Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005

Size: px
Start display at page:

Download "Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005"

Transcription

1 ร จ ก ก บ SwiSH Max SwiSH Max เป นโปรแกรมท ใช ส าหร บสร างานทางด านกราฟฟ ก เช น การสร างต วอ กษร ภาพน ง และภาพเคล อนไหว ท สามารถน าไปใช ก บงานประเภทต าง ๆ ได เช นเด ยวก บโปรแกรม Macromedia Flash เช น งาน Presentation งาน Animation หร อ แม กระท งการออกแบบและพ ฒนาเว บไซด เป นต น ล กษณะการใช งานของโปรแกรม SwiSH Max จะง ายกว าโปรแกรม Flash เน องจาม Effect ส าเร จร ป ประเภทต าง ๆ มาให นอกจากน ย งสามารถเข ยนสคร ปต เพ อควบค มการท างานได ท าให โปรแกรม SwiSH Max เป นท น า สนใจและก าล งได รบ ความน ยมเป นอย างมาก SwiSH Max เป นโปรแกรมท ใช สร างงานทางด านกราฟฟ กของบร ษ ท SwiSHaone.com Pty Ltd. ซ งเป นเวอร ช นล าส ดท พ ฒนามาจาก SwiSH Version 2 นอกจากน SwiSH Max ย งได ม การแบ งเป น เวอร ชน ย อยตามว นท พ ฒ นาโปรแกรมโดยในท จ ะใช SwiSH Max (ต วเลขท ระบ ค อ ป /เด อน/ ว น ท พ ฒ นาโปรแกรม) สามารถสร างงานน าเสนอ เช น โลโก โฆษณา แบนเนอร เมน รวมไปถ งการสร าง เวปไซด แบบ Dynamic ท สามารถโต ตอบก บผ ใช ได นอกจากน ย งสามารถสร างงาน Animation เช น การ สร างภาพเคล อนไหวท ม การเล นเส ยงในเวลาเด ยวก นได เหม อนก บโปรแกรม Flash แต สามารถท าได สะดวกและรวดเร วกว า ด งน น จ งท าให SwiSH Max เป นโปรแกรมท น าสนใจส าหร บผ ท ต องการสร างงาน Animation การน าเสนองานต างๆ ผ านทางเวปไซด รวมถ งการออกแบบและพ ฒนาเว บไซด ให ม ร ปแบบ น าสนใจ SwiSH Max ประกอบด วยเคร อ งม อต างๆ ช วยในการสร างช น งานม ความหลายหลายท ง การสร าง ภาพน ง และภาพเคล อนไหวท สามารถใส Effect ได มากกว า 230 แบบ นอกจากน เราสามารถควบค มการ ท างานด วยสคร ปต ท าให งานท สร างข นเป นไปตามความต องการ อ กท งสามารถน าไปแสดงผลใน Flash Player, Browser และ Media Player สามารถใช งานได โดยไม จ าเป นต องต ดต ง Macromedia Flash บน คอมพ วเตอร โปรแกรม SwiSH Max สามารถท จะน าเสนองานในร ปแบบของไฟล Shock wave Flash (.swf) ซ ง สามารถน าไปใช ในการสร างเว บเพจได และ ย งสามารถแปลงเป นไฟล avi ซ งใช ในการต ดต อภาพยนตร ได อก ด วย โปรแกรม SwiSH Max สามารถท างานบนระบบปฏ บ ต การ Window โดยก อนใช งานควรส ารวจ ค ณสมบ ต ของระบบปฏ บ ต การและฮาร ดแวร ก อน ว ารองร บการท างานโปรแกรม SwiSH Max ได หร อไม ด งน

2 2 1. อย างน อยต องใช ระบบปฏ บต ก าร Window 9x/Me/NT2000/2003/XP 2. เคร อ งคอมพ วเตอร ท ม CPU เป น Intel Pentium III 300 MHz ข นไป 3. ม พน ท ว า งในฮาร ดด สก อย างน อย 7.02 MB 4. RAM อย างน อย 64 MB RAM แต ถ าจะให คล องต วขอแนะน า 256 MB 5. ความละเอ ยดของจอภาพ 800 x 600 พ กเซล ข นไป ต องแสดงส ได 256 ส SwiSH Max จะม ล กษณะจอภาพท แตกต างไปจาก SwiSH Version 2 โดยจอภาพใหม จะช วยให ผ ให สามารถใช งานได ง ายข น นอกจากน SwiSH Max ย งได เพ ม Effect เพ ม ร ปแบบเข ยนสคร ป รวมไปถ ง การเพ ม เคร อ งม อท ใ ช ในการวาดร ป เร ม ต นท าความร จ ก ก บ User Interface ของโปรแกรม Interface โปรแกรม SwiSH Max 2005

3 3 Main menu ค าส งหล กท ใช ในการส งงานท วไป เมน File ค าส ง รายละเอ ยด สร างไฟล ใหม New Open เร ยกไฟล ท ต องการใช งาน โดยม นามสก ลเป น.swf Save และ Save as บ นท กงานท ต องการเก บไว และใช Save as เม อ ต องการบ นท กเป นช อ ไฟล อน New Windows เป ดโปรแกรม SwiSH ซ อนข นอ ก ใช ในกรณ ท ต องการสร างงาน SwiSH หลาย แฟ มพร อมๆ ก น ซ ง อาจสามารถ copy งานจากแฟ มหน ง ไปย งอ กแฟ มหน งได Samples เป นการเป ดแฟ มต วอย างท โปรแกรม SwiSH ม มาให เพ อใช ในการศ กษา หร อ ด ดแปลงไปใช งาน Import ใช ในการด งข อความ ภาพน ง แบบ ภาพเคล อ นไหว เส ยง เข ามาเพ อ ใช งาน export น างานท ท าได ไปใช โดยปกต ม กใช เป น *.swf แต สามารถแปลงเป น.html หร อ.avi ได Test ทดสอบงานท สร าง ก อนท จะ export งานไปใช จร ง ซ งสามารถ test แบบ play ใน โปรแกรม SwiSH หร อทดสอบผ านทาง Browser ก ได ป ดงานท ก า ล งท าอย Close Exit ออกจากโปรแกรม SwiSH เมน Edit ค าส ง Undo Redo Cut object Copy object Paste object Delete Select all Objects Show Hide Properties รายละเอ ยด ย อนข น ตอนท ได สร างในคร งท แล ว ยกเล กการย อนข น ตอน ต ดว ตถ ท สร างข น ค ดลอกว ตถ ท สร างข น วางว ตถ ทต ด หร อค ดลอกไว ลบว ตถ ท ไม ต องการ เล อกท กว ตถ ในพ นท สร างงาน แสดงว ตถ ท ซ อนไว ซ อนว ตถ แสดงค ณสมบ ต ของว ตถ ท เล อก

