Navtech Vehicle Tracking System

Size: px
Start display at page:

Download "Navtech Vehicle Tracking System"

Transcription

1 Navtech Vehicle Tracking System

2 ค าน า ค ม อการใช งานน เป นค ม อส าหร บอธ บายการใช งานโปรแกรม Utica Map และ Utica Report ซ งเป นโปรแกรมหล กใน การใช งานเพ อว เคราะห ข อม ลท ได จากอ ปกรณ ท ต ดต งบนยานพาหนะ ซ ง บร ษ ทฯ ได ค ดค นและพ ฒนาส าหร บใช ในระบบ ต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time เพ อประโยชน ในการบร หารและจ ดการการใช งานรถ ให ม ประส ทธ ภาพส งส ด เน อหาส าค ญในค ม อจะอธ บายประกอบก บร ปภาพเพ อให ผ อ านเข าใจง าย และในตอนท ายย งม สร ปค าถามพร อม ค าตอบท ถ กถามบ อยๆ ซ งจะท าให ผ อ านเข าใจการท างานของอ ปกรณ ได ด ย งข น บร ษ ท แนฟเท ค จ าก ด

3 สารบ ญ เร อง บทท 1 บทท 2 แนะน าระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time 1 อ ปกรณ ประจ ารถ 1 โปรแกรมควบค มพร อมแผนท (Utica Map) 1 ข นตอนการท างาน 2 ร ปแบบการส งข อม ล 3 การใช งานโปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map 4 โปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map 4 การเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map 4 ส วนประกอบของโปรแกรม Utica Map 5 การใช งานเคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) 6 รายงาน 6 ต วเล อก 7 การแสดงแผงควบค ม 7 วางแผงควบค มไว ทางขวา, วางแผงควบค มไว ทางซ าย 8 แบ งหน าจอ 9 การเป ดและป ดแถบเคร องม อ 10 ต งค าส แถบข อม ล 11 การค นหาระยะห าง รถ-สถาน 12 การต งค าระบบ 13 ข อม ล 13 ทะเบ ยนรถ 15 กล มรถ 16 แผนท 17 การช วยเหล อ 18 หน า

4 สารบ ญ (ต อ) เร อง หน า บทท 3 19 การตรวจสอบข อม ล 19 การตรวจสอบข อม ลบนแผนท 19 การตรวจสอบข อม ลสถานะของรถ ด วยแถบส 20 การตรวจสอบกล มรถรายช อรถในกล ม 22 การตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท เล อกก บรถแต ละค น 22 การตรวจสอบ Event 23 แทคโคกราฟ 23 บทท 4 การท าสร ปรายงานการใช งานรถด วยโปรแกรม Utica Report 26 การเล อกข อม ลส าหร บท ารายงาน 26 สร ปรายงานรายค น 27 การน ารายงานสร ปการใช งานรถผ านโปรแกรม Microsoft Excel 29 การท ารายงานสร ปรายว น 30 การท ารายงานสร ปการเด นรถ 31 การตรวจสอบการเข า-ออกสถาน 32 การต งสถาน 33 กราฟความเร ว 35 บทท 5 39 Q&A 39

5 1 บทท 1 แนะน าระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time การตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานรถในป จจ บ นม อย หลายประเภท หลายระบบ ระบบการตรวจสอบพฤต กรรม การใช งานรถแบบ Real time เป นอ กระบบหน งท ม ประส ทธ ภาพส ง เพราะผ ควบค มสามารถเห นพฤต กรรมต างๆ ได อย าง รวดเร วและตลอดเวลา เหมาะก บระบบงานขนส งท ต องการการบ นท กและตรวจสอบพฤต กรรมตลอดเวลา เช น ต าแหน ง และความเร วป จจ บ นของรถ หร อพฤต กรรมต างๆ ในการใช งานรถของพน กงานข บรถท เก ดข นในระหว างการขนส งส นค า เพ อลดความเส ยงต างๆ ท อาจจะเก ดความเส ยหายต อส นค าอ นเน องมาจากพฤต กรรมการใช งานรถท ไม เหมาะสม ส วนประกอบของระบบต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time ระบบการต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะแบบ Real time จะประกอบไปด วยส วนใหญ ๆ 2 ส วนค อ 1. อ ปกรณ ประจ ารถ อ ปกรณ ประจ ารถหร ออาจเร ยกในช ออ นๆ เช น กล องด า,Data logger, Black box ม หน าท บ นท กการใช งาน อ ปกรณ ต างๆ และส งข อม ลน นๆ ออกมาเพ อรายงานพฤต กรรมการใช งานรถ ท งน ข นอย ก บรายละเอ ยดการต ดต ง ซ ง ประกอบไปด วยอ ปกรณ หล กแยกย อยด งน 1.1 อ ปกรณ ระบ ต าแหน งด วยดาวเท ยม GPS (Global Positioning System) ท าหน าท ร บส ญญาณ ดาวเท ยมซ งโคจรอย รอบโลก โดยจะแสดงความเร วของรถ, ต าแหน ง, ท ศทาง, รวมท งเวลาแต ละช วงของการเด นรถ เพ อ แสดงรายละเอ ยดด งกล าวให ผ ใช งานทราบ 1.2 อ ปกรณ ส งข อม ล ท าหน าท ส งข อม ลท ได จากการใช งานอ ปกรณ บนรถ และอ ปกรณ ในห วข อ 1.1 ผ าน ระบบ GPRS (General Packet Radio Service) หร อ อ ปกรณ ส าหร บส งข อม ลในแบบอ นๆ ไปย งส าน กงานของผ ใช งาน เพ อน าข อม ลด งกล าวมาแสดงบนโปรแกรมควบค มการใช งานรถต อไป 2. โปรแกรมควบค มพร อมแผนท (Utica Map) โปรแกรมควบค มพร อมแผนท เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นเพ อใช ส าหร บงานต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรม การใช งานยานพาหนะโดยเฉพาะ ซ งจะต ดต งอย บนคอมพ วเตอร ของผ ใช งาน ท าหน าท แสดงรายละเอ ยดต างๆ ของ พฤต กรรมการใช งานรถลงบนแผนท เช น พฤต กรรมการเร มใช งานรถ, การหย ดใช งานรถการข บรถเร วเก นก าหนด, การ หย ดรถไม ด บเคร อง และการใช งานอ ปกรณ พ เศษต างๆ ท ต ดต งเพ ม ท งน ย งสามารถท าสร ปรายงานการใช งานรถ เช น สถานท และเวลาในการข บรถเร วเก นก าหนด, การผ าน, เข า-ออกพ นท ห ามเข า, การเข า-ออกสถาน, ระยะทางรวม, การใช น าม นเช อเพล ง โดยแสดงในร ปแบบกราฟ ท งน ย งสามารถตรวจสอบพฤต กรรมได ในท กๆ ช วงเวลา และย งสามารถเปล ย รายงานท ได ให อย ในร ปแบบเอกสาร Microsoft Excel เพ อส งพ มพ ออกทางเคร องพ มพ และส งเอกสารเป น Electronics file ผ าน ได ข นตอนการท างาน

6 2 จากรายละเอ ยดของส วนประกอบต างๆ ในระบบการต ดตามและตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานยานพาหนะด งท ได กล าวมาแล วข างต น สามารถท จะอธ บายการท างานโดยรวมของระบบจากภาพประกอบได ด งต อไปน แสดงระบบและเส นทางการส งข อม ลจากรถมาท เคร องคอมพ วเตอร ของผ ควบค ม จากภาพด านบน สามารถอธ บายการท างานของระบบได ด งต อไปน 1. หล งจากต ดต งอ ปกรณ ประจ ารถหร อกล องด าแล วระบบดาวเท ยมจะเร มท างาน โดยร บต าแหน งจากดาวเท ยม GPS และจะส งต าแหน งอ างอ งถ งก นตลอดเวลา 2. ระบบการส งข อม ลจะเร มท างานท นท โดยจะเช อมต อกล องด าก บระบบส งข อม ลไร สาย (GPRS) ตลอดเวลา เพ อรอส งข อม ล เม อม ข อม ลท ต องส ง ต วกล องด าจะส งข อม ลด งกล าวผ านระบบ GPRS ไปเก บไว ท Data Server เพ อรอ การ download โดยการใช โปรแกรม Utica Map เช อมต อระบบผ าน Internet เพ อ download ข อม ลไปเก บไว ท เคร อง คอมพ วเตอร ของผ ควบค ม ในร ปแบบฐานข อม ล SQL ซ งม ความเร วส ง 3. เม อโปรแกรม Utica Map ได ร บข อม ลและเก บข อม ลด งกล าวในร ปแบบของฐานข อม ลแล ว ผ ควบค มจะ สามารถตรวจสอบพฤต กรรม หร อต าแหน งของรถได ท นท โดยโปรแกรมจะน าข อม ลไปแสดงในแผนท ด จ ตอล และเม อผ ควบค มต องการท ารายงานสร ปการใช งานรถก สามารถน าข อม ลท ได มาท ารายงานผ านโปรแกรม Utica Report ได ซ งจะได อธ บายรายละเอ ยดการท างานให ทราบในห วข อต อไป

7 3 ร ปแบบการส งข อม ล จากภาพแสดงระบบและเส นทางการส งข อม ลสามารถท จะอธ บายการท างานของระบบโดยรวมเม อใช งานจร งได ด งน 1. เม อรถยนต เร มใช งานโดยการเป ดสว ทช ก ญแจ ต วกล องด าจะบ นท กพฤต กรรมการเป ดสว ทช ก ญแจท นท และ ขณะเด ยวก นก จะบ นท กต าแหน งท ได จากดาวเท ยม GPS ลงไปพร อมก นด วย ซ งพฤต กรรมน เร ยกว า Event จะประกอบ ไปด วย 1.1 การเป ด-ป ด สว ทช ก ญแจ, สว ทช PTO 1.2 การข บรถเร วเก นก าหนด ส าหร บพฤต กรรมท เร ยกว า Event น กล องด าจะท าการส งข อม ลออกมาท นท ซ งผ ควบค มจะเห นข อม ลน ภายใน ว นาท หล งจากเก ด Event ท งน ภายใต เง อนไขการท างานของระบบ GPRS ท สมบ รณ ค อ ม ส ญญาณ GPRS แรง พอท จะส งข อม ลได หากกล องด าไม สามารถส งข อม ลได เน องจากระบบ GPRS ไม ท างานหร ออย นอกเคร อข าย กล องด าจะ บ นท กข อม ลและเส นทางการใช งานรถท กๆ 1 นาท โดยเก บไว ในหน วยความจ าส ารองซ งสามารถบ นท กเส นทางการเด นรถ ได มากถ ง 12 ว น (ค ดจากการใช งานว นละ 8 ช วโมง ไม จ าก ดระยะทาง) และเม อระบบ GPRS ท างานเป นปกต กล องด าจะ ทยอยส งข อม ลออกมาจนหมด 2. กรณ ท กล องด าส งข อม ล Event ของการเป ดสว ทช ก ญแจแล วต วฐานเวลาในกล องด าจะเร มน บเวลาโดย ตรวจสอบความเร วก บดาวเท ยมท กว นาท ว า ความเร วเป นเท าใด และจะบ นท กต าแหน ง,ความเร ว,และพฤต กรรมต างๆ ท กๆ 1 นาท หล งจากบ นท กข อม ลแล วอ ปกรณ ส าหร บส งข อม ลจะท าการส งข อม ลน นออกมาเป นอย างน ไปเร อยๆ กรณ การเก ด พฤต กรรมข บรถเร วเก นก าหนด กล องด าจะท าการบ นท กและส งข อม ลน นออกมาท นท โดยไม รอให ครบก าหนดเวลา 1 นาท โดยผ ควบค มจะเห นข อม ลน ภายใน ว นาท หล งจากเก บข อม ลภายใต เง อนไขการท างานของระบบ GPRS ท สมบ รณ ส งผลให ข อม ลท ส งจากกล องด าจะ Update ท โปรแกรมท กๆ 1 นาท *** หมายเหต อ ปกรณ ร บส ญญาณดาวเท ยม (GPS) และ อ ปกรณ ส งข อม ลไร สาย (GPRS) เป นอ ปกรณ ประส ทธ ภาพส งร นใหม ไม จ าเป นต องใช สายอากาศร บส ญญาณท ต องต ดต งภายนอกรถ เพ อป องก นการเส ยหายจากการ กระท าของมน ษย หร อจากเหต ส ดว ส ยอ นๆ ท งน อ ปกรณ ด งกล าวจะท างานได ด ตามปกต เม ออย ภายใต เง อนไขการท างานท ก าหนดด งน อ ปกรณ ร บส ญญาณดาวเท ยม (GPS) ใช งานภายใต พ นท โล ง ไม ถ กก ดขวางด วยเมฆฝน, โลหะและส งปล กสร าง ขนาดใหญ ท อาจจะบดบ งหร อสะท อนส ญญาณจากดาวเท ยม อ ปกรณ ส งข อม ลไร สาย (GPRS) ใช งานภายใต พ นท ท ม ส ญญาณ GPRS ในระด บแรงพอท จะส งข อม ลได

