HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader

Size: px
Start display at page:

Download "HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader"

Transcription

1 CHAPTER NEWS HELIOS #19 X CLEARWATER Louis A. Thomas (ΤΣΟΥΝΟΣ), Community and Church Leader Louis A. Thomas (Τσουνος), a community and Greek Orthodox Church leader, died in Clearwater, Fl, on Monday, November 17, 2003 at the age of 84. Chapter Helios members and friends pose for a group photo Louis (Ιλιας) was born in very humble circumstances in a home with the assistance of a midwife in Verona, PA, on February 1, He was the son of Σοφια (Γεµελας) and Ανδρεας Τσουνος who emigrated from Ikaria with no formal education. Due to the hard economic times, at the age of two, Louis, with his mother and older and younger sisters Anna and Stella, left for Ikaria. During the family s stay in Ikaria, sister Anna died of illness. Louis did not return to Verona until the age of eight, unable to speak a word of English. From these humble beginnings, Louis lived the American dream, serving as an officer in WW II, graduating from college, educating his children, and serving his community and the Greek Orthodox Church throughout his life. A crowded dance floor...opa! Following high school Louis, not able to afford college at the time, worked as a postman and at a local steel mill close to Verona. He enlisted in the Army in early 1941, transferred into the Army Air Corp shortly before Pearl Harbor, and ascended from the rank of Private to First Lieutenant before the end of the war. He primarily served state side as a training officer, teaching other flight engineers of B29 bombers. After the war, Louis continued as an officer in the Air Force Reserves until he was Honorably Discharged in His dream of college was fulfilled, when, under the GI bill, he enrolled and graduated from the University of Pittsburgh in three years with a Bachelor of Science in Civil Engineering Degree. (continued next page) Jim & Mary Ann Marshall, Niki Plutis, Pam Pappas, Simone Koutoufaris (Chapter Icaros), Diana Plutis and Chris Tsambis at the 1st Chapter Helios Happy Hour on Clearwater Beach Ikapia Magazine Page 75

2 CHAPTER NEWS HELIOS #19 CLEARWATER Typical of Louis, while working and going to school, he was also successful in 1947 of selecting the perfect bride, Stella, daughter of Elizabeth and George V. Pastis of Cleveland, OH. Louis worked as a Civil Engineer in the Pittsburgh area for the Pittsburgh and Lake Erie Railroad and later was employed by Ryerson/Inland Steel, Pittsburgh. In 1959, Louis was transferred from Pittsburgh to South Bend, IN, to serve as Inland/Ryerson Reinforcing Steel Area Manager. In 1975 Louis founded his own company, the L.A. Thomas Engineering Corp., where he worked until retirement. Louis served many years on the South Bend St. Andrews Greek Orthodox Church Parish Council including two times as President during critical times in the community s history. He has the distinction of being the first lay President of St. Andrews in Prior to that year the Parish Priest served as President. He was elected from a board appointed at a General Assembly by Archbishop Iakovos, Archbishop of North and South America, who dismissed the previous board and reassigned its Priest after a church controversy. Louis also served as President in 1975 and 1976 and, with other dedicated church leaders, guided the community in the purchase of property and the development of plans for the building of their existing church in the northern suburbs of South Bend. Louis service included many years as a Master Mason (Consistory 32) and with the Kiwanis International including Kiwanis President during 1975 and Both organizations have as their beneficiary ill children with Kiwanis helping crippled children and the Mason s charity being the Shriner Hospitals. He taught his children and grandchildren the rewards of commitment to education, family, church and community. His oldest son Andrew is a graduate of Notre Dame with a BA Degree and has a Law Degree from the University of Indiana. Andrew currently owns and runs his law practice in Evansville, Indiana. His youngest son George has a BS and MS in Civil Engineering from Purdue University and co-owns and operates a Consulting Engineering company in Cleveland Ohio. Louis moved to Clearwater, Florida, and to Lakewood Ohio with his wife Stella upon their retirement together in He continued his active life serving as Circulation Manager for Ikaria magazine, assisting his wife Stella while she was the editor of Ikaria Magazine. He was a member of the Clearwater, FL, Helios Chapter of the Pan- Icarian Brotherhood, Holy Trinity Greek Orthodox Church in Clearwater, St. Demetrios Church in Rocky River, OH, Order of AHEPA, and the American Legion. Before his illnesses, Louis enjoyed traveling, having made several trips to Ikaria, cooking, golfing, gardening and enjoyed many happy times being entertained by his grandchildren. As Louis and his wife Stella grew older, they were known not only for their kindness, warmth, cheerfulness and generosity, but also for their great love and commitment to each other. They determinedly fought the ravages of Louis illnesses together with great courage, dignity, and cooperation with those who were treating him. Stella was constantly at Louis side doing everything she could to comfort him during his last three month ordeal fighting colon cancer, an accident, and several infections. In addition to his wife and children, Louis survivors include his daughters-in-law, Marcia and Crystal; grandchildren, Louis, Stefanie, Joy and Stacey; sister Stella Marangoni and brother George (Mary) Tsounos of Verona, Pennsylvania. May His Memory Be Eternal Submitted by son George Gary Thomas Page 76 Ikapia Magazine