4 4 เมน View ค าส ง Preview Frame Toolbar รายละเอ ยด ตรวจสอบว าขณะแสดงผลในพ นท สร างงานก าล งอย ในต าแหน ง Frame ใด เป นกล มของเมน ย อยท ม เมน ย อยซ อนอ กช นหน ง ส าหร บเล อกให แ สดง Tool ตามต องการ แสดงหร อซ อน แถบแสดงสถานะ Status bar ซ มภาพคล ายมองในระยะใกล Zoom in ซ มภาพคล ายมองในระยะไกลออกไป Zoom out แสดงขนาดของเน อ ท ส ร างงานเท าก บของจร ง View at 100 % Fit Scene in window แสดงเน อท สร างงานเต มพ นท ใน Lay out Fit Object in Window แสดงขนาดของ Object เต มขนาดท สามารถมองเห นได ใน Lay out แสดงไม บรรท ด เพ อ อ านวยความสะดวกในการก าหนดระยะ Show rulers Show grid แสดงเส น grid ในเน อท สร างงาน ม ประโยชน ในการมองเพ อ จ ดวางต าแหน งของ ว ตถ ให ตรงก บท ต องการ เส น grid ใช เพ อ สะดวกในการมองเพ อ วางต าแหน งของ ว ตถ เท าน น ไม แสดงผลในผลงานท ได export ออกไป Snap to Grid ให ว ตถ ว งเข าหาเส น grid เม อ น าว ตถ วางใกล สะดวกในการจ ดวางว ตถ ทต อ งการ ให ระด บแนวต งหร อแนวด งตรงก น แสดงว ตถ ท งหมด Show all image Smooth Edges and ท าให ขอบว ตถ วต ถ เช น อ กษร หร อภาพคมช ดไม เก ดรอยห ก Images เมน Insert ค าส ง Scene Text Button Sprite รายละเอ ยด แทรก Scene แทรกข อความ ซ งสามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของข อความได ท Properties แทรกป ม แทรกว ตถ ซง เป นภาพเคล อนไหว โดยเม อคล กท น จะเก ดเน อท สร างงานใหม ซ ง เป นส วนย อยภายในเน อ งานเด ม ซ งจะม Time line เป นของต วเอง

5 5 เมน Insert (ต อ) ค าส ง Image Content Instance Effect Script Show grid Snap to Grid Grouping Convert Order Transform Align Justification Appearance รายละเอ ยด แทรกภาพ โดยท ว ไปจะเป นภาพน ง แต สามารถแทรกภาพเคล อ นไหว ประเภท gif animation ได โดยเม อ ส ง แทรก จะม หน าต าง Import Frames ข น มา ให เล อก ถ าหากเล อกท Select All Frames โดยม ตว เล อกท import as Sprite แล วคล กต อท import จะท าให เก ด Sprite ซ ง เป นภาพเคล อ นไหวโดย อ ตโนม ต แต หากไม เล อกคล กท ป ม ด งกล าว จะเป นการเล อก เอา Frame หน ง Frame ใด ซ ง จะได ภาพเด ยวไม เคล อ นไหว แทรกว ตถ อ นๆ เช นเส ยง ภาพน ง ภาพเคล อ นไหว แทรกภาพเคล อ นไหว ซ ง Clone มาจาก Sprite เพ ม เอฟเฟคให กบ ว ตถ แทรก script ต างๆ เช น การท า link การเล อ นไปท เฟรมก อนหน า เป นต น Insert Frame คล กเพ อ เพ ม Frame ท าให การแสดงผลของ Effect ยาวนานข น Delete Frame ใช เพ อ ลบ Frame ออกจาก Time line ท าให การแสดงผล Effect ใช เวลาน อยลง ม เมน ย อย เช น Group เพ อรวมว ตถ ให เป นกล มเด ยว หร อ Ungroupเพ อแยก ว ตถ ท เคยรวมก น เป น Object ย อย หร ออาจรวมกล มเป นภาพเคล อนไหวโดย เล อก Group as Sprite หร อรวมกล ม แบบ shape เปล ยน Object น นเป นร ปแบบอ นๆ เช น เป นป ม (button) เป นภาพเคล อนไหว (Sprite) หร อเป นร ปทรง (Shape) เร ยง Object ให อย ด านล างหร อด านบนในเน อท สร างงาน (Object ท อย บน สามารถบ งว ตถ ท อย ล าง) โดยม เมน ย อยส งงานค อ Bring to Front เพ อให ว ตถ น นข นมาอย ช น (Layer) บนส ด Send to back เพ อส งว ตถ ลงอย ในช น ล างส ด Bring forward คล กเพ อส งว ตถ ให เล อนข นมา 1 ระด บ คล กเพ อ ส งว ตถ ให เล อนลงไป 1 ระด บ หม นหร อพล กว ตถ ประกอบด วยเมน ย อยท สามารถเปล ยนต าแหน งอ างอ งของว ตถ ไปย ง จ ด Handle ต างๆ ได ใช เพ อจ ดบรรท ดของข อความ แบบต างๆ เช น ช ดซ าย (Align Left) จ ดก งกลาง (Center) ช ดขวา (Align Right ) หร อเต มบรรท ด (Full) ใช เพ อ จ ดท ศทางของข อความเป นแนวต างๆ เช นแนวด ง และในท ศทางต างๆ

