1. ว ธ การลงโปรแกรม ProShow Gold

Size: px
Start display at page:

Download "1. ว ธ การลงโปรแกรม ProShow Gold"

Transcription

1 1 1. ว ธ การลงโปรแกรม ProShow Gold น าแผนDVD Driver หร อแผน CD โปรแกรม ProShow Gold 3.2 จากกระเป%าเก บแผนบ นท กข,อม ลภายนอก DVD, CD ของสวนพ ฒนาบ คลากร โดยแผนโปรแกรม ProShow Gold 3.2 จะม ท ง DVD และ CD ถ,าเคร อคอมพ สามารถอาน DVD ได,ก ให,ใช,แผน CD แทนโดยให,ท าการลงโปรแกรมด งน ใสแผน DVD, CD โปรแกรม ProShow Gold 3.2 เข,าเคร องคอมพ นให,ท าตามต วอยางตามร ปภาพ 1.1 หล งจากท น าแผนโปรแกรมเข,าเคร องคอมพ ให,ด บเบ ลคล กท Computer 1.2 ด บเบ ลคล กท DVD หร อ CD

2 2 1.3 จะปรากฏ 2 folder เล อกด บเบ ลคล ก Photodex ProShow Gold เล อกด บเบ ลคล กท Psgold_32_2047 ต วต วอยาง

3 3 1.5 คล ก Next 1.6 คล ก Next ป 1.7 คล ก Next 1.8 คล ก Next 1.9 คล ก Next 1.10 คล ก Install

4 ภาพโปรแกรมก าล โหลด คล ก Finish เพ อส นส ดการต ดต ง

5 5 2. ว ธ การแกแถบเหล องในโปรแกรม ProShow Gold 2.1 เป[ดโปรแกรมProShow Gold แล,วให,คล กท Activate Registration 2.2 จะปรากฏด ง ร ปตอไปน

6 6 2.3 ให,กล บไปเป[ด Folder ท อย ในแผนโปรแกรมเล อกด บเบ ลคล กท Photodex ProShow Gold 2.4 ด บเบ ลคล กท Core keygen ด บเบ ลคล กท Core keygen

7 7 2.5 เม อด บเบ ลคล กท Core keygen ก จะปรากฏด งร ปต วอยาง 2.6 ให,เป[ดท ง 2 นมาและกรอกข,อม ลตอไปน ไปท Choose a product และเล อกกดล กศรสามเหล ยมคว าลงข,างๆ แล,วเล อกท Proshow gold ชอง Name ใสช อ hwn และ Phone Number ใส จากน นกดป eม Generate เพ อจะน ารห สในชอง Registration key มาใช, ในอ ง

8 8 2.7 ใสข,อม ลตามต วอยางเทาน น name ค อ hwn เหม อนก น ท งต วอยางท 1 และ 2 และ phone number ให,ใส ใสเหม อนก น และ รห สชอง Registration key ให, Coppy จากต วอยางท 2 มาใสชอง Registration key ต วอยางท 1 จากน นให,คล กท Activate Registration 2.8 ให,ท าการคล กท OK เปhนอ นวาเสร จส น ต วอยางท 1 ต วอยางท 2

9 9 3. ว ธ การใชงานโปรแกรม Proshow Gold 3.1 ด บเบ ลคล กเพ อเป[ดโปรแกรม 1. ด บเบ ลคล กเพ อเป ดโปรแกรม 3.2 เม อเป[ดโปรแกรมมาแล,วจะปรากฏหน,าโปรแกรม ด งร ปภาพ

10 10 ว ธ การลงร ปใน Proshow Gold ท าการเล อก Folder ท เก บร ปไว, ด งในภาพต วอยางจะเก บร ปไว,ท ช อ New Folder1 ข,อแนะน าควรต งช อ Folder เปhนภาษาอ งกฤษเพราะโปรแกรมไมรองร บต วหน งส อภาษาไทยและจะท าให,สามารถอานช อ Folder ได, 2. คล กเล อก Folder1 ท เก บร ปไว

11 11 ให,ท าการเล อกภาพโดยว ธ การด งน คล กขวาท ร ปภาพ เล อก Selest All แล,วก คล กขวาอ กคร งเล อกท Add to Show ตามภาพต วอยางท 5 3.เล อก Selest All 4.เล อก Add to Show