8 4 บทท 2 การใช งานโปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map โปรแกรมควบค มพร อมแผนท Utica Map บร ษ ทฯ ได ออกแบบและพ ฒนาโปรแกรมส าหร บการแสดงข อม ลท ได จากกล องด าเพ อน ามาแสดงผลบนแผนท ด จ ตอลภายใต ช อโปรแกรม Utica Map และท าสร ปข อม ลในร ปแบบรายงานการใช งานรถภายใต ช อโปรแกรม Utica Report โดยม รายละเอ ยดด งต อไปน 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map เม อท าการต ดต งโปรแกรม Utica Map เร ยบร อยแล ว ผ ควบค มสามารถเร ยกใช งานโปรแกรม Utica Map ได โดยการ ด บเบ ล คล ค ท Icon บนหน าจอคอมพ วเตอร หร อกดป ม Start > Programs > Navtech > Utica Map ร ปแสดง Icon ของโปรแกรม Utica Map หล งจากเป ดโปรแกรม Utica Map แล วโปรแกรมจะปรากฏข นท หน าจอและจะเร มท าการ Download ข อม ลโดย อ ตโนม ต ด งร ป แสดงโปรแกรม Utica Map หล งจากเป ดการใช งาน

9 5 2. ส วนประกอบของโปรแกรม Utica Map เคร องม อควบค มแผนท (Tool Bar) เคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) เคร องม อช วยเหล อ เคร องม อควบค มการท างาน

10 6 การใช งานเคร องม อควบค มแผนท (Tool Bar) การใช งานเคร องม อควบค มแผนท สามารถอธ บายโดยแบ งตามแต ละ Icon ได ด งน ส ญญล กษณ การใช งาน เล อก Mode การด ข อม ลแบบ Real time เล อก Mode การด ข อม ลย อนหล ง (History) เล อก Mode การด ข อม ลย อนหล งและ Real time พร อมก น เล อนแผนท อย างอ สระ ด รายละเอ ยดข อม ลบนแผนท ว ดระยะทางบนแผนท ขยายแผนท แบบเล อกกรอบ ขยายรายละเอ ยดแผนท เข าคร งละ 1 ระด บ ลดรายละเอ ยดแผนท คร งละ 1 ระด บ ม มมองท งแผนท เล อนแผนท ข น เล อนแผนท ลง เล อนแผนท ไปทางซ าย เล อนแผนท ไปทางขวา บ นท กแผนท เป น file ร ปภาพ.BMP การใช งานเคร องม อส าหร บต งค าต างๆ (Menu Bar) รายงาน ผ ควบค มสามารถเป ดหน าโปรแกรม Utica Report โดยการเล อกห วข อด งภาพ ส าหร บ Play History เม อต องการตรวจสอบเส นทางการเด นรถใน Mode การด เส นทางย อนหล ง ผ ควบค มสามารถออกจากโปรแกรม Utica Map โดยการเล อกห วข อด งภาพ

11 7 ต วเล อก แสดงแผงควบค ม ผ ควบค มสามารถเป ดและป ดเคร องม อควบค มได โดยเล อกห วข อด งภาพ แสดงการป ดเคร องม อควบค ม ซ งจะเหล อเพ ยงต วแผนท เพ อเพ มม มมอง วางแผงควบค มไว ทางขวา, วางแผงควบค มไว ทางซ าย

12 8 ด งภาพ ผ ควบค มสามารถเปล ยนต าแหน งเคร องม อควบค มจากขวาม อไปซ ายม อได ส าหร บผ ท ถน ดม อซ ายโดยเล อกห วข อ แสดงการเปล ยนต าแหน งเคร องม อควบค มจากขวาม อไปซ ายม อ

13 9 แบ งหน าจอ ผ ควบค มสามารถเล อกแสดงหน าแผนท เพ อใช ส าหร บตรวจสอบและต ดตามยานพาหนะได มากถ ง 4 ค นพร อมก น อย างอ สระโดยเล อกห วข อตามภาพหร อผ ควบค มย งสามารถเล อกท ป ม เพ อแยกหน าแผนท ได อ กด วย ภาพต วอย างการเล อกแสดงแผนท เพ อต ดตามยานพาหนะพร อมก น 3 ค น

14 10 การเป ดและป ดแถบเคร องม อ ในหน าโปรแกรม Utica Map จะประกอบไปด วยแถบเคร องม อส าหร บแสดงรายละเอ ยดต างๆ เช น ความเร ว, อ ณหภ ม, ระยะทาง, แทคโคกราฟ, ช อต าแหน งรถและเคร องม อควบค มแผนท ซ งผ ควบค มสามารถท จะซ อน หร อแสดง แถบเคร องม อเหล าน ได โดยการเล อกแสดงและซ อนแถบเคร องม อได ด งภาพ ช อต าแหน งของรถ เคร องม อควบคมแผนท แทคโคกราฟ ข อมลของรถ ภาพแสดงการเป ดและป ดแถบเคร องม อ

15 11 ต งค าส แถบข อม ล การเปล ยนส แถบแสดงข อม ลรถ เพ อความสะดวกในการอ านค าข อม ลรถ ผ ควบค มสามารถเล อกส ของแถบข อม ล รถได โดยการเล อกส ต างๆ ได ตามภาพ แสดงส ของแถบข อม ลรถท สามารถเล อกใช งานได

16 12 การค นหาระยะห าง รถ-สถาน โปรแกรม Utica Map สามารถค นหาระยะห างระหว างสถาน ท ต องการก บรถท งหมดท ใช งานอย ได โดยจะแสดง รายละเอ ยดของต าแหน งและระยะทางบนแผนท พร อมก บสถานท ในเขตข อม ล อ าเภอ ของรถแต ละค นได หร อจะไม ให แสดงอ าเภอท รถอย ก ได โดยเล อกท ต วเล อกตามภาพ ซ งรายละเอ ยดการใช งานในหน าท น จะอธ บายในห วข อต อไป แสดงการเล อกให แสดงและซ อนอ าเภอท รถอย ใน Mode ค นหาระยะห างระหว างรถและสถาน การอ านค าสถาน ใหม ผ ควบค มสามารถตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานรถได โดยละเอ ยดท งในหน าแสดงข อม ลแบบ Real time และใน หน าสร ปรายงานพร อมท งย งเร ยกข อม ลข นมาตรวจสอบได บนแผนท และย งสามารถต งสถาน ได โดยไม จ าก ดท งในส วนของ หน าแสดงข อม ล Real time และในส วนของรายงาน ท งน เม อผ ควบค มจ าเป นท จะต องต งสถาน เพ มในรายงานแล ว ผ ควบค ม สามารถน าสถาน ท ต งในรายงานมาแสดงในหน าแสดงข อม ลแบบ Real time ได โดยการเล อกท ห วข อ อ านค าสถาน ใหม ด ง ภาพ แสดงการเล อกเพ มสถาน ท ต งในรายงานมาแสดงผลท หน าแสดงข อม ลแบบ Real time

17 13 การต งค าระบบ ก อนท จะเร มใช งานโปรแกรม Utica Map ผ ควบค มต องท าการต งค าระบบก อนเพ อใช ส าหร บเป นค าเร มต นในการ ตรวจสอบพฤต กรรม ซ งการต งค าระบบน เป นการต งค าเพ ยงคร งแรกก อนการใช งานคร งเด ยวและไม จ าเป นต องต งค าต างๆ เหล าน อ กในการใช งานโปรแกรม Utica Map คร งต อๆ ไป ผ ควบค มสามารถต งค าต างๆ โดยเล อกท ห วข อ ต งค าระบบ แล วใส Password ด งภาพ แสดงการเล อกการต งค าระบบและใส รห สผ านเพ อเข าส การต งค า ข อม ล การต งค าเร มต นการใช งานในหน า ข อม ล จะเป นการต งค าโดยเจ าหน าท ของ บร ษ ทฯ เพ อใช ส าหร บต ดต อก บ ระบบ Server เก บข อม ล ด งน นถ ารายละเอ ยดต างๆ ในหน าน ถ กแก ไขจากเด มท เจ าหน าท ได ต งไว อาจจะท าให ผ ควบค มไม สามารถ Download ข อม ลได ช อผ ใช ป มตรวจสอบการเช อมต อร บ Server รห สผ าน จ านวนข อมล ในการ download 1 คร ง ค า DNS1 และ DNS2 ส าหร บ Server ฐานเวลาส าหร บการ download ข อมลแต ละคร ง แก ไขรห สผ านเข า ต งค าระบบ บ นท ก ข อมล ป ดหน าต างต งค า

