หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ"

Transcription

1 หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ ห วข อเร อง 1. ค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ 2. ความหมาย องค ประกอบ ล กษณะโครงสร าง ประโยชน และการท างานของเว บเพจ 3. หล กการออกแบบเว บไซต 4. การใช ส บนเว บเพจ 5. ข นตอนในการสร างเว บไซต จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายความหมายของเว บเพจ 2. อธ บายการท างานของเว บเพจ 3 บอกค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ 4. อธ บายหล กการออกแบบเว บไซต 5. อธ บายการใช ส บนเว บเพจ 6. อธ บายข นตอนในการสร างเว บไซต ตามหล กการออกแบบเว บเพจ สมรรถนะอาช พประจ าหน วย (ส งท ต องการให เก ดการประย กต ใช ความร ท กษะ ค ณธรรม เข าด วยก น) 1. น กศ กษาสามารถออกแบบเว บไซต ตามข นตอนในการสร างเว บไซต อย างถ กต อง ตามหล กการ 2. ม ล กษณะก จน ส ยท ด ในการปฏ บ ต งาน ม ความร บผ ดชอบ ม ระเบ ยบว น ย ตรงต อเวลา สนใจใฝ ร และด วยความเช อม นในตนเอง ม ความค ดร เร มสร างสรรค

2 2 แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 การเร มต นสร างเว บเพจ ค าช แจง เล อกค าตอบท ถ กเพ ยงข อเด ยวลงในกระดาษค าตอบ 1. เว บเพจหมายถ งข อใด ก. น าเสนอข อม ลต าง ๆ ผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ข. เคร องคอมพ วเตอร ท ท าหน าท เป นเคร องบร การ ค. ไฟล เว บเพจแรกท จะแสดงผลก อนท กคร งเม อม ผ เข าส เว บไซต ง. เอกสารท ใช ในการเผยแพร ข อม ลข าวสารผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต 2. ข อใดเป นการจ ดแสดงหน าเอกสารเว บในล กษณะเร ยงล าด บเป นก งก านแตกแขนงต อเน อง ก. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจผสม ข. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจเช งเส น ค. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจแบบล าด บช น ง. ล กษณะโครงสร างของเว บเพจการจ ดการแฟ มข อม ล 3. จ ดเช อมโยงเร ยกว าอะไร ก. ล งค ข. เว บไซต ค. โฮมเพจ ง. โดเมนเนม 4. ส ญล กษณ เมาส แทนการเช อมโยงค อข อใด ก. ข. ค. ง. 5. เคร อข ายพ ภพ ตรงก บความหมายของข อใด ก. เคร องบร การเว บ ข. เว บเบราว เซอร ค. เว ลด ไวด เว บ ง. เว บไซต 6. URL ค อความหมายของข อใด ก. ท อย ของเว บไซต ท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ข. ท อย ของเว บเพจท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ค. ท อย ของเว บเบราว เซอร ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ง. ท อย ของเคร องบร การเว บท ผ ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล

3 7. ภาษาท ใช เสนอเอกสารเผยแพร ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตค อข อใด ก. ภาษาHTML ข. ภาษาปาสคาล ค. ภาษาฟอร แทรน ง. ภาษาแอสแซมบล 8. การก าหนดขนาดเว บเพจท เป นมาตรฐานท น ยมค อข อใด ก. การก าหนดเว บเพจขนาด 640 x 480 พ กเซล ข. การก าหนดเว บเพจขนาด 800 x 600 พ กเซล ค. การก าหนดเว บเพจขนาด 1024 x 768 พ กเซล ง. การก าหนดเว บเพจขนาด 1280 x 1024 พ กเซล 9. ข อใดค อความหมายของค าว า Site Map ก. แผนผ งของเว บไซต ข. แผนผ งระบบโปรแกรม ค. แผนผ งระบบคอมพ วเตอร ง. แผนผ งระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต 10. ข อใดไม ใช ข นตอนการสร างเว บไซต ก. การก าหนดการเช อมโยงคอมพ วเตอร ข. การก าหนดการเช อมโยงระหว างเว บเพจ ค. การลงทะเบ ยนขอพ นท เว บไซต ง. การออกแบบเว บเพจแต ละหน า 3

4 4 หน วยท 1 เร มต นสร างเว บเพจ ระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร ท น ยมมากท ส ดค อระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ซ งเป น ระบบเคร อข ายท สามารถร บส งข อม ลข าวสารได ไม จ าก ดเร องระยะทาง โดยม เทคโนโลย เว ลด ไวด เว บ เป นว ธ การเข าถ งข อม ลในระบบอ นเทอร เน ต ม การแสดงผลเหม อนก บการเป ดหน งส ออ านท ละหน า ซ งแต ละหน าม องค ประกอบหล กได แก ข อความ กราฟ ก ส อประสม และจ ดเก บเว บเพจหลาย ๆ หน า เร ยกว า เว บไซต ท ได ใช หล กการออกแบบเว บไซต และออกแบบโครงสร างเว บไซต 1. ค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจ ในการเร มต นการสร างเว บเพจหร อการศ กษาเก ยวก บอ นเทอร เน ตจะต องท าความเข าใจ เก ยวก บค าศ พท ในทางคอมพ วเตอร เพ อสามารถเร ยนร ในข นตอนต าง ๆ ต อไปอย างเข าใจ ซ งค าศ พท พ นฐานเก ยวก บการสร างเว บเพจม ด งน 1.1 การเช อมโยง (Link) หร อเร ยกว า ล งค หมายถ ง ห วข อต างๆ ท สามารถโยงหร อว าคล ก ไปย งเว บไซต หร อรายละเอ ยดท ระบ เอาไว โดยการใช เมาส เล อนไป คล ก ย งเช อมโยงเหล าน นได 1.2 อ นเทอร เน ต (Internet) หมายถ ง ระบบเคร อข ายท ม การเช อมโยงก นของระบบ เคร อข ายย อยและคอมพ วเตอร จ านวนน บไม ถ วนท วโลก เพ อให บร การการแลกเปล ยนข อม ลข าวสาร ไม ว าจะเป นข อความ ร ปภาพ (ภาพน ง หร อ ภาพเคล อนไหว) เส ยง ว ด โอ และอ น ๆ เพ อประโยชน ใน ด านต าง ๆ ด งเช น ด านการซ อขายส นค า ด านการศ กษา เป นต น 1.3 อ เมล ( ) หร อเร ยกว า ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส หมายถ งจดหมายท ส งทาง อ นเทอร เน ตจากคอมพ วเตอร ของผ ส งผ านเคร อข ายไปย งคอมพ วเตอร ของผ ร บ 1.4 การร องขอ (Request) ค อ เคร องล กข ายท าการร องขอ ใช บร การข อมลจากเคร อง บร การ 1.5 การตอบกล บ (Response) ค อเคร องบร การ ท าการส งข อม ลด งกล าวตอบกล บ ไปย ง เคร องล กข าย 1.6 เคร องล กข าย (client) อาจจะท บศ พท เร ยกว า ไคลเอนท ค อเคร องล กข ายท อย ใน ระบบม หน าท ร องขอหร อเร ยกใช บร การจากเคร องบร การเม อท างานหร อขอข อม ลบางอย าง 1.7 เคร องบร การ (Server) อาจจะท บศ พท เร ยกว าเคร องเซ ร ฟเวอร ค อเคร อง คอมพ วเตอร เคร องหล กในระบบเคร อข ายหน ง ๆ ท าหน าท เป นต วค มคอมพ วเตอร เคร องอ น ๆ ท มา เช อมต อในเคร อข ายเด ยวก น คอมพ วเตอร เคร องน ม หน าท จ ดการด แลว า คอมพ วเตอร เคร องใดร องขอ ใช อ ปกรณ อะไรโปรแกรมอะไร แฟ มข อม ลใด เพ อจะได จ ดการส งต อไปให ในขณะเด ยวก นก จะเป นท เก บข อม ลและโปรแกรมท คอมพ วเตอร ในเคร อข ายจะมาเร ยกไปใช ได 1.8 เคร องบร การเว บ (Web Server) หร ออาจจะท บศ พท ว าเว บเซ ร ฟเวอร ค อเคร อง คอมพ วเตอร ซ งให บร การท เก บเว บไซต แล วให ผ ใช เร ยกชมหน าเว บไซต ได โดยใช โพรโทคอลเอชท ท พ ผ านทางเว บเบราว เซอร