6 6 เมน Control ค าส ง Play movie Play Scene Play effect Preview Frame Stop Step forward Step back Cue to End Rewind to start รายละเอ ยด แสดงภาพเคล อ นไหวท ง File โดยจะเร ม จาก Scene แรก และด าเน นต อไปเร อยๆ ตามท ได ส งงานไว ในโปรแกรม ทดสอบการแสดงผลของงานใน Scene ทดสอบการแสดงผลของ Effect ด การแสดงผลใน Frame หย ดการแสดงผลของภาพเคล อ นไหว แสดงผลของ Frame ต อไป ย อนกล บไปด การแสดงผลของ Frame ก อนหน า 1 Frame ด Frame ส ดท ายของ Scene ด Frame แรกส ดของ Scene เมน Tools ค าส ง Preference Customize Keyboard map รายละเอ ยด เป นเมน ใช ปร บทางเล อกส าหร บผ ใช เป นเมน ท ใช ในการปร บแต งโปรแกรม ให เหมาะก บผ ใช เอง ใช เพ อแสดงค ย ล ด เมน Panels ประกอบด วยหน าต างของเคร อ งม อท ส า ค ญเพ อ ใช ในการสร างงาน เมน Help ค ม อ และต วอย างการใช งานโปรแกรม

7 7 2. Standard Toolbar แถบเคร อ งม อล ดท ใ ช ควบค มค าส ง ท ว ไป ค าส ง Bring Forward Bring Backward Bring To Front Bring To Back รายละเอ ยด เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ข น ไป 1 ช น เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ล งไป 1 ช น เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ใ ห ไปอย ช น หน าส ด เล อ นว ตถ ทเ ล อกอย ใ ห ไปอย ล า งส ด 3. Insert Toolbar แถบเคร องม อล ดท ใช ในการเร ยกค าส งแทรก ค าส ง Insert Scene Insert Text Insert Image รายละเอ ยด เพ ม ฉาก (Scene) แทรกข อความ แทรกร ปภาพ 4. Control Toolbar แถบเคร องม อท ใช ในการควบค มการแสดงผลของช นงาน ค าส ง Stop Play Play Scene Play Effect รายละเอ ยด หย ดการเล นไฟล เล นไฟล ท งหมด(ท กฉาก) เล นไฟล เฉพาะฉากท เ ล อก เล นเฉพาะล กเล นท สร างข น 5. Timeline Panel แถบแสดงเวลาซ งจะม ล กษณะเป นแถบส เหล ยมผ นผ ายาว แบ งเป นช องเล กๆ หลายอ นซ ง เร ยกว า Frame โดยจะเป นต วบ งบอกถ งการกระท าในแต ละเวลา อ กท ง ย งม ปม ท ใ ช ใน การเพ ม ล กเล นอ กด วย 6. Outline Panel บร เวณซ งแสดงโครงร างอ นด บช นของว ตถ ท สร างข นในไฟล ภาพยนตร โดยม ล กษณะเป นช นท ซ อนท บก นตามล าด บก อนหล งซ งว ตถ ท อย ช นส งกว าจะอย ข างหน าของว ตถ ท อย ใ นช น ต า กว าภายใน Scene เด ยวก น

8 8 7. Layout Panel บร เวณแสดงผลของช นงานไฟล ภาพยนตร ท ท าซ งเราแก ไขและสร างช นงานใน บร เ วณน และย ง ม Toolbox หร อ กล อ งเคร องม อท ใช ส าหร บเคร องม อพ นฐานท วไป ซ ง รายละเอ ยดเคร อ งม อต างๆ ใน Toolbox ม ด งน อ ปกรณ Select Reshape Motion Path Line Pencil Bezier Rectangle/Square Ellipse/Circle Auto Shape Zoom Pan รายละเอ ยด เล อกว ตถ เปล ย นแปลงร ปทรง สร างเส นทางการเคล อนท เข ยนเส นตรง เข ยนเส นเองตามท ต องการ เข ยนเส นโค ง วาดร ปส เ หล ย ม วาดร ปวงกลม วาดร ปต างๆตามแบบท ก า หนด ย อหร อขยายขนาดจอ เล อ นภาพ

9 9 การใช งาน SwiSH Max ต วอย างท 1 1. เร ม ต นสร างไฟล ใหม ด วยการกดท ป ม New จากน น ในส วน properties ทางด านขวาม อ ให เล อกท Movie แล วก าหนดขนาด ความกว างไว ท 550 pixels และความส ง 400 pixels ส วน Frame Rate น น ให คงไว ท 15 เท าเด ม เม อ เสร จแล ว ท ป ม zoom ทาง ด านซ ายล างของ scene ให เล อกเป น 100% 4. น าภาพมาลงใน scene ให เล อกค าส ง Insert จากเมน ดา นบน แล วเล อ นลงมากดท Image สมม ตว า เรา จะให ภาพแรกน เ ป นฉากหล ง และให คงอย ต ลอด เล อกภาพท ต อ งการใช เป นฉากหล ง แล วจ ดระยะให พอด จอภาพ ท านสามารถคล กท ป ม ท เ ป นจ ดท ง ส ม ม ของภาพ เพ อ ย ดขยายภาพได ตามต องการ

10 10 ในการแสดงภาพฉากหล งน อาจจะใช effects แบบ fade in เพ อ ให ภาพแสดงออกมาอย างน ม นวล ให ทา น เล อกป ม AddEffect ทางด านซ ายบนของ scene กดตรงน น แล วเล อกท ค า ส ง Fade -> FadeIn