18 14 การต งค าต างๆ ในหน าช อง ข อม ล ม รายละเอ ยดปล กย อย ซ งสามารถอธ บายแยกตามห วข อได ด งน ช อผ ใช ส าหร บต งค า ช อผ ใช งาน หร อ User Name รห สผ าน ส าหร บใส ค า รห สผ าน เพ อ Download ข อม ลจาก Server จ านวนข อม ล การต งค าให โปรแกรมไป Download ข อม ลได ในแต ละคร ง DNS1, DNS2 ค า DNS Server ส าหร บต ดต อก บ Server บร ษ ทฯ ต งค าน จากโปรแกรมแล ว ฐานเวลา ค าฐานเวลา ม หน วยเป นว นาท ส าหร บต งเวลาให Utica Map ต ดต อก บ Server ต งรห สผ านเข าหน า Set up ต งรห สผ านส าหร บการเข ามาต งค าระบบ Test Connection ส าหร บตรวจสอบการเช อมต อข อม ลเม อระบบ internet โดยจะม ข อความ Connect Success แสดงให ทราบเพ อบอกว าโปรแกรมสามารถต ดต อก บ Server ได ถ า โปรแกรม Utica Map ไม สามารถต ดต อระบบ Server ได จะแสดงข อความ Connection Fail! ผ ควบค มต องตรวจสอบระบบ Internet เพ อให โปรแกรม Utica Map ต ดต อก บ Server เพ อ download ข อม ล ป ายแสดงผลการตรวจสอบการต ดต อก บ Server *** หมายเหต หล งจากต งค าต างๆ ครบตามก าหนดแล วให กดป ม Save ท กคร งเพ อบ นท กค าต างๆ

19 15 ทะเบ ยนรถ ผ ควบค มสามารถต งค าทะเบ ยนรถพร อมข อก าหนดควบค มเฉพาะของรถแต ละค นได เน องจากรถแต ละค นอาจจะ ม ข อก าหนดต างก น เช น ทะเบ ยนรถ, ช อรถ, ค าจ าก ดความเร ว, อ ตราการใช เช อเพล ง (Rate น าม น), อ ตราการใช เช อเพล ง เม อหย ดรถไม ด บเคร อง (ล ตร/ชม.) ค าควบค มกราฟน าม น (ค าบน,ค าล างน าม น), ข อก าหนดการอน โลมพฤต กรรมท แสดงผลในรายงาน (ข บรถเร วเก นก าหนดได ไม เก นก นาท, หย ดรถไม ด บเคร องได ไม เก นก นาท, จอดรถไม ด บเคร องได ไม เก นก นาท ) หล งจากท ใส ค าก าหนดต างๆ แล วให กดป ม บ นท ก โปรแกรมจะน าค าต างๆ เหล าน ไปใช ในการค านวนการท า สร ปรายงานต อไป เร ยกค าควบคมโดยเร ยงจาก IMEI, ทะเบ ยน, ช อรถ เร ยกค า IMEI ส ลบค า EMEI และทะเบ ยนท ไม ใช แสดงค าควบค มต างๆ ของรถแต ละค น

20 16 กล มรถ กรณ ต ดต งกล องด าในรถหลายค นหลายประเภทหร อม กล มรถท ใช งานตายต วเช น รถว งภาคเหน อ หร อรถกระบะ เล ก, รถห วลากเป นต น ท งน ผ ควบค มสามารถต งกล มของรถได ไม จ าก ด และรถแต ละค นสามารถอย ได มากกว าหน งกล มอ ก ด วย โดยว ธ การต งกล มแสดงได จากข นตอนตามภาพ กดป ม สร าง จะม หน าจอส าหร บสร างกล มให ผ ควบค มสามารถต งช อกล มได ตามต องการ เล อกทะเบ ยนรถท ต องการให อย ในกล ม โดยเล อกท ทะเบ ยนรถ แล วกดป ม กดป ม บ นท ก โปรแกรมจะท าการบ นท กกล มท ผ ควบค มต งไว ผ ควบค มสามารถลบกล ม โดยการกดป ม ลบ และย นย นการลบ กล มท ต งไว จะถ กลบท นท เม อต องการออกจากหน าต งกล มให กดป ม Save และ Close

21 17 แสดงภาพหล งจากต งกล มเสร จแล ว แผนท โปรแกรม Utica Map และ Utica Report สามารถเร ยกใช แผนท ได ซ งต วแผนท จะถ กต ดต งพร อมก บโปรแกรม ผ ควบค มสามารถเล อกแผนท รวมท งรายละเอ ยดในแผนท ได ตามความเหมาะสมด งน เล อกแผนท เล อกเป ด,ป ด ช นข อมลในแผนท แสดงการเล อกใช แผนท และเล อกเป ดและป ดข อม ลในแผนท

22 18 การช วยเหล อ โปรแกรม Utica Map และ Utica Report ม ระบบช วยเหล อผ ควบค ม กรณ โปรแกรมท างานผ ดพลาด ซ งอาจ เก ดข นได จากสาเหต หลายๆ ด าน ท งน ฝ ายพ ฒนาผล ตภ ณฑ ได ตรวจสอบและปร บปร งโปรแกรมให ท างานอย างถ กต อง ตลอดเวลาจ งอาจจะต องม การเปล ยนเวอร ช นของโปรแกรมเป นระยะ ท งน ผ ควบค มสามารถตรวจสอบเวอร ช นใหม ของ โปรแกรมได โดยเล อกท ช วยเหล อ > ตรวจสอบซอฟแวร เวอร ช นใหม ด งภาพ แสดงการตรวจสอบและ Update โปรแกรมเวอร ช นใหม ถ าม Software เวอร ช นใหม โปรแกรมจะแจ งหมายเลขเวอร ช นป จจ บ นและเวอร ช นใหม พร อมก บถามว าจะ Update หร อไม ถ าต องการ Update ให ตอบ OK โปรแกรม Update จะเร มท างานโดยป ดโปรแกรม Utica Map และ Utica Report เพ อท าการ Update เม อเสร จแล วโปรแกรม Utica Map จะเป ดต วเองโดยอ ตโนม ต แต ถ าไม ม Software เวอร ช นใหม จะข นหน าจอด งภาพ แสดงการตรวจสอบโปรแกรม Update เวอร ช นใหม

23 19 บทท 3 การตรวจสอบข อม ล ในบทท ผ านมา ได อธ บายถ งรายละเอ ยดของเคร องม อและการต งค าต างๆ ก อนการใช งานโปรแกรม Utica Map ซ งผ ควบค มจะทราบถ งความหมายและว ธ การใช งานเคร องม อและการต งค าต างๆ ท จ าเป น และพร อมท จะเร มใช งาน ในบท น จะอธ บายว ธ การตรวจสอบข อม ลท ได โดยอาศ ยเคร องม อท ได อธ บายการท างานให ทราบไปแล วด งน การตรวจสอบข อม ลบนแผนท โปรแกรม Utica Map ได ออกแบบ Interface ส าหร บการตรวจสอบข อม ลบนแผนท ให ม ความง ายต อการใช งาน โดยแบ งร ปแบบออกเป น 3 ประเภท 1. การตรวจสอบข อม ลแบบ Real time ผ ควบค มสามารถตรวจสอบข อม ล Real time ได โดยเล อกทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อกดแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นโปรแกรมจะน าค าต างๆ ท เป นข อม ลป จจ บ น ของรถค นท เล อกมาแสดงบนแผนท และแถบเคร องม อด งภาพ แสดงสถานท ป จจ บ นของรถ ถ ารถอย ในสถาน โปรแกรม จะแสดงช อสถาน ให ทราบ แสดงความเร วและอ ณหภ ม แสดงการตรวจสอบข อม ลแบบ Real time

24 20 การตรวจสอบข อม ลสถานะของรถ ด วยแถบส เน องจากบางคร งจ านวนรถท ต ดต งกล องด าม จ านวนมาก ผ ควบค มอาจจะไม สะดวกท จะตรวจสอบข อม ลของรถ ท กๆ ค นได หร อ ผ ควบค มอาจจะก าล งต ดตามรถท ม พฤต กรรมท น าสนใจอย โปรแกรม Utica Map จะย งคงแสดงสถานะ ของรถค นอ นๆ ท ไม ได ถ กตรวจสอบพฤต กรรมด วยแถบส ซ งจะแบ งได ด งน แถบส แดง แถบส เหล อง แถบส ม วง แถบส ฟ าเข ม แถบส ฟ าอ อน รถจอดด บเคร อง หย ดรถไม ด บเคร อง ข บรถเร วเก นก าหนด ป ดสว ทช PTO เป ดสว ทช PTO กรณ ไม สามารถต ดต อก บดาวเท ยมได กล องด าจะส งช อ Cell Site ของโทรศ พท ให เพ อจะได ทราบคร าวๆ ว า ป จจ บ นรถอย บร เวณใด เน องจากช อ Cell Site จะต งตามช อของสถานท น นๆ อย แล ว 2. การตรวจสอบข อม ลย อนหล ง (History) ข อม ลท ได จากกล องด าจะถ กเก บไว ในระบฐานข อม ลซ งจะท าให ผ ควบค มสามารถเร ยกข อม ลเก าข นมาตรวจสอบได ตลอดเวลา โดยคล คท ทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อเล อกแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นเล อกก าหนดเวลา โดยแต ละต วเล อกจะม ความหมายด งน หมายเลข 1, 3, 6, 12, 24, 48 หมายถ งเล อกด ข อม ลถอยหล งไปเป นจ านวนช วโมงโดยน บจากเวลาป จจ บ น ต วหน งส อ Y หมายถ ง เล อกด ข อม ลของเม อวานน ท งว น ต วหน งส อ T หมายถ ง เล อกด ข อม ลของว นน ท งว น ต วหน งส อ F หมายถ งเล อกด ข อม ลโดยการก าหนดช วงระยะเวลาโดยผ ควบค ม ซ งสามารถเล อกได ต งแต ว น, เด อน, ป, ช วโมง, นาท ด งภาพด านล าง หล งจากผ ควบค มเล อกช วงเวลาส าหร บตรวจสอบข อม ลได แล ว ให กดป ม DoQuery เพ อเร ยกข อม ลย อนหล งท ต องการ จากน นโปรแกรมจะน าข อม ลเส นทางพร อมรายละเอ ยดอ นๆ มาแสดงท แผนท ด งร ป

25 21 แสดงเส นทางท ว งในชวงเวลาท เล อก แสดงระยะทางรวมท ว งได ในชวงเวลาท เล อก แสดงความเร วและอ ณหภ ม ข อม ลส ดท าย แสดงการตรวจสอบข อม ลย อนหล งในหน าแผนท นอกจากผ ควบค มจะตรวจสอบข อม ลย อนหล งได อย างไม จ าก ดแล ว ย งสามารถตรวจสอบล กษณะการข บรถได ด วย History Player โดยการกดป ม ความเร วในการตรวจสอบท ป ม 1x, 2x, 4x, 8x หร อหย ดก ได เพ อตรวจสอบเส นทางการข บรถได และเล อกระด บ แสดงการตรวจสอบเส นทางด วย History Player

