Stuteribok för Fullblod

Size: px
Start display at page:

Download "Stuteribok för Fullblod"

Transcription

1 Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 28 Utarbetad av Margareta Östgård Svennehed Utgiven av SVENSK GALOPP

2 ISSN Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2006 Mångfaldigande och bokbinderi Grafisk Idé, Sundbyberg 2006

3 Förord Den 28:e upplagan av Svensk Stuteribok för fullblod är den andra som upprättats i Svensk Galopps datasystem. Ett nytt Galoppreglemente trädde i kraft Utdrag ur detta, kapitel V och VI, finns infört från sidan 8. I november 2002 antogs ett nytt avelsvärderingssystem där hingst ej längre erhåller någon värdebokstav. Från 2002 DNA-typas fölen i samband med fölregistreringen. Från samma år utfärdas även pass, utförda enligt EU:s direktiv, till de registrerade fölen bytte Svenska Galoppförbundet namn till Svensk Galopp. Uppläggningen av Svensk Stuteribok följer internationella bestämmelser. I stuteriboken får bara införas engelska fullblod. Så kallade B-registrerade fullblodshästar redovisas därför i en särskild publikation. Den första stuteriboken i Sverige utkom 1872 med titeln Nordiska Stuteriboken på Nordiska Jockeyklubbens förlag. Redaktör var den kände hippologen Carl Gustaf Wrangel. Band 28 omfattar åren Boken grundar sig på hingsthållarnas insända språngrullor med uppgifter om betäckningar samt följande års rapporter om betäckningsresultat. Registreringarna bygger dessutom på stoägarnas uppgifter om fölning samt språngsedel, signalementsbeskrivning och blod-/dna-typning. Har sto betäckts med mer än en hingst sker faderskapsprövning på avkomman. Faderskapet avgörs genom blodprov/dna-typning och anges i stuteriboken vid stoet. Har stoet dött eller exporterats anges även detta. Utgivaren påtar sig inget ekonomiskt ansvar för eventuella felaktigheter i detta band. Ett stort tack riktas till Sandra Jansdotter och Sofia Johansson för all hjälp med bandet. Stockholm i december 2005 Margareta Östgård Svennehed 3

4 Innehåll Sid Rubrik 3 Förord (Foreword) 5 Använda förkortningar och förklaringar (Abbreviations and symbols) 7 Stamboksregler (Conditions of Entry) 8 Reglementariska bestämmelser (Rules of Registration) 14 Suffix för födelseland (List of Country Codes) 15 Sammanställning av betäckningsresultaten (Statistical Analysis of Mare Returns) 16 Kompletterande uppgifter (Errata and Addenda to Volumes 26 and 27) 19 Namngivning (namnändring) (Names Addenda to Volume 27) 20 Fölston och deras avkomma (Broodmares and their Produce) 203 Avelshingstar (Stallions) a) stamtavlor för nytillkomna avelsvärderade avelshingstar (Pedigrees of new stallions) 228 b) I tidigare band införda hingstar, samt hingstar ej godkända för offentlig avel, men som har använts till ägarens egna ston 235 c) I utlandet uppställda hingstar som är representerade genom ston upptagna i detta band 249 Resultat av betäckningar (föl födda ) (Return of Mares, results) a) för hingstar i Sverige 316 b) för hingstar i utlandet 334 Betäckningar 2004 (2004 Coverings) 344 Sammanställningar av betäckningar (Statistical Analysis, coverings) 345 Avgång av fölston och avelshingstar (Stallions and Mares put out of stud) 350 Tillkomst av fölston och avelshingstar (New Stallions and Mares) 355 Register (Index) 389 Ej namngivna (Index to unnamed) 390 Ej inregistrerade föl (Index to unregistered) 392 Svensk Galopp, adress, telefon m m (Postal address. telephone, etc) 4

5 Förkortningar och förklaringar Stamböcker ADGB Allgemeines Deutsches Gestütbuch AmSB AuSB ChiSB DSF für Vollblut American Stud Book (för USA-hästar födda före 1986) Australian Stud Book Chilean Stud Book Dansk Stambog for Fuldblod Equineline USA-hästar födda från och med 1986 GSB HSB NJR The General Stud Book Hungarian Stud Book Norsk Jockeyklubs Register NSB Norsk Stambok PolSB Polish Stud Book SBF Stud Book Français SBIt Stud Book Italiano SGV Schweizerisches Gestütbuch für Vollblut SvSF Svensk Stuteribok för Fullblod (GSB xx) Hänvisning till stambok där hästen förekommer som föl se SvSF xx Hänvisning till svensk stambok där hästen förekommer som fölsto eller avelshingst Övriga förkortningar och förklaringar RG Reglemente för Galopplöpningar SFAF SSAH Svenska Fullblodsavelsföreningen Stiftelsen Sveriges Avels- och Hästsportcentrum, Flyinge bet betäckt (covered) br brun (bay) död - (dead) dödfött - (dead) e efter (by) ej uppg uppgift saknas (unknown) el eller (or) enl enligt (according to) ex före detta (before) exp exporterad (exported) fbl - (thoroughbred) fblh fullblodshingst (thoroughbred stallion) fux - (chestnut) föl dog - (foal died) gall - (barren) h hingst (colt) imp importerad (imported) inreg inregistrerad (registered) kast kast tv komp mbr nr publ reg res resorb s sid sk kastat (slipped) kastat tvillingar (slipped twins) kompletterande (completive) mörkbrun (brown/ dark brown) nummer (number) publicerad (published) register/registrerad (register/registered) resorberat (early abortion) resorberat (early abortion) sto (filly/mare) sidan (page) skimmel (grey, roan) sto dog stoet dog vid eller före fölning (the mare died/dead) stu stuteri/et (Stud Farm) suppl supplement (supplement) sv svart (black) t v tills vidare (for the time being) tv tvilling/ar (twin/ twins) tvill tvilling/ar (twin/ twins) u undan (out of) under reg inregistreringen av fölet är inte klar, (under registration), kan bero på diverse orsaker uppg sakn uppgift ej lämnad (unknown) vet veterinär (veterinarian) zz okänd (unknown) 5

