บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ. Document Name Your Company Name (C) Copyright (Print Date) All Rights Reserved"

Transcription

1 บทท 11 เทคโนโลย สารสนเทศ 1

2 เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย หมายถ ง การประย กต เอาความร ทางด านว ทยาศาสตร มาใช ให เก ดประโยชน การศ กษา พ ฒนาองค ความร ต าง ๆ ก เพ อให เข าใจธรรมชาต กฎเกณฑ ของส งต าง ๆ และหาทางน ามาประย กต ให เก ดประโยชน เทคโนโลย จ งเป นค าท ม ความหมายกว างไกล เป นค าท เราได พบเห นและได ย นอย ตลอดมา สารสนเทศ หมายถ ง ข อม ลท เป นประโยชน ต อการด าเน นช ว ตของมน ษย มน ษย แต ละคนต งแต เก ด มาได เร ยนร ส งต าง ๆ เป นจ านวนมาก เร ยนร สภาพส งคมความเป นอย กฎเกณฑ และว ชาการ ลอง จ นตนาการด ว าภายในสมองของเราเก บข อม ลอะไรบ าง เราคงตอบไม ได แต สามารถเร ยกเอาข อม ลมา ใช ได ข อม ลท เก บไว ในสมองเป นส งท สะสมก นมาเป นเวลานาน ความรอบร ของแต ละคนจ งข นอย ก บการ เร ยกใช ข อม ลน น ด งน นจะเห นได ช ดความร เก ดจากข อม ลข าวสารต าง ๆ เทคโนโลย สารสนเทศ หมายถ ง เทคโนโลย ท ใช จ ดการสารสนเทศ เป นเทคโนโลย ท เก ยวข องต งแต การ รวบรวมการจ ดเก บข อม ล การประมวลผล การพ มพ การสร างรายงาน การส อสารข อม ล ฯลฯ เทคโนโลย สารสนเทศจะรวมไปถ งเทคโนโลย ท ท าให เก ดระบบการให บร การ การใช และการด แลข อม ล เทคโนโลย สารสนเทศจ งม ความหมายท กว างขวางมาก น กเร ยนจะได พบก บส งรอบ ๆ ต วท เก ยวก บการใช สารสนเทศอย มาก เช น การเก บรวบรวมข อม ล เป นว ธ การรวบรวมข อม ลเข าส ระบบ น กเร ยนอาจเห นพน กงานการไฟฟ าไปท บ านพร อมเคร องคอมพ วเตอร ขนาดเล กเพ อบ นท กข อม ลการใช ไฟฟ า ในการสอบแข งข นท ม ผ สอบ จ านวนมาก ก ม การใช ด นสอระบายตามช องท เล อกตอบ เพ อให เคร องอ านเก บรวบรวมข อม ลได การประมวลผล ข อม ลท เก บมาได ม กจะเก บในส อต าง ๆ เช น แผ นบ นท ก แผ นซ ด หร อเทป เป นต น ข อม ลเหล าน จะถ กน ามาประมวลผลตามต องการ เช น แยกแยะข อม ลเป นกล ม เร ยงล าด บข อม ล ค านวณ หร อจ ดการค ดแยกข อม ลท จ ดเก บน น การแสดงผลล พธ อ ปกรณ ท ใช เทคโนโลย ในการแสดงผลล พธ ม มาก สามารถแสดงเป นต วหน งส อ เป นร ปภาพ ตลอดจนพ มพ ออกมาท กระดาษ การแสดงผลล พธ ม ท งท แสดงเป นภาพ เป นเส ยง เป นว ด ท ศน เป นต น 2

3 ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ )Information system) หมายถ ง หมายถ ง ระบบท ประกอบด วยส วนต างๆ ได แก ระบบ คอมพ วเตอร ท งฮาร ดแวร ซอฟท แวร ระบบเคร อข าย ฐานข อม ล ผ พ ฒนาระบบ ผ ใช ระบบ พน กงานท เก ยวข อง และ ผ เช ยวชาญในสาขา ท กองค ประกอบน ท างานร วมก นเพ อก าหนด รวบรวม จ ดเก บ ข อม ล ประมวลผลข อม ลเพ อสร างสารสนเทศ และส งผลล พธ หร อสารสนเทศท ได ให ผ ใช เพ อช วยสน บสน น การท างาน การต ดส นใจ การวางแผน การบร หาร การควบค ม การว เคราะห และต ดตามผลการด าเน นงาน ขององค กร ช ดขององค ประกอบท ท าหน าท รวบรวม ประมวลผล จ ดเก บ และแจกจ ายสารสนเทศ เพ อช วย การต ดส นใจ และการควบค มในองค กร ในการท างานของระบบสารสนเทศประกอบไปด วยก จกรรม 3 อย าง ค อ การน าข อม ลเข าส ระบบ (Input) การประมวลผล (Processing) และ การน าเสนอผลล พธ (Output) ระบบสารสนเทศอาจจะม การสะท อนกล บ (Feedback) เพ อการประเม นและปร บปร งข อม ล น าเข า ระบบสารสนเทศอาจจะเป นระบบท ประมวลด วยม อ(Manual) หร อระบบท ใช คอมพ วเตอร ก ได ระบบ คอมพ วเตอร ท จ ดเก บข อม ล และประมวลผลเป นสารสนเทศ และระบบสารสนเทศเป นระบบท ต องอาศ ย ฐานข อม ล 3

