Web Technology. Thanupong Srikalsin

Size: px
Start display at page:

Download "Web Technology. Thanupong Srikalsin"

Transcription

1 Web Technology Thanupong Srikalsin

2 เทคโนโลย เว บเพจ การน าเสนอข อม ลในระบบ WWW (World Wide Web) พ ฒนาข นมาในช วง ปลายป 1989 โดยท ม เบอร เนอร ล น กว ศวกรรมซอฟต แวร จาก ห องปฏ บ ต การ ทางจ ลภาคฟ ส กส แห งย โรป (EuropeanParticle Physics Labs) หร อท ร จ กก นใน นาม CERN (Conseil European pour la Recherche Nucleaire) ประเทศ สว ตเซอร แลนด และได ม การพ ฒนาภาษา ท ใช สน บสน น การเผยแพร เอกสาร ของ น กว จ ย หร อเอกสารเว บ (Web Document) จากเคร องแม ข าย (Server) ไปย ง สถานท ต างๆ ในระบบ WWW เร ยกว า ภาษา HTML (HyperText Markup Language)

3 เทคโนโลย เว บเพจ การเผยแพร ข อม ลทางอ นเทอร เน ต ผ านส อประเภทเว บเพจ (WebPage) เป นท น ยม ก นอย างส งในป จจ บ น ไม เฉพาะข อม ลโฆษณาส นค า ย งรวมไปถ งข อม ลทาง การแพทย การเร ยน งานว จ ยต างๆ เพราะเข าถ งกล มผ สนใจได ท วโลก ตลอดจน ข อม ลท น าเสนอออกไป สามารถเผยแพร ได ท งข อม ลต วอ กษร ข อม ลภาพ ข อม ล เส ยง และภาพเคล อนไหว ม ล กเล นและ เทคน คการน าเสนอท หลากหลาย อ นส งผล ให ระบบ WWW เต บโตเป นหน ง ในร ปแบบบร การ ท ได ร บความน ยมส งส ด ของ ระบบอ นเทอร เน ต

4 เทคโนโลย เว บเพจ ล กษณะเด นของการน าเสนอข อม ลเว บเพจ ค อ สามารถเช อมโยงข อม ล ไปย งจ ด อ นๆ บนหน าเว บได ตลอดจนสามารถ เช อมโยงไปย งเว บอ นๆ ในระบบเคร อข าย อ นเป นท มาของค าว า HyperText หร อข อความท ม ความสามารถมากกว า ข อความ ปกต น นเอง จ งม ล กษณะคล ายก บว าผ อ านเอกสารเว บ สามารถโต ตอบก บเอกสาร น นๆ ด วยตนเอง ตลอดเวลาท ม การใช งานน นเอง

5 ภาษา HTML HTML หร อ HyperText Markup Language เป นภาษาคอมพ วเตอร ร ปแบบหน ง ท ม ล กษณะเป นภาษาในเช ง การบรรยายเอกสารไฮเปอร ม เด ย (Hypermedia Document Description Language) เพ อน าเสนอเอกสารน น เผยแพร ในระบบ เคร อข ายใยแมงม ม WWW (World Wide Web) ม โครงสร างการเข ยน ท อาศ ยต ว ก าก บ เร ยกว า แท ก (Tag) ควบค มการแสดงผลของข อความ, ร ปภาพ หร อว ตถ อ นๆ ผ านโปรแกรมเบราเซอร (Browser)

6 Tag Tag เป นล กษณะเฉพาะของภาษา HTML ใช ในการระบ ร ปแบบค าส ง หร อการลง รห สค าส ง HTML ภายในเคร องหมาย less-than bracket ( < ) และ greater-than bracket ( > ) โดยท Tag HTML แบ งได 2 ล กษณะ ค อ Tag เด ยว เป น Tag ท ไม ต องม การป ดรห ส เช น <P>, <HR> เป นต น Tag เป ด/ป ด เป น Tag ท ประกอบด วย Tag เป ด และ Tag ป ด โดย Tag ป ด จะม เคร องหมาย slash (/) น าหน าค าส งใน Tag น นๆ เช น <B> </B>, <P> </P> เป นต น

7 Attributes Attributes เป นส วนขยายความสามารถของ Tag จะต องใส ภายในเคร องหมาย < > ในส วน Tag เป ดเท าน น Tag ค าส ง HTML แต ละค าส ง จะม Attribute แตกต างก นไป และม จ านวนไม เท าก น การระบ Attribute มากกว า 1 Attribute ให ใช ช องว างเป นต วค น เช น Tag ควบค มเก ยวก บร ปภาพ <IMG> ม Attributes ด งน <IMG SRC= filename WIDTH= n HEIGHT= n ALT= text BORDER= n > โดย SRC เป น Attribute ควบค มช อไฟล ภาพท จะน ามาแสดงผล WIDTH เป น Attribute ควบค มความกว างของภาพ HEIGHT เป น Attribute ควบค มความส งของภาพ ALT เป น Attribute ควบค มค าอธ บายภาพ BORDER เป น Attribute ควบค มขนาดของเส นขอบของภาพ ไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความร ปแบบหน ง (Text File) ท เก บช ดค าส ง HTML ด งน นการ สร างเอกสาร HTML จ งสามารถใช Text Editor ต วใดก ได เช น NotePad หร อ WordPadThai

8 Web Browser เว บเพจท สร างข นมาเร ยบร อยแล ว จะต องอาศ ยโปรแกรมแสดงผลบนจอภาพ เร ยกว า Web Browser ป จจ บ นม ผ ผล ตโปรแกรมเบราเซอร ออกมาเผยแพร และ จ าหน ายหลายราย อาท Netscape Navigator, Netscape Communicator ของบร ษ ท Netscape หร อ Microsoft Explorer ของบร ษ ทไมโครซอฟต ตลอดจน Mosaic, Lynx, MacWeb, Cello, Opera

9 ท าความร จ กก บเอกสารเว บ เอกสารเว บม องค ประกอบคล ายคล งก บเอกสารงานพ มพ ท วไป ค อประกอบด วยหน าเว บ มากกว า 1 หน าโดยม หน าแรกเป นหน าปก แต ม การเร ยกช อแตกต างจากเอกสารงานพ มพ ท วไป ด งน ช ดเอกสารเว บ (Web Presentation) ช ดของข อม ลท ต องน าเสนอบนระบบอ นเทอร เน ต ประกอบด วยเว บเพจ (Web Page) ต งแต 1 หน าข นไป เว บเพจ (Web Pages หร อ Web Documents) เอกสารท น าเสนอผลงานบนระบบอ นเทอร เน ต โดยจะถ กเร ยกและจ ดร ปแบบการ น าเสนอด วยโปรแกรมเบราเซอร (Browser) Home Page หน าแรกของเอกสารเว บ

