การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 1 จาก 15

Size: px
Start display at page:

Download "การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 1 จาก 15"

Transcription

1 ร างขอบเขตของงาน (TERM OF REFERENCE; TOR) จ างเหมาพ ฒนาและปร บปร งเว บไซต pr.ddc.moph.go.th ส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข หล กการและเหต ผล ส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ เป นหน วยงานหล กด านการประชาส มพ นธ ของกรมควบค มโรค ท ม หน าท ให ข อม ลข าวสารต าง ๆ ของกรมควบค มโรคส ประชาชน การเพ มช องทางเพ อให ข าวสารสามารถส อ ถ งประชาชนได จ งจ าเป นต องม การพ ฒนาร ปแบบการน าเสนอให ม ความสะดวก รวดเร ว และท นสม ย ด งน นการจ ดท าเคร อข ายข อม ลข าวสาร และการเร ยนร อย างต อเน องจ งม ความส าค ญในการให ข อม ลข าวสารต อประชาชน ให ม ความเข าใจในสถานการณ โรค และว ธ การป องก นต วเอง สามารถถ ายทอด องค ความร เพ อพ ฒนาความสามารถของบ คลากรท ร บผ ดชอบในการป องก นและควบค มโรคในระด บต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน ย งเป นศ นย ข อม ลข าวสารเพ อประสานการด าเน นการป องก นและควบค มโรค ก บหน วยงานท เก ยวข องด วย ด งน น ส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ จ งม ความประสงค ท จะจ ดจ างบร ษ ทเพ อออกแบบ และพ ฒนาเว บไซต พร อมด วยพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลเคร อข ายส อสารประชาส มพ นธ ของส าน ก ฯ ให สามารถใช งานเพ อการเฝ าระว งโรค และการเต อนภ ย ตลอดจนให บร การด านข อม ลข าวสารแก หน วยงาน และบ คคลท วไปได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. ว ตถ ประสงค 2.1 เพ อพ ฒนาร ปแบบการน าเสนอข อม ล และภาพล กษณ ของส าน กฯ ให ท นสม ย เข าถ ง กล มเป าหมาย 2.2 เพ อน าเทคโนโลย ใหม ๆ มาใช ให เป นประโยชน ต อการบร การข อม ลข าวสารแก หน วยงาน และประชาชนท วไป 2.3 เพ อพ ฒนาระบบฐานข อม ลเคร อข ายส อสารและประชาส มพ นธ ฐานข อม ลส อ และระบบ จ ดเก บเอกสารท ม ประส ทธ ภาพ 2.4 เพ อเพ มศ กยภาพของการกระจายข อม ลข าวสารด านโรคและภ ยส ขภาพส ประชาขน 2.5 เพ อจ ดท าแอพพล เคช นบนม อถ อ Really Simple Syndication (RSS) ส าหร บ iphone และ Android เพ อเผยแพร ข อม ลข าวสารแก หน วยงานท งภายในและภายนอก และประชาชนท วไป ได อย าง รวดเร ว และม ประส ทธ ภาพ 3. ข อก าหนดท วไป 3.1 ต องพ ฒนาเป น Web Base Application และต องระบ เคร องม อท ใช ในการพ ฒนาระบบ หาก ใช โปรแกรมหร อเคร องม อพ เศษส าหร บระบบจะต องส งมอบโปรแกรมหร อเคร องม อท ม ล ขส ทธ ถ กต องตามกฎหมาย 3.2 ระบบท พ ฒนาสามารถรองร บการท างานบนระบบปฏ บ ต การได หลาย Platform โดยเฉพาะ Windows และ Linux 3.3 ฐานข อม ลท ใช พ ฒนาในระบบน ค อ MySQL 3.4 จ ดท าเป นระบบฐานข อม ล การจ ดการด แล แก ไข ปร บปร งเว บไซต และการใช งานท ต อง สามารถด าเน นการผ านทางโปรแกรมเว บบราวเซอร ได การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 1 จาก 15

2 3.5 สามารถรองร บการใช งานของผ ใช ในการพ ฒนาข อม ลบนหน าเว บกล มงานของตนเอง โดยม ระบบร กษาความปลอดภ ย และม การก าหนดส ทธ ของผ ใช แต ละประเภทในการแสดงข อม ลต าง ๆ เช น ประชาชนท วไป เจ าหน าท น กว ชาการ ผ บร หาร เจ าหน าท ส วนภ ม ภาค ฯลฯ 3.6 ระบบท พ ฒนาข นม ล กษณะเป น Web-based application และสามารถท างานได บน ระบบปฏ บ ต การ (OS) และฐานข อม ลในป จจ บ นได 3.7 ระบบจะต องสามารถท างานบนเคร อข ายในร ปแบบอ นเตอร เน ตความเร วส ง และสามารถ รองร บเทคโนโลย Dial-up Modem 56K 3.8 การพ ฒนาระบบต องค าน งถ งมาตรฐานความปลอดภ ยเป นส าค ญ ได แก มาตรฐานการ เข ารห สข อม ล Encryption หร อด กว า โดยเข ารห สข อม ลในส วนของ (Password, ข อม ลส าค ญต าง ๆ ท แสดงถ งต วตน) ส าหร บเจ าหน าท และผ ขอร บบร การ 3.9 ระบบต องไม ต ดต ง Software code บนเคร องของ Client 3.10 เจ าหน าท ผ พ ฒนาโปรแกรมแต ละกล มงานสามารถ login เข าใช งานระบบได ตามส ทธ การ ใช งานผ านทาง internet และผ ด แลระบบจะต องสามารถก าหนดส ทธ ในการเข าถ งข อม ลของผ ใช แต ละคนได 3.11 ผ ด แลระบบสามารถจ ดการข อม ลพ นฐานซ งอย บนเทคโนโลย เด ยวก บ Program Web application Server เพ อง ายส าหร บการด แลระบบ 3.12 ม ค ม อประกอบการใช งานอย างละเอ ยด 3.13 ระบบจะต องท าการพ ฒนา และออกแบบหน าเว บของกล มงานภายในส าน ก ฯ เพ อให ผ ใช สามารถท าการ update ข อม ลต าง ๆ ผ านทางเว บไซต ของตนเองได โดยจะต องอย ภายใต เง อนไข และ ส ทธ ในการใช งานของผ ด แลระบบ 3.14 ผ เสนอราคาต องท าการต ดต งระบบงานตามโครงการให เป นท เร ยบร อย และสามารถใช งานได เป นอย างด หากในกรณ ท ผ เสนอราคากระท าการใด ๆ ท ท าให เก ดความเส ยหายแก ระบบงาน และ/หร อ ข อม ลอ น ๆ ของผ ว าจ างท ม อย เด ม ผ เสนอราคาต องเป นผ ร บผ ดชอบต อความเส ยหายน น 3.15 ระบบปฏ บ ต การ และซอฟต แวร ต าง ๆ ท ต ดต ง และใช งานในระบบท งหมดต องม ล ขส ทธ ถ กต องตามกฎหมาย 3.16 ผ เสนอราคาต องส งมอบ Source Code ของโปรแกรมประย กต หร อระบบงาน (Work Flow Process) ท พ ฒนาข นจากการว าจ างน ตลอดจนค ม อเอกสารการใช งานต าง ๆ ในกรณ ท เป นระบบท พ ฒนาข นเอง จะต องส งมอบเอกสารต าง ๆ ได แก ER Diagram หร อ UML (Unified Modeling Language) DataDictionary WebPage (PageName) Database File ของระบบงานท งหมด โดยบ นท กลงแผ น CD/DVD จ านวน 3 ช ด และให ถ อเป นล ขส ทธ ของผ ว าจ าง อ กท งจะต องเสนอแผนการ ฝ กอบรมประกอบด วยหล กส ตร และรายละเอ ยดของหล กส ตรท นท ท ม การส งมอบ ในกรณ ท ระบบพ ฒนาต อยอดจาก Open Source ท เป น Free ware จะต องส ง มอบเอกสารการออกบแบบตามท ทาง Open Source น นๆม และเป ดเผย และ เอกสารส วนของการปร บปร งเพ มเต มจาก ต นฉบ บของ Open Source น นๆ 3.17 ผ เสนอราคาจะต องร บประก นระบบงานท งหมดเป นระยะเวลาไม น อยกว า 1 ป 3.18 ในกรณ บ คคลภายนอกกล าวอ างหร อส ทธ เร ยกร องใด ๆ ว าม การละเม ดล ขส ทธ หร อ ส ทธ บ ตรเก ยวก บคอมพ วเตอร และ/หร อซอฟต แวร ท เสนอ ผ เสนอราคาต องด าเน นการท งปวงเพ อให การกล าว อ างหร อการเร ยกร องระง บโดยเร ว และผ เสนอราคาต องเป นผ ช าระค าเส ยหาย และค าใช จ ายท เก ดข นท งหมด การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 2 จาก 15