3 CHAPTER NEWS ÖÈÉÍÏÐÙÑÉÍÇ ÏÑÏÅÓÐÅÑÉÄÁ ÁñêåôÜ åðéôõ çìýíç Þôáí ç åôþóéá ïñïåóðåñßäá ôïõ ôìþìáôüò ìáò, ðïõ Ýãéíå óôéò 18 Ïêôùâñßïõ ìå óêïðü íá âïçèçèåß ç ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Ôïñüíôï ãéá ôçí ïéêïäüìçóç ôïõ íýïõ ôçò Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ. Ôçí åêäþëùóç ðåñéãñüöåé ìå êïëáêåõôéêü ëüãéá óå äçìïóßåõìü ôçò ç ÅëëçíïêáíáäéêÞ Åöçìåñßäá «Åëëçíéêüò Ôýðïò» áðü ôç óôþëç «Óôïí Ðáëìü ôçò Ðáñïéêßáò ìáò» ôïõ óõíåñãüôç ôçò ê. ÌÜêç Áíäñéêüðïõëïõ, ôï ïðïßï ðáñáèýôïõìå: ÓÕËËÏÃÏÓ ÍÇÓÏÓ ÉÊÁÑÉÁ Ïé Éêáñéþôåò ïñãüíùóáí ôçí ñïíéüôéêç ïñïåóðåñßäá ôïõò, ðñéí ëßãåò ìýñåò óôï ÐïëõìåíÜêåéï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï, ìå áñêåôþ åðéôõ ßá. Êáé áðü ðëåõñüò ðñïóýëåõóçò êüóìïõ áëëü êáé áðü ôï êýöé ðïõ äçìéïõñãþèçêå, äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óå üëïõò êáé üëåò ðïõ âñýèçêáí åêåß íá ðåñüóïõí ìéá üìïñöç âñáäéü. ¼ëç ôçí åêäþëùóç ïñãüíùóå ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ áðïôåëåß ìéá áîéïæþëåõôç áëëü êáé áîéýðáéíç ðñùôïâïõëßá ãéá ôï þñï ìáò. ¼ëá ôá ìýëç ôïõ åßíáé íýá ðáéäéü êáé ôá êáìáñþíáìå ãéá ôï ðþò ðüó éæáí íá ìáò ðåñéðïéçèïýí. Ôá äå ñþìáôá ðïõ óõãêåíôñþèçêáí èá äïèïýí óôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá ãéá ôï ÍÝï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï. NISOS IKARIA #21 TORONTO Óõã áñçôþñéá ó áõôü ôá íýá ðáéäéü ðïõ áðïôåëïýí ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ Éêáñßáò. Åßíáé äå ïé: ÁëÝîáíäñïò Ôñéðüäçò Ðñüåäñïò, Ëåùíßäáò Êïýâáñçò Áíôéðñüåäñïò, Ëßôóá ÊáíÝôïõ Ôáìßáò, Êùíóôáíôßíá-Ìáñßá Ìé áçëßäç ÃñáììáôÝáò êáé óýìâïõëïé: ÅììáíïõÞë ÊáíÝôïò, Óïößá Êïýâáñç, Dan Lawrence-Ëýêïõ, Öéëßôóá ÐáóâÜíç, Êþóôáò ÐáóâÜíçò, Âßêõ ÐïñÞ, ÅëÝíç Ôñéðüäç, ÄçìÞôñçò ÔóÜêáëïò, Óïýëá ÖñáäÝëïõ-Êïõñôåóéþôç. ÔåëåôÜñ çò ôçò åêäþëùóçò Þôáí ç ê. Áýñá ÔóáìðÞ-Ìé áçëßäç, åíþ ôïõò Åèíéêïýò ýìíïõò ÅëëÜäáò ÊáíáäÜ áëëü êáé Éêáñßáò áðýäùóå ôüóï üìïñöá ìå ôçí ùñáßá öùíþ ôçò ç íåáñþ Êùíóôáíôßíá-Ìáñßá Ìé áçëßäç. Ôï öáãçôü åôïßìáóå áöéëïêåñäþò ï Ìé Üëçò ÊáíÝôïò. Óôçí åêäþëùóç ôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá åêðñïóþðçóå ï ÃñáììáôÝáò ê. Èåüäùñïò ÔæáëáëÞò, ôï Åëëçíïêáíáäéêü ÊïãêñÝóï êáé ôçí Ïìïóðïíäßá ôïõ ÏíôÜñéï ï Ðñüåäñïò ê. Êþóôáò ÐÜððáò, ôçí Ïìïóðïíäßá ÍÞóùí Áéãáßïõ ï Ðñüåäñïò ê. ñþóôïò ÂïãéáôæÞò. Äéáêñßíáìå åðßóçò ôïõò ðñïýäñïõò: Áíôþíç Ôóüðåëá ôïõ ÓõíäÝóìïõ Áãùíéóôþí ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò, ÃéÜííç ÁëéãéÜííç ôïõ Ðáëëåóâéáêïý óõëëüãïõ, ÃéÜííç ÊáìðïõñÜêç Óáìßùí êáé Ôåñøé üñçò Êïõôóïõëéáíïý Íéóõñßùí. ÅÊËÏÃÅÓ 2003 Óôéò 30 Íïåìâñßïõ Ýãéíå ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé ïé åêëïãýò ôïõ ôìþìáôüò ìáò óôï öéëüîåíï ðüíôá óðßôé ôùí áäåñöþí Ãéþñãïõ êáé Áìáëßáò ÔïõñÜ ìýóá óå Ýíá åõ Üñéóôï êëßìá, ìå êáöåäüêé, öñïýôá êáé ãëõêü. ÌåôÜ ôçí åôþóéá áíáöïñü ôïõ ÐñïÝäñïõ ÁëÝîç Ôñéðüäç áêïëïýèçóáí ïé åêëïãýò. Ôï íýï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï áðïôåëïýí: ÁëÝîçò Ôñéðüäçò, Ðñüåäñïò Ëßï Êïýâáñçò, Áíôéðñüåäñïò Ôßíá Ëýêïõ, ÃñáììáôÝáò Áóðáóßá Êïõñôåóéþôç, Ôáìßáò Óýìâïõëïé: ÄçìÞôñçò ÔóÜêáëïò, Doug Lawrence, Ìáíþëçò ÊáíÝôïò ÁÉÃÁÉÏÐÅËÁÃÉÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÏ ÑÅÂÅÃÉÏÍ Ôï ôìþìá ìáò ìáæß ìå ôá Üëëá ìýëç ôçò ÅëëçíïêáíáäéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÍÞóùí Áéãáßïõ äéïñãüíùóå ðñùôï ñïíéüôéêï ñåâåãéüí ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå ìå áñêåôþ åðéôõ ßá óôï Ellas Banquet Hall. Êáñéþôåò, Êþåò, ËÝóâéïé, Íáîéþôåò, Ëçìíéïß, Óáìéþôåò, éþôåò êáé Íéóýñéïé ãéïñôüóáìå ôçí Üöéîç ôïõ ÍÝïõ ôïõò ìýóá óå Ýíá üìïñöï áéãáéïðåëáãßôéêï ðåñéâüëëïí ìå ðïëý êýöé, íçóéþôéêïõò êáé Üëëïõò åëëçíéêïýò ïñïýò êáé ðëïýóéá åäýóìáôá, ðïõ óõìðåñéëüìâáíáí êáé ôï -ðáôñïðáñüäïôï óôçí Éêáñßá- óåñâßñéóìá ãßäáò âñáóôþò, üðùò åß å õðïó åèåß ï Ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò ê. ñþóôïò ÂïãéáôæÞò, ðïõ Þôáí íïóôéìüôáôç. ÌåôÜ ôï êüøéìï ôçò âáóéëüðéôôáò óå êüèå ôñáðýæé Ýãéíå êáé ç êëþñùóç ôùí ëá íþí ìå ðïëëü äþñá, ìåôáîý áõôþí ìéá ñõóþ ëßñá êé Ýíá ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá. Êáé ôïõ ñüíïõ! Ikapia Magazine Page 77

