ข าวเด นประจ าส ปดาห ในแคนาดา

Size: px
Start display at page:

Download "ข าวเด นประจ าส ปดาห ในแคนาดา"

Transcription

1 1. ประธานาธ บด โอบามาประกาศว โต โครงการท อส งน าม นด บแคนาดา-สหร ฐ หล งจากเม อต นเด อนก มภาพ นธ ท ผ านมา สมาช กสภาผ แทนราษฎรสหร ฐหร อสภาคองเกรส ลงคะแนนเส ยง 270 ต อ 150 เส ยง ซ งเส ยงส วนใหญ มาจากฝ ายพรรคร พ บล ก นผ านโครงการการก อสร าง โครงการท อส งบ ท เมนหร อน าม นด บจากทราย (Keystone XL Pipeline) จากแคนาดาไปย งสหร ฐท ม ม ลค า การลงท นกว า 8,000 ล านเหร ยญสหร ฐน บจากท ม การย ดเย อมานานกว า 7 ป แต กล บได ร บการค ดค านหร อ ว โต จากประธานาธ บด โอบามาเม อว นอ งคารท ผ านมา อย างไรก ด นาย Josh Earnest โฆษกท าเน ยบขาว กล าวเพ มเต มว า โอกาสท ประธานาธ บด โอบามาจะเห นด วยก ย งคงม อย ซ งนายโอบามาจะเป ดใจยอมร บถ งการ พ จารณาอ กคร ง แต ต องม การถกเร องการด แล และผลกระทบต อส งแวดล อมต อ สหร ฐอเมร กาอย างช ดเจน ท งน นาย Mitch McConnell สภาช กว ฒ สภาสหร ฐ กล าวว า ทางสภาคองเกรสจะพยายามท หาคะแนนเส ยงเพ มเพ อจะ สามารถผ านโครงการการก อสร างโครงการท อส งบ ท เมนหร อน าม นด บจากทราย (Keystone XL Pipeline) จากแคนาดาไปย งสหร ฐได โดยไม ต องผ านการเห นชอบจากโอบามา หากโครงการสร างท อส งน าม น Keystone XL Pipeline ผ านการเห นชอบจะท าให ม ปร มาณบ ท เมนหร อน าม นด บจากทรายจากร ฐอ ลเบอร ตาผ านไปย งโรงกล นด านชายฝ งตะว นออกของสหร ฐฯ มากกว า 800,000 บาร เรลต อว น ซ งมองว าจะเป นสร างงานและความม งคงด านพล งงานให ก บสหร ฐฯในอนาคตอย าง แน นอน ผ ว าร ฐอ ลเบอร ตาของแคนาดา แสดงความผ ดหว งต อการค ดค านด งกล าว แต ไม ได ร ส ก ประหลาดใจแต อย างใด และย งย นย นถ งความส าค ญของการก อสร างท อส งน าม น Keystone XL Pipeline ว าจะเป นต วเช อมความส มพ นธ ทางเศรษฐก จและการพ ฒนาทางด านพล งงานท ด ระหว าง 2 ประเทศเพ อน บ านต อก น

2 ท มา : s/business/keystone-xl-bill-vetoed-by-barack-obama-afterapproval-by-congress ท มาของแวนค เวอร ในการกลายเป นส ดยอดเม องส เข ยว แผนปฏ บ ต การส ดยอดเม องส เข ยวป 2563 (the Greenest City 2020 Action Plan (GCAP) เป นว ธ การเพ อให นคร แวนค เวอร กลายมาเป นส ดยอดเม องส เข ยวให ได ในป 2563 แผนปฏ บ ต การน เก ดข นจากความตระหน กถ งส ขภาพ ความย งย น และความสงบส ขในอนาคตของเม อง ท าให เทศบาลนครแวนค เวอร เก ดความท าทายท จะเปล ยนแปลงเปล ยนแปลงช มชนเพ อสร างช ว ต ในอนาคตท ด กว าให แก ร นล กหลานต อๆ ไป แวนค เวอร ไม ได ต างจาก เม องอ นๆท วโลกท ก าล งเผช ญหน าก บป ญหาความท าทายต างๆ ส งผลให ม การต ดส นใจจ ดท าแผนปฏ บ ต การและนว ตกรรม โดย ประชาชนตลอดจนธ รก จในแวนค เวอร จะม บทบาทส าค ญในการสน บสน นเทศบาลในฐานะช มชนเพ อให แผนปฏ บ ต งานเป นไปตามเป ามายท ต งไว จ านวนประชากรท เพ มข น สภาพภ ม อากาศท ไม สามารถคาดเดาได ราคาเช อเพล งท เพ มส งข น และการเปล ยนข วโอกาสทางเศรษฐก จเป นเพ ยงความท าทายบางส วนท ท าให เทศบาลฯ ต งเป าท จะท าให แวน ค เวอร เป นเม องท น าอย ท ส ดในโลก ป จจ บ น แวนค เวอร เป นเพ ยงหน งในไม ก เม องของภ ม ภาคอเมร กาเหน อท ย งคงไม ม ทางหลวงสาย หล กต ดผ าน และแวนค เวอร ย งเป นหน งในเม องแรกๆของโลกท ให ความส าค ญก บเร องสภาพภ ม อากาศท เปล ยนแปลง โดยเม อป 2533 เทศบาลได เร มด าเน นการในการลดปร มาณการสร างก าซเร อนกระจก ป จจ บ น แวนค เวอร ม จ านวนปร มาณการปร มาณการแพร กระจายก าซคาร บอนไดออกไซด จากก จกรรมต างๆ ท ต าท ส ด เม อเท ยบก บเม องอ นๆในภ ม ภาคอเมร กาเหน อ เทศบาลฯ สามารถประสบผลส าเร จในการร วมม อก บ หน วยงานด านพล งงาน เจ าหน าท อาว โสภาคร ฐ และน กนว ตกรรมในธ รก จ ตลอดจนหน วยงานท ไม แสวงหา ผลก าไร ท มองหาโอกาสท จะส ก บความท าทายน ความส าเร จด งกล าวส งผลให แวนค เวอร กลายมาเป น