6 Registreringsnummer A-0000 anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod, född före Anger även inregistreringsnumret för svenskfödd häst, född före 1998, exporterad före 1 juni året efter födelsen. Anges då även med suffix i gemena bokstäver (swe) = Ej svenskuppfödd. (Se RG mom 207). XXX AA anger inregistreringsnumret för importerad engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 samt även för utlandsfödd svenskuppfödd häst. Här visas hela registreringsnumret inkl bokstäver. Hela numret visas även i fölningslista. anger inregistreringsnumret för svenskuppfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född före i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda före 1998 (bokstäverna AA visas inte) SWE anger inregistreringsnumret för svenskfödd engelsk fullblodshäst i Svensk Galopps register för fullblod född efter i fölningslista anger fölets inregistreringsnummer i Svensk Galopps register för fullblod födda efter 1997 (bokstäverna SWE visas inte). De nya (från 1998) registreringsnumren består av totalt 11 tecken, varav tre får vara bokstäver (oftast landskoden), resten skall vara siffror som till exempel kan innehålla kod för ras. I Sverige börjar numren med SWE varefter det följs av en etta eller tvåa. En etta innebär att hästen är ett engelskt fullblod. En tvåa är ett så kallat övrigt fullblod som registreras och publiceras i B-registret. Därefter följer ett datasatt löpande nummer. Exempel: SWE betyder att det är ett svenskfött engelskt fullblod. 6

7 Stamboksregler För att vara berättigad att införas i Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) skall häst tillhöra kategorin engelskt fullblod. Följande kvalifikationer skall därjämte uppfyllas: A. Hästen måste vara resultatet av en parning mellan en hingst och ett sto, som båda före den 1 januari 1980 varit registrerade i Svensk Galopps fullblodsregister eller i en av den internationella Stuteribokskommittén erkänd stambok, eller som i stamtavlans samtliga linjer och led härstammar på hästar som registrerats sålunda, eller B. Hästen måste i sin stamtavla uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar med hästar i kategorin som definierats under a) ovan, inklusive den korsning som den själv alstrats genom. C. Även om häst uppfyller kvalifikationerna under a) ovan har inregistreringskommissionen rätt att neka att införa den i stuteriboken, om ej hästen i sin stamtavla nöjaktigt kan uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar (inkl den korsning som den själv alstrats genom) med hästar i kategorin som definierats under a) ovan. Sådant nekande får ej genomdrivas om det ej enhälligt godkänts av den internationella Stuteribokskommittén. Häst får ej ha avlats genom insemination, embryotransfer, äggtransplantation eller annan liknande metod. Häst skall vara införd i Svensk Galopps register för engelska fullblodshästar. Detaljbestämmelser för avelsverksamhet och registrering m m återfinns i Svensk Galopps Reglemente för Galopplöpningar kapitel V och VI. Dessa kapitel är införda i stuteriboken, se sid Conditions of Entry For a horse to be eligible to be registered in the Swedish Stud-Book the horse must be a thoroughbred and the qualifications as below must be satisfied. A. The horse must be the product of a mating between a sire and dam both of which were registered prior to January 1st 1980 in the Swedish Stud-Book (A-register in Stud-Books before Volume 25), or in a Stud-Book approved by the International Stud-Book Committee, or must trace in all lines of its pedigree to horses so registered, or B. The horse must be able to prove satisfactorily eight recorded crosses consecutively with horses in the category described in A above, including the cross of which it is the progeny. C. Notwithstanding that a horse may qualify under A above, the Stud-Book Authority may have the right to refuse to record it in the Stud-Book if the horse cannot prove satisfactorily eight recorded crosses consecutively (including the cross of which it is the progeny) with horses in the category described in A above, but such refusal shall not be effective unless it is confirmed by the unanimous decision of the International Stud-Book Committee. No foal which was conceived by artificial insemination or which was the subject of an embryo- or ovum transplant, or any other similar method, can be registered in the Stud Book. The horse should be registered with the Swedish Jockey Club in the thoroughbred-register. 7

8 Reglementariska bestämmelser Utdrag ur RG (Reglemente för galopplöpningar) 2001 KAPITEL V Uppfödare, hingsthållare och uppfödarpremier Uppfödare 187 Uppfödare är i detta reglemente den fysiska eller juridiska person som helt eller delvis äger (ägt) i Svensk Galopps register inregistrerat sto, som används (använts) i fullblodsavel. Såsom uppfödare av viss häst anses den, som vid hästens födelse var ägare till dess moder. 188 Uppfödare, som är ägare till i Svensk Galopps register infört fölsto, är skyldig att till Svensk Galopp rapportera: a) uppgifter om föl, deras födelsedatum, kön och färg på ett av Svensk Galopp fastställt formulär, b) om i Sverige fött föl under födelseåret eller före den 1 juni påföljande år lämnat landet och därefter återföres skall tidpunkten för utförseln och återinförseln anges, c) om i Sverige fött, vid sidan av moder utfört föl ej före årets utgång återinförts samt vart fölet exporterats, d) årligen om sto betäckts eller ej, gått gall, fått dödfött eller vid späd ålder dött föl, fått tvillingar, kastat, sålts, exporterats, tagits ur aveln eller dött. 189 Uppfödare, som nyttjat avelshingst för betäckning av sto, är skyldig att lämna uppgift till hingsthållaren om resultatet av betäckningen. Hingsthållare/Hingstägare 192 Hingsthållare, som är ägare till en i Svensk Galopps re gister införd hingst, som används i fullblodsaveln, är skyldig att: a) om hingsten ej är avelsvärderad årligen senast den 1 mars anmäla till Svensk Galopp att hingsten skall användas i aveln till egna ston, b) årligen efter betäckningssäsongens slut senast den 1 september till Svensk Galopp insända språngrulla över av hingsten betäckta full blodsston, samt betäckningsresultat året därefter, c) till Svensk Galopp omgående anmäla under året inträffade förändringar rörande avelshings ten (t ex ägarskifte, ändrad uppställningsplats, kastration, död, export eller avgång ur aveln av annan anledning). Är hingsthållare ej själv ägare till avelshings ten, åligger det ägaren att lämna uppgift till Svensk Galopp vem han har uppdragit åt att vara hingsthållare med rätt att utfärda språngsedlar och språngrullar. Härefter skall denne hingsthålla re lämna uppgifter till Svensk Galopp enligt ovan. 193 Svensk Galopp kan vägra att utfärda ett betäckningstillstånd eller dra in ett redan utfärdat tillstånd om för hållandena hos hingstägaren/hingsthållaren ej överensstämmer med vad som allmänt uppfattas som god hästhållning inom galoppsporten, eller om hingstägaren/ hingsthållaren ej följer bestämmelserna i mom