4 CHAPTER NEWS IKAROS OF MONTREAL #22 Ï óýëëïãïò ºêáñïò ôïõ Ìüíôñåáë åý åôå óôá ìýëç ôçò Ðáí-ÉêáñéáêÞò Áäåëöüôçôáò ôçò ÁìåñéêÞò êáé óôéò ïéêïãåíåéýò ôïõò : ñüíéá Ðïëëá êáé Åõôõ éóìýíï ôï 2004! Ôá ìýëç ôïõ óõëëüãïõ ìáò êáé ïé ïéêïãåíåéýò ôïõò óõãêåíôñþèçêáí ôçí 1 ôïõ Éáíïõáñßïõ 2004 ãéá íá ãéïñôüóïõí êáé íá õðïäå ôïýí ìáæß ôïí êáéíïýñãéï ñüíï. ÐåñÜóáìå ìéá ùñáßá åïñôáóôéêþ âñáäéü ãåìüôç ìå óðéôßóéïõò ìåæýäåò, åõ Üñéóôç ðáñýá, ðáñáäïóéáêü êüëáíôá êáé êåöüôç ìïõóéêþ. ¼ðùò ðüíôá, ï Áß Âáóßëçò ìáò åðéóêýöôçêå ðñïóöýñùíôáò äþñá óôá ìéêñü ðáéäéü ìáò. Óå ëßãåò ìýñåò üðùò îýñåôå èá åôïéìáóôåß ï óõëëïãüò ìáò íá õðïäå ôåß ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ôçò ÁìåñéêÞò ôï ÓÜââáôï 31 Éáíïõáñßïõ. Åßíáé ìå ìåãüëç áñü êáé ôéìþ ðïõ áíõðïìïíïýìå ôçí åðßóêåøç ôïõ Êõñßïõ Ãéþñãïõ ùñéüôç êáé ôùí õðüëïéðùí ìýëùí ôïõ óõìâïõëßïõ. Ì áõôþ ôçí åõêáéñßá èá ìðïñýóïõìå íá ôá ðïýìå áðï êïíôü êáé åëðßæïõìå ç ðáñáìïíþ ôïýò óôï Ìüíôñåáë íá åßíáé åõ Üñéóôç. Èåñìïýò áéñåôéóìïýò ëïéðüí åùò ôçí åðüìåíç öïñü. Γρηγορια Μαυρογιωργη Γραµµατεα CHAPTER NEWS DRAKANON #24 X PARMA Happy new year and greetings to all of our brothers and sisters of the Pan-Icarian Society. We hope all of you have a safe and prosperous new year! In November we had a visit from the Supreme Lodge President George Horiates at the home of Paul and Toula Manos for a meeting and dinner. Fun was had by all in attendance that night as we discussed our upcoming events for 2004 and successes in Our December monthly meeting and elections for the new year were held and the new officers are as follows: Mike Karniotis President Nick Hazinakis, Jr. Vice President Jeannie Parianos Secretary Maria O Connell Treasurer Supreme Lodge President, George Horiates and Drakanon President, Mike Karniotis November meeting with Supreme Lodge Presidet, George Horiates Page 78 Ikapia Magazine

