HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HELIOS #19 CLEARWATER CHAPTER NEWS. Community and Church Leader"

Transcription

1 CHAPTER NEWS HELIOS #19 X CLEARWATER Louis A. Thomas (ΤΣΟΥΝΟΣ), Community and Church Leader Louis A. Thomas (Τσουνος), a community and Greek Orthodox Church leader, died in Clearwater, Fl, on Monday, November 17, 2003 at the age of 84. Chapter Helios members and friends pose for a group photo Louis (Ιλιας) was born in very humble circumstances in a home with the assistance of a midwife in Verona, PA, on February 1, He was the son of Σοφια (Γεµελας) and Ανδρεας Τσουνος who emigrated from Ikaria with no formal education. Due to the hard economic times, at the age of two, Louis, with his mother and older and younger sisters Anna and Stella, left for Ikaria. During the family s stay in Ikaria, sister Anna died of illness. Louis did not return to Verona until the age of eight, unable to speak a word of English. From these humble beginnings, Louis lived the American dream, serving as an officer in WW II, graduating from college, educating his children, and serving his community and the Greek Orthodox Church throughout his life. A crowded dance floor...opa! Following high school Louis, not able to afford college at the time, worked as a postman and at a local steel mill close to Verona. He enlisted in the Army in early 1941, transferred into the Army Air Corp shortly before Pearl Harbor, and ascended from the rank of Private to First Lieutenant before the end of the war. He primarily served state side as a training officer, teaching other flight engineers of B29 bombers. After the war, Louis continued as an officer in the Air Force Reserves until he was Honorably Discharged in His dream of college was fulfilled, when, under the GI bill, he enrolled and graduated from the University of Pittsburgh in three years with a Bachelor of Science in Civil Engineering Degree. (continued next page) Jim & Mary Ann Marshall, Niki Plutis, Pam Pappas, Simone Koutoufaris (Chapter Icaros), Diana Plutis and Chris Tsambis at the 1st Chapter Helios Happy Hour on Clearwater Beach Ikapia Magazine Page 75

2 CHAPTER NEWS HELIOS #19 CLEARWATER Typical of Louis, while working and going to school, he was also successful in 1947 of selecting the perfect bride, Stella, daughter of Elizabeth and George V. Pastis of Cleveland, OH. Louis worked as a Civil Engineer in the Pittsburgh area for the Pittsburgh and Lake Erie Railroad and later was employed by Ryerson/Inland Steel, Pittsburgh. In 1959, Louis was transferred from Pittsburgh to South Bend, IN, to serve as Inland/Ryerson Reinforcing Steel Area Manager. In 1975 Louis founded his own company, the L.A. Thomas Engineering Corp., where he worked until retirement. Louis served many years on the South Bend St. Andrews Greek Orthodox Church Parish Council including two times as President during critical times in the community s history. He has the distinction of being the first lay President of St. Andrews in Prior to that year the Parish Priest served as President. He was elected from a board appointed at a General Assembly by Archbishop Iakovos, Archbishop of North and South America, who dismissed the previous board and reassigned its Priest after a church controversy. Louis also served as President in 1975 and 1976 and, with other dedicated church leaders, guided the community in the purchase of property and the development of plans for the building of their existing church in the northern suburbs of South Bend. Louis service included many years as a Master Mason (Consistory 32) and with the Kiwanis International including Kiwanis President during 1975 and Both organizations have as their beneficiary ill children with Kiwanis helping crippled children and the Mason s charity being the Shriner Hospitals. He taught his children and grandchildren the rewards of commitment to education, family, church and community. His oldest son Andrew is a graduate of Notre Dame with a BA Degree and has a Law Degree from the University of Indiana. Andrew currently owns and runs his law practice in Evansville, Indiana. His youngest son George has a BS and MS in Civil Engineering from Purdue University and co-owns and operates a Consulting Engineering company in Cleveland Ohio. Louis moved to Clearwater, Florida, and to Lakewood Ohio with his wife Stella upon their retirement together in He continued his active life serving as Circulation Manager for Ikaria magazine, assisting his wife Stella while she was the editor of Ikaria Magazine. He was a member of the Clearwater, FL, Helios Chapter of the Pan- Icarian Brotherhood, Holy Trinity Greek Orthodox Church in Clearwater, St. Demetrios Church in Rocky River, OH, Order of AHEPA, and the American Legion. Before his illnesses, Louis enjoyed traveling, having made several trips to Ikaria, cooking, golfing, gardening and enjoyed many happy times being entertained by his grandchildren. As Louis and his wife Stella grew older, they were known not only for their kindness, warmth, cheerfulness and generosity, but also for their great love and commitment to each other. They determinedly fought the ravages of Louis illnesses together with great courage, dignity, and cooperation with those who were treating him. Stella was constantly at Louis side doing everything she could to comfort him during his last three month ordeal fighting colon cancer, an accident, and several infections. In addition to his wife and children, Louis survivors include his daughters-in-law, Marcia and Crystal; grandchildren, Louis, Stefanie, Joy and Stacey; sister Stella Marangoni and brother George (Mary) Tsounos of Verona, Pennsylvania. May His Memory Be Eternal Submitted by son George Gary Thomas Page 76 Ikapia Magazine

