ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

Size: px
Start display at page:

Download "ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร"

Transcription

1 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (วท ๐๒๐๗) โปรแกรมสาเร จร ปทางธ รก จ อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร

2 ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ประมวลผลการสอนรายว ชา (Course Syllabus) ๑. ช อ-รห สรายว ชา วท ๐๒๐๗ หน วยก ต ๓ (๒-๒-๕) (โปรแกรมสาเร จร ปทางธ รก จ) ๒. ช อผ สอน นาย ชด น ตศ ร เบอร โทรศ พท : ๐๘๔-๓๐๖๑๔๖๓ ๓. ภาคเร ยนท ๒ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ๔. จ านวนช วโมงท สอน/ส ปดาห ๔ ช วโมง/ส ปดาห ๕. ว ตถ ประสงค รายว ชา ๑. ม ความร ความเข าใจหล กการใช โปรแกรมประมวลผลค า ตารางค านวณ และการน าเสนองาน ๒. สามารถใช โปรแกรมส าเร จร ปในงานธ รก จได ๓. ม เจตคต ท ด ต อการใช โปรแกรมส าเร จร ป ๖. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและฝ กท กษะเก ยวก บหล กการใช โปรแกรมประมวลผลค า ตารางค านวณ และน าเสนองาน ใน การพ มพ และจ ดร ปแบบเอกสาร การแส ดงผลด วยกราฟ การจ ดการฐานข อม ล การสร าง การน าเสนองาน การแทรกร ปภาพ ว ตถ และเส ยงในล กษณะม ลต ม เด ย การประย กต ใช โปรแกรมก บงาน ธ รก จอย างเหมาะสม

3 ๗. เน อและเวลาท ใช สอน ส ปดาห ท ห วข อเน อหา เวลาสอน (ช วโมง) ๑ หน วยท ๑ พ นฐานการพ มพ ส มผ สภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ๔ - การพ มพ ต วอ กษรเหย า - ท กษะการพ มพ ส มผ ส ๒ ๕ หน วยท ๒ การใช งานโปรแกรมประมวลผลค า ๒.๑ ทบทวนการใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นและการจ ดการแฟ มเอกสาร - เร มต นการใช งานโปรแกรมส าเร จร ปเพ อการประมวลผลค า - การใช งานและความหมายของแถบเคร องม อ ๒.๒ การพ มพ เอกสารเบ องต น - การสร าง การเป ด และ การบ นท กแฟ มเอกสาร - การค ดลอก แก ไข และเคล อนย ายข อความ - การพ มพ เอกสารเบ องต น ๒.๓ การตกแต งเอกสาร - การจ ดข อความ ต งย อหน า ใส ส ญล กษณ และควบค มร ปแบบต วอ กษร - การก าหนดร ปแบบข อม ลโดยอ ตโนม ต ๒.๔ การแทรกร ปภาพ ตาราง และ อ กษรศ ลป - การแทรกและตกแต งร ปภาพในเอกสาร - การแทรกและตกแต งตารางในเอกสาร - การแทรกและตกแต งอ กษรศ ลป ๒.๕ การใช ค าส งพ เศษในการส งพ มพ - การก าหนดเอกสารก อนการพ มพ - การก าหนดขอบเขตของงานพ มพ - การจ ดการแหล งกระดาษและการวางแบบเอกสาร ๒.๖ การท าจดหมายเว ยน และป ายผน ก - การท าจดหมายเว ยน - การท าซองจดหมาย - การท าป ายผน ก ๒.๗ การประย กต งานพ มพ - การจ ดท าเอกสารราชการ - การจ ดท าปฏ ท น แผ นพ บ และเอกสารอ นๆ - การจ ดพ มพ ร ปเล มโครงการ สอบปฏ บ ต คร งท ๑ ๒๐