4 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศท กประเภท ก ค อต องประกอบด วยก จกรรม 3 อย าง ค อ ระบบต องม การน าเข า ข อม ล การประมวลผลข อม ล และการแสดงผลล พธ ของข อม ล 1. ระด บบ คคล ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บบ คคลน น จะเป นการท แต ละบ คคลในองค กรจะ สร างและใช สารสนเทศเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างานส วนต วเท าน น เช น การใช โปรแกรม ไมโครซอฟต เว ร ดในการพ มพ เอกสาร การใช โปรแกรมไมโครซอฟต พาวเวอร พอยต ในงานน าเสนอ ส าหร บการสอนหร อบรรยาย โดยสามารถกรอกข อความ ตาราง ภาพ ภาพเคล อนไหวและเส ยง ท ช วย ด งด ดให ผ ฟ งสนใจตลอดเวลา การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เอ กเซลล กรอกข อม ล ค านวณ สร างกราฟ และท านายผลล พธ ของข อม ลได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นต น 4

5 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ 2. ระด บกล ม ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บกล มน น จะเป นการท กล มของคนในองค กรท ต องท างานร วมก นจะสร างและใช สารสนเทศร วมก น ซ งจะส งเสร มการด าเน นงานของกล มให ม ประส ทธ ภาพมากข น หล กการ ค อ น าเคร องคอมพ วเตอร ส วนบ คคลมาเช อมโยงก นเป นเคร อข ายระยะใกล หร อ ระยะไกล ท าให ม การใช ทร พยากร ได แก ข อม ลและอ ปกรณ เทคโนโลย พ นฐานร วมก น 5

6 ระด บของผ ใช ระบบสารสนเทศ 3. ระด บองค กร ระด บของการเก ยวข องก บสารสนเทศในระด บองค กรน น จะเป นการท แผนกต าง ๆ ในองค กร เช น แผนการขายและการตลาด แผนการผล ต แผนกจ ดซ อ แผนกบ คคล แผนกการเง นและการบ ญช เป นต น ม การสร างและส งผ านสารสนเทศจากแผนกหน งไปย งอ กแผนกหน งได โดยสร างสารสนเทศใน ร ปแบบรายงาน หร อกราฟเพ อให ผ บร หารน าไปประกอบการต ดส นใจได หล กการ ค อ น าเคร องคอมพ วเตอร ของแผนกต าง ๆ มาเช อมโยงก นเป นเคร อข ายเพ อให เก ด การใช ข อม ลร วมก น ส งท ส าค ญของระบบสารสนเทศระด บกล มและระด บองค กร ค อ การเช อมโยงคอมพ วเตอร เป น เคร อข ายท งภายในองค กรและการเช อมโยงภายนอกองค กร เพ อให ม การส อสารและส งข อม ลถ งก นได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 6

