หน วยการเร ยนท 3 การสร างเว บเพจด วยโปรแกรมภาษา HTML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยการเร ยนท 3 การสร างเว บเพจด วยโปรแกรมภาษา HTML"

Transcription

1 หนวยการเร ยนท 3 การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML สาระการเร ยนร ภาษา HTML เป นภาษาท ใชสรางเอกสารเว บเพจ ตามมาตรฐานของ The World Wide Web Consortium (W3C) ท สามารถสงขอม ลประเภท ขอความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว เส ยง และ ว ด ท ศน ในระบบเคร อขายอ นเทอร เน ต แสดงผลผานโปรแกรมเว บบราวเซอร ไดท กระบบปฏ บ ต การ โดยท เอกสาร เว บจะตองม การเช อมโยง(Link) ถ งกนได การเร ยนร โปรแกรมภาษาHTML ซ งเป นโปรแกรมแบบ Text จะใชโปรแกรม Text Editor เชน Note pad, Edit Plus, WordPad หร ออ นๆ เข ยนได เป นการเร ยนร การใชคาส ง สรางเว บใหแสดง ขอความ จ ดการร ปแบบเน อหาใหอานไดงาย ดวยการใชตารางชวย สรางความนาสนใจเชน ใสร ปภาพ ภาพเคล อนไหว สรางการเช อมโยง (Link) เว บเพจ ในเคร อขาย อ นเทอร เน ต ผานโปรแกรมเว บบราวเซอร ได เน อหาในหนวยการเร ยนน เป นการเร ยนร คาส งพ นฐาน ท สาค ญของ ภาษา HTML เกยวกบ ร ปแบบโครงสรางคาส ง และ การกาหนดค ณสมบ ต เพ มเต ม เทาน น เพ อนาความร ไปใชแกไข Code คาส ง HTML ในโปรแกรมสรางเว บแบบสาเร จร ป (WYSIWYG) ซ งสราง คาส ง HTML ใหโดยอ ตโนม ต ไดในหนวยการเร ยนตอไป ผ งความค ด (Mind Mapping) 3.2 คาส งสรางความนาสนใจ 3.3 คาส งการใชตาราง 3.1 คาส งจ ดการขอความ 3.4 คาส งการเช อมโยง 3.การใชคาส งและทดสอบผล การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML 1.การสราง Folder เกบขอม ล 2.การเข ยนโปรแกรมภาษา HTML 2.1 โปรแกรมเข ยน HTML 2.2 โครงสรางภาษาและคาส ง

2 46 จดประสงค การเร ยนร 1. สามารถสรางโฟล เดอร เกบขอม ลเว บไซต ได 2. บอกท มาและความสาค ญของภาษา HTML ได 3. สามารถใชโปรแกรมเท กเอด เตอร สรางและบ นท กไฟล.html ได 4. บอกโครงสรางภาษาและ Tag ควบค ม (คาส ง ) ของ HTML ได 5. สามารถใชคาส งจ ดการต วอ กษร ขอความ และทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 6. สามารถใชคาส งตกแตงสราง ความนาสนใจและทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 7. สามารถใชคาส งสรางตาราง ใสการเน อหาและทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 8. สามารถใชคาส งสรางการเช อมโยง (ล งค ) แบบตา ง ๆและทดสอบผลบนโปรแกรม บราวเซอร ได

3 47 การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML ในหนวยการเร ยนน จะเร มสรางเว บดวยโปรแกรมภาษา HTMLในเคร องคอมพ วเตอร ม ข นตอน และคาส งควบค มการแสดงผลบนโปรแกรมบราวเซอร ด งน 1. การจ ดการโฟล เดอร (Folder) เก บขอมลเว บไซต การเข ยนโปรแกรมใด ๆ ในเคร องคอมพ วเตอร ส งแรกท ตองดาเน นการค อการสรางโฟล เดอร เกบขอม ล รวมไวในท เด ยวกน เพ อความปลอดภ ยจากการถ กลบท ง และการเร ยกใชงานท สะดวก สาหร บ การสรางเว บไซต โฟล เดอร เกบไฟล ขอม ลตาง ๆ ท นามาประกอบเป นหนาเอกสารเว บ และไฟล.html ท จะตองเช อมโยงถ งกน จะตองม การอางอ งตาแหนงเกบ ช ดเจน เปล ยนแปลงไมได จ งใหเกบไวภายใน โฟล เดอร หล ก (Local Root Directory ) เด ยวกน แลวสรางโฟล เดอร ยอย ๆ (Sub-Directories)เชน image, CSS, Template ไวภายใตโฟล เดอร หล ก หากเคร องคอมพ วเตอร ท ใชสรางเว บ ม ผ ใชหลายคนการสราง โฟล เดอร เว บไซต ควรสรางเกบไวในท ปลอดภ ย แลวใสรห สผานกนไวดวย ต วอยาง สมม ต วาตองการ สรางโฟล เดอร ท ไดร ฟ D: ม ลาด บข นการสราง ด งร ปท เขา ไดร ฟ D: คล กขวาบร เวณท วาง เล อก New Folder 2. เม อไดโฟล เดอร ช อ New Folder ทาการเปล ยนช อโฟล เดอร ช อโฟล เดอร ควรสอดคลองกบ ช อองค กรหร องานท จ ดทาเว บไซต เชน สรางเว บไซต บร ษ ทฮอนดา ต งช อวา Web-Honda ท สาค ญ การต งช อ โฟล เดอร หร อไฟล ตาง ๆ ตองใชภาษาอ งกฤษ ใชช อส น ๆ เพราะจะม ผลตอการสรางล งค ท ตองเข ยนคาส ง อางอ งช อภายหล ง การใชช อภาษาไทยจะม ป ญหาตอ โปรแกรมบราวเซอร จะหาไมพบ ร ปท 3.1 แสดงการ สรางโฟล เดอร เพ อ เกบ ขอม ลเว บ

4 48 2. การเข ยนโปรแกรมภาษา HTML ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป นภาษาหล กท ใชในการสรางเว บเพจ เป นภาษาประเภท Markup Language เกดข นจากการพ ฒนาเทคโนโลย ระบบ World Wide Web: WWW. ใชเพ อกระจายขอม ลในองค กรอ นเทอร เน ต พ ฒนาและกาหนดมาตรฐานโดยองค กร W3C (World Wide Web Consortium) ระบบ WWW. พ ฒนาข นโดย น กว จ ยจากสถาบ น CERN (Conseil European Pour La Recherche Nucleaire) ช อ ท ม เบอร เนอร - ล (Tim Berners-Lee) ใน ป ค.ศ.1989 เม องเจน วา ประเทศสว สเซอร แลนด ภาษา HTML เป นภาษาท ม ล กษณะของขอม ลท เป นต วอ กษรในมาตรฐานของรห ส แอสก (ASCII Code) โดยเข ยนอย ในร ปของเอกสารขอความ (Text Document) ป จจ บ นพ ฒนาเป นเวอร ช น 4.01 หร อ XHTML1.0 เพ อรองร บมาตรฐานภาษา XML (ซ งจะนามาใชแทนภาษา HTML) สามารถแสดง ภาพกราฟ กและระบบเส ยงไดสมบ รณ ตอบสนองเทคโนโลย ป จจ บ น ครอบคล มการใชรวมในระบบ โทรศ พท ได การเข ยนภาษา HTML สามารถแทรกคาส งท ตองการไดงาย โปรแกรมจะไมย ดความเป น โครงสราง การเข ยนคาส งผ ดกไมม ผลตอต วโปรแกรม เพ ยงแตจ ดท ผ ดจะไมแสดงผลออกมา ซ งน บเป น จ ดออนของโปรแกรม (ทาใหตามหาจ ดผ ดไดยาก และเป นเหต ผลท ม การพ ฒนาภาษา XML มาใชแทน) ไฟล ท ไดจากการสรางเอกสารเว บ HTML จะเป นไฟล นามสก ล.htm หร อ.html ใชไดท งระบบปฏ บ ต การ ย น กซ (UNIX) และระบบปฏ บ ต การ Windows เวลาเร ยกใชหร อส งแสดงผล เร ยกใชไดจากโปรแกรม เว บบราวเซอร (Web Browser) 2.1 โปรแกรมเข ยนภาษา HTML โปรแกรมท น ยมนามาใชเข ยนภาษา HTML ท น ยมม 2 โปรแกรมค อ Notepad และ Edit Plus ด ง ต วอยาง ด งน โปรแกรม Note Pad Note Pad เป นโปรแกรม Text Editor มาตรฐานท ม มากบ Windows ว ธ เร ยกใชทาไดด งร ปท การเขาส โปรแกรม เร ม ท หนาตาง Desk top คล กท ป ม START All PROGRAMS ACCESSARIES NOTE PAD

