Stuteribok för Fullblod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Stuteribok för Fullblod"

Transcription

1 Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 28 Utarbetad av Margareta Östgård Svennehed Utgiven av SVENSK GALOPP

2 ISSN Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2006 Mångfaldigande och bokbinderi Grafisk Idé, Sundbyberg 2006

3 Förord Den 28:e upplagan av Svensk Stuteribok för fullblod är den andra som upprättats i Svensk Galopps datasystem. Ett nytt Galoppreglemente trädde i kraft Utdrag ur detta, kapitel V och VI, finns infört från sidan 8. I november 2002 antogs ett nytt avelsvärderingssystem där hingst ej längre erhåller någon värdebokstav. Från 2002 DNA-typas fölen i samband med fölregistreringen. Från samma år utfärdas även pass, utförda enligt EU:s direktiv, till de registrerade fölen bytte Svenska Galoppförbundet namn till Svensk Galopp. Uppläggningen av Svensk Stuteribok följer internationella bestämmelser. I stuteriboken får bara införas engelska fullblod. Så kallade B-registrerade fullblodshästar redovisas därför i en särskild publikation. Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln Nordiska Stuteriboken på Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var den kände hippologen Carl Gustaf Wrangel. Band 28 omfattar åren Boken grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat. Registreringarna bygger dessutom på stoägarnas uppgifter om fölning samt språngsedel, signalementsbeskrivning och blod-/dna-typning. Har sto betäckts med mer än en hingst sker faderskapsprövning på avkomman. Faderskapet avgörs genom blodprov/dna-typning och anges i stuteriboken vid stoet. Har stoet dött eller exporterats anges även detta. Utgivaren påtar sig inget ekonomiskt ansvar för eventuella felaktigheter i detta band. Ett stort tack riktas till Sandra Jansdotter och Sofia Johansson för all hjälp med bandet. Stockholm i december 2005 Margareta Östgård Svennehed 3

4 Innehåll Sid Rubrik 3 Förord (Foreword) 5 Använda förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) 7 Stamboksregler (Conditions of Entry) 8 Reglementariska bestämmelser (Rules of Registration) 14 Suffix för födelseland (List of Country Codes) 15 Sammanställning av betäckningsresultaten (Statistical Analysis of Mare Returns) 16 Kompletterande uppgifter (Errata and Addenda to Volumes 26 and 27) 19 Namngivning (namnändring) (Names Addenda to Volume 27) 20 Fölston och deras avkomma (Broodmares and their Produce) 203 Avelshingstar (Stallions) a) stamtavlor för nytillkomna avelsvärderade avelshingstar (Pedigrees of new stallions) 228 b) I tidigare band införda hingstar, samt hingstar ej godkända för offentlig avel, men som har använts till ägarens egna ston 235 c) I utlandet uppställda hingstar som är representerade genom ston upptagna i detta band 249 Resultat av betäckningar (föl födda ) (Return of Mares, results) a) för hingstar i Sverige 316 b) för hingstar i utlandet 334 Betäckningar 2004 (2004 Coverings) 344 Sammanställningar av betäckningar (Statistical Analysis, coverings) 345 Avgång av fölston och avelshingstar (Stallions and Mares put out of stud) 350 Tillkomst av fölston och avelshingstar (New Stallions and Mares) 355 Register (Index) 389 Ej namngivna (Index to unnamed) 390 Ej inregistrerade föl (Index to unregistered) 392 Svensk Galopp, adress, telefon m m (Postal address. telephone, etc) 4

5 Förkortningar och förklaringar Stamböcker ADGB Allgemeines Deutsches Gestütbuch AmSB AuSB ChiSB DSF für Vollblut American Stud Book (för USA-hästar födda före 1986) Australian Stud Book Chilean Stud Book Dansk Stambog for Fuldblod Equineline USA-hästar födda från och med 1986 GSB HSB NJR The General Stud Book Hungarian Stud Book Norsk Jockeyklubs Register NSB Norsk Stambok PolSB Polish Stud Book SBF Stud Book Français SBIt Stud Book Italiano SGV Schweizerisches Gestütbuch für Vollblut SvSF Svensk Stuteribok för Fullblod (GSB xx) Hänvisning till stambok där hästen förekommer som föl se SvSF xx Hänvisning till svensk stambok där hästen förekommer som fölsto eller avelshingst Övriga förkortningar och förklaringar RG Reglemente för Galopplöpningar SFAF SSAH Svenska Fullblodsavelsföreningen Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum, Flyinge bet betäckt (covered) br brun (bay) död - (dead) dödfött - (dead) e efter (by) ej uppg uppgift saknas (unknown) el eller (or) enl enligt (according to) ex före detta (before) exp exporterad (exported) fbl - (thoroughbred) fblh fullblodshingst (thoroughbred stallion) fux - (chestnut) föl dog - (foal died) gall - (barren) h hingst (colt) imp importerad (imported) inreg inregistrerad (registered) kast kast tv komp mbr nr publ reg res resorb s sid sk kastat (slipped) kastat tvillingar (slipped twins) kompletterande (completive) mörkbrun (brown/ dark brown) nummer (number) publicerad (published) register/registrerad (register/registered) resorberat (early abortion) resorberat (early abortion) sto (filly/mare) sidan (page) skimmel (grey, roan) sto dog stoet dog vid eller före fölning (the mare died/dead) stu stuteri/et (Stud Farm) suppl supplement (supplement) sv svart (black) t v tills vidare (for the time being) tv tvilling/ar (twin/ twins) tvill tvilling/ar (twin/ twins) u undan (out of) under reg inregistreringen av fölet är inte klar, (under registration), kan bero på diverse orsaker uppg sakn uppgift ej lämnad (unknown) vet veterinär (veterinarian) zz okänd (unknown) 5

6 Registreringsnummer A-0000 anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod, född före Anger även inregistreringsnumret för svenskfödd häst, född före 1998, exporterad före 1 juni året efter födelsen. Anges då även med suffix i gemena bokstäver (swe) = Ej svenskuppfödd. (Se RG mom 207). XXX AA anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 samt även för utlandsfödd svenskuppfödd häst. Här visas hela registreringsnumret inkl bokstäver. Hela numret visas även i fölningslista. anger inregistreringsnumret för svenskuppfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född före i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda före 1998 (bokstäverna AA visas inte) SWE anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 (bokstäverna SWE visas inte). De nya (från 1998) registreringsnumren består av totalt 11 tecken, varav tre får vara bokstäver (oftast landskoden), resten skall vara siffror som till exempel kan innehålla kod för ras. I Sverige börjar numren med SWE varefter det följs av en etta eller tvåa. En etta innebär att hästen är ett engelskt fullblod. En tvåa är ett så kallat övrigt fullblod som registreras och publiceras i B-registret. Därefter följer ett datasatt löpande nummer. Exempel: SWE betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 6

7 Stamboksregler För att vara berättigad att införas i Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) skall häst tillhöra kategorin engelskt fullblod. Följande kvalifikationer skall därjämte uppfyllas: A. Hästen måste vara resultatet av en parning mellan en hingst och ett sto, som båda före den 1 januari 1980 varit registrerade i Svensk Galopps fullblodsregister eller i en av den internationella Stuteribokskommittén erkänd stambok, eller som i stamtavlans samtliga linjer och led härstammar på hästar som registrerats sålunda, eller B. Hästen måste i sin stamtavla uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar med hästar i kategorin som definierats under a) ovan, inklusive den korsning som den själv alstrats genom. C. Även om häst uppfyller kvalifikationerna under a) ovan har inregistreringskommissionen rätt att neka att införa den i stuteriboken, om ej hästen i sin stamtavla nöjaktigt kan uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar (inkl den korsning som den själv alstrats genom) med hästar i kategorin som definierats under a) ovan. Sådant nekande får ej genomdrivas om det ej enhälligt godkänts av den internationella Stuteribokskommittén. Häst får ej ha avlats genom insemination, embryotransfer, äggtransplantation eller annan liknande metod. Häst skall vara införd i Svensk Galopps register för engelska fullblodshästar. Detaljbestämmelser för avelsverksamhet och registrering m m återfinns i Svensk Galopps Reglemente för Galopplöpningar kapitel V och VI. Dessa kapitel är införda i stuteriboken, se sid Conditions of Entry For a horse to be eligible to be registered in the Swedish Stud-Book the horse must be a thoroughbred and the qualifications as below must be satisfied. A. The horse must be the product of a mating between a sire and dam both of which were registered prior to January 1st 1980 in the Swedish Stud-Book (A-register in Stud-Books before Volume 25), or in a Stud-Book approved by the International Stud-Book Committee, or must trace in all lines of its pedigree to horses so registered, or B. The horse must be able to prove satisfactorily eight recorded crosses consecutively with horses in the category described in A above, including the cross of which it is the progeny. C. Notwithstanding that a horse may qualify under A above, the Stud-Book Authority may have the right to refuse to record it in the Stud-Book if the horse cannot prove satisfactorily eight recorded crosses consecutively (including the cross of which it is the progeny) with horses in the category described in A above, but such refusal shall not be effective unless it is confirmed by the unanimous decision of the International Stud-Book Committee. No foal which was conceived by artificial insemination or which was the subject of an embryo- or ovum transplant, or any other similar method, can be registered in the Stud Book. The horse should be registered with the Swedish Jockey Club in the thoroughbred-register. 7