10 โปรแกรมสร างเอกสารเว บ การพ ฒนาเว บเพจ หร อเอกสารเว บน บเป นศาสตร หน งท น กคอมพ วเตอร และ ผ สนใจท วไปสนใจท จะศ กษา เพ อสร างสรรค ผลงานช นงานในดวงใจ ผ าน เคร อข ายอ นเทอร เน ต เผยแพร ส สายตามวลชนอย างกว างไกล แต เด มการพ ฒนาเว บ เพจจะอาศ ยโปรแกรมประเภท Text Editor โดยผ พ ฒนาจะต องศ กษาภาษา HTML (HyperText Markup Language) ซ งสร างภาระให ก บผ สนใจในกล มท ไม ได ศ กษา ด านไอท มาโดยตรง รวมท งป จจ บ นเทคโนโลย เว บเพจได เปล ยนร ปแบบ ม การน า ภาษาคอมพ วเตอร เช น VBScript, JavaScript, Java ฯลฯ มาผสมผสานเพ อเพ ม ประส ทธ ภาพของเว บเพจ และฟ งก ช นการท างานให ตรงก บความต องการมากข น กว าเด ม ด งน นเคร องม อพ ฒนาเว บเพจ จ งเป นห วข อหล กของโปรแกรมเมอร สาขา น ท จะพ ฒนาออกมาเผยแพร ให ก บผ สนใจเพ อเล อกใช งาน

11 เคร องม อพ ฒนาเว บเพจ ท ม ใช งานในป จจ บ น สามารถแบ งได ด งน Simple Text Editors HTML Enhanced Text Editors WYSIWYG HTML Generator & Website Managers Save AS HTML Capabilities Browser-based HTML Editors Web Server/Developer Platforms

12 การพ ฒนาเว บเพจด วยการลงรห ส HTML ด วยโปรแกรม Simple Text Editors เคร องม อพ ฒนาเว บล กษณะน น บเป นเคร องม อพ นฐานท ส ด โดยจะอาศ ยโปรแกรม Text Editor ต างๆ ท ม กต ดต งมาพร อมก บระบบปฏ บ ต การ (Operating System; OS) เช น QEdit, Editor, NotePad, WordPad, vi editor, pico editor, SimpleText เป นเคร องม อลง รห สค าส ง HTML หร อภาษาอ นๆ ตามแต ล กษณะของเว บท ต องการน าเสนอ โดยผ พ ฒนา จะต องม ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรมเหล าน ความร เก ยวก บภาษาพ ฒนาเว บต างๆ รวมท งความค ดจ นตนาการ ท ตรงก บแผนการพ ฒนาท ก าหนดไว ก อนหน า เน องจาก ผ พ ฒนาจะไม สามารถเห นผลล พธ ของเว บได ท นท อย างไรก ตามว ธ น ก ไม เหมาะส าหร บ ผ พ ฒนาในระด บต น เพราะต องศ กษาค าส ง HTML และใช เวลาในการพ ฒนาพอสมควร ในแต ละหน าเว บ ตลอดจนไม เห นผลล พธ จากการ ป อนค าส งท นท ต องเร ยกผ านโปรแกรมเบราเซอร

13 การพ ฒนาเว บเพจด วยการลงรห ส HTML ด วยโปรแกรม HTML Enhanced Text Editors จากจ ดอ อนของโปรแกรมพ ฒนาเว บแบบ Simple Text Editor จ งม การพ ฒนา โปรแกรม Text Editor ให ม ความสามารถรองร บภาษา HTML เพ อให สามารถ พ ฒนาเอกสารเว บได ง าย สะดวก และรวดเร ว โดยโปรแกรมเหล าน จะม การต ดต ง ช ดค าส งภาษา HTML และป มเคร องม อภาษา HTML เช น ป มเคร องม อต วอ กษร แบบหนา จะแทนค าส ง <B> </B> เป นต น โดยเม อผ พ ฒนาคล กท ป มเคร องม อ ใดๆ โปรแกรมจะน าค าส ง HTML ท ตรงก นมาแสดงผลในหน าเอกสาร ท าให ผ พ ฒนาไม ต องเส ยเวลาพ มพ ค าส งด วยตนเอง รวมท งไม ต องจดจ าร ปแบบของ ค าส งแต ละค าส งท ม หลากหลายอ กด วย โปรแกรมในกล มน ได แก EditPlus, UltraEdit

14 การพ ฒนาเว บเพจด วยโปรแกรมสร างงานอ ตโนม ต หร อ HTML Generator & Website Manager HTML Generator เป นโปรแกรมร นใหม ท ช วยให การพ ฒนาเอกสารเว บ กระท าได สะดวก และรวดเร ว เพราะการป อนข อม ลในโปรแกรมเหล าน จะกระท าคล ายก บการ ป อนข อม ลใน Microsoft Word ม ป มค าส งเช นเด ยวก น ตลอดจนผ ใช สามารถเห นผลจาก การใช ค าส งได ท นท ซ งเร ยกว าการท างานแบบ WYSIWYG (What You See Is What You Get) หล งจากน นโปรแกรม จะท าการแปลงเอกสารน นเป นเอกสาร HTML ให โดย อ ตโนม ต โดยท ผ ใช ไม ต องย งยากก บศ กษาช ดค าส ง HTML ตลอดจนการลงรห ส HTML อย างไรก ตามโปรแกรมกล มน ก ม จ ดด อยท ว า ช ดค าส ง HTML ในโปรแกรมแต ละ โปรแกรมจะม จ าก ด และบางโปรแกรมย งไม สน บสน น การท างานก บภาษาไทย หร อ อาจจะต องท าการปร บปร งโปรแกรมก อน จ งจะใช งานภาษาไทยได ซ งสร างความย งยาก ให ก บผ ใช ได พอสมควร ต วอย างโปรแกรมในกล มน เช น FrontPage, Macromedia Dreamweaver

15 การพ ฒนาเว บเพจด วย Browser-Based HTML Editor โดยปกต โปรแกรมสร างเอกสารเว บม กจะท างานบนเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคล ซ งเป นภาระของผ พ ฒนาเอกสารเว บ ท จะต องจ ดหาซอฟต แวร หร อเคร องม อพ ฒนา เอกสารเว บ ป จจ บ นม หน วยงานหลายหน วยงาน ท พ ฒนาโปรแกรมสร างเอกสาร เว บให บร การผ านเว บไซต ซ งผ สร างสามารถพ มพ รห สค าส ง HTML จากหน า เว บไซต แล วโอนกล บไปย งเคร องแม ข าย (Server) ได ท นท

16 การพ ฒนาเว บเพจด วยค าส ง Save as HTML... ช ดโปรแกรมจ ดการงานส าน กงาน เช น MS Office, PladaoOffice, OfficeTLE ได เตร ยมค าส ง Save as HTML ท ช วยให การสร างเอกสารเว บ ม ความสะดวกรวดเร ว โดยผ พ ฒนาเพ ยงแต น าเอกสารต างๆ ท สร าง มาบ นท กใหม ด วยค าส ง Save as HTML... โปรแกรมน นๆ จะท าการแปลงเอกสารปกต ให เป นเอกสารเว บ พร อม สร างไฟล ประกอบ เช น ไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง ให โดยอ ตโนม ต ค าส งน ม กน ยมใช ก บการสร างเอกสารเว บจากโปรแกรมน าเสนอผลงาน เช น MS PowerPoint

