หน วยการเร ยนท 3 การสร างเว บเพจด วยโปรแกรมภาษา HTML

Size: px
Start display at page:

Download "หน วยการเร ยนท 3 การสร างเว บเพจด วยโปรแกรมภาษา HTML"

Transcription

1 หนวยการเร ยนท 3 การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML สาระการเร ยนร ภาษา HTML เป นภาษาท ใชสรางเอกสารเว บเพจ ตามมาตรฐานของ The World Wide Web Consortium (W3C) ท สามารถสงขอม ลประเภท ขอความ ร ปภาพ ภาพเคล อนไหว เส ยง และ ว ด ท ศน ในระบบเคร อขายอ นเทอร เน ต แสดงผลผานโปรแกรมเว บบราวเซอร ไดท กระบบปฏ บ ต การ โดยท เอกสาร เว บจะตองม การเช อมโยง(Link) ถ งกนได การเร ยนร โปรแกรมภาษาHTML ซ งเป นโปรแกรมแบบ Text จะใชโปรแกรม Text Editor เชน Note pad, Edit Plus, WordPad หร ออ นๆ เข ยนได เป นการเร ยนร การใชคาส ง สรางเว บใหแสดง ขอความ จ ดการร ปแบบเน อหาใหอานไดงาย ดวยการใชตารางชวย สรางความนาสนใจเชน ใสร ปภาพ ภาพเคล อนไหว สรางการเช อมโยง (Link) เว บเพจ ในเคร อขาย อ นเทอร เน ต ผานโปรแกรมเว บบราวเซอร ได เน อหาในหนวยการเร ยนน เป นการเร ยนร คาส งพ นฐาน ท สาค ญของ ภาษา HTML เกยวกบ ร ปแบบโครงสรางคาส ง และ การกาหนดค ณสมบ ต เพ มเต ม เทาน น เพ อนาความร ไปใชแกไข Code คาส ง HTML ในโปรแกรมสรางเว บแบบสาเร จร ป (WYSIWYG) ซ งสราง คาส ง HTML ใหโดยอ ตโนม ต ไดในหนวยการเร ยนตอไป ผ งความค ด (Mind Mapping) 3.2 คาส งสรางความนาสนใจ 3.3 คาส งการใชตาราง 3.1 คาส งจ ดการขอความ 3.4 คาส งการเช อมโยง 3.การใชคาส งและทดสอบผล การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML 1.การสราง Folder เกบขอม ล 2.การเข ยนโปรแกรมภาษา HTML 2.1 โปรแกรมเข ยน HTML 2.2 โครงสรางภาษาและคาส ง

2 46 จดประสงค การเร ยนร 1. สามารถสรางโฟล เดอร เกบขอม ลเว บไซต ได 2. บอกท มาและความสาค ญของภาษา HTML ได 3. สามารถใชโปรแกรมเท กเอด เตอร สรางและบ นท กไฟล.html ได 4. บอกโครงสรางภาษาและ Tag ควบค ม (คาส ง ) ของ HTML ได 5. สามารถใชคาส งจ ดการต วอ กษร ขอความ และทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 6. สามารถใชคาส งตกแตงสราง ความนาสนใจและทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 7. สามารถใชคาส งสรางตาราง ใสการเน อหาและทดสอบผลบนโปรแกรมบราวเซอร ได 8. สามารถใชคาส งสรางการเช อมโยง (ล งค ) แบบตา ง ๆและทดสอบผลบนโปรแกรม บราวเซอร ได

3 47 การสรางเว บเพจดวยโปรแกรมภาษา HTML ในหนวยการเร ยนน จะเร มสรางเว บดวยโปรแกรมภาษา HTMLในเคร องคอมพ วเตอร ม ข นตอน และคาส งควบค มการแสดงผลบนโปรแกรมบราวเซอร ด งน 1. การจ ดการโฟล เดอร (Folder) เก บขอมลเว บไซต การเข ยนโปรแกรมใด ๆ ในเคร องคอมพ วเตอร ส งแรกท ตองดาเน นการค อการสรางโฟล เดอร เกบขอม ล รวมไวในท เด ยวกน เพ อความปลอดภ ยจากการถ กลบท ง และการเร ยกใชงานท สะดวก สาหร บ การสรางเว บไซต โฟล เดอร เกบไฟล ขอม ลตาง ๆ ท นามาประกอบเป นหนาเอกสารเว บ และไฟล.html ท จะตองเช อมโยงถ งกน จะตองม การอางอ งตาแหนงเกบ ช ดเจน เปล ยนแปลงไมได จ งใหเกบไวภายใน โฟล เดอร หล ก (Local Root Directory ) เด ยวกน แลวสรางโฟล เดอร ยอย ๆ (Sub-Directories)เชน image, CSS, Template ไวภายใตโฟล เดอร หล ก หากเคร องคอมพ วเตอร ท ใชสรางเว บ ม ผ ใชหลายคนการสราง โฟล เดอร เว บไซต ควรสรางเกบไวในท ปลอดภ ย แลวใสรห สผานกนไวดวย ต วอยาง สมม ต วาตองการ สรางโฟล เดอร ท ไดร ฟ D: ม ลาด บข นการสราง ด งร ปท เขา ไดร ฟ D: คล กขวาบร เวณท วาง เล อก New Folder 2. เม อไดโฟล เดอร ช อ New Folder ทาการเปล ยนช อโฟล เดอร ช อโฟล เดอร ควรสอดคลองกบ ช อองค กรหร องานท จ ดทาเว บไซต เชน สรางเว บไซต บร ษ ทฮอนดา ต งช อวา Web-Honda ท สาค ญ การต งช อ โฟล เดอร หร อไฟล ตาง ๆ ตองใชภาษาอ งกฤษ ใชช อส น ๆ เพราะจะม ผลตอการสรางล งค ท ตองเข ยนคาส ง อางอ งช อภายหล ง การใชช อภาษาไทยจะม ป ญหาตอ โปรแกรมบราวเซอร จะหาไมพบ ร ปท 3.1 แสดงการ สรางโฟล เดอร เพ อ เกบ ขอม ลเว บ

4 48 2. การเข ยนโปรแกรมภาษา HTML ภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) เป นภาษาหล กท ใชในการสรางเว บเพจ เป นภาษาประเภท Markup Language เกดข นจากการพ ฒนาเทคโนโลย ระบบ World Wide Web: WWW. ใชเพ อกระจายขอม ลในองค กรอ นเทอร เน ต พ ฒนาและกาหนดมาตรฐานโดยองค กร W3C (World Wide Web Consortium) ระบบ WWW. พ ฒนาข นโดย น กว จ ยจากสถาบ น CERN (Conseil European Pour La Recherche Nucleaire) ช อ ท ม เบอร เนอร - ล (Tim Berners-Lee) ใน ป ค.ศ.1989 เม องเจน วา ประเทศสว สเซอร แลนด ภาษา HTML เป นภาษาท ม ล กษณะของขอม ลท เป นต วอ กษรในมาตรฐานของรห ส แอสก (ASCII Code) โดยเข ยนอย ในร ปของเอกสารขอความ (Text Document) ป จจ บ นพ ฒนาเป นเวอร ช น 4.01 หร อ XHTML1.0 เพ อรองร บมาตรฐานภาษา XML (ซ งจะนามาใชแทนภาษา HTML) สามารถแสดง ภาพกราฟ กและระบบเส ยงไดสมบ รณ ตอบสนองเทคโนโลย ป จจ บ น ครอบคล มการใชรวมในระบบ โทรศ พท ได การเข ยนภาษา HTML สามารถแทรกคาส งท ตองการไดงาย โปรแกรมจะไมย ดความเป น โครงสราง การเข ยนคาส งผ ดกไมม ผลตอต วโปรแกรม เพ ยงแตจ ดท ผ ดจะไมแสดงผลออกมา ซ งน บเป น จ ดออนของโปรแกรม (ทาใหตามหาจ ดผ ดไดยาก และเป นเหต ผลท ม การพ ฒนาภาษา XML มาใชแทน) ไฟล ท ไดจากการสรางเอกสารเว บ HTML จะเป นไฟล นามสก ล.htm หร อ.html ใชไดท งระบบปฏ บ ต การ ย น กซ (UNIX) และระบบปฏ บ ต การ Windows เวลาเร ยกใชหร อส งแสดงผล เร ยกใชไดจากโปรแกรม เว บบราวเซอร (Web Browser) 2.1 โปรแกรมเข ยนภาษา HTML โปรแกรมท น ยมนามาใชเข ยนภาษา HTML ท น ยมม 2 โปรแกรมค อ Notepad และ Edit Plus ด ง ต วอยาง ด งน โปรแกรม Note Pad Note Pad เป นโปรแกรม Text Editor มาตรฐานท ม มากบ Windows ว ธ เร ยกใชทาไดด งร ปท การเขาส โปรแกรม เร ม ท หนาตาง Desk top คล กท ป ม START All PROGRAMS ACCESSARIES NOTE PAD