26 22 3. การตรวจสอบข อม ลย อนหล งพร อมท งข อม ลป จจ บ น (Mix Mode) กรณ ผ ควบค มต องการตรวจสอบเส นทาง ย อนหล งและต องการด ข อม ลป จจ บ นด วย ก สามารถท าได โดยคล คท ทะเบ ยนรถท ต องการตรวจสอบ และคล คท ป ม เม อเล อกแล วป มจะเป นส เข ยว จากน นเล อกก าหนดเวลาเหม อนก บการด ข อม ลย อนหล ง (History Mode) และคล คป ม DoQuery โปรแกรมจะแสดงข อม ลเส นทางย อนหล งบนแผนท และหากม ข อม ลใหม โปรแกรมจะน าข อม ลใหม ท ได มา แสดงบนแผนท ต อเน องไปเร อยๆ เพ อความสะดวกในการเปล ยน Mode ในการตรวจสอบข อม ลรถ หล งจากผ ควบค มเล อกรถท ต องการตรวจสอบ แล ว ผ ควบค มย งสามารถเล อก Mode การตรวจสอบโดยการคล คเมาส ขวาหล งจากท เล อกรถ เพ อเปล ยน Mode การ ตรวจสอบข อม ล ด งภาพ แสดงการเล อก Mode การตรวจสอบข อม ลโดยการคล คเมาส ขวา การตรวจสอบกล มรถรายช อรถในกล ม ผ ควบค มสามารถเล อกกล มรถเพ อตรวจสอบสถานะของรถค นต างๆ ในกล มได โดยกล มรถท แสดงในหน าต างผ ควบค มสามารถแก ไขได ด งต วอย างในบทท แล ว แสดงการตรวจสอบกล มรถท ต งไว การตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท เล อกก บรถแต ละค น ผ ควบค มสามารถตรวจสอบระยะห างระหว างสถาน ท ต างๆ ท ต งไว ก บรถท กค นท กล มได เพ อประมาณเวลาในการ เข าถ งสถาน หร อเพ อความสะดวกในการร บและจ ายงานให ก บรถท อย ใกล สถาน มากท ส ด ท งน ผ ควบค มสามารถใช งาน Function น โดยคล คท ป ม หล งจากน นป มจะเปล ยนส เป น หล งจากน นผ ควบค มสามารถเล อกสถาน ด านล างเพ อ หาระยะห างของรถก บสถาน ท เล อกได ท นท ซ งสามารถตรวจสอบบนแผนท ได ว าต าแหน งของรถอย ท ใด และอย ห างเท าใด (ระยะทางท ได เป นระยะทางท ว ดตรงจากสถาน ถ งรถ) โดย คล คท รถค นท ต องการทราบข อม ลด งภาพ

27 23 การตรวจสอบ Event กรณ การเก ดพฤต กรรมท น าสนใจ โปรแกรมจะแจ งเต อนถ งพฤต กรรมด งกล าวด วยข อความกระพร บพร อมท ง เส ยงท แตกต างก นซ งข นอย ก บพฤต กรรมท เก ดข น และผ ควบค มสามารถตรวจสอบพฤต กรรมท เป น Event ย อนหล งได เช น การข บรถเร ว,การเข า-ออกสถาน ได ในกรณ ท ผ ควบค มไม สะดวกท จะเฝ าด ข อม ลตลอดเวลาท งน การตรวจสอบสามารถ ตรวจสอบ Event โดยรวม หร อแยกเป นรายค น หร อแยกเป นแต ละ พฤต กรรมได โดยโปรแกรมจะแสดงเวลาและสถานท ท เก ดพฤต กรรมน นบนแผนท เม อด บเบ ลคล คท รายการ เป ด-ป ดเส ยงเต อน แสดงการตรวจสอบพฤต กรรม Event ท เก ดข นในขณะท ผ ควบค มไม อย แทคโคกราฟ โปรแกรมสามารถบ นท กและแสดงกราฟการใช ความเร วแบบ Real time ของแต ละช วงการใช งานรถ และโปรแกรม ย งสามารถแสดงต าแหน งของความเร วท ต องการตรวจสอบได บนแผนท อ กด วย ผ ควบค มสามารถใช งาน แทคโค กราฟ ได โดยเล อกเป ดใช งานแทคโค กราฟ ในหน า ต วเล อก> แถบเคร องม อ > แทคโคกราฟ เม อเป ดแล วแทคโคกราฟจะปรากฏข น ท ม มจอด านล างซ ายของแผนท

28 24 การใช งานแทคโคกราฟน นใช ได ในเฉพาะ History Mode และ Mix Mode เท าน น และไม สามารถใช ใน Real time Mode ได โดยผ ควบค มสามารถเล อกด ข อม ลในช วงกราฟท สนใจได โดยการใช เมาส ซ ายคล คลากและคล มกราฟความเร วไว จากน นคล คเมาส ขวาแล วเล อก DoQuery เพ อเล อกด ข อม ลเส นทางในแผนท ในช วงของกราฟความเร วท ต องการ (ต วเล อก เวลาต องอย ท F ) เท าน น ด งแสดงในภาพ แสดงการตรวจสอบความเร วด วยแทคโคกราฟและการขยายกราฟเพ อตรวจสอบเ ส นทางท สนใจ ผ ควบค มสามารถแก ไขค าความเร วท แสดงอย ในช องของแทคโคกราฟได โดยการคล คเมาส ขวาในช องแทคโคกราฟ จากน นเล อก Scale ตามภาพ หล งจากน นจะม หน าต างเล กๆ ด งภาพเพ อท ผ ควบค มสามารถแก ไขค าต างๆ น ได ตามสะดวก ท งน ในต วแทคโคกราฟย งบอกเวลาหน วยช วโมงและความเร ว (ตามต าแหน งท เมาส ช ) แสดงการตรวจสอบเส นทางและความเร วด วยแทคโคกราฟ

29 25 แสดงการเล อกตรวจสอบกราฟความเร วในการใช งานรถใน 1 ว น แสดงภาพขยายแทคโคกราฟ โดยการเล อก Full screen ส าหร บตรวจสอบความเร วของการใช งานรถ

30 26 บทท 4 การท าสร ปรายงานการใช งานรถด วยโปรแกรม Utica Report บร ษ ทฯ ได ออกแบบโปรแกรมส าหร บการท ารายงานสร ปการใช งานรถ โดยม พ นฐานการออกแบบโปรแกรมท ว า จะต องม ความง ายไม ซ บซ อน ลดจ านวนเอกสารท เป น Hard copy และสามารถตรวจสอบพฤต กรรมท กอย างท กล องด าส งมา เช นการเป ดป ดสว ทช ก ญแจ การใช งานอ ปกรณ พ เศษ การหย ดรถนานเก นก าหนด การจอดรถนานเก นก าหนด เวลาในการ ใช งานรถ ระยะทางท ว งได โดยรายละเอ ยดแต ละพฤต กรรมจะแยกเป นเพ อย อยออกมาความสะดวกในการตรวจสอบอย าง ครบถ วน ซ งม รายละเอ ยดด งต อไปน การเล อกข อม ลส าหร บท ารายงาน ผ ควบค มต องเล อกข อม ลส าหร บการท ารายงานก อนในเบ องต น ซ งจะประกอบไปด วยกล มรถและรายการรถด งท ได อธ บายในบทก อนๆ และเล อกก าหนดช วงเวลาในการท ารายงานเพ อจ าก ดขอบเขตของข อม ลท ต องการตรวจสอบผ าน โปรแกรม Utica Report ซ งผ ควบค มสามารถเป ดโปรแกรม Utica Report ด งภาพ แสดงการเป ดโปรแกรม Utica Report แสดงหน าควบค มการท ารายงาน

31 27 หล งจากท เล อกข อม ลรถจากกล มท ได ต งไว ก อนหน าน แล ว ให ก าหนดช วงเวลาในการท ารายงานโดยเล อกเวลาเร ม และเวลาส นส ด ถ าหากผ ควบค มต องการรายละเอ ยดของสถานท กรณ การหย ดรถ, จอดรถ, การเป ด-ป ด PTO ในกรณ ท พฤต กรรมด งกล าวไม ได เก ดข นภาพในสถาน ให เล อกตรงช อง แสดงรายงานก าแหน งการหย ด, การจอด, การเป ด PTO อย างละเอ ยด (การท ารายงานจะใช เวลานานข น) ด งภาพ แสดงการเล อกข อม ลเพ อท ารายงาน หล งจากท เล อกข อม ลได แล วให กดป ม ประมวลผล โปรแกรมจะท าการค านวนข อม ลต างๆ โดยระยะเวลาในการ ท ารายงานข นอย ก บจ านวนว นท เล อกท ารายงาน, จ านวนรถ, และการแสดงการหย ดรถ, จอดรถและการใช งาน PTO อย าง ละเอ ยด เม อโปรแกรมประมวลผลข อม ลเสร จแล ว จะเป ดหน ารายงาน สร ปรายค น ข นมาโดยอ ตโนม ต สร ปรายงานรายค น ข อม ลท งหมดท ได จากการประมวลผลจะแสดงในหน าสร ปรายงานรายค น ซ งแบ งเป น 2 ส วนโดยส วนแรก ประกอบไปด วยรายละเอ ยดท งหมดของการใช งานรถเป นรายค น โดยข อม ลของแต ละค นจะแยกเป นหมวดหม ของ พฤต กรรมรวมท งหมดประกอบไปด วย ความเร วเฉล ยท งช วงเวลาท ารายงานของรถ จ านวนคร งการข บรถเร วและความเร ว ส งส ดในแต ละว น, จ านวนคร งการหย ดรถ, เวลาในการหย ดรถท เก ดก าหนด, เวลาหย ดรถรวม, จ านวนคร งการจอดรถ, เวลาจอดรถท เก นก าหนด, เวลาจอดรถรวม, จ านวนคร งการเข าสถาน, จ านวนสถาน ท เข า, การผ านและเข าสถาน เส ยง, เวลา ใช งานรถรวม, ระยะทางรวม, ประมาณการใช เช อเพล ง, การใช งานสว ทช ก ญแจและ PTO

32 28 แสดงสร ปรายงานพฤต กรรมรวมรายค น เม อผ ควบค ม คล ค ท รายทะเบ ยนท ต องการตรวจสอบรายละเอ ยดเพ มเต ม โปรแกรมจะน ารายละเอ ยดพฤต กรรม ของรถค นน นมาแสดงในส วนท 2 ซ งจะแยกพฤต กรรมข างต นออกมาเป นรายว นเพ อผ ควบค มจะได ตรวจสอบพฤต กรรมใน แต ละว นได โดยละเอ ยด แสดงรายละเอ ยดสร ปพฤต กรรมรายค น

33 29 การน ารายงานสร ปการใช งานรถผ านโปรแกรม Microsoft Excel ผ ควบค มสามารถส งหน ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นจากโปรแกรม Utica Report ไปแสดงท โปรแกรม Microsoft Excel โดยกดป ม ท งน เพ อความสะดวกในการพ มพ ออกทางเคร องพ มพ และย งสามารถส งเอกสารด งกล าว ในร ปแบบ Electronic file ผ าน ได โดยตรง ซ งการน ารายงานสร ปรายค นน ผ านโปรแกรม Microsoft Excel น จะม รายละเอ ยดการใช งานโดยสร ป เช นความเร วส งส ด การข บรถเร วเก นก าหนด การจอดรถในสถาน ระยะทางรวม ประมาณ การใช น าม น กราฟเปอร เซ นต การใช ความเร วในแต ละช วง Pie Chart สร ปพฤต กรรมการใช งานรถ และผ ควบค มย งสามารถ ค านวนราคาน าม นท ใช ในการใช งานรถในเท ยวน ได และย งสามารถหา Rate น าม นในการใช งานรถได ด วยตนเอง เพ เปร ยบเท ยบก บค าการใช น าม นท ก าหนดให คนข บรถได ด วย ในหน าสร ปรายงานหน าน เพ ยงหน าเด ยว ซ งจะเป นการลดจ านว ของเอกสารได มาก แสดงรายงานในร ปแบบ Excel เพ อความสะดวกในการว เคราะห ข อม ล