17 การพ ฒนาเว บเพจด วยค าส ง Web Server/Developer Platforms การสร างเอกสารเว บล กษณะน จะอาศ ยซอฟต แวร ท ท าหน าท เป นท ง Web Editor และ Web Server โดยโปรแกรมจะท าการก าหนดให คอมพ วเตอร น นๆ เป นเคร อง แม ข ายโดยอ ตโนม ต ท าให สามารถสร างเอกสารเว บ แล วน าเสนอได ท นท โดยไม ต องย งยากหร อเส ยเวลาก บการโอนข อม ลไปย งเคร องแม ข ายระบบอ น ท งน เคร อง แม ข ายท ต ดต งระบบน จะม การควบค มช ดค าส ง HTML ตามร ปแบบของตนเอง ต วอย างซอฟต แวร ในกล มน ได แก Cold Fusion Suite, WebObjects, MS Back Office Server เป นต น

18 หล กการออกแบบเว บเพจ การออกแบบและพ ฒนาเว บเพจ สามารถท าได หลายระบบ ข นอย ก บล กษณะของ ข อม ล ความชอบของผ พ ฒนา ตลอดจนกล มเป าหมาย ท ต องการน าเสนอ เช น หาก กล มเป าหมายเป นเด กว ยร น และน าเสนอข อม ลเก ยวก บ ความบ นเท ง อาจจะ ออกแบบให ม ท ศทางการไหลของหน าเว บ ท หลากหลายใช ล กเล นได มากกว าเว บ ท น าเสนอ ให ก บผ ใหญ หร อเว บด านว ชาการ ท งน หล กการออกแบบเว บเพจ สามารถแบ งได สามล กษณะ ค อ

19 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบล าด บข น (Hierarchy) เป นการจ ดแสดงหน าเว บ เร ยงตามล าด บก งก าน แตก แขนงต อเน องไปเหม อนต นไม กล บห ว

20 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบเช งเส น (Linear) เป นการจ ดแสดงหน าเว บเร ยงต อเน องไปในท ศทางเด ยว

21 หล กการออกแบบเว บเพจ แบบผสม (Combination) เป นการจ ดหน าเว บชน ดผสมระหว างแบบล าด บข น และแบบเช งเส น

22 ข นตอนการพ ฒนาเว บเพจ ข นตอนการพ ฒนาเว บเพจ เพ อให ได ผลล พธ ท ถ กต อง และตรงก บความต องการของผ ใช สามารถจ าแนกเป นห วข อได ด งน วางแผนการพ ฒนาเว บเพจ ก าหนดไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร (Directory/Folder) ท ใช เก บเอกสารเว บ สร างภาพ หร อจ ดหาภาพท เก ยวข องก บเน อหา แล วจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว สร างเอกสารเว บ โดยก าหนดช อไฟล เอกสารเว บ ตามข อก าหนดของผ ด แลระบบ เคร อข าย (Web System Administrator) และจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว ตรวจสอบผลเอกสารเว บผ านเบราเซอร ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย (Server) และท าการตรวจสอบผลการเร ยกด จากเคร องแม ข าย

23 การวางแผนพ ฒนาเว บเพจ การวางแผนเพ อพ ฒนาเว บเพจ เป นข นตอนส าค ญข นตอนหน ง เพราะเอกสารเว บท สร าง จะเพ มจ านวนเร อยๆ และม จ ดเช อม (Link) จ านวนมาก หากไม ม การวางแผน ไว ก อน จะท าให การปร บปร ง แก ไขเก ดป ญหาได ง าย ป ญหาท ประสบแน นอนค อ ล มว าไฟล ท เคยสร างไว แล ว ม ช ออะไรบ าง ซ งจะส งผลให การท าจ ดเช อมเก ด ป ญหาตามไปด วย เพราะไฟล เหล าน อาจจะท งช วงเวลานานพอสมควร จ งจะ ปร บปร งอ กคร ง ว ธ การท ด ท ส ด เพ อป องก นป ญหาด งกล าว ควรวางแผนออกแบบ เอกสารเว บบนกระดาษ และก าหนดช อไฟล ของเอกสารเว บแต ละไฟล จากข น ตอนน จะท าให ผ พ ฒนาสามารถมองเห น ภาพการไหล (Data Flow) ของเอกสาร เว บได ช ดเจน และพ จารณาต อได ว า เอกสารเว บแต ละไฟล ม ความส มพ นธ ก บ เอกสารอ นๆ อย างไร และส มพ นธ ก บไฟล เอกสารใดบ าง

24 การวางแผนพ ฒนาเว บเพจ ต วอย างต องการสร างเว บเพจเพ อน าเสนอความร เก ยวก บ HTML อาจจะออกแบบ ได ด งน

25 การก าหนดช อไฟล และนามสก ลของไฟล เอกสารเว บ ม ข อก าหนดท แตกต างไปจากการก าหนดช อไฟล ปกต ท วไป ค อ ช อไฟล และนามสก ลของ ไฟล เอกสารเว บ จะถ กควบค มจาก Web Administor ด งน นผ พ ฒนาท ไม ใช Web Administor จะต องสอบถามกฎการต งช อโดยละเอ ยด โดยปกต ม หล กคร าวๆ ด งน ควรใช ต วอ กษร a - z หร อต วเลข 0-9 หร อผสมก น ต วอ กษร a - z ควรเป นต วพ มพ เล ก ห ามเว นวรรค ห ามใช เคร องหมายอ นใด ยกเว น Underscore (ข ดล าง) หร อ Dash (ข ดกลาง) ช อไฟล แรกของเอกสารเว บ ม กจะใช ช อ index นามสก ลของเอกสารเว บ ม สองร ปแบบ ค อ.htm และ html ด งน นผ พ ฒนาควรสอบถาม จาก Web Administor ก อนว าเคร องแม ข าย (Server) ท ใช เก บเอกสารเว บ ร จ กนามสก ล ไฟล ร ปแบบใด

26 ก าหนดไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร การก าหนดไดเร กทอรร หร อโฟลเดอร ก อนท จะท าการสร างช ดเอกสารเว บเพจ เป น ล าด บข นตอน ท ควรปฏ บ ต ด วยท กคร ง เพ อให เอกสารเว บแต ละช ด ม ระบบการ จ ดเก บท เป นระบบ สามารถค นหา และเร ยกใช งานได สะดวก ในการสร างช ด เอกสารเว บแต ละช ด จะม ไฟล ต างๆ จ านวนมาก ท งไฟล เอกสาร HTML, ไฟล ภาพกราฟ ก, ไฟล เส ยง, ไฟล ว ด โอ และอ นๆ ท เก ยวข อง ไฟล ท งหมดน ควรจ ดเก บ ไว ในท ท เด ยวก น อาจจะสร างไดเร กทรอร ย อย เพ อแยกกล มไฟล ได แต จะต อง สร างภายใต ไดเร กทรอร หล ก ท สร างไว ก อนแล ว ไม ควรแยกไว คนล ะท เพราะจะ ท าให การจ ดการเว บม ป ญหาย งยากได