5 49 ร ปท 3.2 แสดงการเป ดโปรแกรม Note pad เม อเขาโปรแกรม กสามารถพ มพ ขอความหร อ Code HTML ไดท นท ตามร ปแบบคาส ง ของ โปรแกรม หากไมสามารถพ มพ ภาษาไทยได ใหเขาไปต งท เมน Format เล อก Font เชน Angsana New เล อกขนาด Font ตามตองการ โปรแกรมภาษา HTML ไมย ดต ดกบ ต วพ มพ เล ก หร อต วพ มพ ใหญสามารถ ใชได ใหพ จารณาจ ดความสวยงาม การด งายเป นหล ก การบ นท กไฟล เม อเข ยน Code HTML เสร จแลว ใหบ นท กไฟล เล อกนามสก ล เป น.htm หร อ.html เกบไวใน Folder ท เตร ยมไวสาหร บเกบทร พยากร เว บไซต ด งร ปท 3.3 และ ร ปท 3.4 ร ปท 3.3 แสดง Code HTML ท เข ยนดวยโปรแกรม Note pad

6 50 ร ปท 3.4 แสดงการบ นท กไฟล นามสก ล.html โปรแกรม EDIT PLUS Edit Plus เป นโปรแกรม Text Editor ท ใชบน Windows 95/98/Me/NT/2000/XP ผล ตโดยบร ษ ท ES-Computing ขนาดโปรแกรม 1.02 MB เป นโปรแกรมท ม เคร องม อชวยใหเข ยนโปรแกรมภาษาสะดวก ข น เชนม ส เนนคาส ง หมายเลขบอกบรรท ด ต วชวยในการเข ยน Tag คาส งตา ง ๆ การใชงานเข ยนภาษา HTML ทา ด งร ปท เม อเขาส โปรแกรม File New HTML Page กด Enter (จะเห นวาสามารถใช โปรแกรม EditPlus เข ยนโปรแกรมภาษาไดหลายโปรแกรม) ร ปท 3.5 การใช โปรแกรม Edit Plus สรางไฟล เว บ HTML

7 51 2. เม อเล อกการสรางเอกสารแบบ HTML Page แลวโปรแกรมจะสรางร ปแบบคาส ง HTML ให เราสามารถเข ยนเพ มเต ม และสามารถเล อกคาส งจาก Tool bar ท ม มาใหทาให สามารถเล อกใชวางคาส ง สาเร จลงในตาแหนงท ตองการไดเลย ด งร ปท 3.6 ร ปท 3.6 แสดงแบบฟอร ม HTML ของโปรแกรม EDIT PLUS 2.2 โครงสรางภาษาและคาส ง HTML ภาษา HTML ใชป ายระบ (Tag) เป นคาส งควบค มการแสดงผล เป นล กษณะเฉพาะของภาษา ซ งคาส งหร อป ายระบ แตละคาส ง อาจม ล กษณะพ เศษ(Attribute) หร อสวนขยายเพ มเต มได เชน <Font> เพ มสวนขยายเป น <Font color= RED > ค อกาหนดใหอ กษรเป นส แดง ซ งคาปกต หากไมกาหนดจะเป น ส ดา หร อส พ นหล ง หากไมกาหนดจะเป นส ขาว เสมอ การกาหนดล กษณะพ เศษใหแตละคาส งสามารถ กาหนดไดมากกวา 1 ล กษณะโดยใชเคร องหมาย, ค น เชน <font size = 3, color=red> ขอความ..</font> ป ายระบ (Tag) อย ภายใตเคร องหมายนอยกวา (<) และมากกวา (>) ด งน < > โดยป ายระบ แบงเป น 2 ประเภท ค อ 1. ป ายระบ เด ยว เป นคาส งควบค มการแสดงผลเด ยว เชน คาส งข นบรรท ดใหม <br> คาส ง ข นยอหนาใหม <P>, คาส งแทรกร ปภาพ <img>, คาส งใสเสนค น <HR>เป นตน 2. ป ายระบ เป ด/ป ด เป นคาส งควบค มการแสดงผลเป นกล มค อ เม อม คาส งเป ด จะต องม คาส ง ป ดเสมอ เชน <body>. </body>, <b>..</b>, <I> </I> เป นตน

8 52 โครงสรางคาส ง HTML จะม ร ปแบบการเข ยนแบงออกเป น 3 สวน ด งน (ร ปท 3.7) 1. สวนประกาศ เป นสวนท กาหนดใหบราวเซอร ทราบวา น ค อภาษา HTML และจะตองทาการ แปรผลอยางไรม คาส ง เป นค เพ ยงค เด ยวเทาน น ค อ <html> และ </html> ปรากฏท ห วและทายไฟล 2. สวนห วเร อง (head) เป นสวนท แสดงผลขอความบนไตเต ลบาร ของบราวเซอร และอาจ ม คาส งสาหร บกาหนดรายละเอ ยดดานเทคน คอ นๆ อ ก แทรกอย ระ หวางคาส ง <head>... </head> ด งน 2.1 ห วเร องบนไตเต ลบาร เป นสวนสาค ญท จะบอกรายละเอ ยดของหนาเว บเพจน นๆ อย ภายในคาส ง <title>.. </title> จะตองกาหนดเสมอและควรใชภาษาอ งกฤษนา สามารถใชภาษาไทย เป นคาตามได แตตองไมยาวเกน 64 ต วอ กษร เชน <title> HTML LANGUAGE : การใชภาษา HTML </title> การน บต วอ กษรใน คา-ภาษาไทยตองน บสระบน/ลาง /วรรณย กต ดวย ช อเร ยกเว บไซต ท ปรากฏบนไตเต ลบาร นอกจากจะนามาใชแสดงช อเร องของเว บไซต น นๆ แลวย งเป นขอความท จะ ถ กนามาใชเป นคาสาค ญ (Keyword) ในการส บคนขอม ลจาก Search Engine ดวย 2.2 การระบอ กขระภาษา น บเป นสวนสาค ญ สาหร บเว บเพจภาษาไทย ท ทาใหผ ชม สามารถอานขอ ความบนเว บเพจเป นภาษาไทยได โดยเฉพาะการสรางเว บจากเคร องม อสาเร จร ปหลาย ๆ โปรแกรมท ม กจะทาการกาหนดใหเว บเป นภาษาของผ พ ฒนาโปรแกรม เชน เป นภาษาในย โรป/อเมร กา/ หร อภาษาอ นๆ ทาใหผ ชมไมสามารถอานภาษาไทยได ด งน นผ สรางเว บจะตองทาการกาหนดคาการ ถอดรห สภาษาไทยไวในท กๆ ไฟล โดยใชคาส ง Meta ระบ ไวท สวน Head เชนเด ยวกน กบไตเต ล ด งน <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620"> หร อ <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-874"> ใหเล อกใชอยางใดอยางหน ง เว บเพจท สรางข นกจะสามารถแสดงผลภาษาไทย ไดอยางถ กตอง 2.3 ประกาศใหโลกร การประกาศหร อเผยแพรส อ นเทอร เน ตเพ อให ระบบการคนหาของ Search Engine ของเราไดโดยใชคาหล ก (Keyword) การกาหนดคาหล กใหกบหนาเว บเพจ จะใชคาส งท ม ร ปแบบเฉพาะในสวน Head ถ ดจาก Title เร ยกวาการใชคาส ง Meta (ซ งจะไมแสดงผลในหนาตาง บราวเซอร ) ด งน <Meta name="x" content="y"> (x และ y จะถ กแทนคาดวยขอความ )