3 ศ นย กลางเม องเศรษฐก จส เข ยวอย างรวดเร ว และส งผลให แวนค เวอร ได ร บการจ ดอ นด บให เป นเม องน าอย ท ส ดในโลก จ ดเด นของแวนค เวอร ไม ว าจะเป นเม องท ล อมรอบไปด วยธรรมชาต การให ความส าค ญก บ ส งแวดล อม ความหลากหลายทางว ฒนธรรม และเศรษฐก จนว ตกรรม ไปจนถ งเพ อนบ านต างๆ ซ งตอนน ข นอย ก บชาวแวนค เวอร ท กคนท จะช วยก นท าให ความฝ น ส ดยอดเม องส เข ยว กลายเป นจร งข นมา แวนค เวอร ได ก าหนดเป าหมาย 10 ข อเพ อให บรรล แผนปฏ บ ต การในอนาคต ม การพ จารณา ว ธ การท จะน ามาใช ในการพ จารณาเร องประโยชน ของการจ ดอ นด บเม องน าอย และว ธ ท จะใช พ จารณาความ ย งย นและความน าอย แต ส งส าค ญค อต องร ว าท าอย างไรท จะให แวนค เวอร ต างจากเม องอ นๆท วโลก เม อเรา เร ยนร ท จะสร างเม องท ม ความย งย น ม ส ขภาพท ด และเม องส เข ยว เป าหมายของแผนปฏ บ ต การ และสร ปผลการปฏ บ ต งานป เป าหมายของแผนปฏ บ ต การแบ งออกเป น 10 ข อ โดยม งเน นเร องคาร บอน ขยะ และระบบ น เวศน เป นส าค ญ และก าหนดส นส ดแผนปฏ บ ต การในป 2563 โดยแผนปฏ บ ต การน จ าต องใช เวลาและความ พยายามอย างมากเพ อให บรรล เป าหมายท ต งไว เป าประสงค เป าหมาย 1. เศรษฐก จส เข ยว จ านวนการจ างงานเพ มข นจากป 2553 เป นสองเท าในป ผ น าด านสภาพภ ม อากาศ ลดปร มาณการสร างก าซเร อนกระจกท เก ดจากช มชนลงร อยละ 33 เม อเท ยบก บระด บ ปร มาณก าซในป ต กส เข ยว ต องการให การด าเน นงานก อสร างอาคารท งหมดไม ม การปล อยก าซคาร บอนไดออกไซด ท จะม ผลในการแผ ร งส ส ช นบรรยากาศน บต งแต ป 2563 เป นต นไป 4. ขนส งส เข ยว ส งเสร มให คนเด นทางด วยเท า รถจ กรยาน และระบบขนส งมวลชนให ได เก นร อยละ ปลอดขยะ ลดปร มาณขยะของแข งหร อกากของเส ยท น าไปฝ งกลบหร อเผาลงให ได ร อยละ 50 เม อ เท ยบก บระด บปร มาณขยะฯ ป เข าถ งธรรมชาต ม นใจได ว าท กคนสามารถเด นจากท พ าน กไปย งสวนสาธารณะ ทางส เข ยว หร อพ นท ส เข ยว อ นๆ ได ภายใน 5 นาท ในป รอยเท าจางลง ลดปร มาณการใช ทร พยากร รอยเท าน เวศน ลงให ได ร อยละ 33 เม อเท ยบก บป 2549