27 จ ดหาภาพท เก ยวข องก บเน อหา เอกสารเว บต องเก ยวข องก บร ปภาพโดยตรง ด งน นควรสร างภาพ หร อจ ดหาภาพ แล วท าการค ดลอก มาไว ในไดเร กทรอร หร อโฟลเดอร ท ได จ ดเตร ยมไว เพ อให สะดวกในการเร ยกใช งาน และการบร หารเว บไซต ในอนาคต ไฟล ภาพกราฟ กท น ามาใช ในการท าเว บ ภาพกราฟ ก หร อร ปกราฟ กท น ามาใช ในการท าเว บเพจ หร อน ามาใช ใน อ นเทอร เน ต จะต องเป นไฟล ล กษณะเฉพาะ ป จจ บ นน ยมใช ก น 3 ฟอร แมต ค อ ไฟล ฟอร แมต JPEG (Joint Photographer's Experts Group File) ไฟล ฟอร แมต GIF (Graphics Interlace File) ไฟล ฟอร แมต PNG (Portable Network Graphics)

28 สร างเอกสารเว บ สร างเอกสารเว บ โดยก าหนดช อไฟล เอกสารเว บ ตามข อก าหนดของ ผ ด แลระบบ เคร อข าย (Web System Administrator) และจ ดเก บไว ในไดเร กทรอร ท สร างไว ไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความปกต (Text File) ด งน นสามารถใช โปรแกรม สร างเอกสาร โปรแกรมใดก ได ช วยในการลงรห สค าส ง HTML เช น RW, NotePad, WordPad, MS-Word, CU-Writer นอกจากน ในป จจ บ น ม โปรแกรมช วย ในการสร างเอกสารเว บ อ กหลายระบบ ด งท แนะน าไปแล ว

29 สร างเอกสารเว บ จากท กล าวไว ว าไฟล เอกสาร HTML เป นไฟล ข อความปกต ด งน นเพ อให โปรแกรมเบราเซอร ทราบว าไฟล เอกสารน เป นไฟล เฉพาะ ส าหร บก าหนด ร ปแบบการแสดงผล ผ านอ นเทอร เน ต จ งม ล กษณะเฉพาะ ของไฟล เอกสาร ร ปแบบน ค อ ในการจ ดเก บไฟล จะต องก าหนดนามสก ล หร อส วนขยายของไฟล (File Extension) เป น.htm หร อ.html โดยข อก าหนด เก ยวก บนามสก ลของไฟล น ข นอย ก บผ บร หารเคร อข ายเว บ ด งน นก อนท าการสร างเอกสาร HTML ควร สอบถามจากผ บร หารเคร อข าย ท ท านจะน าข อม ลไปฝากไว ก อน ว าให ก าหนด นามสก ลของไฟล อย างไร ส วนใหญ ก าหนดให ไฟล แรก ของเอกสารเว บ จะต องม ช อเป น index.html ส วน ไฟล ท เหล อก าหนดช อได อ สระ โดยใช นามสก ลเป น.htm หร อ.html ก ได

30 ตรวจสอบผลเอกสารเว บผ านเบราเซอร ขณะท ท าการสร างเอกสารเว บ ควรท าการตรวจสอบผลผ าน โปรแกรมแสดงผลเบ ราเซอร หลายค าย หลายร น (หากท าได ) เพราะโปรแกรมเบราเซอร แต ละค าย แต ละ ร น จะร จ ก หร อให ผลล พธ จากค าส ง HTML ไม เหม อนก น จะได ทราบข อบกพร อง ข อผ ดพลาด และสามารถแก ไขได ท น ก อนท จะส งข นไปแสดงผลจร งในระบบ อ นเทอร เน ต

31 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย ข อม ลท จ าเป นในการโอนข อม ล เช น ช อบ ญช ของผ ม ส ทธ (Login Name / Account Name) รห สผ านของบ ญช (Password) ช อเคร องแม ข าย (Host Name) ช อเคร องแม ข าย เป นส งจ าเป นท ต องทราบ เพราะเป นช อท จะใช ในการขอต ดต อ เพ อใช บร การฝากข อม ลน นเอง และช อน อาจจะม ช อแตกต างก บ ช อเว บไซต ท เรา เป นสมาช กอย ก ได เช น user.school.net.th เป นต น

32 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย เม อได พ ฒนาเอกสารเว บ และตรวจสอบผลได ตามท ต องการแล ว ก สามารถโอน ข อม ลน นๆ ไปย งเคร องแม ข าย (Server) ได โดยใช โปรแกรมกล มถ ายโอนข อม ล (FTP Software) เช น WinFTP, CuteFTP เป นต น ก อนท าการโอนข อม ล จะต องท าการขอส ทธ และพ นท จากผ ด แลระบบก อนเสมอ และตลอดจนต อง สอบถามข อม ลท จ าเป นในการโอนข อม ล

33 ส งข อม ลข นเคร องแม ข าย ไดเร กทรอร ท จะใช จ ดเก บข อม ลบนเคร องแม ข าย ไดเร กทรอร ส าหร บใช จ ดเก บข อม ลบนเคร องแม ข าย ก จ าเป นต องสอบถามด วย เพราะ ผ ด แลระบบ อาจจะก าหนดแตกต างก นออกไป เช น ผ ด แลระบบเคร อข าย SchoolNet ก าหนดให ใช ไดเร กทรอร ช อ www ในขณะท ผ ด แลระบบของเคร อข ายเอกชนบางแห ง ก าหนดให ใช ไดเร กทรอร เป น homepage เป นต น ช อเร ยกด เว บไซต ผ านเบราเซอร (URL) URL หร อ Uniform Research Locator หมายถ ง ช อเร ยกท อย ของเว บไซต เช น การก าหนด URL น ผ ด แลระบบอาจจะเป นผ ก าหนดให ด งน นผ พ ฒนาเว บเพจ ควร สอบถามจาก ผ ด แลระบบด วยเสมอ ว าเม อน าข อม ลข นไปเก บไว ท เคร องแม ข ายแล ว จะ เร ยกด ข อม ลได อย างไร

34 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ช อของเอกสารเว บ เอกสารเว บท กไฟล ควรม การก าหนดช อเอกสาร ไว ในส วนของแท ก <TITLE>.</TITLE> โดยช อท ก าหนดข นมาน จะเป นภาษาไทย หร อ ภาษาอ งกฤษก ได แต ควรม ความหมายอธ บายถ ง ภาพรวมของเว บเพจน นๆ ให ได มากท ส ด เน องจากข อความส วนน จะเป นข อความท จะถ กน ามาใช เป นค าส าค ญ (Keyword) ในการส บค นข อม ลจาก Search Engine ด วยเช น เช น ช อเอกสารเว บ ของโครงการคล งข อม ลอ เล กทรอน กส ของเคร อข าย SchoolNet สามารถก าหนด ช อของเอกสารเว บได ด งน <TITLE> Digital Library for Thai SchoolNet </TITLE>