3 CHAPTER NEWS ÖÈÉÍÏÐÙÑÉÍÇ ÏÑÏÅÓÐÅÑÉÄÁ ÁñêåôÜ åðéôõ çìýíç Þôáí ç åôþóéá ïñïåóðåñßäá ôïõ ôìþìáôüò ìáò, ðïõ Ýãéíå óôéò 18 Ïêôùâñßïõ ìå óêïðü íá âïçèçèåß ç ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá Ôïñüíôï ãéá ôçí ïéêïäüìçóç ôïõ íýïõ ôçò Ðïëéôéóôéêïý ÊÝíôñïõ. Ôçí åêäþëùóç ðåñéãñüöåé ìå êïëáêåõôéêü ëüãéá óå äçìïóßåõìü ôçò ç ÅëëçíïêáíáäéêÞ Åöçìåñßäá «Åëëçíéêüò Ôýðïò» áðü ôç óôþëç «Óôïí Ðáëìü ôçò Ðáñïéêßáò ìáò» ôïõ óõíåñãüôç ôçò ê. ÌÜêç Áíäñéêüðïõëïõ, ôï ïðïßï ðáñáèýôïõìå: ÓÕËËÏÃÏÓ ÍÇÓÏÓ ÉÊÁÑÉÁ Ïé Éêáñéþôåò ïñãüíùóáí ôçí ñïíéüôéêç ïñïåóðåñßäá ôïõò, ðñéí ëßãåò ìýñåò óôï ÐïëõìåíÜêåéï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï, ìå áñêåôþ åðéôõ ßá. Êáé áðü ðëåõñüò ðñïóýëåõóçò êüóìïõ áëëü êáé áðü ôï êýöé ðïõ äçìéïõñãþèçêå, äßíïíôáò ôçí åõêáéñßá óå üëïõò êáé üëåò ðïõ âñýèçêáí åêåß íá ðåñüóïõí ìéá üìïñöç âñáäéü. ¼ëç ôçí åêäþëùóç ïñãüíùóå ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ ðïõ áðïôåëåß ìéá áîéïæþëåõôç áëëü êáé áîéýðáéíç ðñùôïâïõëßá ãéá ôï þñï ìáò. ¼ëá ôá ìýëç ôïõ åßíáé íýá ðáéäéü êáé ôá êáìáñþíáìå ãéá ôï ðþò ðüó éæáí íá ìáò ðåñéðïéçèïýí. Ôá äå ñþìáôá ðïõ óõãêåíôñþèçêáí èá äïèïýí óôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá ãéá ôï ÍÝï Ðïëéôéóôéêü ÊÝíôñï. NISOS IKARIA #21 TORONTO Óõã áñçôþñéá ó áõôü ôá íýá ðáéäéü ðïõ áðïôåëïýí ôï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï ôïõ Óõëëüãïõ Éêáñßáò. Åßíáé äå ïé: ÁëÝîáíäñïò Ôñéðüäçò Ðñüåäñïò, Ëåùíßäáò Êïýâáñçò Áíôéðñüåäñïò, Ëßôóá ÊáíÝôïõ Ôáìßáò, Êùíóôáíôßíá-Ìáñßá Ìé áçëßäç ÃñáììáôÝáò êáé óýìâïõëïé: ÅììáíïõÞë ÊáíÝôïò, Óïößá Êïýâáñç, Dan Lawrence-Ëýêïõ, Öéëßôóá ÐáóâÜíç, Êþóôáò ÐáóâÜíçò, Âßêõ ÐïñÞ, ÅëÝíç Ôñéðüäç, ÄçìÞôñçò ÔóÜêáëïò, Óïýëá ÖñáäÝëïõ-Êïõñôåóéþôç. ÔåëåôÜñ çò ôçò åêäþëùóçò Þôáí ç ê. Áýñá ÔóáìðÞ-Ìé áçëßäç, åíþ ôïõò Åèíéêïýò ýìíïõò ÅëëÜäáò ÊáíáäÜ áëëü êáé Éêáñßáò áðýäùóå ôüóï üìïñöá ìå ôçí ùñáßá öùíþ ôçò ç íåáñþ Êùíóôáíôßíá-Ìáñßá Ìé áçëßäç. Ôï öáãçôü åôïßìáóå áöéëïêåñäþò ï Ìé Üëçò ÊáíÝôïò. Óôçí åêäþëùóç ôçí ÅëëçíéêÞ Êïéíüôçôá åêðñïóþðçóå ï ÃñáììáôÝáò ê. Èåüäùñïò ÔæáëáëÞò, ôï Åëëçíïêáíáäéêü ÊïãêñÝóï êáé ôçí Ïìïóðïíäßá ôïõ ÏíôÜñéï ï Ðñüåäñïò ê. Êþóôáò ÐÜððáò, ôçí Ïìïóðïíäßá ÍÞóùí Áéãáßïõ ï Ðñüåäñïò ê. ñþóôïò ÂïãéáôæÞò. Äéáêñßíáìå åðßóçò ôïõò ðñïýäñïõò: Áíôþíç Ôóüðåëá ôïõ ÓõíäÝóìïõ Áãùíéóôþí ÅèíéêÞò Áíôßóôáóçò, ÃéÜííç ÁëéãéÜííç ôïõ Ðáëëåóâéáêïý óõëëüãïõ, ÃéÜííç ÊáìðïõñÜêç Óáìßùí êáé Ôåñøé üñçò Êïõôóïõëéáíïý Íéóõñßùí. ÅÊËÏÃÅÓ 2003 Óôéò 30 Íïåìâñßïõ Ýãéíå ç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç êáé ïé åêëïãýò ôïõ ôìþìáôüò ìáò óôï öéëüîåíï ðüíôá óðßôé ôùí áäåñöþí Ãéþñãïõ êáé Áìáëßáò ÔïõñÜ ìýóá óå Ýíá åõ Üñéóôï êëßìá, ìå êáöåäüêé, öñïýôá êáé ãëõêü. ÌåôÜ ôçí åôþóéá áíáöïñü ôïõ ÐñïÝäñïõ ÁëÝîç Ôñéðüäç áêïëïýèçóáí ïé åêëïãýò. Ôï íýï Äéïéêçôéêü Óõìâïýëéï áðïôåëïýí: ÁëÝîçò Ôñéðüäçò, Ðñüåäñïò Ëßï Êïýâáñçò, Áíôéðñüåäñïò Ôßíá Ëýêïõ, ÃñáììáôÝáò Áóðáóßá Êïõñôåóéþôç, Ôáìßáò Óýìâïõëïé: ÄçìÞôñçò ÔóÜêáëïò, Doug Lawrence, Ìáíþëçò ÊáíÝôïò ÁÉÃÁÉÏÐÅËÁÃÉÔÉÊÏ ÐÑÙÔÏ ÑÏÍÉÁÔÉÊÏ ÑÅÂÅÃÉÏÍ Ôï ôìþìá ìáò ìáæß ìå ôá Üëëá ìýëç ôçò ÅëëçíïêáíáäéêÞò Ïìïóðïíäßáò ÍÞóùí Áéãáßïõ äéïñãüíùóå ðñùôï ñïíéüôéêï ñåâåãéüí ðïõ ðñáãìáôïðïéþèçêå ìå áñêåôþ åðéôõ ßá óôï Ellas Banquet Hall. Êáñéþôåò, Êþåò, ËÝóâéïé, Íáîéþôåò, Ëçìíéïß, Óáìéþôåò, éþôåò êáé Íéóýñéïé ãéïñôüóáìå ôçí Üöéîç ôïõ ÍÝïõ ôïõò ìýóá óå Ýíá üìïñöï áéãáéïðåëáãßôéêï ðåñéâüëëïí ìå ðïëý êýöé, íçóéþôéêïõò êáé Üëëïõò åëëçíéêïýò ïñïýò êáé ðëïýóéá åäýóìáôá, ðïõ óõìðåñéëüìâáíáí êáé ôï -ðáôñïðáñüäïôï óôçí Éêáñßá- óåñâßñéóìá ãßäáò âñáóôþò, üðùò åß å õðïó åèåß ï Ðñüåäñïò ôçò Ïìïóðïíäßáò ê. ñþóôïò ÂïãéáôæÞò, ðïõ Þôáí íïóôéìüôáôç. ÌåôÜ ôï êüøéìï ôçò âáóéëüðéôôáò óå êüèå ôñáðýæé Ýãéíå êáé ç êëþñùóç ôùí ëá íþí ìå ðïëëü äþñá, ìåôáîý áõôþí ìéá ñõóþ ëßñá êé Ýíá ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá. Êáé ôïõ ñüíïõ! Ikapia Magazine Page 77

4 CHAPTER NEWS IKAROS OF MONTREAL #22 Ï óýëëïãïò ºêáñïò ôïõ Ìüíôñåáë åý åôå óôá ìýëç ôçò Ðáí-ÉêáñéáêÞò Áäåëöüôçôáò ôçò ÁìåñéêÞò êáé óôéò ïéêïãåíåéýò ôïõò : ñüíéá Ðïëëá êáé Åõôõ éóìýíï ôï 2004! Ôá ìýëç ôïõ óõëëüãïõ ìáò êáé ïé ïéêïãåíåéýò ôïõò óõãêåíôñþèçêáí ôçí 1 ôïõ Éáíïõáñßïõ 2004 ãéá íá ãéïñôüóïõí êáé íá õðïäå ôïýí ìáæß ôïí êáéíïýñãéï ñüíï. ÐåñÜóáìå ìéá ùñáßá åïñôáóôéêþ âñáäéü ãåìüôç ìå óðéôßóéïõò ìåæýäåò, åõ Üñéóôç ðáñýá, ðáñáäïóéáêü êüëáíôá êáé êåöüôç ìïõóéêþ. ¼ðùò ðüíôá, ï Áß Âáóßëçò ìáò åðéóêýöôçêå ðñïóöýñùíôáò äþñá óôá ìéêñü ðáéäéü ìáò. Óå ëßãåò ìýñåò üðùò îýñåôå èá åôïéìáóôåß ï óõëëïãüò ìáò íá õðïäå ôåß ôï Êåíôñéêü Óõìâïýëéï ôçò ÁìåñéêÞò ôï ÓÜââáôï 31 Éáíïõáñßïõ. Åßíáé ìå ìåãüëç áñü êáé ôéìþ ðïõ áíõðïìïíïýìå ôçí åðßóêåøç ôïõ Êõñßïõ Ãéþñãïõ ùñéüôç êáé ôùí õðüëïéðùí ìýëùí ôïõ óõìâïõëßïõ. Ì áõôþ ôçí åõêáéñßá èá ìðïñýóïõìå íá ôá ðïýìå áðï êïíôü êáé åëðßæïõìå ç ðáñáìïíþ ôïýò óôï Ìüíôñåáë íá åßíáé åõ Üñéóôç. Èåñìïýò áéñåôéóìïýò ëïéðüí åùò ôçí åðüìåíç öïñü. Γρηγορια Μαυρογιωργη Γραµµατεα CHAPTER NEWS DRAKANON #24 X PARMA Happy new year and greetings to all of our brothers and sisters of the Pan-Icarian Society. We hope all of you have a safe and prosperous new year! In November we had a visit from the Supreme Lodge President George Horiates at the home of Paul and Toula Manos for a meeting and dinner. Fun was had by all in attendance that night as we discussed our upcoming events for 2004 and successes in Our December monthly meeting and elections for the new year were held and the new officers are as follows: Mike Karniotis President Nick Hazinakis, Jr. Vice President Jeannie Parianos Secretary Maria O Connell Treasurer Supreme Lodge President, George Horiates and Drakanon President, Mike Karniotis November meeting with Supreme Lodge Presidet, George Horiates Page 78 Ikapia Magazine