5 CHAPTER NEWS DRAKANON #24 X PARMA In December we had our Christmas party for all members. It was a fun time for all. We all enjoyed a catered affair at a local restaurant and we were paid a visit from that jolly man himself, Santa. All the children and adults enjoyed spending some time with old Saint Nick. We wish all of you a very productive 2004 an look forward to working with all of you in the upcoming year. Submitted by: Jeannie Parianos, secretary Children with Santa at Drakanon Christmas party. Children with Santa at Drakanon Christmas party. CHAPTER NEWS N IKARIA #25 X NORTHWEST INDIANA Happy New Year to our extended family in the Pan-Icarian Brotherhood!! The convention in Pittsburgh was outstanding and all our Chapter members who attended had a great time. Likewise the holidays were great. Our Christmas party with Agia Marina Ladies Auxiliary was very enjoyable. Congratulations to our new officers for 2004: Elias Ploutis, President Costa Glaros, Vice President Angie Dalis, Secretary Karen Ploutis, Treasurer Our Chapter is planning our annual Horosperida for January 24, 2004 and we re looking forward to having another great turn out. Committee members are already planning our Mother s Day Brunch since it was so successful last year. Our Chapter was blessed with many happy events this past year. Congratulations to John Tsahas, son of Stelios and Roula Tsahas, on his marriage to Maria Antoniadis. Congratulations to Costas and Anna Glaros on the birth of their son, Panayiotis; to Mike and Maria Tsampis on the birth of their son, Christopher; to Apostoli & Stacey Collaros, who welcomed son Fotis to their family; and to Fotis & Domina Vardaros whose son was born in December. Congratulations also go to Alaina Gemelas, daughter of Jim and Kelly Gemelas, on receiving one of the Brotherhood Scholarships. Our chapter is looking forward to the coming year with hopes of increasing our membership and getting even more participation at our social functions. Submitted by Karen Ploutis, Treasurer Ikapia Magazine Page 79

6 Icaros Statue Unveiled at Pharos Airport The highlight of the Centennial festivities in Icaria was the unveiling of the Icaros statue by the sculptor John Houtrides at the Pharos airport. Attended by over three hundred people including dignitaries, government officials and church leaders, the celebration took on a holiday spirit. Speakers at the event were the Eparhos of Icaria, George Kritikos, former Eparhos Stephanos Pamphilis, Bishop Efsevios, Foundation Chairman Anthony Kayafas, John Tsantes and many others. The bronze plaque at the base of the statue with its message to the Icarians. The Houtrides statue in all its splendor. IKARIA MAGAZINE EDITOR - NIKI PLUTIS 1770 Douglas Ave. Dunedin, FL Telephone: Sculptor John Houtrides explaining some of the highlights to Bishop Efsevios. THE SPRING/SUMMER EDITION DEADLINE IS JUNE 1, FIRM NAME AND ADDRESS CHANGES: Any name or address changes are to be directed to your local chapter. The local chapter treasurer is in charge of accepting dues from new and existing members. From there, updates are directed to the Database Manager, Sonja Stefanadis. PLEASE do not call or Niki Plutis or Sonja Stefanadis with any changes to your address or name. If you are not receiving Ikaria Magazine and have paid your dues, see your local chapter treasurer. Thank you. REGARDING SUBMISSIONS: All submissions to Ikaria Magazine must be electronic. There will be no exceptions. This means that all articles, memorials, chapter news, reports, etc. must be either ed to me or sent on a disk. I will not accept any hard copy, typed or handwritten paper documents. Your cooperation is appreciated. My address is Thank you. Page 80 Ikapia Magazine