5 5 1.9 HTML (Hyper Text Markup Language) เป นภาษาคอมพ วเตอร ภาษาหน ง เพ อ ใช น าเสนอเอกสารเผยแพร ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ท เป นล กษณะเหม อนก บแมงม มท เช อมต อ ก นท วโลก โครงสร างการเข ยนภาษาน นจะอาศ ยต วก าก บท เร ยกว าแท ก (Tag) หร อป ายระบ การ แสดงผล เป นต วควบค มการแสดงผลของข อความ ร ปภาพ หร อว ตถ อ นท แสดงผลผ านทางโปรแกรม เว บเบราว เซอร ซ งจะกล าวถ งในหน วยท เว บเบราว เซอร (Web Browser) เว บบราวเซอร ค อโปรแกรมท เป นประต ส โลก เว ลด ไวด เว บ ซ งเป นโปรแกรมท อย ใน เคร องฝ งไคลเอ น ม หน าท ในการส งข อม ลร องขอด เว บเพจ และน าเสนอข อม ล โดยต วโปรแกรมเว บ บราวเซอร จะม ความเข าใจในภาษามาตรฐานของเว บเพจค อภาษา HTML และสามารถแปลงให เป น หน าเอกสารสวยงามให เราชมได ป จจ บ นม โปรแกรมเว บเบราว เซอร หลายค ายท สามารถใช ในการ เป ดด เว บเพจได แต ม เว บเบราว เซอร ท น ยมใช ก นมาท ส ดเน องจากเป นโปรแกรมท ต ดมาก บ ระบบปฏ บ ต การว นโดว ของเคร องคอมพ วเตอร ท เราใช ได แก อ นเทอร เน ตเอกซ พลอเรอร (Internet Explorer) ของบร ษ ทไมโครซอฟต และ ไฟร ฟ อก (Firefox) จากบร ษ ท Charlton นอกจากน ย งม โอเปร า (Opera), ซาฟาร (Safari), Google chrome ซ งก ม ผ ใช แต ก เป นส วนน อยเม อเท ยบก บเว บ เบราว เซอร 2 ต วแรก ซ งรายละเอ ยดจะกล าวถ งต อไปในหน วยท เว ลด ไวด เว บ (World Wide Web: WWW) การต ดต อส อสารแบบไร ม ต หร อ เป นบร การร ปแบบหน งในระบบอ นเทอร เน ต ท เรา ท กคนค นเคยและใช บร การน ก นอย ท กว นในการใช งานระบบ อ นเทอร เน ตท เราเร ยกส นว า "เว บ" โดย การสร างเอกสารในอ นเทอร เน ต จะม ล กษณะท พ เศษกว าเอกสารท วไป ตรงท สามารถใส จ ดเช อมโยง ไปย งเอกสารอ น ๆ ได มากมาย โดยเอกสาร หลายม ต ท กล าวน จะถ กเร ยกว า Hyper Text เอกสาร เหล าน จะถ กแสดงด วยโปรแกรมเฉพาะท เร ยกว าเว บเบราว เซอร โดยข อความในเอกสารน นสามารถ เช อมโยงไปเป ดเอกสารอ นข นมาได อ ก การท เอกสารสามารถเช อมโยงก นได ท าให เก ดการเช อมโยง ระหว างเอกสารในอ นเทอร เน ตท วโลกโยงก นไปมาจนด ราวก บเป นใยแมงม ม จ งท าให ระบบน ถ ก เร ยกว า เคร อข ายใยแมงม มท วโลก 1.12 ย อาร แอล (URL: Uniform Resource Locator) เป นท อย ของเว บไซต ท ใช บร การจะเข าไปเร ยกด ข อม ล ช อโดเมนเป นส วนหน งของย อาร แอล ร ปแบบการใช ม ด งต อไปน โปรโตคอล://ช อโดเมน/ช อโฟลเดอร ท เก บไฟล ในโฮสต /ช อไฟล ข อม ล ต วอย างของโปรโตคอลท เร ยกใช บร การได เช น หร อ ftp:// เป นต นด งต วอย างต อไปน โปรโตคอล ช อโดเมน ช อโฟลเดอร ช อไฟล ภาพท 1.1 การเข ยนโปรโตคอลท เร ยกใช บร การ