8 Reglementariska bestämmelser Utdrag ur RG (Reglemente för galopplöpningar) 2001 KAPITEL V Uppfödare, hingsthållare och uppfödarpremier Uppfödare 187 Uppfödare är i detta reglemente den fysiska eller juridiska person som helt eller delvis äger (ägt) i Svensk Galopps register inregistrerat sto, som används (använts) i fullblodsavel. Såsom uppfödare av viss häst anses den, som vid hästens födelse var ägare till dess moder. 188 Uppfödare, som är ägare till i Svensk Galopps register infört fölsto, är skyldig att till Svensk Galopp rapportera: a) uppgifter om föl, deras födelsedatum, kön och färg på ett av Svensk Galopp fastställt formulär, b) om i Sverige fött föl under födelseåret eller före den 1 juni påföljande år lämnat landet och därefter återföres skall tidpunkten för utförseln och återinförseln anges, c) om i Sverige fött, vid sidan av moder utfört föl ej före årets utgång återinförts samt vart fölet exporterats, d) årligen om sto betäckts eller ej, gått gall, fått dödfött eller vid späd ålder dött föl, fått tvillingar, kastat, sålts, exporterats, tagits ur aveln eller dött. 189 Uppfödare, som nyttjat avelshingst för betäckning av sto, är skyldig att lämna uppgift till hingsthållaren om resultatet av betäckningen. Hingsthållare/Hingstägare 192 Hingsthållare, som är ägare till en i Svensk Galopps re gister införd hingst, som används i fullblodsaveln, är skyldig att: a) om hingsten ej är avelsvärderad årligen senast den 1 mars anmäla till Svensk Galopp att hingsten skall användas i aveln till egna ston, b) årligen efter betäckningssäsongens slut senast den 1 september till Svensk Galopp insända språngrulla över av hingsten betäckta full blodsston, samt betäckningsresultat året därefter, c) till Svensk Galopp omgående anmäla under året inträffade förändringar rörande avelshings ten (t ex ägarskifte, ändrad uppställningsplats, kastration, död, export eller avgång ur aveln av annan anledning). Är hingsthållare ej själv ägare till avelshings ten, åligger det ägaren att lämna uppgift till Svensk Galopp vem han har uppdragit åt att vara hingsthållare med rätt att utfärda språngsedlar och språngrullar. Härefter skall denne hingsthålla re lämna uppgifter till Svensk Galopp enligt ovan. 193 Svensk Galopp kan vägra att utfärda ett betäckningstillstånd eller dra in ett redan utfärdat tillstånd om för hållandena hos hingstägaren/hingsthållaren ej överensstämmer med vad som allmänt uppfattas som god hästhållning inom galoppsporten, eller om hingstägaren/ hingsthållaren ej följer bestämmelserna i mom

9 Uppfödarpremie 195 Uppfödarpremie (penningpris) utbetalas vid tidpunkt som fastställes av Svensk Galopp till uppfödare av pristagande svenskuppfödda hästar. 196 Berättigad att erhålla uppfödarpremie är den, som vid hästs födelse varit registrerad som ägare till dess moder. Rätten till uppfödar premie kvarstår därest uppfödaren avlider och efterlämnar make/sammanboende eller arvsberättigad, som fortsätter uppfödningen. 197 Om flera personer är delägare i ett och samma sto, utdelas uppfödarpremierna till den som ut setts att vara företrädare. KAPITEL VI Bestämmelser angående hästar Allmänt 201 För hästs identitet ansvarar ägare. Förändring av färg eller tecken hos inregistrerad häst skall med veterinärintyg av ägaren anmälas till Svensk Galopp. Det finns två identitetshandlingar för häst: 1) Exportcertifikat. Denna handling sänds mellan de olika ländernas organisationer när hästen utförs ur landet, i de fall då exporten är permanent eller då tiden för den tillfälliga exporten överskrider viseringens giltighetstid. 2) Hästpass. Denna handling innehåller en textad beskrivning samt en tecknad beskrivning av hästens tecken samt tecknens exakta lägen på kroppen (konturdiagram). Det ska framgå om hästen är blodtypad. Passet skall alltid följa hästen. Pass utfärdas av organisationen i födelselandet, som även ska korrigera eventuella förändringar. Duplett av hästpass får endast utfärdas av födelselandets organisation. 202 Hästs ålder räknas från den 1 januari det kalenderår, varunder den är född. Således räknas en mellan den 1 januari-31 december - dessa dagar inräknade - född häst hela denna tid som föl, nästa år som 1-åring, osv. 203 Dräktigt sto tillåts starta till och med 120:e dräktighetsdagen. Sto får ej starta förrän tidigast åtta månader efter fölning. Dock kan Svensk Galopp medge att sto, som endera kastat föl eller vars föl dött, tillåts starta tidigast fyra månader efter den dag då stoet kastat eller föl dött. Veterinär skall i så dant fall styrka att stoet befinner sig i tävlingsmässigt skick och stoet skall godkännas i kvalificeringslopp före anmälan till totali sa torlopp. Ansvaret för att dessa bestämmelser följs åvilar stoets ägare. Inregistrering av hästar 204 En av Svensk Galopp utsedd inregistreringskommission handlägger ärenden rörande inregistrering av hästar och därmed sammanhängande frågor enligt fastställd instruktion. Svensk Galopps generalsekreterare är ledamot i inregistreringskom mis sionen. 205 Svensk Galopps register är upplagt för: Engelskt fullblod SvenskFÖDDA, svenskuppfödda och importerade hästar 9

10 Övriga hästar SvenskFÖDDA, svenskuppfödda och importerade hästar 206 Med engelskt fullblod förstås häst införd i eller berättigad att införas i General Stud Book (GSB) eller annan av erkända och godkända stamböcker enligt Internationella Stambokskommittén. För att häst skall kunna införas i Svensk Stu teribok för Fullblod krävs att nedanstående kvalifikationer uppfylles. a) Hästen måste vara resultatet av en parning mellan en hingst och ett sto, som båda före den 1 januari 1980 varit registrerade som engelska fullblod i Svensk Stuteribok, eller i av Internationella Stuteribokskommittén erkänd och godkänd stambok, eller som i stamtavlans samtliga linjer och led härstammar på hästar som registrerats sålunda, eller b) Hästen måste i sin stamtavla kunna uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar med hästar i kategorin som definierats under a) ovan, inklusive den kors ning som den själv alstrats genom. c) Även om häst uppfyller kvalifikationerna under a) ovan, har Inregistreringskom missionen rätt att neka att införa den i sin stuteribok, om ej hästen i sin stamtavla nöjaktigt kan uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar (inkl den korsning som den själv alstrats genom) med hästar i kategorin som definierats un der a) ovan, men sådant nekande får ej genomdrivas om det ej enhälligt godkänts av den Internationella Stuteribokskommittén. 207 Som svenskuppfödd anses häst, vilken undan här inregistrerat sto: a) är född i Sverige 1) och förblivit i Sverige intill den 1 juni på följande år, 2) men för betäckning av modern åtföljt henne till utlandet, och därefter återinförts till Sverige inom födelseåret och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år, b) är född i utlandet 1) och åtföljt modern under det år, som hon - dräktig efter i Skandinavien uppställd hingst - varit sänd till utlandet för betäckning under förutsättning att den införts till Sverige före födelseårets utgång och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år. 2) efter betäckning i Skandinavien, och där efter återinförts till Sverige inom fö delseåret och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år. 208 Utan hinder av vad som stadgas i mom 207 får i Sverige inregistrerade föl och åringar sändas till utlandet för en period av högst 60 dagar utan att därigenom förlora sin status som svenskuppfödda. 209 Som skandinaviskuppfödd anses häst, som i Sverige, Norge, Danmark och Finland uppfyller motsvarande bestämmelser som i Sverige ford ras för att häst skall anses som svenskuppfödd. 210 Anmälan om registrering av svenskfödd/svenskuppfödd häst skall snarast efter hästens födelse insändas till Svensk Galopp. Inkommer sådan anmälan senare än 31 december året efter hästens födelse, kan Svensk Galopp endast undantagsvis, och efter prövning av det enskilda fallet, medge registrering. För att häst skall kunna införas i Svensk Galopps register erfordras att följande handlingar insändes till Svensk Galopp för: 10