7 ประเภทระบบสารสนเทศ 1.ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems - TPS) เป นระบบท ท าหน าท ใน การปฏ บ ต งานประจ า ท าการบ นท กจ ดเก บ ประมวลผลรายการท เก ดข นในแต ละว น โดยใช ระบบ คอมพ วเตอร ท างานแทนการท างานด วยม อ ท งน เพ อท จะท าการสร ปข อม ลเพ อสร างเป นสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการน ส วนใหญ จะเป นระบบท เช อมโยงก จการก บล กค า ต วอย าง เช น ระบบการ จองบ ตรโดยสารเคร องบ น ระบบการฝากถอนเง นอ ตโนม ต เป นต น ในระบบต องสร างฐานข อม ลท จ าเป น ระบบน ม กจ ดท าเพ อสนองความต องการของผ บร หารระด บต นเป นส วนใหญ เพ อให สามารถ ปฏ บ ต งานประจ าได ผลล พธ ของระบบน ม กจะอย ในร ปของ รายงานท ม รายละเอ ยด รายงานผล เบ องต น 2. ระบบส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation Systems- OAS) เป นระบบท สน บสน นงานใน ส าน กงาน หร องานธ รการของหน วยงาน ระบบจะประสานการท างานของบ คลากรรวมท งก บ บ คคลภายนอก หร อหน วยงานอ น ระบบน จะเก ยวข องก บการจ ดการเอกสาร โดยการใช ซอฟท แวร ด าน การพ มพ การต ดต อผ านระบบไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เป นต นผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของ เอกสาร ก าหนดการ ส งพ มพ 3. ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการ ) Management Information Systems- MIS) เป นระบบ สารสนเทศส าหร บผ ปฏ บ ต งานระด บกลาง ใช ในการวางแผน การบร หารจ ดการ และการควบค ม ระบบจะเช อมโยงข อม ลท ม อย ในระบบประมวลผลรายการเข าด วยก น เพ อประมวลและสร างสารสนเทศ ท เหมาะสมและจ าเป นต อการบร หารงาน ต วอย าง เช น ระบบบร หารงานบ คลากร ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของรายงานสร ป รายงานของส งผ ดปกต 7

8 ประเภทระบบสารสนเทศ 4. ระบบงานสร างความร ) Knowledge Work Systems - KWS) เป นระบบท ช วยสน บสน น บ คลากรท ท างานด านการสร างความร เพ อพ ฒนาการค ดค น สร างผล ตภ ณฑ ใหม ๆ บร การใหม ความร ใหม เพ อน าไปใช ประโยชน ในหน วยงาน หน วยงานต องน าเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาสน บสน นให การพ ฒนา เก ดข นได โดยสะดวก สามารถแข งข นได ท งในด านเวลา ค ณภาพ และราคา ระบบต องอาศ ยแบบจ าลองท สร างข น ตลอดจนการทดลองการผล ตหร อด าเน นการ ก อนท จะน าเข ามาด าเน นการจร งในธ รก จ ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของ ส งประด ษฐ ต วแบบ ร ปแบบ เป นต น 5. ระบบสน บสน นการต ดส นใจ ) Decision Support Systems DSS) เป นระบบท ช วยผ บร หารในการ ต ดส นใจส าหร บป ญหา หร อท ม โครงสร างหร อข นตอนในการหาค าตอบท แน นอนเพ ยงบางส วน ข อม ลท ใช ต องอาศ ยท งข อม ลภายในก จการและภายนอกก จการประกอบก น ระบบย งต องสามารถเสนอทางเล อกให ผ บร หารพ จารณา เพ อเล อกทางเล อกท เหมาะสมท ส ดส าหร บสถานการณ น น หล กการของระบบ สร างข น จากแนวค ดของการใช คอมพ วเตอร ช วยการต ดส นใจ โดยให ผ ใช โต ตอบโดยตรงก บระบบ ท าให สามารถ ว เคราะห ปร บเปล ยนเง อนไขและกระบวนการพ จารณาได โดยอาศ ยประสบการณ และ ความสามารถของ ผ บร หารเอง ผ บร หารอาจก าหนดเง อนไขและท าการเปล ยนแปลงเง อนไขต างๆ ไปจนกระท งพบสถานการณ ท เหมาะสมท ส ด แล วใช เป นสารสนเทศท ช วยต ดส นใจ ร ปแบบของผลล พธ อาจจะอย ในร ปของ รายงาน เฉพาะก จ รายงานการว เคราะห เพ อต ดส นใจ การท านาย หร อ พยากรณ เหต การณ 6. ระบบสารสนเทศส าหร บผ บร หารระด บส ง ) Executive Information System - EIS) เป นระบบท สร างสารสนเทศเช งกลย ทธ ส าหร บผ บร หารระด บส ง ซ งท าหน าท ก าหนดแผนระยะยาวและเป าหมายของ ก จการ สารสนเทศส าหร บผ บร หารระด บส งน จ าเป นต องอาศ ยข อม ลภายนอกก จกรรมเป นอย างมาก ย งใน ย คป จจ บ นท เป นย ค Globalization ข อม ลระด บโลก แนวโน มระด บสากลเป นข อม ลท จ าเป นส าหร บการ แข งข นของธ รก จ ผลล พธ ของระบบน ม กอย ในร ปของการพยากรณ การคาดการณ / 8