11 11 ให สง เกต ช อง Timeline ทางด านซ าย จะม Effect ช อ Fade In(10) ปรากฎข น มาแล ว หมายความว า ภาพ ฉากหล งน จ ะเร ม แสดงเข ามาใน scene ภายใน 10 frames ตามแถบส ฟา ถ าต องการให เวลามากหร อน อย กว าน ก สามารถใช เมาส จบ ท ป ลายส นา เง นด านขวา และกดลากเพ อ เล อ น scale ไปมาได จะม ตว เลขบอก จ านวนเฟรมท ต อ งการโดยตลอด ในท น จ ะเล อ นไว ท 8 เฟรม (หร อจะใช double click ท effect แล วแก ต วเลข duration ก ได ) ภาพน จ ะให คา งไว โดยตลอด

12 12 5. การใส เส ยงเป น SoundTrack ให ท านเล อกเมน Insert แล วเข าท SoundTrack ให เล อกไฟล.mp3 ท ท า ไว กอ นแล ว เม อ เล อกมาแล วก จะปรากฏเป นแถบยาวใน Timeline ด งภาพ ท นเ ราก จะทราบแล วว า movie ของเราอ นน จ ะม ความยาวเฟรมท ง หมดเท าไหร ตามความยาวของเพลงท ใ ส มาเป น soundtrack น เ อง 6. มาเพ ม ร ปและ effects ก นต อ เพ อให mv ม ส สรร ควรจะวางแผนไว กอ นว า ข น ตอนไหนจะใส ภาพไหน และวาง effects เช นไรต อภาพกล ม น น และเพ อ ไม ให mv น น า เบ อ ก ควรจะม การเปล ย นภาพเป นช ดๆ อย างต อเน อ ง ควรค าน งถ งขนาดของไฟล ดว ย ถ าใส ภาพเข าไปมากเก นไป ไฟล กอ าจจะใหญ มาก เน อ งจากไฟล รป ภาพเหล าน เ ป น bitmap graphics ซ ง จะเปล องเน อ ท เ ก บมากกว า vector graphics การเพ ม ร ป 3 ร ป เล กๆ กดท เมน Insert -> Images แล วเล อกร ปท เ ตร ยมไว เข ามาวางในภาพ จะเห นว าเม อ วางมาแล วภาพจะลง บนเฟรมแรก ให Add Effects โดยเล อก Move แล ว double click ท Fade Inก าหนด duration time เป น (8) น น ใส มาให ครบท ง 3 ภาพ จ ดเร ยงให สวยงาม การเล อก Effects ถ าเหม อนก น ท านสามารถเล อกท effect อ นแรก copy ไว แล วน าไปแปะท ร ป ต อๆ มาได

13 13 เว นระยะจาก Fade In(8) มาทางขวาอ ก จนถ งเฟรมท 142 ใส Effects ให ก บท ง 3 ภาพน เพ อ เป นการลบ ภาพออกไป ก อนเตร ยมใส ภาพใหม ใช effect แบบ Move ขนาด duration 4 frames เล อก x scale -> scale to 0% จากน ล งกดท ป ม play เพ อ แสดงต วอย างของภาพ 7. การใส ตว อ กษรท เ ป นข อความ ให ทา นเล อนกล บมาท เ ฟรม 31 กดท ป ม ต ว T ทางด านซ ายของ scene ทางด านขวาของ scene จะเปล ย นเป น Text property โดยอ ตโนม ต ให พม พ ขอ ความท ต อ งการลงไป เล อก font และขนาด แล วจ งไปก าหนดกรอบของข อความท จ อภาพ กลาง scene ปร บเล อ นต าแหน งจนพอใจ แล ว Addeffect ให ก บ Text ในท น จ ะเล อก Slide In From Bottom และก าหนดให duration เป น 70 ให ขอ ความน แ สดงไปส กพ กน งถ งเฟรมท 146 ใส effect Fade Out (8) เพ อ เคล ยร ข อความออกจากจอภาพ

14 14 ** หมายเหต :ในกรณ ทข อ ความเม อ แปลงเป น.swf ไฟล แล วแสดงผลไม ถก ต อง โดยเฉพาะ ภาษาไทย ให ทา นเล อกท object ท เ ป นข อความน น แล วเล อกเมน Modify -> Break -> Break in to shape ต วอ กษรก จะไม เพ ย นอ ก

15 15 8. หล งจากน ก สามารถใส ภาพและข อความ เพ มเต มเข าไปใน scene ได อ กเร อยๆ โดยใช หล กการ เด ยวก นข างต น จนพอใจแล ว ลอง play ด จะพบว า ภาพก บเส ยงไม พอด ก น ถ าท านต องการให ภาพวน ล ปไปตลอดจนกว าจะจบเพลง ให เล อก ojects ท งหมด (ยกเว นเพลง) ทางซ ายม อแล ว เข าเมน Modify -> Grouping -> Group as sprite ภาพ,ข อความและ effects ท งหมดจะกลายเป น sprite เหล อเพ ยงช องเด ยว ให save file แล วใช ค าส ง File -> export ->.swf ต ง ช อ ก จะได ออกมาเป น flash file นามสก ล.swf สามารถ น าไปใช งานต อไปได เลย

16 16 การใช งาน SwiSH Max ต วอย างท 2 การใช งาน SwiSH Max สร างช นงานใหม บร เวณ Layout Panel สร างช น งานใหม การสร างช นงานใหม ท าได 2 ว ธ ค อ 1. คล กท เมน File>New 2. คล ก ท ป ม ร ป ท Toolbar เม อสร างช นงานใหม ได แล ว สามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของช นงานได ท หน าต างMovie ท ด านข าง ด งน Background Color ส พ นหล ง Width ความกว างของช นงาน Height ความส งของช น งาน Frame Rate เวลาท ใช ในการ เคล อ นท ม ห น ว ยเป น จ า นวน เฟรมต อว นาท การแทรกฉาก(Scene) ใหม ลงในช น งาน การแทรกฉากใหม ในช นงาน ม ว ธ การด งน 1. คล กท เมน Insert>Scene หร อ คล ก ท ป ม ร ปฉาก ด งภาพ