11 svenskuppfödd häst - född i Sverige a) ansökan om inregistrering, språngsedel. (Vid betäckning med i Sverige registrerad hingst skall av Svensk Galopp fastställd blankett användas). På ansökan skall anges kön, färg, födelsedatum samt om häst är tvilling, b) signalementsbeskriv ning med konturdiagram samt vid samma tillfälle gjord blodtypning, utförd i Sverige av svensk veterinär då fölet är vid sidan av modern. då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp och blodgruppering skett utfärdar Svensk Galopp registreringsbevis och hästpass, som översänds till ägaren. - född i utlandet Hästen ska först alltid registreras i födelselandet. a) ansökan om inregistrering, språngsedel. (Vid betäckning med i Sverige registrerad hingst skall av Svensk Galopp fastställd blankett användas). På ansökan skall anges kön, färg, födelsedatum samt om häst är tvilling, b) signalementsbeskriv ning med konturdiagram samt vid samma tillfälle gjord blodtypning, utförd i Sverige av svensk veterinär, c) kvitto eller annan handling utvisande att samtliga med importen förenade eventuella avgifter erlagts (tullhandlingar), d) av en mot Svensk Galopp svarande organisation i utlandet utfärdat exportcertifikat i original. Då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp och blodgruppering skett utfärdar Svensk Galopp registreringsbevis, som översänds till ägaren. Hästpass utfärdas av födelselandets organisation. importerad häst a) ansökan om inregistrering, signalements beskriv ning med konturdiagram, utförd i Sverige av svensk veterinär b) kvitto eller annan handling utvisande att samtliga med importen förenade eventuella avgifter erlagts (tullhandlingar), c) av en mot Svensk Galopp svarande organisation i ut landet utfärdat stuteribokscertifikat i original, d) en komplett förteckning över alla starter, en s k performance. Då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp utfärdas registreringsbevis som översänds till ägaren. Hästpass utfärdas av födelselandets organisation. 211 Häst, som avlats genom insemination, emb ryotransfer, äggtransplantation eller annan liknande metod, kan ej införas i Svensk Stuteribok för Fullblod och ej heller registreras av Svensk Galopp. 213 För att häst skall kunna införas i Svensk Stuteribok för Fullblod fordras att densamma är införd i Svensk Galopps register. 214 När i Svensk Galopps register införd häst skall exporteras eller tillfälligt utföras för tävling, träning eller avel, skall följande iakttas: a) anmälan om export eller tillfällig utförsel med angivande av till vilket land och för vilken ägares räkning exporten eller utförseln görs, insändes till Svensk Galopp i god tid före utförseln, b) till anmälan skall fogas hästpass för visering. 11

12 215 Vid varje utförsel skall viserat hästpass medfölja hästen. a) Vid tävling: Viseringen i hästpasset är giltig i 1 månad. Under den tiden kan hästen resa in i ett eller flera länder. Innan hästen återförs till Sverige skall hästpasset viseras av organisationen i det land hästen varit. b) Avel: Viseringen i hästpasset är giltig i 9 månader. 216 Häst som är i svensk träning skall vara införd i Svensk Galopps register. Häst som är inregistrerad hos motsvarande organisation i utlandet - utanför EU/EES-länderna - får temporärt vara i svensk träning, dock högst nio månader räknat från första starten. Bestämmelsen i andra stycket gäller under förutsättning att hinder ej föreligger på grund av föreskrifter om tull. Dock gäller för ägare som är mantalsskriven, eller beträffande juridisk person registrerad, i Sverige, att häst alltid skall importeras. 217 Avgifter för inregistrering av häst bestäms av Svensk Galopp. 218 Svensk Galopp kan medge att organisation anordnar offentliga löpningar med totalisatorvadhåll ning även med andra hästar än sådana som införts i Svensk Galopps register. För sådana löpningar gäl ler i tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente om propositioner, löp ningar, tränare, ryttare, galoppdomstol m m. 219 För att fullblodsföl efter hingst, som ej är avelsvärderad, skall kunna registreras, fordras att sto och hingst senast fr o m den 1 januari be täckningsåret t o m betäcknings tillfällena står registrerade på samma ägare. I det fall det finns delägare gäller att såväl sto som hingst skall ägas till lika delar av delägarna. 220 Svensk Galopp kan vägra inregistrering av häst om hästägaren i fråga är uppförd på Svensk Galopps gäldenärslista. Identifiering av häst i samband med start 221 Identifiering skall ske innan häst tillåts starta på bana där den tidigare ej deltagit i tävling eller där den ej startat under de senaste 12 månaderna. Dessa identifieringsregler gäller även vid start i kvalificeringslöpning. Identifieringen utförs av person som utsetts av tävlingsarrangören. Häst, vars identitet ej med tillförlitlighet kan styrkas, får ej starta. Dock får häst starta i kvalificeringslöpning, om blodprov tas för senare bestämning av identiteten. Tillämpningsanvisning: Påtaglig avvikelse från angivet signalement skall rapporteras till lokala galoppdomstolen. Denna skall tillse att blodprov tas på hästen, som beläggs med startförbud tills vidare. Taget prov skall för kontroll sändas till av Svensk Galopp godkänt blodgruppslaboratorium. Hästnamn 222 För att häst skall kunna anmälas till löpning och/eller anmälas i träning, skall den vara namngiven. Häst som anmäls till löpning, som vid an mäl ningstillfället ligger längre fram i tiden än 6 månader, behöver dock ej vara namngiven vid anmälan. 223 Hästnamn får innehålla högst 18 bokstäver inklusive mellanslag. Beträffande i utlandet född häst skall namnet alltid följas av s k suffix (bokstavskod för födelseland, se bilaga 2). 12

13 224 Häst får ej ges namn som: a) burits av en hos Svensk Galopp inregistrerad häst un der en period av 5 år efter hästens död eller 20 år efter hästens födelse, eller som burits av avelssto - under en period av 10 år efter stoets död eller 10 år efter senaste året stoet blivit betäckt eller fölat, eller 30 år efter stoets födelse, eller som burits av avelshingst - under en period av 15 år efter hingstens död eller 15 år efter senaste betäckningssäsong, eller 35 år efter hingstens födelse. b) burits av namnkunniga in- eller utländska hästar enligt bl a internationell och nationell spärrlista, c) innehåller initialer, siffror, bindestreck, punkt, kommatecken, symboler, utropstecken, anföringstecken, backslash, kolon och semikolon, d) bäres av kända privatpersoner, såvida ej vederbörligt tillstånd kan företes härtill, e) stavas eller uttalas nära liknande namn i den internationella spärrslistan eller ett namn registrerat för en häst född inom den senaste 10 årsperioden. 225 S k reklamnamn kan godkännas under förut sätt ning att sökanden visar att ägaren till firmanamn eller märkesnamn eller motsvarande rät tighetsinnehavare givit sitt tillstånd. Svensk Galopp påtar sig ej något ansvar eller ersättningsskyldighet genom att godkänna namn. 226 Önskas namnförändring på häst skall ansökan härom insändas till Svensk Galopp. Namnförändring får ej ske på häst som definitivt startanmälts och vars namn publicerats i löpningsprogram i Sve ri ge eller utlandet. 227 För namngivning - namnbyte - av i utlandet född häst skall godkännande inhämtas från resp lands organisation. 228 Till namnförslag på utländskt språk kan översättning infordras av Svensk Galopp. 229 Inregistreringskommissionen kan vägra godkänna namn, som den finner olämpligt. Inregistreringskommissionen får, om den finner skäl föreligga, upphäva godkänt namn. 230 Avgifter för namngivning av utan namn inregistrerad häst samt namnförändring av förut inregistrerad häst fastställes av Svensk Galopp. 13