9 Uppfödarpremie 195 Uppfödarpremie (penningpris) utbetalas vid tidpunkt som fastställes av Svensk Galopp till uppfödare av pristagande svenskuppfödda hästar. 196 Berättigad att erhålla uppfödarpremie är den, som vid hästs födelse varit registrerad som ägare till dess moder. Rätten till uppfödar premie kvarstår därest uppfödaren avlider och efterlämnar make/sammanboende eller arvsberättigad, som fortsätter uppfödningen. 197 Om flera personer är delägare i ett och samma sto, utdelas uppfödarpremierna till den som ut setts att vara företrädare. KAPITEL VI Bestämmelser angående hästar Allmänt 201 För hästs identitet ansvarar ägare. Förändring av färg eller tecken hos inregistrerad häst skall med veterinärintyg av ägaren anmälas till Svensk Galopp. Det finns två identitetshandlingar för häst: 1) Exportcertifikat. Denna handling sänds mellan de olika ländernas organisationer när hästen utförs ur landet, i de fall då exporten är permanent eller då tiden för den tillfälliga exporten överskrider viseringens giltighetstid. 2) Hästpass. Denna handling innehåller en textad beskrivning samt en tecknad beskrivning av hästens tecken samt tecknens exakta lägen på kroppen (konturdiagram). Det ska framgå om hästen är blodtypad. Passet skall alltid följa hästen. Pass utfärdas av organisationen i födelselandet, som även ska korrigera eventuella förändringar. Duplett av hästpass får endast utfärdas av födelselandets organisation. 202 Hästs ålder räknas från den 1 januari det kalenderår, varunder den är född. Således räknas en mellan den 1 januari-31 december - dessa dagar inräknade - född häst hela denna tid som föl, nästa år som 1-åring, osv. 203 Dräktigt sto tillåts starta till och med 120:e dräktighetsdagen. Sto får ej starta förrän tidigast åtta månader efter fölning. Dock kan Svensk Galopp medge att sto, som endera kastat föl eller vars föl dött, tillåts starta tidigast fyra månader efter den dag då stoet kastat eller föl dött. Veterinär skall i så dant fall styrka att stoet befinner sig i tävlingsmässigt skick och stoet skall godkännas i kvalificeringslopp före anmälan till totali sa torlopp. Ansvaret för att dessa bestämmelser följs åvilar stoets ägare. Inregistrering av hästar 204 En av Svensk Galopp utsedd inregistreringskommission handlägger ärenden rörande inregistrering av hästar och därmed sammanhängande frågor enligt fastställd instruktion. Svensk Galopps generalsekreterare är ledamot i inregistreringskom mis sionen. 205 Svensk Galopps register är upplagt för: Engelskt fullblod SvenskFÖDDA, svenskuppfödda och importerade hästar 9

10 Övriga hästar SvenskFÖDDA, svenskuppfödda och importerade hästar 206 Med engelskt fullblod förstås häst införd i eller berättigad att införas i General Stud Book (GSB) eller annan av erkända och godkända stamböcker enligt Internationella Stambokskommittén. För att häst skall kunna införas i Svensk Stu teribok för Fullblod krävs att nedanstående kvalifikationer uppfylles. a) Hästen måste vara resultatet av en parning mellan en hingst och ett sto, som båda före den 1 januari 1980 varit registrerade som engelska fullblod i Svensk Stuteribok, eller i av Internationella Stuteribokskommittén erkänd och godkänd stambok, eller som i stamtavlans samtliga linjer och led härstammar på hästar som registrerats sålunda, eller b) Hästen måste i sin stamtavla kunna uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar med hästar i kategorin som definierats under a) ovan, inklusive den kors ning som den själv alstrats genom. c) Även om häst uppfyller kvalifikationerna under a) ovan, har Inregistreringskom missionen rätt att neka att införa den i sin stuteribok, om ej hästen i sin stamtavla nöjaktigt kan uppvisa åtta på varandra följande bokförda korsningar (inkl den korsning som den själv alstrats genom) med hästar i kategorin som definierats un der a) ovan, men sådant nekande får ej genomdrivas om det ej enhälligt godkänts av den Internationella Stuteribokskommittén. 207 Som svenskuppfödd anses häst, vilken undan här inregistrerat sto: a) är född i Sverige 1) och förblivit i Sverige intill den 1 juni på följande år, 2) men för betäckning av modern åtföljt henne till utlandet, och därefter återinförts till Sverige inom födelseåret och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år, b) är född i utlandet 1) och åtföljt modern under det år, som hon - dräktig efter i Skandinavien uppställd hingst - varit sänd till utlandet för betäckning under förutsättning att den införts till Sverige före födelseårets utgång och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år. 2) efter betäckning i Skandinavien, och där efter återinförts till Sverige inom fö delseåret och förblivit i Sverige intill den 1 juni påföljande år. 208 Utan hinder av vad som stadgas i mom 207 får i Sverige inregistrerade föl och åringar sändas till utlandet för en period av högst 60 dagar utan att därigenom förlora sin status som svenskuppfödda. 209 Som skandinaviskuppfödd anses häst, som i Sverige, Norge, Danmark och Finland uppfyller motsvarande bestämmelser som i Sverige ford ras för att häst skall anses som svenskuppfödd. 210 Anmälan om registrering av svenskfödd/svenskuppfödd häst skall snarast efter hästens födelse insändas till Svensk Galopp. Inkommer sådan anmälan senare än 31 december året efter hästens födelse, kan Svensk Galopp endast undantagsvis, och efter prövning av det enskilda fallet, medge registrering. För att häst skall kunna införas i Svensk Galopps register erfordras att följande handlingar insändes till Svensk Galopp för: 10