17 17 2. ท Outline Panel จะม Scene เพ ม ข น การแทรกข อความลงในช น งาน การแทรกข อความลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. คล กท เมน Insert>Text หร อ คล ก ท ป ม ร ปต ว T ด งภาพ 2. พ ม พ ข อ ค ว า ม ท ต อ ง ก า ร ใ น หน าต าง Text ทางด านขวา โดย สามารถปร บ ร ป แบบ ขนาด ส ของต วอ กษรได 3. ถ าต องการลบหร อแก ไขข อความ ท าได โดยคล ก ท ช อ งพ มพ ขอ ความในหน าต าง Text แล วท าการแก ไข

18 18 การแทรกร ปภาพลงในช น งาน การแทรกร ปภาพลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. คล กท เมน Insert>Image หร อ คล กท ร ป ต นไม ด งภาพ 2. เล อกภาพท ต อ งการแล วคล ก Open 3. สามารถปร บแต งค ณสมบ ต ต างๆของภาพได ทห น าต าง Shape ด านข าง ด งร ป Name ช อ ของภาพ Line ก าหนดล กษณะเส นขอบ Properties ก า หนดขนาดของภาพ ปร บความม ด-สว าง และความคมช ดของภาพ การวาดเส นและวาดร ปลงในช น งาน การวาดเส นลงในช นงานน น สามารถท าได โดยใช เคร องม อ ซ งจะใช ในการวาด เส นตรง หร อ ใช เคร องม อ ในการวาดเส นโค งไปมาตามใจชอบเหม อนด นสอ ส าหร บว ธ การใช งานน น ท าในล กษณะเด ยวก น ค อ 1. เล อกเคร อ งม อ จาก ToolBox ด านซ ายม อ 2. คล ก ค างไว บร เวณช น งานแล วลากจนได เส นหร อร ปร างท ตอ งการ

19 19 ส วนการวาดร ปลงในช น งาน ม วธ ก ารด งน 1. เล อกเคร องม อเป นร ปท ต องการวาด จาก ToolBox ด านซ ายม อ (ส าหร บเคร องม อ Auto Shapes ท เป น ร ปส เหล ยมขอบมน ให คล กข างไว จะม ร ปร างต างๆ ให เล อก) 2. คล ก ค างไว บร เวณช น งานแล วลากจนได ขนาดท ตอ งการ 3. ปร บแต งค ณสมบ ต ของว ตถ ท วาดข นมาได ท หน าต าง Shape ด านขวา Name ช อ ของภาพ Line ก าหนดล กษณะเส นขอบ Fill เต มส ให ร ปท วาดซ งม ร ปแบบให เล อก ค อ ร ปแบบ Solid Linear Gradient Radial Gradient Tiled Image Clipped Image ร ปท ได

20 20 ส าหร บการเล อก Fill แบบ Tiled Image หร อ Clipped Image น น สามารถเล อกร ปท ต องการได โดยคล ก ท ป ม Select new Image ท หน าต าง Shape ด านขวา การจ ดล าด บของว ตถ เม อเราสร างว ตถ หลายๆช น จ าเป นจะต องม การจ ดล าด บในการวาง เพ อก าหนดว า เม อ ว ตถ ซอ นท บก น ว ตถ ชน ใดจะวางอย ด า นบน ด งต วอย าง ร ปวงกลมอย บน ร ปวงกลมอย ล า ง การจ ดล าด บของว ตถ นน ท าได โดย 1. คล กท ว ตถ ท ต องการจ ดล าด บ 2. คล ก ท ป ม ล ก ศร ข น ลง บร เ วณ Outline panel เพ อ จ ดล าด บ การท าให ว ตถ เคล อนท โดยใช Motion Path การใช โปรแกรม SwiSH ท าให ว ตถ เคล อนท ท าได อย างง ายดาย โดยใช เคร องม อ Motion Path ม วธ ก ารด งน 1. สร างว ตถ ท ต องการให เคล อนท จากน นคล กท ว ตถ น น แล วเล อกเคร องม อ Motion Path จาก Toolbox เคร องหมายแสดง mouse จะเปล ย นเป นร ปเคร อ งหมาย +

21 21 2. คล กข างท บร เวณก งกลางว ตถ แล วท าการลากเส น เพ อให เป นแนวของการเคล อนท ของว ตถ 3. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การบ นท กช นงานท สร างข น การบ นท กช นงานท สร างข น ท าได โดย 1. คล ก ท ป ม File>Save 2. ต งช อไฟล ตามต องการแล วคล กท ป ม Save

22 22 3. โปรแกรมจะข นหน าต างถามว า ต องการ Export เป น ไฟล.swf หร อไม ให เล อกตามต องการแล ว คล ก ท ป ม OK 4. ถ าเล อกต องการให Export เป น.swf (เล อกห วข อท 1) โปรแกรมจะข นหน าต าง เพ อให ต งช อไฟล ให ท าการต งช อไฟล แล วคล ก Save การ Export ช น งานท ส ร างข น ไปใช โปรแกรม SwiSH สามารถ Export ไฟล จาก.swi (นามสก ลของโปรแกรม SwiSH) ไป เป น.swf,.html,.exe,.avi ได โดยม วธ ก ารด งน 1. เล อกเมน File>Export 2. เล อกชน ดของไฟล ทต อ งการเปล ย น