6 โพรโทคอล (Protocal) เป นส วนท แจ งให โปรแกรมเว บเบราว เซอร ทราบว าต อง จ ดการข อม ลท พบอย างไร ส าหร บเว บเพจในเว ลด ไวด เว บ จะใช โปรโตคอลมาตรฐานท ช อว า เอชท ท พ (Http: Hyper Text Transfer Protocal) ส วน อ กโพรโทคอล เก ยวก บการโอนย ายไฟล ข อม ลใน อ นเทอร เน ต ค อ เอฟท พ (FTP: FileTransfer Protocol) และโพรโทคอลเก ยวก บอ ปกรณ การส อสาร เร ยกว า TPC/IP ช อโดเมน เป นส วนท ระบ ช อของเว บไซต ท ท าหน าท เผยแพร เว บเพจ บ อยคร งท ส วนน ถ กเร ยกว าโดเมนเนม หร อ เร ยกอ กอย างหน งค อ โฮสต เนม เว บไซต จะม โดเมนเนมเฉพาะไม เหม อนใคร เช น cmcat.ac.th ค อเว บไซต ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม โฟลเดอร (Folder) ค อ ส วนท ระบ ต าแหน งส าหร บเก บข อม ลเว บเพจไว ใน เคร อง เช น เว บไซต อกท.หน วยเช ยงใหม จะเก บไว ท โฟลเดอร /cmfft/ ของเคร องบร การ ไฟล (file) หร อ ในศ พท บ ญญ ต ว ชาการ เร ยกว า แฟ มข อม ล หมายถ ง หน วยท เล กท ส ดในการจ ดเก บข อม ล นามสก ลของไฟล จะเป นต วบ งบอกว าเป นไฟล อะไร จะวางอย ส วนท าย ส ดของย อาร แอล โดยปกต จะถ กใช เป นช อโฮมเพจในเว บไซต ถ าไม ม ในย อาร แอล เว บเบราว เซอร จะ ถ อว าช อไฟล ท ต องการเร ยกด น นค อ index.html หร อ index.html 1.13 ระบบช อโดเมนเนม (DNS: Domain Name System) ช อโดเมนเนม เป นช อท ใช อ างอ งเพ อความสะดวกในการเร ยกด เว บไซต ต างๆ ท อย บน เคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยม กจะประกอบข นจาก ต วอ กษร ค า หร อ วล ซ งอาจเป นช อของบ คคล น ต บ คคล องค กร หร อเคร องหมายการค า ส วนประกอบของโดนเมนเนม จะต องม ส วนขยาย (Extension) ต อพ วงท าย เช น.com,.net (ดอทคอม, ดอทเน ต) หร อ ส วนต อพ วงแบบอ น ๆ โดยมากแล ว ช อโดเมน 1 ช อจะปรากฏให เห นว าแบ งส วนออกเป น 2-3 ส วน แต ละส วน ของค า หร อว ธ ท เห นจะถ กจ ดเร ยงล าด บ (Level) ให ความส าค ญไม เท าก นและแต ละระด บน เองถ ก เร ยกช อใหม ว า Sub Domain Sub Domain ท อย ขวาส ดเป นระด บช นท ส าค ญท ส ด แล วจ งลดหล นความส าค ญเข ามา ตามล าด บค อ ช อย อประเทศ ช อย อองค กร และช อย อหน วยงาน โดเมนเนม แบ งออกเป น 2 ระด บ ได แก โดเมนระด บสอง โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.2 แสดงระด บของโดเมนเนม

7 โดเมนระด บบนส ด (Top Level Domain: TLD) ประกอบด วย 1) โดเมนช อเฉพาะ (Generic Domain: gtld) ช อของโดนเมนเนมระด บ บนส ดท ลงท ายด วย 3 อ กษร ด งตารางต อไปน รห สโดเมน ใช ส าหร บ ต วอย าง com กล มธ รก จการค า (Commercial Organization) sun.com edu สถาบ นการศ กษา (Educational institution) ucla.edu gov หน วยงานของร ฐบาลท ไม ใช หน วยงานทางทหาร nasa.gov (Government Agency) mil หน วยงานทางทหาร army.mil (Department of Defense and other Military Sites) net หน วยงานท ม กเก ยวข องก บเคร อข าย (Networking Resource) isp.net org หน วยงานท ไม หว งผลก าไร (Private Organization) unesco.org 2) โดเมนรห สประเทศ (Country Code Domain: cctld) เป นโดเมนท ใช ส าหร บระบ ต วตนของเว บไซต น น ๆ ว าเป ดใช หร อท าการในประเทศต าง ๆ ท วโลก ต วอย างใน ตารางต อไปน รห สโดเมน ประเทศ รห สโดเมน ประเทศ ca แคนาดา th ไทย dk เดนมาร ก uk อ งกฤษ cn จ น kr เกาหล โดเมนระด บสอง (Secondary Level Domain: SLD) ค อช อท แยกและต อมาจากโดเมนระด บส ง (TOP Level Domain :TLD) อ กระด บท สามารถแบ งย อยเป นระด บ 2, 3, 4 และลงมาได เร อยๆ ตามหล กการของโดเมนเนมระด บ สอง เช น www. ThaiSecondhand.com ช อร ปแบบ โดเมนระด บสาม ช อหน วยงาน โดเมนระด บสอง ประเภทหน วยงาน โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.3 แสดงระด บของโดเมนเนม และนอกจากน ย งม การบอกรห สโดเมนระด บสอง สามารถระบ ร ปแบบของเว บไซต ได ด ง ตารางต อไปน

8 8 ตารางรห สโดเมนย อย ในประเทศไทย รห สโดเมน ใช ส าหร บ ต วอย าง or กล มธ รก จการค า (Organization) nectec.or.th ac สถาบ นการศ กษา (Academic) cmcat.ac.th go หน วยงานของร ฐบาลท ไม ใช หน วยงานทางทหาร vec.go.th (Government) in ส าหร บส วนบ คคล (lndividual) pangya.in.th ต วอย างร ปแบบโดเมนของภายในประเทศไทย ช อโดนเมน cmcat.ac.th cmcat ac th ช อหน วยงาน ประเภทหน วยงาน ประเทศ โดเมนระด บสาม โดเมนระด บสอง โดเมนระด บบนส ด ภาพท 1.4 ร ปแบบโดเมนเนมของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ส วนท 1 เป น Sub domain ในระด บโดเมนส งส ดหมายถ งช อประเทศ (th) ส วนท 2 เป น Sub domain ในระด บโดเมนระด บสองหมายถ งสถาบ นการศ กษา(ac) ส วนท 3 เป น Sub domain ในระด บโดเมนระด บสามหมายถ งช อขององค กร หร อ หน วยงาน น นค อ ช อประจ าเคร องคอมพ วเตอร ของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ค อ cmcat.ac.th 1.14 ไอพ (IP: lnternet Protocol) เคร องคอมพ วเตอร ท กเคร องท เช อมต อเข าก บเคร อข ายอ นเทอร เน ตจะต องม หมายเลข ประจ าเคร อง ท เร ยกว า IP Address เพ อเป นเกณฑ ว ธ อ นเทอร เน ตเอาไว อ างอ งหร อต ดต อก บเคร อง คอมพ วเตอร อ น ๆ ในระบบเคร อข าย ซ งจะไปเก ยวข องก บ TCP/IP ไอพ ถ กจ ดเป นต วเลขช ดหน ง แบ งออกเป น 4 ส วน ๆ ส วนละ 8 บ ตเท า ๆ ก น เวลา เข ยนก แปลงให เป นเลขฐานส บก อนเพ อความง ายแล วเข ยนโดยค นแต ละส วนด วยจ ด (.) ด งน นใน ต วเลขแต ละส วนน จ งม ได ไม เก น 256 ค าค อ ต งแต 0 จนถ ง 255 เท าน น เช น ไอพ ของเคร อง คอมพ วเตอร บร การของว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม ช อว า หมายเลข ประจ าเคร อง ซ งไอพ หมายเลขน จะใช เป นท อย เพ อต ดต อก บเคร องคอมพ วเตอร อ น ๆ ในเคร อข ายด วย หมายเลขประจ าเคร องเป นระบบท จ ายากและไม ได ส อความหมายให ผ ใช งานท วไป ในการใช งานจร ง ด งน น จ งม ผ ค ดระบบต งช อให ง ายข น เร ยกว า ระบบช อของเคร อง โดยจะเปล ยน หมายเลขไอพ ให เป นกล มข อความท อ านแล วเข าใจและจ าได ง ายอาท cmcat.ac.th, thaitombon.com