5 49 ร ปท 3.2 แสดงการเป ดโปรแกรม Note pad เม อเขาโปรแกรม กสามารถพ มพ ขอความหร อ Code HTML ไดท นท ตามร ปแบบคาส ง ของ โปรแกรม หากไมสามารถพ มพ ภาษาไทยได ใหเขาไปต งท เมน Format เล อก Font เชน Angsana New เล อกขนาด Font ตามตองการ โปรแกรมภาษา HTML ไมย ดต ดกบ ต วพ มพ เล ก หร อต วพ มพ ใหญสามารถ ใชได ใหพ จารณาจ ดความสวยงาม การด งายเป นหล ก การบ นท กไฟล เม อเข ยน Code HTML เสร จแลว ใหบ นท กไฟล เล อกนามสก ล เป น.htm หร อ.html เกบไวใน Folder ท เตร ยมไวสาหร บเกบทร พยากร เว บไซต ด งร ปท 3.3 และ ร ปท 3.4 ร ปท 3.3 แสดง Code HTML ท เข ยนดวยโปรแกรม Note pad

6 50 ร ปท 3.4 แสดงการบ นท กไฟล นามสก ล.html โปรแกรม EDIT PLUS Edit Plus เป นโปรแกรม Text Editor ท ใชบน Windows 95/98/Me/NT/2000/XP ผล ตโดยบร ษ ท ES-Computing ขนาดโปรแกรม 1.02 MB เป นโปรแกรมท ม เคร องม อชวยใหเข ยนโปรแกรมภาษาสะดวก ข น เชนม ส เนนคาส ง หมายเลขบอกบรรท ด ต วชวยในการเข ยน Tag คาส งตา ง ๆ การใชงานเข ยนภาษา HTML ทา ด งร ปท เม อเขาส โปรแกรม File New HTML Page กด Enter (จะเห นวาสามารถใช โปรแกรม EditPlus เข ยนโปรแกรมภาษาไดหลายโปรแกรม) ร ปท 3.5 การใช โปรแกรม Edit Plus สรางไฟล เว บ HTML

7 51 2. เม อเล อกการสรางเอกสารแบบ HTML Page แลวโปรแกรมจะสรางร ปแบบคาส ง HTML ให เราสามารถเข ยนเพ มเต ม และสามารถเล อกคาส งจาก Tool bar ท ม มาใหทาให สามารถเล อกใชวางคาส ง สาเร จลงในตาแหนงท ตองการไดเลย ด งร ปท 3.6 ร ปท 3.6 แสดงแบบฟอร ม HTML ของโปรแกรม EDIT PLUS 2.2 โครงสรางภาษาและคาส ง HTML ภาษา HTML ใชป ายระบ (Tag) เป นคาส งควบค มการแสดงผล เป นล กษณะเฉพาะของภาษา ซ งคาส งหร อป ายระบ แตละคาส ง อาจม ล กษณะพ เศษ(Attribute) หร อสวนขยายเพ มเต มได เชน <Font> เพ มสวนขยายเป น <Font color= RED > ค อกาหนดใหอ กษรเป นส แดง ซ งคาปกต หากไมกาหนดจะเป น ส ดา หร อส พ นหล ง หากไมกาหนดจะเป นส ขาว เสมอ การกาหนดล กษณะพ เศษใหแตละคาส งสามารถ กาหนดไดมากกวา 1 ล กษณะโดยใชเคร องหมาย, ค น เชน <font size = 3, color=red> ขอความ..</font> ป ายระบ (Tag) อย ภายใตเคร องหมายนอยกวา (<) และมากกวา (>) ด งน < > โดยป ายระบ แบงเป น 2 ประเภท ค อ 1. ป ายระบ เด ยว เป นคาส งควบค มการแสดงผลเด ยว เชน คาส งข นบรรท ดใหม <br> คาส ง ข นยอหนาใหม <P>, คาส งแทรกร ปภาพ <img>, คาส งใสเสนค น <HR>เป นตน 2. ป ายระบ เป ด/ป ด เป นคาส งควบค มการแสดงผลเป นกล มค อ เม อม คาส งเป ด จะต องม คาส ง ป ดเสมอ เชน <body>. </body>, <b>..</b>, <I> </I> เป นตน

8 52 โครงสรางคาส ง HTML จะม ร ปแบบการเข ยนแบงออกเป น 3 สวน ด งน (ร ปท 3.7) 1. สวนประกาศ เป นสวนท กาหนดใหบราวเซอร ทราบวา น ค อภาษา HTML และจะตองทาการ แปรผลอยางไรม คาส ง เป นค เพ ยงค เด ยวเทาน น ค อ <html> และ </html> ปรากฏท ห วและทายไฟล 2. สวนห วเร อง (head) เป นสวนท แสดงผลขอความบนไตเต ลบาร ของบราวเซอร และอาจ ม คาส งสาหร บกาหนดรายละเอ ยดดานเทคน คอ นๆ อ ก แทรกอย ระ หวางคาส ง <head>... </head> ด งน 2.1 ห วเร องบนไตเต ลบาร เป นสวนสาค ญท จะบอกรายละเอ ยดของหนาเว บเพจน นๆ อย ภายในคาส ง <title>.. </title> จะตองกาหนดเสมอและควรใชภาษาอ งกฤษนา สามารถใชภาษาไทย เป นคาตามได แตตองไมยาวเกน 64 ต วอ กษร เชน <title> HTML LANGUAGE : การใชภาษา HTML </title> การน บต วอ กษรใน คา-ภาษาไทยตองน บสระบน/ลาง /วรรณย กต ดวย ช อเร ยกเว บไซต ท ปรากฏบนไตเต ลบาร นอกจากจะนามาใชแสดงช อเร องของเว บไซต น นๆ แลวย งเป นขอความท จะ ถ กนามาใชเป นคาสาค ญ (Keyword) ในการส บคนขอม ลจาก Search Engine ดวย 2.2 การระบอ กขระภาษา น บเป นสวนสาค ญ สาหร บเว บเพจภาษาไทย ท ทาใหผ ชม สามารถอานขอ ความบนเว บเพจเป นภาษาไทยได โดยเฉพาะการสรางเว บจากเคร องม อสาเร จร ปหลาย ๆ โปรแกรมท ม กจะทาการกาหนดใหเว บเป นภาษาของผ พ ฒนาโปรแกรม เชน เป นภาษาในย โรป/อเมร กา/ หร อภาษาอ นๆ ทาใหผ ชมไมสามารถอานภาษาไทยได ด งน นผ สรางเว บจะตองทาการกาหนดคาการ ถอดรห สภาษาไทยไวในท กๆ ไฟล โดยใชคาส ง Meta ระบ ไวท สวน Head เชนเด ยวกน กบไตเต ล ด งน <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620"> หร อ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-874"> ใหเล อกใชอยางใดอยางหน ง เว บเพจท สรางข นกจะสามารถแสดงผลภาษาไทย ไดอยางถ กตอง 2.3 ประกาศใหโลกร การประกาศหร อเผยแพรส อ นเทอร เน ตเพ อให ระบบการคนหาของ Search Engine ของเราไดโดยใชคาหล ก (Keyword) การกาหนดคาหล กใหกบหนาเว บเพจ จะใชคาส งท ม ร ปแบบเฉพาะในสวน Head ถ ดจาก Title เร ยกวาการใชคาส ง Meta (ซ งจะไมแสดงผลในหนาตาง บราวเซอร ) ด งน <Meta name="x" content="y"> (x และ y จะถ กแทนคาดวยขอความ )