35 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ค ย เว ร ดของเว บเพจ เว บไซต ท น าเสนอในเคร อข ายอ นเทอร เน ต ย อมต องการให เป นท ร จ กก นอย างแพร หลาย โดยเฉพาะเว บไซต ท า (Search Engine Website) ช นน า เช น Yahoo, Google, SiamGuru ว ธ หน งท จะช วยให เว บไซต ท าร จ กเว บไซต ท พ ฒนาข นมา ค อการก าหนดค ย เว ร ดให ก บ เว บเพจน นๆ โดยใช แท ก <META NAME = "Keyword" CONTENT = "ค ย เว ร ด 1, ค ย เว ร ด 2, "> ค ย เว ร ดท ก าหนดข นมาน สามารถก าหนดได ท งภาษาไทย และภาษาอ งกฤษ สามารถ ก าหนดค ย เว ร ดได มากกว า 1 ต ว โดยเข ยนค นด วยเคร องหมายจ ลภาค (,) เช น <META NAME = "Keyword" CONTENT = "การศ กษา, ประเทศไทย, Education, Thailand">

36 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การควบค มการเข ารห สภาษาไทย ป จจ บ นเบราเซอร แต ละต ว จะตรวจสอบการแสดงผลภาษาด วยค าการเข ารห ส ภาษา (Character Set) และหากเอกสารใด ก าหนดค าผ ดพลาด หร อไม ก าหนด อาจจะท าให โปรแกรมเบราเซอร แปลความหมายผ ดพลาด และแสดงผลภาษา ผ านเบราเซอร ไม ถ กต อง ด งน นเพ อให การแสดงผลภาษาไทยผ านเบราเซอร ต างๆ แสดงผลได อย างถ กต อง ควรก าหนดค าการเข ารห สภาษาไทยส าหร บเอกสารเว บ ด วยแท ก <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=tis- 620">

37 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ร ปแบบของเว บเพจ ส าหร บร ปแบบของเอกสารน น ในส วนของเน อหา ต วอ กษร และพ นหล ง (Background) ควรใช ส ท ด แล วสบายตาในการอ าน ยกเว นห วข อหร อข อความ บางส วนท ต องการเน น สามารถใช ส อ นได ตามความเหมาะสม

38 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การต งช อไฟล ช อไฟล สามารถประกอบด วยต วอ กษรภาษาอ งกฤษต วพ มพ เล ก (a - z) และต วเลข (0-9) ผสมก นได แต ไม ควรยาวจนเก นไป และส อความหมายถ งเน อหาของเว บ เพจด วย โดยนามสก ลของไฟล เอกสาร HTML ต องเป น.html หร อ.htm ท งหมด นอกจากน ไฟล เอกสาร HTML ไฟล แรก หร อไฟล ท ท าหน าท เป น Homepage จะต องต งช อเป น index.html เท าน น

39 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ระบ ท มาของเว บเพจ ท ายส ดของเว บเพจแต ละหน า ควรระบ ท มาของเว บเพจด วย ซ งม ร ปแบบการเข ยน ด งน ท มา: เร ยบเร ยงโดย ช อนามสก ลผ เร ยบเร ยงบทความน ว นท ท เร ยบเร ยง หร อสามารถด ต วอย างได จาก

40 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การก าหนดความกว างของเว บเพจ ความกว างของเว บเพจในกรณ ท เป นตาราง หร อเฟรมสามารถก าหนดได 2 หน วย ค อ หน วย pixel และหน วยเปอร เซ นต (%) โดยในหน วยของ pixel น นไม ควรเก น 750 pixel (ส าหร บการน าเสนอผ านจอภาพ 800 x 600 pixels) และในหน วยของ เปอร เซ นต ไม ควรเก น 90% เพ อไม ให เก ดสกอล บาร (Scrollbar) ทางด านล างของ โปรแกรมเว บบราวเซอร

41 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การก าหนดฟอนต เอกสารเว บท เป นภาษาไทย หร อภาษาไทยผสมภาษาอ งกฤษ นอกจากจะต องก าหนดแท ก ควบค มการเข ารห สตามข อ 3 แล วควรก าหนดแบบอ กษร (Font) ให ก บข อความใน เอกสารเว บด วย โดยการใช แท ก <FONT FACE ="ช อฟอนต ท 1, ช อฟอนต ท 2, "> และควรก าหนดฟอนต ท สามารถแสดงผลได ท งเคร องคอมพ วเตอร ระบบ Macintosh และ PC พร อมท งระบ ขนาดท เหมาะสมด วย ร ปแบบ การก าหนดช อฟอนต ท เหมาะสมส าหร บข อม ลท เป นภาษาไทย ได แก <FONT FACE = "MS Sans Serif, Microsoft Sans Serif, Thonburi"> </FONT> ร ปแบบ การก าหนดช อฟอนต ท เหมาะสมส าหร บข อม ลท เป นภาษาอ งกฤษ ได แก <FONT FACE = "Arial, Helvetica, Times"> </FONT>

42 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การแสดงข อม ลประเภทรายการหร อตาราง การสร างล าด บรายการ (Order List/Unorder List) ซ งจะเป นการใช แท ก <OL>, <UL>, <DL> ไม ควรจะใช ซ อนก น หลายช นเก นไป เพราะอาจเป นผลท าให เอกสารน นกว างเก นหน าจอ ท าให เก ดสกอล บาร ทางด านล างของโปรแกรมเว บ บราวเซอร ซ งจะท าให ผ ใช ต องท าการเล อนด ข อม ลท ขาดหายไป และท าให เม อส ง พ มพ เว บเพจน นออกมาทางเคร องพ มพ ข อความบางส วนจะขาดหายไป (ส วนท เก นหน าจอ)

43 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การจ ดการเก ยวก บภาพ ภาพควรม ความส มพ นธ ก บเน อหา โดยค าน งถ งสาระส าค ญของเน อหาเป นหล ก ควรม จ านวนภาพพอเหมาะไม มากเก นไป เพ อความรวดเร วในการเคล อนย ายข อม ล (transfer) ความสวยงามของโฮมเพจ เพ อให สามารถใช ได ก บจอภาพของผ เข าชมโฮมเพจซ งอาจม ขนาดจอภาพต างๆ ก น ควร ใช ภาพประกอบขนาดเล ก (thumbnail) และสามารถคล กท ภาพเล กเพ อแสดงภาพท ใหญ ข นได เล อกใช ฟอร แมตของภาพท เหมาะสม เช น ภาพส หร อภาพท ต องการแสดงถ งความคมช ด ของเน อหา ควรใช ฟอร แมต.JPG ในขณะท ภาพขาวด า หร อภาพท ไม เน นรายละเอ ยด เก ยวก บส ควรใช ฟอร แมต.GIF เป น ข อม ลภาพฟอร แมต.JPG ข อม ลภาพฟอร แมต.GIF