12 12 ว ธ การเพ มร ปแบบการสไลด-ภาพน าเสนอ หล งจากน นให,เล ด งภาพต วอยาง ด งน ให,คล กท ต วอ กษร AB ท อย ข,างภาพของแตละภาพเพ อท าการเล อกร เล อกคล กท ต,องการตาม ข,อ 6 6.เล อกร ส เหล ยมและคล กท ร ปน น 5.คล กท AB ของแตละภาพ

13 13 ว ธ การเพ มขอความในร ปภาพ เม อท าการเล อกร ถ,าต,องการจะเข ยนข,อความในร ปภาพให,ท าด งต วอยางตอไปน ถ,าต,องการจะเพ มเต มข,อความในร ปไหนให,ด บเบ ลคล กร ปน นตามข,อ 7 จากน นให,เล อก ABC captions ข,อ 8 และเล อกพ 9 จากน นข,อความจะปรากฏตามข,อ พ ยนจากภาษาอ งกฤษให, เปhนอ กภาษาหน งโดยเวลาพ ต วหน งส อท ร ปภาพ เพราะชองท พ ปรากฏท ร ปภาพท เราจะเพ มข,อความ 8. เล อก ABC captions 7. ด บเบ ลคล กท ร ป 10.ข,อความท พ ร ปภาพ

14 14 ว ธ การเล อกต วอ กษร 11.เล อกภาษาท ต,องการ ว ธ การเล อกขนาดต วหน งส อ 12.เล อกขนาดต วหน งส อ ท ต,องการ

15 15 ว ธ การเพ มส ในขอความ 13.เล อกส ท ต,องการ เชน ในต วอยางเล อกส แดง ว ธ การเล อกร ปแบบการน าเสนอต วหน งส อท พ มพ- 14.เล อกร ปแบบการน าเสนอ ต วหน งส อจากน น เล อก Done 15.เล อก Done

16 16 ว ธ การเพ มเพลงในการน าเสนอ ว ธ การใส6เพลงม 2 ว ธ ค อ ว ธ ท 1 ให,เล อก Folder เพลงจากน นก ให,คล กท เพลงท ท าการเล อกและลากมาใสชองใต,ภาพตามต วอยาง 1.เล อก Folder เพลง 2.เล อก เพลงท ต องการควรต งช อเพลงเป น ภาษาอ งกฤษและลากเพลงไปใส ช องใต ภาพตามต วอย าง หมายเหต ในการใสเพลงมากกวา 1 เพลง ควรเพ มร ปให,มากๆเพราะเพลงจะเลนเทาจ านวนร ปท ม แตถ,าไมม ร ปเพลงก จะ หย ดด งน น ถ,าร ปมากเราก สามารถเพ มเพลงท 2, 3, 4 ได,ตามจ านวนภาพ เชน ในภาพต วข,างลางท ปรากฏแถบเพลงส เข ยวถ,าต,องการใสเพลงตอไปให,ลากเพลงมาใสเพ มตอจากแถบส เข ยว อยางในต วอยางจะปรากฏแถบส น าเง นข นก ค อเรา ได,เพ มเพลงท 2 เข,าไป 3.ถ าต องการเพ มเพลงต อไปก สามารถลากเพลงมาวาง ต อจากแถบเพลงส เข ยวได เลย เช น ในต วอย างจะ ปรากฏแถบส น าเง นข นเม อเราท าการเพ มเพลง

17 17 folder เพลง ว ธ ท 2 ด บเบ ลคล กท ร ปภาพแรกจากน นแล,ว คล ก Sounds เล อก Browse จากน นเล อก add Sounds file ให,เล อก 2. คล ก Sounds 1.ด บเบ ลคล กท ร ปแรก 3. คล กซ,ายท Browse จากน นเล อก add Sounds file ให,เล อก folder เพลง

18 18 ให,ท าการเล อก Folder เพลงแล,วคล กเล อกเพลงท ต,องการแล,วเล อก Open เพ มเพลง จากน นคล กDone เปhนอ นวาเสร จในการลงเพลง 4. คล กเล อกเพลงตามต,องการแล,ว กดเล อก open 5.คล กเล อก Done