14 14 Suffix för födelseland (Internationell förteckning) Algeriet ALG Argentina ARG Australien AUS Bahrein bhr Barbados brb Belgien bel Bolivia bol Brasilien brz Bulgarien bul Canada CAN Chile CHI Colombia COL Costa Rica CRI Cuba CUB Cypern CYP Danmark den Dominikanska Republiken dom Ecuador ecu Egypten egy England GB Filippinerna PHI Finland fin Frankrike fr Förenade Arabemiraten uae Grekland GR Guatemala GTM Holland HOL Hong Kong HK Indien ind Indonesien ndo Iran ira Irland ire Israel isr Italien ity Jamaica JAM Japan JPN f d Jugoslavien YUG Kenya ken Kina CHN Korea kor Kroatien HRV Libanon leb Libyen lib Luxemburg lux Malaysia MAL Malta MTA Marocco MOR Mexico MEX Norge nor Nya Zeeland nz Pakistan PAK Panama PAN Paraguay PRY Peru PER Polen POL Portugal POR Qatar QA Rumänien rum Ryssland rus Salvador SLV Saudi-Arabien ksa Schweiz SWI Senegal SEN Slovakien SLO Slovenien SVN f d Sovjetunionen SU Spanien SPA Sri Lanka CEY Sudan SUD Sverige SWE Sydafrika SAF Thailand tha Tjeckien CZE Trinidad och Tobago tri Tunisien tun Turkiet tur Tyskland GER Ungern HUN Uruguay uru USA usa Venezuela ven Zambia SRH Österrike AUT

15 Sammanställning av betäckningsresultaten för fölston upptagna i detta band Rubrik Antal Efter betäckning med hingst av engelskt fullblod: levande hingstföl levande stoföl Summa levande föl Döda, dödfödda eller kastade föl Ston som gått gall eller resorberat Ston som dött före fölningen Ston som exporterats före fölningen Ston för vilka uppgift ej lämnats Summa redovisade ston *555 **604 **593 ** * Därav 1 sto dubbelbetäckt **Därav 3 ston dubbelbetäckta 2000, 5 ston dubbelbetäckta 2001 och 1 sto dubbelbetäckt

16 Kompletterande uppgifter till tidigare band SvSF26 Sid 4 ALVA br s e Mas Media (GB) Stall Art Sid 20 CABINA br s e Mas Media (GB) MAS MINNA Kullberg Per Sid 98 MUSSE (DEN) br h e Corrival KARIOS QUIZ Hagelin Marianne SvSF27 Sid 28 ARYAN (IRE) e Persian Bold (IRE) - Prodical Daughter (IRE) (ändring) Sid 39 BONNYBRIDGE AA-7804, br 1983, uppfödd av Stall Art AB, Vellinge e Jimmy Reppin (GB) - Dakota e Carnoustie (GB) - Dalby e Rockefella - You ll Be Lucky e Mossborough se SvSF br h e Jalmood (USA) RIBSTON APPLE Stall Art AB Sid 52 CORWELLA AA zz s e Spectacular Tide (USA) (Rättelse) 1999 gall e Spectacular Tide (USA) Sid 60 ELECTRA BOOGIE fux h e Talinum JANUS lunna Lantbruks AB Sid 68 FIRM GROUND br h (ändring) 16

17 Sid 77 GOLDEN PRIDE (NOR) , fux 1989, uppfödd av Fredensborg Stutteri, e Persian Glory (IRE) - Goldcast (GB) e Uncle Pokey (GB) - Tender Mercy e Jolly Jet - Crowning Mercy e Supreme Court (NJR 2) br h e Duty Time (GB) MR ADAMS Fredensborg Stutteri Sid 84 HONEY CHAMP (DEN) , mbr 1986, uppfödd av Andresen Jörgen, e Honduras (GER) - Longchamp (DEN) e Sherluck (USA) - Jerusalem e Credo - Klaironette e Klairon (DSF 11) br h e Le Mans MAY BE MONZA Andresen Jörgen br h e Le Mans IMMOLA dito Sid 89 JEANNE DE LORRAINE (IRE) br h e Theatrician (USA) LE SUEDE dito (ändring) Sid 109 MERRIE MOLLY (DEN) Avkomman f 1998 ACT OF WILL* (* exp 2001 till Spanien) (ändring) Sid 113 MISSING COURT fux s e Talinum MISS BLIZZ Aaröe-Holm Birgitta Sid 116 MOUNA br s e Rutger Hermes MOLINA Mikkelsson Annika Sid 119 MUSSE (DEN) br s e Corrival AMANDA QUIZ Hagelin Marianne Sid 124 NOBELITA AA-11230, fux 1992, uppfödd av Olausson Gunnar o Agneta, Berghem e Moulin (GB) - Adolphin e Jimmy Reppin (GB) - Bloomigunda e My Swanee - Bloomers e Floribunda (SvSF 26) fux s e Precocious (GB) NOBLE VISION Olausson Gunnar o Agneta Sid 129 OYSTER GRAY (GB) , br 1984, uppfödd av Taylor John e Tanfirion (IRE) El-Al (GB) e Palestine (GB) Sinna e Birikan Inisheer e Devonian mbr s e Prince Sabo (GB) OYSTER PRINCESS Stall Lambada AB Uppgift om Oyster Gray har därefter ej lämnats. 17

18 Sid 144 RHEINY GHOST AA-11413, sv 1993 (ändring) Sid 145 RIVER LOVE (NOR) A-5989, fux 1989, uppfödd av St Petersburg Stables. e River Mist (USA) - Luperca Valeria (FR) e Dom Racine (FR) - Oyabamba e Exbury - Hedera e High Hat br h e Diaghlyphard (USA) TIGER LOVE St Petersburg Stables fux s e Diaghlyphard (USA) TIGER DIA dito Sid 166 STEADING (GB) br h e Caerwent (IRE) TYNGELS PIGALLE Norrman Ulf Sid 166 STEVE S PEARL e Crepello Opaline II e Hyperion (ändring) Sid 167 SUEKAR (IRE) mbr s (ändring) Sid 168 SUNNY TREE fux h e Talinum SUNNY TUTTI Eliasson Johan o Eva- Stina Sid 174 TEMPTATION (DEN) br s e Jalmood KISMet olausson Gunnar o Agneta Sid 182 WAVEBAND (GB) fux s e Diaghlyphard HIGH FREQUENCE Ridderstråle Anki Sid 323 RICHARD OF YORK (GB) Utgår. Hingsten stod i Danmark