23 23 3. โปรแกรมจะข นหน าต าง ให ต งช อไฟล ตามต องการแล วคล กท ป ม Save การใส ลก เล นให กบ ช น งาน การใช งาน SwiSH Max เพ อสร างงานให ม effect(ล กเล น) สวยงามท าได โดยใช ว ธ ง ายๆ ค อ ผ ใช งานสามารถเล อกใส effect ต างๆให ก บช นงานได effect แต ละชน ดก จะม ร ปแบบแตกต างก นไป ใน SwiSH Max น น ม effect ให เล อกมากมาย จะขอยกมาเป นต วอย าง ด งน Fade in เป นล กเล นส าหร บแสดงว ตถ ขน มาอย างช าๆ ในต าแหน งท ต องการ Fade out เป นล กเล นส าหร บแสดงว ตถ ให หายไปอย างช าๆ ในต าแหน งท ต องการ Zoom in เป นล กเล นส าหร บแสดงการขยายว ตถ จากขนาดเล กให เป นขนาดปกต Zoom out เป นล กเล นส าหร บแสดงการย อว ตถ จากขนาดใหญ ให เป นขนาดปกต Slide in เป นล กเล นส าหร บแสดงการเคล อนท ของว ตถ เป นเส นตรง จากหน าจอเข ามาส ภายในจอ โดยจะม คา ส ง ย อยให เล อกว าต องการให เคล อ นท ม าจากทางใด Slide out เป นล กเล นส าหร บแสดงการเคล อนท ของว ตถ เป นเส นตรง จากภายในหน าจอ ไปส ภ ายนอก โดยจะม คา ส ง ย อยให เล อกว าต องการให เคล อนท ออกไปทางใด Blur เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ อย างช าๆ โดยเร มจากภาพใหญ ท ไม ช ดเจน จน กลายเป นภาพท ส มบ รณ

24 24 Appear into position เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ ในล กษณะค อยๆปรากฏข น ซ งม ล กษณะการปรากฏให เล อกอ กหลายแบบ ด งภาพ Disappear from position เป นล กเล นส าหร บแสดงผลว ตถ ในล กษณะค อยๆหายไป ซ งม ล กษณะการหายจากหน าจอให เล อกอ กหลายแบบ ด งภาพ

25 25 การใส Effect ให กบ ช น งาน การใส Effectให ก บช นงาน ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ท ต องการใส Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. คล ก ท ป ม Add Effect 3. เล อก Effect ท ต องการ 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การปร บแต ง Effect การปร บแต ง Effect ให ก บช นงาน ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการปร บแต ง Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. ถ าต องการให ว ตถ เคล อนท ชา ลงให ทา การขยายขนาด Effect โดยคล ก ค างท เ ส นด าน ท ายของ Effect แล วลากให ขยายออก

26 26 3. ถ าต องการให ว ตถ เคล อนท เร วข นให ท าการลดขนาด Effect โดยคล กค างท เส นด าน ท ายของ Effect แล วลากให แคบลง 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การลบ Effect การลบ Effect ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการลบ Effect โดยการคล กท ว ตถ น น 2. คล กท Effect ท ต องการลบ บร เวณ Timeline Panel 3. กดป ม Delete ท ค ย บ อร ด 4. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การใส Script เบ อ งต น ในโปรแกรม SwiSH ม Script เตร ยมไว ให มากมาย ท ม กใช บ อยๆ ม ด งน Script Movie Control>gotoAndPlay>gotoAndPlay(FRAME) Movie Control>gotoAndPlay>nextFrameAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>prevFrameAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() Movie Control>gotoAndPlay>prevSceneAndPlay() Browser/Network>getURL( ) Sound>playSound( ) รายละเอ ยด แสดงเฟรมท ต องการ แสดงเฟรมถ ดไป แสดงเฟรมก อนหน า แสดงฉาก (Scene) ถ ดไป แสดงฉาก (Scene) ก อนหน า ไปท URL ใส เส ยง

27 27 การใส Script เก ย วก บการควบค มการแสดงผลช น งาน Movie Control>gotoAndPlay>nextSceneAndPlay() ใช เม อ แสดงฉากแรกเสร จแล ว ต องการให แสดง ฉากถ ดไป ท าได โดย 1. เล อกเฟรมท ต องการให เปล ยนฉาก เช น เล อกเฟรมท 10 ด งภาพ 2. คล ก ท ป ม Add Script แล วเล อก Movie Control> gotoandplay> nextsceneandplay() โปรแกรมจะท าการสล บม มมองไปย ง Script View ด งภาพ

28 28 ถ าต องการเปล ยนแปลง เฟรมท เล อกไว เช น ต องการให เปล ยนฉากท เฟรมท 12 แทน สามารถเปล ยนต วเลขได ท ช อง Frame (บร เวณกรอบด านล าง) แต ถ าไม ต องการเปล ย น ค อให เป นเฟรมท 10 ท เล อกไว ต งแต แรก ไม ต องเปล ยนแปลงใดๆ 3. จะม ส ญล กษณ ข นท Timeline Panel ใน เฟรมท ท า การเล อกไว 4. ทดสอบผลท ไ ด โ ดยกล บ ไปท Layout Vies แล วคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar *** ค าส ง อ นๆในหมวดของ Movie Control>gotoAndPlay ก จะท าในล กษณะเด ยวก น ***

29 29 การใส Script เก ย วก บการสร างการเช อ มโยง (Link) Browser/Network>getURL( ) ใช เม อต องการสร างการเช อมโยง (Link) ไปท URL ต างๆ ท าได โดย 1. เล อกบร เวณท ต องการสร างการเช อมโยง ถ าต องการให คล กบร เวณช นงานท งหมด แล วเช อมโยงไป ให คล กบร เวณท ว างใน ฉาก จะม ร ปกากบาทล อมรอบฉาก แล ว ท าการคล กท ป ม Add Script และเล อก Browser/Network>getURL( ) ด งภาพ แต ถ าต องการให คล กท ว ตถ ใดว ตถ หน งบนช นงานแล วจ งท าการเช อมโยงไป ให คล ก ขวาท ว ต ถ นน แล วเล อก Script>Browser/Network>getURL( ) ด งภาพ 2. ใส ข อ ม ล ตามต อ งการโดย URL ค อ URL ท ต องการให ท าการเช อมโยงไปและ Window ค อล กษณะในการเป ดการเช อมโยงน น (เล อกได โดยคล กท ล กศรช ลง ด านข าง) ท น ยมใช ม 2 แบบค อ _self เป ดการเช อ มโยงท บในหน าเด ม _blank เป ดการเช อมโยงในหน าใหม