9 53 ถา X แทนคาดวยคาวา Keyword ในสวน Y จะแทนคาดวยคาหล กท เกยวของกบเว บไซต น น คาหล กควรเป นภาษาอ งกฤษ (ใชภาษาไทยได) สามารถกาหนดไดมากกวา 1 คา แตละคาจะค นดวย เคร องหมายจ ลภาค (,) เชน <Meta name="keyword" content="html, web, page, website, home."> ถา X แทนคาดวยคาวา Description ในสวน Y จะแทนคาดวยคาอธ บายท เกยวของกบ เว บไซต น น ควรเป นภาษาอ งกฤษ เข ยนในร ปประโยคบอกเลาส อความหมายถ งเน อหาในเว บน นๆ เชน <Meta name="description" content="html is a wonderful language for internet communication."> ถา X แทนคาดวยคาวา Author ในสวน Y จะแทนคาดวยช อของเจาของเว บไซต หร อ หนวยงาน อาจระบ ช ออ เมล ไวเพ อใหสะดวกในการต ดตอกบผ ร บผ ดชอบโดยตรง เชน <Meta name="author" content="prasit 2.4 เทคน คพ เศษ เราสามารถใสเทคน คพ เศษตาง ๆ เพ มเต มในสวนน ได เชน สคร ปต พ เศษ แสดงว นเวลา การแสดงผลพ เศษ ม สคร ปแจกฟร ใหน กศ กษาคนหาจากอ นเทอร เน ต เชน คาส งการทาหมายเหต ใชในกรณ ตองการอธ บายคาส งเพ มเต ม ร ปแบบ <! > ต วอยาง <!-- END WEBSTAT CODE --> ขอความท อย ในคาส ง หมายเหต จะปรากฏอย ในโปรแกรมแตไมถ กแสดง บนจอภาพ <html> <head> <title> HTML LANGUAGE : การสรางเว บดวยภาษา HTML</title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620"> <meta name="keyword" content="html, web, page, website, home."> <meta name="description" content="html is a wonderful language for internet communication."> <meta name="author" content="prasit <link href="htmlstyle.css" rel="stylesheet" type="text/css"> </head> <body> welcome to my web HTML<br> ย นด ตอนร บส เว บ HTML </body> </html> Rร ปท 3.7 แสดงสวนประกอบโครงสรางภาษา 2. สวนห ว 3. สวนเน อหา RHTML 1.สวนประกาศ 1.สวนประกาศ

10 54 3. สวนเน อหา (body) น บเป นสวนท ม ความซ บซอนมากท ส ด เพราะเป นเน อหา หร อเร องราว ท งหมดท เราจะนาเสนอ สามารถใสเทคน คล กเลนเพ อด งด ดความสนใจไดมาก ความแตกตางระหวาง เว บไซต ตางๆ แสดงความม ฝ ม อของผ จ ดทา ศ ลปะในการออกแบบจะอย ในสวนน ท งหมด จะแทรกอย ระหวางคาส ง <body> และ </body> โดยจะกลาวในห วขอตอไป 3. การใชคาส งและการทดสอบผล คาส งและการทดสอบในท น จะกลาวถ ง คาส งท ใชในสวน เน อหาค อ ใน Tag body โดยปกต หาก ไมม การกาหนดอะไรเป นพ เศษในคาส ง body บราวเซอร จะแสดงผลหนาเว บเพจเป นพ นหล งส ขาว ต วอ กษรส ดาเสมอ ในคาส ง body เราสามารถระบ คาส งพ เศษ (Attribute) เชน คาส ของพ นหล ง ส ต วอ กษร ส จ ดเช อมโยง ตาแหนงการแสดงผลของหนาเว บ ไดตามตองการ ซ งการเพ มคาหร อคาส ง พ เศษจะเพ มในป ายระบ (tag) หร อคาส ง เป ดเสมอด งต วอยาง <html> <head> <title> Example of Body : ไฟล ต วอยางคาส ง BODY</title> </head> <body background="bgimage.gif" bgcolor="#ffffff" text="#000099" link="#ff0000" vlink="#990099" alink="#009900" topmargin=0 leftmargin=0 > สวนน สาหร บขอความท แสดงในสวนเน อหา </body> </html> การกาหนดคาส คาส เป นสวนสาค ญของการกาหนดค ณสมบ ต แก Object ตาง ๆ สามารถ กาหนดโดยระบ ช อส โดยตรง เชน black, white, blue, green,... เป นตน แตการกาหนดแบบน จะไมสามารถ ระบ ความเขมแบบไลเฉดส ได จ งไดใชคาส เป นต วเลขฐานส บหก (hexadecimal format) โดยกาหนดเป น คาส ของแสง RGB แตละส ประกอบดวยเลข 2 หล ก ในแตละส จะม คาของส จากม ดไปสวางด งน A B C D E F เลข 2 หล กของแตละส จ งม คาไดต งแต 00 FF ด งน นการกาหนดคาส ดวยต วเลขฐานส บหกจ งไดคาส ท ด กวา

11 55 ต วอยางคารห สส (HEX number) สาหร บใชในการเข ยน Homepage ช อส เลขฐานส บหก ช อส เลขฐานส บหก WHITE #FFFFFF BLACK # YELLOW #FFFF00 RED #FF0000 GREEN # BLUE #0000FF CYAN #00FFFF MAGENTA #FF00FF คาส เหลาน สามารถด ไดจาก คาส ได 16.7 ลานส ด งร ปท 3.8 Color picker ของโปรแกรม Photoshop ซ งจะสามารถเล อกใชส คล กเล อกส ร ปท 3.8 แสดงการด เลขคาส ในตารางส ของโปรแกรม Photoshop คาส เลขฐานส บหก = #2E47B4 (นาคาน ไปใชไดเลย) 3.1 คาส งจ ดการขอความ การจ ดการขอความ หร อ เน อหาเว บ เป นการเข ยนคาส งลงใน <Body> </Body> คาส ง HTML ท เกยวของกบการใสเน อหาในท ค อการใชคาส งจ ดการกบต วอ กษร จ ดระเบ ยบขอความ ใหอานงาย ในเอกสารเว บของเราน นเอง คาส งท เกยวของไดแก 1. ต วอ กษร ไดแก หนา เอ ยง ข ดเสนใต ใสส กาหนดขนาด เล อกแบบอ กษร