3 3.19 ระบบต องรองร บ RSS 3.20 ระบบต องรองร บการท า Backup DATA โดยจะต องม การก าหนดร ปแบบการส ารอง ข อม ลซ งทางผ ด แลระบบสามารถก าหนดว นท ในการส ารองข อม ลล วงหน าได และท าการเร ยกด ข อม ลได อ ตโนม ต พร อมท งสามารถส งออกไฟล ท งหมดในร ปแผ น CD/DVD ได 3.21 ผ เสนอราคาจะต องท าการฝ กอบรมผ ใช งาน (Training) ระบบท พ ฒนาข นให ส าหร บ เจ าหน าท ส าน ก ฯ และผ เก ยวข อง 4. ขอบเขตการด าเน นงาน 4.1 ระบบการจ ดการข อม ลข าวสารประชาส มพ นธ ส าน กฯ ประกอบด วย ส วนต ดต อก บผ ขอร บบร การ (Front End) ประกอบไปด วยต าง ๆ ด งน เว บไซต หล กในการน าเสนอข อม ลการให บร การของส าน กฯ และเน อหาจาก เว บไซต ป จจ บ นโดยผ ร บจ างต องน าเข าข อม ลท ม อย ในป จจ บ น เว บไซต จะต องม ส วนการประกาศข อม ลข าวสาร ประชาส มพ นธ งานต างๆ เว บไซต จะต องม การน าเสนอปฏ ท นก จกรรม (Calendar) โดยสามารถแยก ตามรายบ คคล/รายกล มงานฯ/รายส าน กฯ เว บไซต จะต องม ระบบกระดานสนทนา (Webborad) โดยให ผ บร การหร อ ผ ร บบร การสามารถส งค าถาม กระท ต างๆ ผ านทางอ นเตอร เน ตได เว บไซต จะต องม การท าแบบส ารวจเบ องต น (Poll) ของส าน กฯ เว บไซต จะต องสามารถรองร บการ Download ค ม อต างๆ ท งภาพ/ว ด ท ศน และเก บสถ ต การดาวน โหลด เว บไซต จะต องม ส วนของงานบร การด านสมาช กเบ องต น เช น การสม คร การเข าส ระบบ และระบบช วยเหล อกรณ ล มรห สผ าน เว บไซต จะต องสามารถน าเสนอแผนผ งเว บไซต ได เพ อความสะดวกในการ ให บร การข อม ลข าวสาร เว บไซต จะต องสามารถน าเสนอภาพก จกรรม และส อม ลต ม เด ย เว บไซต จะต องม ส วนของการส บค นหาข อม ลในเว บ เว บไซต จะต องม ส วนของการส บค นก บไฟล โดยการค นหาผ านค าค น Tag เว บไซต จะต องม ส วนของการจ ดเก บสถ ต การเข าใช งานของผ ร บบร การใน แต ละบทความได เว บไซต จะต องม ส วนของการให คะแนน (Vote) ส วนแสดงความค ดเห น ต อบทความน นๆ เว บไซต จะต องรองร บ RSS ส วนบร หารจ ดการระบบ (Administrator Management) ประกอบไปด วย เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการผ ใช งานระบบ เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการข าวสาร ประชาส มพ นธ ซ งสามารถแบ งกล ม เน อหาข อม ลได รวมท งสามารถก าหนดว นเร มต น และส นส ดการแสดงผล เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการปฏ ท นก จกรรม (Calendar) เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการกระดานสนทนา (Web board) การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 3 จาก 15

4 เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการแบบส ารวจ (Poll) ซ งสามารถสร าง แบบสอบถาม และประมวลผลง าย ๆ ได เว บไซต จะต องรองร บ RSS เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการ และควบค มภาพก จกรรม (Gallery) และส อม ลต ม เด ย เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดเก บเอกสารงานประช มของกล มงาน/ส าน กฯ และผ บร หาร ตลอดจนช องทางในการส อสารจากผ บร หาร เว บไซต จะต องม เคร องม อในการจ ดการเน อหาเว บไซต (Content Editor) ท สามารถน าไฟล ร ปภาพ, เอกสาร, เส ยง, ว ด โอ ข นไปในระบบได เว บไซต จะต องสามารถสร าง Menu เพ อ Link ไปย งเน อหาส วนต าง ๆ และเช อมโยงไปย งเว บไซต อ น ๆ ได โดยสามารถเพ มลดได ไม จ าก ดจ านวน เว บไซต จะต องสามารถเปล ยนโครงสร างเว บไซต เพ อให เหมาะก บงาน ตามเทศกาลต าง ๆ ได เว บไซต จะต องม ส วนบร หาร จ ดเก บ และรายงานสถ ต ของผ ขอร บบร การ ในแต ละบทความ/หมวดหม /กล มงานและหน าเว บโดยเร ยงตามล าด บมาก น อย ค านวณตามรายว น/รายส ปดาห /รายเด อน/รายป และสามารถ แสดงร ปแบบรายงานในร ปของ กราฟ แผนภ ม จ านวน ค าเฉล ย เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการแสดงความค ดเห น โหวต ต อ บทความน น ๆ โดยสามารถป ดหร อเป ดฟ งช นน ให ใช งานหร อไม ก ได ตาม ความต องการของส าน ก ฯ เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการ Tag เพ อช วยในการส บค นไฟล เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการ login ส าหร บผ ด แลเว บในแต ละกล ม งาน และสามารถท าการบร หารจ ดการข อม ลภายในกล มงานของตนเองได โดยส ทธ การใช งานจะต องได ร บจากการอน ญาตจากผ ด แลระบบ เว บไซต จะต องม ส วนบร หารจ ดการในการก าหนดส ทธ ส าหร บผ เข าใช บร การให สามารถอ านหร อแสดงข อม ลได ตามส ทธ ต าง ๆ เช น ประชาชน ท วไป, บ คลากรเจ าหน าท ส วนกลาง/ส วนภ ม ภาค โดยผ ด แลระบบ สามารถก าหนดให ม การเป ดให บร การตามความเหมาะสม และจะต องม การสม ครสมาช กเพ อมาขอร บบร การด งกล าว เว บไซต จะต องสามารถแก ไข เปล ยนแปลง ส ของพ นหล งเว บไซต ได โดยไม ต องแก ไขค าส งในโปรแกรม ระบบต องย ดหย นต อการพ ฒนาต อไปในอนาคต 5. เง อนไขการด าเน นการของผ เสนอราคาการพ ฒนาปร บปร ง Webpage ส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ ผ เสนอราคาจะต องด าเน นการปร บปร งเว บ 2 ภาษา : ไทย/ อ งกฤษ และจะต องท างานร วมก บส าน ก ฯ ในการรวบรวมข อม ล จ ดหมวดหม และก าหนดค าส าค ญ (Keyword) และค าส าค ญส าหร บการส บค น (Search term) ให ก บข อม ล และเอกสารต าง ๆ ท จะต อง ด าเน นการจ ดเก บ โดยผ เสนอราคาจะต องสร างระบบการต ดค าค นก บไฟล และการค นหาผ านค าค น (Tag) โดยข อม ลท ใช งานจร งท งหมดจะต องน ามาจากเว บเด ม และข อม ลจากกล มงานภายในส าน ก ฯ การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 4 จาก 15