9 พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ ในเอกสารการว จ ยของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต กล าวถ งค ณสมบ ต ของ เทคโนโลย สารสนเทศท ท าให เก ดการแพร กระจายของการใช อ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศอย าง แพร หลายในป จจ บ น ซ งประกอบด วยค ณสมบ ต ต างๆด งน การรวมต วก นของเทคโนโลย (Convergence) เทคโนโลย สารสนเทศเป นการรวมต วก นของ เทคโนโลย ทางด านคอมพ วเตอร การส อสาร รวมถ งระบบเทคโนโลย อ นๆ เช น การกระจายเส ยงเข าไว ด วยก น ท าให สามารถร บส งส ญญาณ โดยเฉพาะข อม ลท อย ในร ปของส อแบบผสม ท ประกอบด วยภาพ เส ยงและข อความต างๆได อย างรวดเร ว สมบ รณ และสามารถส งได ปร มาณมาก การเผยแพร ข อม ลต างๆ ท าได อย างท วถ งก นมากข น โดยเฉพาะการเผยแพร ย คไร พรมแดน ต นท นท ถ กลง(Cost reduction) เทคโนโลย ม ค ณสมบ ต ท าให ราคาและการเป นเจ าของ อ ปกรณ เทคโนโลย ถ กลง ท งในส วนของอ ตราค าบร การส อโทรคมนาคม เช น ค าโทรศ พท ค าบร การ อ นเทอร เน ต ค าเช าส ญญาณเคร อข าย รวมถ งราคาของเคร องคอมพ วเตอร ม แน มโน มถ กลงเร อยๆ การพ ฒนาอ ปกรณ ท เล กลง(Miniaturization) อ ปกรณ เทททททคโนโลย สารสนเทศ หลากหลายประเภท รวมท งเคร องคอมพ วเตอร และโทรศ พท ได ร บการพ ฒนา ให ม ขนาดเล กลงกว าแต เด มมาก ด วยว ว ฒนาการของไมโครช พ ท าให สะดวกต อการใช งานมากย งข น การประมวลผลท ด ข น (Processing Power) โดยอาศ ยพ ฒนาการของผ ผล ตหน วย ประมวลผลกลางหร อพ ซ ย ท ท างานเร ซฃวข นกว าเด ม รวมถ งการสร างโปรแกรมเพ อตอบสนองการท างาน ของผ ใช ท ม ประส ทธ ภาพด ย งข น 9

10 พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศ การใช งานท ง าย(User Friendliness) การพ ฒนาโปรแกรมในป จจ บ น ม การออกแบบ ส วนประสานงานก บผ ใช เพ อช วยเหล อ และสน บสน นการท างานให ง ายย งข น โดยเฉพาะอย างย งก บ คนท ไม ค นเคยเร องเทคโนโลย มากน ก หร อท เร ยกว า user-friendliness น นเอง การเปล ยนอะตอมเป นบ ต(Bits versus Atoms) ท ศทางของความน ยมและการกระจาย ของการใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างรวดเร ว ผ านการใช งานโดยเคร อข ายอ นเทอร เน ต น บได ว า เป นต วอย างท ช ดเจนของการห นเหก จกรรมท ใช "อะตอม" เช นการส งเอกสารท เป นกระดาษ ไปส การ ใช "บ ต"มากย งข น ป จจ บ นจะเห นว าหลายองค กรปร บเปล ยนการใช งาน ท ม งเน นส ส าน กงานแบบไร กระดาษ(paperless office) ก นบ างแล ว ส อผสม(Multimidia) เทคโนโลย สารสนเทศสามารถเผยแพร สารสนเทศ ท เป นแบบ ส อผสมมากข น ประกอบด วยสา(รสนเทศท อย ในร ปแบบต วอ กษร ภาพกราฟฟ ก เส ยง ภาพน ง รวมถ งภาพเคล อนไหวต างๆเข าด วยก น เวลาและภ ม ศาสตร (Time S Distance) ว ว ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศท าให มน ษย สามารถเอาชนะเง อนไขด าน"เวลา" และ"ภ ม ศาสตร "ได เป นอย างมาก เช น การประช มทางไกล ส าหร บองค การท ม ขนาดใหญ และม สาขาอย ท วประเทศ หากต องการจ ดประช มโดยให ผ บร หารท กสาขา เด นทางมาย งส าน กงานใหญพร อมก น อาจท าได ไม สะดวกหร อจ ดเวลาไม ตรงก น การประช มแบบ ทางไกลสามารถเข ามาช วยแก ป ญหาน ได หร อการใช ร บส ญญาณดาวเท ยม เพ อถ ายทอดส ญญาณ รายการเพ อการศ กษาให ก บโรงเร ยนชนบทท ห างไกล(tele-education) โดยท น กเร ยนไม จ าเป นต องเข า มาแสวงความร ในเม องใหญ ก สามารถได แหล งความร ท เหม อนๆก น เป นการลดป ญหาในเร อง ภ ม ศาสตร 10

