1) ผ ใช บร กำรประชำชนท วไป

Size: px
Start display at page:

Download "1) ผ ใช บร กำรประชำชนท วไป"

Transcription

1 1 บทนำ โปรแกรมระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานว จ ย ค ณสมบ ต ของโปรแกรมสามารถ บร หารจ ดการก บข อม ลโครงงานว จ ยช วยในการจ ดเก บข อม ลร ปแบบเอกสารให เป นร ปแบบไฟล อ เล กทรอน กส และสามารถต ดตามข อม ลข าวสาร ข นตอนงานประชาส มพ นธ รวมถ งส บค นข อม ล เก ยวก บผลงานว จ ย บทความทางว ชาการ ท าให อาจารย ประชาชนท วไปสามารถส บค นข อม ลเข าถ ง ข อม ลได ง ายย งข น รวมถ งคณะกรรมการฝ ายว จ ยสามารถตรวจสอบผลการด าเน นโครงการ แจ ง สถานการณ การด าเน นงานในแต ละข นตอน เพ มความสะดวก รวดเร วในการจ ดเก บข อม ล โดยม กระบวนการท างานของโปรแกรมประย กต ด งภาพท 1 ข นตอนการแสดงข นตอนในการขอท นในการ ดาเน นโครงการ ด งภาพท 2 ด งภาพข างล าง 1) ผ ใช บร กำรประชำชนท วไป ค นหาข อม ลงานว จ ย สารสนเทศงานว จ ยหร อ ผลงานทางว ชาการ บ นท กข อม ลผลงานทางว จ ย/ เค าโครงการเสนอ/ผลงานว จ ย รางานผลการต ดตาม ความก าวหน า 2) ผ ว จ ย/บ คลำกร ระบบสำรสนเทศเพ อกำรจ ดกำรงำนว จ ย ค นหาต ดตามสารสนเทศ /ข าวสารงานว จ ย/ผล การอน ม ต ท น รายงานผลการอน ม ต ท น รายงานข าวสารเก ยวก บงานว จ ย 3) ผ บร หำร คณะกรรมกำร บ นท กข อม ลอน ม ต ผลการว จ ย การต ดตามความก าวหน าว จ ย ภาพท 1 แสดงการทางานของโปรแกรมประย กต ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานว จ ย

2 1. ส ทธ กำรใช โปรแกรมระบบสำรสนเทศเพ อกำรจ ดกำรงำนว จ ย สำหร บสำน กว ชำศ กษำท วไป จากภาพท 1 ผ ว จ ยได กาหนดส ทธ และค ณสมบ ต การใช โปรแกรม ท งหมด 3 ร ปแบบด งน 1.1 อาจารย บ คลากร ประชาชนท วไป สามารถค นหาข อม ลเร องว จ ย บทความทางว ชาการ บทความวารสาร สร ปรายงานการว จ ยได 1.2 อาจาย ผ ว จ ย สามารถบ นท กเสนอโครงการ หากโครงการน นได ร บอน ม ต จะสามารถเข าส ระบบเพ อทาการเพ ม แก ไข ด โครงการตนเองได ตามข นตอนตามระเบ ยบของสาน กว ชา ศ กษาท วไป และส บค นข อม ลเร องว จ ย บทความทางว ชาการ บทความวารสาร สร ปรายงาน การว จ ยได 1.3 คณะกรรมการฝ ายว จ ย สามารถเข าส ระบบอน ม ต ต ดตาม ประกาศข าว ระเบ ยน ประชาส มพ นธ ข อม ล สามารถส บค นด โครงการท งหมดได ท กโครงการ 2. ข นตอนกำรขอท นว จ ยสำน กว ชำศ กษำท วไป สาน กว ชาศ กษาท วไปได ประกาศ ระเบ ยบในการขอท น โดยทางคณะกรรมการฝ ายว จ ยจะ ด าเน นการประกาศแจ งในระบบ และผ สนใจเสนอขอท นว จ ยสามารถด าเน นการตามข นตอน ด งภาพท 2 ด งภาพข างล าง 2