19 Namngivning (namnändring) på hästar upptagna i tidigare band Förteckning över föl, som registrerats i tidigare band, utan att vara namngivna, eller där namnändring registrerats. SvSF 27 Sid 48 BLOFELD (ex Two Pack) br h e Informant (GB)- Chuck-A-Luck 51 CAZZANT br h 1998 e Sparkling Boy (IRE) - Contezza 54 LAZANO br h 1999 e Lavirco (GER) - Czardas 72 PIRAYA (ex Ferrara) fux h 1999 e Precocious (GB) - Galaxy (DEN) 82 RED LUCILLE fux s 1999 e Yester Lamberth (IRE) - Hellandhighwater 106 SKYWALKER br h 1999 e Domynsky (GB)- Marathon (IRE) 122 SILANA 1999 br s e Duty Time (GB)- Nicua (IRE) 128 FORZA IC GRUPPEN (ex Wang Dang Doodle) fux h 1999 e Diaghlyphard (USA) - Oldopal Colours (IRE) 130 RAPIDASH fux s 1999 e Informant (GB) - Park Starter (GB) 135 EKO BOMBAY (ex Doctor Bombay) br h 1999 e Informant (GB) - Pretty Cool (IRE) 137 NOA TWO THOUSAND (ex Two Thousand) fux h 1997 e Jalmood (USA) - Punk Run (GB) 137 HALIFAX br h 1999 e Precocious (GB) - Punk Run (GB) 138 QUICK YLVA mbr s 1999 e Theatrician (USA) - Quick Blush (IRE) 149 CADILLAC (ex Highland Star) br h 1999 e Caerwent (IRE) - Römi Martäng 166 KAKTUS fux h 1999 e Ballet Prince (IRE) - Springfields (DEN) 177 DARON FORTYFIVE (ex Moby Grape) br h 1999 e Diaghlyphard (USA) - Topcoat (USA) 19

20 Fölston och deras avkomma ABLE LASSIE (GB) A-5255, sk 1988, uppfödd av Cameron R A, e Grey Desire (GB) - Clairwood (GB) e Final Straw (GB) - Spey e Jimmy Reppin - Marsajac e Zucchero se SvSF 27. Imp 1996 från Italien av Björling Claes fux s e Prairie (IRE) HONEYDEW* von Heland Kristina Uppgift om Able Lassie har därefter ej lämnats. (*exp 2003 till Spanien) ACCOUNTANCY LEADER (IRE) A-5340, br 1994, uppfödd av Williamstown Stud, e Anita s Prince (IRE) - Diewitt (IRE) e Dara Monarch (GB) - Devil s Drink e Red God - Salignac e Tamerlane (GSB 43). Imp 1996 från Storbritannien av Björling Claes fux h e Informant (GB) GIANT NORSEMAN Stenefeldt Christina fux s e Troon (GB) ALOHOMORA dito fux h e Ecossais (FR) ECLAIRE ROUGE dito ADOLPHIN AA-8795, fux 1986, uppfödd av Westberg Richard, Lidingö e Jimmy Reppin (GB) - Bloomigunda e My Swanee (GB) - Bloomers e Floribunda - Duliket e Hindostan se SvSF br h e Songline ALLSÅNG vasaholm Stuteri br s e Songline FIRST SONG* Andersson Nils Eric fux h e Prince Of Birds (USA) RED HURRICANE* dito 2004 kastat e Mirio (FR) * (ex Songlina) AGE OF REASON (USA) A-4010, br 1985, uppfödd av Schefler Arno D, e Transworld (USA) - Seasoning (USA) e Bold Reasoning (USA) - Little Leader e Gallant Man - Leading Home e Bull Lea se SvSF 27. Imp 1988 från Frankrike av Stall Falk br s e Inheritance (IRE) DIMANCHE Vägerstorp Stuteri HB o BA Philip AB fux s e Sharp Matt (GB) KIPEPeo brostrand Anders fux h e Prince Of Birds (USA) LORD OF TRUST dito 2003 kast tv e Funambule (USA) fux s e Prince Of Birds (USA) DUVAN dito AIRLIFT (FR) A-5886, br 1996, uppfödd av Ecurie Skymarc Farm, e Barathea (IRE) - Air Reveuse (IRE) e Niniski (USA) - Arriance e Gay Mecene - Aricia e Flag Raiser (SBF 49). Imp 2000 från Frankrike av Stall Eko br h e Richard of York (GB) EKO MAJESTIC Stall Eko Dekora AB br h e Final Appearance (IRE) EKO VIVALDI dito 20

SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD

SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD SVENSK STUTERIBOK FÖR FULLBLOD (SvSF) BAND 27 Utarbetad av Margareta Östgård Utgiven av SVENSKA GALOPPFÖRBUNDET ISSN 0283-6904 Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2001 Grafisk Idé, Solna och Alunda

More information

Stuteribok för Fullblod

Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 29 Utarbetad av Monica Wolf Utgiven av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2011 Mångfaldigande och bokbinderi Lasertryk A/S,

More information

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader

Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Internationell utblick Löner och arbetskraftskostnader Krister B Andersson Mars, 2006 International Outlook Wages, Salaries, Labour Costs March 2006 Innehåll / Contents 2 Innehåll / Contents SIDA / PAGE

More information

DECISION/BESLUT 2003-09-30

DECISION/BESLUT 2003-09-30 DECISION/BESLUT 2003-09-30 Ärendenr. 23. Sökande/Complainant IT Butikken A/S, Danmark Motpart/Respondent Shoppingsajterna Svenska AB, 556577-2547, Önsvala Gård, 245 93 Staffanstorp Saken/The Matter Alternativt

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod SWEDISH STUD BOOK Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) Volume 30 Supplement III 2012 Utarbetat av / Edited by: Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2013 Rules of registration Definition of a Thoroughbred

More information

Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB

Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB Ägare/säljare Åring Reg.nr. Kön Färg AB Åkerkullen Dominica 752SWE00001844T sto br AB Åkerkullen Kashgar 752SWE00001843T hingst br Alvena Gård AB Alvena Adieu 752SWE00001842T hingst mbr Bengt Morberg Millian

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod SWEDISH STUD BOOK Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) Volume 30 2010-2013 Utarbetat av / Published by: Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2014 Förord (Preface) Den 30:e upplagan av Svensk Stuteribok

More information

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden

Nordic Archery Union 2015-02-21. Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery associations. Photo Matts Jacobsson, Sweden 2015-02-21 1 Nordic Archery Union Guidelines for cooperation within the Nordic Archery

More information

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE

FEDERATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE Individual Competitions Qualifications C-I 22, 23, 24 and 25 September 2014 1st day of qualification 2nd day of qualification 3rd day of qualification 4th day of qualification 22 September 2014 23 September

More information

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010

Sweden National H.O.G. Rally. 23 25 July 2010 Kiss a Moose, Massage and Rock Karaoke. Ever felt like kissing a Moose? Millestgården Moose Farm in Åre, Sweden offer you the opportunity to get close to the animal the Scandinavians call "The king of

More information

Project: Vibration Damping

Project: Vibration Damping Mekanik GK för I (FMEA10) 2015 Project: Vibration Damping Project team: Name: Personal id-number: Mekanik www.mek.lth.se. 1 Project: Vibration damping Project Specification 1. Introduction In this project

More information

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010

SAS Education Providing knowledge through global training and certification. SAS Foundation. Kursöversikt 2010 Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Foundation SAS Forum 2010 och specialkurser SAS Master Class Kontaktinformation Stora Frösunda Gård Box

More information

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A

2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A 2013 CCAFL Swedish Continuers Marking Guidelines Section 1: Listening and Responding Part A Question 1 (a) A 1 Question 1 (b) D 1 Question 1 (c) Correctly identifies the reason for the changed arrangements

More information

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger.

Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Institutionen för lingvistik - Survey of travel at SU for 2013 Answer Count: 16 Ange om en aktivitet har medfört att en tjänsteresa har utförts med flyg under 2013, och i sådana fall antal gånger. Specify

More information

Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet

Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet Pan European Proxy Service och Autentisering av identitet Erfarenhetsutbyte kring federativa identitetslösningar Arvid Welin 2012-02-15 National online services today with eid CENTRAL GOVERNMENT ONLINE

More information

SAS Data Integration SAS Business Intelligence

SAS Data Integration SAS Business Intelligence Kursöversikt 2010 SAS Education Providing knowledge through global training and certification SAS Data Integration SAS Business Intelligence Specialkurser SAS Forum 2010 Kontaktinformation Stora Frösunda

More information

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis.