11 svenskuppfödd häst - född i Sverige a) ansökan om inregistrering, språngsedel. (Vid betäckning med i Sverige registrerad hingst skall av Svensk Galopp fastställd blankett användas). På ansökan skall anges kön, färg, födelsedatum samt om häst är tvilling, b) signalementsbeskriv ning med konturdiagram samt vid samma tillfälle gjord blodtypning, utförd i Sverige av svensk veterinär då fölet är vid sidan av modern. då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp och blodgruppering skett utfärdar Svensk Galopp registreringsbevis och hästpass, som översänds till ägaren. - född i utlandet Hästen ska först alltid registreras i födelselandet. a) ansökan om inregistrering, språngsedel. (Vid betäckning med i Sverige registrerad hingst skall av Svensk Galopp fastställd blankett användas). På ansökan skall anges kön, färg, födelsedatum samt om häst är tvilling, b) signalementsbeskriv ning med konturdiagram samt vid samma tillfälle gjord blodtypning, utförd i Sverige av svensk veterinär, c) kvitto eller annan handling utvisande att samtliga med importen förenade eventuella avgifter erlagts (tullhandlingar), d) av en mot Svensk Galopp svarande organisation i utlandet utfärdat exportcertifikat i original. Då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp och blodgruppering skett utfärdar Svensk Galopp registreringsbevis, som översänds till ägaren. Hästpass utfärdas av födelselandets organisation. importerad häst a) ansökan om inregistrering, signalements beskriv ning med konturdiagram, utförd i Sverige av svensk veterinär b) kvitto eller annan handling utvisande att samtliga med importen förenade eventuella avgifter erlagts (tullhandlingar), c) av en mot Svensk Galopp svarande organisation i ut landet utfärdat stuteribokscertifikat i original, d) en komplett förteckning över alla starter, en s k performance. Då samtliga handlingar finns hos Svensk Galopp utfärdas registreringsbevis som översänds till ägaren. Hästpass utfärdas av födelselandets organisation. 211 Häst, som avlats genom insemination, emb ryotransfer, äggtransplantation eller annan liknande metod, kan ej införas i Svensk Stuteribok för Fullblod och ej heller registreras av Svensk Galopp. 213 För att häst skall kunna införas i Svensk Stuteribok för Fullblod fordras att densamma är införd i Svensk Galopps register. 214 När i Svensk Galopps register införd häst skall exporteras eller tillfälligt utföras för tävling, träning eller avel, skall följande iakttas: a) anmälan om export eller tillfällig utförsel med angivande av till vilket land och för vilken ägares räkning exporten eller utförseln görs, insändes till Svensk Galopp i god tid före utförseln, b) till anmälan skall fogas hästpass för visering. 11

12 215 Vid varje utförsel skall viserat hästpass medfölja hästen. a) Vid tävling: Viseringen i hästpasset är giltig i 1 månad. Under den tiden kan hästen resa in i ett eller flera länder. Innan hästen återförs till Sverige skall hästpasset viseras av organisationen i det land hästen varit. b) Avel: Viseringen i hästpasset är giltig i 9 månader. 216 Häst som är i svensk träning skall vara införd i Svensk Galopps register. Häst som är inregistrerad hos motsvarande organisation i utlandet - utanför EU/EES-länderna - får temporärt vara i svensk träning, dock högst nio månader räknat från första starten. Bestämmelsen i andra stycket gäller under förutsättning att hinder ej föreligger på grund av föreskrifter om tull. Dock gäller för ägare som är mantalsskriven, eller beträffande juridisk person registrerad, i Sverige, att häst alltid skall importeras. 217 Avgifter för inregistrering av häst bestäms av Svensk Galopp. 218 Svensk Galopp kan medge att organisation anordnar offentliga löpningar med totalisatorvadhåll ning även med andra hästar än sådana som införts i Svensk Galopps register. För sådana löpningar gäl ler i tillämpliga delar bestämmelserna i detta reglemente om propositioner, löp ningar, tränare, ryttare, galoppdomstol m m. 219 För att fullblodsföl efter hingst, som ej är avelsvärderad, skall kunna registreras, fordras att sto och hingst senast fr o m den 1 januari be täckningsåret t o m betäcknings tillfällena står registrerade på samma ägare. I det fall det finns delägare gäller att såväl sto som hingst skall ägas till lika delar av delägarna. 220 Svensk Galopp kan vägra inregistrering av häst om hästägaren i fråga är uppförd på Svensk Galopps gäldenärslista. Identifiering av häst i samband med start 221 Identifiering skall ske innan häst tillåts starta på bana där den tidigare ej deltagit i tävling eller där den ej startat under de senaste 12 månaderna. Dessa identifieringsregler gäller även vid start i kvalificeringslöpning. Identifieringen utförs av person som utsetts av tävlingsarrangören. Häst, vars identitet ej med tillförlitlighet kan styrkas, får ej starta. Dock får häst starta i kvalificeringslöpning, om blodprov tas för senare bestämning av identiteten. Tillämpningsanvisning: Påtaglig avvikelse från angivet signalement skall rapporteras till lokala galoppdomstolen. Denna skall tillse att blodprov tas på hästen, som beläggs med startförbud tills vidare. Taget prov skall för kontroll sändas till av Svensk Galopp godkänt blodgruppslaboratorium. Hästnamn 222 För att häst skall kunna anmälas till löpning och/eller anmälas i träning, skall den vara namngiven. Häst som anmäls till löpning, som vid an mäl ningstillfället ligger längre fram i tiden än 6 månader, behöver dock ej vara namngiven vid anmälan. 223 Hästnamn får innehålla högst 18 bokstäver inklusive mellanslag. Beträffande i utlandet född häst skall namnet alltid följas av s k suffix (bokstavskod för födelseland, se bilaga 2). 12