9 53 ถา X แทนคาดวยคาวา Keyword ในสวน Y จะแทนคาดวยคาหล กท เกยวของกบเว บไซต น น คาหล กควรเป นภาษาอ งกฤษ (ใชภาษาไทยได) สามารถกาหนดไดมากกวา 1 คา แตละคาจะค นดวย เคร องหมายจ ลภาค (,) เชน <Meta name="keyword" content="html, web, page, website, home."> ถา X แทนคาดวยคาวา Description ในสวน Y จะแทนคาดวยคาอธ บายท เกยวของกบ เว บไซต น น ควรเป นภาษาอ งกฤษ เข ยนในร ปประโยคบอกเลาส อความหมายถ งเน อหาในเว บน นๆ เชน <Meta name="description" content="html is a wonderful language for internet communication."> ถา X แทนคาดวยคาวา Author ในสวน Y จะแทนคาดวยช อของเจาของเว บไซต หร อ หนวยงาน อาจระบ ช ออ เมล ไวเพ อใหสะดวกในการต ดตอกบผ ร บผ ดชอบโดยตรง เชน <Meta name="author" content="prasit 2.4 เทคน คพ เศษ เราสามารถใสเทคน คพ เศษตาง ๆ เพ มเต มในสวนน ได เชน สคร ปต พ เศษ แสดงว นเวลา การแสดงผลพ เศษ ม สคร ปแจกฟร ใหน กศ กษาคนหาจากอ นเทอร เน ต เชน คาส งการทาหมายเหต ใชในกรณ ตองการอธ บายคาส งเพ มเต ม ร ปแบบ <! > ต วอยาง <!-- END WEBSTAT CODE --> ขอความท อย ในคาส ง หมายเหต จะปรากฏอย ในโปรแกรมแตไมถ กแสดง บนจอภาพ <html> <head> <title> HTML LANGUAGE : การสรางเว บดวยภาษา HTML</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620"> <meta name="keyword" content="html, web, page, website, home."> <meta name="description" content="html is a wonderful language for internet communication."> <meta name="author" content="prasit <link href="htmlstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> welcome to my web HTML<br> ย นด ตอนร บส เว บ HTML </body> </html> Rร ปท 3.7 แสดงสวนประกอบโครงสรางภาษา 2. สวนห ว 3. สวนเน อหา RHTML 1.สวนประกาศ 1.สวนประกาศ

10 54 3. สวนเน อหา (body) น บเป นสวนท ม ความซ บซอนมากท ส ด เพราะเป นเน อหา หร อเร องราว ท งหมดท เราจะนาเสนอ สามารถใสเทคน คล กเลนเพ อด งด ดความสนใจไดมาก ความแตกตางระหวาง เว บไซต ตางๆ แสดงความม ฝ ม อของผ จ ดทา ศ ลปะในการออกแบบจะอย ในสวนน ท งหมด จะแทรกอย ระหวางคาส ง <body> และ </body> โดยจะกลาวในห วขอตอไป 3. การใชคาส งและการทดสอบผล คาส งและการทดสอบในท น จะกลาวถ ง คาส งท ใชในสวน เน อหาค อ ใน Tag body โดยปกต หาก ไมม การกาหนดอะไรเป นพ เศษในคาส ง body บราวเซอร จะแสดงผลหนาเว บเพจเป นพ นหล งส ขาว ต วอ กษรส ดาเสมอ ในคาส ง body เราสามารถระบ คาส งพ เศษ (Attribute) เชน คาส ของพ นหล ง ส ต วอ กษร ส จ ดเช อมโยง ตาแหนงการแสดงผลของหนาเว บ ไดตามตองการ ซ งการเพ มคาหร อคาส ง พ เศษจะเพ มในป ายระบ (tag) หร อคาส ง เป ดเสมอด งต วอยาง <html> <head> <title> Example of Body : ไฟล ต วอยางคาส ง BODY</title> </head> <body background="bgimage.gif" bgcolor="#ffffff" text="#000099" link="#ff0000" vlink="#990099" alink="#009900" topmargin=0 leftmargin=0 > สวนน สาหร บขอความท แสดงในสวนเน อหา </body> </html> การกาหนดคาส คาส เป นสวนสาค ญของการกาหนดค ณสมบ ต แก Object ตาง ๆ สามารถ กาหนดโดยระบ ช อส โดยตรง เชน black, white, blue, green,... เป นตน แตการกาหนดแบบน จะไมสามารถ ระบ ความเขมแบบไลเฉดส ได จ งไดใชคาส เป นต วเลขฐานส บหก (hexadecimal format) โดยกาหนดเป น คาส ของแสง RGB แตละส ประกอบดวยเลข 2 หล ก ในแตละส จะม คาของส จากม ดไปสวางด งน A B C D E F เลข 2 หล กของแตละส จ งม คาไดต งแต 00 FF ด งน นการกาหนดคาส ดวยต วเลขฐานส บหกจ งไดคาส ท ด กวา

11 55 ต วอยางคารห สส (HEX number) สาหร บใชในการเข ยน Homepage ช อส เลขฐานส บหก ช อส เลขฐานส บหก WHITE #FFFFFF BLACK # YELLOW #FFFF00 RED #FF0000 GREEN # BLUE #0000FF CYAN #00FFFF MAGENTA #FF00FF คาส เหลาน สามารถด ไดจาก คาส ได 16.7 ลานส ด งร ปท 3.8 Color picker ของโปรแกรม Photoshop ซ งจะสามารถเล อกใชส คล กเล อกส ร ปท 3.8 แสดงการด เลขคาส ในตารางส ของโปรแกรม Photoshop คาส เลขฐานส บหก = #2E47B4 (นาคาน ไปใชไดเลย) 3.1 คาส งจ ดการขอความ การจ ดการขอความ หร อ เน อหาเว บ เป นการเข ยนคาส งลงใน <Body> </Body> คาส ง HTML ท เกยวของกบการใสเน อหาในท ค อการใชคาส งจ ดการกบต วอ กษร จ ดระเบ ยบขอความ ใหอานงาย ในเอกสารเว บของเราน นเอง คาส งท เกยวของไดแก 1. ต วอ กษร ไดแก หนา เอ ยง ข ดเสนใต ใสส กาหนดขนาด เล อกแบบอ กษร

12 56 เป นตน 2.จ ดขอความ ไดแก ข นบรรท ดใหม กาหนดห วขอ กาหนดใหยอหนาใหม ใสเสนข นขอความ คาส งจ ดต วอ กษร 1. ต วอ กษร : <B>...ขอความ... </B> :คาส งต วหนา <I>...ขอความ... </I> :คาส งต วเอ ยง <U>...ขอความ... </U> :คาส งข ดเสนใต เม อตองการทาใหต วอ กษรหนา เอ ยง หร อข ดเสนใต ใหนาคาส งขางตน(Tag) ไปครอ ม ขอความน นไว เชน ตองการแตงคาวา "การเข ยนเว บเพจดวยภาษา HTML " ใหหนา เอ ยงและข ดเสนใต ใหทาด งน ร ปท 3.9 <B> <I><U> การเข ยนเว บเพจดวยภาษา HTML</U></I></B> ร ปท 3.9 แสดงการใชคาส ง <B> <I> <U> พรอมกน 2. ควบคมต วอ กษรท งหนาเว บ : ในการตกแตงขอความหร อต วอ กษรท งหนาเว บใชคาส ง <basefont >โดยเพ ม (Attribute) เพ มลงไป ไมตองม แท กป ด ด งต วอยาง คาส งด งน <basefont color= blue size=3> ขอความ... ค ณสมบ ต

