โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2)

Size: px
Start display at page:

Download "โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2)"

Transcription

1 1 โปรแกรมบร หารงานขาย (Data Power V.2) เป นโปรแกรมท ช วยในการบร หารงานขายซ งในโปรแกรมจะม รายละเอ ยด ด งน 1. การค านวนเบ ยประก นตามแบบประก นต างๆ และเบ ยอน ส ญญาต างๆ 2. แผนภาพในการน าเสนอขายในร ปแบบม ลต ม เด ย 3. รายละเอ ยดเก ยวก บโรงพยาบาลเคร อข าย ข นตอนในการลงโปรแกรม 1. ใส แผ นโปรแกรมเข าไปในเคร อง ซ งโปรแกรมจะ Auto run โดยอ ตโนม ต และจะม หน าจอ ข นมาเพ อท าการ Install ให คล กท ป ม Next 3. โปรแกรมจะท าการ Install เม อเสร จส นแล ว คล กท ป ม Finish เพ อเสร จการต ดต ง โปรแกรม และออกจากโปรแกรม เม อท าการ Install เร ยบร อยแล วจะปรากฎ ซ งเป น ไอคอนของโปรแกรมข นท หน า Desktop เม อต องการเข าส โปรแกรม ให ด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อท าการเข าส โปรแกรม เม อท าการด บเบ ลคล กท ไอคอนเพ อเข าส โปรแกรมแล ว จะปรากฏหน าจอซ งเป นหน าแรกของ โปรแกรม เม อคล กท ซ งในหน าน ได แบ งแบบประก นออกเป นแต ละหมวดใหญ ๆ 5 หมวด ค อ

2 2 เคร องม อต างๆท ใช ในโปรแกรม ค นหาตามเง อนไขต างๆ เช น ช อ, กรมธรรม ฯลฯ ใช ด รายช อท งหมด และเล อกรายช อท ต องการด รายระเอ ยด ด รายช อคนก อนหน า ด รายช อคนถ ดไป ล าด บท / จ านวนท งหมด ใช เพ มข อม ลใหม บ นท กข อม ลท กรอกใหม แก ไขข อม ลเด ม ยกเล กข อม ลท แก ไข ลบรายช อ พ มพ ข อม ล สม ดโน ต

3 1. หมวดข อม ลส วนบ คคล ใช ในการบ นท กและด ข อม ลเก ยวก บ ล กค า, ท มงาน, ผ ม งหว ง ซ งการ กรอกข อม ลในแต ละหมวดจะคล ายก น ค อ * ข อม ลส วนบ คคล จะม รายละเอ ยดเก ยวก บข อม ลต างๆของบ คคลน น 3 * ท อย /ท ท างาน/ท ต ดต อ จะม รายละเอ ยดเก ยวก บท ต ดต อและบ คคลอ นๆท ต ดต อได คล ก แก ไข เพ อกรอกข อม ล

4 * ครอบคร ว เป นข อม ลเก ยวก บครอบคร วของบ คคลน น ซ งสามารถใช เป นข อม ลในส วนของ ผ ม งหว งได 4 * กรมธรรม เป นข อม ลของกรมธรรม แต ละบ คคล ม ข อม ลต างๆ เช น เลขท, แบบประก น ฯลฯ ซ งแบ งออกเป น 2 ส วน ค อ ส าหร บด ข อม ล และส าหร บกรอกข อม ล ใช ด ข อม ล กรมธรรม ใช กรอกข อม ล กรมธรรม

5 * ประว ต การเคลม เป นข อม ลการเคลมของแต ละคนซ งม ข อม ลเก ยวก บ ว นท ย นเร อง, กรมธรรม ท ใช เคลม ฯลฯ 5 * การท างานด านฝ ายขาย เป นข อม ลท เก ยวก บการท างานเช น รห สต วแทน, โค ดฝากค า, รายละเอ ยดเก ยวก บสายงานในส งก ด ฯลฯ การแก ไขสายงานสามารถท าได โดย คล กท