13 224 Häst får ej ges namn som: a) burits av en hos Svensk Galopp inregistrerad häst un der en period av 5 år efter hästens död eller 20 år efter hästens födelse, eller som burits av avelssto - under en period av 10 år efter stoets död eller 10 år efter senaste året stoet blivit betäckt eller fölat, eller 30 år efter stoets födelse, eller som burits av avelshingst - under en period av 15 år efter hingstens död eller 15 år efter senaste betäckningssäsong, eller 35 år efter hingstens födelse. b) burits av namnkunniga in- eller utländska hästar enligt bl a internationell och nationell spärrlista, c) innehåller initialer, siffror, bindestreck, punkt, kommatecken, symboler, utropstecken, anföringstecken, backslash, kolon och semikolon, d) bäres av kända privatpersoner, såvida ej vederbörligt tillstånd kan företes härtill, e) stavas eller uttalas nära liknande namn i den internationella spärrslistan eller ett namn registrerat för en häst född inom den senaste 10 årsperioden. 225 S k reklamnamn kan godkännas under förut sätt ning att sökanden visar att ägaren till firmanamn eller märkesnamn eller motsvarande rät tighetsinnehavare givit sitt tillstånd. Svensk Galopp påtar sig ej något ansvar eller ersättningsskyldighet genom att godkänna namn. 226 Önskas namnförändring på häst skall ansökan härom insändas till Svensk Galopp. Namnförändring får ej ske på häst som definitivt startanmälts och vars namn publicerats i löpningsprogram i Sve ri ge eller utlandet. 227 För namngivning - namnbyte - av i utlandet född häst skall godkännande inhämtas från resp lands organisation. 228 Till namnförslag på utländskt språk kan översättning infordras av Svensk Galopp. 229 Inregistreringskommissionen kan vägra godkänna namn, som den finner olämpligt. Inregistreringskommissionen får, om den finner skäl föreligga, upphäva godkänt namn. 230 Avgifter för namngivning av utan namn inregistrerad häst samt namnförändring av förut inregistrerad häst fastställes av Svensk Galopp. 13

14 14 Suffix för födelseland (Internationell förteckning) Algeriet ALG Argentina ARG Australien AUS Bahrein bhr Barbados brb Belgien bel Bolivia bol Brasilien brz Bulgarien bul Canada CAN Chile CHI Colombia COL Costa Rica CRI Cuba CUB Cypern CYP Danmark den Dominikanska Republiken dom Ecuador ecu Egypten egy England GB Filippinerna PHI Finland fin Frankrike fr Förenade Arabemiraten uae Grekland GR Guatemala GTM Holland HOL Hong Kong HK Indien ind Indonesien ndo Iran ira Irland ire Israel isr Italien ity Jamaica JAM Japan JPN f d Jugoslavien YUG Kenya ken Kina CHN Korea kor Kroatien HRV Libanon leb Libyen lib Luxemburg lux Malaysia MAL Malta MTA Marocco MOR Mexico MEX Norge nor Nya Zeeland nz Pakistan PAK Panama PAN Paraguay PRY Peru PER Polen POL Portugal POR Qatar QA Rumänien rum Ryssland rus Salvador SLV Saudi-Arabien ksa Schweiz SWI Senegal SEN Slovakien SLO Slovenien SVN f d Sovjetunionen SU Spanien SPA Sri Lanka CEY Sudan SUD Sverige SWE Sydafrika SAF Thailand tha Tjeckien CZE Trinidad och Tobago tri Tunisien tun Turkiet tur Tyskland GER Ungern HUN Uruguay uru USA usa Venezuela ven Zambia SRH Österrike AUT

15 Sammanställning av betäckningsresultaten för fölston upptagna i detta band Rubrik Antal Efter betäckning med hingst av engelskt fullblod: levande hingstföl levande stoföl Summa levande föl Döda, dödfödda eller kastade föl Ston som gått gall eller resorberat Ston som dött före fölningen Ston som exporterats före fölningen Ston för vilka uppgift ej lämnats Summa redovisade ston *555 **604 **593 ** * Därav 1 sto dubbelbetäckt **Därav 3 ston dubbelbetäckta 2000, 5 ston dubbelbetäckta 2001 och 1 sto dubbelbetäckt