5 รายละเอ ยดการออกแบบ และพ ฒนาโปรแกรมม ด งต อไปน ระบบบร หารเน อหาข อม ลบนเว บไซต (Web Content Management System) เป นระบบท จะช วยจ ดการเก ยวก บหน าเน อหาเว บไซต โดยผ ใช ระบบสามารถอ พเดทเน อหาเว บ เพจต าง ๆ บนเว บไซต โดยไม จ าเป นต องม ความร ทางด านการพ ฒนาเว บไซต ม เคร องม อในการสร างเว บไซต ท ได ร บการออกแบบมาอย างประณ ตผ ใช สามารถใช งานได โดยง าย และม ความย ดหย นต อการใช งานส งรองร บ ผ ใช งานได หลายระด บ และการก าหนดส ทธ การใช งานในการเข าถ งข อม ลของแต ละระด บซ งม ความจ าเป นใน การเร ยกด ข อม ลท เป นความล บ และไม ต องการเป ดเผยต อสาธารณะอ กท งย งเป นประโยชน ต อผ ต องการข อม ล ท ถ กต อง และเป นการส วนต ว สามารถเร ยกหาข อม ลใน Google ได ระบบประกอบด วยค ณล กษณะต าง ๆ ด งต อไปน 5.1 การแบ งกล มเน อหาหร อ Category Management เพ อง ายต อการเข าถ งข อม ลของ ผ ใช งาน และง ายต อการจ ดการแบ งกล มของเน อหา โดยผ เสนอราคาจะต องจ ดท า Function Category Management ท งน หากผ ด แลระบบ หร อผ ด แลเน อหาต องการเปล ยนแปลงก สามารถท าได Category สามารถก าหนดข อม ลรายละเอ ยดเพ อใช ในการแสดงผลได ด งน Image : ระบบสามารถก าหนดร ปแบบการแสดงห วข อของ Category ได Content Template : ระบบสามารถก าหนดประเภทของเน อหา เพ อเป นแนวทางใน การน าเสนอข อม ลในท ศทางเด ยวก น List per Page : ระบบสามารถก าหนดการแสดงรายการ Content ภายในเน อหา ตามจ านวนท ระบ ได เพ อความเหมาะสมบนหน า Webpage 5.2 ออกแบบระบบฐานข อม ล หร อ Database Design and Management ผ เสนอราคาจะ เป นผ ด าเน นการจ ดท าระบบฐานข อม ลเพ อจ ดเก บเน อหา และข อม ลท ม ท งหมดในระบบงานเด ม โดยทางผ เสนอราคาจะต องด าเน นการศ กษา และร วมประช มก บเจ าหน าท ภายในส าน ก ฯ เป นระยะ ๆ เพ อก าหนด แนวทางการพ ฒนาโครงสร างฐานข อม ลต อไป 5.3 การจ ดการเน อหาแบบแสดงผล (User interface) หร อ Content Management ผ เสนอราคาจะเป นผ ด าเน นการจ ดท าข อม ลท งหมดท แสดงผลบนหน าจอ User interface โดยจะต องก าหนด ร ปแบบ Content ต าง ๆ ตามล กษณะการใช งาน ซ งม รายละเอ ยดด งน การสร างเน อหากล มย อย หร อ Sub Category Construction ระบบจะต อง สามารถจ ดท าโครงสร างของ Sub Category โดยก าหนดให Category สามารถ สร าง Sub Category ได และ สามารถสร างได หลายระด บซ งจะต องปรากฏเป น Sub Menu บนหน าจอโดยอ ตโนม ต จ ดท าแผนผ งโดยอ ตโนม ต หร อ Automatic Sitemap ระบบจะต องจ ดท าแผนผ ง เว บไซต ได โดยอ ตโนม ต ซ งระบบต องท าการด งข อม ลโครงสร างของ Category Content มาสร างเป นแผนผ งคล งความร แบบอ ตโนม ต ท าให User ไม ต องก งวลก บ การสร าง Category Content หร อเน อหาภายใน Content ต าง ๆ จ ดการเน อหา หร อ Item Construction เป นส วนจ ดการเน อหา Content หล กบน หน าจอ ซ งจะต องสามารถจ ดเก บข อม ลได ด งน Title : ห วข อเร องข อม ล Headline : บทค ดย อข อม ล การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 5 จาก 15

6 Body Content : ข อม ลของ Content ในส วนน จะถ กจ ดเก บบนฐานข อม ล ท า ให สามารถเข าถ งฐานข อม ลได และเพ อให การจ ดการข อม ล Content น นม ประส ทธ ภาพส งส ดจ านวนข อม ลภายในส วนน จะต องถ กจ ดเก บตามความ เหมาะสมของแต ละประเภท ด งน Content : เน อหาข อม ลท ถ กจ ดเก บในล กษณะของ Text Data ท รองร บ ร ปแบบค าส ง HTML เพ อช วยในการแสดงผลท สวยงาม Image : ภาพประกอบเน อหาม ได ไม จ าก ดจ านวนภายใน Content เด ยวก น และสามารถรองร บร ปแบบไฟล ร ปภาพ, เอกสาร, เส ยง, ว ด โอได โดยจะต องแสดงผลเป นภาพเล กท ถ กก าหนดขนาดไว บนหน าจอซ งจะต อง เช อมโยงเอกสารท ต องการได Related Link : ล งค อ างอ งท เก ยวข องก บเน อหาม ได ไม จ าก ดจ านวนล งค ภายใน Content เด ยวก น ท าให สามารถขยายความ Content ได มากกว าข อม ลท จ ดเก บ ไว ซ งเป นประโยชน ส าหร บการค นคว าหาข อม ลท เก ยวข องเพ มเต ม Document File : ไฟล ประกอบเน อหาสามารถม ได ไม จ าก ดจ านวนไฟล ภายใน Content เด ยวก น ท าให สามารถแทรกไฟล อ างอ ง ไฟล แบบฟอร ม ไฟล แสดงข อม ลท ไม สามารถแสดงผลบนหน า Webpage ได หร อไฟล ท จ ดร ปแบบส าหร บการพ มพ เพ อเข าไปใน Content โดยระบบสามารถรองร บ ไฟล เอกสาร (word processor), spreadsheet (เช น Excel), ไฟล เอกสาร น าเสนอ (เช น Power Point), ไฟล PDF ได เม อ Content ม การแทรกไฟล ระบบจะสร างล งค ร ปภาพให ผ ใช สามารถกดดาวน โหลด Keyword : ค าส าค ญส าหร บใช ค นหาข อม ลภายใน Content สามารถม ได 10 ค าส าค ญ ในแต ละค าส าค ญจะม ความยาวต วอ กษรไม เก น 50 ค า โดย ผ จ ดท า Content จะเป นคนก าหนดค าส าค ญให ม ความส มพ นธ ก บเน อหา ของ Content และง ายในการค นหาข อม ล Item Construction : เป นร ปแบบในการส อความหมาย Content ท เหมาะสมให ก บสมาช กประเภทต าง ๆ โดยผ จ ดท า Content ต องเร ยบ เร ยงร ปแบบเน อหาการใช ศ พท เทคน คให เหมาะสม เพ อส อความหมายไปย งผ ใช ได อย างถ กต อง และน าสนใจ Publish Date : ก าหนดว นท ต องการแสดงผล Content Expire Date : ก าหนดว นท ส นส ดการแสดงผล Content Status : ก าหนดสถานะของการแสดงผล โดย Content จะต องแสดงผล บนหน าเว บไซด เม อผ านการอน ม ต จาก User ท ม ส ทธ แล วเท าน น การต งเวลาอ ตโนม ต หร อ Schedule System เป นระบบส าหร บการต งเวลาในการ อน ม ต การแสดงผล และยกเล กการแสดงผลไว ล วงหน า ซ ง Content การแสดงผลส อม ลต ม เด ย เป นระบบส าหร บจ ดการ Content ภายในส วนท เป น ไฟล เส ยงและไฟล ว ด โอ โดยผ ใช สามารถจ ดการข อม ลการ Upload/Download ม รายละเอ ยดของไฟล ด งน ค อ Sound Audio ท งน ขนาดของไฟล จะต องม ขนาดไม เก น 10 MB การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 6 จาก 15