7 Digital Photography Tips on Ikaria NIGHT Much of an Ikarian vacation is enjoyed at night in the village tavernas and sea side clubs. The nightlife offers several opportunities to photograph fellow Ikarians. A simple flash shot is sufficient for documenting friends. The problem at night is when you try to capture the atmosphere. Ikaria is not known for being well lit, and attempts to capture panigiria or a village plaza often come out too dark or blurred. The best way photograph a dark night landscape is to turn off the flash, set the timer, and place the camera on a stable surface. With the flash off the background is brought into the photograph. The timer allows the camera to take a photo without being touched. A night photo requires the lens to be open for several seconds and the slightest movement can cause a blurry image. A good location to set the camera is also key. Some people carry around tripods, but usually a pop can on a table can be used to frame the image. BEACH An Ikarian summer is not complete without several hours a day spent on the beach. Unfortunately the beach is not the most camera friendly environment. The salty mist of the waves dusts the lenses, and all the fine grains of sand can cause interference with the camera s Japanese precision. Bringing a camera to the beach everyday is not suggested, but 2 or 3 times during a vacation usually captures the experience. Beach photos tend to come out over exposed because they are mostly taken in the midday sun. People s faces tend to be hidden in the shadows of hats and umbrellas. The bright landscape also causes problems with backlighting, where a figure in a cantina will appear as a silhouette with loss of detail in the foreground and over emphasis on the background. Some cameras have a backlight feature to combat this problem, and sometimes using the flash will also help. SUNSETS No trip to Ikaria is complete without a sunset photo. Turning the flash off on the camera will prevent foreground from being overemphasized and allow the sunset to remain the subject of the photo. If people pose in front of the sunset they will be backlit and appear as silhouettes. Why does the sun look smaller than you remember? It is a matter of perspective. The sun does not change size. To make the sun appear big the foreground must change size. In other words stand far away from an object like a church and the church will appear smaller compared to the sun. With the camera zoom in to frame the photo as if you were standing near the church. The result is a giant sunset appearing next to a little church. The best time of day to take photos is sunset and sunrise. For half an hour a day there is a unique angle of soft light filtered by the atmosphere. Villages, mountains, and people change appearance with the setting sun. During sunrise the winds are the calmest, which means it is the best chance to photograph a wake less sea (lathi). Capturing these unique moments adds visual value to your landscape photos. OTHER TIPS Purchase much memory. I still haven t found a shop on Ikaria that supplies flash cards and memory sticks. Take many photos. On a digital camera you can always go back and erase unwanted photos to make room for more. Have an extra battery. You don t want your camera to spend half the vacation recharging. Don t let your camera consume your vacation. It is good to leave it behind once in a while. Photos and Article by: Isidoros Kyrlangitses Visit for more amazing photos of Ikaria Ikapia Magazine Page 81

8 Introducing the Hellenic Cultural Center s Ikarian Visual Arts Program Perhaps you have heard of Kentro Ellinikou Politismou (the Hellenic Cultural Center) near the village of Arethousa high in the mountains of Ikaria. Perhaps you are even familiar with the modern Greek language courses that the center has run since 1995, both in Ikaria and in Athens. But, you have probably not heard of the Ikarian Visual Arts Program Greek Landscape Painting which offers its artist participants a great variety of dramatic Ikarian landscapes from lush forests to barren rocky mountain sides, picturesque villages and splendid beaches. The modern Greek language courses at Kentro Ellinikou Politismou are intended for adults of any nationality who wish to learn Greek, or improve their current skills, while getting to know Greece and its culture. The Center is about one kilometer from Arethousa, and sits above the seaside village of Karavostamo. The port city of Evdilos is seven kilometers away. Classes are held Monday to Friday and each course is A painting from the 2002 class two weeks long. The Center s coordinator in Ikaria is Mihalis Kavouriaris and he is available year-round to assist students and answer inquiries. The center s web address is The Ikarian Visual Arts Program was first conducted in April One corner of the studio at the Ikarian Center The Center s location offers participants stunning vistas and fosters a creative and adventurous spirit. Working mostly outdoors, the 2002 group created a range of work in oils, pastels, acrylic and even some small-scale sculpture. An informal group exhibition was held at the conclusion of the course and was well attended by residents in the area; some of whom had developed a keen interest in what this group of visiting artists was doing. The Program uses an independent study approach wherein each participant determines his or her own interests and goals in consultation with the Program s Artist-in-Residence and Instructor, Tom Campbell.Visit Tom s website at This years Program offers two sessions and participants may elect to take one or both. The sessions will run from May 31 to June 11, and from June 14 to 25, June in Ikaria will be particularly good for painting outdoors. Classes are small and intimate with a maximum of eight participants in each session. The program is open to participants at all stages of artistic development who are enrolled in full- or part-time Fine Arts programs in North America or the European Union, or who have completed a program of study and wish to further develop their skills. While the Program is taught in English, participants of all languages are encouraged to attend. One of the goals of our Program is to promote international exchange between artists. Fees include instruction, accommodation in the Center s hostel and transportation on Ikaria. For this year s Program, per session fees in $US, are $1225 (single occupancy), and $925 (double occupancy). Fees in Canadian dollars are $1600 and $1200, respectively. While Program participants purchase their own airline tickets, travel and medical insurance, our 2004 Course Administrator, Dave McIntosh is available and eager to help with travel arrangements. Don t hesitate to contact Dave via at by phone at (613) , or by fax at (613) To those readers who are also painters at whatever level you may be working, let us say it would be our pleasure to see you in Ikaria this coming June! David McIntosh Course Administrator Page 82 Ikapia Magazine