16 Kompletterande uppgifter till tidigare band SvSF26 Sid 4 ALVA br s e Mas Media (GB) Stall Art Sid 20 CABINA br s e Mas Media (GB) MAS MINNA Kullberg Per Sid 98 MUSSE (DEN) br h e Corrival KARIOS QUIZ Hagelin Marianne SvSF27 Sid 28 ARYAN (IRE) e Persian Bold (IRE) - Prodical Daughter (IRE) (ändring) Sid 39 BONNYBRIDGE AA-7804, br 1983, uppfödd av Stall Art AB, Vellinge e Jimmy Reppin (GB) - Dakota e Carnoustie (GB) - Dalby e Rockefella - You ll Be Lucky e Mossborough se SvSF br h e Jalmood (USA) RIBSTON APPLE Stall Art AB Sid 52 CORWELLA AA zz s e Spectacular Tide (USA) (Rättelse) 1999 gall e Spectacular Tide (USA) Sid 60 ELECTRA BOOGIE fux h e Talinum JANUS lunna Lantbruks AB Sid 68 FIRM GROUND br h (ändring) 16

17 Sid 77 GOLDEN PRIDE (NOR) , fux 1989, uppfödd av Fredensborg Stutteri, e Persian Glory (IRE) - Goldcast (GB) e Uncle Pokey (GB) - Tender Mercy e Jolly Jet - Crowning Mercy e Supreme Court (NJR 2) br h e Duty Time (GB) MR ADAMS Fredensborg Stutteri Sid 84 HONEY CHAMP (DEN) , mbr 1986, uppfödd av Andresen Jörgen, e Honduras (GER) - Longchamp (DEN) e Sherluck (USA) - Jerusalem e Credo - Klaironette e Klairon (DSF 11) br h e Le Mans MAY BE MONZA Andresen Jörgen br h e Le Mans IMMOLA dito Sid 89 JEANNE DE LORRAINE (IRE) br h e Theatrician (USA) LE SUEDE dito (ändring) Sid 109 MERRIE MOLLY (DEN) Avkomman f 1998 ACT OF WILL* (* exp 2001 till Spanien) (ändring) Sid 113 MISSING COURT fux s e Talinum MISS BLIZZ Aaröe-Holm Birgitta Sid 116 MOUNA br s e Rutger Hermes MOLINA Mikkelsson Annika Sid 119 MUSSE (DEN) br s e Corrival AMANDA QUIZ Hagelin Marianne Sid 124 NOBELITA AA-11230, fux 1992, uppfödd av Olausson Gunnar o Agneta, Berghem e Moulin (GB) - Adolphin e Jimmy Reppin (GB) - Bloomigunda e My Swanee - Bloomers e Floribunda (SvSF 26) fux s e Precocious (GB) NOBLE VISION Olausson Gunnar o Agneta Sid 129 OYSTER GRAY (GB) , br 1984, uppfödd av Taylor John e Tanfirion (IRE) El-Al (GB) e Palestine (GB) Sinna e Birikan Inisheer e Devonian mbr s e Prince Sabo (GB) OYSTER PRINCESS Stall Lambada AB Uppgift om Oyster Gray har därefter ej lämnats. 17

18 Sid 144 RHEINY GHOST AA-11413, sv 1993 (ändring) Sid 145 RIVER LOVE (NOR) A-5989, fux 1989, uppfödd av St Petersburg Stables. e River Mist (USA) - Luperca Valeria (FR) e Dom Racine (FR) - Oyabamba e Exbury - Hedera e High Hat br h e Diaghlyphard (USA) TIGER LOVE St Petersburg Stables fux s e Diaghlyphard (USA) TIGER DIA dito Sid 166 STEADING (GB) br h e Caerwent (IRE) TYNGELS PIGALLE Norrman Ulf Sid 166 STEVE S PEARL e Crepello Opaline II e Hyperion (ändring) Sid 167 SUEKAR (IRE) mbr s (ändring) Sid 168 SUNNY TREE fux h e Talinum SUNNY TUTTI Eliasson Johan o Eva- Stina Sid 174 TEMPTATION (DEN) br s e Jalmood KISMet olausson Gunnar o Agneta Sid 182 WAVEBAND (GB) fux s e Diaghlyphard HIGH FREQUENCE Ridderstråle Anki Sid 323 RICHARD OF YORK (GB) Utgår. Hingsten stod i Danmark

19 Namngivning (namnändring) på hästar upptagna i tidigare band Förteckning över föl, som registrerats i tidigare band, utan att vara namngivna, eller där namnändring registrerats. SvSF 27 Sid 48 BLOFELD (ex Two Pack) br h e Informant (GB)- Chuck-A-Luck 51 CAZZANT br h 1998 e Sparkling Boy (IRE) - Contezza 54 LAZANO br h 1999 e Lavirco (GER) - Czardas 72 PIRAYA (ex Ferrara) fux h 1999 e Precocious (GB) - Galaxy (DEN) 82 RED LUCILLE fux s 1999 e Yester Lamberth (IRE) - Hellandhighwater 106 SKYWALKER br h 1999 e Domynsky (GB)- Marathon (IRE) 122 SILANA 1999 br s e Duty Time (GB)- Nicua (IRE) 128 FORZA IC GRUPPEN (ex Wang Dang Doodle) fux h 1999 e Diaghlyphard (USA) - Oldopal Colours (IRE) 130 RAPIDASH fux s 1999 e Informant (GB) - Park Starter (GB) 135 EKO BOMBAY (ex Doctor Bombay) br h 1999 e Informant (GB) - Pretty Cool (IRE) 137 NOA TWO THOUSAND (ex Two Thousand) fux h 1997 e Jalmood (USA) - Punk Run (GB) 137 HALIFAX br h 1999 e Precocious (GB) - Punk Run (GB) 138 QUICK YLVA mbr s 1999 e Theatrician (USA) - Quick Blush (IRE) 149 CADILLAC (ex Highland Star) br h 1999 e Caerwent (IRE) - Römi Martäng 166 KAKTUS fux h 1999 e Ballet Prince (IRE) - Springfields (DEN) 177 DARON FORTYFIVE (ex Moby Grape) br h 1999 e Diaghlyphard (USA) - Topcoat (USA) 19