7 VDO Clip จะต องเป นไฟล VDO clip ท ม ขนาดของไฟล ไม เก น 20 MB สามารถสร าง แก ไข ลบ ข อความ ภาพเคล อนไหว (streaming video และ links) ภายใน web page อย างอ ตโนม ต ท าได โดยใช โปรแกรม editor ท ต ดต ง และใช งานในล กษณะ Web-based application สามารถจ ดรวม contents เข าด วยก น เป นกล มได หลายระด บ รองร บการน าเสนอข าวสารผ านหน าหล ก และรองร บความ ต องการในการเพ ม ปร บแต ง ข อความ และร ปภาพ ด งน ในส วนของข อม ลชน ดข อความสามารถก าหนดร ปแบบการแสดงผลของ ต วอ กษร (text) การเล อกชน ดของอ กษร (font) และขนาดของอ กษร (size) รวมถ งส ท ใช ในการแสดง (color) และค ณสมบ ต พ เศษ เช น ต วหนา (bold) ต ว เอ ยง (italic) หร อต วข ดเส นใต (underline) ได จะต องก าหนดร ปแบบการจ ดวางย อหน า (paragraph) การจ ดต าแหน ง (alignment) การใช ต วเลข ต วอ กษร หร อส ญล กษณ แสดงย อหน าได (numbering or bullets) จะต องก าหนดร ปแบบการแสดงผลของร ปภาพ (graphic) เช น การจ ดต าแหน ง (alignment) การก าหนดขนาด (size) ได ม เคร องม อให ผ ใช สร าง และแก ไขตารางรวมท งก าหนดค ณล กษณะของตาราง เช น ขนาดขอบเขต (border) ส ตาราง (border color) ส พ น (background color) และการจ ดต าแหน ง (alignment) จะต องเป ดให ผ ใช บ นท กข อม ลล วงหน า และต งเวลาในการเป ดให บร การ Content น น ๆ ได ม ส วนส าหร บการจ ดการแฟ มข อม ลท ท าการ upload เข าไปใน website เช น แฟ มข อม ลเพ มเต ม (attach file) แฟ มร ปภาพ (graphic file) เพ อให ผ ใช เว บไซต สามารถ download ไปใช งานได โดยเคร องม อในการจ ดการแฟ มข อม ลและการ upload file จะสามารถใช งานผ านทาง web browser ได โดยตรง ซ งผ ด แลระบบ สามารถก าหนดขนาดไฟล ในการ Upload ข อม ลไปย งเคร อง Server ตามส ทธ ของผ ใช การท างานของระบบบนฐานข อม ล จะต องจ ดเก บข อม ลเฉพาะข อม ลประเภทข อความ (text) หร อ link ของข อม ลเท าน น และไม จ ดเก บข อม ลชน ดอ นลงฐานข อม ล 5.4 บร หารข าว และบทความ (Article Management) เป นส วนท ออกแบบมาเพ อจ ดท า Link Hi-light ในหน าแรก (Homepage) โดยแสดงห วข อเน อหาท หน าสนใจ หร อเน อหาท เพ มเต มใหม ส าหร บเช อมโยงไปย งรายละเอ ยดภายในเว บไซต ช วยในการบร หารก จกรรม และข าวประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย ฯลฯ โดยจะช วยให ผ ใช งานระด บต าง ๆ สามารถท จะอ พเดทข อม ลข าว หร อก จกรรมได เอง สามารถก าหนดการแสดงได หลายร ปแบบ โดยค ณสมบ ต หล ก ๆ จะประกอบด งน เพ ม, แก ไข หร อลบ หมวดข าวหร อบทความ เพ ม, แก ไข หร อลบ ห วข อ และเน อหาของข าวสารหร อบทความ ระบบการพ มพ เน อหาเหม อน Word ท าให สามารถใช งานได มากย งข น ก าหนดต าแหน งการแสดงผลของข าวหร อบทความในหน าต างๆ ของเว บไซต ได ก าหนดร ปแบบด ไซน ของการแสดงผลได โดยระบบ Real-time เม อม การปร บเปล ยน ร ปแบบสามารถเห นได ท นท เพ อด ว าตรงก บความต องการหร อไม การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 7 จาก 15

8 แสดง content ตามรายการล าส ด รายการท คนด ส งส ด หร อรายการท ได ร บคะแนน โหวตส งส ดได ผ ด แลระบบจะต องก าหนดส ทธ ผ ใช ในการบร หารจ ดการข อม ลบนหน าเว บหล ก ระบบจะต องท างานในร ปแบบ RSS service 5.5 จะต องรองร บ 2 ภาษา (multi-language) ม ล กษณะการท างานและม ความสามารถด งน ให จ ดท าการแสดงผล เป น 2 ภาษาค อ ภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ รองร บการจ ดเก บเน อหาข อม ลเน อหาต างๆ จากฐานข อม ล ม ระบบ front-end ท ผ ใช สามารถเล อกภาษาเพ อการใช งานได 5.6 แบบส ารวจ (poll) ม ความประสงค ด งน สามารถสร างแบบส ารวจ โดยก าหนดช อเร องและรายละเอ ยดของแบบส ารวจได สามารถจ ดท ารายงานข อม ลผลการส ารวจแบบต าง ๆ ได สามารถแสดงข อม ลและจ ดท า Report สามารถประมวลผลข อม ล 5.7 ระบบในส วนของการร บข าวสาร (newsletter subscription) ม ความสามารถด งน ผ ใช บร การสามารถเข ามาลงทะเบ ยนและแจ ง address เพ อร บข าวประชาส มพ นธ จากระบบจ ดการข อม ลบนเว บไซต อ ตโนม ต ทางจดหมายอ เลคทรอน กส ได ตามส ทธ ผ ใช บร การสามารถเล อกประเภทข าวประชาส มพ นธ ท ต องการร บได รวมท งสามารถ ยกเล กการร บข าวประชาส มพ นธ ได โดยอ ตโนม ต สร างกล มข าวได ไม จ าก ดจ านวน ก าหนดได ว ากล มข าวใดต องการให ม การร บสม ครผ านเว บไซต ได หร อกล มใดจะเป นกล ม เฉพาะภายในเท าน น ผ สม ครสามารถเข ามาลบหร อเพ มกล มข าวท ต วเองต องการได ตลอดเวลาผ านหน าเว บไซต แก ไข ลบ หร อเพ มข อม ลสมาช กโดยผ บร หารระบบได เก บข อม ลท เป นอ เมล ของสมาช ก และกล มข าวท ต องการจะร บลงในฐานข อม ล ร ปแบบของเน อหาข าวสารสามารถท าส าเนาจากไฟล word มาวางได โดยไม ต องพ มพ ซ าใหม เร ยกร ปกราฟ กจากคล งร ปภาพมาใช สร างหน าข าวสารได โดยตรงเพ อลดความซ าซ อน ของการจ ดเก บร ปและเพ มความสะดวกแก ผ จ ดท าข าวสาร สามารถก าหนดให เร ยกหน า Webpage มาใช เป นหน าข าวสารได ท นท ในจดหมายข าวจะม แค ต วเช อมไปย งหน าข าวท แสดงอย บนเว บไซต เท าน น เพ อท าให ขนาดของอ เมล ท ส งม ขนาดเล ก สามารถแนบไฟล ส งไปพร อมก บอ เมล ได ข าวสารท ม การส งไปจะม การเก บไว ในฐานข อม ลท กฉบ บเพ อเร ยกข นมาใช งาน หร อ อ างอ งได ในภายหล งและสามารถเร ยกลบหร อแก ไขแต ละฉบ บได 5.8 ระบบในส วนของการบร หารจ ดการ Frequently Asked Questions (FAQ) เป นระบบ จ ดการค าถามค าตอบ รายละเอ ยดด งน สร าง ลบ แก ไข หมวดหม ย อยของค าถามได เร ยงล าด บหมวดหม หล ก และหมวดหม ย อยได ลบ ย าย แก ไข ค าถามต าง ๆ ได การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 8 จาก 15