3 3 ประกาศให คณาจารย /บ คลากรส งข อเสนอโครงการว จ ย ส งข อเสนอโครงการว จ ย เสนอผ านห วหน ากล มว ชา เสนอผ อานวยการสาน กว ชาศ กษาท วไป คณะกรรมการพ จารณาท นอ ดหน นว จ ย ผ ขอร บท นช แจง ด วยวาจาใน ท ประช มคณะกรรมการ พ จารณาท นอ ดหน นว จ ย ไม ช ดเจน พ จารณาข อเสนอโครงการว จ ย ไม ผ าน ส งค นผ ขอร บท น เพ อ ปร บปร งแก ไข โครงการว จ ย ผ าน เสนอต อผ อานวยการสาน กว ชาศ กษาท วไปเพ ออน ม ต โครงการว จ ย ทาส ญญาการร บท นอ ดหน นการว จ ย พร อมแบ งจ ายเง นท นงวดท 1 ร อยละ 50 ของท นท ได ร บ รายงานความก าวหน า พร อมแบ งจ ายเง นท นงวดท 2 ร อยละ 30 ของท นท ได ร บ ส งรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ก อนจ ดพ มพ ต อคณะกรรมการพ จารณาท นอ ดหน นการว จ ย ตรวจสอบและประเม นรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ผ าน จ ดทาร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ ไม ผ าน ส งค นผ ขอร บท น เพ อ ปร บปร งแก ไขรายงาน ว จ ยฉบ บสมบ รณ เผยแพร ผลงานว จ ย จ ายเง นท นงวดส ดท าย ร อยละ 20 ของท นท ได ร บ ภาพท 2 แสดงข นตอนของร บท นโครงการ

4 4 3. ข นตอนกำรทำงำนของโปรแกรมประย กต ระบบสำรสนเทศเพ อกำรจ ดกำรงำนว จ ย สำหร บ สำน กว ชำศ กษำท วไป 1. เสนอโครงการ ค อข นตอนอาจารย บ นท กขอเสนอโครงการว จ ย โดยผ ว จ ยเข าส ระบบและเพ ม ข อม ลรายละเอ ยดโครงการท ต องการนาเสนอ พร อมแนบไฟล รายละเอ ยดของโครงการ 2. ท าส ญญาด าเน นโครงการ ค อการบ นท กข อม ลเพ อท าส ญญาในการด าเน นโครงการ แต ข นตอนน ปรากฏหน าระบบเม อคณะกรรมการได พ จารณาอน ม ต ท นว จ ย อาจารย จ งสามารถเข าระบบ บ นท กข อม ลเพ อดาเน นการทาส ญญาตามกาหนด 3. รายงานความก าวโครงการ ค อบ นท กข อม ลรายงานผลการด าเน นโครงการความก าวหน า ตาม แบบฟอร มระบบสารสนเทศ พร อมแนบไฟล เอกสารผลการดาเน นโครงการ 4. ส งรายงานฉบ บสมบ รณ ค อการบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผลการด าเน นงานฉบ บสมบ รณ พร อมแนบไฟล รายงานฉบ บสมบ รณ 5. เผยแพร ผลงานว จ ย ค อการบ นท กข อม ลการเผยแพร ผลงานว จ ย โดยจะม การเผยแพร เช น นาเสนอบทความทางว ชาการ โปสเตอร หร อต พ มพ ทางวารสาร 4. ส วนประกอบของโปรแกรมประย กต 4.1 เมน ส วนบนของหน าจอ หน าหล ก ค นหาว จ ย เข าส ระบบ ระเบ ยบ/ประกาศ ถาม/ตอบ (ว จ ย) เก ยวก บผ จ ดทา ด งแสดงรายละเอ ยดภาพท 3 งานว จ ยและงานสร างสรรค ท ต พ มพ เผยแพร ในระด บชาต หร อระด บนานาชาต ป งบประมาณ 2557 จาแนกตามกล มว ชา ด งแสดงรายละเอ ยดภาพท 4 และภาพท ตารางสร ปโครงการว จ ย ด งแสดงรายละเอ ยดภาพท ข าวประกาศ งานประช มว ชาการ ระด บชาต นานาชาต ด งแสดงรายละเอ ยดภาพท 7

5 5 ภาพท 3 แสดงเมน หล ก ภาพท 4 แสดงข อม ลงานว จ ยและงานสร างสรรค แบ งตามกล มว ชา (1)

6 6 ภาพท 5 แสดงข อม ลงานว จ ยและงานสร างสรรค แบ งตามกล มว ชา (2) ภาพท 6 แสดงตารางสร ปผลโครงการ