4 เป าประสงค เป าหมาย 8. น าสะอาด - ท าให ได มาตรฐานหร อเอาชนะระเบ ยบท เข มงวดของร ฐบร ต ชโคล มเบ ย ชาวแคนาดา รวมถ งมาตรฐานค ณภาพน าด มสากลและแนวทางท เหมาะสม - ลดจ านวนบร โภคน าต อห วให ได ร อยละ 33 เม อเท ยบก บระด บการบร โภคป อากาศบร ส ทธ ท าให ได มาตรฐานหร อเอาชนะแนวทางค ณภาพอากาศท เข มงวดของมหานครแวนค เวอร ร ฐบ ซ แคนาดา และองค การอนาม ยโลก 10. อาหารท องถ น เพ มจ านวนทร พย ส นท เก ยวก บอาหาร ให ท วนครแวนค เวอร และเพ อนบ านอย างน อย มากกว าร อยละ 50 เม อเท ยบก บระด บทร พย ส นป 2553 แวนค เวอร สามารถท าได ด ท งในระด บชาต และระด บสากลในเร องเป าหมายในการเป นส ดยอด เม องส เข ยว องค กรต างๆ ไม ว าจะเป น น ตยสาร Corporate Knights และ the Economist Intelligence Unit เร มตระหน กถ งความพยายามของแวนค เวอร ท จะผล กด นเม องให กลายเป นเม องส เข ยวมากข น น าอย มากข น ม ความย งย นมากข น และม ความสงบส ข ชาวเม องแวนค เวอร ม ปร มาณผลกระทบต อน เวศ ส งแวดล อมท เก ดการจากใช ทร พยากรของมน ษย มากกว าท โลกจะร บได ถ ง 3 เท า ไม ว าจะเป นการเด นทาง รอบเม อง การซ อหร อการร บประทานอาหาร และการจ ดการก บขยะ ซ งหมายถ งชาวเม องก าล งใช แหล ง ทร พยากรของโลกอย างไม เป นธรรม แต โชคด ท ม ทางออกในเร องท เก ยวข องก บสภาพภ ม อากาศและความท า ทายของส งแวดล อม ด วยการเพ มอ ตราการจ างงานส เข ยว การสร างความแข งแกร งให แก ช มชน และเพ ม ความน าอย ให แก เม อง และการพ ฒนาส ขภาพจ ตท ด ให แก ชาวเม อง เศรษฐก จส เข ยวก าล งขยายต วอย างรวดเร ว และแวนค เวอร ก พร อมท จะใช โอกาสน เป นข อ ได เปร ยบ อด ตน กห วหน าฝ ายน กเศรษฐศาสตร ของธนาคารโลก Sir Nicholas Stern ได ประเม นว าความ ล มเหลวท จะจ ดการก บว กฤต สภาพภ ม อากาศสามารถสร างความเส ยหายให แก เศรษฐก จโลกได ถ ง 6.6 พ นล านเหร ยญต อป แม ว าการท จะท าให กลายเป นส ดยอดเม องส เข ยวจะต องใช การลงท นจ านวนมาก และ จะต องเส ยงก บประเด นท อาจมองข าม แต แผนปฏ บ ต การได ก าหนดว ส ยท ศน อย างช ดเจนในการต งเป าหมาย และกระบวนการท จะท าให บรรล เป าหมายความเป นส ดยอดเม องส เข ยว อย างไรก ด ย งคงม ข อสงส ยว าผล ของการท จะพ ฒนาค ณภาพช ว ตท จะท าให เพ มความสามารถในการแข งข นในระด บโลก ในขณะท ช วยให เรา อาศ ยอย ร วมก บระบบธรรมชาต บนโลกได อย างสมด ล

5 ท มา: จ ดท าโดย :

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ

รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ หน งส อเร ยนสาระการประกอบอาช พ รายว ชา ท กษะการพ ฒนาอาช พ (อช21002) ระด บม ธยมศ กษาตอนต น (ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2554) หล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กรมศ ลกากร กระทรวงการคล ง ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กล มพ ฒนาระบบบร หาร กล มพ ฒนาระบบบร หาร สารบ ญ คานา 2 ประกาศเจตนารมณ 3 หมวดท 1 ข อม ลท วไป 4 1.1 ข อม ลองค การ 4 ว ส ยท ศน 4

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน

แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน แนวค ด เก ยวก บการตรวจสอบการด าเน นงาน การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) ค ออะไร การตรวจสอบการด าเน นงาน ค อ การตรวจสอบท ม งเน นตรวจสอบผลส มฤทธ ของงาน (Result) เพ อให ทราบว าผลผล ต (Output) และผลล

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช.

ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. ค ม อ ศ นย การเร ยนร ค ช มชนก บ กทช. จากแนวค ด ส ร ปธรรมการเร ยนร...ร วมก น โดย คณะน กว จ ยท ปร กษา ศ นย บร การว ชาการแห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ตามโครงการศ นย การเร ยนร ค ชมชนก บ กทช. ส าน กงานคณะกรรมการก

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 ของ องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า อ าเภอเม องกาญจนบ ร จ งหว ดกาญจนบ ร จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบล องค การบร หารส วนต าบลหนองหญ า โทร. 0 3455 2007

More information

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ

บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ บทท 9 สร ป อภ ปรายผลและข อเสนอแนะ โครงการเร อง การศ กษาว เคราะห ความเห นและข อเสนอแนะของสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคม แห งชาต ในความคาดหว งของคณะร ฐมนตร หน วยงานภาคร ฐ และประชาชน เพ อจ ดท าหล กเกณฑ ในการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 แผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง ป งบประมาณ 2558 ห วข อ หน า บทน า 1

More information