5 CHAPTER NEWS DRAKANON #24 X PARMA In December we had our Christmas party for all members. It was a fun time for all. We all enjoyed a catered affair at a local restaurant and we were paid a visit from that jolly man himself, Santa. All the children and adults enjoyed spending some time with old Saint Nick. We wish all of you a very productive 2004 an look forward to working with all of you in the upcoming year. Submitted by: Jeannie Parianos, secretary Children with Santa at Drakanon Christmas party. Children with Santa at Drakanon Christmas party. CHAPTER NEWS N IKARIA #25 X NORTHWEST INDIANA Happy New Year to our extended family in the Pan-Icarian Brotherhood!! The convention in Pittsburgh was outstanding and all our Chapter members who attended had a great time. Likewise the holidays were great. Our Christmas party with Agia Marina Ladies Auxiliary was very enjoyable. Congratulations to our new officers for 2004: Elias Ploutis, President Costa Glaros, Vice President Angie Dalis, Secretary Karen Ploutis, Treasurer Our Chapter is planning our annual Horosperida for January 24, 2004 and we re looking forward to having another great turn out. Committee members are already planning our Mother s Day Brunch since it was so successful last year. Our Chapter was blessed with many happy events this past year. Congratulations to John Tsahas, son of Stelios and Roula Tsahas, on his marriage to Maria Antoniadis. Congratulations to Costas and Anna Glaros on the birth of their son, Panayiotis; to Mike and Maria Tsampis on the birth of their son, Christopher; to Apostoli & Stacey Collaros, who welcomed son Fotis to their family; and to Fotis & Domina Vardaros whose son was born in December. Congratulations also go to Alaina Gemelas, daughter of Jim and Kelly Gemelas, on receiving one of the Brotherhood Scholarships. Our chapter is looking forward to the coming year with hopes of increasing our membership and getting even more participation at our social functions. Submitted by Karen Ploutis, Treasurer Ikapia Magazine Page 79

6 Icaros Statue Unveiled at Pharos Airport The highlight of the Centennial festivities in Icaria was the unveiling of the Icaros statue by the sculptor John Houtrides at the Pharos airport. Attended by over three hundred people including dignitaries, government officials and church leaders, the celebration took on a holiday spirit. Speakers at the event were the Eparhos of Icaria, George Kritikos, former Eparhos Stephanos Pamphilis, Bishop Efsevios, Foundation Chairman Anthony Kayafas, John Tsantes and many others. The bronze plaque at the base of the statue with its message to the Icarians. The Houtrides statue in all its splendor. IKARIA MAGAZINE EDITOR - NIKI PLUTIS 1770 Douglas Ave. Dunedin, FL Telephone: Sculptor John Houtrides explaining some of the highlights to Bishop Efsevios. THE SPRING/SUMMER EDITION DEADLINE IS JUNE 1, FIRM NAME AND ADDRESS CHANGES: Any name or address changes are to be directed to your local chapter. The local chapter treasurer is in charge of accepting dues from new and existing members. From there, updates are directed to the Database Manager, Sonja Stefanadis. PLEASE do not call or Niki Plutis or Sonja Stefanadis with any changes to your address or name. If you are not receiving Ikaria Magazine and have paid your dues, see your local chapter treasurer. Thank you. REGARDING SUBMISSIONS: All submissions to Ikaria Magazine must be electronic. There will be no exceptions. This means that all articles, memorials, chapter news, reports, etc. must be either ed to me or sent on a disk. I will not accept any hard copy, typed or handwritten paper documents. Your cooperation is appreciated. My address is Thank you. Page 80 Ikapia Magazine

7 Digital Photography Tips on Ikaria NIGHT Much of an Ikarian vacation is enjoyed at night in the village tavernas and sea side clubs. The nightlife offers several opportunities to photograph fellow Ikarians. A simple flash shot is sufficient for documenting friends. The problem at night is when you try to capture the atmosphere. Ikaria is not known for being well lit, and attempts to capture panigiria or a village plaza often come out too dark or blurred. The best way photograph a dark night landscape is to turn off the flash, set the timer, and place the camera on a stable surface. With the flash off the background is brought into the photograph. The timer allows the camera to take a photo without being touched. A night photo requires the lens to be open for several seconds and the slightest movement can cause a blurry image. A good location to set the camera is also key. Some people carry around tripods, but usually a pop can on a table can be used to frame the image. BEACH An Ikarian summer is not complete without several hours a day spent on the beach. Unfortunately the beach is not the most camera friendly environment. The salty mist of the waves dusts the lenses, and all the fine grains of sand can cause interference with the camera s Japanese precision. Bringing a camera to the beach everyday is not suggested, but 2 or 3 times during a vacation usually captures the experience. Beach photos tend to come out over exposed because they are mostly taken in the midday sun. People s faces tend to be hidden in the shadows of hats and umbrellas. The bright landscape also causes problems with backlighting, where a figure in a cantina will appear as a silhouette with loss of detail in the foreground and over emphasis on the background. Some cameras have a backlight feature to combat this problem, and sometimes using the flash will also help. SUNSETS No trip to Ikaria is complete without a sunset photo. Turning the flash off on the camera will prevent foreground from being overemphasized and allow the sunset to remain the subject of the photo. If people pose in front of the sunset they will be backlit and appear as silhouettes. Why does the sun look smaller than you remember? It is a matter of perspective. The sun does not change size. To make the sun appear big the foreground must change size. In other words stand far away from an object like a church and the church will appear smaller compared to the sun. With the camera zoom in to frame the photo as if you were standing near the church. The result is a giant sunset appearing next to a little church. The best time of day to take photos is sunset and sunrise. For half an hour a day there is a unique angle of soft light filtered by the atmosphere. Villages, mountains, and people change appearance with the setting sun. During sunrise the winds are the calmest, which means it is the best chance to photograph a wake less sea (lathi). Capturing these unique moments adds visual value to your landscape photos. OTHER TIPS Purchase much memory. I still haven t found a shop on Ikaria that supplies flash cards and memory sticks. Take many photos. On a digital camera you can always go back and erase unwanted photos to make room for more. Have an extra battery. You don t want your camera to spend half the vacation recharging. Don t let your camera consume your vacation. It is good to leave it behind once in a while. Photos and Article by: Isidoros Kyrlangitses Visit for more amazing photos of Ikaria Ikapia Magazine Page 81

8 Introducing the Hellenic Cultural Center s Ikarian Visual Arts Program Perhaps you have heard of Kentro Ellinikou Politismou (the Hellenic Cultural Center) near the village of Arethousa high in the mountains of Ikaria. Perhaps you are even familiar with the modern Greek language courses that the center has run since 1995, both in Ikaria and in Athens. But, you have probably not heard of the Ikarian Visual Arts Program Greek Landscape Painting which offers its artist participants a great variety of dramatic Ikarian landscapes from lush forests to barren rocky mountain sides, picturesque villages and splendid beaches. The modern Greek language courses at Kentro Ellinikou Politismou are intended for adults of any nationality who wish to learn Greek, or improve their current skills, while getting to know Greece and its culture. The Center is about one kilometer from Arethousa, and sits above the seaside village of Karavostamo. The port city of Evdilos is seven kilometers away. Classes are held Monday to Friday and each course is A painting from the 2002 class two weeks long. The Center s coordinator in Ikaria is Mihalis Kavouriaris and he is available year-round to assist students and answer inquiries. The center s web address is The Ikarian Visual Arts Program was first conducted in April One corner of the studio at the Ikarian Center The Center s location offers participants stunning vistas and fosters a creative and adventurous spirit. Working mostly outdoors, the 2002 group created a range of work in oils, pastels, acrylic and even some small-scale sculpture. An informal group exhibition was held at the conclusion of the course and was well attended by residents in the area; some of whom had developed a keen interest in what this group of visiting artists was doing. The Program uses an independent study approach wherein each participant determines his or her own interests and goals in consultation with the Program s Artist-in-Residence and Instructor, Tom Campbell.Visit Tom s website at This years Program offers two sessions and participants may elect to take one or both. The sessions will run from May 31 to June 11, and from June 14 to 25, June in Ikaria will be particularly good for painting outdoors. Classes are small and intimate with a maximum of eight participants in each session. The program is open to participants at all stages of artistic development who are enrolled in full- or part-time Fine Arts programs in North America or the European Union, or who have completed a program of study and wish to further develop their skills. While the Program is taught in English, participants of all languages are encouraged to attend. One of the goals of our Program is to promote international exchange between artists. Fees include instruction, accommodation in the Center s hostel and transportation on Ikaria. For this year s Program, per session fees in $US, are $1225 (single occupancy), and $925 (double occupancy). Fees in Canadian dollars are $1600 and $1200, respectively. While Program participants purchase their own airline tickets, travel and medical insurance, our 2004 Course Administrator, Dave McIntosh is available and eager to help with travel arrangements. Don t hesitate to contact Dave via at by phone at (613) , or by fax at (613) To those readers who are also painters at whatever level you may be working, let us say it would be our pleasure to see you in Ikaria this coming June! David McIntosh Course Administrator Page 82 Ikapia Magazine