12 56 เป นตน 2.จ ดขอความ ไดแก ข นบรรท ดใหม กาหนดห วขอ กาหนดใหยอหนาใหม ใสเสนข นขอความ คาส งจ ดต วอ กษร 1. ต วอ กษร : <B>...ขอความ... </B> :คาส งต วหนา <I>...ขอความ... </I> :คาส งต วเอ ยง <U>...ขอความ... </U> :คาส งข ดเสนใต เม อตองการทาใหต วอ กษรหนา เอ ยง หร อข ดเสนใต ใหนาคาส งขางตน(Tag) ไปครอ ม ขอความน นไว เชน ตองการแตงคาวา "การเข ยนเว บเพจดวยภาษา HTML " ใหหนา เอ ยงและข ดเสนใต ใหทาด งน ร ปท 3.9 <B> <I><U> การเข ยนเว บเพจดวยภาษา HTML</U></I></B> ร ปท 3.9 แสดงการใชคาส ง <B> <I> <U> พรอมกน 2. ควบคมต วอ กษรท งหนาเว บ : ในการตกแตงขอความหร อต วอ กษรท งหนาเว บใชคาส ง <basefont >โดยเพ ม (Attribute) เพ มลงไป ไมตองม แท กป ด ด งต วอยาง คาส งด งน <basefont color= blue size=3> ขอความ... ค ณสมบ ต

13 57 3. ใสส ต วอ กษร : <font color=ช อส หร อ #รห สส >...ขอความ... </font> ในการตกแตงอ กษรใหเป นส ตางๆ ตามช อส หร อรห สส เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษ ใหกบ FONT จะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag) เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความท จะตกแตงส ด งต วอยาง <font color= red > การกาหนดส ต วอ กษรส แดง</font> หร อ <font color= #ff0066 > การกาหนดส ต วอ กษร</font> 4. กาหนดขนาดต วอ กษร : <font size= ขนาด >...ขอความ... </font> ในการกาหนดขนาดอ กษร เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหกบ FONT ขนาด FONT ท กาหนดไดในภาษา HTML กาหนดไวค อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 โดย 1 ขนาดเล กส ด 7 ขนาดใหญส ด การเข ยนคาส งจะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag)เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความ ท ตองการ ด งต วอยาง <font size= 5 > การกาหนดขนาดต วอ กษรขนาดเทากบ 4</font> ร ปท 3.10 แสดงการใชคาส ง กาหนดขนาดและ ส ต วอ กษร 5. กาหนดแบบต วอ กษร : <font face= แบบอ กษร >...ขอความ... </font> การกาหนดแบบอ กษร เป นการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหกบ FONT เชนกน การเข ยนคาส ง จะเข ยนคาส งลงในคาส ง (Tag)เป ด ใหนาคาส งน ไปครอมขอความ ท ตองการ ด งต วอยาง <font face= Cordia New > การกาห นดแบบอ กษร </font>

14 58 การเข ยนคาส งรวมมากกวา 1 คาส ง จะเห นวาการกาหนดค ณสมบ ต พ เศษใหต วอ กษร หร อ FONT ท ง ส ขนาด แบบ ทาไดคลายกน ด งน นในการใชงานหากตองการกาหนดค ณสมบ ต มากกวา 1 อยาง กสามารถเข ยนตอกนโดยเคาะวรรควาง ไวระหวางคาส ง ด งต วอยางร ปท 3.11 ต วอยางการใช <font color=red size=4 face= Cordia New > การกาหนดค ณสมบ ต พ เศษอ กษร </font> ผลล พธ ท ได: การกาหนดค ณสมบ ต พ เศษอ กษร HTML ร ปท 3.11 แสดงการใชคาส ง กาหนดแบบ ขนาด ส ต วอ กษร

15 59 คาส งจ ดขอความ 1. คาส งข นบรรท ดใหม หากพ มพ ขอความยาวๆ เม อตองการจะต ดคาข นบรรท ดใหมตองใชคาส ง <br> แทรก ตามตาแหนงท ตองการใหข นบรรท ดใหม ไมตองม แท กป ด ด งต วอยางผลล พธ ท ได ด ร ปท 3.12 การเข ยนขอความท ตองการต ดคาข นบรรท ดใหมสามารถทาไดดวยการใชคาส ง Break (br) แทรก<br> ขอความหล งคาส ง Break จะถ กต ดลงบรรท ดถ ดไป 2. คาส งข นยอหนาใหม <p>...ขอความ...</p> สาหร บกล มขอความจานวนมาก เราสามารถแบงขอความในร ปของยอหนา (Paragraph) ดวยการ ใชคาส ง <P>... </P> ผลท ไดจะแตกตางจากการใชคาส ง <br> น นค อจะม การเวนชองวางหน งบรรท ด กอนและหล งยอหนา ด งต วอยาง ผลล พธ ด ร ปท 3.12 <P>น ค อต วอยาง การจ ดกล มขอความแบบยอหนาท ใชคาส ง Paragraph กากบ สวนน ค อยอหนาแรก</P> <P>น ค อต วอยาง การจ ดกล มขอความแบบยอหนาท ใชคาส ง Paragraph กากบ สวนน ค อยอหนาท สอง</P> ประโยคใหมท ไมม คาส งกากบ รปท 3.12 แสดงการใชคาส ง <br>, <p>.</p>

16 60 3. คาส งกาหนดชองวางระหวางขอความ การพ มพ ท ม การเคาะวรรคในหนาออกแบบ บราวเซอร จะไมสน บสน นการแสดงผลการ เคาะเวนวรรคมากเกนกวา 1 เคาะ (จะเวนวรรค 10 ชองกแสดงเพ ยงชอง เด ยว) และการกดป มเย องยอหนา กจะแสดงเพ ยง 1 ชองวางเทาน น เราสามารถกาหนดใหแสดงชองวางไดมากกวา 1 ชองวางไดดวยการ แทรกอ กขระพ เศษลงไปค อ แทน 1 ช ดตอ 1 ชองวางต วอ กษร ต วอยาง การแทรกชองวางเกนกวา 1 ชองวาง เชน นายประส ทธ ช สก ล (เวน 4 ชอง ระหวางช อ - นามสก ล) ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 1 4. คาส งจ ดกลมขอความเย องยอหนา ตองการใหขอความม การเย องจากขอบท งสองขางของหน าเว บเพจ สามารถใชคาส ง <BLOCKQUOTE> ขอความ.. </BLOCKQUOTE> ได ขอความท อย ระหวางคาส งด งกลาวจะเย อง ระยะจากขอบท งสองดานด งต วอยาง <BLOCKQUOTE> น ค อขอความท ตองการเย องใหหางจากขอบท งสองขาง เพ อใหเก ดกล มขอความ ท ด สวยงามอานงาย ดวยการใชคาส ง <BLOCKQUOTE> </BLOCKQUOTE> ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 2 หากตองการเย องยอหนาในบรรท ดแรกเพ ยงบรรท ดเด ยว สามารถใชการแทรกต วอ กษรวาง ( ) ลงไปเทากบจานวนเคาะวรรคท ตองการไดโดยตรง หร อจะกาหนดในคาส งยอหนา <p style="text-indent: 30"> กได (ใชไดด กบบราวเซอร IE บราวเซอร อ นอาจไมแสดงผล) ด งต วอยาง การเย องยอหนาดวยการแทรกอ กษรวางลงไป 6 ช ด ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 3 <p style="text-indent: 30">การเย องยอหนาดวยการกาหนดสไตล ใหกบคาส งยอหนา คาต วเลข 30 ค อหนวยพ กเซล </p> ผลล พธ ร ปท 3.13 หมายเลข 4

17 61 5. คาส งกาหนดกลมคา ใหเหม อนตนฉบ บ ร ปท 3.13 แสดงคาส ง จ ดตาแหนงขอความดวย, <blockquote>,<p style= text-indent > 5. คาส งกาหนดกลมคาใหเหม อนตนฉบ บ การกาหนดกล มคาให การแสดงผลบนบราวเซอร เหม อนตนฉบ บท พ มพ หร อออกแบบในเอกสาร HTML สามารถใชคาส ง <PRE> ขอความ.. </PRE> ได ด งต วอยาง ผลล พธ ด งร ปท 3.14 <PRE> </PRE> ว.ด.ป. เวลา หมายเหต