4 ส ปดาห ท ห วข อเน อหา ๖ ๑๐ หน วยท ๓ การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ ๓.๑ การใช งานคอมพ วเตอร เบ องต นและการจ ดการแฟ มเอกสาร - เร มต นการใช โปรแกรมส าเร จร ปตารางท าการสเปรตช ต - การใช งานและความหมายของแถบเคร องม อ ๓.๒ การจ ดร ปแบบข อม ลในสม ดงาน - การสร าง การเป ด การปร บ การป ด - การบ นท กสม ดงาน - การท างานในสม ดงาน - การปร บแต งค ณล กษณะอ กษร ต วเลขและตารางข อม ล ๓.๔ การสร างแผนภ ม - ล กษณะของแผนภ ม - การสร างแผนภ ม - การประย กต ใช งาน ๓.๓ หล กเบ องต นในการสร างและการใช ส ตร - ร ปแบบการค านวณ - โครงสร างของส ตร - ร ปแบบการแสดงต าแหน งเซลในเว ร กช ต ๓.๕ การประย กต ใช งานฟ งก ช น - โครงสร างของฟ งก ช น - ฟ งก ช นทางการเง น - ฟ งก ช นเก ยวก บฐานข อม ล ๓.๖ การใช ค าส งพ เศษและการส งพ มพ - การใช งานค าส งพ เศษต างๆ - การก าหนดเอกสารก อนการพ มพ - การก าหนดขอบเขตของงานพ มพ - การจ ดการแหล งกระดาษและการวางแบบเอกสาร สอบปฏ บ ต คร งท ๒ ๑๑ ๑๓ หน วยท ๔ การใช โปรแกรมการน าเสนองาน ๔.๑ การจ ดท าสไลด เบ องต น -การใช งานและความหมายของแถบเคร องม อ -การสร าง การเป ด และ การบ นท กข อม ล -การค ดลอก การเคล อนย าย และ การลบข อม ล -ม มมองและการน าเสนอข อม ลเบ องต น เวลาสอน (ช วโมง) ๒๐ ๑๒

5 ส ปดาห ท ห วข อเน อหา เวลาสอน (ช วโมง) ๔.๒ การจ ดร ปแบบเบ องต น -การจ ดวางเค าโครงและสร างพ นหล ง -การจ ดร ปแบบข อความ -การแทรกร ปภาพ เส ยงและว ด โอ ๔.๓ การก าหนดตารางและแผนภ ม -การสร างตาราง และแผนภ ม -การสร างแผนผ งองค กร -การท างานก บแม แบบ (Slide Template) ๔.๔ การก าหนดค า และปร บแต งสไลด -การใส ร ปแบบพ เศษ และการเคล อนไหวในสไลด -การต งค าและการบ นท กเวลาน าเสนอ -การใส ค าบรรยายและจ ดร ปแบบเอกสาร -การด ต วอย างก อนพ มพ ข อม ลในการน าเสนอ ๔.๕ การใช ค าส งพ เศษในการส งพ มพ -การก าหนดเอกสารก อนการพ มพ -การก าหนดขอบเขตของงานพ มพ -การจ ดการแหล งกระดาษและการวางแบบเอกสาร สอบปฏ บ ต คร งท ๓ ๑๔ สอบปฏ บ ต พ มพ ด ดภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ๔ ๑๕ สอบปลายภาค ๔ การประเม น ๑๐.๑ ส ดส วนคะแนนระหว างภาค และปลายภาค ค อ ๘๐ : ๒๐ ๑. ระหว างภาค ๘๐ คะแนน ๑.๑ ทดสอบย อยท ายหน วยและใบงาน ๑๐ คะแนน ๑.๒ สอบปฏ บ ต พ มพ ส มผ ส ๑๐ คะแนน ๑.๓ งานเด ยว ๑๐ คะแนน ๑.๔ งานกล ม ๑๐ คะแนน ๑.๔ สอบปฏ บ ต ๓๐ คะแนน ๑.๕ จ ตพ ส ยและร วมก จกรรม ๑๐ คะแนน ๒. สอบปลายภาค ๒๐ คะแนน