34 30 Rate น าม นท กาหนด ประมาณน าม นท ใช Rate น าม นท ได จากการเต มน าม นจร ง แสดงหน ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นและการค านวนค าใช จ ายเช อเพล งและ Rate การใช เช อเพล งในโปรแกรม Microsoft Excel การท ารายงานสร ปรายว น จากการท ารายงานสร ปการใช งานรถรายค นในห วข อท ผ านมาผ ควบค มสามารถท จะเล อกตรวจสอบการใช งานรถ ค นด งกล าวแยกอย างละเอ ยดโดยการตรวจสอบพฤต กรรมการใช งานของรถค นน นๆ เป นรายว น ซ งจะม รายละเอ ยด พฤต กรรมด งท กล าวมาข างต นและท งน ผ ควบค มย งสามารถตรวจสอบต าแหน งของพฤต กรรมน นๆ บนแผนท โดยการคล ค ท รายละเอ ยดพฤต กรรมท ต องการตรวจสอบโปรแกรมจะเร ยกแผนท ข นมาพร อมท งแสดงข อม ลท เล อกบนแผนท แสดงการตรวจสอบเส นทางการว ง กม.ในว นท 14 ม.ค.,เวลาหย ดรถไมด บ เคร องระหวางเด นทาง,ประมาณน าม นท ใช แสดงการตรวจสอบเส นทางการใช งานรถในแต ละว นบนแผนท

35 31 การท ารายงานสร ปการเด นรถ เน องจากผ ควบค มสามารถใช โปรแกรม Utica map ในการต งสถาน ได อย างไม จ าก ด และการต งสถาน น นก เพ อท จะ ต องการทราบถ งสถาน ต นทางและปลายทางของการเด นทาง และจากเหต ผลน บร ษ ทฯ ได ออกแบบโปรแกรมส าหร บท า รายงานสร ปการเด นรถโดยให ความส าค ญของการเข า-ออกสถาน ในแต ละช วงเวลาของการใช งานรถ ด งน นเม อผ ควบค มท า การต งสถาน ต นทางและปลายทางครบถ วนก จะท าให ผ ควบค มสามารถตรวจสอบเส นทางบนแผนท,ระยะทางและเวลาการ เข า-ออกสถาน ของรถได และโปรแกรมย งสามารถค านวนเวลาท ใช ในการเด นทางจากสถาน แต ละสถาน รวมท งเวลาเพ อท า เป นระยะทางและเวลาสะสม เพ อตรวจสอบช วโมงการท างานและระยะทางท งหมดได ด วย และในหน าน ผ ใช งานย งสามารถ ส งข อม ลไปแสดงในโปรแกรม Microsoft Excel ได โดยคล คป ม แสดงสร ปการเด นรถรายว นจากต วอย างออกจากสถาน (ปลวกแดง) ว นท 16ม.ค.50 เวลา 10:30 ถ งสถาน GENCO ว นท 16ม.ค.50 เวลา 12:07 ใช เวลาเด นทาง 1:37 นาท ระยะทาง กม.

36 32 การตรวจสอบการเข า-ออกสถาน จากการท โปรแกรม Utica Report สามารถบ นท กการเข า-ออกสถาน ได ด งน นผ ควบค มจ งสามารถท จะตรวจสอบ จ านวนคร งของการเข า-ออกสถาน ใดๆ ของรถแต ละค นได ในท านองเด ยวก นผ ควบค มก สามารถตรวจสอบได ว า สถาน ต น ทางและปลายทางน ม รถค นใดเคยว งแล วบ าง โดยในรายละเอ ยดของการบ นท กการเข าออกสถาน จะประกอบไปด วย เวลา ของการเข า-ออก,ระยะทาง,เวลา,จ านวนเท ยว, ระยะทางและเวลาเฉล ย พร อมท งสามารถตรวจสอบเส นทางบนแผนท เพ อ เปร ยบเท ยบว าในแต ละเท ยวของการเข า-ออกสถาน น นๆ ใช ระยะทางมากน อยและเวลาต างก นอย างไร และสามารถ ตรวจสอบเพ มเต มได อ กว าม การหย ดรถระหว างทางและจอดรถระหว างทางเป นเวลาเท าใดได

37 33 แสดงเส นทางเปร ยบเท ยบการเข า-ออกสถาน เด ยวก นแต คนละว น การต งสถาน ผ ควบค มสามารถต งสถาน จากพฤต กรรมต างๆ ได ไม จ าก ด ซ งอาจจะต งสถาน จากพฤต กรรมการจอดรถ, การ หย ดรถ, การใช สว ทช PTO หร อจากพฤต กรรมอ นๆ โดยขยายแผนท เข าไปให ถ งระด บส งท ส ดเพ อความแม นย า จากน น เปล ยนเคร องม อเป น แล วคล ค 1 คร งบนแผนท หร อต าแหน งท ต องการโปรแกรมจะแสดงหน าต างส าหร บต งสถาน ด ง ภาพ แสดงการขยายแผนท เพ อต งสถาน

38 34 1. ต งช อสถาน 5. ตอบ OK 2. เล อกประเภทสถาน 3. เล อกภาพ 4. ใส ขนาดสถาน (เมตร) การเล อกภาพส าหร บสถาน ในข อ 3 เม อคล คท เล อกภาพ แล วจะข นหน าต างเล อกภาพ ผ ควบค มสามารถเล อก ภาพได ตามต องการโดยคล คท ภาพน น และคล ค OK เพ อย นย น แสดงหน าต างส าหร บเล อกภาพสถาน หล งจากปฏ บ ต ตามข นตอนท ง 4 และตอบ OK ในข นตอนท 5 แล ว โปรแกรมจะแสดงต าแหน งสถาน ท ผ ควบค มได ต งไว ด งน แสดงสถาน ท ต งเสร จเร ยบร อยแล ว ผ ควบค มสามารถใช ว ธ น ในการต งสถาน ท หน าตรวจสอบข อม ล Real time, History, Mix mode ได

39 35 *** หมายเหต กรณ ท ต งสถาน เพ มเต มในหน ารายงานเสร จแล ว ถ าผ ควบค มต องการให สถาน ท ต งใหม แสดงใน หน าตรวจสอบพฤต กรรมแบบ Real time ให เร ยกค าสถาน ใหม ท ต วเล อก> อ านค าสถาน ใหม ด งภาพ แสดงการอ านค าสถาน ใหม จากหน ารายงาน กราฟความเร ว เน องจากกล องด าของ บร ษ ทฯ ม การส งข อม ลอย างละเอ ยดท กๆ 1 นาท ท าให ผ ควบค มสามารถตรวจสอบ ความเร วในการใช งานรถได อย างต อเน องในล กษณะของกราฟ ซ งโปรแกรมจะแสดงเส นจ าก ดความเร วเป นส แดงท าให ตรวจสอบได ง ายว าช วงใดใช ความเร วเก น และสามารถท จะเล อกด ท งช วงของการท ารายงานหร อจะเล อกด ในบางจ ดท สนใจ ได พร อมท งตรวจสอบบนแผนท ได ว า พฤต กรรมการใช ความเร วเก นก าหนดอย ในต าแหน งใด และคนข บใช ความเร ว สม าเสมอหร อไม เป นต น แสดงเส นจ ากดความเร ว เล อกทะเบ ยนท ต องการ แสดงภาพกราฟความเร วท ได จากการท ารายงาน

40 36 จากหน าแสดงผลความเร วแบบกราฟ ผ ควบค มสามารถเล อกตรวจสอบความเร วตลอดท งช วงการท ารายงานของ รถแต ละค นได โดยเล อกท ทะเบ ยนรถ และหากต องการให โปรแกรมแสดงเส นก าหนดความเร วก สามารถเล อกได ท ต วเล อก แสดงเส นจ าก ดความเร ว กรณ ท ต องการด รายละเอ ยดของกราฟความเร วในช วงของกราฟท สนใจ ผ ควบค มสามารถขยายกราฟได โดยคล ค เมาส ซ ายค างไว แล วลากคล มช วงกราฟท ต องการ จากน นโปรแกรมจะเร ยกแผนท ข นมาแสดงเส นทางท เล อกไว ให ผ ควบค มคล คป ม ด ค า เพ อให โปรแกรมขยายกราฟความเร วท เล อกด งภาพ คล คป ม ด คา เพ อขยายกราฟ แสดงการขยายภาพกราฟความเร ว สถานะส ของพฤต กรรมแยกเป น จอดรถ, หย ดรถ, ข บเร วเกนกาหนด, ความเร วปกต ตามล าด บ แสดงการตรวจสอบความเร วด วยกราฟ

41 37 แสดงการขยายกราฟความเร วเพ อตรวจสอบ ว าข บรถด วยความเร วสม าเสมอหร อไม แสดงการตรวจสอบต าแหน งของพฤต กรรมการใช ความเร วเก นก าหนด หล งจากท ตรวจสอบข อม ลจากกราฟท ขยายแล ว หากผ ควบค มต องการกล บไปย งกราฟความเร วเร มต น หร อ ต องการตรวจสอบความเร วของรถค นอ นๆ ให คล คท ย อนข อม ลเร มต น โปรแกรมจะเร มประมวลผลกราฟความเร วใหม อ กคร งด งภาพ