11 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านเศรษฐก จ เทคโนโลย สารสนเทศม บทบาทในด านเศรษฐก จโดยสามารถน ามาประย กต ใช ประโยชน และเพ ม ข ดสามารถในการแข งข นท งภาคการผล ตและบร การ ภาคการเง นการคล งท งภายใน ประเทศ และเพ อ การส งออก อ กท งย งประย กต ใช ประโยชน ในการพ ฒนาเศรษฐก จช มชนว สาหก จขนาดกลางและขนาด ย อม เช น พาณ ชย อ เล กทรอน กส (E-Commerce) หมายถ ง การด าเน นธ รก จท กร ปแบบท เก ยวข องก บการซ อขายส นค าและบร การผ านคอมพ วเตอร และระบบส อสารโทรคมนาคมหร อ ส ออ เล กทรอน กส หร อการด าเน นธ รก จการค าหร อการซ อขายบนระบบเคร อข ายอ นเทอร เน ต โดยผ ซ อ (Customer) สามารถด าเน นการ เล อกส นค าค านวณเง น ต ดส นใจซ อส นค า โดยใช วงเง นในบ ตรเครด ตได โดยอ ตโนม ต ผ ขาย (Business)สามารถน าเสนอส นค า ตรวจสอบ วงเง นบ ตรเครด ตของล กค า ร บเง นช าระค าส นค าต ดส นค าจากคล งส นค าและประสานงานไป ย งผ จ ดส งส นค าโด ยอ ตโนม ต กระบวนการด งกล าวจะด าเน นการเสร จส นบนระบบเคร อข าย 11

12 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านส งคม ด านส งคม ช วยให พ ฒนาส งคมให เก ดการเร ยนร ท สร างสรรค เช นโครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ตามพระราชด าร ชองสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ เข าไปช วยเหล อผ ด อยโอกาสทางส งคมได ม คอมพ วเตอร ใช เช นโรงเร ยนชนบท คนป วยเร อร งในโรงพยาบาล ผ ต องข งและคนตาบอดท สามารถ อ านหน งส อได ด วยระบบ DAISY ( Digital Accessible Information System) 12

13 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านการศ กษา การใช คอมพ วเตอร ช วยสอน (Computer Assisted Instruction) ม หลายร ปแบบเช น Drill and Practice, Linear Program, Branching Program, Simulation, Game, Multimedia, Intelligence CAI.การศ กษาทางไกล (Distance Learning) ซ งจ ดได หลายร ปแบบ เช น การใช ว ทย โทรท ศน การ ส อสารโดยใช ระบบแพร ภาพผ านดาวเท ยม (Direct to Home : DTH) หร อระบบการแระช มทางไกล (Video Teleconference).เคร อข ายการศ กษา (Education Network) ซ งเป นการน าเคร อข ายอ นเทอร เน ตมาใช ซ งม บร การในหลายร ปแบบ เช น Electronic Mail, File Transfer Protocol, Telnet, World Wide Web เป นต นเคร องข ายคอมพ วเตอร จะสามารถให ผ เร ยนได เข าถ งแหล งข อม ลสารสนเทศท ม จ านวนมากมายท เช อมโยงในเคร อข ายท วโลก.การใช งานในห องสม ด (Electronic Library) เป นการประย กต ใช ในการส บค นข อม ลหน งส อ วารสาร หร อบทค ดย อว ทยาน พนธ ผลงานการว จ ย การใช งานในห องปฏ บ ต การ เช น การใช คอมพ วเตอร เพ อการจ าลองสถานการณ (Simulation) การใช ในงานประจ าและงานบร หาร (Computer Manage Instruction) เป นการประย กต ใช ในส าน กงาน เพ อช วยในการบร หาร จ ดการ ท าให เก ดความคล องต ว รวดเร วและแม นย า การต ดส นใจในการด าเน นการ ต างๆ ย อมเก ดประส ทธ ภาพส งส ด 13

14 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านการส อสารและโทรคมนาคม ด านอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร เม อพ จารณาเคร อข ายการส อสารท วไปจากอด ต จนถ งป จจ บ น เห นได ช ดว ามน ษย ใช อ ปกรณ การส อสารแบบพกพามากข นเร อยๆ เร มจากว ทย เร ยกต ว (pager) ซ งเป นเคร องร บข อความ มาเป นโทรศ พท เคล อนท อ ปกรณ ส อสารชน ดน ได ถ กพ ฒนาจนสามารถใช งานด านอ นๆได นอกจากการพ ดค ยธรรมดา โทรศ พท เคล อนท ร นใหม สามารถใช ถ ายร ป ฟ งเพลง ฟ งว ทย ด โทรท ศน บ นท กงานส นๆ โทรศ พท บางร นม ล กษณะเป นเคร องช วยงานส วนบ คคล (Personal Digital Assistant : PDA) ซ งสามารถเช อต อก บอ นเทอร เน ตได อ กท งย งม หน าจอแบบส มผ ส ท าให สะดวกต อการใช งานมากข น บางร นม อ ปกรณ สไตล ส (stylus) ค อใช ปากกาป อนข อม ลทางหน าจอ บางร นสามารถส งการด วย เส ยง ต วอย างอ ปกรณ ส อสารและสารสนเทศแบบพกพา 14