19 19 ว ธ การปร บความเร วหร อเพ มระยะเวลาในการสไลด-ภาพ คล กท ชองต วเลขใต,ภาพ เล อกเปล ยนต วเลขในการน าเสนอถ,าต วเลขมากการน าเสนอก จะนาน เชน ภาพต วอยาง ต วเลขเปhนเลข 3 ซ งแสดงวาการน าเสนอภาพน เทาก บ 3 ว นาท เล อกเปล ยนต วเลขหร เชน ใน ต วอยางเปhนเลข 3 แสดงวาการน าเสนอภาพน 3 ว นาท

20 20 ว ธ การ Save ขอม ลการน าเสนอ ว ธ การ Save ข,อม ล จะม การ Save หลายร ปแบบท ง file video, CD และร ปแบบโปรแกรมแตในต วอยางจะยกต วอยาง ในการ Save ในร ปแบบต วโปรแกรมเพราะเวลาน าเสนอภาพจะช ดเจน และอ กต วอยางจะ Save ในร ปแบบสามารถแก,ไข และท าข,อม ลเพ มเต มในคร งตอไป ว ธ การ Save เพ อน าเสนอ คล กเล อก Create 1.เล อก Create เล อก Executable 2.เล อก Executable

21 21 คล กเล อก Create 3.เล อก Create เล อกต าแหนงท จะบ นท ลไว, เชน ในต วอยางเล อกเก ลไว,หน,า Desktop หล งจากท เล อกต าแหนงท จะ เก เล อก Save 4.เล อก Desktop 5.เล อก Save

22 22 ภาพต วอยางก าล งบ นท กข,อม ล ภาพข,อม ลน าเสนอท บ นท กเสร จเร ยบร,อย 6.ภาพข,อม ลน าเสนอท บ นท กเสร จเร ยบร,อย จากน นให,ด บเบ ลคล กเล อก Loop All

23 23 เล อก Loop all เพ อชมการน าเสนอ 7.เล อก Loop all เพ อ ชมการน าเสนอ

24 24 ว ธ การ Save ขอม ล เพ อแกไขหร อบ นท กไวเพ อท าคร งต6อไป คล กเล อก New เล อก Save ต งช าเสนอ เล อก Save 1.เล อก New 2.เล อก Save เล อกต งช าเสนอและคล ก Save 4.ต งช อไฟล น าเสนอ 5.เล อก Save

25 25 คล กเล อก Ok 6.เล อก OK ลหล งบ นท กเพ อแก,ไขหร อจะเพ มร ปเพ อท าตอไป ลหล งบ นท กเพ อแก,ไขหร อ จะเพ มร ปเพ อท าตอไป ถ,าต,องการท า ตอไปก สามารถด บเบ ลคล กท ข,อม ล

26 26 อางอ ง /Subject-ProShow_Gold_4.5_Download-Default

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel

การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel 1 การบ นท กโน ตดนตร ไทยด วยโปรแกรมส าเร จร ป Microsoft Excel การบ นท กทางดนตร (Notation) ของดนตร ไทยม หลายร ปแบบด วยก น เช น โน ตต วเลขไทย โน ตต วเลขอารบ ค โน ตต วอ กษรไทย และโน ตต วอ กษรต างชาต แล วแต

More information

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013

การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 การใชงานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 03. ร จ กโปรแกรม PowerPoint Microsoft PowerPoint 03 เป!นโปรแกรมในช ด Microsoft Office ท ม ความสามารถทางดานการ สรางงานน าเสนอ หร อท เร ยกว/า งานพร เซ นเตช น (คลายก

More information

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได )

ข าวประชาส มพ นธ หร อข าวสารต างๆ เมน หล ก ประกอบด วยรายการด งต อไปน (สามารถ เพ มหร อลด ตามความต องการของหน วยงานได ) ค ม อการใช งานเว บไซต 1. โครงสร างของเว บไซต เม อเข าส เว บไซต http://www.ช อหน วยงาน.org จะพบก บหน าจอแรกด งภาพ ซ งประกอบด วยส วนต าง ๆ ด งน หน าจอเข าส ระบบของ ผ ด แลระบบ เมน หล ก ข าวประชาส มพ นธ หร