44 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การจ ดการเก ยวก บภาพ ภาพท ม ขนาดโตมาก ควรแบ งซอยเป นภาพเล กๆ แล วใช เทคน คการประกบภาพด วย ตาราง ไม ควรใช ภาพโตเก นไปหลายๆ ภาพในหน าเอกสารเว บแต ละหน า ควรก าหนดแอทร บ วท WIDTH และ HEIGHT ให ก บภาพ (หร อในแท ก <img >)ด วย เพ อระบ ความกว างและความยาวของร ปภาพให เว บบราวเซอร ร ซ งม ผลให การปรากฏ ภาพบนจอเร วข น ควรก าหนดแอทร บ วท ALT ให ก บภาพ (หร อในแท ก <img >) เพ อแสดงข อความ อธ บายส าหร บเว บบราวเซอร ท ไม สามารถแสดงข อม ลท เป นร ปภาพได โดยข อความควร ม ความหมายเหมาะสมก บภาพสามารถอ านแล วเข าใจหร อเห นภาพ

45 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ ขนาดข อม ลท เหมาะสม ควรจะควบค มให ม ขนาดไม เก น 150 ก โลไบต (ซ งจะใช เวลาประมาณ 60 ว นาท ในการเคล อนย ายข อม ล) เพราะหากม ขนาดใหญ กว า 150 ก โลไบต จะเส ยเวลาใน การเคล อนย ายข อม ลมาก ท าให ผ เข าชมเก ดความเบ อได

46 ข อแนะน าการพ ฒนาเว บเพจ การทดสอบการแสดงผล ควรแสดงผลด วยความสวยงามท ความละเอ ยดของหน าจออย างต า 800 x 600 จ ด และควรทดสอบก บเบราเซอร หลายๆ ค าย หลายๆ ร น

47 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน Web Server การสร างเว บไซต ในป จจ บ น ย อมหน ไม พ นความต องการด านโปรแกรมม ง เช น ต องการต วน บจ านวนการเข าชมเว บไซต (Counter) ต องการกระดานข าว (Web board) ต องการสม ดเย ยม (Guestbook) หร อฟ งก ช นส งๆ เช น ระบบสมาช ก แต น กพ ฒนาเว บไซต ม กจะล มไปว าระบบโปรแกรมบนเว บ เป นระบบท ส มพ นธ ก บ ระบบปฏ บ ต การ ด งน นก อนสร างเว บไซต ควรพ จารณาให แน นอนว าเว บท พ ฒนา จะน าไปเก บไว บนเคร องแม ข ายท ใช ระบบปฏ บ ต การใด เพราะหากเล อกผ ดพลาด ก จะท าให เว บน นม ป ญหาอ กมากมาย

48 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน ป จจ บ นคงม หลายๆ ท านท สนใจจะม เว บไซต เป นของตนเอง หร อต องร บผ ดชอบ ด าเน นการให ก บ หน วยงานท ท านส งก ด และคงม ค าถามว าจะต องด าเน นการ อย างไรก บ Web Server ซ งขอแนะน าไว คร าวๆ ด งน จ ดต ง Web server ข นมาเอง เช า Web server จากผ ให บร การ ขอใช พ นท จาก Web server จากหน วยงานท ส งก ด ขอใช พ นท ฟร จาก Free Web Server

49 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ถ าท านม งบประมาณท เพ ยงพอ ว ธ การน เป นว ธ การท น าสนใจท ส ด เพราะ เป น Web Server ของเราเอง สามารถควบค ม จ ดการได ตามท ต องการ ก าหนดช วงเวลาในการเป ดให บร การก บสมาช กได อ สระ โดย Web Server ท จ ดต งน จะต องเล อกร ปแบบการเช อมต อก บผ ให บร การ อ นเทอร เน ต ISP ท เหมาะสมเพ อให เก ดประโยชน ส งส ด ในขณะท ม รายจ ายน อย ท ส ด

50 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง หม นแบบ Dial-up เป นร ปแบบการเช อมต อท ลงท นน อยท ส ด และสะดวกเพราะ Web server อย ท โต ะท างานของเราเอง โดย เพ ยงแต ม เคร องคอมพ วเตอร PC ท วไป แล วต ดต งระบบปฏ บ ต การท รองร บการท างาน เช น Linux, Windows NT, Windows 2000, Windows 98/ME + ISS แล วเช อมต อสายส ญญาณโทรศ พท ด วย อ ปกรณ MODEM ไปย ง ISP ด งร ป

51 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ใช สายเช าส ญญาณ (Leased Line) โดยเช อม Web Server ก บ ISP ด วยสายเช า ส ญญาณรายเด อน และม Router เป นอ ปกรณ เช อมต อ

52 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเตร ยมจ ดต ง Web server ข นมาเอง ใช บร การ Co-Location เป นการน า Web server ของเราไปฝากไว ก บ ISP โดยการ เช อมต อทาง ISP จะเป นผ ร บผ ดชอบ และเช อมต อกล บมาย งหน วยงานโดยผ าน MODEM ท าให การส งข อม ลไปย ง Web server อาจจะช ากว าแบบ Leased Line แต สามารถให บร การก บผ ท มาเย ยมชมเว บได ด เพราะใช ความเร วส งส ดของ ISP น นๆ

53 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเช า Web server จาก ISP การเช า Web Server จากผ ให บร การ น บเป นร ปแบบการฝากพ นท เว บไซต ท ได ร บ ความน ยมอ กร ปแบบหน ง เน องจากไม ต องย งยากก บการด แลร กษา และไม จ าเป นต องม ความร ทางเทคน คมากน ก รวมถ งไม ต องเส ยงบประมาณไปก บค าใช บ คลากรในหน วยงานท ม งบประมาณจ าก ด เน องจากป จจ บ นม ISP และ ผ ประกอบการรายย อยหลายรายท เป ดบร การเช าพ นท บน Web server ท าให ม ทางเล อกหลายทาง

54 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การเช า Web server จาก ISP ป จจ ยท ควรทราบในการเล อกพ จารณาเช า Web server ความเร วในการเช อมต อส ญญาณ ความเร วในการร บส งข อม ล ปร มาณพ นท ท ให บร การ ความสามารถในการรองร บ Web Programming การสน บสน นระบบ Multimedia

55 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน การใช บร การ Free Web Server Free Web Server น บเป นบร การท ผ ใช อ นเทอร เน ตม อสม ครเล น (และหน วยงานท ม งบประมาณไม มากน ก) เล อก เน องจากไม ต องเส ยค าใช จ ายใดๆ (แต ต องยอมแลก ก บโฆษณาท ปรากฏข นมา) โดยม ข อควรพ จารณาด งน ขนาดพ นท ท ให บร การ การสน บสน น Web Programming การสน บสน น Multmedia

56 การเตร ยม Web server ส าหร บเผยแพร ผลงาน โดย Free Web Server ท ม ให บร การม ท งในและต างประเทศ เช น

57 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine หลายๆ คนคงม ข อสงส ยว าท าไหมเว บไซต ท ต วเองสร าง จ งไม สามารถค นจาก Yahoo, Google ได ท งๆ ท เว บของคนอ นก ค นได ง าย รวดเร ว ค าตอบส าหร บเร องน ไม ยากเลย ค ณลองเป ดเว บไซต ท ค ณสร าง แล วเล อกเมน ค าส ง View, Source (จาก IE) แล วหาด ส คร บ ค ณได ใส Meta Tag ซ งม ล กษณะค าส งด งน <META...> ไว บ างไหม รวมถ ง Title Tag