18 62 ร ปท 3.14 แสดงการใชคาส ง <PRE>..</PRE> 6. การจ ดวางตาแหนงของขอความ การกาหนดใหต วอ กษรขอความหร อร ปภาพใหอย ในตาแหนง ช ดดานซาย/กลาง/ขวา ของหนาเว บเพจ (ปกต ขอความจะถ กจ ดช ดซายอย แลว) ดวยการใชคาส ง <DIV ALIGN="LEFT/CENTER/RIGHT"> ขอความ... </DIV> ครอบขอความ/ร ปภาพน น ด งต วอยาง ผลล พธ ด งร ปท 3.15 <DIV ALIGN="LEFT">ขอความน จ ดช ดซาย</DIV><br> <DIV ALIGN="CENTER">ขอความน จ ดก งกลาง</DIV><br> <DIV ALIGN="RIGHT">ขอความน จ ดช ดขวา</DIV> ร ปท 3.15 แสดงการใชคาส ง จ ดตาแหนงขอความดวย <DIV ALIGN= >.</DIV>

19 63 7. การทาห วเร อง (Heading) การกาหนดขอความเป นห วเร องเน อหา (Heading) ใชคาส ง (Tag) <Hn>.</Hn> n ค อ ต วเลขกาหนดขนาด ม คา 1-6 โดยเลข 1 เป นขนาดต วอ กษรใหญท ส ด และ 6 เป นขนาดต วอ กษร เล กท ส ด การใชคาส ง ด งต วอยางด งน <H4>ขอความห วเร องขนาด 4</H4> 8. การจ ดทารายการยอย (List) การทารายการห วขอม หลายว ธ สามารถเล อกใชไดตามความตองการด งน 8.1 คาส ง <DL>, <DT>, <DD> คาส งท ง 3 คาส งน ใชรวมกน เป นการกาหนดห วขอใ หญ ห วขอยอย ลดลาด บกน ด งร ปท 3.16 ผลล พธ <DL> <DT>ห วขอท 1</DT><DD> ห วขอยอยท 1.1 </DD> <DT>ห วขอท 2</DT><DD> ห วขอยอยท 2.1 </DD> </DL> ร ปท 3.16 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <DL>, <DT>, <DD>

20 คาส ง <LI> ควบคมขอบเขตห วขอดวย <DIR>.</DIR> ใชควบค มรายการห วขอท ม ความยาวไมเกน 20 ต วอ กษร การใชงานด งน <DIR> <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 </DIR> ผลล พธ ด งร ปท 3.17 ผลล พธ รายการห วขอท 1 รายการห วขอท 2 ร ปท 3.17 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <LI> โดยควบค มดวย<DIR> </DIR> 8.3 คาส ง <LI> ควบค มขอบเขตห วขอดวย ใชควบค มรายการห วขอเชนเด ยวกบ <DIR>.</DIR> แตแบบ<MENU>.</MENU> ไมกาหนดความยาว ห วขอ การใชงานด งน <MENU> <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 </MENU> ผลล พธ ด งร ปท 3.18 ร ปท 3.18 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และห วขอยอย <LI> โดยควบค มดวย <Menu>.</Menu>

21 คาส ง <OL>.</OL> เป นคาส งกาหนดล กษณะ (Type) รายการห วขอใหม ลาด บ เชน หร อ a, b, c คาส ง <OL>. <OL> ใชควบค ม <LI> โดยใชรวมกบคาส ง START การใชงานตามต วอยางด งน ผลล พธ ด งร ปท ) <OL START=1 Type= a > <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 <LI>รายการห วขอท 3 </OL> 2) <OL START=1 Type= 1 > <LI>รายการห วขอท 1 <LI>รายการห วขอท 2 <LI>รายการห วขอท 3 </OL> ร ปท 3.19 แสดงการใชคาส ง จ ดห วเร องใหญ <H..>.</H..> และกาหนดล กษณะห วขอยอย <LO>,<LI> 8.5 คาส ง <UL>.</UL> เป นคาส งกาหนดล กษณะ (Type) รายการห วขอแบบใชส ญล กษณ เป นห วขอ เชน, ο, คาส ง <UL>. <UL> ใชควบค ม <LI> การใชงานด งร ปท 3.20 ร ปท 3.20 แสดงการใชคาส งจ ดห วเร อง <H..>.</H..> และ <UI>,<LI>

22 การสรางเสนค นแนวนอน การเนนขอความหร อเน อหาใหม ความช ดเจน ดวยการใชเสนค น <HR> สามารถกาหนด ตาแหนง ความหนา ความยาว ส ความท บ ไดใชคาส งด งต วอยาง <HR color= red size=10> กาหนดใหเสนม ส แดง ความหนา (size) 10 pixels ไมไดกาหนด ความกวาง จะแสดงผลกวาง (หร อความยาวเสน) เต มพ นท ดานกวางของหนาเว บ <HR width= 300 align= center color= blue size= 5 noshade> กาหนดความกวาง เทากบ 300 pixels อย กงกลางหนา ใหเสนม ส นาเง น ความหนา(size) 5 pixels ไมกาหนดความท บ (noshade) ร ปท 3.21 ด งน ร ปท 3.21 การใชคาส ง <HR> สรางเสน

23 คาส งตกแตงสรางความนาสนใจ 1. การใสรปภาพ กอนนาร ปภาพมาประกอบ ใหศ กษาชน ดของภาพ เชน GIF, JPEG และ PNG ท จะนามา ใชประกอบบนเว บเพจ เชนควรจะตองม ขนาดเล ก เพ อนาไปเร ยกใชบนเว บเพจไดอยางรวดเร ว (ขนาดไฟล ตองไมเกน 50 KB) ท สาค ญภาพตองนามาเกบไวใน Folder ท ใชเกบ ไฟล ตาง ๆ ของเว บไซต ท สรางปกต จะสรางโฟล เดอร ยอยช อ images ไวเกบร ปภาพ เพราะการใชคาส งอางถ งร ปภาพตองบอก โฟล เดอร ท เกบควบค ไปดวยเสมอ การสรางโฟล เดอร ยอยภายในโฟล เดอร เว บไซต จะไมตองเข ยนคาส ง อางถ งใหย งยาก หากการจ ดเกบไมด หร อไมไดนาร ปภาพมาเกบไวในโฟล เดอร ของ เว บไซต อางอ ง ผ ดร ปกจะไมแส ดงโดยจะปรากฏเป นกากบาทส แดง แทนคาส งใสร ปภาพเป นคาส งเด ยว ไมตอง ม Tage ป ด ด งน <IMG SRC="โฟล เดอร เก บภาพ/ช อร ปภาพ"> โดยเราสามารถกาหนดคาเพ ม เชน ในสวน ของความกวาง ความยาวของร ปภาพ ตาแหนงภาพ ด งต วอยาง <img src="images/bird.gif"> คาส งใสร ปภาพ <img src="images/bird.gif" width="80" height="66"> กาหนดความกวาง ความส ง <img src="images/bird.gif" width="160" height="133"> กาหนดความกวาง ความส ง <img src="images/bird.gif" align=center> กาหนดตาแหนงก งกลาง ( Images ค อโฟล เดอร ท เก บ bird.gif ค อ ช อร ปภาพ ) 2. ใสกรอบและขอความอธ บายภาพ การเพ มความนาสนใจแกร ปภาพ โดยใสกรอบภาพ ( Border) ใสคาอธ บายภาพ ( alt) เม อ นาเมาส มาช ท ภาพใหปรากฏคาอธ บายข น เพ อสรางปฏ ส มพ นธ ความนาสนใจ แกผ ชมท ด ด งน <img src="images/bird.gif" border="3" alt="ไปชมนก"> 3. การทาอ กษรเคล อนท การเนนขอความหร อเน อหาใหนาสนใจ ดวยการส งใหเคล อนท ใชคาส ง <MARQUEE>.ขอความ...</MARQUEE> และสามารถกาหนดการควบค ม เชน ท ศทาง ความเร ว เพ มได ค อ Direction เชน LEFT, RIGHT, DOWN: กาหนดท ศทาง Behavior เชน Scroll (ขวาไปซายแลวเร มใหม), Slide (ขวาไปซายแลวหย ด) Scroll amount = ความเร วในการเคล อนท (ควรกาหนดเพ ยง 1, 2, 3 เทาน น )