7 7 5. กำรส บค นข อม ลงำนว จ ย 5.1 คล กเมน ค นหางานว จ ยท เมน หล ก 5.2 จะปรากฏหน าจอด งภาพท 8 ภาพท 7 แสดงข าวประกาศ งานประช มว ชาการ ภาพท 8 แสดงหน าหล กการส บค นข อม ลว จ ย

8 8 5.3 คล กเล อกช อเร อง หร อช อผ แต ง ภาพท 9 คล กเล อกช อเร อง หร อช อผ แต ง 5.4 คล กพ มพ ข อความท ต องการส บค นเก ยวก บว จ ย และคล กป มค นหา ภาพท 10 พ มพ ข อความท ต องการส บค น

9 9 5.5 ปรากฏผลแสดงท หน าจอด งภาพท 11 หากไม พ มพ ข อความใดและคล กป มค นหา โปรแกรม จะแสดงข อม ลท งหมด ภาพท 11 แสดงผลล พธ การส บค น 5.6 คล กป ม เพ อแสดงรายละเอ ยดโครงการว จ ยด งภาพท 12 ภาพท 12 แสดงรายละเอ ยดโครงการ

10 6. ข นตอนกำรเข ำส ระบบสำรสนเทศเพ อกำรจ ดกำรงำนว จ ย 6.1 คล กเมน เข าระบบท เมน หล ก 6.2 จะปรากฏหน าจอด งภาพท 13 พ มพ ช อผ ใช (User name) รห สผ าน (Password) และช ออ กษรหากช ออ กษรไม ช ดสามารถ คล ก here เพ อเล อกข อความใหม คล กป ม Login จะปรากฏด งภาพท ภาพท 13 แสดงหน าหล กการเข าส ระบบ ภาพท 14 แสดงผลล พธ การเข าส ระบบ

11 11 7. รำยละเอ ยดกำรจ ดกำรงำนว จ ยสำหร บผ ว จ ย เม อผ ว จ ยได คล กเมน เข าส ระบบ และทาการพ มพ ช อผ ใช รห สผ าน เร ยบร อยด งภาพท 15 จะ ปรากฏเมน ในการบร หารจ ดการด งน 1. ข อม ลผ ว จ ย 2. เสนอโครงการท นว จ ย 3. ส ญญาท น 4. รายงานความก าวหน า 5. ส งว จ ยฉบ บสมบ รณ 6. ต พ มพ /เผยแพร ว จ ย 7. ออกจากระบบ ภาพท 15 แสดงเมน หล กการจ ดการโครงการ 7.1 ข อม ลผ ว จ ย ค อรายละเอ ยดเก ยวก บผ ว จ ย ผ ว จ ยสามารถปร บปร งให ข อม ลเป นป จจ บ น และคล กป มบ นท กข อม ล ด งปรากฏในภาพท 16 ภาพท 16 แสดงข อม ลผ ว จ ย

12 7.2 เสนอโครงกำร(ใหม ) ค อการคล กเข าเมน เพ อบ นท กข อม ลบ นท กเสนอโครงการ ม รายละเอ ยดในการบ นท กข อม ล โดยแบ งข อม ลออกเป น 3 ส วนค อ ส วน ก : ล กษณะโครงการว จ ย ค อส วนรายละเอ ยดการเล อกย ทธ ศาสตร ตามพ นธก จ ของโครงการต งแต ระด บประเทศ จนถ งระด บสาน กว ชาศ กษาท วไป ด งรายละเอ ยด ภาพท 17 ส วน ข : องค ประกอบในการจ ดทาโครงการว จ ย ค อส วนรายละเอ ยดประเภท โครงการ ว ตถ ประสงค ขอบเขต ประโยชน ความสาเร จความค มค าและ งบประมาณการขอท นสน บสน น ด งรายละเอ ยดภาพท 18 ส วน ค : ประว ต คณะผ ว จ ย ค อข อม ลบ นท กรายละเอ ยดสถานะห วหน าโครงการ หร อผ ว จ ยร วม และการแนบไฟล โครงการ 12 ภาพท 17 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กข อม ลส วน ก

13 13 ภาพท 18 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กข อม ลส วน ข (1) ภาพท 19 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กข อม ลส วน ข (2)

14 14 ภาพท 20 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กข อม ลส วน ค (1) ภาพท 21 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กข อม ลส วน ค (2)