9 A SUBSCRIPTION TO IKARIA MAGAZINE IS A BENEFIT OF MEMBERSHIP IN THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD To continue receiving Ikaria Magazine, your dues must be paid for year 2003 or 2004 to a chapter of your choice. CHAPTER PRESIDENTS AND CONTACT INFORMATION PRAMNE #1, YOUNGSTOWN Aspasia Elias 4069 Alvacardo Dr. Canfield, Ohio V.I. CHEBITHES #2, AKRON Alice Chibis 3056 Fairview Avenue Akron, OH PHAROS #3, CLEVELAND Maria Tripodis 3608 Spokane Avenue Cleveland, Oh DAEDALOS #4, WARREN Koula Glaros King 938 North Road S.E. Warren, OH PANDIKI #5, NEW YORK Apostolos Malachias th Street #3B Astoria, NY DOLICHE #6, STEUBENVILLE Sharon Katsaros 233 Rockdale Street Steubenville, OH ICAROS #7, PITTSBURGH George Halvas 744 Woodbourne Avenue Pittsburgh, PA FOUTRIDES #8, CHICAGO Rozina Janis Karnavas South Mason Avenue Alsip, IL SPANOS/ARETI #9, DETROIT PNP George Contis 6763 Heather Ridge Drive Saline, MI THERMA #10, WILMINGTON Dr. Emanuel G. Koklanaris 8824 W. Telfair Circle Wilmington, NC LYCHNOS #11, NORTHERN CALIFORNIA Zaharias Cratsas Dubin Court Castro Valley, CA ATHERAS #12, PHILADELPHIA Theologos Horiates 3548 Union Avenue Pennsauken, NJ Tel OINOE #14, SOUTHERN CALIFORNIA Bessie Bornino 2157 Mt. Olympus Drive Los Angeles, CA NEA IKARIA #15, PORT JEFFERSON Konstantinos Spanos P.O. Box 312 Port Jefferson, NY LEFKAS #16, BALTIMORE Kosta Mavrophilipos 829 Cedarcrost Road Baltimore, MD CHRIST E. AIVALIOTIS #17, COLUMBUS Marino Michael Moraitis 3786 Riverwatch Lane Columbus, OH KOURSAROS #18, NEW YORK Evangelos Pyros 234 Ethel Street Valley Stream, NY HELIOS #19, CLEARWATER Charlotte Tsambis Pardos 32 Acacia Drive Clearwater Beach, FL KAVO-PAPAS #20, HOUSTON Lee Mitchell 1910 Eagle Point Crosby, TX NISOS IKARIA #21, TORONTO Alexander Tripodes 78 Holborne Avenue Toronto, Ontario M4C-2R1 Canada IKAROS OF MONTREAL #22 Chryssa Efstratoudakis 4124 Guenette Laval, Quebec, H7T 2G1 Canada LANGADA #23, Spirit of Ikaria Chris Tripodis 315 Huntwick Court Alpharetta, GA DRAKANON #24, PARMA Emanuel Karniotis 5706 Susan Drive Castalia, OH N IKARIA #25, NORTHWEST INDIANA Elias Ploutis 1600 Holly Lane, Munster, IN Ikapia Magazine Page 83

10 Pan-Icarian Brotherhood of America Icaros ARISTIDES FOUTRIDES CHAPTER #8 CHICAGO CONVENTION 101ST ANNIVERSARY SHERATON CHICAGO HOTEL & TOWERS SEPTEMBER 3-6, 2004 Launching the next 100 years στο γιαλο! Sheraton Chicago Hotel & Towers Room Reservations: (312) or (800) Official Address Pan-Icarian Brotherhood of America IKARIA MAGAZINE 1770 Douglas Ave Dunedin, FL Page 84 Ikapia Magazine Non-Profit Org. U.S. Postage PAID Clearwater, FL Permit #676

PHILADEPHIA ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ. qchapter ATHERAS #12 n LABOR DAY WEEKENDqq

PHILADEPHIA ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ. qchapter ATHERAS #12 n LABOR DAY WEEKENDqq VOLUME 31 NUMBER 121 FALL 2008 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION OF AMERICA q q 2008 PHILADEPHIA 2008 qchapter ATHERAS

More information

N othing C ould b e Finer!

N othing C ould b e Finer! VOLUME 28 NUMBER 112 FALL 2005 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION OF AMERICA THERMA #10 HOSTS 102 ND ANNUAL PAN-ICARIAN

More information

Holy Cross Web Sites. International. Provinces and Districts. Congregation of Holy Cross

Holy Cross Web Sites. International. Provinces and Districts. Congregation of Holy Cross Holy Cross Web Sites International Congregation of Holy Cross http://www.holycrosscongregation.org Provinces and Districts District of Chile http://www.holycross.cl District of Peru http://www.galeon.com/cscperu

More information

IKARIAN INDEPENDENCE DAY

IKARIAN INDEPENDENCE DAY VOLUME 27 NUMBER 109 FALL 2004 ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΙΚΑΡΙΩΝ OFFICIAL MAGAZINE OF THE PAN-ICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA AND THE PAN-ICARIAN FOUNDATION OF AMERICA IKARIAN INDEPENDENCE DAY JULY 17, 2004

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance PUBLIC HEALTH 1 GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY WASHINGTON DC B Athletic Training 1 MA B 1 BROWN UNIVERSITY PROVIDENCE RI B EAST TENNESSEE STATE UNIVERSITY JOHNSON CITY TN B 3 HUNTER COLLEGE NEW YORK NY B 4 UNIVERSITY

More information

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER PHOTOGRAPHY WORKSHOP. Omni Scottsdale Resort & Spa at Montelucia April 1 4, 2016 Scottsdale, Arizona

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER PHOTOGRAPHY WORKSHOP. Omni Scottsdale Resort & Spa at Montelucia April 1 4, 2016 Scottsdale, Arizona NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER PHOTOGRAPHY WORKSHOP Omni Scottsdale Resort & Spa at Montelucia April 1 4, 2016 Scottsdale, Arizona NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER PHOTOGRAPHY WORKSHOP Omni Scottsdale Resort

More information

Petaluma Arts Association June Newsletter 2013

Petaluma Arts Association June Newsletter 2013 Supporting art in the community, in the schools, and artists with art activities Post Office Box 2623, Petaluma CA 94953 707-793-2113 Petaluma Arts Association June Newsletter 2013 Regular Meeting, Tuesday,

More information

VOLUNTEER LAWYERS FOR THE ARTS NATIONAL LISTING OF VLA S, INCLUDING CANADA

VOLUNTEER LAWYERS FOR THE ARTS NATIONAL LISTING OF VLA S, INCLUDING CANADA VOLUNTEER LAWYERS FOR THE ARTS NATIONAL LISTING OF VLA S, INCLUDING CANADA Alabama Alabama VLAA 4320 Eagle Point View Birmingham, AL 35242 Contact: Marcus L. Hunt Phone: 205-408-3025 Email: marcus@duelllawfirm.com

More information

Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter frgeorge@allsaintscbg.org. Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m.