42 38 คล ค เพ อย อนข อมลเร มต น แสดงข อม ลหล งจากคล ค ย อนข อม ลเร มต น

43 39 บทท 5 Q&A 1. Q: เราจะทราบได อย างไรว ากล องด าย งท างานอย หร อไม A: ผ ควบค มสามารถตรวจสอบได ง ายๆ ว ากล องท าย งท างานอย หร อไม โดยส งเกต ท ช อง เวลาของข อม ล ว าเป นส อะไร ซ งแต ละส ม ความหมายด งน ทะเบ ยน ความเร ว เวลา เวลาข อม ล ส ฟ า ข อม ลส ดท ายเข ามาไม เก น 5 นาท ส เหล อง ข อม ลส ดท ายเข ามาไม เก น 1 ชม. ส แดง ข อม ลส ดท ายเข ามาเก น 1 ชม. จากภาพด านบนอธ บายได ด งน ขณะท ม การใช งานรถข อม ลจะถ กส งออกมาท กๆ 1 นาท โดยเวลาของแต ละ พฤต กรรมน นตรวจสอบได ท ช อง เวลา และจะเป นเวลาเด ยวก บเวลาท ช อง เวลาข อม ล เสมอ และเม อ พขร. จอดรถแล วในช อง เวลา ก จะแสดงเวลาจอดรถ และช อง เวลาข อม ล ก จะแสดงเวลาเด ยวก นด วย และท กๆ 30 นาท กล องด าจะส งข อม ลแสดงสถานะการท างานออกมาเพ อแจ งให ผ ควบค มทราบว ากล องด าย งท างานอย ** หมายเหต ถ าสถานท จอดรถไม ม ส ญญาณ GPRS ซ งกล องด าจะไม สามารถส งข อม ลได อาจจะท าให ช อง เวลาข อม ล กลายเป นส แดงได แต เม อได ส ญญาณ GPRS หร อออกจากจ ดอ บส ญญาณกล องด าก จะส งข อม ลท เก บไว ในหน วยความจ าส ารองออกมาให 2. Q: กรณ ใดบ างท จะท าให ระบบดาวเท ยมไม ท างาน A: ก อนอ นเราต องทราบก อนว าการส อสารด วยระบบดาวเท ยมน นเป นการส อสารด วยคล นว ทย เหม อนก บการร บ ส ญญาณโทรท ศน ซ งก ต องม เคร องส ง (สถาน ส งส ญญาณ) และเคร องร บส ญญาณ (โทรท ศน ) ซ งส ญญาณจะไปได ไกลแค ระยะหน ง และจะส งเกต ได ว าถ าเคร องร บโทรท ศน อย ใกล สถาน ส งก จะร บส ญญาณภาพได ช ด เคร องไหน อย ไกลก ร บส ญญาณภาพไม ช ด แต เราก สามารถเพ มระยะทางในการส งส ญญาณได ด วยการเพ มก าล งส งและสร าง สถาน ทวนส ญญาณ (Repeater) เป นระยะๆ เพ อเพ มระยะทางและพ นท ในการร บส ญญาณ ท งน ถ าเคร องร บ ส ญญาณหร อสายอากาศต องอย ในท โล งไม ถ กบ งด วยส งปล กสร างเช นต กส ง หร อต นไม ใหญ เพราะจะท าให ร บภาพ ไม คมช ดและภาพจะซ อนก นได เม อเปร ยบเท ยบก บเคร องร บส ญญาณดาวเท ยมค อม เคร องส ง (ดาวเท ยม) และ เคร องร บ (GPS) บนรถ โดยดาวเท ยมจะส งส ญญาณผ านอวกาศลงมาย งพ นด นซ งม ก าล งส งน อยมาก แต ก เพ ยงพอให เคร องร บท างานได และเราก ไม สามารถเพ มก าล งส งท ต วดาวเท ยมได เพราะใช พล งงานจากแบ ตเตอร ร เราไม สามารถสร างสถาน ทวนส ญญาณให ลอยค างในอากาศได และส ญญาณดาวเท ยมก ย งถ กบ งด วยส งปล กสร าง ได เหม อนก บเคร องร บโทรท ศน และก รวมถ งเมฆท ลอยในกาศ (เมฆฝน) และการรบกวนจากสนามแม เหล กจาก ดวงอาท ตย (Sun Outage) ซ งเหล าน จะเป นเหต ให การร บส ญญาณดาวเท ยมไม ท างาน หร อท เราเร ยกว า (GPS Lost) แต ท งน หากระบบดาวเท ยมไม ท างานด วยเหต ผลจากการร บส ญญาณจากดาวเท ยมไม ได กล องด า (NCP-

44 AN) จะส งช อ Cell Site โทรศ พท มาให ซ งผ ควบค มจะทราบได คร าวๆ ว ารถอย ท ไหน เพราะช อ Cell Site จะต งตามช อสถานท น นๆ อย แล ว 3. Q: พน กงานข บรถสามารถท าให กล องด าไม ท างานได หร อไม A: กล องด าก เหม อนก บเคร องใช ไฟฟ าท วๆ ไปท ต องการพล งงานไฟฟ า พน กงานข บรถสามารถท าให กล องท าไม ท างาน ได โดยการด งระบบจ ายไฟออกจากกล อง แต ท งน บร ษ ทฯ ได ออกแบบระบบ Battery Backup (Options) ซ งจะ ท าให กล องด าท างานตลอดเวลาถ งแม ว าจะถ กต ดระบบไฟฟ าออก และย งแจ งเต อนต าแหน งท ถ กถอดและเส ยบ ปล กไฟพร อมก บเส ยงท เคร องคอมพ วเตอร ของผ ควบค มท นท ท ถ กต ดระบบไฟฟ าและต อระบบไฟฟ า 4. Q: รถท ต ดกล องด าแล วถ าต องจอดไว นานๆจะท าให สตาร ทต ดยากหร อแบ ตเตอร ร หมดหร อไม A: บร ษ ทฯ ใช อ ปกรณ ร นใหม ก นไฟน อยมาก และออกแบบโดยค าน งถ งสภาวะการใช งานจร ง โดยทดสอบจร งบนรถ บร ษ ทฯ ท ใช ไฟ 12 V 45AMH จอดในอ เพ อซ อมเป นเวลา 20 ว น หล งจากซ อมเสร จก สามารถสตาร ทต ดได ตามปกต 5. Q: ถ าโปรแกรมท างานผ ดพลาด, ม ป ญหา หร อม Bug บร ษ ทฯ ให บร การแก ไขป ญหาน หร อไม A: กรณ โปรแกรมท างานผ ดพลาด ซ งอาจเก ดข นได และป ญหาน นเก ดจากต วโปรแกรมของ บร ษ ทฯ ท างานผ ดพลาด เอง บร ษ ทฯ ม บร การแก ไขให ฟร ล กค าเพ ยงแจ งให บร ษ ทฯ ทราบโดยการบ นท กหน า Errors น น ส งมาให บร ษ ท ฯ และท มงานฝ ายบร การจะว เคราะห ป ญหาว าเก ดจากสาเหต ใด และจะม เจ าหน าท ต ดต อกล บหาล กค าโดยเร ว เพ อ ช แจงป ญหาน นๆ และแนวทางแก ไข ซ งหากเก ดจากโปรแกรมท างานผ ดพลาด บร ษ ทฯ จะส งโปรแกรมช ดแก ไข แล วให ผ านระบบ Automatic Update (ต วช วยเหล อ) ซ งได อธ บายการใช งานให ทราบแล วในบทท 2 6. Q: กล องด าท ต ดต งบนรถม ความทนทานแค ไหน A: ท มว ศวกรของ บร ษ ทฯ ได ออกแบบส นค าภายใต การใช งานท เหมาะสมก บภ ม ประเทศเขตร อนช น และเล อกใช อ ปกรณ ท ม ค ณภาพส ง ส นค าจ งม ความแข งแรงทนทาน ภายใต เง อนไขการใช งานตามปกต แต ท งน บร ษ ทฯ ให บร การร บประก นส นค าซ งอาจเก ดการเส ยหายได จากการผล ตเป นเวลา 1 ป 7. Q: ถ ารถว งอย ในเขตท ไม ม ส ญญาณ ข อม ลจะหายหร อไม A: โดยปกต กล องด าจะส งข อม ลท กๆ 1 นาท แต ถ ากล องด าไม สามารถส งข อม ลได เน องจากสาเหต อย ในพ นท อ บ ส ญญาณหร อส ญญาณอ อนจนไม สามารถส งข อม ลได กล องด าม ระบบการบ นท กข อม ลอ ตโนม ต ถ าหากไม สามารถ ส งข อม ลได โดยจะเก บไว ในหน วยความจ าส ารอง และข อม ลจะทยอยส งออกมาหล งจากเข ามาในพ นท ให บร การ 8. Q: คอมพ วเตอร ท ต ดต งโปรแกรม Utica Map และ Utica Report สามารถใช งานโปรแกรมอ นๆ ได หร อไม A: โปรแกรม Utica Map และ Utica Report เป นโปรแกรมจ ดการระบบฐานข อม ล และแสดงต าแหน งยานพาหนะ ด วยภาพกราฟฟ ค ซ งต องใช ทร พยากรในเคร องคอมพ วเตอร พอสมควร อย างไรก ตาม ผ ควบค มสามารถใช งาน โปรแกรมประเภท Documentation หร อโปรแกรมจ ดการเอกสาร Ms. Office ได ตามปกต แต ไม แนะน าให ใช งาน

45 41 ร วมก บโปรแกรมต ดตามยานพาหนะประเภทอ น เน องจากต องใช งานระบบฐานข อม ลและม ระบบควบค มท ต องการ ทร พยากรมาก ซ งอาจจะท าให โปรแกรม Utica Map และ Utica Report ท างานผ ดพลาดหร อเส ยหายได และ อาจจะส งผลให การร บประก นส นส ดลง 9. Q: ข อม ลท ได จากกล องด าจะม ไวร สหร อไม A: ข อม ลท ถ กส งออกมาเป นข อม ลท ถ กเข ารห สท ซ บซ อนและไม ตอบสนองก บโปรแกรมไวร สท กประเภท ซ งข อม ลจะ ถ กส งตรงจากกล องด ามาท Server ของ บร ษ ทฯ ซ งม ระบบจ ดการฐานข อม ล, Fire Wall, และป องก นไวร สเป น อย างด ม เจ าหน าท ด แลตลอด 24 ช วโมง จ งไม ต องก งวลเร องป ญหาของไวร ส แต เน องจากเคร องคอมพ วเตอร ท ร บข อม ลสามารถเล น Internet ได ซ งอาจจะต ดไวร สได จากการ download ข อม ลภาพ, หร อโปรแกรมต างๆ ซ งม ไวร สแฝงอย ป ญหาน ป องก นได โดยต ดต งโปรแกรม Anti virus. บร ษ ทฯ ต องขอขอบพระค ณท านอย างส งท ได เล อกใช ส นค าท ม ค ณภาพของ บร ษ ทฯ การใช งานอ ปกรณ ต างๆ ไม ว า จะเป น Software และ Hardware ตลอดจนรายละเอ ยดต างๆ ผ ควบค มสามารถค นหาได จากหน งส อค ม อการใช งานโปรแกรม เล มน และข อสงส ยท ถ กถามบ อยๆ บร ษ ทฯ ได จ ดท าให อย ในหมวด Q&A เพ อท ท านจะได ศ กษาและใช งานโปรแกรม Utica Map และ Utica Report ให เก ดประโยชน ก บงานของท านได ส งท ส ด บร ษ ท แนฟเท ค จ าก ด

46 การดแลฐานข อมล 42 ฐานข อม ลของระบบค อ Microsoft SQL Server Express Edition ประกอบไปด วย 3 สวน 1.ไฟล ข อม ล 2.โปรแกรม ฐานข อม ล และ 3.โปรแกรมเร ยกด ฐานข อม ล 1. ไฟล ข อม ลจะม 2 ไฟล AMERICANO_log.ldf และ AMERICANO.mdf เม อใช งาน จะบรรจ อย ใน Folder ช อ SQL_DB โดยการเกบ Folder น ถ าระบบม มากกวา 1 Drive เชน ม Drive D, E ท เป น Hard disk แนะน าให ไปเกบไว ท ๆ ม พ นท มากท ส ดถ าม เพ ยง Drive เด ยว ก ให เกบ ไว ท Drive C 2. โปรแกรมฐานข อม ล SQL Server จะเป นโปรแกรม ท างานเป น Daemon ค อ ท างานเป น NT Service พร อม กบการเป ดเคร องม การท างานหล ก ค อ SQL Server (MSSQLSERVER) 3. โปรแกรมเร ยกด ฐานข อม ล SQL Server Management Studio Express ประโยชน เพ อการ Attach ฐานข อม ล และด ข อม ลจากฐานข อม ลโดยตรง