15 7.3 ส ญญำร บท น ค อการบ นท กข อม ลส ญญา ข อส งเกตหากคณะกรรมการอน ม ต โครงการว จ ย ผ ว จ ยจ งจะเห นช อโครงการเพ อทาดาเน นการการจ ดบ นท กข อม ลส ญญา ม ข นตอนด งน คล กเล อกเมน ส ญญาร บท นด งภาพท 22 จะแสดงข อม ลโครงการด งภาพท ภาพท 22 แสดงหน าจอหล ก ระบบสารสนเทศ ภาพท 23 แสดงข อม ลโครงการ คล กเล อกป ม เล อกโครงการท ต องการทาส ญญาจะปรากฏหน าจอแสดงข อม ล ด งภาพท 24

16 7.3.2 คล กบ นท กข อม ลรายละเอ ยดส ญญา เช น ว นเด อนป ท ท าส ญญา ว นเด อนป เร มต น และส นส ดร บท น ในการบ นท กข อม ลงบประมาณเง นงวดท งหมด ผ ว จ ยไม ต องการทาการบ นท กเพราะ ระบบจะน าข อม ลท ได บ นท กงบประมาณมาค านวณให อ ตโนม ต เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยแล ว คล ก ป มบ นท กข อม ลส ญญำ ด งภาพท ภาพท 24 แสดงข อม ลส ญญา

17 จะปรากฏจอภาพแสดงแจ งการบ นท กข อม ลจากน นคล กป มพ มพ ส ญญำ ภาพท 25 แสดงผลการบ นท กข อม ล เม อคล กป มพ มพ ส ญญา ระบบจะแสดงแบบฟอร มส ญญาเป นไฟล ชน ด PDF ซ งผ ว จ ย สามารถบ นท ก หร อพ มพ ได ตามความต องการด งภาพท ภาพท 26 แสดงแบบฟอร มส ญญา

18 7.4 รำยงำนควำมก ำวหน ำ ค อการบ นท กข อม ลในการรายงานผลการดาเน นงาน รายงาน ความก าวหน าสาหร บผ ว จ ยม ข นตอนด งน คล กป มเมน รายงานความก าวหน า 18 ภาพท 27 แสดงเมน หล ก ระบบจะแสดงผลงานว จ ยท ก าล งดาเน นโครงการด งภาพท 28 จากน นให ผ ว จ ยคล กป ม เพ อเข าระบบรายงานความก าวหน า ระบบสารสนเทศ ภาพท 28 แสดงโครงการรายงานความก าวหน า

19 7.4.3 ข อม ลรายงานความก าวหน า แสดงข อม ลโครงการผ ว จ ยต องบ นท กว นเด อนท ท ต องการ รายงาน ช วงเด อนท ต องรายงาน ก จกรรม ผลการด าเน นโครงการท ผ านมา ก จกรรมท จะด าเน นการ ต อ ค าช แจงอ ปสรรคถ าม และคล กป มแนบไฟล รายงานความก าวหน า คล กป มบ นท กควำมก ำวหน ำ ด งภาพท ภาพท 29 แสดงการบ นท กรายงานความก าวหน า

20 เม อบ นท กข อม ลระบบจะแสดงผลล พธ ด งภาพท 30 ภาพท 30 แสดงผลล พธ การบ นท กข อม ลรายงานความก าวหน า คล กป มกล บหน าหล ก ตรวจสอบสถานการณ บ นท กข อม ล โดยการส งเกต เคร องหมาย ห วข อ Progress ด งภาพท 30 ระบบสารสนเทศ ภาพท 31 แสดงผลล พธ สถานะรายงานความก าวหน า

21 7.5 ส งว จ ยฉบ บสมบ รณ ค อการบ นท กข อม ลว จ ยฉบ บสมบ รณ ท ม รายละเอ ยดในการบ นท ก ข อม ลท แยกไฟล เอกสารเป นบทม ข นตอนด งน คล กเล อกเมน หล กป มส งว จ ยฉบ บสมบ รณ ด งภาพท ระบบสารสนเทศ ภาพท 32 แสดงข อม ลการส งฉบ บสมบ รณ ระบบแสดงข อม ลโครงการคล กป ม เพ อบ นท กรายละเอ ยดว จ ยฉบ บ สมบ รณ ด งภาพท 33 ภาพท 33 แสดงหน าหล กรายงานผลการว จ ย

22 7.5.3 ผ ว จ ยบ นท กข อม ลรายงานฉบ บสมบ รณ เช นการบ นท กข อม ลบทค ดย อ ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ค าส าค ญ และคล กเล อกแนบไฟล โดยแยกไฟล ตามบทท น าเสนอ และ กดป มบ นท กฉบ บสมบ รณ 22 ภาพท 34 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กฉบ บสมบ รณ