13 57 3. ใสส ต วอ กษร : <font color=ช อส หร อ #รห สส >...ขอความ... </font> ในการตกแตงอ กษรใหเป นส ตางๆ ตามช อส หร อรห สส เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษ ใหกบ FONT จะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag) เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความท จะตกแตงส ด งต วอยาง <font color= red > การกาหนดส ต วอ กษรส แดง</font> หร อ <font color= #ff0066 > การกาหนดส ต วอ กษร</font> 4. กาหนดขนาดต วอ กษร : <font size= ขนาด >...ขอความ... </font> ในการกาหนดขนาดอ กษร เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหกบ FONT ขนาด FONT ท กาหนดไดในภาษา HTML กาหนดไวค อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 โดย 1 ขนาดเล กส ด 7 ขนาดใหญส ด การเข ยนคาส งจะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag)เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความ ท ตองการ ด งต วอยาง <font size= 5 > การกาหนดขนาดต วอ กษรขนาดเทากบ 4</font> ร ปท 3.10 แสดงการใชคาส ง กาหนดขนาดและ ส ต วอ กษร 5. กาหนดแบบต วอ กษร : <font face= แบบอ กษร >...ขอความ... </font> การกาหนดแบบอ กษร เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหกบ FONT เชนกน การเข ยนคาส ง จะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag)เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความ ท ตองการ ด งต วอยาง <font face= Cordia New > การกาห นดแบบอ กษร </font>

14 58 การเข ยนคาส งรวมมากกวา 1 คาส ง จะเห นวาการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหต วอ กษร หร อ FONT ท ง ส ขนาด แบบ ทาไดคลายกน ด งน นในการใชงานหากตองการกาหนดค ณสมบ ต มากกวา 1 อยาง กสามารถเข ยนตอกนโดยเคาะวรรควาง ไวระหวางคาส ง ด งต วอยางร ปท 3.11 ต วอยางการใช <font color=red size=4 face= Cordia New > การกาหนดค ณสมบ ต พ เศษอ กษร </font> ผลล พธ ท ได: การกาหนดค ณสมบ ต พ เศษอ กษร HTML ร ปท 3.11 แสดงการใชคาส ง กาหนดแบบ ขนาด ส ต วอ กษร

15 59 คาส งจ ดขอความ 1. คาส งข นบรรท ดใหม หากพ มพ ขอความยาวๆ เม อตองการจะต ดคาข นบรรท ดใหมตองใชคาส ง <br> แทรก ตามตาแหนงท ตองการใหข นบรรท ดใหม ไมตองม แท กป ด ด งต วอยางผลล พธ ท ได ด ร ปท 3.12 การเข ยนขอความท ตองการต ดคาข นบรรท ดใหมสามารถทาไดดวยการใชคาส ง Break (br) แทรก<br> ขอความหล งคาส ง Break จะถ กต ดลงบรรท ดถ ดไป 2. คาส งข นยอหนาใหม <p>...ขอความ...</p> สาหร บกล มขอความจานวนมาก เราสามารถแบงขอความในร ปของยอหนา (Paragraph) ดวยการ ใชคาส ง <P>... </P> ผลท ไดจะแตกตางจากการใชคาส ง <br> น นค อจะม การเวนชองวางหน งบรรท ด กอนและหล งยอหนา ด งต วอยาง ผลล พธ ด ร ปท 3.12 <P>น ค อต วอยาง การจ ดกล มขอความแบบยอหนาท ใชคาส ง Paragraph กากบ สวนน ค อยอหนาแรก</P> <P>น ค อต วอยาง การจ ดกล มขอความแบบยอหนาท ใชคาส ง Paragraph กากบ สวนน ค อยอหนาท สอง</P> ประโยคใหมท ไมม คาส งกากบ รปท 3.12 แสดงการใชคาส ง <br>, <p>.</p>

16 60 3. คาส งกาหนดชองวางระหวางขอความ การพ มพ ท ม การเคาะวรรคในหนาออกแบบ บราวเซอร จะไมสน บสน นการแสดงผลการ เคาะเวนวรรคมากเกนกวา 1 เคาะ (จะเวนวรรค 10 ชองกแสดงเพ ยงชอง เด ยว) และการกดป มเย องยอหนา กจะแสดงเพ ยง 1 ชองวางเทาน น เราสามารถกาหนดใหแสดงชองวางไดมากกวา 1 ชองวางไดดวยการ แทรกอ กขระพ เศษลงไปค อ แทน 1 ช ดตอ 1 ชองวางต วอ กษร ต วอยาง การแทรกชองวางเกนกวา 1 ชองวาง เชน นายประส ทธ ช สก ล (เวน 4 ชอง ระหวางช อ - นามสก ล) ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 1 4. คาส งจ ดกลมขอความเย องยอหนา ตองการใหขอความม การเย องจากขอบท งสองขางของหน าเว บเพจ สามารถใชคาส ง <BLOCKQUOTE> ขอความ.. </BLOCKQUOTE> ได ขอความท อย ระหวางคาส งด งกลาวจะเย อง ระยะจากขอบท งสองดานด งต วอยาง <BLOCKQUOTE> น ค อขอความท ตองการเย องใหหางจากขอบท งสองขาง เพ อใหเก ดกล มขอความ ท ด สวยงามอานงาย ดวยการใชคาส ง <BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 2 หากตองการเย องยอหนาในบรรท ดแรกเพ ยงบรรท ดเด ยว สามารถใชการแทรกต วอ กษรวาง ( ) ลงไปเทากบจานวนเคาะวรรคท ตองการไดโดยตรง หร อจะกาหนดในคาส งยอหนา <p style="text-indent: 30"> กได (ใชไดด กบบราวเซอร IE บราวเซอร อ นอาจไมแสดงผล) ด งต วอยาง การเย องยอหนาดวยการแทรกอ กษรวางลงไป 6 ช ด ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 3 <p style="text-indent: 30">การเย องยอหนาดวยการกาหนดสไตล ใหกบคาส งยอหนา คาต วเลข 30 ค อหนวยพ กเซล </p> ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 4

17 61 5. คาส งกาหนดกลมคา ใหเหม อนตนฉบ บ ร ปท 3.13 แสดงคาส ง จ ดตาแหนงขอความดวย, <blockquote>,<p style= text-indent > 5. คาส งกาหนดกลมคาใหเหม อนตนฉบ บ การกาหนดกล มคาให การแสดงผลบนบราวเซอร เหม อนตนฉบ บท พ มพ หร อออกแบบในเอกสาร HTML สามารถใชคาส ง <PRE> ขอความ.. </PRE> ได ด งต วอยาง ผลล พธ ด งร ปท 3.14 <PRE> </PRE> ว.ด.ป. เวลา หมายเหต