15 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านสาธาณส ข ด านสาธารณส ข เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารถ กน ามาใช เร มต งแต การท าทะเบ ยนคนไข การ ร กษาพยาบาลท วไป ตลอดจนการว น จฉ ยและร กษาโรคต างๆ ได อย ารวดเร วและแม นย า นอกจากน ย งใช ใน ห องทดลอง การศ กษาและการว จ ยทางการแพทย ร กษาคนไข ด วยระบบการร กษาทางไกลตลอดเวลาผ าน เคร อข ายการส อสาร เคร องเอ กซเรย คอมพ วเตอร ท เร ยกว า อ เอ มไอสแกนเนอร ( EMI scanner ) ถ ก น ามาใช ถ ายภาพสมองมน ษย เพ อตรวจหาความผ ดปกต ในสมอง เช น ด เน องอกพยาธ เล อดออกในสมอง และ ต อมาได พ ฒนาให ถ ายภาพหน าต ดได ท วร างกาย เร ยกช อว า ซ เอท ( CAT-Computerized Axial Tomography scanner: CAT scanner ) ใช ว ธ ฉายแสงเป นจ งหวะไปรอบๆ ร างกายของมน ษย ถ าย เอ กซเรย และเคร องร บแสงเอกซเรย ท อย ตรงข ามจะเปล ยนแสงเอ กซเรย ให เป นส ญญาณไฟฟ าเก บไว ในจาน แม เหล ก จากน นจะน าส ญญาณไฟฟ าเหล าน เข าไปว เคราะห ในเคร องคอมพ วเตอร และแสดงผลล พธ เป น ภาพทางจอโทรท ศน หร อพ มพ ภาพออกมาทางเคร องพ มพ ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 15

16 เทคโนโลย ก บการพ ฒนาประเทศ ด านส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ด านส งแวดล อม เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ม ประโยชน ในด านธรรมชาต และส งแวดล อม เช น ระบบป องก นการก ดเซาะชายฝ ง โดยใช ภาพถ ายดาวเท ยม หร อภาพถ ายทางอากาศร วมก บการจดเก บ ร กษาข อม ลระด บน าทะเล ความส งของคล นจากระบบเรดาร เป นการศ กษาเพ อหาสาเหต และน าข อม ลมา วางแผนและสร างระบบเพ อป องก นการก ดเซาะชายฝ งแต ละแห งได อย างเหมาะสม นอกจากน ในรถยนต ท ใช เคร องยนต แบบผสม (hybrid engine) เพ อร กษาส งแวดล อมก ต องใช เทคโนโลย เพ อควบค มให เคร องยนต ลดการเผาไหม น าม นเช อเพล ง เป นการช วยลดมลภาวะจากก าซ-ไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรคาร บอน และก าซคาร บอนมอนออกไซด ท ท าให เก ดภาวะโลกร อน ต วอย างเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสารช วยร กษาธรรมชาต และส งแวดล อม 16

17 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย เม อ 19 ม นาคม พ.ศ คณะร ฐมนตร ได เห นชอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศ ระยะ พ.ศ ของประเทศไทยได เสนอเป าหมาย ย ทธศาสตร และความเช อมโยงระหว าง ย ทธศาสตร ก บการพ ฒนาประเทศไทยให เป นส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร เพ อใช และสร างภ ม ป ญญาของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถเพ อใช และสร างภ ม ป ญญา ของคนไทยท จะท าให ประเทศไทยม ความแข งแกร งและความสามารถท จะร บการท าทายของการแข งข น ในระบบเศรษฐก จใหม ของส งคมโลกาภ ว ฒน ได อย างเต มท กรอบนโยบายม 3 เร อง ค อ 1. ความท าทายในย คโลกาภ ว ฒน 2. ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร 3. ประเทศไทยในทศวรรษแรกของคร สต ศตวรรษท 21 นโยบายฯ น ม สาระโดยรวมว า เทคโนโลย ใหม ท รวมคอมพ วเตอร สารสนเทศ และการส อสาร ) เร ยกว า เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (โทรคมนาคม) Information and Communications Technology หร อ ICT) ได ก อให เก ดก จรรมใหม ๆ ในทางเศรษฐก จและส งคมอ นส งผลต อการด ารงอย และการพ ฒนาของประเทศต างๆ ในโลกท แตกต างจากอด ตอย างมาก จนเป นท ยอมร บก นว าใน ศตวรรษท 21 (เร มจาก ค. ศ หร อ พ. ศ เป นต นไป จะเก ดเศรษฐก จใหม ท เร ยกว า ( ) เศรษฐก จแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร Knowledge based Learning Economy) และจะม ผล ท าให ประเทศไทยซ งม ทร พยากรบ คคล อ นม ความร เป นพ นฐานสามารถจะพ ฒนาล าหน าประเทศอ นๆ ท ด อยในส วนน อย างมาก 17