Voice of the Church. Fr. George L. Livanos, Protopresbyter frgeorge@allsaintscbg.org. Office Hours: Monday -Friday, 11:00 a.m. to 3:00 p.m. Parish Web Site www.allsaintscbg.org Voice of the Church All Saints Greek Orthodox Church 601 W. McMurray Road Canonsburg, PA 15317-2437 Office: (724) 745-5205 FAX: (724) 746-0999 Hall: (724) 745-2249

More information

rce.csuchico.edu/alci

rce.csuchico.edu/alci rce.csuchico.edu/alci AT C A L I FO R N I A S TAT E U N I V E R S IT Y, C H I CO GREETINGS FROM CHICO! ALCI faculty and staff The mission of the American Language and Culture Institute (ALCI Chico) is

More information

THE ULTIMATE CANADIAN ROCKIES PHOTOGRAPHY WORKSHOP OCTOBER 2-7, 2016

THE ULTIMATE CANADIAN ROCKIES PHOTOGRAPHY WORKSHOP OCTOBER 2-7, 2016 Photo Credits: Paul Zizka THE ULTIMATE CANADIAN ROCKIES PHOTOGRAPHY WORKSHOP OCTOBER 2-7, 2016 Spend five luxurious nights in the majestic Canadian Rockies! Make the Fairmont Banff Springs and the Fairmont

More information

The Historical Society of Orange Park

The Historical Society of Orange Park The Historical Society of Orange Park Newsletter Monthly Meeting Monday, August 13, 2012 6:30 PM Clarke House 1039 Kingsley Avenue Orange Park, FL 32073 There will be no monthly meeting in July. Our next

More information

DARTMOUTH CLUB OF TAMPA BAY

DARTMOUTH CLUB OF TAMPA BAY In the Pledge of Fellowship Hello fellow Tampa Bay alumni! Welcome to the inaugural edition of our own Dartmouth Club of Tampa Bay newsletter. We have high hopes this newsletter provides yet another opportunity

More information

Top left clockwise: Photo from Tudor Hall s 1960 yearbook; Photo from Park School s 1960 yearbook: OFFICERS CORNER: left to right - Vice President Em

Top left clockwise: Photo from Tudor Hall s 1960 yearbook; Photo from Park School s 1960 yearbook: OFFICERS CORNER: left to right - Vice President Em Top left clockwise: Photo from Tudor Hall s 1960 yearbook; Photo from Park School s 1960 yearbook: OFFICERS CORNER: left to right - Vice President Em Davis, Treasurer Alex Rogers, Secretary Alan Keller,

More information

For information on area hotels, resources and attractions, please view the following website:

For information on area hotels, resources and attractions, please view the following website: August 7, 2015 Dear Christendom College Parents, Though it s still summer, Parents Weekend is right around the corner! It is a pleasure to invite you to the annual Christendom College Parents Weekend from

More information

My friends, I am honored to be here with you this morning. This Rotary Club is such a distinguished group, such a historic organization.

My friends, I am honored to be here with you this morning. This Rotary Club is such a distinguished group, such a historic organization. Immigration and the Next America Most Reverend José H. Gomez Archbishop of Los Angeles Rotary Club of Los Angeles Los Angeles, California January 10, 2013 My friends, I am honored to be here with you this

More information

A memorial to NEBB s W. David Bevirt 1928 2012

A memorial to NEBB s W. David Bevirt 1928 2012 A memorial to NEBB s W. David Bevirt 1928 2012 InMemoriam_Book_C.indd 1 W illiam David Bevirt passed away on January 17, 2012 at Casa de la Luz Hospice, Tucson, Arizona. He was born July 29, 1928 in St.

More information

Thaddeus Erdahl. 819 SW 5 th Avenue Gainesville, Florida 32601 Phone: 352.359.9747 E-Mail: terdahl@mac.com Website: www.comic-opera.com.

Thaddeus Erdahl. 819 SW 5 th Avenue Gainesville, Florida 32601 Phone: 352.359.9747 E-Mail: terdahl@mac.com Website: www.comic-opera.com. 819 SW 5 th Avenue Gainesville, Florida 32601 Phone: 352.359.9747 E-Mail: terdahl@mac.com Website: www.comic-opera.com Education 2009 University of Florida, Gainesville Fl Masters of Fine Art (Ceramics)

More information

CHANGE OF BENEFICIARY

CHANGE OF BENEFICIARY CHANGE OF BENEFICIARY Instructions and Examples of Beneficiary Designations Change Of Beneficiary Request Form Provisions Relating To Beneficiary Designation, and Notice Regarding Testamentary Trust Page

More information

Fun, famous, effective fitness and weight loss. With a camp near you.

Fun, famous, effective fitness and weight loss. With a camp near you. Fun, famous, effective fitness and weight loss. With a camp near you. California Florida Texas New York North Carolina Pennsylvania Hawaii Wisconsin Vancouver UK Family Camp 1) Wellspring Texas Set in

More information

I believe that bringing a little sunlight to the older adult is an opportunity and an honor we all can all be a part of. ~Doug

I believe that bringing a little sunlight to the older adult is an opportunity and an honor we all can all be a part of. ~Doug Doug Ohman 763-543-1049 www.pioneerphotography.com Artist Statement My goal as a photographer is to capture images that tell stories. Many of my photos reflect a deep sense of nostalgic emotion. I have

More information

Lamplight November-December 2011 FRIENDS OF NURSING NEWSLETTER

Lamplight November-December 2011 FRIENDS OF NURSING NEWSLETTER Lamplight November-December 2011 FRIENDS OF NURSING NEWSLETTER Jan Jurasic, BSN Dear FON Members, It s November and the holiday season is approaching us. I wish you all the Happiest of Holidays and the

More information

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line

ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line www.tehni.gr ÐÜíåë Áëïõìéíßïõ - ÐÜíåë ÓõíèåôéêÜ - Ðüñôåò Superior Line ÈùñáêéóìÝíåò Ðüñôåò & Åðåíäýóåéò - ÁíôéêïõíïõðéêÜ ÓõóôÞìáôá Aluminium Door Panels - Pvc Door Panels - Superior Line Doors TEHNI PANTELOS

More information

COMMANDER. SHARON PAPA

COMMANDER. SHARON PAPA COMMANDER. SHARON PAPA WHEREAS, Commander Sharon K. Papa was born in upstate New York. She moved to California in 1976 and worked a variety of jobs until she turned 21 years old and became a police officer;

More information

Unleashing The Power Of Music. Members Support Work Of The Foundations. The Recording Academy. Bruce Springsteen capped this year s MusiCares

Unleashing The Power Of Music. Members Support Work Of The Foundations. The Recording Academy. Bruce Springsteen capped this year s MusiCares Unleashing The Power Of Music Voices And News From The GRAMMY Foundation And MusiCares FALL 2013 The Recording Academy Members Support Work Of The Foundations Bruce Springsteen capped this year s MusiCares

More information

It is my pleasure to welcome families, friends, teachers, and our. younger students to graduation day at Wilmington Montessori

It is my pleasure to welcome families, friends, teachers, and our. younger students to graduation day at Wilmington Montessori Graduation Welcome Speech June 2010 It is my pleasure to welcome families, friends, teachers, and our younger students to graduation day at Wilmington Montessori School. Earlier this morning, I spoke to

More information

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012

U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 U.S. NEWS RANKING OF MEDICAL COLLEGES 2012 http://grad schools.usnews.rankingsandreviews.com/best graduate schools/top medicalschools/research rankings Best Medical Schools: Research To see full rankings,

More information

Homestay Newsletter. Farewell Wakamatsu! University of Otago Language Centre and Foundation Year. Frances Ross. Mary Wilson

Homestay Newsletter. Farewell Wakamatsu! University of Otago Language Centre and Foundation Year. Frances Ross. Mary Wilson Farewell Wakamatsu! Mary Wilson Frances Ross HOMESTAY NEWSLETTER OCTOBER 2012 Welcome again to another Homestay Newsletter. The intent of the Homestay Newsletter is to ensure that you are well informed

More information

Edward Marco. PROFESSIONAL EXPERIENCE Photography

Edward Marco. PROFESSIONAL EXPERIENCE Photography Edward Marco 152 Sycamore Road Havertown, PA 19083 USA (c) 484-802-5765 (h) 610-789-3006 ecmarco@verizon.net PROFESSIONAL EXPERIENCE Photography The University of The Arts, Philadelphia PA 4/2011: Consultant,

More information

OBITUARIES. EDWARD L. BOMSE JAMES M. BUGBEE Su Tu CHEN

OBITUARIES. EDWARD L. BOMSE JAMES M. BUGBEE Su Tu CHEN 245 OBITUARIES EDWARD L. BOMSE JAMES M. BUGBEE Su Tu CHEN CHARLES M. GRAHAM ALFRED N. GUERTIN MILTON G. MCDONALD NORRIS E. SHEPPARD HERBERT P. STELLWACEN ALEX C. WELLMAN EDWARD L. BOMSE 1909-1981 Edward

More information

Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS

Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS Miami welcomes international students and faculty C U S T O M I Z E D A N D COLLABORATIVE

More information

2012 Wall of Fame Ceremony. Marian Lawrence. Welcome. Presentation of Awards. Wall of Fame Recipients

2012 Wall of Fame Ceremony. Marian Lawrence. Welcome. Presentation of Awards. Wall of Fame Recipients Marian Lawrence Marian Lawrence moved from Oklahoma City to Denver at a young age and quickly became immersed in her new community. After obtaining her G.E.D. from Emily Griffith Opportunity School, she

More information

The Nashville Chapter December 2009 of Chapter Newsletter The Association of Information Technology Professionals.