9 9 2. ความหมาย องค ประกอบ ล กษณะโครงสร าง ประโยชน และการท างานของเว บเพจ 2.1 ความหมายของเว บเพจ เว บเพจ ค อหน าหน งส ออ เล กทรอน กส บนเว บ ท เป นส อในการน าเสนอข อม ลบน อ นเทอร เน ตซ งจะต องอาศ ยโปรแกรมเว บเบราว เซอร ม ประโยชน ในการประชาส มพ นธ และน าเสนอ ข อม ลท เป นท งข อความ เส ยง ภาพน ง และภาพเคล อนไหวและข อม ลท น าเสนอหน าเว บเพจหน าแรก เร ยกว าโฮมเพจ สามารถเช อมโยงไปย งเว บเพจอ นท จะให ข อม ลน น ๆ และเว บเพจจะต องม ท อย บน เคร อข ายเฉพาะของตน 2.2 องค ประกอบเว บเพจ เว บเพจ ม ความแตกต างก น ตามว ตถ ประสงค ของการน าไปใช งาน ซ งม องค ประกอบ ด งต อไปน ข อความ (Text) ประกอบด วย ต วอ กษร อ กขระ ส ญล กษณ กราฟ ก (Graphic) ประกอบด วย ร ปภาพ ลายเส น ลายพ นต างๆ ภายในเว บเพจ ส อประสม (Multimedia) ประกอบด วย ภาพเคล อนไหวและเส ยงต างๆ การเช อมโยง (Link) เป นส วนท ใช ในการเช อมโยงไปย งเว บเพจอ นๆ ท งท เป นเว บ เพจของตนเอง หร อเว บเพจของผ อ น ฟอร ม (Form) เป นแบบฟอร มท ให ผ เข าเย ยมชมเว บเพจได กรอกข อม ล เฟรม (Frame) ค อ การแบ งจอภาพออกเป นส วนๆ โดยในแต ละส วนน นจะแสดง ข อม ลท แตกต างก นออกไป สคร ปต (Script) เป นโปรแกรมส าเร จร ปท ใส ลงในเอกสารเว บเพจเพ อให การใช งานบนเว บเพจม ประส ทธ ภาพย งข น เป นส งท แสดงให เห นถ งปฏ ก ร ยาโต ตอบก นของผ ใช งานก บผ สร าง เว บเพจอ นได แก สม ดเย ยม และเว บบอร ด เป นต น 2.3 ล กษณะโครงสร างของเว บเพจ ล กษณะโครงสร างของเว บเพจโดยท วไป สามารถแบ งได 3 ล กษณะ แบบล าด บช น เป นการจ ดแสดงหน าเอกสารเว บในล กษณะเร ยงล าด บเป น ก งก านแตกแขนงต อเน อง เปร ยบได ก บต นไม กล บห ว ด งภาพท 1.5 ภาพท 1.5 แสดงโครงสร างของเว บเพจ แบบล าด บช น

10 แบบเช งเส น เป นการจ ดแสดงหน าเว บ โดยเร ยงต อเน องก นไปในท ศทางเด ยวไม ม การแตกออกเป นก งก านสาขา ด งภาพท 1.6 ภาพท 1.6 แสดงโครงสร างของเว บเพจแบบเช งเส น แบบผสม เป นการจ ดเร ยงหน าของเอกสารเว บโดยผสมผสานระหว างแบบ ล าด บช นและแบบเช งเส น ท งน ก ข นอย ก บผ ท ท าการออกแบบ ว าจะเร ยงล าด บของร ปแบบเอกสารเว บ ในล กษณะใด ด งภาพท 1.7 ภาพท 1.7 แสดงโครงสร างของเว บเพจแบบผสม 2.4 ประโยชน ของเว บเพจ เน องจากเว บเพจสามารถเผยแพร ข อม ลข าวสารต าง ๆ ได ท งข อความ ร ปภาพ เส ยง และภาพยนตร ด งน นจ งพบเห นการน าเว บเพจไปสร างและพ ฒนา เพ อน าเสนอข อม ลข าวสารใน ร ปแบบต าง ๆ มากมายสามารถจ าแนกประโยชน ของเว บเพจ ได ด งต อไปน ด านข าวสารเหต การณ ในป จจ บ น เว บไซต ในป จจ บ นสามารถน าเสนอได อย างฉ บไวท นต อเหต การณ ท าให สามารถ ร เร องราวท เก ดข นจากท ต างๆ ท กม มโลกได อย างรวดเร ว ซ งสามารถชมเป นภาพน ง หร อ เป นภาพ ว ด โอท ม ท งภาพและเส ยง ท าให ร บข าวสารอย างครบถ วน เช น ด งภาพท 1.8

11 11 ภาพท 1.8 ต วอย างเว บเพจข าวสารเหต การณ ในป จจ บ น ท มา: Turner Broadcasting System, Inc., ด านการประชาส มพ นธ องค กรและบร ษ ท เว บเพจท เผยแพร แนะน าความเป นมา ท อย การต ดต อส อสาร และข าว ประชาส มพ นธ ขององค กร รวมถ งการน าเสนอส นค า การบร การต าง ๆ ของบร ษ ท เช น เว บไซต ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย เช ยงใหม (http://www.cmcat.ac.th) ด งภาพท 1.9 ภาพท 1.9 ต วอย างเว บเพจการประชาส มพ นธ องค กรและบร ษ ท ด านความร การบ นเท ง เว บเพจท เผยแพร ความร และความบ นเท งให แก ผ ชม ไม ว าจะเป นเว บเพจ ภาพยนตร เว บเพจด โทรท ศน ออนไลน เว บเพจฟ งว ทย ออนไลน เว บเพจน าเสนอด านคอมพ วเตอร เว บเพจด ดวง เว บเพจเกมส ออนไลน เป นต น ส วนใหญ เว บเพจเหล าน จะรวมก นเป นล กษณะของ สารบ ญเว บ สามารถเล อกเข าชมเว บไหนก อนก ได เช น ด งภาพท 1.10

12 12 ภาพท 1.10 เว บเพจความร การบ นเท ง ท มา: DotArai Co., Ltd., ด านการศ กษา เว บเพจท เผยแพร ความร ด านการศ กษา เป นเว บท ม เอกสารท เช อมโยงถ งก นได ท าให ม การรวบรวมความร ไว เป นคล งขนาดใหญ ไม ย งยากในการด แลร กษา และย งเผยแพร ได อย าง กว างขว าง ได แก เว บฐานข อม ลว ทยาน พนธ ของมหาว ทยาล ยต าง ๆ เว บฐานข อม ลห องสม ดออนไลน เว บการศ กษาระยะทางไกล (Distance Education) หร อ E-learning ซ งน ยมใช แพร หลายใน ป จจ บ น สามารถจ ดท าเป นหน งส ออ เล กทรอน กส โดยม ท งภาพและข อความ รวมถ งภาพว ด โอ ภาพเคล อนไหว และเส ยงประกอบ ต าง ๆ สามารถส งผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ตถ งผ ชมเว บได อย างท วถ งและสะดวก ด งภาพท 1.11 ภาพท 1.11 ต วอย างเว บด านการศ กษา