18 62 ร ปท 3.14 แสดงการใชคาส ง <PRE>..</PRE> 6. การจ ดวางตาแหนงของขอความ การกาหนดใหต วอ กษรขอความหร อร ปภาพใหอย ในตาแหนง ช ดดานซาย/กลาง/ขวา ของหนาเว บเพจ (ปกต ขอความจะถ กจ ดช ดซายอย แลว) ดวยการใชคาส ง <DIV ALIGN="LEFT/CENTER/RIGHT"> ขอความ... </DIV> ครอบขอความ/ร ปภาพน น ด งต วอยาง ผลล พธ ด งร ปท 3.15 <DIV ALIGN="LEFT">ขอความน จ ดช ดซาย</DIV><br> <DIV ALIGN="CENTER">ขอความน จ ดก งกลาง</DIV><br> <DIV ALIGN="RIGHT">ขอความน จ ดช ดขวา</DIV> ร ปท 3.15 แสดงการใชคาส ง จ ดตาแหนงขอความดวย <DIV ALIGN= >.</DIV>

19 63 7. การทาห วเร อง (Heading) การกาหนดขอความเป นห วเร องเน อหา (Heading) ใชคาส ง (Tag) <Hn>.</Hn> n ค อ ต วเลขกาหนดขนาด ม คา 1-6 โดยเลข 1 เป นขนาดต วอ กษรใหญท ส ด และ 6 เป นขนาดต วอ กษร เล กท ส ด การใชคาส ง ด งต วอยางด งน <H4>ขอความห วเร องขนาด 4</H4> 8. การจ ดทารายการยอย (List) การทารายการห วขอม หลายว ธ สามารถเล อกใชไดตามความตองการด งน 8.1 คาส ง <DL>, <DT>, <DD> คาส งท ง 3 คาส งน ใชรวมกน เป นการกาหนดห วขอใ หญ ห วขอยอย ลดลาด บกน ด งร ปท 3.16 ผลล พธ <DL> <DT>ห วขอท 1</DT><DD> ห วขอยอยท 1.1 </DD> <DT>ห วขอท 2</DT><DD> ห วขอยอยท 2.1 </DD> </DL> ร ปท 3.16 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <DL>, <DT>, <DD>

20 คาส ง <LI> ควบคมขอบเขตห วขอดวย <DIR>.</DIR> ใชควบค มรายการห วขอท ม ความยาวไมเกน 20 ต วอ กษร การใชงานด งน <DIR> <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 </DIR> ผลล พธ ด งร ปท 3.17 ผลล พธ รายการห วขอท 1 รายการห วขอท 2 ร ปท 3.17 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <LI> โดยควบค มดวย<DIR> </DIR> 8.3 คาส ง <LI> ควบค มขอบเขตห วขอดวย ใชควบค มรายการห วขอเชนเด ยวกบ <DIR>.</DIR> แตแบบ<MENU>.</MENU> ไมกาหนดความยาว ห วขอ การใชงานด งน <MENU> <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 </MENU> ผลล พธ ด งร ปท 3.18 ร ปท 3.18 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <LI> โดยควบค มดวย <Menu>.</Menu>

21 คาส ง <OL>.</OL> เป นคาส งกาหนดล กษณะ (Type) รายการห วขอใหม ลาด บ เชน หร อ a, b, c คาส ง <OL>. <OL> ใชควบค ม <LI> โดยใชรวมกบคาส ง START การใชงานตามต วอยางด งน ผลล พธ ด งร ปท ) <OL START=1 Type= a > <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 <LI>รายการห วขอท 3 </OL> 2) <OL START=1 Type= 1 > <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 <LI>รายการห วขอท 3 </OL> ร ปท 3.19 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และกาหนดล กษณะห วขอยอย <LO>,<LI> 8.5 คาส ง <UL>.</UL> เป นคาส งกาหนดล กษณะ (Type) รายการห วขอแบบใชส ญล กษณ เป นห วขอ เชน, ο, คาส ง <UL>. <UL> ใชควบค ม <LI> การใชงานด งร ปท 3.20 ร ปท 3.20 แสดงการใชคาส งจ ดห วเร อง <H..>.</H..> และ <UI>,<LI>

22 การสรางเสนค นแนวนอน การเนนขอความหร อเน อหาใหม ความช ดเจน ดวยการใชเสนค น <HR> สามารถกาหนด ตาแหนง ความหนา ความยาว ส ความท บ ไดใชคาส งด งต วอยาง <HR color= red size=10> กาหนดใหเสนม ส แดง ความหนา (size) 10 pixels ไมไดกาหนด ความกวาง จะแสดงผลกวาง (หร อความยาวเสน) เต มพ นท ดานกวางของหนาเว บ <HR width= 300 align= center color= blue size= 5 noshade> กาหนดความกวาง เทากบ 300 pixels อย กงกลางหนา ใหเสนม ส นาเง น ความหนา(size) 5 pixels ไมกาหนดความท บ (noshade) ร ปท 3.21 ด งน ร ปท 3.21 การใชคาส ง <HR> สรางเสน

23 คาส งตกแตงสรางความนาสนใจ 1. การใสรปภาพ กอนนาร ปภาพมาประกอบ ใหศ กษาชน ดของภาพ เชน GIF, JPEG และ PNG ท จะนามา ใชประกอบบนเว บเพจ เชนควรจะตองม ขนาดเล ก เพ อนาไปเร ยกใชบนเว บเพจไดอยางรวดเร ว (ขนาดไฟล ตองไมเกน 50 KB) ท สาค ญภาพตองนามาเกบไวใน Folder ท ใชเกบ ไฟล ตาง ๆ ของเว บไซต ท สรางปกต จะสรางโฟล เดอร ยอยช อ images ไวเกบร ปภาพ เพราะการใชคาส งอางถ งร ปภาพตองบอก โฟล เดอร ท เกบควบค ไปดวยเสมอ การสรางโฟล เดอร ยอยภายในโฟล เดอร เว บไซต จะไมตองเข ยนคาส ง อางถ งใหย งยาก หากการจ ดเกบไมด หร อไมไดนาร ปภาพมาเกบไวในโฟล เดอร ของ เว บไซต อางอ ง ผ ดร ปกจะไมแส ดงโดยจะปรากฏเป นกากบาทส แดง แทนคาส งใสร ปภาพเป นคาส งเด ยว ไมตอง ม Tage ป ด ด งน <IMG SRC="โฟล เดอร เก บภาพ/ช อร ปภาพ"> โดยเราสามารถกาหนดคาเพ ม เชน ในสวน ของความกวาง ความยาวของร ปภาพ ตาแหนงภาพ ด งต วอยาง <img src="images/bird.gif"> คาส งใสร ปภาพ <img src="images/bird.gif" width="80" height="66"> กาหนดความกวาง ความส ง <img src="images/bird.gif" width="160" height="133"> กาหนดความกวาง ความส ง <img src="images/bird.gif" align=center> กาหนดตาแหนงก งกลาง ( Images ค อโฟล เดอร ท เก บ bird.gif ค อ ช อร ปภาพ ) 2. ใสกรอบและขอความอธ บายภาพ การเพ มความนาสนใจแกร ปภาพ โดยใสกรอบภาพ ( Border) ใสคาอธ บายภาพ ( alt) เม อ นาเมาส มาช ท ภาพใหปรากฏคาอธ บายข น เพ อสรางปฏ ส มพ นธ ความนาสนใจ แกผ ชมท ด ด งน <img src="images/bird.gif" border="3" alt="ไปชมนก"> 3. การทาอ กษรเคล อนท การเนนขอความหร อเน อหาใหนาสนใจ ดวยการส งใหเคล อนท ใชคาส ง <MARQUEE>.ขอความ...</MARQUEE> และสามารถกาหนดการควบค ม เชน ท ศทาง ความเร ว เพ มได ค อ Direction เชน LEFT, RIGHT, DOWN: กาหนดท ศทาง Behavior เชน Scroll (ขวาไปซายแลวเร มใหม), Slide (ขวาไปซายแลวหย ด) Scroll amount = ความเร วในการเคล อนท (ควรกาหนดเพ ยง 1, 2, 3 เทาน น )