23 เม อบ นท กข อม ลว จ ยเร ยบร อย จะปรากฏข อม ลแสดงด งภาพท 35 ภาพท 35 ผลล พธ แสดงข อม ลบ นท กข อม ล Full ด งภาพท ตรวจสอบสถานการณ บ นท กข อม ล โดยการส งเกตเคร องหมาย ห วข อ ระบบสารสนเทศ ภาพท 36 แสดงสถานะการบ นท กข อม ล

24 7.6 ต พ มพ /เผยแพร ว จ ย ค อการบ นท กข อม ลการเผยแพร ว จ ย ม การน าเสนอท งหมด 2 แบบค อ การนาเสนอผลงานทางว ชาการ และวารสารม ข นตอนด งน คล กเล อกเมน หล กป มต พ มพ /เผยแพร ว จ ยด งภาพท ระบบสารสนเทศ ภาพท 37 แสดงเมน หล กต พ มพ /เผยแพร ว จ ย ร ปแบบน ำเสนอผลงำนทำงว จ ย ค อระบบร ปแบบน าเสนอผลงานงานทางว จ ย คล กเล อกร ปแบบด งกล าวจะแสดงด งภาพท 38 ภาพท 38 แสดงร ปแบบการเผยแพร ผลงานว จ ย

25 ป มเผยแพร ว จ ยร ปแบบน าเสนอผลงานว ชาการ (Proceedings) ผ ว จ ยสามารถคล ก เล อกร ปแบบประเภทการน าเสนอว จ ยได ค อ น าเสนอแบบบรรยาย หร อ น าเสนอแบบโปสเตอร บ นท กข อม ลบ นท กรายละเอ ยดการน าเสนอเช น ห วข อประช มว ชการ หน วยงานท จ ด ว นเร มต น และ ส นส ดของงาน สถานท ประช ม เลขหน า ช อเร องในการว จ ย บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ค า สาค ญของงานว จ ย จากน นผ ว จ ยคล กแนบไฟล เอกสารนาเสนอและคล กป มบ นท กผลงำน ภาพท 39 แสดงหน าจอการนาเสนอผลงานทางว ชาการ

26 เม อผ ว จ ยบ นท กข อม ลระบบจะแสดงผลการบ นท กข อม ล ด งภาพท 40 ภาพท 40 แสดงข อม ลหล งการบ นท กการนาเสนอผลงานทางว ชาการ ตรวจสอบสถานการณ บ นท กข อม ล โดยการส งเกตเคร องหมาย ห วข อ Publish ด งภาพท 41 ระบบสารสนเทศ ภาพท 41 แสดงสถานะการบ นท กข อม ล

27 ร ปแบบนำเสนอต พ มพ วำรสำร ค อร ปแบบนาเสนอต พ มพ วารสาร คล กเล อก ร ปแบบด งกล าวจะแสดงด งภาพท 42 ภาพท 42 แสดงร ปแบบต พ มพ วารสาร ปรากฏหน าจอแสดงรายละเอ ยดโครงการว จ ย คล กป ม เพ อบ นท กข อม ลด ง ภาพท 43 ภาพท 43 แสดงรายละเอ ยดโครงการ

28 เม อคล กเล อกป มต พ มพ วารสาร จะปรากฏหน าจอแสดงรายละเอ ยดการบ นท ก ข อม ล โดยจะม ประเภทผลงานทางว ชาการ 2 ประเภทค อ บทความว จ ยวารสาร (Journal) และ บทความว ชาการ (Article) และบ นท กข อม ลช อวารสาร ป ท พ มพ ฉบ บท เลขหน า ช อเร องว จ ย ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ บทค ดย อภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ คาสาค ญ คล กเล อกแนบไฟล วารสาร จากน นคล กป มบ นท กนำเสนอผลงำน ด งภาพท 44 และ 45 ภาพท 44 แสดงรายละเอ ยดการบ นท กเผยแพร บทความวารสาร (1) ภาพท 45 แสดงราแสดงรายละเอ ยดการบ นท กเผยแพร บทความวารสาร (2)