20 Fölston och deras avkomma ABLE LASSIE (GB) A-5255, sk 1988, uppfödd av Cameron R A, e Grey Desire (GB) - Clairwood (GB) e Final Straw (GB) - Spey e Jimmy Reppin - Marsajac e Zucchero se SvSF 27. Imp 1996 från Italien av Björling Claes fux s e Prairie (IRE) HONEYDEW* von Heland Kristina Uppgift om Able Lassie har därefter ej lämnats. (*exp 2003 till Spanien) ACCOUNTANCY LEADER (IRE) A-5340, br 1994, uppfödd av Williamstown Stud, e Anita s Prince (IRE) - Diewitt (IRE) e Dara Monarch (GB) - Devil s Drink e Red God - Salignac e Tamerlane (GSB 43). Imp 1996 från Storbritannien av Björling Claes fux h e Informant (GB) GIANT NORSEMAN Stenefeldt Christina fux s e Troon (GB) ALOHOMORA dito fux h e Ecossais (FR) ECLAIRE ROUGE dito ADOLPHIN AA-8795, fux 1986, uppfödd av Westberg Richard, Lidingö e Jimmy Reppin (GB) - Bloomigunda e My Swanee (GB) - Bloomers e Floribunda - Duliket e Hindostan se SvSF br h e Songline ALLSÅNG vasaholm Stuteri br s e Songline FIRST SONG* Andersson Nils Eric fux h e Prince Of Birds (USA) RED HURRICANE* dito 2004 kastat e Mirio (FR) * (ex Songlina) AGE OF REASON (USA) A-4010, br 1985, uppfödd av Schefler Arno D, e Transworld (USA) - Seasoning (USA) e Bold Reasoning (USA) - Little Leader e Gallant Man - Leading Home e Bull Lea se SvSF 27. Imp 1988 från Frankrike av Stall Falk br s e Inheritance (IRE) DIMANCHE Vägerstorp Stuteri HB o BA Philip AB fux s e Sharp Matt (GB) KIPEPeo brostrand Anders fux h e Prince Of Birds (USA) LORD OF TRUST dito 2003 kast tv e Funambule (USA) fux s e Prince Of Birds (USA) DUVAN dito AIRLIFT (FR) A-5886, br 1996, uppfödd av Ecurie Skymarc Farm, e Barathea (IRE) - Air Reveuse (IRE) e Niniski (USA) - Arriance e Gay Mecene - Aricia e Flag Raiser (SBF 49). Imp 2000 från Frankrike av Stall Eko br h e Richard of York (GB) EKO MAJESTIC Stall Eko Dekora AB br h e Final Appearance (IRE) EKO VIVALDI dito 20

Stuteribok för Fullblod

Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) BAND 29 Utarbetad av Monica Wolf Utgiven av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 Scandinavian Racing Bureau AB, Djursholm, 2011 Mångfaldigande och bokbinderi Lasertryk A/S,

More information

Svensk Stuteribok för Fullblod

Svensk Stuteribok för Fullblod Svensk Stuteribok för Fullblod (SvSF) SUPPLEMENT TILL BAND 30 2010 Utarbetat av Monica Wolf Utgivet av SVENSK GALOPP ISSN 0283-6904 2 Prepress Scandinavian Racing Bureau AB (SRB), Djursholm, 2011 Innehåll

More information

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE

Strid i IT-domänen. Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON. FOI-R--2192--SE Användarrapport Ledningssystem FOI-R--2192--SE Strid i IT-domänen Strid i IT-domänen MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON MARTIN KARRESAND, MATS PERSSON FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

More information

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali LIBRO GENEALOGICO CAVALLI DI PURO SANGUE INGLESE Vol. XXXVI STUD BOOK THOROUGHBRED HORSES Vol. XXXVI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI

More information

good research practice

good research practice good research practice VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 3:2011 GOOD RESEARCH PRACTICE The Swedish Research Council s expert group on ethics Head: Göran Hermerén This report is based on Good Research Practice

More information

An overview of fire protection of Swedish wooden churches

An overview of fire protection of Swedish wooden churches Magnus Arvidson An overview of fire protection of Swedish wooden churches Brandforsk project 500-061 SP Swedish National Testing and Research Institute SP Fire Technology SP REPORT 2006:42 Magnus Arvidson

More information

LIBRO GENEALOGICO CAVALLI DI PURO SANGUE INGLESE STUD BOOK THOROUGHBRED HORSES

LIBRO GENEALOGICO CAVALLI DI PURO SANGUE INGLESE STUD BOOK THOROUGHBRED HORSES LIBRO GENEALOGICO CAVALLI DI PURO SANGUE INGLESE Vol. XXXV STUD BOOK THOROUGHBRED HORSES Vol. XXXV A.S.S.I. - AREA GALOPPO UFF. STUD BOOK VIA CRISTOFORO COLOMBO, 283/A 00147 ROMA - ITALY TEL.: +3906518971

More information

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings

Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Verifying Fire Safety Design in Sprinklered Buildings Fredrik Nystedt Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety Lund University, Sweden Brandteknik och riskhantering Lunds tekniska högskola

More information

Pertussis surveillance in Sweden. Fifteen year report

Pertussis surveillance in Sweden. Fifteen year report Pertussis surveillance in Sweden Fifteen year report Citera gärna Smittskyddsinstitutets rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

More information

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D

Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master of Science Thesis Stockholm, Sweden 2007 Mobile TV Service Design Strategy J O H A N E N G L U N D Master s Thesis in Media Technology (30

More information

REPORT 6/14. Chemicals in textiles. kemikalieinspektionen.se. Risks to human health and the environment. Report from a government assignment

REPORT 6/14. Chemicals in textiles. kemikalieinspektionen.se. Risks to human health and the environment. Report from a government assignment Chemicals in textiles Risks to human health and the environment Report from a government assignment REPORT 6/14 kemikalieinspektionen.se The Swedish Chemicals Agency is a supervisory authority under the