9 จะต องท าการซ อนค าถามเอาไว ก อนได โดยไม ต องลบ โดยค าถามท ถ กซ อนจะไม ถ ก แสดงให เห นท หน าแสดงรายการค าถาม เร ยกด รายการค าถามในหมวดหม ต าง ๆ ได แสดงรายการของค าถามตามหมวดหม ท ก าหนดไว ค นหาค าถามตามหมวดหม ห วข อ เน อหา ผ ถาม ผ ตอบ ระบบจ ดเตร ยมหน าท ออกแบบมาให เหมาะสมส าหร บการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ โดยผ ใช งาน ท วไปสามารถเล อกพ มพ ค าถามผ านหน าจอท ได ร บการออกแบบเอาไว (printer friendly) ส งค าถามท สนใจ ไปย งบ คคลอ นได (tell a friend) แสดงค าถามท ถ กเร ยกด บ อยมากท ส ดได ก าหนดให ค าถามบางค าถามเป นค าถามเด นและจ ดเร ยงตามล าด บความสนใจ ด งข อความในเว บบอร ดท ม ผ สนใจ ตามกฎเกณฑ ท ผ ใช ระบบก าหนดมาแสดงใน FAQ 5.9 การบร หารจ ดการเช อมโยงเว บไซต ท น าสนใจ (Link Management) เป นระบบการบร หาร เว บไซต ท น าสนใจ โดยจะม ค ณสมบ ต หล กๆ ค อ สามารถ เพ ม, แก ไข หร อลบ ช อของเว บไซต ท น าสนใจ และ รายละเอ ยดของเว บไซต โดยก าหนดจะให Link ไปย งเว บไซต เด มหร อให เป ดหน าใหม 5.10 ระบบในส วนของการบร หารจ ดการสมาช ก (member system) จะต องรองร บผ ใช ส าหร บบร หารจ ดการข อม ลสมาช ก พร อมร ปภาพ โดยเช อมโยงก บ ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส ผ ด แลระบบ จะต องก าหนดขอบเขตในการเข าใช งานในระบบ สามารถท าการเป ด ป ด ฟ งก ช นการใช งาน ต างๆ ของสมาช กแต ละคนหร อกล มสมาช กได จ ดกล มสมาช กได และรองร บการก าหนดส ทธ ของสมาช ก แต ละคนได หลายระด บ 5.11 ระบบในส วนของการบร หารจ ดการปฏ ท นก จกรรมแบบ online ระบบจะต องแสดงผลรายว น รายเด อน และรายป เป นระบบส าหร บแสดงก จกรรมต างๆ ในร ปแบบของปฏ ท น เพ อใช แจ งข าวสารการจ ด ก จกรรมต างๆ บนหน าเว บไซต บ นท กช อ ว นเวลา และรายละเอ ยดของก จกรรมต างๆ แบ งกล มหมวดหม ของก จกรรม ก าหนดส ทธ ระด บของผ ใช ในการเข าใช งานและบ นท กเสนอก จกรรมได ก าหนดส ทธ ของผ ใช ท จะม ความสามารถในการเพ มก จกรรม เช น registered หร อ public ก าหนดร ปแบบการแสดงผลตาม ว น เด อน ป เวลา ก าหนด theme ส หร อเล อกส ในการแสดงผล ก าหนด link จากปฏ ท นเพ อเข าไปอ านรายละเอ ยด จ ดท ารายงาน Report ตาม ว น เด อน ป ร ปแบบ จ านวนร อยละ กราฟ แผนภ ม ค าเฉล ย และ print ออก ทางเคร องพ มพ พร อมท ง Export ในร ปของ Word / Excel จ าแนกรายส ปดาห / เด อน / ป ระบบจะต องพ ฒนาให ผ ใช ได กรอกรายละเอ ยดการด าเน นการตามปฏ ท นก จกรรมของตนเอง ระบบจะต องพ ฒนาให กล มงานได กรอกรายละเอ ยดก จกรรมของตนเองพร อมท ง สามารถท าการ Download ข อม ลเก ยวก บงานประช มต างๆได ระบบจะต องก าหนดว นในการเผยแพร และว นส นส ดของแต ละก จกรรมน นๆ การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 9 จาก 15

10 ระบบจะต องน าก จกรรมของแต ละกล มงานน ามาสร ปและแสดงก จกรรมต างๆในร ป ของส าน กฯ ในการเร ยกด ก จกรรมต างๆ จะต องได ร บส ทธ ในการเร ยกด ก จกรรมน นผ านทางผ ด แลระบบ 5.12 ต วน บจ านวนผ เข าชมเว บไซต (Counter) จะต องตรวจสอบจ านวนผ เข าชมเว บไซต ป จจ บ น และจะต องแสดงสถ ต ในการเข าชมในแต ละหน า, จ านวนผ เข าชมมากส ดไปน อยส ด รวมท งสร างระบบ น บการ Download ไฟล และการเข าชมหน าเว บไซต ต าง ๆ จ ดท ารายงาน Report ตาม ว น เด อน ป ร ปแบบ กราฟ แผนภ ม ค าเฉล ย และ print ออก ทางเคร องพ มพ พร อมท ง Export ในร ปของ Word / Excel 5.13 สามารถส บค นโดยการเช อมโยงระหว างข อม ลท ม ความเก ยวข องก นได จาก keyword และ ค นหาตาม keyword ภายใน content และระบบค นหาข อม ลระด บส ง จะต องท าการค นหาข อม ลภายใน เว บไซต ด วยระบบ Advance Search ได อย างละเอ ยดเป นระบบท ค นหาข อม ลภายใน Content ด วยว ธ ต าง ๆ ค อ การค นหาข อม ลจากค าส าค ญ การค นหาข อม ลจากบทค ดย อ กรค นหาข อม ลจากเน อหา เป นต น 5.14 กระดานสนทนา (Web board) ปร บแต งเวลาตามมาตรฐานรองร บเวลาท วโลก ปร บเวลาให ตรงก บประเทศไทย ม ระบบแบ งกล มสมาช ก และใส ส ส นให สวยงาม ใส ภาพหน ากล มแต ละกล มได ม ระบบค นหาสมาช ก เพ อใช จ ดการแก ไขข อม ลของสมาช กคนท เราต องการ สามารถใส ล กเล นเพ มเต มให ก บเว บบอร ดได ด วย custom profile field ใส ภาพประจ าต ว หร อภาพส วนต ว ใส ลายเซ นเพ อแสดงข อม ลอ นๆของเราได ม ระบบ profile เป นส ดส วน แสดงข อม ลของสมาช กแต ละคน ม ระบบจดหมายข อความส วนต วให สมาช กในเว บบอร ดใช งานได ก าหนดส ทธ การเข าด Formได เช น ให สมาช กกล มไหนด Form อะไรได บ าง ก าหนดการเข าชมกระท ได เช น บางกล มจะมองเห นแค ห วข อแต เข าอ านไม ได ม ระบบป องก นการ flood web board ม ระบบ Ranking เม อโพสต ถ งจ านวนท ต องการ ระบบก จะเล อนกล มให ท นท ม ระบบค นหา ip address ของสมาช กได ท กคน ผ ด แลระบบสามารถมองเห น ip address ของสมาช กท กคนได ม ระบบย อภาพใหญ ๆให อ ตโนม ต ม ระบบอ พโหลดภาพและสามารถอ พโหลดไฟล ต างๆ ใส ในเว บบอร ดได เล นเพลง midi wav mp3 wma, you tube, flash ในเว บบอร ดได เป นเว บบอร ดท ใช งานได ท งระบบ BBCode และระบบ HTML แนบแบบส ารวจหร อ Poll ได แสดงผล Poll ณ ขณะน นหร อหล งจาก Vote แล ว ใส emoticons เพ มได แยก username ออกจากช อท แสดงผลในเว บบอร ดได ลบสมาช กท ไม เข ามาใช ในเว บบอร ด ตามระยะเวลาท ก าหนดแบบอ ตโนม ต ม ระบบกรองค าหยาบ ม ระบบกรองล งก อน ญาตหร อไม อน ญาตให โพสต ล งก ท เราต องการหร อไม ต องการได การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 10 จาก 15