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3

ค ม อ โดย. Microsoft PowerPoint 2010. ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13. ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 ค ม อ Microsoft PowerPoint 2010 โดย ÈÙ¹ÂÊÒÃʹà È ÊíÒ¹ ªÅ»ÃÐ Ò¹ Õè 13 ÊÁÀ¾ ÊØÀÒ¾ à ŒÒ¾¹Ñ Ò¹ Øà ÒêíÒ¹ÒÞ Ò¹ ÒÁ๵à ÔÉ»ÃÐÂÙà ¾¹Ñ Ò¹¾ÔÁ¾ Ê 3 โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft

More information

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer

I Love Library Network Edition Manual Library Viewer Manual For User 2010 I Love Library Network Edition Manual Library Viewer 1 Manual I Love Library Network Viewer www.ilovelibrary.com ห องสม ดอ เล กทรอน กส I Love Library Network I Love Library Network

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0

ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 ค ม อการใช งานโปรแกรม Flip Album Vista Pro 7.0 โดย ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย ชลบ ร 1. การใช งานโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก All Programs 3. คล ก E-Book Systems 4. คล ก FlipAlbum Pro 2.

More information

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม

Adobe Captivate 3 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม. ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 0 ค ม อการใช Adobe Captivate 3 สมยงค จ นทร งาม ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย ช ยภ ม ค ม อการใช Adobe Captivate 3.0 สมยงค จ นทร งาม 1 Adobe Captivate 3.0 ป จจ บ นส อเร ยนร หร อส อการน าเสนอม ร ปแบบท หลากหลาย

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม

เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 จ ดประสงค การเร ยนร 3.3.1 ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 2010 3.3.1.1 บอกความหมายของโปรแกรม เร อง โปรแกรม Microsoft Power Point 00 จ ดประสงค การเร ยนร.. ม ความร ความเข าใจโปรแกรม Microsoft Power Point 00... บอกความหมายของโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได... บอกประโยชน ของโปรแกรม Microsoft Power

More information

การพ มพ ข อความในโปรแกรม

การพ มพ ข อความในโปรแกรม MS PowerPoint การน าเสนองานด วยโปรแกรม MS PowerPoint ท าได ไม ยากเลย เพ ยงเราสามารถน า ข อความ ภาพ เส ยง Movie หร อแทรกภาพเคล อนไหวอ น ๆ เช น Flash เป นต น เข าในโปรแกรม ได ตลอดจนการก าหนดการเคล อนไหวท

More information

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ส าน กงานส งแวดลอมภาคท ๑๒ อ บลราชธาน ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม

More information

User Manual Editor Tool Proposal V1.0

User Manual Editor Tool Proposal V1.0 KMIT-GROUP CO., LTD. User Manual Editor Tool Proposal V1.0 2 User Manual Editor Tool Table of Content 1. ส วนเคร องม อท ไว ส าหร บ จ ดการข อม ล Content ท เป นข อความ.. 3 2. ส วนเคร องม อพ เศษ ไว ส าหร

More information

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint

Microsoft PowerPoint. การเป ดโปรแกรม 1. คล กป ม Start 2. คล ก Programs 3. คล ก Microsoft Powerpoint Microsoft PowerPoint โปรแกรม e มท ใช งานในด านของการนาเสนอข อม ลแบบสไลด โชว เหมาะ ก บงานท ต องการนาเสนอในร ปแบบต างๆ ซ งภายในโปรแกรมเราสามารถใส ล กเล นต างๆ ลงไปได เช น การ เคล อนไหวของข อความ ร ปภาพ และใส

More information

บทท 3 การใช งาน HTML Editor

บทท 3 การใช งาน HTML Editor บทท 3 การใช งาน HTML Editor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ผลการเร ยนร ท คาดหว ง ผ เร ยนสามารถใช HTML

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 ภาคผนวก ข 81 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office)

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย

เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย เอกสารประกอบการอบรม การใช โปรแกรม Flip Album Pro 6.0 โดย คร ชลอ การทว ต าแหน ง คร ว ทยฐานะ คร เช ยวชาญ ว ทยาล ยเทคน คพระนครศร อย ธยา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ปร บปร ง 25 / 05