6 ๑๐.๒ เกณฑ การสอบปฏ บ ต พ มพ ส มผ สภาษาไทย ข นต า ๑๕ ค า/นาท ๒.๕ คะแนน ข นกลาง ๒๐ ค า/นาท ๓.๕ คะแนน ข นส ง ๓๐ ค า/นาท ๕ คะแนน ๑๐.๓ เกณฑ การสอบปฏ บ ต พ มพ ส มผ สภาษาอ งกฤษ ข นต า ๑๐ ค า/นาท ๒.๕ คะแนน ข นกลาง ๑๕ ค า/นาท ๓.๕ คะแนน ข นส ง ๒๐ ค า/นาท ๕ คะแนน ๑๐.๓ เกณฑ ในการต ดส นผลการเร ยน - แบบอ งเกณฑ A = ๘๐ ๑๐๐ คะแนน ด เย ยม B + = ๗๖ ๗๙ คะแนน ด มาก B = ๖๖ ๗๕ คะแนน ด C + = ๕๖ ๖๕ คะแนน ค อนข างด C = ๕๑ ๕๕ คะแนน พอใช D + = ๔๖ ๕๐ คะแนน อ อน D = ๔๑ ๔๕ คะแนน อ อนมาก F = ๐ ๔๐ คะแนน ตก I = งานค างย งไม ประเม นผล,ขาดสอบ ๑๑. หน งส ออ างอ ง ๑๑.๑ หน งส อหล ก ดวงพร เก ยงค า. ค ม อ PowerPoint ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ๒๕๕๑. น นทน แขวงโสภา. ส ตร ฟ งก ช น และการใช งาน Excel ฉบ บ Advanced. กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ๒๕๕๑. ดวงพร เก ยงค า. ค ม อ Word ฉบ บสมบ รณ. กร งเทพมหานคร : โปรว ช น, ๒๕๕๑. ๑๑.๒ แหล งค นคว าเพ มเต ม อ นเทอร เน ต : งานเด ยว ให ออกแบบช นงาน โดยโปรแกรมส าเร จร ป โปรแกรมใดโปรแกรมหน งในการออกแบบช นงาน จาก ห วข อด งต อไปน (เล อกท าเพ ยง 1 ข อ) 1. แผ นพ บประชาส มพ นธ ร บสม ครน กศ กษาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาครใหม ประจ าป การศ กษา 2555

7 2. ใบปล ว/โปสเตอร ประชาส มพ นธ ร บสม ครน กศ กษาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาครใหม ประจ าป การศ กษา เมน รายการอาหาร 4. ปฏ ท นประจ าป 2555 เน นประชาส มพ นธ ร บสม ครน กศ กษาว ทยาล ยช มชนสม ทรสาครใหม ประจ าป การศ กษา 2555 พ มพ ส ง โดยให ระบ ช อโปรแกรมท สร าง ช อน กศ กษา ว นท. มกราคม ส งช าห กว นละ 1 คะแนน งานกล ม ให ศ กษาค นคว าท ารายงานเก ยวก บเน อหาแต ละหน วย 1-4 โดยครอบคล มเน อหา Microsoft office Word จากน นให พ มพ ด วย Word ช อไฟล งานกล ม_หน วยท. เข ยนลงซ ด รอมพร อมกล อง ส งใน ว นท มกราคม 2554 ส งช าห กว นละ 1 คะแนน โดยม หล กการพ มพ ด งน 1. การก นหน ากระดาษ ให ต งก นหน ากระดาษท งไฟล (File) ด งน - ข อความด านบนห างจากขอบบนของกระดาษ 1.5 น ว หร อ 3.81 ซม. - ข อความด านล างห างจากขอบล างของกระดาษ 1 น ว หร อ 2.54 ซม. - ด านข างทางด านซ ายม อห างจากขอบซ ายของกระดาษ 1.5 น ว หร อ 3.81 ซม - ด านข างทางด านขวาม อห างจากขอบขวาของกระดาษ 1 น ว หร อ 2.54 ซม. หร อ ให เข าไปก าหนดใน แฟ ม ต งค าหน ากระดาษ และก าหนดค าตามร ปท 2.1 ภาพท 2.1 แสดงการก าหนดค าขอบกระดาษ