47 การต ดต งฐานข อม ล 43 ในแผน CD จะม โปรแกรมอย 3 ต ว ค อ - WindowsInstaller-KB v2-x86.exe - dotnetfx.exe - Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE ข นแรก ให ลงโปรแกรมแรก (ถ า Windows ต องการให restart เคร อง ให restart เคร อง) ล าด บท สอง ให ต ดต งโปรแกรม 2.0) dotnetfx.exe (.NET Framework เม อเคร องพร อมแล ว ให ลงต ว 3 ซ งจะต องระว งในการเล อก options ให ถ กต อง ถ าผ ดพลาด จะท างานไมได

48 44 การลงโปรแกรม Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE คล ก Next แล วกคล กตอไปเร อยๆ จนกระท งถ งหน า Registration Information จะต องเอา ต กท advanced configuration options ออก Hide ส าค ญมาก จะต องเอาเคร องหมาย ถ ก ท ห วข อ Hide advanced configuration options ออกด วย จากน น คล ก Next เพ อไปหน าถ ดไป ท หน า Feature Selection ให เล อกลงท งหมด โดยเล อกท option [Entire feature will be installed on local hard drive] จากน น คล ก Next

49 45 หน า Instance Name จะต องเล อกเป น Default instance เทาน น (ตรงน ต องระว ง ไมอยางน น ต องถอน แล วลงใหมหมด เส ยเวลามาก) Next ผานไปเลย หน าน ไมต อง สนใจ เม อมาถ ง หน า Authentication Mode ให เล อก Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication) และกาหนด Password เป น utica (ใสท งสองชองให เหม อนกน เป นต วเล ก)

50 46 3 หน าน ไมส าค ญ ผานไปเลย มาถ งหน าน กคล ก Install ได เลย แล วก คอยจนกวาจะเสร จ (ท เหล อกคล กตอไปจนจบ )

51 47 เม อต ดต งโปรแกรมเสร จ จะม โปรแกรม ท งหมดด งภาพ จากน นให Run program [SQL Server Configuration Manager] เข ามาแล ว ให เล อกท Protocals for MSSQLSERVER ให เซ ต Enabled Named Pipes และ TCP/IP จากน นให Restart ฐานข อม ล โดยคล กไปท SQL Server 2005 Services จากน นคล ก Hi-Light ท SQL Server (MSSQLSERVER) ด งภาพ แล วกดป ม Restart service เม อส นส ดข นตอนน ค อการต ดต งโปรแกรม ฐานข อม ลเสร จสมบ รณ แล ว ข นตอนตอไปจะเป นการน าไฟล ฐานข อม ลของ โปรแกรมมาใช กบโปรแกรม UTICA_MAP การผนวก ฐานข อม ลของ UTICA_MAP เข ากบฐานข อม ล Server SQL

52 ฐานข อม ลน ออกแบบให ใช กบ SQL Server 2005 ซ งฐานข อม ลท ใช ได จะต องเป น Version 2005 Express หร อ ต วเต ม ข นไปเทาน น ถ าต องการใช กบฐานข อม ล SQL Server 2000 หร อต ากวาน น จะต อง Export ไปฐานข อม ลท ต ากวา ซ งสามารถท าได เลย เน องจากไมม ค าส งพ เศษท ใช เฉพาะกบฐานข อม ลน เน องจากฐานข อม ล SQL Server 2005 Express เป น ฟร เวอร ช น ซ งความสามารถเท ยบเทาต วเต ม เพ ยงแตไมสามารถ Replicate เป น Server ได เทาน น ซ งไมใช ในโปรแกรมน ฐานข อม ลจะเกบอย ใน Folder SQL_DB ซ งจะเกบไว ใน Drive C ช นนอกส ด (root) (ถ าม hard disk มากกวา 1 ต ว หร อม ต วเด ยว แตแบง partition ไว กแนะน าให ไว ใน Drive น น เชน Drive D) ใน Folder SQL_DB จะพบ 2 ไฟล ค อ AMERICANO.mdf และ ซ งเป นไฟล ของฐานข อม ล AMERICANO_log.ldf 48 เม อเราเตร ยมไฟล ฐานข อม ลเร ยบร อยแล ว จากน นให ไปท โปรแกรม SQL Server Management Studio Express

53 เม อเข ามาในโปรแกรมแล ว กไมต องไปเปล ยนคาอะไร ให คล ก Connect ได เลย ** ในชอง Server name: ถ าเราเผลอไปใสคาอ น สามารถใช (local) แทนได 49 ท Databases แล วเล อก Attach เม อเข ามาแล ว ให คล กเมาส ขวา คล กป ม Add เพ อ เพ มฐานข อม ล จากน นเล อก AMERICANO.mdf ท อย ใน SQL_DB แล วกด OK และกด OK อ กคร งเพ อ จบการเพ มฐานข อม ล จากน นกป ดโปรแกรมได เลย การ Backup ข อม ล การ Backup ข อม ล หร อการส ารองข อม ลน น เป นส งจ าเป น ถ าข อม ลน นส าค ญ โดยการส ารองข อม ลน น สามารถท าได โดยงายๆ เพ ยง 3 ข นตอนเทาน นค อ งายๆ ด งน 1. Stop service ของฐานข อม ล 2. Copy Folder ของฐานข อม ลไปเกบไว ในท ๆ ปลอดภ ย 3. Start service ของฐานข อม ล

54 ไปท โปรแกรม SQL Server Configuration Manager 50 คล ก Hi-Light ท SQL Server แล วคล กท ป ม Stop Service ด งร ป เม อส ญล กษณ เปล ยนไปเป น ร ป Stop กไปท าการ Copy Folder SQL_DB ท เราลงไว ได เลย เชนเข ยนลง CD หร อเข ยนลง DVD แล ว Rename Folder ตามว นท เป นต น เม อ Backup เสร จแล ว กมากดป ม Start Service (ร ปสามเหล ยมส เข ยว กจะเห น Service เป นร ป Started

55 51 การต ดต ง UTICA 1. Copy folder SQL_DB ไปไว ท Drive C นอกส ด 2. เข าไปท folder SQL_EXPRESS 3. Run program WindowsInstaller-KB v2-x86.exe *เสร จแล วเคร องจะ Restart 4. กล บเข าท เด ม แล ว Run program dotnetfx.exe (อ นน จะนานหนอย ) 5. Run program Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Advance.EXE (อ นน นานกวา ) 6. Accept และ Install ไปตามปกต จะม ป มกด Next ให กดไป (ภาพจะหายไปแป บน ง เด ยวกโผลมา ) 7. ตรงน ส าค ญ เม อมาถ งหน าท ถาม Registration Information (ให ใสช อ และบร ษ ท ) ให เอาต ก 8. เล อกลงท งหมด (ใช หร อไมใช ไมร ลงไว กอน เผ อเราจะไปแกอะไรท หล ง ) 9. ตรงน ส าค ญ เม อมาถ งหน า Instance Name ให เล อก เป น Default instance เทาน น 10. หน า Service Account กด Next ผานไปเลย 11. สวนหน าถ ดไป Authentication Mode ให เล อกเป น Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Authentication) 12. จากน นกาหนด Password ให เป น utica 13. หน า Collation Settings ให Next ผานไปเลย 14. หน า User Instances กให Next ไปเลย 15. หน า Error and Usage Report Settings กให Next ผานไปเลย 16. จากน น กกด Install ได เลย แล วกรอนาน จากน นให ไปท โปรแกรม (Hide advanced configuration options) ออก SQL Server Management Studio Express ท Start -> Microsoft SQL Server > SQL Server Management Studio Express 18. กด Connect ได เลย 19. คล กขวาท Database แล วเล อก Attach 20. กดป ม Add แล วไปท C:\SQL_DB\AMERICANO.mdf แล วกด OK 21. แล วกป ดหน าตางของ Program ท งหมดได เลย 22. และน ค อจ ดส าเร จของการต ดต ง ฐานข อม ล 23. เม อเสร จแล ว ให ไปท Folder UTICA 24. Run SETUP.EXE 25. ให กดท ป มร ป Computer เลย (ท าไมม นไปท าไว ตรงน นกไมร ) 26. ถ าม error ท flash9b.ocx ให เล อก [Ignore] 27. จากน น Run program UTICA_MAP โปรแกรมจะถาม Registration number ของ Thaimapguide ให ใสคา S/N กบ A/C โดยคา S/N = และคา A/C = 1512B-8396A-1E94B 28. เม อเข าไปในโปรแกรมแล ว แตจะย งไมเห น Symbol ใดๆ ให ไปเพ มคา Symbol กอน (ท าเพ ยงคร งแรกคร งเด ยว ) โดยคล กท ป ม ล กศร แล วไปคล กท แผนท

56 โปรแกรมจะ popup ให กดป ม [เล อกภาพ] 30. จากน น กดป ม [Import] ให Browse ไปท C:\Program Files\UTICA_MAP\NavTECH_Symbol.tsb 31. เม อเล อกเสร จ จะเห น Icons ตางๆ โผลออกมาให เห น เป นอ นใช ได 32. เม อเตร ยมโปรแกรมเสร จท งหมด จากน นกไปต งคาด ดข อ ม ลท เมน แฟ ม -> ต งคา 33. ช อผ ใช XXXXXX (ต งให จาก บร ษ ท แนฟเท ค จ ากด ) 34. รห สผาน ****** (ต งให จาก บร ษ ท แนฟเท ค จ ากด ) 35. Records Period ลองกด Test Connection ด ถ าตอได จะบอกวา Test connect succeeded.