58 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine เห นไหมคร บ ไม ม หร อบางท านอาจจจะไม เคยได ย นแท กน มาก อนก ได บางท าน เคยได ย น แต ไม ร ว าม ประโยชน อย างไร แท กน ม ประโยชน มากส าหร บการ ประกาศข อม ลของเว บท เราสร างให ก บ Yahoo, Google หร อ Search Engine อ นๆ ในระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต ด งน นการสร างเอกสารเว บท กไฟล จะต องก าหนด Meta Tag ก าก บไว เสมอ

59 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Title Tag Title Tag เป นแท กแรกของเอกสารเว บ ท ท าหน าท แสดงช อเร อง หร อห วเร องของ เว บไซต ซ ง Search Engine ม กจะน าส วนน ไปเก บไว ในฐานข อม ลเพ อเป น Keyword ส าหร บผ ใช ด งน นเว บไซต ท กเว บไซต จะต องม การก าหนด Title ท เหมาะสม ผ ใช ค ดถ งค าได ง าย (หล กเล ยงภาษาไทย เพราะ Search Engine หลายต ว ย งไม สน บสน นภาษาไทย) แท กน จะปรากฏในแถวแรกของเบราเซอร รวมท งเป นข อความส าหร บ Bookmark เว บไซต เพ อเร ยกใช งานในคร งถ ดไปและ แสดงผลด วย Search Engine เม อม การค นค นเว บไซต โดยผ ใช

60 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine

61 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Meta Tag ค ออะไร? Meta Tag ค อแท กท ใช ประกาศข อม ลส าค ญต างๆ ของเอกสารเว บ เช น ช อผ พ ฒนา, เจ าของเว บไซต, ค าส าค ญ (Keyword), ค าอธ บายย อของเว บไซต โดยจะปรากฏใน ส วนห วของเอกสารเว บ (Head Section) ม หน าท ส งข อม ลให ก บ Search Engine เพ อเก บไว ในฐานข อม ล ส าหร บการค นค นของผ ใช

62 เตร ยมเอกสารเว บส าหร บ Search Engine Description/Keyword Meta Tag Meta Tag ท ควรก าหนดในเอกสารเว บแท กหน งก ค อ Description และ Keyword Meta Tag ซ งม ร ปแบบการใช งานด งน <META NAME="description" CONTENT="ข อความอธ บาย"> <META NAME="keywords" CONTENT="ค าท 1, ค าท 2,...">

63 Web Master เว บมาสเตอร (Web Master) ค อ บ คคลท ท าหน าท วางแผน ด แล บร หาร และจ ดการ เว บไซต เพ อให เว บไซต น นๆ บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ท งน หน วยงานหน งๆ อาจจะม เว บมาสเตอร ในล กษณะท แตกต างก นไป เช น ม บ คลากรเพ ยงคนเด ยวเป นเว บมาสเตอร ท ท าหน าท ท งพ ฒนาเว บไซต ออกแบบ เว บไซต ออกแบบกราฟ ก เข ยนโปรแกรมม ง ในขณะท บางหน วยงานอาจจะแยก หน าท ของกล มงานออกอย างช ดเจน และเว บมาสเตอร ม หน าเพ ยงเฉพาะด แลระบบ เท าน น

64 Web Master สร ปหน าท ของเว บมาสเตอร ได ด งน เร มจากออกแบบโครงสร าง ต อด วยออกแบบกราฟ ก พ ฒนาเอกสารเว บ ตรวจสอบ/ปร บปร ง น าเสนอผลงาน ประเม นผล ประช มท ม ผ จ ดการและล กค า ผ เช ยวชาญด านเน อหา ผ เช ยวชาญด านเทคน ค น กออกแบบกราฟ ก

65 Web Master สร ปหน าท ของเว บมาสเตอร ได ด งน พ ฒนาแนวค ด ท องเว บอ นๆ แหล งข อม ลใหม ๆ ก าหนดร ปแบบหล ก ร างโครงสร าง (Storyboard) เป นการร างภาพเพ อน าเสนอความค ด และให น กออกแบบกราฟ กน าไปพ ฒนางานต อไป วางแผนการน าทาง (Navigator) พ ฒนาต นแบบ อ านง าย ข อม ลกะท ดร ด บ งช เป าหมายอย างช ดเจน ออกแบบกราฟ ก

66 ความกว างของเว บเพจ ป ญหาหน งในการออกแบบเว บเพจ ก ค อ ความกว างเท าไร จ งจะเหมาะสม? ค าตอบ ส าหร บประเด นน แทบจะหาบทสร ปไม ได เลย เน องจาก ความกว างของเว บเพจ ข นอย ก บ "ค าต ดต งของจอภาพ (Screen Setting)" จอภาพแต ละจอ จะม ค าต ดต งเฉพาะของ ตนเอง โดยค าต ดต งของจอภาพท เก ยวก บขนาดของจอในป จจ บ น แบ งได ด งน 640 x 480 pixels 800 x 600 pixels 1024 x 768 pixels 1600x1200 pixels ซ งสามารถตรวจสอบได จากการคล กขวาบน Desktop ของจอภาพหล ก MS-Windows แล วเล อกค าส ง Properties คล กบ ตรรายการ Settings ปร บเปล ยนค าหร อตรวจสอบค าจาก รายการ Screen area

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML

เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML 1 เร องท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บภาษา HTML เวลา 2 ช วโมง ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 1. ม ความร ความเข าใจเบ องต นเก ยวก บภาษา HTML จ ดประสงค การเร ยนร 1. อธ บายล กษณะโดยท วไปของภาษา HTML ได 2. สามารถบอกโครงสร

More information

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML

หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML 43 หน วยท 2 หล กการเข ยนเว บเพจด วย HTML ห วข อเร อง 1. ความหมายของภาษาHTML 2. ประว ต ความเป นมาของภาษาHTML 3. องค ประกอบของภาษาHTML 4. ร ปแบบท ด ของภาษาHTML 5. โปรแกรมส าเร จร ปส าหร บเข ยนเว บเพจด วยภาษาHTML

More information

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4

แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4 แผนการเร ยนร รายว ชา การเข ยนเว บไซต ประจาภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2551 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 4. มาตรฐานการเร ยนร มาตรฐานท 4.1 ข อ 1 เข าใจหล กการและว ธ การของเทคโนโลย

More information

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได

ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได ETDA : e-commerce Pocket Series ท ำเว บไซต ด วยต วเองไม ยากอย างท ค ด รวบรวมเทคน คการท ำเว บไซต ให ประสบความส ำเร จท ค ณก ท ำได 1 ใน ETDA e-commerce Pocket Series เราป นหน งส อเล มน เพ อ เถ าแก ย คไอท

More information

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX

ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ค ม อการสร างโฮมเพจด วย โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX โครงการอบรมคอมพ วเตอร หล กส ตร ความร เบ องต นเก ยวก บงานออกแบบส งพ มพ และจ ดท าเว บเพจ ส าหร บน กศ กษาคณะน เทศศาสตร ภาคฤด ร อน 2546 มหาว ทยาล ยกร