8 ร ปแบบต วอ กษร - ใช ต วอ กษรส ด า โดยม ร ปแบบอ กษรท น ยมใช อย างเป นทางการ TH SarabunPSK เท าน น โดย เป นแบบเด ยวก นตลอดท งเล ม (รวมท งหน าปกด วย) - บทท... และช อบท ใช อ กษร ขนาด 18 ต วหนา จ ดให อย ก งกลางหน ากระดาษ - ห วข อหล ก ใช อ กษร ขนาด 16 ต วหนา การข นห วข อในแต ละบทจะใช เลขท บท จ ด ล าด บห วข อ เช น ห วข อล าด บท 2 ในบทท 5 จะเข ยนแทนด วย 5.2 และต วอ กษรในแต ละห วข อย อย จะต องไม เก นอ กษรต วแรกของห วข อย อยน น - ห วข อย อยและเน อหาอ นๆ ใช อ กษร ขนาด 16 ปกต (ไม หนา ไม เอ ยง) 1. การจ ดย อหน าปกต ให จ ดย อหน าแบบ กระจายแบบไทย หร อการจ ดค าท ท าให ขอบเสมอก นท งด านหน า และด านหล ง ด งแสดงในภาพท 2.2 ภาพท 2.2 แสดงการก าหนดร ปแบบการจ ดย อหน า 2. ต วอ กษรในแต ละห วข อ จะต องไม เก นอ กษรต วแรกของห วข อน น ด งแสดงในภาพท ทฤษฎ เก ยวก บการวางแผนสาหร บโครงการ ในท กหน วยงานไม ว าหน วยงานขนาดเล กหร อใหญ หน วยงานของร ฐ ร ฐว สาหก จ หร อเอกชน ต างก ต องม การจ ดท าแผนท งน เพราะท กหน วยงานจะต องม ว ตถ ประสงค และภารก จท ต องด าเน นการ การ วางแผนจ งเป นหน าท ส าค ญอ นด บแรกของการบร หาร ภาพท 2.3 แสดงต วอย างการจ ดย อหน า 3. การล าด บเลขหน าและการพ มพ เลขหน า - ในส วนของเน อหาเป นต นไป ให ล าด บหน าโดยให หมายเลข ยกเว น หน าท ม ช อบท หน าแรกของส วนเอกสารอ างอ ง และหน าแรกของภาคผนวก แต ละภาคไม ต องใช เลขหน าก าก บ แต ให น บจ านวนหน ารวมไปด วย - เม อต องการข นบทใหม จะต องข นหน าใหม เสมอ

9 5. การใช ภาษาอ งกฤษท ไม อย ในร ปแบบของประโยค ให ข นต นท กค าด วยต วพ มพ ใหญ และตามด วยต วพ มพ เล กเสมอ เช น Critical Path Method (ยกเว นปกหน าภาษาอ งกฤษให เป นต วพ มพ ใหญ ท งหมด) 6. ห ามใช เคร องหมายจ ลภาค (,) ค นระหว างค าท เป นภาษาไทย เช น สถานประกอบการ ประกอบไปด วย เคร องกล ง, เคร องเจาะ, เคร องเช อม ฯลฯ แต จะใช เป น สถานประกอบการ ประกอบไปด วย เคร องกล ง เคร องเจาะ เคร องเช อม ฯลฯ 7. ค าอธ บายร ปภาพ อย ใต ร ปภาพ - กรอบบนของร ปให เว นห างจากเน อหา 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16 - ช อร ปเว นห างจากกรอบล างของร ป 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16 - เน อหาถ ดไปให เว นห างจากช อร ป 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16 - ช อร ปภาพจะข นต นด วย ร ปท เลขท บท จ ด ล าด บร ป ใช อ กษรต วหนา (ไม เอ ยง) แล วตามด วยช อร ป ใช อ กษรต วอ กษรปกต (ไม หนา) จ ดให อย ช ดขอบซ ายของร ป ด งแสดงในร ปท ต องม ค าอธ บายในส วนของเน อหาก อนท จะแสดงร ปภาพ (ท กร ป) ด งแสดงในร ปท 2.4 จากร ปภาพจะเห นว าสาเหต เป นแผนภาพท ใช ตรวจสอบป ญหาต างๆ โดยเร ยงตามล าด บ ความส าค ญจากมากไปน อย แสดงด วยกราฟแท ง และค าสะสมแสดงด วยกราฟเส น ด งแสดงในภาพท 2.8 Pareto Diagram (เว น 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16) (เว น 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16) ภาพท 2.8 Pareto Diagram (แผนภาพพาเรโต) (เว น 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16) ภาพท 2.4 ต วอย างการแสดงร ปภาพ 8. ค าอธ บายตาราง ให วาง อย เหน อตาราง - ช อตารางให เว นห างจากเน อหา 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16 - กรอบบนของตารางเว นห างจากช อตาราง 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16