The Nashville Chapter December 2009 of Chapter Newsletter The Association of Information Technology Professionals. The Printout The Nashville Chapter December 2009 of Chapter Newsletter The Association of Information Technology Professionals Nashville Weather Our December meeting is Guest Night, and we have a program

More information

POSTED BY STUDIOVOX ON WED, JUL 29, 2015

POSTED BY STUDIOVOX ON WED, JUL 29, 2015 Master Photographer and Expedition Leader Joshua Holko talks with StudioVox POSTED BY STUDIOVOX ON WED, JUL 29, 2015 + Photographer Joshua Holko is a creative force to be reckoned with in the photography

More information

picture real beauty Capture real beauty with the one you love

picture real beauty Capture real beauty with the one you love picture real beauty Capture real beauty with the one you love Lina Dove invites you to experience photography for yourself and capture images of beauty that live around you. To help, we ve taken the principles

More information

Canadian Centre for Verbatim Studies Newsletter Summer 2010 Volume 3 Issue II

Canadian Centre for Verbatim Studies Newsletter Summer 2010 Volume 3 Issue II Canadian Centre for Verbatim Studies Newsletter Summer 2010 Volume 3 Issue II Message from the President Summer at CCVS! We hope everyone is having a great summer. Things have been very busy for CCVS and

More information

Home Colleges Grad Schools High Schools Online Programs Community Colleges Glob

Home Colleges Grad Schools High Schools Online Programs Community Colleges Glob Home Colleges Grad Schools High Schools Online Programs Community Colleges Glob Business Education Engineering Law Medicine Nursing Search: Select a program (required) Home > Graduate Schools > Best Engineering

More information

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy

Appendix D. Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Appendix D Petersens Guide Listings for PhD in Public Policy Brandeis University Waltham, MA Program in Social Justice and Social Policy Claremont Graduate University Claremont, CA Department of Economics

More information

Fall in Normandy! September 25, 2016 to October 1, 2016

Fall in Normandy! September 25, 2016 to October 1, 2016 Fall in Normandy! September 25, 2016 to October 1, 2016 Internationally known Key West artist William Welch received his art education at Ohio University with further study at the Philadelphia College

More information

Guided Reading Level Ī - -

Guided Reading Level Ī - - A Great President, A Great American Guided Reading Level Ī - - No part of this publication may be reproduced in whole or in part, or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means,

More information

I was born and raised in Laguna Beach. I loved going to the beach daily. I was 30 years of age in this picture. Marjorie Tarbell. Answer on back page.

I was born and raised in Laguna Beach. I loved going to the beach daily. I was 30 years of age in this picture. Marjorie Tarbell. Answer on back page. COMMUNITY NEWSLETTER - WEST NOVEMBER 2015 special tribute! Dear Residents, Families and Friends: On Wednesday, November 11th we will gather in our living room at 10:30am to honor all Veterans. Please join

More information

Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS

Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS Global Partner Summer School 2015 SHARING THE MIAMI UNIVERSITY EXPERIENCE WITH OUR GLOBAL PARTNER INSTITUTIONS Miami welcomes international students and faculty C U S T O M I Z E D A N D COLLABORATIVE

More information

A FILM DESTINATION COLUMBUS AS A CAMERA READY DESTINATION PARTNERSHIP WITH THE GEORGIA FILM COMMISSION

A FILM DESTINATION COLUMBUS AS A CAMERA READY DESTINATION PARTNERSHIP WITH THE GEORGIA FILM COMMISSION C O L U M B U S G E O R G I A A FILM DESTINATION COLUMBUS AS A CAMERA READY DESTINATION PARTNERSHIP WITH THE GEORGIA FILM COMMISSION 900 Front Avenue telephone: 800.999.1613 fax: 706.322.0701 visitcolumbusga.com

More information

Exhibit A. Utility Companies

Exhibit A. Utility Companies Exhibit A Utility Companies 1. 560 PATTON ST DANVILLE VA 24541-1310 of Danville, VA Cable TV 8773103120257944 2. 800 RAHWAY AVE UNION NJ 07083 Cable TV, Internet 8773103120257944 06101526968-01-3 3. 4.

More information

great God has a plan!

great God has a plan! Cornerstone Chapel Holiday Edition great God has a plan! ^ by: Pastor Mark Giaimo There s a great verse in Jeremiah where God is speaking hope over his people. Because of that, I ve always loved this verse

More information

James M. Oliver, Jr. 405 Victorian Dr. Pittsburg, KS 66762 Home Phone: (620) 231-8818 Office Phone: (620) 235-4301 E-mail: joliver@pittstate.

James M. Oliver, Jr. 405 Victorian Dr. Pittsburg, KS 66762 Home Phone: (620) 231-8818 Office Phone: (620) 235-4301 E-mail: joliver@pittstate. James M. Oliver, Jr. 405 Victorian Dr. Pittsburg, KS 66762 Home Phone: (620) 231-8818 Office Phone: (620) 235-4301 E-mail: joliver@pittstate.edu Education Tulane University, New Orleans, LA Master of Fine

More information

Newsletter December 2014/January 2015

Newsletter December 2014/January 2015 Taradale School 170 Taravista Drive N.E., Calgary, AB T3J 5B1 t 403-777-6270 f 403-777-6272 e taradale@cbe.ab.ca w cbe.ab.ca/b398 Newsletter December 2014/January 2015 Principal s Message Dear Parents,

More information

Dr. Lee is currently serving her second term as the National President of The Links, Incorporated and The Links Foundation, Incorporated.

Dr. Lee is currently serving her second term as the National President of The Links, Incorporated and The Links Foundation, Incorporated. Gwen Lee Gwen has over 38 years experience in secondary education. She retired in December 2007 from Thornton Township High School, District 205, where she served as the Associate Superintendent for Curriculum

More information

Eva O Hara - Wicklow

Eva O Hara - Wicklow Eva O Hara - Wicklow James Joseph Lawless was born in Greystones, Co. Wicklow in 1890. Son of Andrew and Mary Lawless, he was one of Six children Annie, Ellen, Thomas, Bessie and Susan. According to the

More information

*Use heading from your resume to include your contact information*

*Use heading from your resume to include your contact information* cover letters joseph meyerhoff center for career development THE BASIC FORMAT *Use heading from your resume to include your contact information* Date Contact Person (Mr., Mrs., or Ms.) Title Company Name

More information

Centers of Excellence

Centers of Excellence Centers of Excellence A program of the NMSDC to enhance corporate minority supplier development through knowledge sharing and excellence in implementing NMSDC best practices. Centers of Excellence enhances

More information

The Most Affordable Cities For Individuals to Buy Health Insurance

The Most Affordable Cities For Individuals to Buy Health Insurance The Most Affordable Cities For Individuals to Buy Health Insurance Focusing on Health Insurance Solutions for Millions of Americans Copyright 2005, ehealthinsurance. All rights reserved. Introduction:

More information

The Hoffman Group at Morgan Stanley Smith Barney

The Hoffman Group at Morgan Stanley Smith Barney The Hoffman Group at Morgan Stanley Smith Barney 601 Cleveland Street Suite 700, Clearwater, Florida 33755 727-441-6111 / Main 800-347-9047 / Toll-Free 727-441-6158 / fax www.morganstanley.com/fa/todd.hoffman

More information

REST-CLEAN PRO. PCUCA News. Great Education in Denver this Fall. Commercial Carpet Maintenance Contracts. Inspection & Preliminary Determination

REST-CLEAN PRO. PCUCA News. Great Education in Denver this Fall. Commercial Carpet Maintenance Contracts. Inspection & Preliminary Determination REST-CLEAN PRO The official newsletter of PCUCA PCUCA News September 2009 Great Education in Denver this Fall Commercial Carpet Maintenance Contracts with Larry Cooper, Textile Consultants October 1 &

More information

The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs

The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs The MetLife Market Survey of Assisted Living Costs October 2005 MetLife Mature Market Institute The MetLife Mature Market Institute is the company s information and policy resource center on issues related

More information

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S.

Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. Nursing Home Costs Average $181 Per Day in U.S. 2003 MetLife Market Survey Reports Costs Vary Widely from Region to Region The average nursing home cost in the United States is $181 per day for a private

More information

How Should Seniors Choose

How Should Seniors Choose Letter From The President - Mark Burish How Should Seniors Choose Seniors or their families and caregivers are often confused about what alternatives are available to them for assisted living. That is

More information

DAVE KUBE. www.davekube.net /\/\/ davekube83@gmail.com. Education. 2009 Tyler School of Art M.F.A. Photography

DAVE KUBE. www.davekube.net /\/\/ davekube83@gmail.com. Education. 2009 Tyler School of Art M.F.A. Photography DAVE KUBE www.davekube.net /\/\/ davekube83@gmail.com Education 2009 Tyler School of Art M.F.A. Photography 2007 University of Illinois B.A. Visual Art: Digital Media, cum laude Minor: Communications 2005

More information

A Guide to Getting Your News In The Washington Post

A Guide to Getting Your News In The Washington Post A Guide to Getting Your News In The Washington Post Every day The Washington Post receives hundreds of news tips from community and business leaders, government workers, parents, cab drivers, students

More information

Office Space FOR LEASE. Humber Green Medical Centre Toronto. 100 Humber College Blvd. Toronto, Ontario M9V 5G4. For more information, please contact:

Office Space FOR LEASE. Humber Green Medical Centre Toronto. 100 Humber College Blvd. Toronto, Ontario M9V 5G4. For more information, please contact: Humber Green Medical Centre Toronto Office Space FOR LEASE 100 Humber College Blvd. Toronto, Ontario M9V 5G4 For more information, please contact: Binswanger Hectare, Brokerage 1279 Matheson Boulevard

More information

Dedicated care and support for people living with dementia

Dedicated care and support for people living with dementia Helping me to live my life Dedicated care and support for people living with dementia I ve always loved being outdoors, so I was worried when I moved from my own home that I would miss my garden and not

More information

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered

Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature. University name Location Degree offered Post-Secondary Schools Offering Undergraduate Programs Including Arabic Language/Literature University name Location Degree offered Abilene Christian University Abilene, TX None (Special Dialektos Program)

More information

The voice CELEBRATE NURSES WEEK

The voice CELEBRATE NURSES WEEK The voice The Greater Cleveland Nurses Association April 2010 Volume XIV, Issue 2 Special points of interest: Inside this President s Message 2 June District Meeting 25+ members 2 GCNA Scholarship 3 GCNA

More information

E L D E R L A. When you think about estate planning, you think about wills and trusts. Gilfix & La Poll N E W S L E T T E R

E L D E R L A. When you think about estate planning, you think about wills and trusts. Gilfix & La Poll N E W S L E T T E R Gilfix & La Poll Associates Experts in Trusts, Tax Planning and Asset Preservation E L D E R L A WTM N E W S L E T T E R Palo Alto, California Fall 2002 THE ROLE OF GILFIX AND LA POLL ASSOCIATES IN PROTECTING

More information

A Style Guide For Your New Glass

A Style Guide For Your New Glass A Style Guide For Your New Glass Included here are a collection of windows created in a wide variety of styles, and various types of glass. There are many diverse styles of design, colors and methods of

More information

Cynthia Pace Photography

Cynthia Pace Photography Cynthia Pace Photography An Artist Celebrating God s Creations www.cynthiapacephotography.com 803-765-9700 March 11, 2009 For the past 10 years I have been blessed with a job filled with love and joy,

More information

Katherine Shakeshaft Murray http://kateshakeshaftmurray.com ksmurray88@gmail.com

Katherine Shakeshaft Murray http://kateshakeshaftmurray.com ksmurray88@gmail.com Katherine Shakeshaft Murray http://kateshakeshaftmurray.com ksmurray88@gmail.com Education 1994 Master of Fine Arts, Ceramics, University of Florida, School of Art and Art History, Gainesville, FL 1984

More information

Photography Workshop

Photography Workshop Photography Workshop Lesson plans This is designed to explain the power- point presentations and to give guidelines as to how to structure the lessons. Moses Stevens 7/29/2008 Teaching Schedule: Day 1

More information

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. Photography Workshop. Hotel El Convento October 7 10, 2016 Old San Juan, Puerto Rico

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER. Photography Workshop. Hotel El Convento October 7 10, 2016 Old San Juan, Puerto Rico NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER Photography Workshop Hotel El Convento October 7 10, 2016 Old San Juan, Puerto Rico NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER PHOTOGRAPHY WORKSHOP Hotel El Convento October 7-10, 2016 Old

More information

July 2015 Pennsylvania Bar Examination

July 2015 Pennsylvania Bar Examination July 0 Pennsylvania Bar Examination Examination Statistics 0 Commonwealth Ave., Suite 00 P.O. Box Harrisburg, PA 70- (77) -0 http://www.pabarexam.org Statistics for the July 0 Examination Overall Data

More information

DEVELOP SKILLS IN CHORAL LEADERSHIP

DEVELOP SKILLS IN CHORAL LEADERSHIP American Federation Pueri Cantores Conductor s Seminar Mount St. Mary s College Los Angeles, CA August 2-4, 2008 Don t miss this exciting and rare enrichment opportunity! Register today to learn from leading

More information

Supplemental Health Insurance Products Inventory Report. May 2014

Supplemental Health Insurance Products Inventory Report. May 2014 Supplemental Health Insurance Products Inventory Report May 2014 1 Health Insurance Options for the Uninsured In May of 2014, Gallup estimated that 13.4% of Americans were uninsured, which means approximately

More information

Hello everyone, I am an Alcoholic, a member of the Paradise Group on Hamilton mountain, I have the honor and privilege to be your Panel 64, Area 86

Hello everyone, I am an Alcoholic, a member of the Paradise Group on Hamilton mountain, I have the honor and privilege to be your Panel 64, Area 86 Hello everyone, I am an Alcoholic, a member of the Paradise Group on Hamilton mountain, I have the honor and privilege to be your Panel 64, Area 86 Western Ontario Delegate, and my name is Jim W. 57,000

More information

Grant Gaudet. Branch Manager Raymond James Raymond Independent James Financial Services. Independent Financial Services. Suite 200-2881 Garden Street

Grant Gaudet. Branch Manager Raymond James Raymond Independent James Financial Services. Independent Financial Services. Suite 200-2881 Garden Street Grant Gaudet Born and raised in Charlottetown PEI, Grant moved to Abbotsford in 1980. He has two daughters and four grandchildren who provide him with many hours of joy. Married to Judy, they enjoy golfing,

More information

Atlanta Rankings 2014

Atlanta Rankings 2014 Atlanta Rankings Major National Magazine and Study Rankings BUSINESS FACILITIES Metro Business Rankings Lowest Cost of Doing Business 2. Orlando, FL 3. Charlotte, NC 4. San Antonio, TX 5. Tampa, FL 6.

More information

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013

US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 US News & World Report Best Undergraduate Engineering Programs: Specialty Rankings 2014 Rankings Published in September 2013 Aerospace/Aeronautical/Astronautical 2 Georgia Institute of Technology Atlanta,

More information

Moving the 18-&-Under Girls Junior National Championships to late April/early May

Moving the 18-&-Under Girls Junior National Championships to late April/early May Implementation Plan Moving the 18-&-Under Girls Junior National Championships to late April/early May Updated October 17, 2015 Over the past 3 to 5 years, we ve seen a steady change in the composition

More information

Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis

Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis Prayers for a Virtual Pilgrimage with Pope Francis Tuesday, September 22 Washington, DC As our shepherd Pope Francis begins his pilgrimage to the United States, please pray for the Church in our country.