More information

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท

ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท ว ชาการสร างเว บเพจ ค ณคร เมธาส ทธ ต อภ คชยาน นท คำนำ ในป จจ บ นน เทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในด านการศ กษา เร ยกได ว า ยกระด บค ณภาพช ว ตอย างต อเน อง ในย คด จ ตอล เป าหมายท สำค ญท ส ดของมน ษยชาต ค อ การถ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง 8 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาการออกแบบเว บเพจของโรงเร ยนในโครงการเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อโรงเร ยน ไทย ผ ว จ ยได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องในประเด นด งต อไปน 1. ความหมายและความเป

More information

ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization)

ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ย นด ต อนร บส ค ม อเร มต น SEO (Search Engine Optimization) ของ Google ค ม อน เร มต นจากจ ดม งหมายในการช วยเหล อท มงานของ Google ให เข าใจถ งหล กการส ำค ญในการท

More information

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน

สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน สร ปย อ ว ชาเทคโนโลย การบร หารงานเอกสาร สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางานเทคโนโลย สาน กงาน แนวค ดเบ องต นเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ว ว ฒนาการ ความหมาย และความสาค ญของการจ ดการเอกสาร 1. ว ว ฒนาการของการจ

More information

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003

1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1 1. รายละเอ ยดของ Microsoft FrontPage 2003 1.1. ร จ ก ก บ Microsoft FrontPage 2003 FrontPage 2003 เป นผล ตภ ณฑ ของบร ษท Microsoft เป นโปรแกรมส าหร บใช สร างเว บเพจ โดยจะ จ ดองค ประกอบข อม ล เน อหาหน าเว

More information

ศ พท คอมพ วเตอร น าร

ศ พท คอมพ วเตอร น าร - 1 - SiamInteract.com ศ พท คอมพ วเตอร น าร ย นด ต อนร บ ศ พท คอมพ วเตอร น าร ของ ตารางด านล างน เป นการประมวลคาศ พท คอมพ วเตอร ท นามาใช บ อยท ส ด สามารถหาความหมาย คาศ พท หร อต วย อ หร อวล ต างๆท เก ยวข

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา โดย ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา การน าเสนองานด านป าไม ด วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint กรณ น าเสนองานอ ทยานแห งชาต FORESTRY PRESENTATION WITH Microsoft PowerPoint PROGRAM : IN CASE OF NATIONAL PARK

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร โดย บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายประย กต เทคโนโลย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการดาเน นโครงการ จ ดทาเว บไซต E-Learning ในรายว ชา การใช โปรแกรมเพ องานเอกสาร (Word Processing Software Usage)น ผ จ ดทาได ศ กษาค นคว าเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง เพ

More information

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน

บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน บทท 5 ส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน ในการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน จะต องค าน งถ งทฤษฎ หล กการ หร องานว จ ยเก ยวก บการพ ฒนาส อม ลต ม เด ยเพ อการเร ยนการสอน (เอกสารหร องานว จ ยบาง เล มเร

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล เว บไซต ส อการเร ยนการสอนผ านเว บไซต ว ชา Microsoft Office Word 2010 E-learning Microsoft Office Word 2010 จ ดทาโดย นายภาณ พงศ น นทร ตนาก ล โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช

More information

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554

คานา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา ม นาคม 2554 1 คานา เว บไซต แมงม ม เคร อข ายความค ด พ นธม ตรความร พ ฒนาข นเพ อเป นเวท ในการ แลกเปล ยนความร ท งท เป น Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge และการจ ดการ ความร ตามแนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร

More information

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010

เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 เว บไซต การใช โปรแกรม Power Point 2010 Website Using PowerPoint 2010 จ ดทาโดย นางสาวณ ชชา ลาภพ พ ธมงคล นายอน ว ฒน หว างป ญญา นายณ ฐพล เม องปล ม นายณ ฐพร พ มพร อมจ ตร โครงการน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าน ผ จ ดท างานว จ ยได ท าการศ กษาเอกสาร และงานว จ ยท เก ยวข องก บ งานว จ ยในคร งน โดยแบ งออกเป นห วข อต างๆ ได ด งน 2.1 ทฤษฎ ท เก ยวข อง 2.1.1 ทฤษฎ ท เก

More information

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก

บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก บทท 1 หน งส ออ เล กทรอน กส 1. ความหมายของหน งส ออ เล กทรอน กส e-book (electronic + Book = e-book) ได กลายมาเป นส วนหน งของการปฏ ว ตนว ตกรรม ท เร วมาก (Hottest) บนระบบเคร อข าย อ นเทอร เน ตท กว นน ผ บร

More information

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง

รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง รายงานการว จ ย การพ ฒนาระบบประเม นความพ งพอใจ ต อการเร ยนการสอนและส งสน บสน น ของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาล ยสงฆ นครล าปาง บ ร นทร ร จจนพ นธ ห วหน าโครงการว จ ย มหาว ทยาล ยเนช น จ งหว ดลาปาง

More information

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร บทท 8 ซอฟต แวร ซอฟต แวร (software) หมายถ ง ช ดคาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ตามลาด บข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยภาษาของคอมพ วเตอร

More information

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502

เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล การผล ตส อระบบด จ ท ล 1031502 1 เอกสารประกอบการสอน DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1031502 รายว ชาการผล ตส อระบบด จ ท ล 2 บทท 3 ข อความด จ ท ล ข อความด จ ท ล หร อ Digital Text เป นข อความแบบอ เล กทรอน กส ท พบได บนอ นเทอร เน ตหร อหน า จอคอมพ

More information

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง

หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร หน วยท 12 เร อง การใช งานโปรแกรมเว บเบราว เซอร การค นหาข อม ล และไปรษณ ย อ เล กทรอน กส ส ปดาห ท 16-17 จ านวน 6 ช วโมง 1. ความหมายของอ นเทอร เน ต 2. โปรแกรมเว บเบราวเซอร ท น ยมใช ในป จจ บ

More information

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject จ ดทาโดย

เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject จ ดทาโดย เว บไซต ส อการเร ยนการสอนว ชาโปรแกรม Microsoft Excel 2007 เบ องต น E-learning System for Microsoft Office Excel 2007 Subject นายช ชวาล นายธ ระพงศ นายส ขเกษม จ ดทาโดย ป สสาโก ม ท ตา อ อนสมจ ตต โครงการน

More information

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007

เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 เทคน คการสร างส อและน าเสนอผลงาน Microsoft Office PowerPoint 2007 บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย ศ นย บร การความร ทางว ทยาศาสตร และเทคโนโลย สารบ ญ ส อน าเสนอผลงาน... 1 ค ณค าของส อน าเสนอ... 1 เทคน คการออกแบบส อน

More information

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ

รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานบ คลากร ศ นย การจ ดการศ กษาพ เศษ (จอมทอง) The development of Personnel Management System for Rajamangala University of Technology Lana (Chomthong).

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ทางการเง นเพ อควบค มยอดเง น ทดรองราชการ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและ งานว จ ยท เก ยวข

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information