10 - เน อหาถ ดไปเว นห างจากกรอบล างของตาราง 1 บรรท ด ขนาดอ กษร 16 - ช อตารางจะข นต นด วย ตารางท เลขท บท จ ด ลาด บตาราง ใช อ กษรต วหนา (ไม เอ ยง) แล วตามด วย ช อตาราง ใช อ กษรปกต (ไม หนา) จ ดให อย ช ดขอบซ าย - ต องม ค าอธ บายในส วนของเน อหาก อนท จะแสดงตาราง (ท กตาราง) 9. บรรณาน กรม ค อ บ ญช รายช อเอกสารส งพ มพ ต างๆ ท ม เน อเร องเก ยวข องส มพ นธ ก บเร องในบทความ น นๆ ซ งผ เข ยนต องการให ผ อ านทราบเพ อใช ศ กษาต อไป ล กษณะการเข ยนบ ญช บรรณาน กรมเร มต น ด วย ช อสก ล ช อต ว ช อหน งส อ และแหล งการผล ต โดยถ าเป นเอกสารภาษาไทยจะใช ช อสก ล หร อช อ ต วก อนก ได หมายเหต : สามารถศ กษาว ธ การเข ยนได จากหน งส อเก ยวก บการเข ยนว จ ย การเข ยนบทความ และรายงาน เช น หน งส อ ร ปแบบ ผ แต ง. / / ช อเร อง. / / คร งท พ มพ. / / สถานท พ มพ / : / ส าน กพ มพ, / / ป พ มพ. ต วอย าง ผ แต งคนเด ยว ส ภาพรรณ ณ บางช าง. ขนบธรรมเน ยมประเพณ : ความเช อและแนวการปฏ บ ต ในสม ยส โขท ยถ งสม ยอย ธยา ตอนกลาง.กร งเทพมหานคร : สถาบ นไทยศ กษาจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, Herren, Ray V. The Science of Animal Agriculture.Albany, N.Y. : Delmar Publishers, ต วอย าง--ผ แต ง 2 คน ธงช ย ส นต วงษ และช ยยศ ส นต วงษ. พฤต กรรมบ คคลในองค การ. พ มพ คร งท 2. กร งเทพมหานคร : โรง พ มพ ไทยว ฒนาพาน ช, Meigs, Walter B., and Meigs, Robert F. Accounting : The Basis for Business Decisions. 9th ed. New York : McGraw-Hill, บทความในวารสาร ร ปแบบ ผ เข ยนบทความ. / / ช อบทความ. / / ช อวารสาร / ป ท, / ฉบ บท (ป พ มพ ): / เลขหน า. ต วอย าง เจตน เจร ญโท. การท องเท ยวก บส งแวดล อมไทย ท าอย างไรจ งจะย งย น.น ตยสารโลกส เข ยว 2, 4(2536): Swazey, Judith P.; Anderson, Melissa S.; and Lewis, Karen Seashore.Ethical Problems in