24 68 คาส ง ต วอยางด งน <marquee behavior=scroll>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวเร มใหม</marquee> <marquee behavior=alternate>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวว งยอนกล บ</marquee> <marquee behavior=slide>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวหย ด</marquee> <marquee direction=right>อ กษรว งจากซายไปขวาแลวเร มใหม</marquee> <marquee scrollamount=2 direction=down>อ กษรว งจากบนลงลางแลวเร มใหม</marquee> คาแนะนา...ควรทดสอบการใชคาส งเพ อกาหนด ล กษณะ ขนาด ความเร วในการเคล อนท ใหเหมาะสม ต วอยาง Marquee อ กษรว งข น เม อนาเมาส ช บร เวณขอความ ขอความจะหย ด เม อนาเมาส ออกนอกพ นท ต วอ กษรว งตอไป.. <TABLE bgcolor= #FFFFCC width = 300 height= 300 border=1 > <TR><TD> <marquee direction=up height=200 onmouseout=this.start() onmouseover=this.stop() scrollamount=1> <CENTER> ใสขอความว งจากดานลางข นดานบน.. CENTER> </marquee> </TD> </TR> </TABLE> 3.3 คาส งสรางตาราง ในการนาเสนอเน อหา ขอม ลท เป นรายการ หร อสถ ต ตางๆ โดยท วไปจะนาเสนอขอม ลใน ร ปของตาราง เพ อความเป นระเบ ยบเร ยบรอยและงายตอการทาความเขาใจ ซ งการสรางเว บโดยท วไป ผ ออกแบบจะใชตารางเป นต วกาหนดขอบเขตพ นท เน อหาแตละสวนไวเสมอ คาส ง(Tage) ท ใชในการ สรางตารางค อ <TABLE>...</TABLE> พรอมท งตองม แท กประกอบในการสรางตาราง เชน สรางแถว, สรางคอล มน, กาหนดส พ น ส เสนขอบตาราง, กาหนดขนาดตาราง, การจ ดตาแหนงตาราง เป นตน ด งต วอยางด งน ร ปแบบคาส ง คาอธ บาย <TABLE>...</TABLE> <CAPTION>...</CAPTION> <TR>...</TR> <TH>...</TH> <TD>......</TD> คาส งท กาหนดใหบราวเซอร สรางตาราง คาส งท ใชต งช อหร อห วขอเร องใหก บตาราง คาส งสาหร บสรางแถวในตาราง (ROW) คาส งสาหร บกาหนดขอม ลสวนห วของตาราง คาส งสาหร บสรางแถวในตาราง (ROW)

25 69 ต วอยางคาส งสรางตาราง กาหนดเสนขอบตาราง = 2 pixel ร ปแบบคาส ง ต วอยางผลการใชคาส ง <TABLE BORDER="2" > <CAPTION>ช อตาราง</CAPTION> <TR> <TH> สวนห ว1</TH> <TH> สวนห ว2</TH> <TR> <TD>ชองท 1</TD><TD>ชองท 2</TD> </TR> <TR> <TD>ชองท 3</TD><TD>ชองท 4</TD> </TR> </TABLE> การกาหนดค ณสมบ ต เพ อตกแตงเพ มในตาแหนงตาง ๆ ของตาราง ใหกาหนดในจ ดท ตองการ เชน ส พ น ส ต วอ กษร ด งต วอยาง ร ปแบบคาส ง คาอธ บาย และผลการใชคาส ง <TABLE BGCOLOR="#FFFF99" BORDER="2" width= 300 > <CAPTION><FONT face= "cordia new" SIZE="4" COLOR="blue">ช อตาราง</FONT>CAPTION> <TR> <TH> <FONT face= "cordia new" SIZE="3" COLOR="green">สวนห ว1</FONT></center></TH> <TH> <FONT face= "cordia new" SIZE="3" แสดงการกาหนดรายละเอ ยดเพ มในสวน COLOR="green">สวนห ว2</FONT></center></TH> ขนาดตารางซ งขนาดม หนวยเป น pixel <TR> สาหร บช อ และ ห วตาราง กาหนดแบบ <TD>ชองท 1</TD><TD>ชองท 2</TD> </TR> Font และ ส ใหสวยงาม ตาแหนง (align) <TR> ไมตองกาหนด จะจ ดกงกลางใหเสมอ <TD>ชองท 3</TD><TD>ชองท 4</TD> สาหร บส ตารางแตละแถวสามารถกาหนด </TR> เพ มในแตละ TR, TD ไดเลย </TABLE>

26 70 การรวมตาราง การใชคาส งรวมคอล มน : Colspan= x (x ค อ จานวนคอล มน ) คาส ง ผลล พธ <TABLE width=200 bgcolor = #CCFFFF BORDER="2" > <TR> <TD colspan= 2 >AB</TD><TD>C</TD> </TR> <TR> <TD>D</TD><TD>E</TD><TD>F</TD> </TR> </TABLE> A B C D E F การใชคาส งรวมแถว : Rowspan= x (x ค อ จานวนแถว) คาส ง ผลล พธ <TABLE bgcolor = #FFFF99 BORDER="2" width= 200> <TR> <TD ROWSPAN="2">AD</TD> <TD>B</TD> <TD>C</TD> </TR> <TR> <TD>E</TD> <TD>F</TD> </TR> </TABLE> A B C D E F

27 71 คาส งจ ดการขอมลและตารางท ควรร Width = x : x ใชกาหนดความกวางของตาราง ใชหนวยได 2 แบบ ค อ % (ของความกวางจอ) และ pixel (จะไมปร บตามความกวางจอ) เชน Width= 80%, width= 600 Height = x : ใชกาหนดความส งของตาราง ใชหนวยเป น pixel เทาน น Align = x : ใชกาหนดตาแหนง object ในแนวนอน right หร อcenter หร อ left เชน align= center Valign = x : ใชกาหนดตาแหนง object ในแนวต ง top หร อ middle หร อ bottom เชน valign= top Colspan = x : ใชรวมคอล มน เขาดวยกน x ค อจานวนคอล มน Rowspan = x : ใชรวมแถวเขาดวยกน x ค อจานวนแถว 3.4 การเช อมโยงหนาเว บเพจ Index.html home.html about.html regist.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html register.html Unit1.html Unit2.html index.html home.html register.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html home.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html register.html home.html Unit2.html index.html about.html register.html home.html Unit1.html ร ปท 3.22 แสดงต วอยางการเข ยนผ งการเช อมโยง (Navigation)ในเว บไซต การเช อมโยงหนาเว บเพจ ค อ การกาหนดสวนของขอความหร อร ปภาพท ตองการ ใหเป น จ ดเช อมโยงไปย งเน อหา จ ดอ น หร อหนาเว บเพจอ น ซ งเน อหาท จะเช อมโยงไปอาจจะอย ภายในหนา เด ยวกน, คนละหนากน หร ออาจจะอย คนละเว บไซต กได การเช อมโยงหนาเว บเพจ ประกอบดวย สวนประกอบท สาค ญ 2 สวน ค อ

28 72 1. จดท ใชสาหร บเช อมโยง (Link) เป นสวนท ใชเป นจ ดเช อมโยงไปย งเป าหมายปลายทาง ซ ง อาจจะเป นขอความ หร อร ปภาพซ งอาจเป นภาพน ง หร อภาพเคล อนไหวกได 2. เป าหมาย (Target) เป นสวนปลายทาง หร อ จ ดท ตองการใหเช อมโยงมาถ งจะอย สวนใดของ เอกสารเว บกได ตามท เรากา หนด ร ปท 3.23 แสดงการ สรางจ ดล งค ในหนาเว บ การสรางจดเช อมโยง ม ด งน 1. การล งค ภายในเว บเพจเด ยวก น (Name Anchor) ในกรณ ท หนาเว บเพจยาวหร อม หลายห วขอท นาสนใจ ตองการใหผ ชมไปถ งห วขอน น โดยสะดวกรวดเร ว จ งสรางการเช อมโยงไวสามารถคล กล งค ไปได ข นตอน ม ด งน 1.1 กาหนดเป าหมาย (Target) - คาส ง <A NAME= ช อเป าหมาย>...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A NAME= cont02 >ฝ ายว ชาการ</A> 1.2 กาหนดจดเช อมโยง (Link) - คาส ง <A HREF= #ช อจ ดเช อมโยงในขอ 1>...ขอความ...</A> เชน <A HERF= #con02>คล กไปท ฝ ายว ชาการ</A>