9 A SUBSCRIPTION TO IKARIA MAGAZINE IS A BENEFIT OF MEMBERSHIP IN THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD To continue receiving Ikaria Magazine, your dues must be paid for year 2003 or 2004 to a chapter of your choice. CHAPTER PRESIDENTS AND CONTACT INFORMATION PRAMNE #1, YOUNGSTOWN Aspasia Elias 4069 Alvacardo Dr. Canfield, Ohio V.I. CHEBITHES #2, AKRON Alice Chibis 3056 Fairview Avenue Akron, OH PHAROS #3, CLEVELAND Maria Tripodis 3608 Spokane Avenue Cleveland, Oh DAEDALOS #4, WARREN Koula Glaros King 938 North Road S.E. Warren, OH PANDIKI #5, NEW YORK Apostolos Malachias th Street #3B Astoria, NY DOLICHE #6, STEUBENVILLE Sharon Katsaros 233 Rockdale Street Steubenville, OH ICAROS #7, PITTSBURGH George Halvas 744 Woodbourne Avenue Pittsburgh, PA FOUTRIDES #8, CHICAGO Rozina Janis Karnavas South Mason Avenue Alsip, IL SPANOS/ARETI #9, DETROIT PNP George Contis 6763 Heather Ridge Drive Saline, MI THERMA #10, WILMINGTON Dr. Emanuel G. Koklanaris 8824 W. Telfair Circle Wilmington, NC LYCHNOS #11, NORTHERN CALIFORNIA Zaharias Cratsas Dubin Court Castro Valley, CA ATHERAS #12, PHILADELPHIA Theologos Horiates 3548 Union Avenue Pennsauken, NJ Tel OINOE #14, SOUTHERN CALIFORNIA Bessie Bornino 2157 Mt. Olympus Drive Los Angeles, CA NEA IKARIA #15, PORT JEFFERSON Konstantinos Spanos P.O. Box 312 Port Jefferson, NY LEFKAS #16, BALTIMORE Kosta Mavrophilipos 829 Cedarcrost Road Baltimore, MD CHRIST E. AIVALIOTIS #17, COLUMBUS Marino Michael Moraitis 3786 Riverwatch Lane Columbus, OH KOURSAROS #18, NEW YORK Evangelos Pyros 234 Ethel Street Valley Stream, NY HELIOS #19, CLEARWATER Charlotte Tsambis Pardos 32 Acacia Drive Clearwater Beach, FL KAVO-PAPAS #20, HOUSTON Lee Mitchell 1910 Eagle Point Crosby, TX NISOS IKARIA #21, TORONTO Alexander Tripodes 78 Holborne Avenue Toronto, Ontario M4C-2R1 Canada IKAROS OF MONTREAL #22 Chryssa Efstratoudakis 4124 Guenette Laval, Quebec, H7T 2G1 Canada LANGADA #23, Spirit of Ikaria Chris Tripodis 315 Huntwick Court Alpharetta, GA DRAKANON #24, PARMA Emanuel Karniotis 5706 Susan Drive Castalia, OH N IKARIA #25, NORTHWEST INDIANA Elias Ploutis 1600 Holly Lane, Munster, IN Ikapia Magazine Page 83

10 Pan-Icarian Brotherhood of America Icaros ARISTIDES FOUTRIDES CHAPTER #8 CHICAGO CONVENTION 101ST ANNIVERSARY SHERATON CHICAGO HOTEL & TOWERS SEPTEMBER 3-6, 2004 Launching the next 100 years στο γιαλο! Sheraton Chicago Hotel & Towers Room Reservations: (312) or (800) Official Address Pan-Icarian Brotherhood of America IKARIA MAGAZINE 1770 Douglas Ave Dunedin, FL Page 84 Ikapia Magazine Non-Profit Org. U.S. Postage PAID Clearwater, FL Permit #676

PHILADEPHIA ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ. qchapter ATHERAS #12 n LABOR DAY WEEKENDqq

PHILADEPHIA ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ. qchapter ATHERAS #12 n LABOR DAY WEEKENDqq VOLUME 31 NUMBER 121 FALL 2008 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION OF AMERICA q q 2008 PHILADEPHIA 2008 qchapter ATHERAS

More information

ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day

ÊPHTH. Christos Epperson: ÉùÜííç. Creating the epic documentary The 11th Day official publication of the pancretan association of america ÊPHTH www.pancretan.org april 2005 JOHN TSONTAKIS New romantic with Cretan overtones Áíáðïëþôáò ôïí EôÞóéï óõíýäñéï éáôñü Êñçôþí Ùêåáíßáò ÉùÜííç

More information

A Day in the Life of an Immigrant Entrepreneur

A Day in the Life of an Immigrant Entrepreneur WE GLOBAL NETWORK A Day in the Life of an Immigrant Entrepreneur STORIES FROM AMERICA S RUST BELT WELCOMING ECONOMIES LEADING RUST BELT IMMIGRANT INNOVATION ...every aspect of the American economy has