More information

12-12900-scc Doc 229 Filed 07/31/12 Entered 07/31/12 19:06:00 Main Document Pg 1 of 12

12-12900-scc Doc 229 Filed 07/31/12 Entered 07/31/12 19:06:00 Main Document Pg 1 of 12 Pg 1 of 12 Pg 2 of 12 Pg 3 of 12 EXHIBIT A Pg 4 of 12 CITY OF MORGANFIELD US CELLULAR PO BOX 420 PO BOX 371345 MORGANFIELD, KY 42437 PITTSBURGH, PA 15250-7345 FAX: 270-389-2157 FAX: 866-419-3894 VALLEY

More information

Circle K International Paid Clubs Report

Circle K International Paid Clubs Report : rict from: C01 to C75 Page 1 of 20 Order between 10/1/2012 and 9/30/2013 between 10/1/2012 and 11/15/2012 C02 California-Nevada-Hawaii C72310 CA California ate Univ San Bernardino 10/03/2012 11/08/2012

More information

STATE ELECTIONS OFFICES

STATE ELECTIONS OFFICES STATE ELECTIONS OFFICES 1. Alabama 600 Dexter Ave, Suite E-208 PO Box 5616 Montgomery, AL 36103-5616 Phone: 334-242-4845 2. Alaska Election Director s Office Court Plaza Building 240 Main Street, 4th Floor

More information

USA IN-PERSON VOTING OPPORTUNITIES 2010 SWEDISH ELECTION

USA IN-PERSON VOTING OPPORTUNITIES 2010 SWEDISH ELECTION USA IN-PERSON VOTING OPPORTUNITIES 2010 SWEDISH ELECTION Anchorage, konsulat Wells Fargo Bank, 301 301 W. Northern Lights Blvd, 5th floor Anchorage, AK 99503 Telefon: +1 907 265 2926 Fax: +1 907 265 2068

More information

God Expressing Himself

God Expressing Himself God Expressing Himself If you want to express yourself (open your thoughts and feelings for others to know you) how do you do it? By writing? By speaking? By drawing or painting? By making a 3 dimensional

More information

The Voice of St. Stephen

The Voice of St. Stephen The Voice of St. Stephen Volume Issue THE INCARNATION: THE REAL MEANING OF CHRISTMAS For many, Christmas is the time to think of Jesus as a baby in a manger. While the birth of Christ is a special and

More information

Exchange Semester at Daniels College of Business

Exchange Semester at Daniels College of Business Exchange Semester at Daniels College of Business Background I felt that going on an exchange semester as a part of my MSc degree was the right choice for me since I had not been on exchange during my undergraduate

More information

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION

National Bureau for Academic Accreditation And Education Quality Assurance LINGUISTICS # UNIVERSITY CITY STATE DEGREE MAJOR SPECIALTY RESTRICTION 1 UNIVERSITY OF MASSACHUSETTS - BOSTON ~ BOSTON MA M 1 ARIZONA STATE UNIVERSITY - TEMPE TEMPE AZ MD ~ M for Linguistics is for Residential Program ONLY. The online option is not ~ M in Linguistics is for

More information

Incredible Inventor. Beginner Biographies

Incredible Inventor. Beginner Biographies Incredible Inventor by Amanda Doering Tourville Illustrated by Reed Sprunger Beginner Biographies Beginner Biographies visit us at www.abdopublishing.com Published by Magic Wagon, a division of the ABDO

More information

Utah Association of Plumbing and Mechanical Officials

Utah Association of Plumbing and Mechanical Officials Utah Association of Plumbing and Mechanical Officials Established July 12, 1962 UTAH ASSOCIATION OF PLUMBING & MECHANICAL OFFICIALS ANNUAL CONFERENCE November 17 th 21 st 2015 Hilton Garden Inn 1731 South

More information

K of C Newsletter Council St. Pius X

K of C Newsletter Council St. Pius X K of C Newsletter Council 10762 St. Pius X Page 1 of 5 Volume II, Issue XI May 2008 Calendar of Events May 1 1 st Degree or Degree Team Practice May 4 Pancake Breakfast/Blood Drive May 8 Business Meeting

More information

Jayson Bimber. jayson@jaysonbimber.com www.jaysonbimber.com. 2007 MFA - Photography Rochester Institute of Technology

Jayson Bimber. jayson@jaysonbimber.com www.jaysonbimber.com. 2007 MFA - Photography Rochester Institute of Technology Jayson Bimber jayson@jaysonbimber.com www.jaysonbimber.com education 2007 MFA - Photography Rochester Institute of Technology BFA - Photography and Graphic Design Minor in Printmaking Edinboro University

More information

Our Wedding. St. Helen s Hotel, Dublin, Ireland

Our Wedding. St. Helen s Hotel, Dublin, Ireland Our Wedding St. Helen s Hotel, Dublin, Ireland Something Old... Something New Welcome to the Five Star St. Helen s Hotel Wedding memories that last a lifetime Uniquely Yours One of Ireland s most important

More information

Financial Wellness & Education Life Insurance. Understanding life insurance

Financial Wellness & Education Life Insurance. Understanding life insurance Financial Wellness & Education Life Insurance Understanding life insurance For all of life s stages People require financial protection at virtually every stage of their lives. As you get older, the amount

More information

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS

90-400 APPENDIX B. STATE AGENCY ADDRESSES FOR INTERSTATE UIB CLAIMS INTERSTATE UIB CLAIMS Alabama Multi- Unit (#01) Industrial Relations Bldg. Montgomery, AL 31604 Alaska Interstate Unit (#02) P.O. Box 3-7000 Juneau, AK 99801 Arizona Interstate Liable Office (#03) Department

More information

PIONEER IMAGES OF UTAH

PIONEER IMAGES OF UTAH PIONEER IMAGES OF UTAH ARTIST: Laura Lee Stay Bradshaw (1958- ) Provo TITLE: Martha Hughes Cannon 1996 MEDIA: Bronze SIZE: 8 feet high COLLECTION: Utah State Capitol Rotunda BIOGRAPHICAL INFORMATION Laura

More information

Longtime philanthropist Linda Greenberg moving to Florida By HEATHER ROTH Staff writer Published 11/20/09

Longtime philanthropist Linda Greenberg moving to Florida By HEATHER ROTH Staff writer Published 11/20/09 Longtime philanthropist Linda Greenberg moving to Florida By HEATHER ROTH Staff writer Published 11/20/09 Everyone involved in homeless services knows Linda Greenberg, a petite, energetic woman who founded

More information

Community Groups & Holidays

Community Groups & Holidays Community Groups & Holidays Group Support Ratios 1:1 Carer to client totally dependent on support 1:2 1:3 Carer to 2 clients, client is independent but requires supervision; help on occasion Carer to 3

More information

Franciscan Sisters of Chicago Compassionate Service to Those in Need. Christ. asks us to do is care.

Franciscan Sisters of Chicago Compassionate Service to Those in Need. Christ. asks us to do is care. Franciscan Sisters of Chicago Compassionate Service to Those in Need All Christ asks us to do is care. History Founded in Chicago in 1894 by Mother Mary Theresa Dudzik on the values of St. Francis of Assisi,

More information

Celebrate Assisted Living Month Through The Magic of Music! September 7-13, 2014. Communications Resource Guide

Celebrate Assisted Living Month Through The Magic of Music! September 7-13, 2014. Communications Resource Guide Celebrate Assisted Living Month Through The Magic of Music! September 7-13, 2014 Communications Resource Guide For several years, the Empire State Association of Assisted Living (ESAAL) has been working

More information

LRP Training Conference in Scenic Salt Lake City, Utah October 25 and 26, 2012 at the Salt Lake City Plaza Hotel

LRP Training Conference in Scenic Salt Lake City, Utah October 25 and 26, 2012 at the Salt Lake City Plaza Hotel Life Resource Planning System; A Rewarding New Approach to Working With Aging Seniors; October 2012 Conference Salt Lake City Utah LRP Training Conference in Scenic Salt Lake City, Utah October 25 and

More information

Safari Njema! (Bon Voyage! in Swahili) So you re thinking about Africa? Me, too. I ve been thinking about it as long as I can remember. As the son of zoo founders Larry and Nancy Jane Tetzlaff, a.k.a.

More information