BABIES PG 1. 24 st per förpackning, kan även beställas styckevis. 1 BABIES PG 1 är för barn mellan 0-4 år, finns i varierande storlekar. De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning. 24 st

More information

Design Suggestions for Danske Bank SE

Design Suggestions for Danske Bank SE 2013 10 14 Version 1.0 Instigated and approved by: Compiled by: Karin Haskå (KHAS) Ian Baden (IAB) Jim Persson (JIMP) Design Suggestions for Danske Bank SE Collected design suggestions from the swedish

More information

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY

Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Information Meeting 20 August 2015 FACULTIES OF HUMANITIES AND THEOLOGY Your coordinators Katarina Wingkvist International Coordinator Fanni Faegersten

More information

Summary of Quota allocation as per 23.12.2013

Summary of Quota allocation as per 23.12.2013 Nation Summary of Quota allocation as per 23.12.213 AL CC JP NK FS SB Quota Quota Quota Quota Quota Quota Total ALB 1 1 ALG 1 1 AND 4 1 1 6 ARG 8 1 9 ARM 1 3 4 AUS 5 3 18 13 39 AUT 19 7 7 5 7 17 62 AZE

More information

GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS

GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS GLOBAL IMBALANCES, CAPITAL FLOWS, AND THE CRISIS Gian Maria Milesi-Ferretti International Monetary Fund Global imbalances have declined.. Even though stock positions are still expanding 20 15 Net foreign

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 29 2007 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2010 Mångfaldigande

More information

Readme10_054.doc page 1 of 7

Readme10_054.doc page 1 of 7 Readme10_054.doc page 1 of 7 Date of production: 2007-12-03 News in 10_054 Hardware 1) New thyristor module DASD 145, 600 V - 500 A 2) Improved speed control with incremental encoder at very low speed

More information

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan

Anderssons Design 2014/2015. - We love to rock your world - Maria & Stefan 2014/15 - We love to rock your world - Maria & Stefan 2 CONTENT 4/5 VÄLKOMMEN / WELCOME 6 ROCKING BOWL 9 ROSE PLATE 10 SPIDER 12 CIRCLES NO. 1 13 CIRCLES NO. 2 14 KERSTINA 16 FIRST WAVE 17 LIGHTBOWL 18

More information

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson

A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings. Karin Carlsson A Study of Failure Development in Thick Thermal Barrier Coatings Karin Carlsson LITH-IEI-TEK--07/00236--SE Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Examensarbete LITH-IEI-TEK--07/00236--SE

More information

第 29 届 奥 林 匹 克 运 动 会 乒 乓 球 比 赛 The Games of the XXIX Olympiad PRACTICE SCHEDULE FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST

第 29 届 奥 林 匹 克 运 动 会 乒 乓 球 比 赛 The Games of the XXIX Olympiad PRACTICE SCHEDULE FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST FOR THE DAYS 9 TH 12 TH AUGUST Peking University Gymnasium Beijing, July 30 th, 2008 Dear Delegates, We keep with the preparation for the Olympic Games and in the next 4 pages you may find the practice

More information

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012

Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Strategisk planering, Aktiv demokrati, 6-8 jan 2012 Följande är förslag till workshopen under AD konferensen för att på ett systematiskt sätt diskutera vad AD är, vill och hur vi skall förverkliga dem.

More information

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Board meeting #21 Thursday 19/03/2015 Styrelserummet, Smedjan Time: 18:00 21.00.1 Call to Order Christoffer Hintze called the meeting to order 18:06..2

More information

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013

3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö. Peter Wahlgren, September 2013 3gamma Från traditionell IT-leverans till modern, processtyrd tjänsteleverans i en multi-sourcing miljö Peter Wahlgren, September 2013 Vem är Peter Wahlgren? VD & Konsult på 3gamma sedan 2008 AstraZeneca

More information

SÅ SER EN ENTREPRENÖR UT

SÅ SER EN ENTREPRENÖR UT SÅ SER EN ENTREPRENÖR UT Ivo Zander Anders Wall professor i entreprenörskap Uppsala universitet Entreprenörskap är att företa sig något under genuin osäkerhet. Vi är alla entreprenörer. Ludwig von Mises

More information

Anders Ingvarsson (CEO) LifeAssays today May, 2015

Anders Ingvarsson (CEO) LifeAssays today May, 2015 Anders Ingvarsson (CEO) LifeAssays today May, 2015 Om LifeAssays Anders Norling, Chairman of the Board in LifeAssays LifeAssays is a unique Swedish company focused on veterinary diagnostic products. Based

More information

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From

9 Marital status Single Married Separated Divorced Widow(er) * 19 Current occupation Valid: From Harmonised application form (1) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (amily name) (x) OR OICIAL USE ONLY 2 Surname at birth (ormer family name(s)) (x) Date of application:

More information

Do umentation ö r programvaruversion Version 1.1 I ö ljande do ument ben mns Kia s modeller med en bo stavs ombination enligt nedan tabell.

Do umentation ö r programvaruversion Version 1.1 I ö ljande do ument ben mns Kia s modeller med en bo stavs ombination enligt nedan tabell. Version 1.1 I ö ljande do ument ben mns Kia s modeller med en bo stavs ombination enligt nedan tabell. YN = Venga ED = cee d tom 2012 JD = cee d örom 2013 SL = Sportage XM = Sorento tom 2012 XM F/L = Sorento

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 29 2006 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2009 Mångfaldigande

More information

MEDAL STANDINGS. WU23CH Racice, Czech Republic 23-26 July 2009. As of SUN 26 JUL 2009. INTERNET Service: www.worldrowing.com.

MEDAL STANDINGS. WU23CH Racice, Czech Republic 23-26 July 2009. As of SUN 26 JUL 2009. INTERNET Service: www.worldrowing.com. MEDAL STANDINGS As of SUN 26 JUL 2009 Men G S B Total Women G S B Total Total G S B Total 1 GER - Germany 3 3 3 9 2 3 1 6 5 6 4 15 1 2 NZL - New Zealand 3 3 1 1 3 1 4 3 3 ITA - Italy 2 1 1 4 1 1 2 2 1

More information

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY.

Vet du redan nu att du vill studera på Emirates Academy kan du fylla i ansökan nedan och skicka till KILROY. ANSÖKAN Emirates Academy Undergraduate KILROY education hjälper dig med ansökan till Emirates Academy. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter och visum.

More information

Tipperary. Pack Up Your Troubles

Tipperary. Pack Up Your Troubles Tipperary It s a long way to Tipperary, it s a long way to go. It s a long way to Tipperary to the sweetest girl I know. Goodbye Piccadilly, farewell Leicester Square It s a long long way to Tipperary

More information

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl.

EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN EDGE LANTERN ART. NR ART. NR ART. NR ART. NR cm 16,5 cm incl. NEWS AUTUMN 2015 EDGE LANTERN ART. NR 062-52 EDGE LANTERN ART. NR 062-54 EDGE LANTERN ART. NR 062-53 EDGE LANTERN ART. NR 062-55 20 cm 20 cm AAA excl. 6 / 3,5kg /62 dm 3 LED Appr. battery life index ca

More information

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning]

Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] Development allowance and activity grant [Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning] If you are participating in a labour market programme, you are eligible for development allowance or an activity grant.

More information

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family!

Sjukförsäkring. If you are signed off sick for a long period. Include your family! Sjukförsäkring If you are signed off sick for a long period Long-term sickness can have a considerable effect on your finances. Reduction in income due to long term sickness can often lead to financial

More information

International Symposium on European Insurance Law and Consumer Protection

International Symposium on European Insurance Law and Consumer Protection International Symposium on European Insurance Law and Consumer Protection Stockholm, Sweden. 14-15 January 1999 with Lecturers from Sweden and other European Countries. 1 st Stockholm Symposium on European

More information

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014

TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRA Q1 2014 - NORDIC RELEASE - FEBRUARY 2014 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

More information

Contact Centers Worldwide

Contact Centers Worldwide A Contact Centers Worldwide Country Tel.no. Supported lang. Contact Center Albania Algeria 852 665 00 +46 10 71 66160 Angola 89900 +34 91 339 2121 (Port) and Portuguese +34 913394044 +34 913394023 (Por)

More information

ENGELSKA A, 30 HP RESULTAT SUMMA SPRÅKSTRUKTUR: /100 BETYG: (G: ) Uppsala universitet Engelska institutionen. Kurs: A1 HS1

ENGELSKA A, 30 HP RESULTAT SUMMA SPRÅKSTRUKTUR: /100 BETYG: (G: ) Uppsala universitet Engelska institutionen. Kurs: A1 HS1 Uppsala universitet Engelska institutionen ENGELSKA A, 30 HP PROV I SPRÅKSTRUKTUR, 7,5 poäng 2010-12-20 kl. 08.00 13.00. Inga hjälpmedel. Provet består av tre delar: grammatik och översättning (hophäftat