11 Academic Research. American Scientist81, 6(1993): ว ทยาน พนธ ร ปแบบ ผ เข ยนว ทยาน พนธ. / / ช อว ทยาน พนธ. / / ระด บของว ทยาน พนธ / / มหาว ทยาล ย, ป พ มพ. ต วอย าง ช ต มา ส จจาน นท. การส ารวจสถานภาพการท างานของบ ณฑ ต (ป การศ กษา 2502-และมหาบ ณฑ ต (ป การศ กษา ) สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร จ ฬา-ลงกรณ มหาว ทยาล ย.ว ทยาน พนธ ปร ญญามหาบ ณฑ ต ภาคว ชาบรรณาร กษ-ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, Buppha Devahuti. Use of computer in serials control in Thai libraries.master's Thesis, Department of Library Science, Graduate School,Chulalongkorn University, ข อม ลออนไลน หร อสารน เทศบนอ นเตอร เน ต ผ แต ง. / / (ป ท พ มพ / ผล ต, / ว น / เด อน). / / ช อเร อง. / / [ประเภทของส อ]. / / / / / / / / /รายละเอ ยดทางการพ มพ (ถ าม ). / / เข าถ งได จาก / : / แหล งสารน เทศ. / / / / / / / / / (ว นท ค นข อม ล / : / ว น / เด อน / ป ). ต วอย าง Webb, S.L. (1992, January). Dealing with sexual harassment. Small Business Report. [Online]. 17, Available : BRS, File : ABI/INFORM, Item : (Access date : March 1, 1992). ก ร ะ แ ส ก า ร ป ฏ ร ป ก า ร ศ ก ษ า.(2545).[อ อ น ไ ล น ].เ ข า ถ ง ไ ด จ า ก :chttp:///www.moe.go.th/main2/article/article-somsak/article-somsak11.htm/.(ว นท ค นข อม ล : 31 พฤษภาคม 2545). สมศ กด ดลประส ทธ. (2544). ความสงส ยในการเด นหน าปฏ ร ปการศ กษา.[ออนไลน ]. เข าถ งได จาก : (ว นท ค นข อม ล : 31 พฤษภาคม 2545). England, G.A. (1999). The outer world. In Robert R(Ed.). Darkness and dawn. [Online]. Available : darkdool.htm.(access date : May 3, 1999).

12 หมายเหต 1. ผ แต ง ช อเร อง และรายละเอ ยดทางการพ มพ ให ใช หล กเกณฑ ในการเข ยนบรรณาน กรมตามว สด สารน เทศประเภทต างๆ 2. ประเภทของส อให ระบ ว าเป น [ออนไลน ] หร อ [ซ ด -รอม] ส าหร บว สด สารน เทศภาษาไทย และ [Online] [CD-ROM] ส าหร บว สด สารน เทศภาษาต างประเทศ ต วอย าง บรรณาน กรม/เอกสารอ างอ ง เกษตรศาสตร, มหาว ทยาล ย. บ ณฑ ตว ทยาล ย, งานบร การว ชาการ, ต วอย างการพ มพ ว ทยาน พนธ : สาย ว ทยาศาสตร ส งคม, กร งเทพฯ, จ ฬาลงกรณ, มหาว ทยาล ย. บ ณฑ ตว ทยาล ย, ค ม อการเสนอว ทยาน พนธ, กร งเทพฯ, สถาบ น เทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร, ค ม อการเข ยนและพ มพ ว ทยาน พนธ ระด บบ ณฑ ตว ทยาล ย, กร งเทพฯ, 2532.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ.

แผนการจ ดการเร ยนร. ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา (ศศ ๐๔๑๗) โปรแกรมสาเร จและการประย กต ใช งาน (Software Package and Appication) อ. ก ศล น แสงว ชรส นทร อ. ชด น ตศ ร ภาคเร ยนท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร ว ทยาล ยช มชนสม

More information

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน

บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 1 บทท 3 ข อเสนอแนะการเข ยนรายงาน 3.1 ปกนอก ส งควรพ จารณาเป นพ เศษค อ ช อโครงงานข อเสนอแนะการต งช อโครงงานม ด งน ก. ช อโครงงานไม ควรซ าก บโครงงานท ต พ มพ ไปแล วโดยเฉพาะอย างย งรายงานท ม การ เผยแพร ส สาธารณะ