6 * ผลงาน เป นรายละเอ ยดเก ยวก บผลงานในแต ละเด อน สามารถก าหนดเล อกช วงระยะเวลาใน การด ข อม ล และเปร ยบเท ยบข อม ลได จากกราฟ 6 * การอบรม เป นรายละเอ ยดของการเข าอบรมในแต ละคร งในแต ละต าแหน ง และว นเวลา ท เข าร บการอบรม

7 7 * รางว ล เป นรายละเอ ยดเก ยวก บการได ร บรางว ลจากโครงการแข งข นต างๆ * อ นๆ เป นรายละเอ ยดของข อม ลส วนต วต างๆของคนน น เช น กรมธรรม ท ม, รถท ใช, ส งท ช น ชอบต างๆ

8 8 ต วอย างการกรอกข อม ลในหมวด ข อม ลบ คคล (ท มงาน) 1. คล กท เคร องหมาย จะพบหน าจอเพ อให กรอกเม อกรอกเสร จ คล ก ตกลง จากน นให คล กท เคร องหมาย เพ อกรอกข อม ลต างๆ ถ าต องการยกเล กให คล กท หร อคล กท เพ อลบข อม ลขอกคนน นท งหมด เม อกรอกข อม ลเสร จครบท กหมวดให คล กท เพ อบ นท กข อม ล เม อกรอกข อม ลเสร จสามารถด ข อม ลได โดย คล กท เพ อด รายช อ ท งหมด หร อต องการค าหาท าได โดยคล กท จะปรากฏหน าใหม ข นมาเพ อเล อกเง อนไขต างๆใน การค นหา

9 2. หมวดกรมธรรม ในหมวดน จะเป นข อม ลเก ยวก บกรมธรรม ต างๆ ซ งข อม ลในหมวดน จะ เช อมโยงมาจากข อม ลในหมวดข อม ลบ คคล แบ งออกเป น 2 หมวดย อย ค อ * กรมธรรม เป นข อม ลของกรมธรรม ท งหมดของท กคนท กรอกข อม ล โดยแบ งข อม ลออกเป น 4 ห วข อ ค อ ข อม ลกรมธรรม, ผ ร บผลประโยชน, การช าระเบ ย และการเคลม และสามารถว เคราะห ข อม ลได จากกราฟ โดยคล กท และคล กท เพ อกล บส หน าปกต 9 * การเคลม เป นข อม ลการร บเคลมท งหมดเพ อด ข อม ล สามารถคล กเพ อแก ไขข อม ลได ท นท ในด านล าง

10 10 3. หมวดการท างาน เป นหมวดท รวบรวมข อม ลเก ยวก บการท างานท งหมดของท มงาน โดย แบ งเป น 3 หมวดย อย ค อ * ผลงาน เป นรายละเอ ยดของผลงานรายบ คคลในท มงาน โดยสามารถก าหนดช วงระยะเวลาและ เล อกด รายละเอ ยดได * รางว ล เป นรายละเอ ยดเก ยวก บการได ร บรางว ลในโครงการต างๆ ของท มงาน

11 11 * การอบรม เป นรายละเอ ยดการเข าร บการอบรมในหล กส ตรต างๆท ได จ ดข น 4. หมวดอ นๆ ในหมวดน จะประกอบด วย ว นส าค ญ, พ มพ ฟอร ม และรห สผ าน * ว นส าค ญ เป นหมวดแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บว นส าค ญต างๆ ซ งจะช วยเต อนเม อถ ง ก าหนดเวลา ซ งสามารถด รายละเอ ยดท งเด อนได และเล อกด เฉพาะรายบ คคลได

12 12 ได * พ มพ ฟอร ม เป นแบฟอร มท ใช พ มพ ใบค าขอรายงวดท สามารถใช ในการขอร บประก นให ก บล กค า * รห สผ าน ในหมวดน เป นการต งรห สในการเข าโปรแกรมท กคร ง เพ อป องก นคนอ นเข ามาด ข อม ลในโปรแกรม