More information

Appendix 1: Full Country Rankings

Appendix 1: Full Country Rankings Appendix 1: Full Country Rankings Below please find the complete rankings of all 75 markets considered in the analysis. Rankings are broken into overall rankings and subsector rankings. Overall Renewable

More information

Dial 00-800-0010, when prompted to enter calling number, enter 800-544-6666 American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199

Dial 00-800-0010, when prompted to enter calling number, enter 800-544-6666 American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199 National Financial Services International Calling Instructions Albania 00-800-0010 Dial 00-800-0010, when prompted to enter American Samoa 1-800-544-6666 Number can be dialed directly Angola 0199 Dial

More information

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet

The role of HEI in regional development. Anders Olsson Region Värmland. Håkan Spjuth Karlstads universitet The role of HEI in regional development Anders Olsson Region Värmland Håkan Spjuth Karlstads universitet www.regionvarmland.se Värmland www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se www.regionvarmland.se

More information

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam

KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12. The results are posted no longer than three weeks after the exam Materialplanering och styrning på grundnivå 7.5 ECTS Ladokcode: The exam is given to: (TI6612) 41I29M KINAFF12, KINAR12, KININ12, KINLO12 Name: (Ifylles av student) Personal number: (Ifylles av student)

More information

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands]

If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If You Get Sick during a Temporary Stay Abroad [Sjuk vid tillfällig vistelse utomlands] If you are temporarily staying in another EU/EEA country or Switzerland, you are entitled to necessary health care

More information

SABINE. Sabine har en medvetet sparsmakad design som tål upprepning. Variationsmöjligheter finns i olika material och färger.

SABINE. Sabine har en medvetet sparsmakad design som tål upprepning. Variationsmöjligheter finns i olika material och färger. SABINE SABINE Behovet är väl definierat. Öppna planlösningar i allmänhet och aktivitetsbaserade arbetsplatser i synnerhet behöver kompletteras med särskilda produkter för att skapa en fungerande rumsakustik.

More information

Lucerne, Switzerland 13th-15th July 2007 OVERALL STANDING

Lucerne, Switzerland 13th-15th July 2007 OVERALL STANDING OVERALL STANDING Rk Nation Pts. LinzAmster. Lucern W1x M1x W2- M2- W2x M2x M4- LW2x LM2x LM4- W4x M4x W8+ M8+ 1 GBR 161 62 40 59 6 4 4 6 6 3 5 8 8 1 4 4 2 GER 112 47 32 33 6 5 6 4 6 6 3 CHN 101 38 58 5

More information

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers

Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers Students opening up dimensions of variation for learning negative numbers KULLBERG, Angelika Göteborg University, Sweden Paper presented at the World Association of the Lesson Studies international conference

More information

Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite

Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite Houston, TX March 17-18, 2007 Houston Scottish Rite Petite Solo In The Navy, Lesa's Dancesations, Katy, TX Happy Feet, Precision Dance Academy, Pearland, TX Miracles Happen, Twin Arts Dance Studio, Pasadena,

More information

FIH CALENDAR -- 2015

FIH CALENDAR -- 2015 FIH CALENDAR -- 2015 (Updated 6 October 2014) KEY M W JM JW IM IW IJM IJW Men Women Junior (U21) - Men Junior (U21) - Women Indoor - Men Indoor - Women Indoor Junior (U21) - Men Indoor Junior (U21) - Women

More information

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes

Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Category work in courtroom talk about domestic violence: Gender as an interactional accomplishment in child custody disputes Henrik Ingrids Department of Child and Youth Studies Stockholm University Appendix:

More information

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE. 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013. FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE GYMNASTIQUE 22 nd FIG TRAMPOLINE GYMNASTICS WORLD AGE GROUP COMPETITIONS Sofia (BUL) - 14-17 November 2013 Draw of Lots Individual Trampoline Boys GROUP 4 GROUP 5 St. N Fed.

More information

The new gold standard? Empirically situating the TPP in the investment treaty universe

The new gold standard? Empirically situating the TPP in the investment treaty universe Graduate Institute of International and Development Studies Center for Trade and Economic Integration Working Paper Series Working Paper N IHEIDCTEI2015-08 The new gold standard? Empirically situating

More information

Supplementary Regulations

Supplementary Regulations Supplementary Regulations Winner 2015 Stoffe Nilsson 11 Index 1. Organiser 13 2. Organisation committee 13 3. Officials of the event 13 4. Scrutineers 14 5. Chairman of the Stewards 14 6. Stewards 14 7.

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2011 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP 2012 Förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) RG SFAF SSAH bet br

More information

Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft Dokument och frågeformulär från ordförandeskapet

Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft Dokument och frågeformulär från ordförandeskapet EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 maj 2010 (10.5) (OR. en) 9263/10 AGRILEG 52 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Rådet Den europeiska jordbruks- och livsmedelsmodellens internationella konkurrenskraft

More information

Hawaii Pacific University Study Abroad

Hawaii Pacific University Study Abroad ANSÖKAN Hawaii Pacific University Study Abroad KILROY education hjälper dig med ansökan till Hawaii Pacific University. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

More information

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years 2015-2015 01 12 BABIES 0-4 år / years SUNNIES 5-8 år / years TEENIES 7-12 år / years De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning

More information

astro 320 manual svenska

astro 320 manual svenska astro 320 manual svenska These guides have a lot information especially advanced tips like the optimum settings configuration for astro 320 manual svenska. ASTRO 320 MANUAL SVENSKA Some research on the

More information

FIFA Big Count 2006: 270 million people active in football

FIFA Big Count 2006: 270 million people active in football FIFA 270 million people active in football There are now 265 million footballers (male and female) worldwide and 270 million people are actively involved in football if referees and officials are included.

More information

IT Governance behöver inte vara någon svår konst

IT Governance behöver inte vara någon svår konst IT Governance behöver inte vara någon svår konst Cases & Projects 1 Agenda Cases: Master theses on ITG A comprehensive ITG definition ITG concerns in literature, of practitioners & in Cobit Case: Cobit

More information

MAXimize the benefits of Mobility Management

MAXimize the benefits of Mobility Management MAXimize the benefits of Mobility Management New tools for more sustainable transport systems Christer Ljungberg, Trivector Traffic Årets Bild 2010: Henrik Montgomery, Scanpix Max project in short December

More information

Instructions for the application form

Instructions for the application form Instructions for the application form 2015-05-12 The application form consists of nine sections. You can reach the instructions by clicking the information button (i) in each of the sections. Allmänna

More information

Tillämpad Transformteori TNG032

Tillämpad Transformteori TNG032 Tillämpad Transformteori TNG032 Zhuangwei Liu Linköpings universitet January 18, 2016 Lärare Examinator: Zhuangwei Liu Språklärare: Pamela Vang Övningsledare: Zhuangwei Liu (ED2, MT2a) Olof Svensson (KTS2,

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2010 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB (SRB), Djursholm, 2011 Innehåll

More information

Senate Committee: Education and Employment. QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016

Senate Committee: Education and Employment. QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016 Senate Committee: Education and Employment QUESTION ON NOTICE Budget Estimates 2015-2016 Outcome: Higher Education Research and International Department of Education and Training Question No. SQ15-000549

More information

Den mänskliga dimensionen

Den mänskliga dimensionen Den mänskliga dimensionen David Sim Partner, Creative Director david@gehlarchitects.dk Bo 01 Malmö Me lego First edition 1971 Gehl Architects, Copenhagen First edition 1971 Livet mellan husen The Brasilia

More information

APPENDIX 1: n2n STUDENT APPLICATION FORM

APPENDIX 1: n2n STUDENT APPLICATION FORM University of the Arctic north2north Student Mobility Program Application deadline for every academic year is February 15. Section A: Personal Data Home Country: Sweden Home institution: Umeå University

More information

14/11 Bio Mauritz 9:30 12:45: Birth of a Nation (1915)