13 ด านการบร การ เว บเพจท เผยแพร ข อม ลด านการบร การ เว บท เก ยวข องค อเว บเพจการท องเท ยว เว บเพจเก ยวก บบร การม อถ อ เว บเพจบร การด านการเง น รวมถ งเว บบร การด านระบบพาณ ชย อ เล กทรอน กส (E- Commerce) การซ อขายผ านระบบออนไลน ด งภาพท 1.12 ภาพท 1.12 การซ อขายผ านระบบออนไลน ท มา: booktogothailand Co., Ltd., ด านส บค นข อม ล เว บไชต ท ม ความสามารถในการค นหาเร องราวต าง ๆ ท เราต องการโดยการใช ค าส าค ญ (Keyword) ท บรรจ ไว ในเว บไซต ท าให สามารถเช อมโยง ไปย งข อม ลท เป นเว บเพจ ร ปภาพ การเด นทาง แผนท แผนท ทางภ ม ศาสตร การแปลภาษา เช น ด งภาพท 1.13 ภาพท 1.13 ด านส บค นข อม ล ท มา: Google Inc., 2553

14 บร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เว บเพจท ม การให บร การเพ อส าหร บการต ดต อส อสาร ระหว างก นบนเคร อข าย อ นเทอร เน ต โดยการต ดต ออาจจะเป นล กษณะของข อความธรรมดาหร อ การแนบเอกสาร การบร การ ล กษณะน ได แก การบร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส (อ เมล: ) ซ งม ผ ให บร การอ เมลแอสเดรส หร อ ฟร อ เมล ท ร จ กก นด ได แก และ ต วอย างเว บเพจของ gmail.com ด งภาพท 1.14 ภาพท 1.14 เว บไซต gmail.com บร การไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ท มา: Google Inc., การดาวน โหลดข อม ล เว บท ให บร การดาวน โหลดไฟล ต างๆ เช น ไฟล โปรแกรม ไฟล เส ยง ไฟล ร ปภาพ และไฟล ม ลต ม เด ยต าง ๆ เช น ด งภาพท 1.15 ภาพท 1.15 เว บไซต ดาวน โหลด ท มา: CBS Interactive, Inc., 2553

15 บร การเคร อข ายส งคม บร การเคร อข ายส งคม (Social Network) เป นเว บไซต ในการบร การเคร อข าย ส าหร บผ ใช ในส งคมออนไลน ม หล กการค อคอมพ วเตอร จ ดเก บในร ปแบบฐานข อม ล (Data base) ม การสนทนาโต ตอบก นแบบท นท ท นใด ซ งม เว บไซต ท น ยมก นมากได แก เป นต น ต วอย าง facebook.com ด งภาพท 1.16 ภาพท 1.16 ผ ใช ในส งคมออนไลน ของ ท มา: Facebook, Inc., การท างานของเว บเพจ การเช อมโยง เว บเพจแต ละหน าในคร อข ายอ นเทอร เน ต ม การเช อมโยงถ งก นท าให สามารถ เร ยกด เว บเพจหน งจากเว บเพจอ นได ซ งเม อคล กเมาส ท จ ดเช อมโยงจะได ข อม ลในส วนอ นของเว บเพจ หร อเว บเพจหน าอ นได การเช อมโยงอาจอย ในร ปของข อความ ร ปภาพ หร อป ม เม อเล อนต วช เมาส ท ม ส ญล กษณ ไปเหน อล งค ก จะเปล ยนเป นส ญล กษณ แทน การเช อมโยงเป นค ณสมบ ต ท ท าให เว บเพจแตกต างจากเอกสารท วไป เพราะผ อ านสามารถโต ตอบก บข อม ลได โดยการคล กเมาส เพ อเป ดด ข อม ลเอกสารในส วนท ต องการ ด งภาพท หล กการท างานและการแสดงผลของหน าเว บเพจ นอกจากจะทราบเก ยวก บการค ณสมบ ต การเช อมโยงแล ว ส งท ส าค ญก อนท จะ สร างเว บเพจน นก ค อ การเข าใจการท างาน และการแสดงผลของหน าเว บเพจ เพ อวางแผนการสร าง เว บเพจได อย างเหมาะสม การท างานของเว บเพจม ข นตอนด งน 1) ผ ใช พ มพ ต าแหน งเว บเพจในโปรแกรมเว บเบราว เซอร ก จะม การร องขอ ข อม ลไฟล หน าเว บเพจน นไปย งเคร องบร การ 2) เคร องบร การจะท าการค นหาไฟล เว บเพจต วท ถ กร องขอ

16 16 3) เคร องบร การเว บ ส งข อม ลไปย งเคร องผ ใช และแสดงผลบนโปรแกรม เว บเบราว เซอร ด งภาพท 1.18 คล กเมาส รายการท เล อกเช อมโยงเพ อ เป ดด ข อม ลเพ มเต ม คล กเมาส หน าหล ก เพ อกล บไปหน าเด ม เคร องคอมพ วเตอร ส าหร บพ มพ ท อย เว บเพจ ท จะเป ดด และร องขอไปย งเคร องบร การ ภาพท 1.17 ต วอย างเว บเพจท ม การเช อมโยง 1 เคร องบร การเว บค นหาไฟล เว บเพจท เคร องผ ใช ร องขอ 2 3 เคร องบร การเว บส งข อม ลไฟล เว บเพจไปให เคร องผ ใช เป ดแสดง ภาพผ านเว บเบราว เซอร ภาพท 1.18 การท างานของเว บเพจ ไฟล เว บเพจท เก บไว ท เคร อง บร การเว บค นหาไฟล เว บเพจท เคร องผ ใช ขอร อง