More information

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session

Summer Studies. assistants 2014. Uppsala International Summer Session Summer Studies assistants 2014 Uppsala International Summer Session Sweden 2015 UISS staff 2014 in style, from left to right: Emma, Ruud, Nelleke, Axel, Niki Intensive Swedish courses Uppsala Cathedral

More information

Air pollution and children s health in Sweden

Air pollution and children s health in Sweden Air pollution and children s health in Sweden An enquiry into how the economic benefit of improvements in children s health resulting from reductions in air pollution can be assessed LENA NerHAGEN, TOM

More information

Longman Communication 3000

Longman Communication 3000 LONGMAN COMMUNICATION 3000 1 Longman Communication 3000 The Longman Communication 3000 is a list of the 3000 most frequent words in both spoken and written English, based on statistical analysis of the

More information

Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO

Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO Leading expert Anders Ahlbom linked to the Telecom Industry. CONFLICT OF INTEREST AT THE WHO Professor Ahlbom, who is supposed to chair the expert group on epidemiology at the upcoming IARC evaluation

More information

Public Procurement Thresholds and Data in Sweden

Public Procurement Thresholds and Data in Sweden Public Procurement Thresholds and Data in Sweden Av Roman Bobilev, Andrea Guglielmo, Elena Paltseva och Giancarlo Spagnolo på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT 2015:3 Konkurrensverket

More information

Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act?

Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act? Report number PTS-ER-2009:12 Date 11 March 2009 Which services and networks are subject to the Electronic Communications Act? Guidance Which services and networks are subject to the Electronic Communications

More information

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se

PM 2/11. Mercury phase-out. A study of the experiences of Swedish companies. Swedish Chemicals Agency www.kemi.se PM 2/11 Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Swedish Chemicals Agency www.kemi.se Mercury phase-out A study of the eperiences of Swedish companies Order No. 511 017 Sundbyberg,

More information

25 december * 12:00-13:00 uur

25 december * 12:00-13:00 uur 25 december * 12:00-13:00 uur 2000 Stevie Wonder Master Blaster (Jammin') 1999 Madonna Borderline 1998 The Who Substitute 1997 Barclay James Harvest Titles 1996 Backstreet Boys As Long As You Love Me 1995

More information

No Transfer, No Trade

No Transfer, No Trade Kommerskollegium 2014:1 No Transfer, No Trade the Importance of Cross-Border Data Transfers for Companies Based in Sweden The National Board of Trade is a Swedish government agency responsible for issues

More information

for civilians also Serving Active and Retired Military, DoD Workers and Civilians for Over 35 Years Volume 36 #9 May 1, 2012

for civilians also Serving Active and Retired Military, DoD Workers and Civilians for Over 35 Years Volume 36 #9 May 1, 2012 Serving Active and Retired Military, DoD Workers and Civilians for Over 35 Years Volume 36 #9 May 1, 2012 v i s i t m i l i t a r y p r e s s. c o m for civilians also For advertising information, call

More information

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala

Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences. Department of Forest Products, Uppsala Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Forest Sciences Department of Forest Products, Uppsala Product Development Processes in the Nordic Paper Packaging Companies An assessments of complex

More information

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes The Future Role of the Private Sector in Development Cooperation: an overview of key policy processes

More information

English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects. Appendix B: Text Exemplars and Sample Performance Tasks

English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects. Appendix B: Text Exemplars and Sample Performance Tasks common core state STANDARDS FOR English Language Arts & Literacy in History/Social Studies, Science, and Technical Subjects Appendix B: Text Exemplars and Sample Performance Tasks Exemplars of Reading

More information

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S

MODERN SWEDISH GRAMMAR. \SgM S T O C K H O JL F O R I, A O P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S MODERN SWEDISH GRAMMAR \SgM S T O C K H O JL M P. A. X O R S T E I) T & SO N TK R S F O R I, A O 1m. Bjorkliagen, Phil. Lie. MODERN SWEDISH GRAMMAR M O D E R N SWEDISH GRAMMAR by I m. Bj orkhag e n,

More information

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Implementation of a quality management system in food production

The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Implementation of a quality management system in food production The Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Implementation of a quality management system in food production Jenni Nordenskjöld Department of Microbiology Master s thesis 30 hec Second cycle,

More information

Tech Tour Names Top 25 Nordic Tech Companies

Tech Tour Names Top 25 Nordic Tech Companies Tech Tour Names Top 25 Nordic Tech Companies Geneva, Stockholm, Helsinki and Brussels June 3, 2014 Tech Tour, the European organization, which offers an investor platform to existing and emerging technology

More information

IMAGERY OF GOD IN MORAVIAN SONGS

IMAGERY OF GOD IN MORAVIAN SONGS IMAGERY OF GOD IN MORAVIAN SONGS FROM EIGHTEENTH-CENTURY SWEDEN Ann Öhrberg In the eighteenth century, Sweden was reached by several waves of religious revivals that challenged the dominant doctrine of

More information

Straight Forward. Extraövningar. In Your Dreams

Straight Forward. Extraövningar. In Your Dreams Straight Forward Extraövningar In Your Dreams I Had a Dream Pupil A Work with a partner and act out the following dialogue. You and your partner have different dialogue forms. The lines that are in Swedish

More information

LONDON WONDERS WEST END PLANNER. Free. As Billy Elliot celebrates 10 years, we look at long-running musicals

LONDON WONDERS WEST END PLANNER. Free. As Billy Elliot celebrates 10 years, we look at long-running musicals LONDON Free WE END WONDERS As Billy Elliot celebrates 10 years, we look at long-running musicals PLANNER AR WARS The force is strong at Madame Tussauds CANAL FEIVAL River party at Little Venice Chelsea

More information