More information

INDEX F2 MONDAY, FEBRUARY 20, 2012 WWW.THESTATE.COM THE STATE, COLUMBIA, SOUTH CAROLINA

INDEX F2 MONDAY, FEBRUARY 20, 2012 WWW.THESTATE.COM THE STATE, COLUMBIA, SOUTH CAROLINA F2 MONDAY, FEBRUARY 20, 2012 WWW.THESTATE.COM THE STATE, COLUMBIA, SOUTH CAROLINA INDEX Young leaders making an impact on the Midlands Building a community takes leaders who are dedicated not only to building

More information

Frank Mondo 94 Flexibility is the key 6 ALUMNI SPOTLIGHTS. Dr. Daniel E. Banks Joining the Army at 62 10

Frank Mondo 94 Flexibility is the key 6 ALUMNI SPOTLIGHTS. Dr. Daniel E. Banks Joining the Army at 62 10 Hokie presence in Afghanistan: Tom Whitlock 95 sent this photo of a Virginia Tech mini-reunion of personnel assigned to Combined Joint Task Force 435 at Camp Phoenix in Afghanistan (from left): Capt. Jordan

More information

Guide to the. College Admission Process. www.nacacnet.org

Guide to the. College Admission Process. www.nacacnet.org Guide to the College Admission Process www.nacacnet.org Published in 1979. Revised in 1984, 1989, 1993, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2007, 2009, and 2011. Copyright 2011, NACAC. Additional copies of Guide

More information

Riverside County. 8... In Memoriam: Gloria Temple Rich. 11... In Memoriam: Gloria Temple Rich. 12... Anthony Capozzi, State Bar President

Riverside County. 8... In Memoriam: Gloria Temple Rich. 11... In Memoriam: Gloria Temple Rich. 12... Anthony Capozzi, State Bar President Publications Committee Robyn Beilin Yoginee Braslaw Charlotte Butt Mike Cappelli Joshua Divine Donna Hecht James Heiting Co-Editors... Michael Bazzo Jacqueline Carey-Wilson Design and Production... PIP

More information

College & Financial aid planning

College & Financial aid planning University of New Haven A PARENT S GUIDE TO College & Financial aid planning 2010 2011 www.newhaven.edu/chargerconnection CHOOSE Your path Programs at the University of New Haven college of arts & sciences

More information

INTERgENERATIONAL PROGRAMMING

INTERgENERATIONAL PROGRAMMING GOOD PRACTICES IN INTERgENERATIONAL PROGRAMMING MODELS ADVANCING POLICY, PRACTICE AND RESEARCH This publication was made possible with support from the Verizon Community Foundation It was prepared in collaboration

More information

COMMUNITY FOUNDATIONS SERIES. Reaching Out. Board Ambassadors for Growth in Community Foundations

COMMUNITY FOUNDATIONS SERIES. Reaching Out. Board Ambassadors for Growth in Community Foundations I N S I G H T COMMUNITY FOUNDATIONS SERIES Reaching Out Board Ambassadors for Growth in Community Foundations january 2011 All community foundations do good. Some do better by making full use of board

More information

THE CHICAGO AREA TRANSPORTATION STUDY Creating the First Plan (1955-1962) A Narrative By Andrew V. Plummer

THE CHICAGO AREA TRANSPORTATION STUDY Creating the First Plan (1955-1962) A Narrative By Andrew V. Plummer THE CHICAGO AREA TRANSPORTATION STUDY Creating the First Plan (1955-1962) A Narrative By Andrew V. Plummer THE CHICAGO AREA TRANSPORTATION STUDY Creating the First Plan (1955-1962) Introduction...3 Acknowledgements...4

More information

The Pre-College. Planner. The Associated Colleges of the Midwest present. One million copies in print!

The Pre-College. Planner. The Associated Colleges of the Midwest present. One million copies in print! The Associated Colleges of the Midwest present The Planner The Planner An official publication of the Associated Beloit College, Beloit, Wisconsin Carleton College, Northfield, Minnesota Coe College, Cedar

More information

Starting your Afterschool Program

Starting your Afterschool Program ABC 123 Starting your Afterschool Program This guide is made possible through support of the Utah Department of Workforce Services Office of Child Care Caroline Kueneman School-age Programs Specialist

More information

www.nacacnet.org Step by Step: College Awareness and Planning Late High School Curriculum Grades 11 and 12

www.nacacnet.org Step by Step: College Awareness and Planning Late High School Curriculum Grades 11 and 12 www.nacacnet.org Step by Step: College Awareness and Planning Late High School Curriculum Grades 11 and 12 Introduction Guidance in the later years of high school can put students on a successful path

More information

Reality Check GRADUATE SCHOOL. 4 Prepare Yourself for the Challenges. 4 Receive Tips and Strategies from. 4 Tap into ACS Resources SECOND EDITION

Reality Check GRADUATE SCHOOL. 4 Prepare Yourself for the Challenges. 4 Receive Tips and Strategies from. 4 Tap into ACS Resources SECOND EDITION SECOND EDITION A M E R I C A N C H E M I C A L S O C I E T Y GRADUATE SCHOOL Reality Check 4 Prepare Yourself for the Challenges You Will Likely Face 4 Receive Tips and Strategies from Faculty and Graduate

More information

Commanding an Air Force Squadron in the Twenty-First Century

Commanding an Air Force Squadron in the Twenty-First Century Commanding an Air Force Squadron in the Twenty-First Century A Practical Guide of Tips and Techniques for Today s Squadron Commander JEFFRY F. SMITH Lieutenant Colonel, USAF Air University Press Maxwell

More information

HIGH SCHOOL CATALOG 2015

HIGH SCHOOL CATALOG 2015 WITH YOU EVERY DAY, EVERY STEP OF THE WAY, FROM ENROLLMENT TO GRADUATION. HIGH SCHOOL CATALOG 2015 WWW.SETONHOME.ORG 1-866-280-1930 Enroll Online at www.setonhome.org i Seton graduates succeed in college!