17 17 3. หล กการออกแบบเว บไซต 3.1 ความหมายของเว บไซต เว บไซต หมายถ ง สถานท เก บเว บเพจในเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายท ท าหน าท เป นเว บ เซ ร ฟเวอร ซ งเคร องคอมพ วเตอร ท เป นเว บเซ ร ฟเวอร 1 เคร อง สามารถม เว บไซต ได มากมาย แต ละ เว บไซต ก จะเก บอย ในโฟลเดอร แยกก นไป โดยปกต 1 โฟลเดอร ก จะเก บเว บเพจต าง ๆ ของเว บไซต ในแต ละเว บไซต อาจม การแบ งโฟลเดอร ย อยอ กหร อไม ก ได ซ งในทางปฏ บ ต ผ พ ฒนาเว บไซต ก น ยมแบ ง โฟลเดอร ย อยเพ อเก บเว บเพจให เป นระเบ ยบเร ยบร อย และเพ อความสะดวกต อการบร หารจ ดการไฟล เว บเพจ เว บไซต หน งเว บไซต ประกอบไปด วยไฟล เว บเพจหลาย ๆ ไฟล ซ งไฟล เว บเพจ แต ละ ไฟล จะม การเช อมโยงซ งก นและก น แต จะม ไฟล เว บเพจเพ ยงหน งไฟล เท าน น ท เป นไฟล เว บเพจแรกท จะแสดงผลก อนท กคร งเม อม ผ เข าชมเว บไซต เร ยกไฟล เว บเพจท เป นไฟล แรกของการแสดงผลเว บไซต ค อ โฮมเพจ โดยท วไปจะก าหนดช อไฟล ท เป นโฮมเพจค อ index.html หร อ index.htm หร อ default.html 3.2 การก าหนดขนาดของหน าเว บเพจ ขนาดของจอภาพคอมพ วเตอร ในป จจ บ นม หลายขนาด เช น และ 19 เป นต น ซ งขนาดท แตกต างก นน ท าให การแสดงผลเว บไซต แตกต าง ก นไปด วย จ งควรม การก าหนด ขนาดเว บไซต ให ม ร ปแบบมาตรฐานเพ อท าให โปรแกรมเว บเบราว เซอร สามารถแสดงผลข อม ลออกทาง จอภาพได อย างครบถ วนช ดเจน ซ งจอภาพม หน วยว ดความละเอ ยดของหน าจอเร ยกว า พ กเซล (Pixel) สามารถก าหนดได 2 ขนาดได แก การก าหนดเว บเพจขนาด พ กเซล ซ งเป นขนาดมาตรฐานท ใช ก บ จอภาพคอมพ วเตอร ได ท กขนาด การแสดงผลตาม ภาพท 1.19 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพฝ งผ ชมเว บไซต ขนาด พ กเซล จะแสดงหน าเว บไซต แบบเต ม หน าจอ และภาพท 1.20 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ จะเห นว าเหล อพ นท ด านข างเอาไว ภาพท 1.19 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ พ กเซล

18 การก าหนดเว บเพจขนาด พ กเซล ซ งขนาดน ก าล งได ร บความน ยม เพ มมากข น เน องจากจอภาพคอมพ วเตอร ม ราคาถ กลง การพ ฒนาเคร องคอมพ วเตอร ได เพ มขนาด จอภาพคอมพ วเตอร ด วย ด งน นผ ใช จ งห นมาใช จอภาพท ท นสม ยและม นาดใหญ กว าเด ม ภาพท 1.21 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล จะแสดงเว บไซต แบบเต มหน าจอ และ ภาพท 1.22 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล จะเป นล กษณะเว บเพจล นจอภาพไปทางด านซ ายหร อขวา ม ท ว าง ภาพท 1.20 เว บเพจขนาด พ กเซล เม อแสดงในหน าจอภาพ พ กเซล ภาพท 1.21 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล

19 19 ช อว ทยาล ย หายไป ภาพท 1.22 เว บเพจขนาด พ กเซล แสดงในหน าจอภาพ พ กเซล 3.3 การก าหนดช อและส วนขยายของไฟล เอกสารเว บเพจ ข อก าหนดส าหร บการต งช อของไฟล น น นอกจากจะข นอย ก บความสามารถของ ระบบปฏ บ ต การแล ว ย งต องข นอย ก บข อก าหนดของผ ด แลระบบของเคร องบร การท ให บร การ เว บ เพจด วย ด งน นผ ท สร างเว บเพจจ งต องสอบถามจากผ ด แลระบบกฎการต งช อเหล าน โดยละเอ ยด แต โดยท วไปจะม หล กการด งน ควรใช ต วอ กษรภาษาอ งกฤษ a-z หร อ 0-9 ในการต งช อไม ควรใช อ กขระพ เศษ ต วอ กษร a-z ท ใช ในการต งช อ ควรเป นอ กษรพ มพ เล ก ไม ควรเว นวรรคช องว างภายในช อยกเว น Underscore (ข ดล าง) หร อ Dash (ข ดกลาง) ห ามใช อ กขระพ เศษ เช # $ % ^ & * / < >? เป นต น ในการต งช อ ช อแฟ มข อม ลแรกของเว บเพจ ม กจะใช ช อ ค อ index.html หร อ index.htm ส วนขยายของแฟ มข อม ลเอกสารเว บเพจ ม 2 ร ปแบบ ค อ.html และ.htm ส วนแฟ มข อม ลประเภทอ น ผ ท ท าการสร างเว บควรสอบถามผ ด แลระบบเคร องคอมพ วเตอร แม ข ายว า เคร องคอมพ วเตอร แม ข าย น สามารถใช งานเก บเอกสารท ม ส วนขยายของแฟ มข อม ลเป นร ปแบบใดได อ ก เช น.php,.asp เป นต น 3.4 การก าหนดโฟลเดอร และไฟล ส าหร บเก บข อม ล การก าหนดโฟลเดอร ส าหร บเก บข อม ล ก อนท จะท าการสร างช ดเอกสารเว บเพจน น ต องการก าหนดโฟลเดอร เป นล าด บ ข นตอนแรก เพ อให เอกสารเว บเพจแต ละช ดน นม ระบบการจ ดเก บท เป นระบบ การสร างช ดเอกสาร เว บเพจแต ละช ดน นจะประกอบไปด วยแฟ มข อม ลจ านวนมาก ท งเอกสารHTML แฟ มร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว และอ น ๆ ท เก ยวข องก บเว บเพจ แฟ มข อม ลท งหมดควรจ ดเก บไว อย างเป นระเบ ยบ

20 20 จ ดเป นหมวดหม โดยอาจสร างเป นโฟลเดอร ย อยเพ อท าการแยกกล มแฟ มข อม ล แต จะต องสร าง ภายใต โฟลเดอร หล ก ไม ควรแยกต าแหน งก น จะท าให เส ยเวลาในการจ ดการ ด งน นให สร างโฟลเดอร หล ก 1 โฟลเดอร ต อ 1 เว บไซต จากน นจะแบ งโฟลเดอร หล กออกเป นก ส วน ๆ ก ได โดยแต ละ โฟลเดอร ม โฟลเดอร ย อยอ กหร อไม ก ได และควรก าหนดไว เป นโครงสร าง ด งภาพท 1.23 Webpage_html (โฟลเดอร หล ก) image Lesson1 Html_unit1 webpage.html picture lesson2 index.html ภาพท 1.23 โครงสร างโฟลเดอร ส าหร บเว บไซต การเก บข อม ลต าง ๆ ส าหร บเก บข อม ลโดยสร างท ไดร ฟ D: ส าหร บผ ท ย งไม ม ความช านาญในการสร างโฟลเดอร สามารถท าตามข นตอนต อไปน เป นการสร างโฟลเดอร ในไดร ฟ D: สามารถท าได ด งน 1) น าเมาส ไปด บเบ ลคล กท ส ญล กษณ My Computer 2) ด บเบ ลคล กท ไดร ฟ D: 3) คล กเมาส ขวาในพ นท หน าต าง ๆ ท ว างของไดร ฟ D 4) เล อนเมาส ไปคล กท รายการ New 5) คล กเมาส ท รายการ Folder 6) พ มพ ช อโฟลเดอร ท ต องการ เช น webpage_html เม อพ มพ ช อเสร จ ให กดป ม ENTER 1 คร งจะได โฟลเดอร ใหม ช อว า webpage_html