11 ม ระบบกรองการสม ครสมาช ก บ งค บให สมาช กสม ครโดยใช Mail จร ง เพ อย นย นและ ท าการ Login ผ านทาง ม ระบบเป ดและป ดการสม ครสมาช ก ม ระบบแจ งเต อนทาง ผ ด แลระบบเม อม การสม ครสมาช กใหม เม อม การต ง ห วข อใหม ซ งผ ด แลระบบได ร บทราบต อไป ผ ด แลระบบจะต องมองเห นสมาช กท กคน แม สมาช กคนน นจะไม เป ดเผยต ว 5.15 รองร บการแสดงผลบน Browser Internet Explorer ต งแต 7.0 เป นต นไป Firefox ต งแต 2.0 เป นต นไป สามารถแสดงผลท ความละเอ ยดของหน าจอขนาด 800 x 600,1024 x ระบบในส วนของการจ ดการผ ใช งาน หร อ User Management สร างและจ ดการผ ใช งาน หร อ User Generator ระบบสามารถสร าง Userได ไม จ าก ด จ านวน เพ อรองร บปร มาณบ คลากรของส าน กฯ และหน วยงานอ นท เก ยวข องก บระบบ ท ม จ านวนมากข นในอนาคต จ ดกล มและจ ดการผ ใช งาน หร อ Category Generator for User ระบบสามารถสร าง กล มของผ ใช งาน User ได ไม จ าก ดจ านวน เพ อจ ด User ให เป นหมวดหม สะดวกในการ จ ดการโดยระบบสามารถก าหนดส ทธ ให แต ละกล มได ไม เหม อนก น โดยส ทธ พ นฐานม ด งน o Publish เป นส ทธ ในการเข าถ ง Content เพ อด รายละเอ ยดของต ว Content o Add เป นส ทธ ในการสร าง Content o Edit เป นส ทธ ในการแก ไขข อม ล Content o Delete เป นส ทธ ในการลบ Content ส ทธ ในการเข าใช งานของแต ละกล มสมาช กม ด งน บ คคลท วไป o Web board o แจ งสารไปย งผ บร หาร o ระบบสนทนา ONLINE o ระบบแบบสอบถาม น กว ชาการหน วยงานภายใน/ภายนอก o Web board o แจ งสารไปย งผ บร หาร o ระบบสนทนา ONLINE o Weblog (บ คลากรภายใน) o ลงทะเบ ยนงานประช ม o ระบบแบบสอบถาม o Download ไฟล ท เก ยวข อง o ระบบปฏ ท นก จกรรม ผ บร หาร o Web board การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 11 จาก 15

12 o ระบบตอบข อซ กถามและเอกสารงานประช ม o ระบบสนทนา ONLINE o Weblog (บ คลากรภายใน) o ระบบลงทะเบ ยนงานประช ม o ระบบแบบสอบถาม o Download ไฟล o ระบบปฏ ท นก จกรรม การตรวจสอบส ทธ ผ ใช งานหร อ User Authentication เป นระบบท ตรวจสอบส ทธ การเข าใช งานของสมาช กในแต ละกล มโดยตรวจสอบว นเวลาท เข าใช งานระบบ ระบบจะต องท ารายงาน Report จ านวนเอกสาร การเข าด เอกสารของส ทธ แต ละคน แต ละประเภท/กล มในการเร ยกด ข อม ลและการ Download ข อม ล ซ งแต ละส ทธ สามารถท จะ Upload ผ านทางระบบได โดยจ าแนก รายส ปดาห เด อน ป กล มงาน / ส าน กฯ และแสดงรายงานในร ปแบบ กราฟ แผนภ ม จ านวน/ร อยละ 5.17 สร างระบบเก บภาพ เป น Gallery และแสดงภาพแบบ Slide Show ซ งจะต องสามารถ Upload ร ปภาพของก จกรรมต างๆ จ ดหมวดหม ห วข อเร องในการน าเสนอ โดยอ างอ งตามส ทธ ของผ ใช งานใน แต ละกล มงาน พร อมท งน าเสนอในภาพรวมของส าน กได 5.18 พ ฒนาระบบการประมวลผลข อม ลจากแบบสอบถามหร อแบบส ารวจต างๆ และให สามารถแสดงผล ผ านหน าจอผ ใช งาน ระบบจะต องพ ฒนาให ผ ใช งานสามารถออกแบบฟอร มการประเม นต างๆตามความต อง ของผ ใช งานและจะต องรองร บต อการปฏ บ ต งานจร งได ม ระบบในการจ ดท า Report ตามห วข อแต ละแบบสอบถามในร ปของการหาค าเฉล ย ต างๆ ตามแผนภ ม กราฟ จ านวนร อยละ รายส ปดาห / เด อน / ป ข อม ลท ได ร บการประเม นเร ยบร อยแล วจะต องสามารถ Export ในร ปของไฟล Word, Excel, PDF และส งพ มพ มาย งเคร องพ มพ ได ระบบจะต องสามารถแสดงกราฟรายงานการแสดงผลการประเม นแบบ แผนภ ม หร อ กราฟแท ง 5.19 พ ฒนาระบบจ ดเก บเอกสาร ระบบจะต องอ านวยความสะดวกให ก บผ บร หารสามารถเข าด เน อหาในการประช มแต ละ คร งหร อสามารถเข าด เน อหาย อนหล งได โดยจะต องเร ยกด ข อม ลผ านทางหน าWebpage ซ งเน อหาในแต ละงานประช มจะต องรองร บเอกสารในร ปแบบ Word,Excel,PDF พร อม ท งร ปภาพ ส อ VDO ซ งข อม ลด งกล าวจะต องสามารถท าการ ปร บเปล ยน แก ไข ข อม ลได ระบบจะต องสามารถเร ยกด ข อม ลการซ กถามจากสมาช กและช องทางในการส อสารก บสมาช ก ระบบท พ ฒนาข นต องม เคร องม อในการใช งานสะดวกและง ายต อการใช งาน โดยไม จ าเป นต องม ความร ในเร องการจ ดท า Webpage จะต องม ระบบท จะช วยอ านวยความสะดวกให ก บเจ าหน าท ในการ upload ไฟล ข อม ล ในแต ละการประช มและสามารถท าการปร บเปล ยน แก ไข ไฟล ได ระบบจ ดท ารายงาน โดยจะต องแสดงจ านวนเอกสารในแต ละคร งจ าแนกตามฝ ายตามห วการจ ดการ ประช ม โดยต องแสดงในร ปแบบ กราฟ แผนภ ม จ านวนร อยละ ตาม ว น เด อน ป กล มงาน/ส าน ก ม ระบบค นหาห วข อการประช มในแต ละคร ง เพ อสะดวกในการเร ยกด ข อม ล การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 12 จาก 15