18 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย กรอบนโยบายน ม ว ตถ ประสงค ท จะท าให ประเทศไทยบรรล เป าหมายส าค ญ 3 ประการ ค อ 1. เพ มข ดความสามารถในการใช เทคโนโลย เป นเคร องม อพ ฒนาประเทศ โดยม เป าหมายในการ เล อนสถานภาพของประเทศไทยจากประเทศ ในกล มผ ตามม พลว ต (dynamic adopters) อ นด บต นๆ ไปส ประเทศ ในกล มประเทศท ม ศ กยภาพเป นผ น า (potential leaders) อ นด บต นๆ โดยใช ด ชน ผลส มฤทธ ทางเทคโนโลย ของส าน กงานโครงการพ ฒนาแห งสหประชาชาต (UNDP) เป นเคร องม อประเม น ว ด 2. เพ มจ านวนแรงงานความร ของประเทศจากประมาณร อยละ 12 ของแรงงานท งหมดให เป นร อย ละ 30 ซ งเท าก บค าเฉล ยของแรงงานความร ของกล มประเทศพ ฒนาแล ว (OECD) ใน พ.ศ ตามสถ ต ขององค การแรงงานระหว างประเทศ (ILO) 3. พ ฒนาเศรษฐก จของประเทศ โดยเพ มส ดส วนของม ลค าอ ตสาหกรรมท เก ยวก บการใช ความร เป นพ นฐานให ม ม ลค าถ งร อยละ 50 ของผล ตภ ณฑ มวลรวมประชาชาต (GDP) จากว ส ยท ศน และนโยบายด งกล าว น าไปส การก าหนดกลย ทธ การพ ฒนาโดยใช เทคโนโลย สารสนเทศท ส าค ญไว 5 กล ม ค อ 1. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านภาคร ฐ (e Government) 2. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านพาณ ชย (e Commerce) 3. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านอ ตสาหกรรม (e Industry) 4. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านการศ กษา (e Education) 5. เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการพ ฒนาด านส งคม (e Society) 18

19 นโยบายเทคโนโลย สารสนเทศของไทย เป าหมายและย ทธศาสตร การพ ฒนาใน นโยบาย IT 2010 ด านภาคร ฐ )e Govemment) ม เป าหมายในการน า ICT มาพ ฒนาและปร บปร ง ระบบงานบร หารท ส าค ญท กประเภทของส วนงานของร ฐ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด ภายใน พ. ศ และพ ฒนาบร การท ให แก สาธารณชนให ได ครบท กข นตอนใน พ ศง ด านพาณ ชย )e Cbommerce) ม เป าหมายม งสร างประโยชน โดยรวมในก จการพาณ ชย ของประเทศ ท งในความสามารถในการแข งข นของคนไทย และการพาณ ชย อ เล กทรอน กส ส าหร บ ธ รก จส งออก การค าและบร การ ด านอ ตสาหกรรม )e Industry) ม เป าหมายในการส งเสร มและพ ฒนาการใช และการ ผล ตอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศของภาคเอกชน เพ อให เก ดอ ตสาหกรรมการผล ตท ใช ความร เป น ทร พยากรส าค ญ ใน พ. ศ ด านส งคม )e Society) ม เป าหมายท จะลดความเหล อมล าของส งคม อ นเป นผล เน องมาจากความเหล อมล าในการเข าถ งสารสนเทศและความร ซ งหมายถ งการพ ฒนาให ค ณภาพช ว ต ของประชาชนท วไปด ข น ด านการศ กษา (e Education) ม เป าหมายในการสร างความพร อมของทร พยากรมน ษย ท งหมดของประเทศ เพ อช วยก นพ ฒนาให เก ดส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ท ม ค ณภาพ 19