21 ภาพท 1.24 การสร างโฟลเดอร 3.5 การก าหนดไฟล ส าหร บเก บข อม ล การท างานในระบบคอมพ วเตอร ข อม ลต างๆ ไม ว าจะเป นเอกสาร ร ปภาพ เส ยงเพลง จะถ กเก บลงระบบคอมพ วเตอร ในร ปแบบของ แฟ มข อม ลหร อท เร ยกก นว า ไฟล โดยไฟล แต ละ ประเภทจะม ส วนขยาย (Extension) ท แตกต างก นไป ตามล กษณะของข อม ลและโปรแกรมท สร าง ข อม ลน นเช น ไฟล เอกสารท พ มพ ด วยโปรแกรม Microsoft Word จะม ส วนขยายค อ.doc ไฟล ร ปภาพอาจม ได หลายส วนขยาย แต ประเภทของร ปภาพท น ยมส าหร บใช ใน การสร างเว บเพจค อ.jpg และ.gifffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ไฟล เส ยงเพลง จะม ส วนขยายด งน เช น.mid,.wav หร อ.mp3 เป นต น ไฟล ข อม ลเว บเพจ จะม ได หลายส วนขยาย เช น.htm,.html,.php,.asp ส วน ขยายอ น ๆ เช น.php หร อ.asp เป นการสร างโดยใช ภาษาคอมพ วเตอร อ น ๆ โดยแต ในท น จะใช ภาษาHTML ในการสร างเว บเพจ ด งน นให ก าหนดส วนขยายเป น.html หร อ html 3.6 การออกแบบโครงสร างเว บไซต เว บไซต ในป จจ บ น จะม หล กในการออกแบบท แตกต างก นไม มากน ก ซ งจะม ว ธ การ ออกแบบหน าตาของเว บไซต อย 3 แบบ ค อ การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นการน าเสนอเน อหาจ านวนมาก เป นการออกแบบเว บไซต ท ม การน าเสนอเน อหามากกว าร ปภาพ โดยจะใช โครงสร างของตารางเป นหล ก เพ อใส ข อความเป นหน าสารบ ญและม ร ปภาพเป นขนาดเล ก ต วอย างเช น เว บไซต ด งภาพท 1.25

22 22 ภาพท 1.25 การน าเสนอเน อหาจ านวนมาก ท มา : Google Inc., การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นภาพกราฟ กเป นหล ก เป นการออกแบบเว บไซต ท ม ภาพกราฟ กสวยงามถ กจ ดวางไว ในหน าโฮมเพจ ซ งแตกต างจากข อแรกมาก เพราะจะไม ค อยม ข อความในเว บเพจแต จะเป นการล งค ท ภาพเพ อเข าไป ย งหน าเว บอ นๆ การสร างเว บไซต แบบน จะใช โปรแกรม Adobe PhotoShop โปรแกรม Adobe Flash หร อโปรแกรมสร างภาพกราฟ ก ต าง ๆ ท สามารถท าการเช อมโยงภาพโดยน ามาตกแต งภาพ ก อนน าไปใช ในหน าเว บเพจ เช น เว บไซต บ านน นทว น ด งภาพท 1.26 ภาพท 1.26 การออกแบบหน าเว บไซต ท เน นภาพกราฟ กเป นหล ก ท มา : น นทว น เพชราภ ร ชต, 2553

23 ออกแบบหน าเว บไซต ท ม ท งภาพ และเน อหา เป นการออกแบบหน าเว บไซต ท ผสมก นระหว างห วเร อง และ ห วเร องท ข างต น โดยจะเน นการจ ดวางภาพท ต ดแบ งเป นช นเล ก ๆ ก อน หล งจากน นจ งใส ข อความประกอบภาพลงไป เพ อให เว บไซต ของเราม ความสวยงามด วยภาพกราฟ กท น ามาประกอบ และใส เน อหาได อย างสมบ รณ ด วยเว บไซต ว ดไกลก งวล เป นเว บไซต ท ออกแบบส าหร บในการน าเสนอ ท ม ท งร ปภาพ และเน อหาประกอบเข าด วยก น ด งภาพท 1.27 ภาพท 1.27 ออกแบบหน าเว บไซต ท ม ท งภาพ และเน อหา ท มา: ว ดไกลก งวล, การใช ส บนเว บเพจ ส ส นในเว บเพจเป นส งหน งท ช วยให เว บไซต ม ความน าสนใจ และสามารถด งด ดผ ใช ให เข ามา เย ยมชม ส เป นส งก าหนดบรรยากาศและความร ส กโดยรวมของเว บไซต การเล อกใช ส อย างเหมาะสม จะช วยในการส อความหมายของเน อหาและเพ มความสวยงามให ก บเว บเพจแต ละหน า ส ในเว บเพจ ท ไม ได เป นส วนหน งของร ปภาพ จะถ กควบค มด วยค าส งภาษา HTML 4.1 การก าหนดส ท ใช ในเว บเพจ หร อ ส เว บ ม หล กการอ างอ งถ งในล กษณะสองแบบ ค อ อ างอ งตามเลขฐานส บหก ในช ดส RGB รห สผสมส ของส แดง (Red) ส เข ยว (Green) และส น าเง น (Blue) ล กษณะของเลขฐานส บหก ในแต ละหล กแสดงถ งส วนประกอบของแม ส แสง ได แก ส แดง ส เข ยว และ ส น าเง น ซ งท กส สามารถประกอบข นได จากปร มาณท แตกต างก นของ แม ส แสงท งสาม ในระบบเลขฐานส บหกจะม ต วอ กษรเพ มข นมาจากเลข 0 ถ ง 9 ม เพ มท งหมด 6 ต ว จากเลขฐานส บ ค อ 0 ถ ง f (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, b, c, d, e, f) โดยท a = 10, b =11, c =12, d =13, e =14, f =15 ตามล าด บ 0 ค อค าน อยส ด f ค อ ค ามากส ด ด งตารางท 1.1

24 24 ตารางท 1.1 เปร ยบเท ยบระบบเลขฐานส บก บเลขฐานส บหก เลขฐานส บ เลขฐานส บหก เลขฐานส บ เลขฐานส บหก a b c d e f ท มา: ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร ช ดส RGB จะใช หน วยความจ า 3 ไบต โดยแต ละส าแสงส ม ขนาด 1 ไบต เน องจาก 1 ไบต ม ขนาด 8 บ ต ด งน น ช ดส RGB จ งม ท งหมด 24 บ ต จ งม ค า 00 ถ ง ff ในเลขฐานส บหก และในการระบบส ในการเข ยนภาษาHTML จะใช เลขฐานส บหก จ านวน 6 หล กเสมอหร อค าส ละสอง หล กตามล าด บ (อ กษรต วเล กต วใหญ ไม ม ผล) โดยน ามาจ ดเร ยงต ดก นโดยไม เว นวรรค แล วน าหน า ด วยเคร องหมายน มเบอร (Number sign) ส ญล กษณ # ด งต วอย างภาพท 1.28 ff R=ff G=00 B=00 ส แดง (R) ส เข ยว (G) น าเง น (B) R=255 G=0 B= เลขบ ต ภาพท 1.28 แสดงระบบส จากตารางท 5.4 ส แดง ม ค าเท าก บ #ff0000 ซ งเก ดจาดค าส แดง 2 หล ก ค อ ff ส เข ยว 2 หล ก ค อ 00 และส น าเง น 2 หล กค อ 00 ตารางท 5.4 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก ตารางท 1.2 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก ช อ รห สส ช อ รห สส ช อ รห สส ช อ รห สส black # silver #c0c0c0 maroon # red #ff0000 navy # blue #0000ff purple # fuchsia #ff00ff green # lime #00ff00 olive # yellow #ffff00 teal # aqua #00ffff gray # white #ffffff ท มา : ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร 2553