13 6. จ ดอบรมผ ใช งาน (Training) - ผ เสนอราคาจะเป นผ จ ดการฝ กอบรมให ก บบ คลากรเจ าหน าท ของส าน ก ฯ จ านวนไม น อยกว า 20 คน โดยผ เสนอราคาต องร บผ ดชอบค าใช จ ายเก ยวก บการอบรมท งหมด เช น ค าว ทยากร ค าเอกสารประกอบการอบรม ค าอาหารว าง ค าอาหารกลางว น ค าเคร องด ม และอ น ๆ ท เก ยวข อง ท งน การฝ กอบรมต องด าเน นการให เสร จส นก อน การส งมอบโปรแกรม และทางผ เสนอราคาต องเสนอหล กส ตรการอบรมมาให พ จารณาก อนการฝ กอบรมอย างน อย 7 ว น - ผ เสนอราคาจะต องร บผ ดชอบเป นว ทยากรให ก บส าน กงาน ในกรณ ท ส าน ก ฯ จ ดการอบรม ให ก บบ คลากรเคร อข ายภายนอกส าน ก ฯ โดยไม ค ดค าว ทยากร และเตร ยมเอกสารประกอบการอบรม ต นฉบ บให ก บส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ จ านวนอย างน อย 1 คร ง 7. บร การด แลร กษาโปรแกรม (ตลอดโครงการ) ภายหล งการเว บไซต ถ กน าข นส ระบบแล ว ผ เสนอราคาจะเป นผ ด แลปร บปร งแก ไขข อบกพร อง ของระบบการท างาน Programming ต างๆ บนหน า Webpage ของส าน กฯ ภายใต ขอบเขตงานท น าเสนอ ตลอดระยะเวลา 1 ป 8. บร การด านการด แลเน อหา (ตลอดโครงการ) ผ เสนอราคาจะต องเป นผ ด แลเน อหาของเว บไซต ของส าน กฯ หล งจากส งมอบงานแล ว โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 8.1 บร การน าข อม ลลงส ระบบ หร อ Content Upload Service ผ เสนอราคาจะจ ดให ม เจ าหน าท ในการ Upload ข อม ลต างๆ ของเว บไซต รวมถ ง Database ต างๆ ตลอดระยะเวลา 6 เด อน โดย จะต องม เจ าหน าท มาให ค าแนะน าในการปร บปร งแก ไขข อม ลบนเว บไซต ของกล มงานต างๆ ประจ าส ปดาห ละ 2 ว น หร อตามความเหมาะสมของเจ าหน าท เพ อกระต นให ม การพ ฒนาข อม ลอย างต อเน อง 8.2 บร การปร บปร งเน อหา, การใช ภาษา, เพ อให น าสนใจ ผ เสนอราคาจะเป นผ ช วยเหล อ ปร บปร งข อม ลให เหมาะสมก บผ อ าน และการน าเสนอบนหน าเว บไซต ตลอดระยะเวลาของส ญญา 9. บร การด านการด แลการออกแบบ (ตลอดโครงการ) ภายหล งจากเว บไซต ถ กน าข นส ระบบแล ว ผ เสนอราคาจะต องเป นผ ให ค าปร กษาแก ส าน กฯ ในการ น าเสนอเน อหาต างๆ ของส าน กฯ เพ อให ม ความสวยงาม น าสนใจอย เสมอ เช น ประกาศ, ก จกรรม บทส มภาษณ ต างๆ ฯลฯ ท จะเก ดข นในอนาคต ท งน จะย งคงใช โครงสร างหล กของเว บไซต หร อการ Upload ผ านทางระบบเท าน น 10. การร บประก นความช าร ดบกพร องและเง อนไขอ น ๆ 10.1 ในกรณ ม การพ ฒนาระบบเพ มเต ม (Minor Change) ทางผ เสนอราคา จะต องท าการ Upgrade ข อม ลและออกแบบโครงสร างให แก ทางส าน กฯ โดยไม ม ค าใช จ ายใดๆ ท งส น 10.2 ผ เสนอราคาจะต องร บประก นโปรแกรมเป นระยะเวลา 1 ป หล งจากท ส ญญาส นส ดลง 11. การประก น 12.1 กรณ ท ม ข อบกพร องหร อป ญหาเก ดข นระหว างการใช งาน ผ เสนอราคาจะต องด าเน นการ แก ไขให เร ยบร อยหร อเปล ยนให ใหม และสามารถใช งานได ภายใน 24 ช วโมง น บจากท ได ร บแจ ง 12.2 ผ เสนอราคาจะต องจ ดเจ าหน าท ให ค าปร กษาและตอบป ญหาแก ส าน ก ในท กกรณ ท ทางส าน กฯ ต องการความช วยเหล อเร งด วน ผ เสนอราคาจะต องจ ดเจ าหน าท เข ามาให บร การท ส าน กได อย างท นท วงท ท ม การร องขอ 12.3 การด าเน นการอย างใด ๆ ไม ว าจะเป นส วนของฮาร ดแวร หร อซอฟต แวร หากม ป ญหา เก ยวก บล ขส ทธ ของฮาร ดแวร หร อซอฟต แวร ซ งจะต องด าเน นการขออน ญาตหร อท าข อตกลงหร อท าส ญญา การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 13 จาก 15

14 ซ อหร อเช าหร อท าการอย างอ นใดก บบ คคลผ เป นเจ าของล ขส ทธ เพ อให สามารถใช ล ขส ทธ น นๆ ให ถ อเป นภาระ และหน าท ของผ เสนอราคาฝ ายเด ยว และผ เสนอราคาเป นผ ร บภาระค าใช จ ายเองท งหมด 12.4 ผ เสนอราคาจะต องร บประก นส นค า และเป นผ ร บผ ดชอบค าใช จ ายในการบ าร งร กษาเป น เป นเวลาไม น อยกว า 1 ป 12. ระยะเวลาด าเน นการ 120 ว น 13. เง อนไขการส งมอบงาน 13.1 ผ เสนอราคาจะได ร บเง นค าจ างงวดท หน ง จ านวน 40 % ของเง นค าจ างท งหมด หล งจากส งมอบเอกสารการว เคราะห ระบบ ซ งได แก ER Diagram หร อ UML (Unified Modeling Language),Work Flow, Data Dictionary,ต วอย างหน าจอกรอกข อม ลและรายงาน 13.2 ต องท าการส งมอบโปรแกรม พร อมต ดต งให สามารถใช งานได อย างสมบ รณ ภายใน 120 ว น หล งจากว นลงนามในส ญญาท ท าไว ก บส าน กฯ ผ เสนอราคาจะได ร บเง นค าจ างงวดท สอง จ านวน 30 % ของเง นค าจ างท งหมด ส าน กฯ พ จารณาเห นชอบแล ว จะตรวจร บภายใน 7 ว นหล งจากการส งมอบ 13.3 ผ เสนอราคาจะได ร บค าจ างงวดส ดท าย จ านวน 30 % ของเง นค าจ างท งหมดหล งการส งมอบ ตามรายการ ด งน ฝ กอบรมการใช งานพร อมท งค ม อ, ค ม อการใช งาน, source code ส งมอบงานส วนท เหล อท งหมด ในกรณ ท ผ เสนอราคาไม สามารถส งมอบงานได ตามท ก าหนดส ญญา ผ เสนอราคายอมให ผ ว าจ าง ปร บเป นรายว นในอ ตราร อยละ 0.20 ของราคางานจ างท ย งไม ได ส งมอบ น บถ ดจากว นครบก าหนดส งมอบ จนถ งว นท ผ เสนอราคาได ส งมอบงานจ างให ผ ว าจ างจนถ กต องครบถ วน 14. การขอยกเล กส ญญา ในระหว างท ผ ว าจ างย งไม ได ใช ส ทธ บอกเล กส ญญาน น หากผ ว าจ างเห นว าผ เสนอราคาไม อาจ ปฏ บ ต ตามส ญญาได ผ ว าจ างจะใช ส ทธ บอกเล กส ญญา 15. ว ธ การตรวจร บ คณะกรรมการตรวจร บจะท าการทดสอบการท างานระบบท พ ฒนาข น ให เป นไปตามเง อนไขต าง ๆ ตามท ก าหนดไว ในเอกสาร โดยพ จารณาถ งความสอดคล อง ความถ กต อง ความครบถ วนของเน อหา และ ร ปแบบท ก าหนด และเง อนไขข อตกลงระหว างผ เสนอราคา และคณะกรรมการท ได ร บมอบหมาย 16. ล ขส ทธ ส ทธ ในทร พย ส นทางป ญญาในเอกสารท กฉบ บ ระบบงาน และส งอ นใด ซ งผ เสนอราคาได ท าข น ภายใต ขอบเขตงานน ให ตกเป นของผ ว าจ าง บรรดาข อม ล เอกสาร ระบบงาน และส งอ นใดซ งผ เสนอราคาได จ ดท าข นเก ยวก บขอบเขตงานน ให ถ อเป นความล บและตกเป นของส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ และ ส งมอบให ส าน กฯ เม อส นส ดระยะเวลาด าเน นการน ผ เสนอราคาต องไม น าข อม ล เอกสาร ระบบงาน และส ง อ นใด ซ งผ ว าจ างได จ ดท าข นเก ยวก บขอบเขตงานน ไม ว าท งหมดหร อบางส วนไปใช โดยไม ได ร บความย นยอม ล วงหน าจากส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ 17. หล กเกณฑ ในการพ จารณาค ดเล อกผ เสนอราคาการพ ฒนาออกแบบเว บไซต คณะกรรมการจะพ จารณาผ เสนอราคาท ได คะแนนรวมต งแต 80 คะแนนข นไป โดยม เกณฑ การต ดส น ด งน 17.1 ร ปแบบในการน าเสนอแผนการปร บปร งและพ ฒนาเว บไซต 17.2 แผนการด าเน นงานการพ ฒนาเว บไซต การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 14 จาก 15