More information

เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ

เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ เอกสารประกอบในการจ ดท า ว ชาเตร ยมโครงงานและโครงงาน ระด บปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมส งทอ คณะอ ตสาหกรรมส งทอ จ ดพ มพ 15/8/2554 ก าหนดแผนการด าเน นงานว ชาเตร ยมโครงงาน ภาคการศ กษาท 2 / 25... ส ปดาห ท ห วข อ แบบเอกสาร

More information

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน

หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน หล กเกณฑ และคาแนะนาสาหร บผ น พนธ บทความว ชาการและบทความว จ ย วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน วารสารว จ ยเพ อพ ฒนาส งคมและช มชน ของสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ม นโยบายใน การส งเสร มและเผยแพร

More information

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ

โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ โรงเร ยนนวม นทราช น ท ศ เตร ยมอ ดมศ กษาพ ฒนาการ แผนการเร ยนร รายคาบท 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 รายว ชา คอมพ วเตอร เบ องต น 1 (Microsoft Word) รห สว ชา ง 20245 เร อง

More information

ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย

ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย ข อบ งค บในการพ มพ รายงานการว จ ย 1. พ มพ โดยใช กระดาษขนาด A4 2. ใช อ กษร TH SarabunPSK ท งเล ม 3. ช อบท ใช อ กษรหนา ขนาด 18 ห วข อในเน อหา ใช อ กษรหนา ขนาด 16 ส าหร บเน อหา ใช อ กษรปกต ขนาด 16 เลขก าก

More information

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ

ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ ต วอย าง การจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาการเลขาน การ 1 แบบก าหนดงานอาช พ / กล มว ชาช พ และสมรรถนะงานอาช พ หล กส ตรประกาศน

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าอย างอ สระ โรงเร ยนมาตรฐานสากล จ ดทาโดย งานว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย ร งส ต 1 คาช แจง รายงาน น เป นรายงานเช งว ชาการอย างหน ง ท รวบรวมข อม

More information

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท

การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท การจ ดท ารายงานโครงการ 5 บท ในการจ ดท ารายงานว ชาโครงการในล กษณะ 5 บท มาตรฐานทางว ชาการม ค ณคร หลายท าน ให ความสนใจเป นอย างมาก และเสนอให ม การก าหนดมาตรฐานร ปแบบการพ มพ รายงานในห วข อ ต างๆเพ อให เก ดมาตรฐาน

More information

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ

ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ ระเบ ยบการส งต นฉบ บบทความในวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย กองบรรณาธ การวารสารได ก าหนดระเบ ยบการส งต นฉบ บไว ให ผ เข ยนย ดเป นแนวทาง ใน การส งต นฉบ บส าหร บการต พ มพ ลงวารสารศ ลปากรศ กษาศาสตร ว จ ย (Silpakorn

More information

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ เอกสารหมายเลข มคอ. 3 รายละเอ ยดของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา คณะว ทยาการจ ดการ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ หมวดท 1 ล กษณะและข อม ลโดยท วไปของรายว ชา

More information

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ

ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ ต วอย างการเข ยนรายงานโครงการ โดย นายทรงว ฒ เสมาค า คร ช านาญการพ เศษ แผนกช างเช อมโลหะ ว ทยาล ยเทคน คชลบ ร 1 ต วอย างปกนอก เข าปกแข ง เส อช ช พ ( Lifebuoy Shirt ) ขนาด 24 หนา Angsans New ขนาด 22 หนา Angsans

More information

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า

หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า -139- หน วยการเร ยนท 6 ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค า สาระส าค ญ โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 เป นโปรแกรมประมวลผลค าท น ยมใช ก นมากอย ในป จจ บ นน เพราะม ค ณล กษณะท ด เช น ม ผ ช วยคอยให

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม

ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม โรงเร ยนว งไกลก งวล (ระด บประถมศ กษา) ถนนเพชรเกษม อำาเภอห วห น จ งหว ดประจวบค ร ข นธ ส งก ดสำาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค ม อการจ ดการเร ยนการสอน ทางไกลผ านดาวเท ยม กล มสาระการเร