25 อ างอ งตามช อส ภาษาอ งกฤษ ในบางคร งการระบ ค าส ด วยต วเลขอาจจะไม สะดวก จ งได ม การก าหนดช อส มาตรฐานให สามารถเล อกใช ได สะดวก ซ งส จะม การใช มากหร อน อยข นอย ก บระบบปฏ บ ต การว นโดว ท ใช ซ งในโปรแกรมระบบปฏ บ ต การว นโดว จะม ส ให ใช 16 ส ได แก ส ท ปรากฏตามตารางท 1.3 ต วอย างรห สส ในเลขฐานส บหก นอกเหน อจากน นสามารถเป ดด รห สส ได จากภาคผนวก ง ตารางท 1.3 ช อส มาตรฐานในระบบปฏ บ ต การว นโดว ช อส มาตรฐานต างๆ ช อส มาตรฐาน ส ท ได บนเว บเบราว เซอร cyan red ส คราม ส แดง blue ส น าเง น gray green magenta orange silver pink purple yellow white black ท มา : ชน ชา เพชรปฐมพล, 2553 ส เทา ส เข ยว ส แดงแกมม วง ส ส ม ส เทาอ อน ส ชมพ ส ม วง ส เหล อง ส ขาว 4.2 การหาค าส แบบเลขฐานส บหก การหาค าส เลขฐานส บหก เช น adfa0c, สามารถหาได ตามข นตอนด งน เป ดโปรแกรมวาดภาพ paint ออกมา ม ข นตอนตามภาพท 1.29 ด งน 1) เล อกป มเคร องม อ 2) เล อก ป มเคร องม อ ส ด า

26 26 3) เล อก แถบเคร องม อ 4) เล อกป มโปรแกรม 3 Ii 2 4 ภาพท 1.29 ข นตอนการเป ดโปรแกรมวาดภาพ paint เม อเป ดโปรแกรมวาดภาพ paint ออกมาแล วปรากฏตาม ภาพท 1.30 จากน น เล อกเมน ด งน 1) เล อกเมน Colors 2) เล อกเมน Edit Color 3) เล อกป ม Define Custom Colors >> หน าจอเล อกส (Edit Colors) 3 2. ใช เม าส เล อกส ท ต องการ 3. แสดงค าส แยกตามค า R G B (ค าส ฐานส บหก) ภาพท 1.30 ข นตอนการเล อกส และค าส ฐานส บหกจากโปรแกรมวาดภาพ Paint จากภาพท 1.30 จะได ค าส RGB แต เป นเลขฐานส บจะน ามาใช ในการระบ ค าส ในเว บ ไม ได ต องแปลงค าส ฐานส บเป นเลขฐานส บหกก อน

27 เป ดโปรแกรม Calculator ออกมา ตามข นตอนด งน 1) เล อกป มเคร องม อ 2) เล อก ป มเคร องม อ 3) เล อก แถบเคร องม อ 4) เล อกป มโปรแกรม เมน ด งน ภาพท 1.31 ข นตอนการเป ดโปรแกรมวาดภาพ Calculator เม อเป ดโปรแกรม Calculator ออกมาแล วปรากฏตาม ด งภาพท 1.32 เล อก 1) เล อกเมน view 2) เล อกเมน scientific จะปรากฏหน าจอ 3) เล อกคล กท ป มออปช น Dec แล วพ มพ ต วเลขฐานส บลงไป เช น 231 4) จากน นคล กท ออปช น Hex เปล ยนจากเลขฐานส บเป นเลขฐานส บหกค อ E ภาพท 1.32 การเปล ยนจากเลขฐานส บเป นเลขฐานส บหก

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง 1. ความหมายของอ นเทอร เน ต 2. โปรแกรมเว บเบราวเซอร ท น ยมใช ในป จจ บ

More information

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML 43 หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML ห วข อเร อง 1. ความหมายของภาษาHTML 2. ประว ต ความเป นมาของภาษาHTML 3. องค ประกอบของภาษาHTML 4. ร ปแบบท ด ของภาษาHTML 5. โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บเข ยนเว บเพจด วยภาษาHTML

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4 แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 8 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาการออกแบบเว บเพจของโรงเร ยนในโครงการเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อโรงเร ยน ไทย ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นด งต อไปน 1. ความหมายและความเป

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX โครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บงานออกแบบส งพ มพ และจ ดท าเว บเพจ ส าหร บน กศ กษาคณะน เทศศาสตร ภาคฤด ร อน 2546 มหาว ทยาล ยกร

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง บ ร นทร ร จจนพ นธ ห วหน าโครงการว จ ย มหาว ทยาล ยเนช น จ งหว ดลาปาง

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการดาเน นโครงการ จ ดทาเว บไซต E-Learning ในรายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร (Word Processing Software Usage)น ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ

More information

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน ในการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน จะต องค าน งถ งทฤษฎ หล กการ หร องานว จ ยเก ยวก บการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน (เอกสารหร องานว จ ยบาง เล มเร

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย

ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ค ม อ การปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข ยน-พ มพ หน งส อราชการ จ ดท าโดย ฝ ายบร หารงานท วไป ส าน กงานบร หารหน สาธารณะ กระทรวงการคล ง 1 ส งหาคม 2554 ค าน า การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานสารบรรณ และร ปแบบการเข

More information

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน แนวค ดเบ องต นเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ว ว ฒนาการ ความหมาย และความสาค ญของการจ ดการเอกสาร 1. ว ว ฒนาการของการจ

More information

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร บทท 8 ซอฟต แวร ซอฟต แวร (software) หมายถ ง ช ดคาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ตามลาด บข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยภาษาของคอมพ วเตอร

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย

หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 6 หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 จ ดประสงค เพ อต องการว ดความร พ นฐานของผ เร ยน เร องความหมายของระบบเคร อข าย คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN

นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN ระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพภายในโรงพยาบาลเกษมราษฎร ประชาช น Electronic Document Management System Kasemrad Prachachuen Hospital นฤมล โชคอ มส วรรณ NARUMOL CHOKIMSUWAN สารน พนธ ฉบ บน เป นส วนหน งของการศ กษา

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information