57 53 การต ดต ง Utica เวอร ช น ต วต ดต งใหม เน องจาการต ดต งโปรแกรม Utica น นม ความย งยาก จ งท าให ม โอกาสท จะต ดต งแล วเกดป ญหา เป ด โปรแกรมไมได อย เสมอๆ เพ อแกป ญหาด งกลาวฝ ายพ ฒนาซ อฟแวร ได ท าการสร างต วต ดต งข นใหมให สามารถ ต ดต งโปรแกรมได โดยงา ยโดยม ข นตอนอ นๆเพ มให น อยท ส ด คณสมบ ต ต วต ดต ง โปรแกรม Utica map 3.03 โปรแกรม Utica report 3 + template XAMPP (MySQL + phpmyadmin) Visual C redist MySQL ODBC connector Map ocx ocx, file media, dll อ นๆท โปรแกรมต องใช ข นตอนการต ดต ง 1. ด บเบ ลคล กไฟล SetupUtica3.exe

58 54 2. กด Next 3. เป นการกาหนดท ต ดต งโปรแกรม

59 55 4. ในกรณ เป นเคร อง Standalone ให เล อก Program & Database ในกรณ ม เคร องเซ รฟเวอร ให เล อก Program only (ในกรณ เล อก Program only ให ข ามไปข นตอนท 6) 5. ในกรณ เล อก Program & Database ให เล อก ไดร ฟท ต องการต ดต งฐานข อม ล

60 56 6. แสดงการกาหนดท เกบไอคอนเข าโปรแกรมจาก Start menu 7. ต วเล อก วาจะสร างไอคอนส าหร บเข าโปรแกรมบน Desktop หร อไม เป ดโปรแกรมเม อเร ม windows และ หร อไม

61 57 8. แสดงรายละเอ ยดการต งคาเกยวกบการต ดต ง 9. แสดงผลความค บหน าการต ดต ง

62 การต ดต งเสร จแล ว 11. ต งคาฐานข อม ลในกรณ ท ลงแบบ Program & Database จะต องไป ต ดต ง Service และ Start ฐานข อม ลโดย เข าไปท ไดรฟท ได เล อกไว ตอนต ดต งฐานข อม ล เข าไปท xampplite เป ดไฟล xampp-control จะปรากฏหน า โปรแกมข นมาให เล อก Svc หน าค าวา MySQL จากน นกด Start จากน นกด Exit

63 ในกรณ ท ม การต งเคร องเกบฐานข อม ลแยกตางหาก ให ไปต งคาการเช อมตอฐานข อม ลโดยเข าไปท ไฟล utica.ini ท อย ในโฟล เดอร ท ลงโปรแกรม จากน นให แกไข IP Address ท อย หล งจาก ClientServerIP= เป นคา ของเคร องเกบฐานข อม ล จากน น แกไขต วเลขท อย หล งค าวา ClientLoadData= เป น จากน นให เข าโปรแกรม Utica Map 3 เม อเป ดโปรแกรมได แล ว ให เข าไปกาหนด ต าแหนงของไฟล ท เกบ ไฟล แผนท โดยเขาท เมน ต วเล อก ต งคาระบบ ข อม ลท วไป สถานท เกบไฟล แผนท กาหนด ไฟล แผนท แล วป ดเป ดโปรแกรมใหมอ กคร ง

64 60 การยกเล กการต ดต ง สามารถยกเล กการต ดต งได จาก Add or Remove Programs ใน Control Panel หร อจากเมน Uninstall ใน Start Menu ถ าต องการยกเล กการต ดต ง ให กด Yes

65 61 แสดงการความค บหน าในการท างาน แสดงวายกเล กการต ดต งเสร จเร ยบร อยแล ว หมายเหต ในกรณ ลงแบบม ฐานข อม ล ต วฐานข อม ลจะไมถ กยกเล กการต ดต งหากต องการท จะยกเล กการต ดต งให ลบ โฟลเดอร xampplite ท อย ในไดรฟ ท ได ลงไว

66 62 การแก ไขป ญหา เป ดโปรแกรมบน Windows vista หร อ Windows 7 ไม ได เน องจากโปรแกรมจ าเป นท จะต องใช ส ทธ เป น Admin ด งน นเม อเป ดโปรแกรมตามปกต ดจะไมสามารถท างานได ให แกไขได ด งน คล กขวาท ไอคอนโปรแกรม เล อก Properties จากน นไปท แท บ Compatibility ตรงห วข อ Privilege Level ให ท าเคร องหมายหน า Run this program as an administrator ไม สามารถ Start MySQL service ได เน องจากลง Xampp ในไดรฟ อ นๆนอกเหน อจากไดรฟ C: แกไขได โดยสร าง Shortcut xampp-cli start mysql ใน startup menu

67 63 หร อท าการ relocate xampp อ กคร งโดยการร นไฟล setup_xampp ให กด 2 แล วกด enter จากน น ให กด enter อ กคร ง แล วท าการ Start service อ กคร ง

68 64 การจ ดการฐานข อมลด วย PhpMyAdmin ให Start Apcahe โดยกดป ม Start หล งค าวา Apache เข าหน า phpmyadmin โดยเข าBrowser แล วใส Address /phpmyadmin จากน นใส Username Utica และ Password Utica

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช

Sinthorn Khammuean ค ม อการใช Sinthorn Khammuean ค ม อการใช สารบ ญ เร มต นใช งาน Windows 7 ว ธ ใช mouse ใน Windows 7 1 ว ธ ใช Keyboard ใน Windows 7 2 ส วนประกอบในหน าจอของ Windows 7 (Desktop) 3 ไอคอนท ควรร จ ก 4 ส วนประกอบของหน าต

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ค ม อการใช งาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ สารบ ญ การเข าส ระบบ...1 การเปล ยน PASSWORD...3 ส วนประกอบของระบบ...4

More information

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร

เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร เอกสารประกอบการฝ กอบรม หล กส ตร โดย บ ญเล ศ อร ณพ บ ลย งานเทคโนโลย เพ อการศ กษา และพ ฒนาทร พยากรมน ษย ฝ ายประย กต เทคโนโลย ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ส าน กงานพ ฒนาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0

ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ค ม อการใช งาน โปรแกรม AMS e-office Version 6.0 ล ขส ทธ AMS e-office: ผศ.ส ชล สงค ศ ร ทะเบ ยนข อม ลเลขท ว1. 1563 แจ งล ขส ทธ เลขท 088249 22 ต ลาคม พ.ศ. 2547 เทคน คการใช งานโปรแกรม AMS e-office Ver. 6.0

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร

เอกสารประกอบการเร ยนร เอกสารประกอบการเร ยนร รายว ชาเพ มเต ม (Basic Microsoft Office Word 2007) ระด บช นม ธยมศ กษา คร ผ สอน นายณ ฐ ว ฒ อ นอ อน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย โรงเร ยนว ดว งก ว เวการาม สาน กงานเขตพ นท

More information

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC

ระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. OBEC บทนา ระบบห องสม ดอ ตโนม ต เป นปรากฏการณ อย างหน งในย คสารสนเทศท เป นการรวมต วก นระหว าง ระบบงานห องสม ดก บเทคโนโลย สารสนเทศ โดยเฉพาะอย างย งเว บเทคโนโลย ท พ ฒนาร ปแบบในการเข าถ ง ข อม ลให สะดวกและง าย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

TH ค ม อการใช งานระบบทดสอบเช อก อโรคระด บโมเลก ล MDS100

TH ค ม อการใช งานระบบทดสอบเช อก อโรคระด บโมเลก ล MDS100 ค ม อการใช งานระบบทดสอบเช อก อโรคระด บโมเลก ล MDS100 ว นท ออก: 2011-11 ค ม อการใช งานระบบทดสอบเช อก อโรคระด บโมเลก ล MDS100 สารบ ญ สารบ ญ...1 การใช ค ม อน...3 จ ดประสงค การใช งาน... 3 ความร บผ ดชอบของผ

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0

โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 โปรแกรมประมวลผลเวลาท างาน TIME ATTENDANCE FOR WINDOWS VERSION 9.0 TANABUTR CO.,LTD. 931 Rama1 Rd., Patumwan Bangkok 10330 TEL. (02)2162901-5, (02)2160318-21 FAX. (02)216-2909 E-Mail : tanabutr@loxinfo.co.th

More information

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม

สารบ ญ ค าน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม สารบ ญ คาน า เร อง การใช โปรแกรม โปรแกรม Microsoft Word - ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 1 - ค ม อการต ดต งฟอนต (Font) สาหร บ Window XP 7 - การจ ดร ปแบบต วอ กษร 11 - การต งก นหน า-ก นหล ง 13 -

More information

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม

การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม การออกแบบระบบฐานข อม ลบ คลากรว ทยาล ยเทคโนโลย อาช วศ กษาหนองม วง ด วยโปรแกรม Microsoft Office Access 2007 กนกวรรณ คงบ ตร จ กรศร จ าปางาม โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส

More information

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง

หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง หน วยท 5 เร อง การใช โปรแกรมเพ อการผล ตส อและน าเสนอผลงาน ห วข อเร อง 1. ความร เบ องต นเก ยวก บไมโครซอฟท พาวเวอร พอยต 2. การเตร ยมการสร างงานนาเสนอ 3. การทางานก บข อความ 4. การจ ดการก บภาพน ง 5. ตกแต งภาพน

More information

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 ค ม อผ ใช (ใช ส ำหร บผล ตภ ณฑ เวอร ช น 4.2 ข นไป) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 สารบ ญ 1. ESET NOD32 Antivirus 4...4 1.1 ม อะไรใหม...4 1.2 ความต องการของระบบ...4 ล ขส ทธ 2010

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชา

เอกสารประกอบการสอน ว ชา เอกสารประกอบการสอน ว ชา การใช โปรแกรมส าเร จร ปในช ว ตประจ าว น รห สว ชา ศท 072006 หน วยการเร ยนท 3 การใช โปรแกรมพ มพ เอกสารไมโครซอฟต เว ร ด (Microsoft Word) จ านวน 9 ช วโมง จ ดประสงค การเร ยนร เพ อให

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x

ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x 1 ค ม อการใช งาน Joomla 2.5.x ว ธ ต ดต ง ข นตอน การต ดต ง joomla 2.5.x บน Server จ าลอง Localhost ข นก อนการต ดต ง Joomla ค อโปรแกรม OpenSource จ าพวก CMS (Content Management System) ซ งใช ส าหร บสร างเว

More information

Advance Planning and Scheduling

Advance Planning and Scheduling สารบ ญ เน อหา หน า Introduction Advance Planning and Scheduling. 1 เร มต นโปรแกรม Q Soft APS. - Operating Environment Requirement 2 - การต ดต งโปรแกรม Q Soft Advance Planning and Scheduling (APS) 3 - การเข

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม My Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม My Stock

More information

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS)

1.จ ดประสงค ท วไป เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) หน วยท 2 เร องการใช โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ (Operating system : OS) ส ปดาห ท 3-4 จ านวน 6 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. Windows XP ก บการใช งานเบ องต น 2. การจ ดการไฟล (File) โฟลเดอร (Folder) และด สก ด วย Windows

More information

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม

บทท 1 การต ดต งโปรแกรม บทท 1 การต ดต งโปรแกรม โปรแกรม BP Stock 4.0 สามารถต ดต งใช งานได ในระบบปฏ บ ต การ Windows Windows XP, Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 การต ดต งโปรแกรมจะม ไฟล ต ด ต งอย 2 ไฟล ค อไฟล โปรแกรม BP Stock

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส ค ม อการใช งาน ระบบบร การอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. กล าวนา (Introduction)... 5 1.1 ฟ งก ช นการท างานของระบบ... 5 1.2 แผนผ งเวปไซต (Site Map)... 6 2. เร มต นการใช งานระบบ... 7 2.1 ส วนประกอบของหน าเว บเพจ...

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications

Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications 3 IC Global Standard 3 (Windows 7 / Office 2010) Module 2 : Key Applications สารบ ญ บทท หน า 1. การใช งานโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรมส าน กงาน... 1 แนะน าโปรแกรม Microsoft Word 2010... 1 แนะน าโปรแกรม

More information

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น

เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น สารบ ญ เร อง หน า คอมพ วเตอร เบ องต น 1 ความหมายของคอมพ วเตอร 1 ประว ต ของคอมพ วเตอร 1 ประเภทและหน าท ของคอมพ วเตอร 11 องค ประกอบของคอมพ วเตอร 14 กระบวนการท างานของคอมพ วเตอร 16 ส วนประกอบต างๆ ของเคร

More information