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 การใช เทคโนโลย สามารถขยายความร ในสาขาว ชาต างๆ ให กว างขวางได อย างไร นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 รายงานการเข ยนความเร ยงข นส งน เป นส วนหน งของการศ กษา ว ชาทฤษฎ ความร โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล

More information

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ

บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ บทท 9 เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การบร หารจ ดการ ความหมายและความสาค ญของการบร หารจ ดการ การบร หารและการจ ดการ ม ความหมายใกล เค ยงก น แต ใช ในบร บทต างก น กล าวค อ การบร หาร (Administration) ใช

More information

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561)

บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนแม บทเทคโนโลย สำรสนเทศและกำรส อสำร สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (พ.ศ. 2557-2561) สารบ ญ หน า บทสร ปผ บร หาร 1 บทท 1 บทนา 6 1.1 หล กการและเหต ผล 6 1.2 ว ตถ ประสงค 6 บทท 2 ภาพรวมแผนและนโยบายด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 7 2.1 กรอบนโยบาย ICT 2020 7 2.2 แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส

More information

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม

ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 2555-2559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ภาพรวมแผนย ทธ ศาสตร ป 25552559 และ แผนปฏ บ ต การประจ าป 2556 ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ย ทธศาสตร การด าเน นงาน ของส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม (สสว.). บทน า ส าน กงานส

More information

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑

แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ แผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กองท พไทย และ กองบ ญชาการกองท พไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ ๒๕๖๑ สารบ ญ บทท ๑ บทนา ๑ ๑.๑ ความเป นมา......๑ ๑.๒ ว ตถ ประสงค ของแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ๑ ๑.๓ โครงสร างการจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ )

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า กระทรวงคมนาคม ส าน กแผนงาน กรมเจ าท า มกราคม 2555 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2555 (แผนกลย ทธ ) กรมเจ าท า สารบ ญ หน า สร ปสาระส าค ญแผนปฏ

More information

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย

การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย การจ ดการเทคโนโลย ดร. ครรช ต มาล ยวงศ 15 ก มภาพ นธ 48 หน วยงานต าง ๆ ล วนใช เทคโนโลย ด านต าง ๆ ในการด าเน นงาน เทคโนโลย ท ใช มากก ค อ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร(ICT) เทคโนโลย เหล าน เป นทร พยากรท ส

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน

ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน 52 รายว ชาคล งป ญญาช มชน (ทร 03007) ตอนท 3 แหล งเร ยนร ในช มชน เน อหาการเร ยนร 1. ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของแหล งเร ยนร 2. ประเภทของแหล งเร ยนร ในช มชนและแหล งเร ยนร ใกล ต ว การให บร การ ( 1 )

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มกราคม 2554 ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต

ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม พ มพ รว ทหารแกล ว จ รว ฒน สม ตส นต โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต เอกสารประกอบการสอน ระบบเทคโนโลย สารสนเทศส าหร บโรงแรม

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา

บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา บทท 6 การพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ส อการเร ยนการสอน ในการเร ยนการสอน โดยท วไปจะม องค ประกอบท ส าค ญอย 3 ประการ ค อ ผ สอน ผ เร ยน และส อการเร ยนการสอน ส อการเร ยนการสอนท ใช ก นมาก ค อ ภาษาพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กงานเศรษฐก จการเกษตร พ.ศ.๒๕๕๔ ๒๕๕๘ สาน กงานเลขาน การกรม สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร คานา การพ ฒนาข าราชการเป นห วใจสาค ญในกระบวนการบร หารงานบ คคล เพ อให ราชการได ข าราชการ ท ม ความร ความสามารถ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง

บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง บทท 1 บทนา ว ธ การศ กษา และวรรณกรรมท เก ยวข อง ท กประเทศได เล งเห นความส าค ญของการใช หน งส อเป นเคร องม อในการพ ฒนาเด กซ งเป น ทร พยากรสาค ญของส งคม ม โครงการเก ดข นมากมายท งท ด าเน นการโดยหน วยงานภาคร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558

ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค ม อการจ ดท าโครงการ แผนปฏ บ ต การส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ประจ าป 2558 ค าน า ตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม พ.ศ. 2543 มาตรา 37 ได ก าหนดให ส าน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต

รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต รายงานผลการด าเน นงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2550 ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1. ความเป นมา ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) เป นหน

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทท 5 ย ทธศาสตร การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร บทน จะกล าวถ ง ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร เป าประสงค และกลย ทธ ของการพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อรองร บภารก จของกรมฯ ซ งเป นผลล พธ ท ได

More information

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555

สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

More information