29 73 2. การล งค ภายในเว บไซต (Web Page/File) เป นการเช อมโยงไปย งหนาเว บเพจอ นภายในเว บไซต เด ยวกน -คาส ง <A HERF= "ช อแฟ ม" >...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A HERF=unit4.html>หนวยท 4</A> 3. การล งค ไปย งเว บไซต อ น (URL/Website) เป นการเช อมโยงไปย งหนาเว บเพจหร อเว บไซต อ น ใชการระบ ช อโดเมนเต ม - คาส ง <A HERF=ช อเว บไซต >...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A HERF= 4. การล งค อ เมล ( Link) เป นการสรางจ ดเช อมโยงพ เศษท ตองการใหผ ชมคล กเพ อเป ดโปรแกรมร บสงอ เมล ท ม ในเคร อง เพ อเข ยนขอความ เชน <A HREF= ดทา </A> ในกรณ ใชร ปภาพเป นจ ดเช อมโยง จะใชคาส งอางอ งร ปภาพแทนตาแหนงขอความ ด งน คาส ง : <A HREF=" SRC="images/chicken1.gif"></A> การแสดงผลดวยโปรแกรมบราวเซอร การทดสอบเพ อแสดงตรวจสอบผลเว บเพจท ทาการออกแบบดวยโปรแกรมสราง ไมวาจะเป น การออกแบบดวยโปรแกรม ภาษา หร อ โปรแกรมสาเร จร ป เม อเข ยนโปรแกรมเสร จแตละชวงคาส ง จะตองทาการทดสอบผลดวยโปรแกรมเว บบราวเซอร (เชน โปรแกรม IE, Firefox, Safari) ท นท การ ทดสอบผลสามารถทาไดหลายว ธ ว ธ ท สะดวกและน ยมใชกนม 2 ว ธ ค อ 1. เขาไปท โฟล เดอร เกบผลงานเว บไซต ด บเบ ลคล กท ไฟล เว บเพจ ซ งบ นท กเร ยบรอยแลว (นามสก ล htm หร อ html) โปรแกรมบราวเซอร จะทางานและเป ดเว บเพจน น ๆ ข นท นท 2. สาหร บผ ใชโปรแกรมชวยสรางเว บ(โปรแกรมสาเร จร ป)จะม เคร องม อเป น Icon หร อ ค ย ล ด สาหร บเป ดด เว บเพจผานโปรแกรมบราวเซอร ใหท กโปรแกรม เชน Dreamweaver จะม Icon หร อค ย ล ด ใหใชเป ด เชน กด ของโปรแกรม IE ใช F12 เป นตน

30 74 ขอมลเก ยวก บโ ปรแกรมบราวเซอร ท ม ใชในป จจ บ น ท ควรทราบม ด งน 1. โปรแกรม Internet Explorer ของบร ษ ทไมโครซอฟต แถมมากบโปรแกรมว นโดว ม ผ ใชมาก ท ส ด ป จจ บ นออกเวอร ช น 7.0 หร อ IE 7 ม ขนาด 14.7 MB 2. โปรแกรม Mozilla Firefox บร ษ ท Mozilla น ยมเร ยกกนส น ๆ วา Firefox ป จจ บ นเป นร น ม ขนาด 5.74 MB สามารถหาคาแนะนาว ธ เซ ตอ พและการแกป ญหาในการใชงานไดคอนขางงาย 3.โปรแกรม Opera พ ฒนาโดยบร ษ ท โอเปรา ประเทศนอร เวย ม จ ดเดนท ต วโปรแกรมม ขนาด เล ก ป จจ บ นออกร น โปรแกรม Safari ของคายแอปเป ล ซ งเด มใหใชกบระบบปฏ บ ต การแมคอ นทอช เทาน น ขณะน ออกร น ท ใชกบว นโดวส ได โปรแกรมบราวเซอร แตละโปรแกรมจะม หนาตาเมน และส ส น แตกตางไป รวมท งการแสดงผล ในภาษาไทยอาจจะไดผลล พธ ท ไมถ กตอง หร อหากการต งคาไมจะไมแสดงภาษาไทยเล ย การ ออกแบบสรางเว บจ งตองม การทดสอบผลเพ อตรวจสอบตลอดเวลา โปรแกรมบราวเซอร แตละโปรแกรม ท เล อกใช ควรเร ยนร ว ธ การใชงาน การปร บแตงโปรแกรมแตละโปรแกรม ซ งม ผ ร ไดเสนอแนะไวใน อ นเทอร เน ต หร อคนหาขอม ลไดโดยเฉพาะจากเว บบอร ดตาง ๆ ซ งเป นศ นย รวมขอม ลท ด แหงหน ง เพราะบางคร งโปรแกรมม เง อนไขตาง ๆ กน ทาใหคาส ง HTML หร อไฟล ขอม ลท นามาใสในหนาเว บไม แสดงผล ท งท โคชคาส งด แลวถ กตองท กอยาง ท สาค ญเม อนาเว บออกเผยแพรควรแนะนาผ ใชดวยวาเว บ ของเราจะแสดงผลไดด กบโปรแกรม บราวเซอร อะไร ใชขนาดความละเอ ยดหนาจอเทาไร เพ อใหการชม เว บของเราไดตรงจ ดประสงค และเห นผลงานในแบบท ด ด ท ส ด สรปบทเร ยน การเร ยนร ภาษา HTML ถ อเป นการเร ยนร ภาษามาตรฐานของโปรแกรมสรางเว บเพจ สาหร บการเร มตนเร ยนร การสรางเว บกควรเร ยนร ภ าษา HTML กอน เสมอ เน องจากการสงขอม ล การส อสารตางๆ ในบราวเซอร ย คป จจ บ นใชขอม ลแบบม ลต ม เด ยแทบท งส น จ งตองใชเทคโนโลย WWW ซ งตองใชภาษา HTML เป นต วพาไป ดวยประสบการณ การใชงานและการสอน ผ สอนเห นโปรแกรม HTML เม อน กเร ยนพอเขาใจหล กการใชคาส งแลวก สามารถเร ยนร เพ มเต มได เองจากแหลงเร ยนร ตาง ๆ เชนท ในการสอนควรเนนไปท การใชโปรแกรมแบบ WYSIWYG กล ม โปรแกรมสาเร จร ปท ม ประส ทธ ภาพในการสรางงานไดเร ว ม เทคน คสรางความนาสนใจ ร ปแบบได มาตรฐานใหมาก โปรแกรมเหลาน นไดพ ฒนามารองร บภาษา HTML, XHTML และ XML โดยสราง คาส งใหอ ตโนม ต หากสามารถตรวจ และแกไขคาส ง พรอมท งเข ยนคาส ง เสร มลงไปในจ ดท ตองการ เพ มเต มได จะทาใหการเร ยนร การสรางเว บ ม เวลาสรางท กษะแบบตาง ๆ ไดมากข น ใหศ กษา HTML เพ มเต มท เว บไซต เพ อใหน กศ กษาทบทวนความร ในบทเร ยน ใหตอบคาถามตอไปน วาเราม ความร ในส งตอไปน เพ ยงใด