15 17.3 ผลงานท ผ านมาและท มงานในการพ ฒนาโปรแกรม (ผ เสนอราคาจะต องแนบเอกสาร ใบร บรองผลงานท ได ท าก บหน วยงานอ นๆ มาพร อมการย นซองเสนอราคา ) 17.4 ผ เสนอราคาต องจ ดให ม ผ แทนมาน าเสนอแผนการปร บปร งพ ฒนาเว บไซต ต อ คณะกรรมการเป ดซองในว นเป ดสอบราคาต งแต เวลา น. เป นต นไป หมายเหต กรมควบค มโรค โดยส าน กงานเผยแพร และประชาส มพ นธ จะร บฟ งข อเสนอแนะ หร อค าว จารณ เป นลายล กษณ อ กษร โดยส งถ งผ อ านวยการส าน กงานเผยแพร และ ประชาส มพ นธ เลขท 88/21 หม 4 ถนนต วานนท ต าบลตลาดขว ญ อ าเภอเม อง จ งหว ด นนทบ ร หร อทางอ เมลล โดยเป ดเผยต วภายในว นท 12 ม นาคม 2555 ภายในเวลาราชการ (โทร โทรสาร ) การจ างเหมาปร บปร งพ ฒนาเว บไซต pr.ddc.moph.go.th หน า 15 จาก 15

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร?

ร จ กก บLMS บทท 1. LMS(Learning Management System) ค ออะไร? บทท 1 ร จ กก บLMS LMS(Learning Management System) ค ออะไร? LMS(Learning Management System) ค อ ระบบจ ดการการเร ยนการสอนผ านเคร อข าย ท ม เคร องม อและ ส วนประกอบท ส าค ญส าหร บผ สอน ผ เร ยนและผ ด แลระบบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ

ค ม อการใช งานระบบ. ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ ค ม อการใช งานระบบ ระบบฐานข อม ลสร างเสร มส ขภาวะองค กร (Menu of Healthy Workplace Initiatives) โดย นางสาววาสนา เส ยราช และท มพ ฒนาระบบ โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลและสารสนเทศเพ อการสร างเสร มส ขภาวะองค กร

More information

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด

ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด For Teacher Learning Management System (Moodle) ผ เร ยบเร ยงและออกแบบ : นางสาวป ทมา เหม ยนค ด ค ม อฉบ บน จ ดทาข นเพ ออานวยความสะดวกให ก บผ ท ใช งานระบบการจ ดการเร ยน การสอนออนไลน ผ าน Moodle ของมหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน)

ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) -ก- ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ภ กด พรหมเก ด รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 -ก- ค าน า ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สารสนเทศได

More information

1. เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

1. เอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เอกสารประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส เลขท /255 2 การจ างบ รณาการระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส กระทรวงพาณ ชย ลงว นท ม นาคม 2552 -------------------------------- ส าน กงานปล ดก ระทรวงพาณ ชย ซ งต อไปน

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI

เพ ญรพ อ นทะล PENRAPEE ANTHALI ระบบการจ ดการงานตรวจสอบภายใน กรณ ศ กษา ธนาคารพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมแห งประเทศไทย Internal Audit Management System: IAMS Case Study on Small and Medium Enterprise Bank of Thailand: SME BANK เพ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว1. 1563 แจ งล ขส ทธ เลขท 088249 22 ต ลาคม พ.ศ. 2547 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ

คณะกรรมการพ จารณาค ดเล อกโครงการเพ อออกแบบและก อสร าง ระบบการบร หารจ ดการทร พยากรน าอย างย งย น และระบบแก ไขป ญหาอ ทกภ ยของประเทศไทย และ ข อก าหนดและขอบเขตของงาน (TOR) Module A2 การจ ดท าผ งการใช ท ด น/การใช ประโยชน ท ด น ในพ นท ล มน า รวมท งการจ ดท าพ นท ป ดล อมพ นท ช มชนและ เศรษฐก จหล ก ส าหร บพ นท ล มน าเจ าพระยา คณะกรรมการพ จารณาค ดเล

More information

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

More information

ข อกาหนดการว าจ างและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบบร หารงานพ สด สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ

ข อกาหนดการว าจ างและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบบร หารงานพ สด สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ 1 ข อกาหนดการว าจ างและขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ระบบบร หารงานพ สด สาน กงานคณะกรรมการป องก นและปราบปรามการท จร ตในภาคร ฐ ------------------------------------------------------- ๑. หล กการและเหต

More information

4 ค าตอบแทนบ คลากร 11, 785,400.00 บาท

4 ค าตอบแทนบ คลากร 11, 785,400.00 บาท ท รายการ หน วย 1 ช อโครงการ การศ กษาจ ดท าแผนงานพ ฒนาทางหลวง แผนงานอ านวยความปลอดภ ย และต ดตามผลการด าเน นงาน กรมทางหลวง 2 วงเง นงบประมาณท ได ร บการจ ดสรร 15,000,000.00 บาท 3 ว นท ก าหนดราคากลาง 17 ต ลาคม

More information

ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต

ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต ค ม อการใช งานระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต โครงการพ ฒนาระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช ว ต สารบ ญ 1. การเข าใช ระบบฐานข อม ลด านส งคมและค ณภาพช

More information

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54

สารบ ญ บทน า 4 การเป นผ น าโรแทเร ยน... 51 ท างานร วมก บสโมสรของท าน... 52 คณะกรรมการของสโมสร... 54 ค ม อนายกสโมสร (Club President s Manual) ฉบ บป 2012 น จะใช ส าหร บนายกสโมสรป 2013-14, 2014-15 และ 2015-16 เน อหาสาระในฉบ บน ม ฐานรากมาจากธรรมน ญมาตรฐานสโมสรโรตาร ข อบ งค บเสนอแนะของสโมสร โรตาร ธรรมน ญและข

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งานระบบบร หารจ ดการ การเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS สาหร บอาจารย ฝ ายนว ตกรรมการเร ยนการสอนอ เล กทรอน กส สารบ ญ แนะนาระบบบร หารจ ดการการเร ยนการสอนออนไลน BUU LMS... 3 การเข าใช งาน BUU LMS... 5

More information

เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด

เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด เอกสารหมายเลข 1 รายละเอ ยดหล กเกณฑ และข อกาหนด ซ งต อไปน เร ยกว า ระบบคอมพ วเตอร ซ งประกอบด วย ท รายการ จานวน หน วย 1 อ ปกรณ

More information

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน แนวค ดเบ องต นเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ว ว ฒนาการ ความหมาย และความสาค ญของการจ ดการเอกสาร 1. ว ว ฒนาการของการจ

More information

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑

ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ค ม อการกรอกข อม ลและการใช ประโยชน แบบฟอร มอ เล กทรอน กส สาหร บโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ระบบสารบรรณเอกสารโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน ๑ ( Ultra Smart Document ) ภายใต ระบบสารสนเทศเพ อการบร

More information

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน

ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน ค ม อคร สอนทางไกลผ านดาวเท ยมสำาหร บโรงเร ยนปลายทาง ภ า ค ผ น ว ก ค ม อการใช งาน Moodle ๑.๓.๑ สำาหร บผ สอน Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) เป นโปรแกรมช วยสร างห องเร ยน อ

More information

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net)

ก LMS. ก ก ก Moodle. Moodle (www.moodle.org) ATutor (www.atutor.ca) Claroline (www.claroline.net) ก LMS ก ก ก Moodle LMS ย อมาจาก Learning Management System เป นระบบท ใช บร หารจ ดการการเร ยนร ท อ านวยความ สะดวกในการจ ดกล มเน อหาและก จกรรมการเร ยนร การส อสารโต ตอบระหว างผ สอน (Instructor/Teacher) ก

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information