More information

College. Planning: A Family Tool Kit. full-time job LEARN HOW TO. FIVE STEPS to ready you & your student for the college experience

College. Planning: A Family Tool Kit. full-time job LEARN HOW TO. FIVE STEPS to ready you & your student for the college experience a step-by-step guide for college success College Attending college is a full-time job What happens next? How do we afford it? Planning: A Family Tool Kit FIVE STEPS to ready you & your student for the

More information

PHOTO BY A TELLING STORIES THAT MATTER A TOOLKIT

PHOTO BY A TELLING STORIES THAT MATTER A TOOLKIT PHOTO BY A TELLING STORIES THAT MATTER A TOOLKIT AUTHORS AND CONTRIBUTORS Author Kiran Singh Sirah has developed a number of award-winning peace and conflict based programs in museums and cultural centers

More information

College Handbook. Guidance Department

College Handbook. Guidance Department College Handbook Guidance Department Dear Cadet and Parents: This College Application Handbook was designed to provide you with a resource to help all of you successfully navigate the college admission

More information

PORTLEDGE SCHOOL COLLEGE PLANNING HANDBOOK

PORTLEDGE SCHOOL COLLEGE PLANNING HANDBOOK PORTLEDGE SCHOOL COLLEGE PLANNING HANDBOOK Elisabeth Mooney Jane Zisa Director of College Counseling Secretary (516) 750-3215 (Phone) (516) 750-3210 (516) 750-3103 (Fax) jzisa@portledge.org emooney@portledge.org

More information

CACNews. News of the California Association of Criminalists 1st Quarter 2005

CACNews. News of the California Association of Criminalists 1st Quarter 2005 The CACNews News of the California Association of Criminalists 1st Quarter 2005 The President s Desk The A. Reed & Virginia McLaughlin Endowment Fund At the last CAC seminar in Ventura our historical committee

More information

NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW

NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW 1 NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW NH HOTELES. THE SOCIAL TRAVELER IN 2013. A GLOBAL REVIEW 2 INDEX THE SOCIAL TRAVELER

More information

Planning Your Community-Wide Read

Planning Your Community-Wide Read Planning Your Community-Wide Read Table of Contents Introduction.................................................................3 What Is a Community-Wide Read?.........................................

More information

Aging in Place: A Saskatchewan Perspective

Aging in Place: A Saskatchewan Perspective Aging in Place: A Saskatchewan Perspective SIHL Group Project Wanda Fiessel, Mary Rose Kulyk, Bev Peel, Stacy Pfeifer, Jo-Ann Robert, Kim Statler. M a r c h 2 0 1 3 Executive Summary While aging is inevitable,

More information

PROJECT 81 ONE STEP UP. Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people PROJECT 81 -ONE STEP ON

PROJECT 81 ONE STEP UP. Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people PROJECT 81 -ONE STEP ON PROJECT 81 ONE STEP UP Consumer Director Housing and Care for Disabled People. The experience of three people Published by: HCIL Papers, 39 Queens Road, Petersfield, Hants. GU32 388 (c) One Step On PROJECT

More information

U.S. Department of Education Margaret Spellings Secretary

U.S. Department of Education Margaret Spellings Secretary 2 U.S. Department of Education Margaret Spellings Secretary First published in September 1995. Revised 2002 and 2005. This booklet is in the public domain. Authorization to reproduce it in whole or in

More information

www.abctexas.org ABC Texas Merit Shop Journal October 2009 1

www.abctexas.org ABC Texas Merit Shop Journal October 2009 1 www.abctexas.org ABC Texas Merit Shop Journal October 2009 1 Turnarounds and revamps with special emphasis on HF Alky Units. RepconStrickland companies support the Associated Builders and Contractors of

More information

PLANNING FOR REAL LIFE AFTER SCHOOL

PLANNING FOR REAL LIFE AFTER SCHOOL REAL LIFE AFTER SCHOOL PRESS REAL LIFE AFTER SCHOOL PLANNING FOR REAL LIFE AFTER SCHOOL PLAIN LANGUAGE EDITION WAYS FOR FAMILIES AND TEACHERS TO PLAN FOR STUDENTS EXPERIENCING SIGNIFICANT CHALLENGE PRESS

More information

About Rotary. About Interact. Statement of Conduct for Working with Youth. Isn t it time for you to

About Rotary. About Interact. Statement of Conduct for Working with Youth. Isn t it time for you to INTERACT HANDBOOK About Rotary Rotary International is a worldwide service organization for business and professional people, with more than 1.2 million members in over 32,000 Rotary clubs. About Interact

More information