จประจ า/พ นฐาน ประมาณการงบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2553 ภารก จประจ าพ นฐาน ผ ร บผ ดชอบหล ก งบประมาณ แหล งงบประมาณ งานบร หารท วไป ท กฝ าย งบรายได แผ นด น รวม 2.งบประมาณตามภารก จเฉพาะก จ กลย ทธ / ผ ร บผ ดชอบหล ก งบประมาณ แหล งงบประมาณ แผนงาน/งานโครงการ/ก จกรรม งานผล ตและพ ฒนาส อการศ กษา ท กฝ าย 430,000 - งบรายได แผ นด น รวม 430,000

13 13 ภาคผนวก

14 14 ผลการว เคราะห สภาพแวดล อมของ ส าน กเทคโนโลย การศ กษา (SWOT Analysis)

15 1.สภาพแวดล อมภายในองค กร 15 จ ดแข ง (Strengths) 1. บ คลากรม ศ กยภาพสร างสรรค งาน 4. ม ความส าเร จในงานท ได ร บมอบหมาย (งานเฉพาะก จ/ตามบ ญชา) 2. ม ความพร อมและศ กยภาพส การพ ฒนา 5. ม การเต มเต มความร และท กษะว ชาช พตามความสนใจ 3.ใช ประโยชน ว สด อ ปกรณ ท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพ 6.ให บร การตามหน าท อย างจร งจ ง จ ดอ อน (Weaknesses) 1.แนวโน มบ คลากรย ดระบบอ ปถ มภ (ย ดม นตนเองและเพ อนพ อง) 4. ขาดการสน บสน นด านงบประมาณ 2. ขาดการวางแผนอย างจร งจ งและต อเน อง 5. ขาดการต ดตามและประเม นผลงาน 3. ขาดการสน บสน นด านว สด อ ปกรณ 2. สภาพแวดล อมภายนอกองค กร โอกาส (Opportunities) 1. การค ดสร างสรรค งานท ม ประส ทธ ภาพ 4. การให บร การท งภายในและภายนอก 2. การท างานเป นท ม 5. การว จ ยและพ ฒนางาน 3. การใช ประโยชน เทคโนโลย และว ทยาการสม ยใหม ข อจ าก ด/ภ ยค กคาม (Threats) 1. ขาดเอกภาพในหน วยงาน 4. ว สด อ ปกรณ เส อมสภาพ 2. ขาดท กษะว ชาช พและการเต มเต ม 5. แนวโน มภาระงานกระจายไปให หน วยงานอ นร บผ ดชอบแทนทว ข นเร อย ๆ 3. สถานท ท างานและบรรยากาศในหน วยงานเส อมโทรม

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป สถาบ นภาษา มหาว ทยาล ยรามคาแหง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ความเป นมา ด วยพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ บ ญญ ต ให คณะร ฐมนตร ต องจ ดให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนย ทธศาสตร และแผนปฏ บ ต การตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ กรมพ น จและค มครองเด ก ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 24 ส วนแผนงานงบประมาณและต ดตามประเม นผล 1 เมษายน 24 แผนย ทธศาสตร กรมพ น จและค มครองเด ก แผนปฏ บ ต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนตาบลคลองไทร อาเภอท าฉาง จ งหว ดส ราษฎร ธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนตาบล คลองไทรฉบ บน จ ดทาข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ ค ม อการปฏ บ ต งาน ๑. กระบวนการทบทวนข อม ล เพ อจ ดท าแผน ๒. กระบวนการต ดตามผลการ ด าเน นงานตามค าร บรองการ ปฏ บ ต ราชการ กล มนโยบายและแผน สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ค าน า สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า

นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 บทน า 3 บทน า นโยบายการบร หารจ ดการกองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป งบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 ในการจ ดก าหนดนโยบายในการบร หารจ ดการ กองบร การการศ กษาได น าผลการด าเน นงานของกอง บร การการศ กษาจากแผนการด

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information