13 13 5. หมวดเคร องม อ เป นหมวดท ใช ในการส ารองข อม ล และการถ ายโอนข อม ลไปย งเคร องอ น และ เคร อง Pocket PC * ส ารองข อม ล เป นเคร องม อท ใช ในการเก บข อม ลท งหมด เพ อใช ในการป องก นข อม ลหาย ข นตอนการส ารองข อม ล 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 2. คล กท เพ อเร มการส ารองข อม ล * น าเข าข อม ลกล บ เป นการน าข อม ลท งหมดท ได ม การส ารองข อม ลไว ใส กล บเข าไปย งโปรแกรม ข นตอนการน าเข าข อม ลกล บ 1. คล กท เพ อเล อกไฟล ท ต องการน าข อม ลกล บ 2. คล กท เพ อเร มการโอนไฟล ข อม ลกล บ

14 14 * Import เป นการน าข อม ลเข า ซ งสามารถ Import ได 2 ทางค อ จาก Data Power ด วยก น และ จาก Salesrep. ซ งเป นโปรแกรมท ทางบร ษ ทได เก บรวบรวมข อม ลไว ข นตอนการ Import จากData Power 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการImport 2. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า จาก Salesrep. 1. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการImport 2. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า

15 15 * Export เป นการโอนถ ายข อม ลไปย งโปรแกรม Data Power ด วยก น และ โอนถ ายข อม ล ไปย งเคร อง Pocket PC ท ม โปรแกรม Pocket Data Power ได ข นตอนการ Export Export ระหว างก น 1. คล กท เพ อเล อกข อม ลท ต องการ Export เช น ข อม ลล กค า 2. คล กท เพ อเล อกรายช อท งหมดเพ อท าการ Export 3. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 4. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า Export -> PDA 1. คล กท เพ อเล อกเฉพาะข อม ลล กค า 2. คล กท เพ อเล อกรายช อท งหมดเพ อท าการ Export 3. คล กท เพ อเล อกท เก บไฟล ท ต องการส ารองข อม ลไว เช น Desktop 4. คล กท เพ อเร มการโอนข อม ลเข า หมายเหต ควรสร าง Folder ท Desktop ก อนท จะท าการ Export ไฟล ท ได จากการ Export จะได ไม กระจ ดกระจายก น

16 16

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560

ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 ค ม อประกอบว ธ การใช โปรแกรมจ ดการ ด ชน ช ว ดค ณภาพส งแวดล อมป 2550-2560 โปรแกรมน ม หน าท หล กอย 2 ประการ ค อ - จ ดท ารายงานแสดงค าความร นแรงของป ญหาแต ละด าน ในพ นท ๆ ท าการเล อกศ กษา - จ ดเก บข อม ลต

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง

ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ค ม อโปรแกรมบร หารส นค าคงคล ง ESS INVENTORY V.2013 USER MANUAL หน าจอสาหร บเข าโปรแกรม พ มพ ช อผ ใช งาน รห สผ าน แล วคล กป ม Login เพ อเข าโปรแกรม หน าจอแรกหล งจากเป ดโปรแกรมค อหน าจอ สาหร บป อนช อและรห

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต. PktSoft Car Repair ท ซอฟต ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารอ / ศ นย บร การซ อมรถยนต PktSoft Car Repair และอ ซ อมท วไป สงวนล ข ล ขส ทธ ตาม พ.ร.บ ล ขส ทธ เลขท 07440 พ.ศ. 2547 โดยบร ษ ท พ เคท ท ซอฟต จ าก ด ห ามลอกเล ยนไม ว าส วนใดส วนหน

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน

ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ค ม อ การใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษาออนไลน ข นตอนการใช งานระบบจ ดเก บข อม ลงานประก นค ณภาพการศ กษา 1. เป ดโปรแกรม Browser และพ มพ www.pkru.ac.th เพ อไปท หน าเว บมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรมและการใช โปรแกรม Data Center โรงพยาบาลม ญจาค ร

ค ม อการต ดต งโปรแกรมและการใช โปรแกรม Data Center โรงพยาบาลม ญจาค ร ๒๕๕๖ ค ม อการต ดต งโปรแกรมและการใช โปรแกรม Data Center โรงพยาบาลม ญจาค ร งานเทคโนโลย และสารสนเทศ โรงพยาบาลม ญจาค ร จ งหว ดขอนแก น โทรศ พท 043-381415-8 ต อ 142 E-mail : IT.Manchakiri.Hospital@gmail.com