30 30 3. เม อ ใส ขอ ม ลท ต อ งการเร ยบร อยจะได ด งภาพ ทดสอบผลท ได โดยกล บไปท Layout View แล วคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar การใส Script เก ย วก บเส ยง Sound>playSound( ) ใช เม อต องการใส เส ยงในเฟรมหร อฉากท ต องการ ท าได โดย 1. เล อกฉากหร อเฟรมท ต องการใส เส ยง เช น เฟรมท 10 ด งภาพ 2. คล กท Add Script เล อก Sound>playSound( )

31 31 3. ท าการ Import ไฟล เส ยงท ต องการ โดยคล กท ป ม Import เล อกเส ยงท ต องการแล วคล กท ป ม Open ไฟล เพลงท ท าการ Import จะข นมาอย ใน list ด านล าง ด งภาพ 4. เล อ กไฟล เ ส ย งท ต อ งการ จะ แสดงแถบส เ ทา และช อ ไฟล เส ยงน นจะแทรกอย ใน Script และจะม ส ญล กษณ ท เฟรมท ท าการเล อกไว 5. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar

32 32 การลบ Script การลบ Script ท าได ด งน 1. เล อกว ตถ ทต อ งการลบ Script โดยการคล กท ว ตถ น น 2. กดป ม Delete ท ค ย บ อร ด หร อ คล ก ท ป ม Del Script ต วอย างการท าแบนเนอร สา หร บใช ในเว บไซต โปรแกรม SwiSH เป นโปรแกรมสร างกราฟฟ กอย างง ายๆ ซ งสามารถใช ในการสร าง ภาพเคล อ นไหวเพ อ ตกแต งเว บไซต ได อย างสะดวกและรวดเร ว ต วอย างการใช โปรแกรม SwiSH เพ อสร างแบนเนอร และน ามาใช ในการตกแต งเว บไซต ต วอย างการท าแบนเนอร 1. เป ดโปรแกรม SwiSH เล อก Start a new empty movie

33 33 2. ปร บขนาดของภาพด งน Width = 760 Height ปร บส ตามต องการท Background Color 4. แทรกภาพโดยคล ก ท ป ม Insert Image แล วเล อกภาพท ต อ งการ 5. คล ก ท ภ าพเพ อ ท าการต ง ช อ ภาพ โดยพ มพ ชอ ในแท บ Shape ท ช อง Name (ต งช อเพ อให สะดวก เวลาท างาน) สามารถคล กค างท ภาพ และลากไปมา เพ อวางบนจ ดท เหมาะสมได หร อสามารถ ย อขยายภาพได โดยคล ก ท ภ าพ แล วคล ก ค างท ร ป ส เ หล ย มบร เวณม มของภาพ

34 34 6. คล ก ท แ ทรกข อความแล วแทรกข อความท ต อ งการลงไป ปร บแต งร ปแบบข อความได ทแ ท บ Text 7. ใส effect ให ร ปภาพและข อความตามต องการ โดยคล กท ภาพหร อข อความน น แล วคล กท ป ม Add Effect

35 35 8. ปร บความเร ว และการเคล อ นไหวของภาพท Timeline Panel 9. ทดสอบผลท ไ ด โดยคล ก ท ป ม Play ท Tool Bar 10. เม อปร บแต งจนได ผลตามท ต องการแล ว ท าการเซฟ โดยคล กท เมน File>Save พร อมท งท าการ Export เป น.swf เพ อจะน าไปใช ในการสร างเว บเพจต อไป

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น

Microsoft PowerPoint 2003. เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น เอกสารประกอบ PowerPoint เบ องต น 1 บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช โปรแกรม PowerPoint 1. คล กป ม Start จากน นเล อก Program แล วเล อกต วเล อก Microsoft PowerPoint หร อเล อกจาก Short Cut ท สร างไว ด งร ป

More information

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ

ค ม อการใช งาน Adobe Captivate 4 โดย อ.คมกฤช เจร ญ ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย าง รวดเร ว และได ก าวมาเป นเคร องม อช นส าค ญท เปล ยนแปลงร ปแบบการเร ยนการสอน การฝ กอบรม รวมท งการถ ายทอดความร โดยพ ฒนา

More information

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น

ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1 ค ม อการใช โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น หน วยท 9 เร องโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 เบ องต น 1. ข นตอนการเข าโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 แนะน าความสามารถของโปรแกรม

More information

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007

บทท 1 ทาความร จ กเบ องต นก บ. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 เน อหา เข าส เน อหา. การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2007 บทท โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เน อหา. ส วนประกอบและหน าท ของส วนประกอบแต ละส วน ในหน าต างโปรแกรม. การใช ม มมองการทางานของโปรแกรม เข าส เน อหา โปรแกรม Microsoft PowerPoint 007 เป นโปรแกรมหน งท อย

More information

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint

หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint 1 หน วยท 6 การใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ร จ กก บ Microsoft Office PowerPoint 2003 การสร างพร เซนเตช น (Presentation) ด วยตนเอง การใช งานแถบเคร องม อร ปวาด และการจ ดการก บว ตถ (Object) การตกแต งพ

More information

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ

โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร ค ม อ การใช งานโปรแกรม Adobe Captivate 5.0 โดย มาสเตอร ผด งศ กด แสงสวงค ม สท พวรรณ วงศ เว ยน หน วยงานศ นย คอมพ วเตอร ฝ ายส าน กผ อ านวยการ 1 Adobe Captivate 5.0 ป จจ บ นส อเร ยนร