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต

เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต 1 เข าใช งานตามล งค http://www.qsds.go.th/ช อหน วยงาน/adminmanage เม อเข าระบบตามหน วยงานแล ว จะพบหน าจอ ระบบจ ดการเว บไซต หน าเว บจะประกอบไปด วยเมน ในการจ ดการเว บ สามารถเพ ม ลบ แก ไข เมน หร อข อม ล ต

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

การเร มใช งานโปรแกรม

การเร มใช งานโปรแกรม 1 การเร มใช งานโปรแกรม หล งจากจบบทเร ยนน ค ณจะสามารถใช งานเก ยวก บ :- เร มใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม การสร างงานน าเสนอใหม จาก Template การสร างงานน าเสนอเปล า การบ

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ

การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ 7 การพ มพ /แก ไขเอกสาร โหมดการพ มพ ภาษาไทย / ภาษาอ งกฤษ การพ มพ ข อความด วย Word สามารถพ มพ ผสมก นได ท งภาษาไทย และภาษา อ งกฤษ โดยตรวจสอบโหมดการพ มพ ได จากแถบงาน (Task Bar) ของ Windows ตรวจสอบโหมดการพ

More information

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th)

ค ม อการใชงาน SMS Corporate (http://tsms.ttt.co.th) ค ม อการใชงาน SMS Corporate () การเข าใชงาน TSMS พ มพ ชอล อกอ น (ชอสมาชก ) และ รห สผ าน ของผ ใชในชองสเหล ยม ด งร ปด านล าง ซงรห สผ าน จะเห นเป น (*) เท าน น เน องจากรห สผ านเป นความล บเฉพาะของแต ละบ คคล

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP

EO/2 ระบบปฏ บ ต การ Windows XP การว เคราะห หล กส ตรฐานรายว ชา ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 200-000 ระด บ ปวช ล กษณะว ชา ทฤฎ +ปฏ บ ต สาขางาน ช างอ เล กทรอน กส ป การศ กษา 2 255 ผ สอน ชาต ชาย ส วรรณช ญ ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML ประว ต ภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) ค อ ภาษาคอมพ วเตอร ท ออกแบบมาเพ อใช ใน การเข ยนเว บเพจ

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง

ใบความร ท 10 หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย รายว ชา คอมพ วเตอร 3 เร องการสร างฐานข อม ลเบ องต น เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง ใบความร ท 10 ว ชา คอมพ วเตอร 3 ง30203 (การสร างฐานข อม ลเบ องต น) เร อง การใช งานม มมองแผ นข อม ลตาราง หน วยการเร ยนร สร างสรรค ตารางสวย การเข าส ม มมองแผ นข อม ล(Datasheet) Datasheet เป นอ กม มมองหน งของ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม

เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม 1 เอกสารประกอบการเร ยนรายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง Microsoft PowerPoint 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ร นทร เขต 2 สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม

More information

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง

โปรแกรม Limbothai. โปรแกรม Limbothai -ห องเร ยนทางไกล http://203.172.248.146/distance หน วยท 2 การต ดต ง กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 3 เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รายว ชาการพ ฒนาเว บไซต ด วยโปรแกรมสาเร จร ป แผนท 2 ช อหน วยการเร ยน การต ดต ง เวลา 2 ช วโมง ------------------------------------------------------------------------

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher

การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher 1 การผล ตส อม ลต ม เด ย ด วยโปรแกรม PointeCast Publisher PointeCast Publisher เป นโปรแกรมท ช วยสร างส อบทเร ยนอ เล กทรอน กส จาก โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2000, XP/2002 และ 2003 เพ อให เก ดไฟล ในร ปแบบ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การใช งาน Microsoft Word 2013

การใช งาน Microsoft Word 2013 การใช งาน Microsoft Word 2013 หล กส ตรการเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อ เล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ 1) การต

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4

ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ปฏ บ ต การคร งท 6 การใช โปรแกรมส าน กงาน คร งท 4 ว ตถ ประสงค 1. ร จ กว ธ การในการสร างจดหมายเว ยน ในช ดโปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2003 ซ ง การท าจดหมายเว ยนน จะม เน อหาเด ยวก นแต ส งไปถ งผ ร บหลายคน โดยม

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554

การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา 2554 การว จ ยในช นเร ยนป การศ กษา เร อง การว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบว ดค ณภาพน กเร ยน ระด บช น และ ในเคร อม ลน ธ คณะเซนต คาเบร ยลแห งประเทศไทย ป การศ กษา โดยใชโปรแกรม การค านวณว เคราะห ช วงคะแนนผลการสอบ (Microsoft

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน

เป นเมน ท ใช ในการจ ดการภาพเอกกสาร โดยม รายละเอ ยดด งน ค าอธ บายส ญล กษณ ในการใช งานโปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพ เน องจากระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส น ต องม การน าเข าภาพเอกสาร ซ งในระบบจะม โปรแกรมเสร มส าหร บจ ดการภาพเอกสาร ซ งรายละเอ ยดในการต ดต งสามารถด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร

ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร ใบงานท 2 การจ ดการเอกสาร การต งค าหน ากระดาษแนวต ง และแนวนอน ใน Word2010 การจ ดวางหน ากระดาษของเอกสาร สามารถทาได ท งแนวต ง และแนวนอน ซ งม ว ธ การต งค าหน ากระดาษ ด งน 1. คล กแท บ เค าโครงหน ากระดาษ (Page

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อการใช งาน BLS iexcel

ค ม อการใช งาน BLS iexcel สารบ ญ บทนา 3 ว ธ การเร มใช งาน 3 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การด ต วอย างท มาพร อมก บโปรแกรม 4 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข อม ล real time 5 ต วอย างการใช งาน BLS iexcel - การใช งานข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password

ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username 2. ใส รห สผ ใช ลงในช อง Password การใช งาน Quartet : หน าจอ Login ด บเบ ลคล กท icon บน Desktop เพ อ เหน าจอ Login ท น าเข าส Quartet ช องลง ทะเบ ยน เข าใช งาน ในกรอบ Please Login ให ใส ข อม ลด งต อไปน 1. ใส ช อผ ใช งานลงในช อง Username

More information

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา

ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา ดานการจ ดการศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหนาท อยาง ม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ห วขอพ จารณา 8.5 น กเร ยน ผ ปกครอง และช มชนพ งพอใจ ผลการบร หารการจ ดการศ กษา มาตรฐาน/ต วช ว ด การด าเน นงาน/ผลการด

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ ง23101 จานวน 1 หน วยก ต (2คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 3 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ

คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คร จ งหว ด ศร สล บ แผนกว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ การพ มพ งานหร อการป อนข อม ล - การพ มพ งานและการแก ไขงานท พ มพ การพ มพ คร งแรก คล กเล อกเซลล แล วพ มพ ได เลย ข อความท ม ความยาวมากกว า ความกว างของคอล มน จะท

More information

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล

การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดพ ษณ โลก การพ ฒนาโปรแกรมฐานข อม ล ส าหร บแฟ มข อม ลในคอมพ วเตอร ส วนบ คคล THE DEVELOPMENT OF DATABASE PROGRAM FOR FILES OF PERSONAL COMPUTER éóâö ë½ë ÂÛËÎâÖ ÁÐ ã» ß ÃÛÂé

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

1.การต ดต ง XIBO SERVER

1.การต ดต ง XIBO SERVER 1 1.การต ดต ง XIBO SERVER การต ดต ง XIBO ในท น จะกล าวถ งตามต ดต งบน WINDOWS 2003 SERVER เท าน น ส าหร บ การต ดต งบน LINUX สามารถศ กษาได จากเว บไซต ความต องการข นพ นฐาน - Php เวอร ช น 5 ข นไป - Mysql Version

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information