More information

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย )

ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างร ปเล มรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ แบบ 5 บท (โดย ดร.ก จจา จ ตรภ รมย ) ต วอย างหน าท 1 ปกนอก เข าปกแข ง ขนาด 24 หนา เร อง ผลการศ กษาการใช สารสก ดจากตะไคร กาจ ดย ง.เร องภาษาอ งกฤษ นายมานะ ภาคภ ม นางสาวขว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง

แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง แผนการจ ดการเร ยนร ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการ หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง รห ส 2001 0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ประเภทว ชา พณ ชยกรรม จ ดทาโดย นายส

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน

ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ใบความร ว ชาเอกสารและการเข ยนรายงาน การเข ยนรายงาน ความหมายของรายงาน รายงาน (Report) เป นผลของการศ กษาค นคว าเร องใดเร องหน งซ งเร ยบเร ยง แล วเข ยนหร อพ มพ ข นให ถ กต องตาม แบบแผนท กาหนด การทารายงานอาจทาเป

More information

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน

1.2 ว ตถ ประสงค ของโครงงาน 1 บทท 1 บทน า ช อโครงงาน ส อการเร ยนการสอนว ชาภาษาไทย ป.2 ช อผ จ ดทาโครงงาน 1. นางสาวปรารถนา กล อมแจ ง 2. นางสาวป ทมา แหลมไธสง ช ออาจารย ท ปร กษา อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กการและเหต ผล ว ชาภาษาไทย

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ

ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ ก ค ม อการจ ดพ มพ ว ทยาน พนธ และภาคน พนธ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนานาชาต แสตมฟอร ด ค ม อการจ ดพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ การจ ดท าค ม อการพ มพ ภาคน พนธ และว ทยาน พนธ ฉบ บน จ ดท าโดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว

More information

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ

ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา สาน กว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย สารสนเทศ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา PA33171 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ด านการจ ดการส าน

More information

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร

คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1 คำช แจงกำรใช บทเร ยนสำหร บคร 1. ศ กษาแผนการจ ดการเร ยนร ว ชาคอมพ วเตอร รห สว ชา ง20203 หน วยท 3 สรรค สร างงานเอกสาร ซ งประกอบด วยสาระสาค ญ จ ดประสงค การเร ยนร เน อหา ก จกรรมการเร ยนร ส อการเร ยนการสอน

More information

วารสารวไลยอลงกรณ ปร ท ศน ป ท 3 ฉบ บท 1 มกราคม-ม ถ นายน 2556 ภาคผนวก

วารสารวไลยอลงกรณ ปร ท ศน ป ท 3 ฉบ บท 1 มกราคม-ม ถ นายน 2556 ภาคผนวก วารสารวไลยอลงกรณ ปร ท ศน ป ท 3 ฉบ บท 1 มกราคม-ม ถ นายน 2556 ภาคผนวก 209 Valaya Alongkorn Review Vol. 3 No. 1 January-June 2013 210 ข นตอนการจ ดทาวารสารวไลยอลงกรณ ปร ท ศน ประกาศร บสม ครต นฉบ บ วารสารวไลยอลงกรณ

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร

แผนการสอน โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร แผนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ สาขางานเทคโนโลย ส าน กงาน รห สว ชา 3204-2306 ว ชา การใช โปรแกรมเพ องานค านวณ โดย นางป ยะนาถ พ นธะศร ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ

แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/แผนการเร ยนร ภาคทฤษฎ แผนการสอน/การเร ยนร ภาคทฤษฎ หน วยท 5 ช อว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ สอนส ปดาห ท 6-8 ช อหน วย การใช งานโปรแกรมประมวลผลคาMicrosoft Word 2010 รวม 9 ช วโมง ช อเร

More information

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 6. เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 6 เร อง การใช งานโปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ส ปดาห ท 9 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ร จ กก บ Microsoft Excel 2. การเข าส โปรแกรม 3. ส วนประกอบต าง ๆ ของ Microsoft Excel 4. การจ ดการเว

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information