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง

แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0

แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0 1 แนะน าโปรแกรมช วยส บค น และดาวน โหลดเอกสารส ทธ บ ตร PatentHunter V2.0 โดย นางสาวก ษมาพร ป ญต ะบ ตร และ นายปราโมทย ธรรมร ตน สถาบ นค นคว าและพ ฒนาผล ตภ ณฑ อาหาร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 02-9428629 ต อ 908

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Online (NRPM Online) ส าหร บน กว จ ย - 53 - การใช งานส วนของน กว จ ย ในระบบ NRPM น เจ าหน าท หน วยงาน จะม ส ทธ ในการใช งานต างๆด งน กรอกข อเสนอโครงการว

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

โปรแกรม Fit curve. 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ 2. การต ดต งโปรแกรม

โปรแกรม Fit curve. 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ 2. การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม Fit curve 1. มาร จ กโปรแกรม Fit curve ก นเถอะ โปรแกรมน ค ออะไร โปรแกรมน เข ยนข นภายใต ไมโครซอฟเอ กเซล เวอร ช น 4 หร อเวอร ช นอ น เพ อใช ส าหร บการจ ดการข อม ล เน องด วยเหต ผลท ผ ใช สามารถประโยชน

More information

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข

เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข เอกสารค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลบ คลากรแพทย สาย ข คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร สารบ ญ หน า สารบ ญ.... 2 สารบ ญร ป... 4 1 บทนา... 8 1.1 ว ตถ ประสงค และขอบเขต... 8 2 มาตรฐานการใช งานโปรแกรม.........

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล..

บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. Advance 1 2 สารบ ญ บทท 1 การจ ดการฐานข อม ล.. 3 ฐานข อม ลค ออะไร.... 3 ส วนประกอบของฐานข อม ล.. 3 การสร างฐานข อม ล 4 การตรวจสอบความถ กต องของข อม ล 4 การจ ดการฐานข อม ล... 8 การจ ดเร ยงข อม ล (Data Sort)...

More information

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา

ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค ม ออบรมผ ให บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ภายใต โครงการจ างซ อมระบบส าน กงานอ เล กทรอน กส ของ ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร โดย บร ษ ท แมกซ เซฟว งส (ประเทศไทย) จ าก ด ปร บปร ง ณ 4 ก นยายน 2556 สารบ

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56

ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 จ ดทาโดย: กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ โทร. 026285643-4 ต อ 41-43 แฟ มข อม ล โปรแกรมประกอบด วย 4 Files ด

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน PM 3-01

ข นตอนการปฏ บ ต งาน PM 3-01 ข นตอนการปฏ บ ต งาน PM 3-01 เร อง การจ ดท าแผนซ อมปร บปรงสภาพเคร องจ กรกลประจ าป งบประมาณ ฉบ บแก ไขคร งท 00. จ ดท าโดย ส าน กเคร องกลและส อสาร กรมทางหลวง ลงช อ. ผ อนม ต ( ) ต าแหน ง. ว น/เด อน/ป. เร อง

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1

ค ม อการใช โปรแกรม Mobile Sale. Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department. ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 Mobile Sale for Cash Sale By Computer Department ฝ ายคอมพ วเตอร บร ษ ท ไอ.พ.เทรดด ง จ าก ด Page 1 การเร ยกใช โปรแกรม เม อเป ดเคร องคอมพ วเตอร โปรแกรม Mobile Sales จะเป ดข นมาโดยอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะ แสดงหน

More information

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง

ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ค ม อการใช งาน ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ ง ศ วดล ผลว ชนะ ค าน า ระบบฐานข อม ลต คอนเทนเนอร ส าหร บสถาน รถไฟแหลมฉบ งเป นช ดการท างานท ประกอบด วยส วนประกอบหล ก 3 ส วนท ท างานร วมก น

More information