29 เม อบ นท กแล วคล กป มกล บหน าหล กด งภาพท 46 ภาพท 46 ผลล พธ แสดงหน าจอเผยแพร ผลงานทางว ชาการ ตรวจสอบสถานการณ บ นท กข อม ล โดยการส งเกตจากเคร องหมาย แสดงท ข อความ Publish ด งภาพท 47 ภาพท 47 แสดงสถานะผลล พธ การบ นท กข อม ล

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ )

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) 1 ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (OBEC e-office) ระบบพ สด (ว สด -คร ภ ณฑ ) (สาหร บ สาน กงานเขตพ นท, โรงเร ยนขนาดกลาง, โรงเร ยนขนาดใหญ ) ส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

คำน ำ คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม 2555

คำน ำ คณะผ จ ดท า ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร พฤษภาคม 2555 คำน ำ ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการมหาว ทยาล ยด านงานอาคารสถานท จ ดท า ข นโดยส าน กบร การเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ซ งเป นหน วยงานท ร บผ ดชอบด าเน นการ จ ดท าข อม ลสารสนเทศด

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ

ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 1 ระบบสำรสนเทศท นตส ขภำพ 2 1. กำร Login เข ำส ระบบฯ จากหน าหล กของเว บไซต การเข าส ระบบฯ ให คล กท เมน ระบบสารสนเทศท นตส ขภาพ จากน น ระบบฯ จะแสดงหน าจอให สาหร บกรอกช อผ ใช งาน และรห สผ าน ตามภาพ หล งจากทาการเข

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน

ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน ค ม อกำรใช งำนระบบกำรต ดตำมและรำยงำนควำมก ำวหน ำ ในกำรดำเน นงำนและกำรใช จ ำยงบประมำณ (BB EvMIS) สำหร บหน วยงำน สำน กงบประมำณ ถนนพระรำมท 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กร งเทพฯ 10400 โทรศ พท 02 265 2000 สารบ ญ

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน กล มบร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร โทรศ พท ๐ ๒๒๘๘ ๕๙๐๖ สารบ ญ หน า เว บท า การใช งาน

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง

คำน ำ ค ม อการใช งานก เก ลแคเลนเดอร เบ องต น โดย ม.ศราว ธ ชนะบาร ง คำน ำ ป จจ บ นคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ได เข ามาเก ยวข องก บช ว ตของพวกเราอย าง หล กเล ยงไม ได แล ว พวกเราต าง ๆ ก ม บทบาทช ว ตของแต ละคนท แตกต างก นไปตามว ถ ช ว ตของแต ละ บ คคล และย งน บว นคอมพ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า

อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า ค ม อการใช งานระบบงาน (User Manual) ระบบสารสนเทศเพ อการเฝ าระว งโรคพ ษส น ขบ า www.thairabies.net (Thai Rabies Net) ของ สาน กควบค ม ป องก นและบาบ ดโรคส ตว กรมปศ ส ตว โดย ศ นย สารสนเทศเพ อการเฝ าระว งและควบค

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ

โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ 6-1 โปรแกรมบร หารและควบค มงบประมาณ การเร ยกใช โปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมผ ใช งานจะต องเป ดโปรแกรมเบราเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรากฏหน าจอด งร ป ร ปท 1 การเร ยกใช งานโปรแกรมบร หารและควบค

More information

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส

ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส ระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (MY OFFICE) ศ นย เทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต 4 คำน ำ ค ม อระบบส ำน กงำนอ เลกทรอน กส (My Office) ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำม ธยมศ กษำ เขต

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ของส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1. ว ตถ ประสงค ของค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าค าร บรองและประเม นผลการปฏ

More information

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก

ภำพท 2 แสดงหน าจอหล ก หน ำ : 1 ระบบบร หารการศ กษา (สาหร บอาจารย ) เป นระบบท ให บร การด านการศ กษาสาหร บอาจารย อาจารย สามารถพ มพ รายช อน กศ กษาในรายว ชา ตรวจสอบผลการเร ยนน กศ กษาในท ปร กษา พ มพ ใบส งเกรด ฯลฯ เพ อ เพ มช องทางในการทางานท

More information

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100

ส ตรค านวณ (ค าคะแนนท ได 100)/5 ร อยละเฉล ยถ วงน าหน กความส าเร จของการด าเน นการตามมาตรฐานงานของกระบวนการสร างค ณค า 100 1 รายงานสร ปผลการด าเน นงานของกระบวนการตามมาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามท คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวดท 6 การจ ดการกระบวนการ ได

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information