More information

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ

ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ ค ม อ ระบบบร หารโปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา ส าหร บผ ด แลระบบ (Admin) ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 1. การก าหนดต าแหน งการเร ยกใช ข อม ล เล อกเมน File => Constant เมน น เป

More information

การสร างบทความ (Content)

การสร างบทความ (Content) การสร างบทความ (Content) 1. ข นตอนการสร างบทความ 1) หน าแผงวงจรหล ก คล กไอคอนการจ ดการบทความ หร อ เล อกจากเมน บทความ > การจ ดการบทความ 2) คล กป ม สร างใหม 1 2 3) ช อเร อง : พ มพ ช อบทความหร อห วข อข าว

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 และ 2003 โปรแกรมพ มพ เอกสาร ท น ยมใช งานในป จจ บ นค อโปรแกรม Microsoft Word ร น 2002 หร อ 2003 ซ งเป นส วนหน งของโปรแกรมช ดส าน กงาน (Microsoft Office) โดยขอเสนอเทคน

More information

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต

การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต การ Upload งานท เป น file word excel PDF และการ Upload ร ปภาพก จกรรมข นเว บไซต นางสาวมณ วรรณ วงศ นอก ต าแหน ง เจ าพน กงานประมงปฏ บ ต งาน กล มพ ฒนาและส งเสร มอาช พการประมง ส าน กงานประมงจ งหว ดอ บลราชธาน

More information

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม

เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม 177 เร อง การสร างอ กษรศ ลป แผนผ งองค กร และแผนภ ม การสร าง และ การปร บแต งอ กษรศ ลป เราสามารถสร างข อความให เป นอ กษรศ ลป ในร ปแบบต าง ๆ ท โปรแกรมม มาให และท าการ ปร บแต งค าต างๆของอ กษรศ ลป ให ม ร ปแบบอ

More information

ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45

ก (PhotoScape) 1. ก ก PhotoScape 5. ก Capture 45 ก ก PhotoScape ก (PhotoScape) 1 ก 2 ก ก PhotoScape 5 ก ก 5 ก ก ก 15 ก ก 18 ก ก 20 ก 23 ก 28 ก 34 ก 39 ก 43 ก Capture 45 1 ค ม อ การใช งานโฟโต สเคป ( PHOTOSCAPE ) PhotoScape เป นโปรแกรมตกแต งภาพ ท ม ความสามารถมากมายและใช

More information

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ.

เอกสารประกอบการสอน. Microsoft PowerPoint ศภ.8 กสอ. เอกสารประกอบการสอน Microsoft PowerPoint 2003 ศภ.8 กสอ. เป ดโปรแกรม Power Point 2003 การเข าส โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของแต ละเคร องจะไม เหม อนก น แต จะม ล กษณะคล าย ๆ ก นด งน คล กท ป ม Start > เล

More information

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ...

สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... สารบ ญ 1. การเข าส ระบบบร หารเว บไซต... 1 2. ส วนต างๆของเว บไซต ส าน กงานพ ฒนาธ รก จการค าจ งหว ด... 2 3. การจ ดการ ข าวประชาส มพ นธ... 5 3.1 การเพ มข าวประชาส มพ นธ... 8 3.2 การแก ไขข าวประชาส มพ นธ...

More information

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร

ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อร กเร ยนร สำหร บค ณคร ค ม อการใช งานโปรแกรมร กเร ยนร ฉบ บค ณคร ค าน า ในค ม อเล มน จะอธ บายว ธ การใช งานโปรแกรมเป นข นตอน ซ งในแต ละข นตอนจะม การแบ งเน อหา ออกเป นเร อง ๆ หากค ณคร สามารถท าตามเอกสารท

More information

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest

การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วยโปรแกรม Webquest หน า 1 การสร างแบบทดสอบบนเว บ ด วย เค าโครงเน อหา จ ดประสงค การเข าส การต งค าแบบทดสอบ การพ มพ แบบทดสอบ การบ นท กแบบทดสอบ การแก ไขแบบทดสอบด วยโปรแกรม Microsoft Word เม อศ กษาหน วยท 1 เร องแนะน าโปรแกรม

More information