14/11 Bio Mauritz 9:30 12:45: Birth of a Nation (1915) FV 1023 HT13 POLITIKENS MEDIALISERING Lärare: Professor Jan Olsson jan.olsson@ims.su.se Detaljschema 5/11 F-salen 9:00 11.45: Filmvisning: Django Unchained (2012) 13:00-15: Föreläsning David Morley, For

More information

The Colors of Christmas

The Colors of Christmas The Colors of Christmas A Children s Celebration of the Nativity By Dottie Lafferty Setting: Scene: Characters: Opening: Child1: Child2: Child3: Child4: Child5: Grandma s Living Room The only props will

More information

SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION

SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION INFORMATION PAPER NO. 24 FEBRUARY 2015 SUMMARY REPORT OF THE 2013 UIS INNOVATION DATA COLLECTION - i - UNESCO The constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)

More information

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6

K1_40034_sö_ Sida 1 SÖ 2005: 6 K1_40034_sö_6 05-11-21 08.48 Sida 1 Nr 6 Avtal mellan de stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor Köpenhamn den 13 december 2001 Regeringen

More information

Global Dialing Comment. Telephone Type. AT&T Direct Number. Access Type. Dial-In Number. Country. Albania Toll-Free 00-800-0010 888-426-6840

Global Dialing Comment. Telephone Type. AT&T Direct Number. Access Type. Dial-In Number. Country. Albania Toll-Free 00-800-0010 888-426-6840 Below is a list of Global Access Numbers, in order by country. If a Country has an AT&T Direct Number, the audio conference requires two-stage dialing. First, dial the AT&T Direct Number. Second, dial

More information

I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01

I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01 I.WE.STHLM - Student apartment hotel (excerpt from project presentation) 2015-06-01 Stockholm a city for students? population is expected to reach more than Bålsta 1 000 000 Top 20 Mercer Quality Bro of

More information

Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302)

Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302) Songwords & activity sheets for GOOD NIGHT SLEEP TIGHT (PTCD302) 2 TRACK LISTING PAGE TITLE 3 Brahm s Lullaby 4 Wee Willie Winkie 5 Go To Sleep My Baby 6 Goodnight 7 The Stars And The Moon 8 Au Clair de

More information

Internationella länkar Särskilt begåvade elever

Internationella länkar Särskilt begåvade elever Internationella länkar Särskilt begåvade elever Program för identifiering, utbildning och stöttning (exempel) Talent Identification Program (TIP) CTY- Center for Talented Youth Center for talent development

More information

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se

SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Tid 13.00 16.00 Fika 14.15 14.30 Slides finns på http://www.cornerstone.se/downloads SharePoint 2007 Patrik Holsti patrik.holsti@cornerstone.se Ställ gärna frågor i pausen eller efter passet Vänligen stäng

More information

Beställ kläder med klubblogo

Beställ kläder med klubblogo Beställ kläder med klubblg Mens Lambswl Mens Lambswl Lammull, Pullver Herr Vee neck - 82364 Hunting Clacier Hunting Ruge * Cllege Red BRAEMAR VEE NECK Style N. 82364 BRAEMAR VEE NECK Style N. 82364 Tartan

More information

Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision

Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision Decision Support in SAS Decision Support supports the right fact-based business decision Or @ Bakgrund Global verksamhet med extremt stora logistiska utmaningar Rörlig marknad med stor konkurens moving

More information

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years

BABIES SUNNIES TEENIES. 0-4 år / years. 5-8 år / years. 7-12 år / years 2015-2015 01 12 BABIES 0-4 år / years SUNNIES 5-8 år / years TEENIES 7-12 år / years De färgade linserna har linskategori 3 vilket betyder att de är kraftigt tonade och kan användas vid intensiv solstrålning

More information

Falköping A Safe Community

Falköping A Safe Community Falköping A Safe Community Municipality Municipality of Falköping Country Sweden Population 2003 30 991 Start of program 1979 A Safe Community 1991 Contact person Public health planner Ingela Backman Höglander

More information

Mall för kursplaner på engelska på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01

Mall för kursplaner på engelska på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Mall för kursplaner på engelska på Naturvetenskapliga fakulteten 2015-10-01 Tidsplan: Nya och reviderade kursplaner ska vara fastställda senast en månad före sista anmälningsdag vilket i normalfallet innebär

More information

Angel Hour. The healthiest game ever made

Angel Hour. The healthiest game ever made Angel Hour The healthiest game ever made Angel Hour 50% reduction risk for cancer 75% reduction risk for stroke 75% reduction risk for heart attack 5-8 extra of (healthy) live 30 min of pulse controlled

More information

Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005)

Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005) Songwords & activity sheets for WEE WILLIE WINKIE (SSCD005) 2 TRACK LISTING PAGE TITLE 3 Lullaby Theme 4 Wee Willie Winkie 5 My Sleepy Time Joe 6 Brahm s Lullaby 7 Golden Slumbers 8 Lavender s Blue 9 Sleep

More information

Adresser till myndigheter återbetalning till utländska företagare m.fl.

Adresser till myndigheter återbetalning till utländska företagare m.fl. Bilaga 6 961 Adresser till myndigheter återbetalning till utländska företagare m.fl. Nedan följer adresser till de myndigheter inom EG som handlägger frågor om återbetalning till utländska företagare.

More information

A Resolution Concerning International Standards on Auditing

A Resolution Concerning International Standards on Auditing A Resolution Concerning International Standards on Auditing Passed by the Presidents' Committee October 1992 1. The members of IOSCO believe it is important to identify ways to facilitate crossborder offerings

More information

Revision av ISO 15189

Revision av ISO 15189 Revision av ISO 15189 Kliniska laboratorier - Krav på kvalitet och kompetens (ISO 15189: 2012) Maria Lohmander Vilka har arbetat med revisionen? Nationella och internationella möten och arbetsgrupper I

More information

DRYING CABINET TS 6 MP

DRYING CABINET TS 6 MP DRYING CABINET TS 6 MP www.podab.se 04-10 Contents 1 Installation Drying Cabinet TS 6 3 Where to place the cabinet 3 Assembly 3 Electrical installation 3 Service 3 Warning 3 2 Instruction 4 3 Technical

More information

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång.

Jag valde att använda Net-EPP_client.php från centralnic för att komma igång. EPP och PHP Det finns flera olika klienter där ute för att hantera epp. Net_EPP_client.php phpsrs Hanterar bara EPP kommunikationen. Enkel http://labs.centralnic.com/net_epp_client.php Mer komplett Klarar

More information

Figure 1.1 The Parade of World Income. Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1

Figure 1.1 The Parade of World Income. Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1 Figure 1.1 The Parade of World Income Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-1 Copyright 2005 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 1-2 Growth and Development: The Questions

More information

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21

Car Customer Service. SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 Car Customer Service SFK Väst, January 2016, Måns Falk, mfalk, Security Class; Proprietary 2016-01-21 1 Lean SERVICE En upptäcktsresa Måns Falk Volvo Car Customer Service Customer Service Lean Knowledge

More information

Development of E-government in Sweden

Development of E-government in Sweden Magnus LANDGREN, Sweden Key words: Cadastre, Digital cadaster, e-governance, Legislation SUMMARY This paper describes the possibilities created by using the Internet as a tool for the citizens to access

More information

Protection & Indemnity Insurance 2016/2017

Protection & Indemnity Insurance 2016/2017 P&I 2605/2015 11 December 2015 Protection & Indemnity Insurance 2016/2017 Section 1: Statement from the Management The Club s overall claims frequency has increased during the past 2 years but average

More information

Mineral Industry Surveys

Mineral Industry Surveys 4 Mineral Industry Surveys For information contact: Robert L. Virta, Asbestos Commodity Specialist U.S. Geological Survey 989 National Center Reston, VA 20192 Telephone: 703-648-7726, Fax: (703) 648-7757

More information

TIDSKRIFTEN ELVIS. Tidskriften Elvis Prislista

TIDSKRIFTEN ELVIS. Tidskriften Elvis Prislista TIDSKRIFTEN ELVIS Tidskriften Elvis Prislista Tidskriften Elvis Prislista FTD Serien (s, vinyl och böcker). Pris exkl frakt. OBS Fler artiklar finns, bla det mesta ur BMGs sortiment samt USA importer.

More information