24 68 คาส ง ต วอยางด งน <marquee behavior=scroll>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวเร มใหม</marquee> <marquee behavior=alternate>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวว งยอนกล บ</marquee> <marquee behavior=slide>อ กษรว งจากขวาไปซายแลวหย ด</marquee> <marquee direction=right>อ กษรว งจากซายไปขวาแลวเร มใหม</marquee> <marquee scrollamount=2 direction=down>อ กษรว งจากบนลงลางแลวเร มใหม</marquee> คาแนะนา...ควรทดสอบการใชคาส งเพ อกาหนด ล กษณะ ขนาด ความเร วในการเคล อนท ใหเหมาะสม ต วอยาง Marquee อ กษรว งข น เม อนาเมาส ช บร เวณขอความ ขอความจะหย ด เม อนาเมาส ออกนอกพ นท ต วอ กษรว งตอไป.. <TABLE bgcolor= #FFFFCC width = 300 height= 300 border=1 > <TR><TD> <marquee direction=up height=200 onmouseout=this.start() onmouseover=this.stop() scrollamount=1> <CENTER> ใสขอความว งจากดานลางข นดานบน.. CENTER> </marquee> </TD> </TR> </TABLE> 3.3 คาส งสรางตาราง ในการนาเสนอเน อหา ขอม ลท เป นรายการ หร อสถ ต ตางๆ โดยท วไปจะนาเสนอขอม ลใน ร ปของตาราง เพ อความเป นระเบ ยบเร ยบรอยและงายตอการทาความเขาใจ ซ งการสรางเว บโดยท วไป ผ ออกแบบจะใชตารางเป นต วกาหนดขอบเขตพ นท เน อหาแตละสวนไวเสมอ คาส ง(Tage) ท ใชในการ สรางตารางค อ <TABLE>...</TABLE> พรอมท งตองม แท กประกอบในการสรางตาราง เชน สรางแถว, สรางคอล มน, กาหนดส พ น ส เสนขอบตาราง, กาหนดขนาดตาราง, การจ ดตาแหนงตาราง เป นตน ด งต วอยางด งน ร ปแบบคาส ง คาอธ บาย <TABLE>...</TABLE> <CAPTION>...</CAPTION> <TR>...</TR> <TH>...</TH> <TD>......</TD> คาส งท กาหนดใหบราวเซอร สรางตาราง คาส งท ใชต งช อหร อห วขอเร องใหก บตาราง คาส งสาหร บสรางแถวในตาราง (ROW) คาส งสาหร บกาหนดขอม ลสวนห วของตาราง คาส งสาหร บสรางแถวในตาราง (ROW)

25 69 ต วอยางคาส งสรางตาราง กาหนดเสนขอบตาราง = 2 pixel ร ปแบบคาส ง ต วอยางผลการใชคาส ง <TABLE BORDER="2" > <CAPTION>ช อตาราง</CAPTION> <TR> <TH> สวนห ว1</TH> <TH> สวนห ว2</TH> <TR> <TD>ชองท 1</TD><TD>ชองท 2</TD> </TR> <TR> <TD>ชองท 3</TD><TD>ชองท 4</TD> </TR> </TABLE> การกาหนดค ณสมบ ต เพ อตกแตงเพ มในตาแหนงตาง ๆ ของตาราง ใหกาหนดในจ ดท ตองการ เชน ส พ น ส ต วอ กษร ด งต วอยาง ร ปแบบคาส ง คาอธ บาย และผลการใชคาส ง <TABLE BGCOLOR="#FFFF99" BORDER="2" width= 300 > <CAPTION><FONT face= "cordia new" SIZE="4" COLOR="blue">ช อตาราง</FONT>CAPTION> <TR> <TH> <FONT face= "cordia new" SIZE="3" COLOR="green">สวนห ว1</FONT></center></TH> <TH> <FONT face= "cordia new" SIZE="3" แสดงการกาหนดรายละเอ ยดเพ มในสวน COLOR="green">สวนห ว2</FONT></center></TH> ขนาดตารางซ งขนาดม หนวยเป น pixel <TR> สาหร บช อ และ ห วตาราง กาหนดแบบ <TD>ชองท 1</TD><TD>ชองท 2</TD> </TR> Font และ ส ใหสวยงาม ตาแหนง (align) <TR> ไมตองกาหนด จะจ ดกงกลางใหเสมอ <TD>ชองท 3</TD><TD>ชองท 4</TD> สาหร บส ตารางแตละแถวสามารถกาหนด </TR> เพ มในแตละ TR, TD ไดเลย </TABLE>

26 70 การรวมตาราง การใชคาส งรวมคอล มน : Colspan= x (x ค อ จานวนคอล มน ) คาส ง ผลล พธ <TABLE width=200 bgcolor = #CCFFFF BORDER="2" > <TR> <TD colspan= 2 >AB</TD><TD>C</TD> </TR> <TR> <TD>D</TD><TD>E</TD><TD>F</TD> </TR> </TABLE> A B C D E F การใชคาส งรวมแถว : Rowspan= x (x ค อ จานวนแถว) คาส ง ผลล พธ <TABLE bgcolor = #FFFF99 BORDER="2" width= 200> <TR> <TD ROWSPAN="2">AD</TD> <TD>B</TD> <TD>C</TD> </TR> <TR> <TD>E</TD> <TD>F</TD> </TR> </TABLE> A B C D E F

27 71 คาส งจ ดการขอมลและตารางท ควรร Width = x : x ใชกาหนดความกวางของตาราง ใชหนวยได 2 แบบ ค อ % (ของความกวางจอ) และ pixel (จะไมปร บตามความกวางจอ) เชน Width= 80%, width= 600 Height = x : ใชกาหนดความส งของตาราง ใชหนวยเป น pixel เทาน น Align = x : ใชกาหนดตาแหนง object ในแนวนอน right หร อcenter หร อ left เชน align= center Valign = x : ใชกาหนดตาแหนง object ในแนวต ง top หร อ middle หร อ bottom เชน valign= top Colspan = x : ใชรวมคอล มน เขาดวยกน x ค อจานวนคอล มน Rowspan = x : ใชรวมแถวเขาดวยกน x ค อจานวนแถว 3.4 การเช อมโยงหนาเว บเพจ Index.html home.html about.html regist.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html register.html Unit1.html Unit2.html index.html home.html register.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html home.html Unit1.html Unit2.html index.html about.html register.html home.html Unit2.html index.html about.html register.html home.html Unit1.html ร ปท 3.22 แสดงต วอยางการเข ยนผ งการเช อมโยง (Navigation)ในเว บไซต การเช อมโยงหนาเว บเพจ ค อ การกาหนดสวนของขอความหร อร ปภาพท ตองการ ใหเป น จ ดเช อมโยงไปย งเน อหา จ ดอ น หร อหนาเว บเพจอ น ซ งเน อหาท จะเช อมโยงไปอาจจะอย ภายในหนา เด ยวกน, คนละหนากน หร ออาจจะอย คนละเว บไซต กได การเช อมโยงหนาเว บเพจ ประกอบดวย สวนประกอบท สาค ญ 2 สวน ค อ