More information

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม

Microsoft PowerPoint 2007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม P a g e Microsoft PowerPoint 007 โปรแกรมสร างงานพร เซนเทช นยอดน ยม ส วนประกอบของ PowerPoint 007 ม อะไรใหม ใน Microsoft PowerPoint 007 Microsoft Office PowerPoint เป นโปรแกรมท สร างข นเพ องาน Presentation

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ก ค ม อการใช Adobe Captivate 4 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ข ค าน า ในป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร และอ นเทอร เน ตได พ ฒนาเต บโตอย างรวดเร ว และได ก าวมา เป นเคร องม อช นส าค ญท เปล

More information

เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3

เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาน าเสนอข อม ลและกราฟ ก 1 เร มต นใช งานโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 Photoshop เป นโปรแกรมสาหร บสร างและตกแต งภาพท ม ช อเส ยงและได ร บความน ยมมากท ส ด อ น เน องมาจากค ณสมบ ต

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 3

ค ม อการใช Adobe Captivate 3 17 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 อ.เสกสรรค ส วรรณส ข โรงเร ยนบ านศ ภช ย www.b-spc.ac.th 18 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการนาเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย ท งส อแบบข อความ ร ปภาพ เส ยง ภาพเคล อนไหว

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น

เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น เอกสารประกอบ Microsoft Excel เบ องต น บทท 1 การใช งานเบ องต น เร ยกใช งานโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กป ม Start menu บนทาสก บาร จากน นคล กเมาส ท All Program > Microsoft Office 2. คล กเมาส ท Microsoft

More information

ค ม อการใช Adobe Captivate 4

ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 โดยคร ดรณ จ ร ณ ประว งญาณว ฒน โรงเร ยนส นกาแพง จ งหว ดเช ยงใหม 2 ค ม อการใช Adobe Captivate 4 ความเป นมาของ Captivate Robo Demo ค อช อของซอฟต แวร สร างบทเร ยนเช งโต ตอบ สร

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ

เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ เอกสารประกอบการส มมนาเช งปฏ บ ต การเทคโนโลย สารสนเทศ Microsoft PowerPoint 1. การใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint ถ าจะใช งาน Microsoft Excel ร วมก บ Microsoft PowerPoint โดยท เวลาแทรกกราฟท

More information

Microsoft PowerPoint 97

Microsoft PowerPoint 97 MS-PowerPoint97 หน า 1 Microsoft PowerPoint 97 Microsoft PowerPoint 97 ค ออะไร MS-PowerPoint 97 เป นซอฟต แวร ท น ยมใช ในด านการน าเสนองาน การแสดงงานในด าน ต าง ๆ โดยล กษณะการน าเสนอเร องราวของ PowerPoint

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา

เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา P a g e 1 เอกสารประกอบการเร ยนการสอนว ชา Package ส ปดาห ท 1 แนะนารายว ชา ช แจงแนวการสอน อธ บายความหมาย ว ตถ ประสงค ความสาค ญชองโปรแกรมสาเร จร ป ประโยชน ของ โปรแกรมสาเร จร ป - ความร เบ องต นโปรแกรมสาเร

More information

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก (Hottest) บนระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ตท กว นน ผ บร

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม

รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม รายงานผลการดาเน นงานความเป นมาของโครงการฝ กอบรม โครงการจ ดการความร เพ อพ ฒนาบ คลากรเพ อเพ มความเช ยวชาญทางว ชาช พ เร อง การฝ กอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office ก บการปฏ บ ต งาน ในห องสม ด 2 ท มาและนโยบายในการสน

More information

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word 1 หน วยท 4 การใช โปรแกรม Microsoft Word ร จ กก บ Microsoft Office Word 2003 การตกแต งเอกสาร ระบบอ ตโนม ต ต าง ๆ การสร างตารางลงในเอกสาร แนะน า Microsoft office 2003 Microsoft office 2003 เป นช ดของโปรแกรมท

More information

จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes)

จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) จ ดร ปแบบสไลด ด วย (Themes) Themes (ธ ม) ค อร ปแบบของสไลด ท ออกแบบไว เร ยบร อยแล ว ท งกราฟ ก ส พ น ข อความ โดยจะไปในท ศทาง เด ยวก นหร อกลมกล นก นท งสไลด การจ ดร ปแบบโดยใช Themes จะช วยให การสร างงานน าเสนอท

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word

ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word 1 ความร เบ องต นเก ยวก บ Microsoft Word เร มใช งาน Microsoft Word ความสามารถของ Word 97 Word 97 เป นโปรแกรมท ม ความสามารถเด นในด านการท างานเอกสารท ประกอบด วย ข อความเป นจ านวนมาก จ งเป นท น ยมของคนท วไปท

More information

ค ม อ Microsoft Word 2007

ค ม อ Microsoft Word 2007 ค ม อ Microsoft Word 2007 ส าน กบร หารเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ข สารบ ญ เน อหา หน า เร มสร างงานเอกสาร 1 เร มต นสร างไฟล เอกสาร 1 น าภาพมาประกอบ 3 ตกแต งข อความ ด วย WordArt 7 จ ดต

More information

Impress เอกสารประกอบการอบรม. ดาวน โหลดฟร ท www.poeclub.org ปร บปร งล าส ด : 4 เมษายน 2012

Impress เอกสารประกอบการอบรม. ดาวน โหลดฟร ท www.poeclub.org ปร บปร งล าส ด : 4 เมษายน 2012 เอกสารประกอบการอบรม Impress โดย วส นต ค ณด ลกเศวต และ นภาพร ค ณด ลกเศวต (wasankds@gmail.com, www.facebook.com/wasankds) ดาวน โหลดฟร ท www.poeclub.org ปร บปร งล าส ด : 4 เมษายน 2012 1. เป น Open Source

More information