28 72 1. จดท ใชสาหร บเช อมโยง (Link) เป นสวนท ใชเป นจ ดเช อมโยงไปย งเป าหมายปลายทาง ซ ง อาจจะเป นขอความ หร อร ปภาพซ งอาจเป นภาพน ง หร อภาพเคล อนไหวกได 2. เป าหมาย (Target) เป นสวนปลายทาง หร อ จ ดท ตองการใหเช อมโยงมาถ งจะอย สวนใดของ เอกสารเว บกได ตามท เรากา หนด ร ปท 3.23 แสดงการ สรางจ ดล งค ในหนาเว บ การสรางจดเช อมโยง ม ด งน 1. การล งค ภายในเว บเพจเด ยวก น (Name Anchor) ในกรณ ท หนาเว บเพจยาวหร อม หลายห วขอท นาสนใจ ตองการใหผ ชมไปถ งห วขอน น โดยสะดวกรวดเร ว จ งสรางการเช อมโยงไวสามารถคล กล งค ไปได ข นตอน ม ด งน 1.1 กาหนดเป าหมาย (Target) - คาส ง <A NAME= ช อเป าหมาย>...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A NAME= cont02 >ฝ ายว ชาการ</A> 1.2 กาหนดจดเช อมโยง (Link) - คาส ง <A HREF= #ช อจ ดเช อมโยงในขอ 1>...ขอความ...</A> เชน <A HERF= #con02>คล กไปท ฝ ายว ชาการ</A>

29 73 2. การล งค ภายในเว บไซต (Web Page/File) เป นการเช อมโยงไปย งหนาเว บเพจอ นภายในเว บไซต เด ยวกน -คาส ง <A HERF= "ช อแฟ ม" >...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A HERF=unit4.html>หนวยท 4</A> 3. การล งค ไปย งเว บไซต อ น (URL/Website) เป นการเช อมโยงไปย งหนาเว บเพจหร อเว บไซต อ น ใชการระบ ช อโดเมนเต ม - คาส ง <A HERF=ช อเว บไซต >...ขอความท ใชเป นจ ดเช อมโยง...</A> เชน <A HERF=http://www.google.co.th>google</A> 4. การล งค อ เมล ( Link) เป นการสรางจ ดเช อมโยงพ เศษท ตองการใหผ ชมคล กเพ อเป ดโปรแกรมร บสงอ เมล ท ม ในเคร อง เพ อเข ยนขอความ เชน <A HREF= ดทา </A> ในกรณ ใชร ปภาพเป นจ ดเช อมโยง จะใชคาส งอางอ งร ปภาพแทนตาแหนงขอความ ด งน คาส ง : <A HREF="http://www.google.co.th"><IMG SRC="images/chicken1.gif"></A> การแสดงผลดวยโปรแกรมบราวเซอร การทดสอบเพ อแสดงตรวจสอบผลเว บเพจท ทาการออกแบบดวยโปรแกรมสราง ไมวาจะเป น การออกแบบดวยโปรแกรม ภาษา หร อ โปรแกรมสาเร จร ป เม อเข ยนโปรแกรมเสร จแตละชวงคาส ง จะตองทาการทดสอบผลดวยโปรแกรมเว บบราวเซอร (เชน โปรแกรม IE, Firefox, Safari) ท นท การ ทดสอบผลสามารถทาไดหลายว ธ ว ธ ท สะดวกและน ยมใชกนม 2 ว ธ ค อ 1. เขาไปท โฟล เดอร เกบผลงานเว บไซต ด บเบ ลคล กท ไฟล เว บเพจ ซ งบ นท กเร ยบรอยแลว (นามสก ล htm หร อ html) โปรแกรมบราวเซอร จะทางานและเป ดเว บเพจน น ๆ ข นท นท 2. สาหร บผ ใชโปรแกรมชวยสรางเว บ(โปรแกรมสาเร จร ป)จะม เคร องม อเป น Icon หร อ ค ย ล ด สาหร บเป ดด เว บเพจผานโปรแกรมบราวเซอร ใหท กโปรแกรม เชน Dreamweaver จะม Icon หร อค ย ล ด ใหใชเป ด เชน กด ของโปรแกรม IE ใช F12 เป นตน

30 74 ขอมลเก ยวก บโ ปรแกรมบราวเซอร ท ม ใชในป จจ บ น ท ควรทราบม ด งน 1. โปรแกรม Internet Explorer ของบร ษ ทไมโครซอฟต แถมมากบโปรแกรมว นโดว ม ผ ใชมาก ท ส ด ป จจ บ นออกเวอร ช น 7.0 หร อ IE 7 ม ขนาด 14.7 MB 2. โปรแกรม Mozilla Firefox บร ษ ท Mozilla น ยมเร ยกกนส น ๆ วา Firefox ป จจ บ นเป นร น ม ขนาด 5.74 MB สามารถหาคาแนะนาว ธ เซ ตอ พและการแกป ญหาในการใชงานไดคอนขางงาย 3.โปรแกรม Opera พ ฒนาโดยบร ษ ท โอเปรา ประเทศนอร เวย ม จ ดเดนท ต วโปรแกรมม ขนาด เล ก ป จจ บ นออกร น โปรแกรม Safari ของคายแอปเป ล ซ งเด มใหใชกบระบบปฏ บ ต การแมคอ นทอช เทาน น ขณะน ออกร น ท ใชกบว นโดวส ได โปรแกรมบราวเซอร แตละโปรแกรมจะม หนาตาเมน และส ส น แตกตางไป รวมท งการแสดงผล ในภาษาไทยอาจจะไดผลล พธ ท ไมถ กตอง หร อหากการต งคาไมจะไมแสดงภาษาไทยเล ย การ ออกแบบสรางเว บจ งตองม การทดสอบผลเพ อตรวจสอบตลอดเวลา โปรแกรมบราวเซอร แตละโปรแกรม ท เล อกใช ควรเร ยนร ว ธ การใชงาน การปร บแตงโปรแกรมแตละโปรแกรม ซ งม ผ ร ไดเสนอแนะไวใน อ นเทอร เน ต หร อคนหาขอม ลไดโดยเฉพาะจากเว บบอร ดตาง ๆ ซ งเป นศ นย รวมขอม ลท ด แหงหน ง เพราะบางคร งโปรแกรมม เง อนไขตาง ๆ กน ทาใหคาส ง HTML หร อไฟล ขอม ลท นามาใสในหนาเว บไม แสดงผล ท งท โคชคาส งด แลวถ กตองท กอยาง ท สาค ญเม อนาเว บออกเผยแพรควรแนะนาผ ใชดวยวาเว บ ของเราจะแสดงผลไดด กบโปรแกรม บราวเซอร อะไร ใชขนาดความละเอ ยดหนาจอเทาไร เพ อใหการชม เว บของเราไดตรงจ ดประสงค และเห นผลงานในแบบท ด ด ท ส ด สรปบทเร ยน การเร ยนร ภาษา HTML ถ อเป นการเร ยนร ภาษามาตรฐานของโปรแกรมสรางเว บเพจ สาหร บการเร มตนเร ยนร การสรางเว บกควรเร ยนร ภ าษา HTML กอน เสมอ เน องจากการสงขอม ล การส อสารตางๆ ในบราวเซอร ย คป จจ บ นใชขอม ลแบบม ลต ม เด ยแทบท งส น จ งตองใชเทคโนโลย WWW ซ งตองใชภาษา HTML เป นต วพาไป ดวยประสบการณ การใชงานและการสอน ผ สอนเห นโปรแกรม HTML เม อน กเร ยนพอเขาใจหล กการใชคาส งแลวก สามารถเร ยนร เพ มเต มได เองจากแหลงเร ยนร ตาง ๆ เชนท ในการสอนควรเนนไปท การใชโปรแกรมแบบ WYSIWYG กล ม โปรแกรมสาเร จร ปท ม ประส ทธ ภาพในการสรางงานไดเร ว ม เทคน คสรางความนาสนใจ ร ปแบบได มาตรฐานใหมาก โปรแกรมเหลาน นไดพ ฒนามารองร บภาษา HTML, XHTML และ XML โดยสราง คาส งใหอ ตโนม ต หากสามารถตรวจ และแกไขคาส ง พรอมท งเข ยนคาส ง เสร มลงไปในจ ดท ตองการ เพ มเต มได จะทาใหการเร ยนร การสรางเว บ ม เวลาสรางท กษะแบบตาง ๆ ไดมากข น ใหศ กษา HTML เพ มเต มท เว บไซต เพ อใหน กศ กษาทบทวนความร ในบทเร ยน ใหตอบคาถามตอไปน วาเราม ความร ในส งตอไปน เพ ยงใด

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ

หน วยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหน าเว บเพจ หนวยท 5 การเช อมโยงเน อหาในหนาเว บเพจ ผลการเร ยนรท คาดหว ง 1. บอกร ปแบบค าส งของ การเช อมโยงแบบตางๆ ได 2. สามารถเข ยนค าส ง (Tag) กาหนดร ปแบบการเช อมโยงจากต วอ กษรขอความหร อร ปภาพ ไดถ กตอง สาระส าค ญ การท

More information

หน วยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร

หน วยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร หนวยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร ผลการเร ยนรท คาดหวง 1. อธ บายความหมายของเคร อขายอ นเทอร เน ต และการส อสารผานเคร อขาย ได 2. อธ บายประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและการน ามาใชในช ว ตประจ าวนไดอยาง เหมาะสม

More information

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML 43 หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML ห วข อเร อง 1. ความหมายของภาษาHTML 2. ประว ต ความเป นมาของภาษาHTML 3. องค ประกอบของภาษาHTML 4. ร ปแบบท ด ของภาษาHTML 5. โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บเข ยนเว บเพจด วยภาษาHTML

More information

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4 แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย

More information

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX โครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บงานออกแบบส งพ มพ และจ ดท าเว บเพจ ส าหร บน กศ กษาคณะน เทศศาสตร ภาคฤด ร อน 2546 มหาว ทยาล ยกร

More information

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน เอกสารประกอบการสอน รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน ว ทยาล ยสารพ ดชางพ ษณ โลก ส าน

More information

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information

ค ม อการสรางสรรคงานพ มพค ณภาพ ดวย Microsoft Office Word 2010 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย

ค ม อการสรางสรรคงานพ มพค ณภาพ ดวย Microsoft Office Word 2010 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย 1 ค ม อการสรางสรรคงานพ มพค ณภาพ ดวย Microsoft Office Word 2010 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นยบร การความร ทางว ทยาศาสตรและเทคโนโลย สาน กงาน พ ฒนาว ทยาศาสตรและเทคโนโลย แหงชาต 2 สารบ ญ แนะนา Microsoft Office Word

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML

ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML ใบความร ท 1.1 หน วยการเร ยนร ท 1 การเข ยนเว บเพจด วยภาษา HTML เร อง ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML ประว ต ภาษา HTML HTML (HyperText Markup Language) ค อ ภาษาคอมพ วเตอร ท ออกแบบมาเพ อใช ใน การเข ยนเว บเพจ

More information

เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007

เป ดโปรแกรม Microsoft Word 2007 ใบความร หน วยการเร ยนท 3 รห สว ชา 2001-0001 ว ชาคอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ระด บ ปวช. 2 จานวน 2 หน วยก ต ช อหน วย การใชโปรแกรม Microsoft Word สรางเอกสาร จานวน 3 ช วโมง ช อเร อง การใชโปรแกรม Microsoft Word

More information

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล

ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ค ม อการใช ระบบจ ดเก บข อม ลจากระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อเพ มท กษะการใช เคร องคอมพ วเตอร การส บค น จ ดเก บข อม ล ของ นายอ กษร บ ญชาล คร คศ.2 โรงเร ยนม กกะส นพ ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม

ค ม อการใช งานโปรแกรม ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร (Knowledge Based Society Management System) ระบบบร หารจ ดการส งคมฐานความร : 1 สารบ ญ เกร นน า ร ปแบบหน าจอสาหร บบ คคลท วไป 3 การสม ครสมาช ก 3 - กฎของการสม

More information

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

More information

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร

หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร หน วยท 4 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลคาในการจ ดทาเอกสาร ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรมประมวลผลค าในการจ ดท าเอกสาร 2. หล กการพ มพ เอกสารด วยระบบส มผ สเบ องต น 3. การจ ดร ปแบบเอกสาร 4. การท

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

แนวขอสอบ v-net 3000-0201 โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ เฉลยค าตอบส แดง

แนวขอสอบ v-net 3000-0201 โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ เฉลยค าตอบส แดง แนวขอสอบ v-net 3000-0201 โปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ เฉลยค าตอบส แดง 1. ขอใดม ใชประโยชนของโปรแกรมประมวลผลค า 1. ชวยลดปร มาณกระดาษท จ ดเก บ 2. ชวยใหการจ ดเก บและคนหาเอกสารม ความรวดเร วมากข น 3. ช*วยลดค*าใชจ*ายเก

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai

จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai ระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส Electronic Document Management System จ ร ชยา นครช ย Jiratchaya Nakhonchai สารน พนธ ฉบ บน เป นสวนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ บ

More information

ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช

ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช ว ชา การสร างเว บเพจ (2201-2414) หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ส ข ม แป นศร ว ทยาล ยอาช วศ กษานครศร ธรรมราช 68 หน วยท 3 พ นฐานการใช โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สาระสาค ญ Adobe Dreamweaver

More information

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม

สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม สารบ ญ บทท 1 การความร เบ องต นเก ยวก บโปรแกรม 1 1. ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 1 2. ส งใหม ใน 2 3. ส วนประกอบท ส าค ญของโปรแกรม 8 บทท 2 หล กการพ นฐานในการใช โปรแกรม Excel 2007 10 1. การเร ยกใช

More information

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003

บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 บทท 2 การใช งานโปรแกรมประมวลผลค าด วย Microsoft Word 2003 ว ตถ ประสงค 1. สามารถจ ดร ปแบบของเอกสารได 2. สามารถใช งานจดหมายและเมล ได 3. สามารถจ ดร ปแบบตารางได 4. สามารถใช งานส ตรค านวณในตารางได 5. สามารถจ

More information

ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย

ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชาการใช งานโปรแกรม PowerPoint 2010 เบ องต น E-learning for Microsoft office PowerPoint 2010 System จ ดทาโดย นางสาวน นท ตา นางสาวจ ลาวรรณ ธรรมดา สร อยว ชา โครงการน เป นส วนหน

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document

แบบทดสอบก อนเร ยน. ง. My document แบบทดสอบก อนเร ยน เอกสารประกอบการเร ยน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช น ประถมศ กษาป ท 6 เร อง เอกสารสวยด วยไมโครซอฟต เว ร ด เวลา 60 นาท จ านวน 30 คะแนน 1. ถ าไม ปรากฏ w บนจอคอมพ วเตอร เพ อ

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject จ ดทาโดย

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject จ ดทาโดย เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject นายช ชวาล นายธ ระพงศ นายส ขเกษม จ ดทาโดย ป สสาโก ม ท ตา อ อนสมจ ตต โครงการน

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ

ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ ค ม อการใชโปรแกรมระบบเง นเด อนขาราชการ หนา 1 โปรแกรมระบบเง นเด อนข#าราชการน เป(นโปรแกรมท พ ฒนาต/อยอดมาจากโปรแกรมเด มท จ าก ดการใช#งานเฉพาะ ระบบปฏ บ ต การว นโดวส8แบบ

More information

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา

2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลค า จ ดประสงค รายว ชา 2201-1001 การใช โปรแกรมประมวลผลคา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส

More information